Lokalplan nr for et centerområde ved Randersvej i Overlund i Viborg. Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr for et centerområde ved Randersvej i Overlund i Viborg. Forslag"

Transkript

1 Lokalplan nr. 335 for et centerområde ved Randersvej i Overlund i Viborg Forslag

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: - Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. - Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for Byrådet, grundejere i og brugere af området. Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Lokalplanforslagets (midlertidige) retsvirkninger Når forslaget til en lokalplan er offentliggjort, må der ikke retligt eller fysisk foretages ændringer i området, som kan foregribe lokalplanens gennemførelse. Ejendomme inden for lokalplanområdet underlægges et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Det midlertidige forbud gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når den endelige lokalplan er vedtaget af Byrådet. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen gælder de endelige retsvirkninger, der fremgår af lokalplanens bestemmelser. Forslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen. Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre ændringer inden for lokalplanområdet, hvis de er i overensstemmelse med lokalplanforslaget og kommuneplanen. Hvis vedtagelsen af lokalplanforslaget stoppes på grund af indsigelse fra andre myndigheder, kan Byrådet dog ikke give en sådan tilladelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i området kan fortsætte (lov om planlægning, 17, stk. 1). Offentlig høring Når Byrådet har godkendt et forslag til en lokalplan, skal forslaget offentliggøres i mindst 8 uger. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter offentlighedsperioden vil Byrådet vurdere bemærkninger og ændringsforslag. Ved den endelige vedtagelse kan et lokalplanforslag ændres på grundlag af forslag, bemærkninger og indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed for at udtale sig, inden forslaget vedtages endeligt. Hvis der skal ske væsentlige ændringer ved den endelige vedtagelse, skal lokalplanforslaget offentliggøres igen. Offentliggørelse Viborg Byråd offentliggør hermed i overensstemmelse med lov om planlægning 24 forslag til lokalplan nr. 335 fra den xx til den xx Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslaget skal være modtaget af Viborg Kommune senest den xxx De skal sendes til: Plan- og Udviklingsafdelingen, Rødevej 3, 8800 Viborg

3 Forslag til lokalplan nr. 335 for et centerområde ved Randersvej i Overlund i Viborg Indholdsfortegnelse Redegørelse Bestemmelser Oversigtskort... 6 A. Lokalplanens baggrund og formål... 7 Luftfoto... 8 B. Eksisterende forhold... 9 C. Lokalplanens indhold Illustrationsplan D. Lokalplanens forhold til anden planlægning E. Bindinger på lokalplanområdet F. Miljøvurdering Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplanens formål Afgrænsning og zonestatus Anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Terrænregulering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Skiltning Ubebyggede arealer, beplantning m.m Tekniske anlæg Miljøforhold Ophævelse af lokalplan/ Byplanvedtægt Servitutter Betingelser og tilladelser fra myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Kortbilag 2A og 2B Anvendelsesplan Kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 3/2008 til Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune er vedlagt bagest. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Viborg Kommune.

4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 335 Mål ca. 1: X.000 Oversigtskort 6

7 Forslag til lokalplan nr. 335 REDEGØRELSE A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om: - at sikre attraktive arealer til egnscenterfunktioner, - at fremme et mere sammenhængende bydelscenter i Overlund, - at sikre en god trafikafvikling og trafiksikkerhed ved Randersvej. I overensstemmelse med Hovedstruktur i Kommuneplan for Viborg Kommune skal centerområdet ved Randersvej renoveres med hensyn til trafikale forhold, funktionsindhold, friarealer m.v. Desuden skal trafikforholdene ved Randersvej forbedres omkring bydelscenteret med butikker og ved overkørslerne til Randersvej med henblik på en bedre trafikafvikling og øget trafiksikkerhed. Omdannelsen er påbegyndt, hvad angår Randersvej og trafikafvikling syd herfor. På baggrund af konkrete projektønsker giver lokalplanen endvidere mulighed for udvidelse af den eksisterende Netto-butik på Randersvej 5, omdisponering og udvidelse af parkeringsareal til butikken, samt en ny placering af bilvaskehal ved tankstation. Formål Lokalplanen har til formål at udlægge arealer til centerformål i form af detailhandel, erhverv og boliger. Lokalplanen har til formål at sikre en hensigtsmæssig trafikbetjening af området, idet der fastlægges retningslinier for adgangsforhold, stier, veje og parkeringsarealer, herunder udlægges en ny vej mellem Hellevej og den ovale rundkørsel i krydset ved Randersvej og Bisp Gunners Vej. Lokalplanens retningslinier skal endvidere sikre, at ny bebyggelse på de ubebyggede arealer mellem Randersvej og Helvegsdalen tilpasses landskabet. Lokalplanen skal præcisere muligheden for at etablere butikker ved Randersvej og fastlægger bl.a. udformning, udseende og byggelinier for ny bebyggelse, for at området kan fremtræde som et sammenhængende og harmonisk bydelscenter mod Randersvej. 7

8 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 335 Mål ca. 1: X.000 Luftfoto 8

9 Forslag til lokalplan nr. 335 REDEGØRELSE B. EKSISTERENDE FORHOLD Området Lokalplanområdet har et areal på ca. 7,6 ha. og omfatter et område omkring Randersvej fra Asmild Klostervej til Tværvej. Den vestlige del af lokalplanområdet udgøres af Asmild Klostervej og et ubebygget areal mellem Asmild Klostervej og Randersvej som har et areal på knap 3,8 ha. Den østlige del af lokalplanområdet omfatter en række butikker og boliger på begge sider af Randersvej. Hovedparten af bebyggelsen ligger tæt på Randersvej og karakteriseres ved smalle men dybe parceller. Omgivelser Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Asmildkloster Landbrugsskole og landbrugsrådgivningscenteret LandboMidtØst ved Asmildklostervej og mod nord af Helvegsdalen, der anvendes som offentligt grønt område til rekreative formål. I bunden af denne dal løber Helledalstien og Hellestien henholdsvis vest og øst for Hellevej. Hellestien krydser Randersvej i en tunnel. Syd for området ligger en blandet bebyggelse, der foruden boliger omfatter Overlund Skole, Overlund Ældrecenter og Overlund Hallen. Landskab og beplantning Lokalplanområdet ligger på en skråning mod Viborg søerne. Mellem Hellevej og Asmildklostervej falder terrænet kraftigt mod søerne. Øst for Hellevej er terrænhældningen mere moderat. Langs den nordlige del af området falder terrænet mod Helvegsdalen, som er en løvskov. Det ubebyggede område i den østlige del af lokalplanområdet henligger som græsareal. Syd og vest for lokalplanområdet ligger Hedeselskabets og Landbrugsskolens store bygningskomplekser som enkeltstående anlæg, der danner et modstykke til kirkerne på den anden side af søerne. 9

10 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 335 Det ubebyggede område set mod vest Det ubebyggede område set mod vest Det ubebyggede område set mod vest Det ubebyggede område set mod nord Det ubebyggede område set mod øst 10

11 Forslag til lokalplan nr. 335 REDEGØRELSE Bebyggelse og anlæg Overlund er oprindelig en ældre landsbybebyggelse ved Randersvej. Da Randersvej blev anlagt i midten af 1800-tallet, blev forløbet lagt vinkelret på søernes længderetning med sigte mod domkirken, hvorved indfaldsvejen fik karakter af parkvej, hægtet op mellem de to dalskrænter. Efter de seneste årtiers byudvikling øst for søerne er Randersvej blevet en akse, som forbinder den gamle og den nye bydel. Vest for Hellevej ligger en tankstation og en Nettobutik. Øst for Hellevej ligger en blomsterforretning, slagter, bager, frisør, grillbar samt liberalt erhverv. Bygningerne med disse erhverv er orienteret mod Randersvej med butiksvinduer, skiltning og adgang til butikkerne. Trafik Lokalplanområdet gennemskæres af kommunevejen Randersvej og afgrænses mod vest af kommunevejen Asmildklostervej. Fra Randersvej og mod nord går den private fællesvej Hellevej. Fra Randersvej og mod syd går Gl. Randersvej og Skolevej, samt de private fællesveje Toften og Andreas Jensens Vej. Der er afmærket kantstensparkering på Randersvej. Randersvej er hovedtrafikforbindelsen imellem den østlige bydel i Viborg og den øvrige by, hvilket betyder, at indfaldsvejen har en stor trafikal belastning. Der er en årsdøgntrafik på ca på Randersvej. I lokalplanområdet medfører mange vejadgange, parkerede biler, fodgængere og cyklister på langs og tværs af Randersvej et uoverskueligt trafikmiljø. En trafiksanering af Randersvej er påbegyndt med det formål at forbedre trafikforholdene ved Randersvej omkring bydelscenteret i Overlund og ved tilkørslerne til Randersvej med henblik på en bedre trafikafvikling og øget trafiksikkerhed. Trafiksaneringen omfatter bl.a. etablering af midterheller på Randersvej. Bisp Gunners Vej er anlagt som en ny vej, som forbinder Klostermarken og Randersvej. Bisp Gunners Vej er tilsluttet krydset ved Randersvej og Asmildklostervej som er ombygget til en oval rundkørsel. Efterfølgende er Gl. Randersvej og Vinkelvej lukket af mod Randersvej. Bebyggelse nord for Randersvej Bebyggelse syd for Randersvej 11

12 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 335 Randersvej set mod vest Randersvej set mod øst Statoil, Netto og blomsterbutik i bydelscenter Ubebygget område og bydelscenter ved Randersvej Rundkørsel på Randersvej 12

13 Forslag til lokalplan nr. 335 REDEGØRELSE C. LOKALPLANENS INDHOLD Delområder Illustration af bebyggelsesprocent Illustration af max. antal etager Illustration af byggelinier Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder. Anvendelsesplanen er vist i kortbilag 2A, som viser hele lokalplanområdet og kortbilag 2B som viser delområde II. Lokalplanen giver mulighed for, at området omkring Netto-butikken kan anvendes til detailhandel og fastsætter bestemmelser for, hvordan Netto-butikken kan udvides ved tilbygning. Ved at samle butiksudviklingen i dette område, vil butikkerne i Overlund i højere grad fremstå som et sammenhængende bydelscenter. I det ubebyggede område udlægges to byggefelter til egnscenterfunktioner. Dette område har en unik og attraktiv beliggenhed tæt på Viborg bymidte og har god forbindelse til det overordnede vejnet. Lokalplanen kræver pga. beliggenheden og omgivelserne arkitektur af høj kvalitet for byggeri i denne del af lokalplanområdet. Anvendelse Næsten hele det ubebyggede område øst for Asmildkloster Landbrugsskole (delområde I) kan anvendes til centerformål i form af egnscenterfunktioner såsom større privat eller offentlig administration, uddannelses- og kursusinstitutioner og lignende, samt formål i tilknytning hertil. Området vest for Hellevej omkring Netto-butikken (delområde II) kan anvendes til detailhandel herunder en større dagligvarebutik. Nord og øst for dette område ligger der boliger, som der skal tages hensyn til i forhold til støj fra parkering, varegårde mv. Området øst for Hellevej og Gl. Randersvej inddeles i to delområder (delområde III og IV). Begge delområder kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse. I delområde III kan der desuden etableres mindre butikker på op til 200 m 2. Bebyggelse Lokalplanen fastsætter følgende retningslinier om bebyggelsens omfang: I delområde I må den samlede bebyggelsesprocent ikke overstige 60. Der må bygges i mindst 2 etager og højest 3 etager, dog kan bygninger mod Randersvej fremtræde som 4 etager mod den lavestliggende del af grunden. Bygningerne må højst være 12 m høje. I delområde II og III fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for den enkelte ejendom, og at der højst må bygges i 2 etager og i højst 8,5 m højde. I delområde IV fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom, og at der højst må bygges i en etage med udnyttet tagetage og i højst 8,5 m højde. Lokalplanen fastlægger udgangsbyggelinier mod Randersvej for at bevare områdets karakter af center for Overlund. Desuden fastlægger lokalplanen bestemmelser om udformning, materialer og farver vedrørende såvel facader som tage. Ovennævnte bestemmelser om placering og udformning af ny bebyggelse skal sikre, at området fremtræder som et sammenhængende, præsentabelt og harmonisk bydelscenter mod Randersvej. 13

14 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 335 Illustrationsplan eksempel på, hvordan en del af lokalplanen kan virkeliggøres Mål ca. 1:

15 Forslag til lokalplan nr. 335 REDEGØRELSE Princip for vejbetjening og byggefelter Veje, stier og parkeringsforhold Lokalplanen fastlægger den fremtidige trafikafvikling, så der kan etableres en ny vej i den vestlige del af lokalplanområdet mellem Hellevej og den nye rundkørsel på Randersvej ved Asmild Klostervej. Lokalplanen udlægger et areal med bredde på 15 meter, hvor inden for der kan anlægges vej, fortov og en træallé. Denne nye vej vil kunne trafikbetjene hele den nordvestlige del af lokalplanområdet og sikre en god trafikafvikling og trafiksikkerhed. Den ny vej medfører, at en eksisterende parkeringsplads ved Asmild Klostervej skal nedlægges. Lokalplanen udlægger i stedet for et tilsvarende parkeringsareal nord for den nye vej. Lokalplanen udlægger areal til en støjvold mellem den ny vej og Hellevej nr. 5. Ved krydset mellem Hellevej og den ny vej udlægger lokalplanen et vejareal, for at der kan ske en mindre forlægning af Hellevej. Lokalplanen udlægger areal til en stikvej, så delområde II kan vejbetjenes via den ny vej. I sammenhæng med at delområde II bliver vejbetjent mod nord, fastlægger lokalplanen, at den østligste af tre vejadgange fra Randersvej til delområde II skal lukkes. De trafikale ændringer, som fastlægges af lokalplanen, kan suppleres med færdselsregulering såsom ensretning af trafik på Hellevej samt ensretning af trafik fra parkeringsareal i delområde II. Endvidere fastlægger lokalplanen, at der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig, mindst 1 parkeringsplads pr. 25 m 2 bruttoareal ved dagligvarebutikker og mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 bruttoareal ved udvalgsvarebutikker og kontorer. I delområde II udlægger lokalplanen et torveareal mod Randersvej, som skal friholdes for bebyggelse i overensstemmelse med Dispositionsplan for Randersvej i Viborg, Viborg Kommune, januar Torvet skal anlægges i belægningssten af beton, granit eller lignende og der kan etableres bænke og andet byudstyr på torvet. Torvet skal fungere som en fodgængerzone, hvor der ikke må parkeres biler. En del af tovet kan anvendes til vareudstilling for butikker og cykelparkering. 15

16 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 335 D. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Regionplan 2005 for Viborg Amt med tilhørende regionplantillæg er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplandirektiv. Planforslaget er i overensstemmelse med retningslinierne i regionplanen. Det nordligste hjørne af matr. nr. 1ah af Asmildkloster Hgd., Asmild er et særligt beskyttelsesområde. Dette område skal henligge som ubebygget friareal, hvilket sikres ved placeringen af byggefelter. En lille del af området er i Regionplan 2005, retningslinie nr. 21 udlagt som særligt beskyttelsesområde. Det drejer sig om det nordlige hjørne af matr. nr. 1ah, Asmildkloster Hgd., Asmild. Naturværdierne og de kulturhistoriske, geologiske og landskabelige værdier i dette område skal beskyttes. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet ligger i den tidligere Viborg Kommune og er derfor omfattet af Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune. Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelser for: - Bydelsområde 2.1C1.02, der fastlægger områdets anvendelse til centerformål (bydelscenter) med butikker samt mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne - miljøklasse 1-2, kontorer, klinikker, offentlige formål, kirker, institutioner af almennyttig karakter og enkelte boliger. - Rammeområde 2.1B1.04, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål, åben-lav boligbebyggelse. - Rammeområde 2.1C3.01, der fastlægger områdets anvendelse til egnscenterfunktioner og større institutioner. - Butiksområde 2.1BU1, der fastlægger rammer for udlæg af arealer til butiksformål. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune, hvad angår rammeområdernes afgrænsning, bebyggelsesprocent, taghældning og miljøklasse. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 3/2008 til kommuneplanen, der ændrer ovennævnte og samtidig ændrer afgrænsningen for centerområde 2.1C1.02 og butiksområde 2.1BU1, hvorved disse områder bliver sammenfaldende. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3/2008 er indsat bagest i lokalplanen og er i offentlig høring samtidig med denne. Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Eksisterende rammeområder Nye rammeområder Lokalplan nr. 93A og 38 Den vestlige del af lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 93A for et område ved Randersvej i østbyen (vedtaget den 16. december 1999). Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 38 for et område til boligformål og et område til offentlige formål ved Nørresø s østbred (vedtaget den 3. november 1987). Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 335 ophæves lokalplan nr. 93A og lokalplan nr. 38 for de berørte områder. 16 Lokalplaner der delvist ophæves

17 Forslag til lokalplan nr. 335 REDEGØRELSE Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Viborg Kommune tager ikke ansvar for ledninger mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2A. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Der er tinglyst byggelinier mod Randersvej på 12,5 m målt fra vejmidte. Det er offentligretlige servitutter som kun kan aflyses af den påtaleberettigede myndighed. Viborg Kommune aflyser disse byggelinier i lokalplanområdet i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Der er tinglyst en rådighedsservitut for matr. nr. 1 ah, Asmildkloster Hovedgård, Asmild som giver LandboCenter Midt I/S brugsret til den eksisterende grusparkeringsplads ved Asmild Klostervej. Det er en forudsætning for, at der kan etableres en ny vej mellem Hellevej og den nye rundkørsel på Randersvej ved Asmild Klostervej, at den eksisterende parkeringsplads nedlægges. Som erstatning af den eksisterende parkeringsplads udlægger lokalplanen derfor et parkeringsareal af samme størrelse nord for den ny vej, så LandboCenter Midt I/S fortsat kan have brugsret til et tilsvarende parkeringsareal. Zonestatus Området ligger i byzone. Detailhandel I kommuneplanens butiksområde 2.1BU1 (lokalplanens delområde II og III) kan der etableres udvalgsvarebutikker 1 med maksimal butiksstørrelse på 500 m 2 og dagligvarebutikker 2 med maksimal butiksstørrelse på m 2, dog kan der kun etableres i alt en dagligvareforretning over 500 m 2 inden for området. Dette ændres ved kommuneplantillæg nr. 3/2008 til Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune, så der gives mulighed for en dagligvarebutik på op til m 2. Jf. planloven kan der ved beregningen af bruttoetagearealet fradrages op til 200 m² til personalefaciliteter til den enkelte butik. Så der kan reelt være en dagligvarebutik på op til m 2. Rammen for bydelscenterets samlede bruttoetageareal til butiksformål er m 2. Der er ved lokalplanens udarbejdelse registreret m² detailhandel i området, så der kan etableres op til m² detailhan- 1 Udvalgsvarer er varer, som forbruges over længere tid og ikke købes så ofte som dagligvarer, eksempelvis tøj, babyudstyr og barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper, computere, cykler, bøger, papirvarer og sportsudstyr. 2 Dagligvarer er varer, som indgår i den daglige husholdning. Dagligvarebutikker omfatter bl.a. supermarkeder, døgnkiosker, bagere, slagtere, tobaks- og vinforretninger og apoteker. 17

18 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 335 del. Lokalplanen giver byggemuligheder, så denne resterende mulighed for areal til butiksformål kan udnyttes. Lokalplanen fastlægger en maksimal butiksstørrelse på 200 m² i delområde III øst for Gl. Randersvej og Hellevej af hensyn til trafikbetjeningen. Byggemulighederne for detailhandel i delområde II vurderes at påvirke bymiljøet positivt, idet lokalplanen giver mulighed for en mere sammenhængende bebyggelse mod Randersvej samt en randbebyggelse, der afgrænser butiksområdet mod boligerne. Detailhandelen i delområde II får derved en naturlig afgrænsning mod omkringliggende boliger. Endvidere giver lokalplanen mulighed for et godt bymiljø, da der mod Randersvej i delområde II udlægges et torveareal, som er forbeholdt fodgængere. En del af tovet kan desuden anvendes til vareudstilling for butikker og cykelparkering. Vejbetjeningen af butikker i delområde II vurderes at blive forbedret, som følge af at lokalplanen fastlægger ændrede adgangsforhold, hvilket endvidere giver mulighed for at etablere mere hensigtsmæssig varetilkørsel og parkeringsforhold. Erhverv Lokalplanen giver mulighed for fremstillingsvirksomheder i miljøklasse 1-2 på op til 200 m 2 i tilknytning til butikker. Lokalplanen giver mulighed for en bilvaskehal (miljøklasse 4) i tilknytning til tankstationen på Randersvej 3B. Jf. 5 i Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv. BEK nr. 922 af 05/ gælder der af hensyn til begrænsning af støjgener særlige afstandskrav ved placering af anlæg til mekanisk autovask og -tørring samt opmarcharealer hertil, herunder måttebankning og støvsugning i forhold til forureningsfølsomme områder. I forbindelse med et konkret byggeprojekt stiller dette bl.a. krav om at indkørsel til vaskehallen placeres mindst 20 m fra skel til områder der anvendes eller er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv m.m. SEKTORPLANER / TEKNISK FORSYNING Elforsyning Lokalplanområdet skal tilsluttes elforsyning i henhold til de gældende forsyningsgrænser 3. Vandforsyning Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Viborg Vand A/S i overensstemmelse med Viborg Kommunes planlægning for vandforsyningsområdet, p.t. Vandforsyningsplan Varmeforsyning Den vestlige del af området (delområde I og en del af delområde II) ligger p.t. i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde. Den østlige del af området (delområde III og IV og en del af delområde II) ligger i Overlund Fjernvarmeværks forsyningsområde. 3 Pt. Energi Midt og Energi Viborg 18

19 Forslag til lokalplan nr. 335 REDEGØRELSE Ny bebyggelse nord for Randersvej skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på grundlag af et projekt, som skal godkendes af Viborg Kommune. Kloakering Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet er fælleskloakeret. Ny bebyggelse i den vestlige del af lokalplanområdet skal i henhold til Spildevandsplan separatkloakeres. For nye ejendomme føres kloakstik for husspildevand samt tag- og overfladevand frem til skel. Vejvand føres til regnvandskloakken. Tagvand kan nedsives på egen grund. Ledninger under terræn Der er kloakledninger under terræn som vist vejledende på kortbilag 2A. Gældende tegninger fra ledningsejer skal respekteres. Antenneanlæg Der kan opsættes mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m, når særlige betingelser er opfyldt. Større antenner og paraboler med en diameter over 1 m må ikke etableres i det fri. E. BINDINGER PÅ PLANOMRÅDET Der er en række begrænsninger for, hvordan lokalplanområdet må udnyttes. Dette er reguleret af love og tinglyste servitutter. Nogle af bindingerne forhindrer ikke den planlagte anvendelse af området. Andre bindinger kræver ophævelse, dispensation, tilladelse eller godkendelse for, at den planlagte anvendelse kan blive til virkelighed. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Fortidsminder i jorden Museet vurderer, at der er betydelig sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i den ubebyggede del af området (matrikel 1ah og 15f). På ubebyggede arealer skal der laves prøvegravning, inden bygge- og anlægsarbejde af enhver art sættes i gang. Bygherre kan ifølge museumslovens 25 kontakte Viborg Stiftsmuseum i god tid, før bygge- og anlægsarbejder sættes i gang, så museet eventuelt kan lave prøvegravninger. For det bebyggede areal mod øst er det museets vurdering, at der er ringe risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder, idet eventuelle fortidsminder formentlig vil være helt eller delvist ødelagt som følge af det allerede gennemførte anlægsarbejde. Området frigives derfor til anlægsarbejder efter museumslovens Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. 19

20 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 335 Politiet Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (Færdselslovens 100) TILLADELSER FRA VIBORG KOMMUNE Forurenet jord Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.) Forurenede grunde er vist på kortbilag 2A. Inden for lokalplanområdet er der i 2003 registreret olieforurening omkring en olieudskiller hos Statoil på Matrikel 1z, Asmildkloster Hgd., Asmild (Randersvej 3A og 3B). Olieforureningen er opgravet og bortskaffet under tilsyn. Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 som mulig forurenet. Dvs. at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Dog er det oprensede areal for ovennævnte forurening samt bolig og tilhørende have på grunden fritaget for kortlægningen. Matrikel 1d, Asmildkloster Hgd., Asmild (Randersvej 5, Netto) som grænser op til tankstationen er ligeledes kortlagt på vidensniveau 1 som mulig forurenet. Matr. nr.15o, Overlund By, Asmild (Randersvej 2B) er i 2007 blevet frikendt for forurening, da en forureningsundersøgelse har dokumenteret, at der ikke er en forurening, der har en skadelig virkning på mennesker og miljø. Der har på denne grund i perioden fra ca til 1958 foregået detailsalg af benzin i forbindelse med driften af en købmandsforretning. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Lokalplanens realisering er afhængig af tilladelse, hvis arealer i lokalplanområdet er kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet efter lov om forurenet jord. Flytning af jord fra et kortlagt forurenet areal skal forinden anmeldes til kommunen. Ønsker man at genbruge opgravet forurenet jord, skal der søges tilladelse hos Viborg Kommune. Betondækningsgrav I det sydøstlige hjørne af delområde I, ligger en betondækningsgrav (beskyttelsesrum), som vist på kortbilag 2B. Hvis betondækningsgraven ønskes nedlagt for at overgå til grønt område som fastlagt i lokalplanen, skal der søges tilladelse ved Viborg Kommune i henhold til bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave. Beredskabsafdelingen er indstillet på, at betondækningsgraven kan nedlægges. 20

21 Forslag til lokalplan nr. 335 REDEGØRELSE F. MILJØVURDERING Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag og visse større projekter, som planen eventuelt giver mulighed for. Planforslag skal i givet fald miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og konkrete projekter skal i givet fald VVM-vurderes, når de er aktuelle. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: - Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. - Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Miljøvurdering af planer og programmer Når et planforslag alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal kommunen kun gennemføre en miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne lokalplan samt kommuneplantillæg nr. 3/2008 til Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune vurderes kun at indebære mindre ændringer i forhold til gældende planlægning, idet der kun sker mindre tilpasninger af byggefelter og vejudlæg på ubebygget areal samt mindre ændringer af de eksisterende byggemuligheder. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer ( 3-4, LBK nr af 22. oktober 2007), da: - lokalplanområdet ikke er omfattet af særlige natur- eller miljøinteresser, - de muligt forurenede arealer ikke anvendes til følsomme formål som boliger, institution eller lignende, og - den fastlagte arealanvendelse vurderes at medføre en begrænset forøgelse af trafik. Den forventede trafik vil sammenholdt med de planlagte trafikændringer have begrænsede konsekvenser for de omkringboende. 21

22

23 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

24 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr. 335 Kortbilag indsættes i øverste lag med tekst, skala mv. Kortet skal indeholde målepind samt skala Skal indeholde følgende tekst: Forslag til lokalplan nr. X Mål ca. 1:xxxx Viborg Kommune, x 200X Kortbilag 1 - Matrikelkort TEKST PÅ DENNE SIDE MÅ IKKE SLETTES, SKAL LIGGE BAG KORTET 24

25 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 335 FOR ET CENTEROMRÅDE VED RANDERSVEJ I OVERLUND Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at at at udlægge området til centerformål i form af egnscenterfunktioner, detailhandel, erhverv og boliger som beskrevet i 3, sikre at ny bebyggelse i delområde I tilpasses områdets terræn, fastlægge udgangsbyggelinier mod Randersvej. 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1ah, 1d, 1z, vejlitra e (Asmildklostervej) af Asmildkloster Hgd., Asmild, 15ae, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15l, 15o, 15p, 15s, 15t, 15u, 5v, 15x, 16ab, 16h, 16i, 16l, 16n, 16o, 16p, 16v og dele af 15ai af Overlund By, Asmild, dele af vejlitra a og b (Gl. Randersvej og Randersvej), samt alle parceller, der efter den 1. april 2008 udstykkes inden for området. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal blive i byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet opdeles i fem delområder, som er vist på kortbilag 2A. Delområdernes anvendelse fastlægges til: Delområde I Delområde II Delområde III Delområde IV Delområde V Centerformål Bydelscenter Bydelscenter Boligområde Offentlig vej Delområder 25

26 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr. 335 Delområde I, centerformål 3.2 Delområde I må kun anvendes til centerformål, i form af egnscenterfunktioner såsom større privat eller offentlig administration, uddannelses- og kursusinstitutioner og lignende samt formål i tilknytning hertil. Delområde II, bydelscenter 3.3 Delområde II må kun anvendes til bydelscenter med detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer, liberale erhverv, administration, offentlige og private servicefunktioner, restaurationer samt én tankstation med butik og bilvaskehal. Ovennævnte funktioner må etableres i miljøklasse Bruttoarealet 5 for den enkelte dagligvareforretning og udvalgsvareforretning må ikke overstige 500 m 2. Der kan dog etableres i alt én dagligvareforretning på op til m 2 (inklusiv areal til personalefaciliteter op til m 2 ) i området. Der kan i tilknytning til butikkerne etableres mindre fremstillingsvirksomheder (miljøklasse 1-2) på op til 200 m 2, såfremt det ikke er til gene for de omboende. Dette areal medregnes til bruttoarealet. Delområde III, bydelscenter 3.4 Delområde III må kun anvendes til bydelscenter med detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer, liberale erhverv, administration, offentlige og private servicefunktioner samt restaurationer. Desuden kan området anvendes til boliger såsom: - åben - lav boligbebyggelse i form af fritliggende parcelhuse, der må opføres eller indrettes med en eller to boliger pr. ejendom, - tæt - lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende (lodret lejlighedsskel), - etageboliger (vandret lejlighedsskel). Bruttoarealet for den enkelte dagligvareforretning og udvalgsvareforretning må ikke overstige 500 m 2. Der kan i tilknytning til butikkerne etableres mindre fremstillingsvirksomheder på op til 200 m 2, såfremt det ikke er til gene for de omboende. Dette areal medregnes til bruttoarealet. Ovennævnte detailhandelsbutikker må etableres i miljøklasse 1-3 og fremstillingsvirksomhed må etableres i miljøklasse Detailhandel uden aktiviteter eller vareindlevering i tiden kl er miljøklasse 1-3, men kan ved vareindlevering om natten være miljøklasse 4. De øvrige anvendelser kan være miljøklasse 1-4 afhængigt af bl.a. de trafikale forhold. Benzinstation med eller uden vaskehal er miljøklasse 4. 5 Til bruttoetagearealet til detailhandel medregnes alle arealer, der anvendes til butiksformål, herunder salgsarealer, fremstillingsarealer, lagre, overdækkede varegårde, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria mv. efter reglerne i bygningsreglementet. Kældre, der anvendes til ovennævnte, medregnes uanset deres højde i forhold til det omgivende terræn. Ved beregningen af bruttoetagearealet kan der til den enkelte butik fradrages op til 200 m² til personalefaciliteter. 26

27 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER Fællesbestemmelse for detailhandel i delområde II og III 3.5 Der må højst etableres i alt m² bruttoetageareal til detailhandel inkl. eksisterende detailhandel 6. Delområde IV, boligområde 3.6 Delområde IV må kun anvendes til åben - lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse. Der må højst opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom. 3.7 Erhvervsdrift fra boliger kan etableres under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og der ikke er ansatte, der ikke bebor ejendommen - at ejendommens karakter af beboelsesbygning ikke forandres, og - at virksomheden ikke medfører ulempe i form af støj, trafik og parkeringsgener for det omkringliggende område. Ved erhvervsdrift fra egen bolig skal den nødvendige parkering etableres på egen grund. Delområde V, offentlig vej 3.8 Delområde V udlægges til offentlig vej (Randersvej) med tilhørende anlæg. 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykninger og skelforandringer må kun finde sted med Viborg Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 4.2 Grunde i delområde I skal have et areal på mindst 5000 m². Areal til vej og parkeringsanlæg kan dog udstykkes med mindre grundstørrelse. 4.3 Grunde i delområde II skal have et areal på mindst 1000 m². 4.4 Grunde i delområde III og IV skal have et areal på mindst 700 m² og højst m². 4.5 Grunde til tæt - lav boligbebyggelse i delområde III skal have et areal på mindst 300 m² og højst 500 m². 6 Der er pt. registreret m² eksisterende detailhandel svarende til, at der kan etableres m² ny detailhandel. 27

28 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr VEJE, STIER OG PARKERING Veje 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier som vist på kortbilag 2A. 5.2 Vej A1-A4 og vej A2-A3 udlægges som offentlig vej. Der udlægges vejareal i 15 meters bredde og vejen anlægges med en kørebanebredde på 6 meter. Vejen skal have en rabat på ca. 3 meter nord for vejen. Syd for vejen udlægges en ca. 6 meter bred rabat til fortov og beplantning. Rabatter, fortov og beplantning anlægges efter princippet vist på nedenstående illustration af vejprofil. Det er en forudsætning for, at vej A1-A4 og vej A2-A3 kan etableres, at den eksisterende parkeringsplads ved Asmild Klostervej nedlægges. Vejprofil for vej A-A 5.3 Der udlægges vejareal til offentlig vej B1-B2. Hvor der sker en forlægning af nuværende Hellevej til vej B1-B2 skal vejen anlægges med en kørebanebredde på 3 meter. 5.4 Vej C1-C2 skal forbinde vej A1-A4 med parkeringsarealer i delområde II. Der udlægges vejareal i 8 meters bredde og vejen anlægges med en kørebanebredde på 5 meter. 5.5 Der skal sikres forbindelse gennem delområde II mellem vejadgang C3 ved Randersvej og vej C1-C2. Denne interne vej skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 3 m og med et passende manøvreareal til parkeringspladser. 5.6 Der kan etableres hævede flader i vejkryds på vej A1-A4, som vist på kortbilag 2A. 5.7 Vejadgang til delområde I må ikke ske fra Randersvej eller vej A1-A3. Vejadgange til byggefelt K og L fra vej A2-A4 skal være forskudte i forhold til hinanden og skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2A. Der skal etableres vejadgang fra Asmild Klostervej til parkeringsareal i delområde I som vist på kortbilag 2A. 5.8 Vejadgang til delområde II fra Randersvej må kun ske som vist på kortbilag 2A. 28

29 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER 5.9 Vejadgang til delområde II må ikke ske fra vej A1-A4 på vejstrækningen øst for vej C1-C2. Stier, torv og fodgængerzone 5.10 Der udlægges areal til torv/fodgængerzone ved butikker i delområde II som vist på kortbilag 2B. Torvet skal friholdes for bebyggelse jf Torvet skal befæstes med belægningssten af beton, granit eller lignende. Der kan etableres bænke og andet byudstyr i et design, der understreger den bymæssige karakter. Torvet skal fungere som en fodgængerzone, hvor der ikke må parkeres biler jf En del af torvet kan anvendes til vareudstilling jf Sti a1-a3 skal markeres i belægningen i mindst 2 m bredde med belægningssten af beton, granit eller lignende. Sti a2-a3 skal dog ikke anlægges, hvis arealet nord for denne stistrækning i byggefelt S kun anvendes til parkering. Parkering 5.12 Inden for den enkelte ejendom skal der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, dog mindst: - 2 pladser pr. bolig til åben-lav bebyggelse, heraf mindst 1 plads i det fri. - 1 p-plads på egen grund og 1 på fælles parkeringsareal pr. bolig til tæt-lav bebyggelse eller etageboligbebyggelse. - 1 plads pr. 50 m 2 etageareal til liberalt erhverv eller kontor. - 1 plads pr. 50 m 2 bruttoareal til detailhandel med udvalgsvarer. - 1 plads pr. 25 m 2 bruttoareal til detailhandel med dagligvarer Ved erhvervsdrift fra egen bolig skal den nødvendige parkering etableres på egen grund jf Parkeringspladser skal udlægges med en størrelse på mindst 2,5 x 5 m Der skal etableres 1 handicapparkeringsplads for hver 20. parkeringsplads. Parkering i delområde I 5.16 Der kan etableres parkering eller parkeringskælder i delområde I inden for byggefelt K og L samt inden for areal udlagt til parkering som vist på kortbilag 2A Parkeringsanlæg i delområde I kan etableres som fællesanlæg inden for henholdsvis byggefelt K og L, der kan betjene flere ejendomme inden for det enkelte byggefelt. Parkering i delområde II 5.18 Der udlægges areal til parkering og internt vejareal i delområde II som vist på kortbilag 2A og 2B. Der kan etableres parkering i delområde II inden for arealer udlagt til parkering samt inden for byggefelt S og T. 29

30 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr. 335 Der må ikke etableres parkeringspladser inden for den i 5.10 nævnte fodgængerzone. Der kan dog etableres cykelparkering inden for arealet udlagt til cykelparkering som vist på kortbilag 2B Parkeringsanlæg i delområde II kan etableres som fællesanlæg, der kan betjene flere ejendomme inden for delområdet. Parkering i delområde III og IV 5.20 Der må ikke placeres parkeringspladser inden for areal, der skal friholdes for bebyggelse jf Belysning 5.21 Belysning af vej A1-A4, vej A2-A3 og vej C1-C2 må kun etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 5 m I delområde I og II skal belysning af stiareal og fælles parkeringspladser ske med ensartede parkarmaturer for det enkelte delområde med lyspunktshøjde på højest 3,5 m. 6 TERRÆNREGULERING 6.1 I delområde I må terrænet reguleres med +/- 1 m i forhold til byggemodnet terræn indtil 2 m fra skel uden tilladelse fra Viborg Kommune. Der må ikke foretages terrænregulering nord for byggefelt K. 6.2 I delområde I må terrænregulering ikke udføres med en hældning stejlere end 1:2. Der må kun etableres støttemure inden for byggefelt K og L. Støttemure anvendt ved terrænfald væk fra byggefeltets midte må ikke etableres med større højde end 50 cm over byggemodnet terræn. 6.3 I delområde II, III og IV må terrænet reguleres med +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet terræn indtil 1 m fra skel uden tilladelse fra Viborg Kommune. 6.4 Yderligere terrænregulering kræver Viborg Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsens omfang 7.1 Andel i selvstændigt matrikulerede fælles friarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom. Delområde I 7.2 Den samlede bebyggelsesprocent i delområde I må ikke overstige 60. Byggemuligheden i de enkelte byggefelter i delområde I fremgår af nedenstående skema: 30

31 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER Byggefelt Maks. bebyggelse Etageantal Bygningshøjde K m m L m 2 3 (4) 12 m 7.3 Bebyggelse i delområde I må opføres i mindst 2 etager og højst 3 etager. Hvor terrænforholdene giver mulighed for det i byggefelt L, kan bygninger fremtræde som 4 etager mod den lavestliggende del af grunden. 7.4 Bygningshøjden i delområde I må ikke overstige 12 m målt fra fastsat niveauplan. Bebyggelseshøjderne skal gradueres og indpasses i områdets naturlige terræn. Mindre bygningsdele såsom tekniske anlæg, ovenlys og lignende kan tillades i op til 14 m målt fra fastsat niveauplan. Delområde II og III 7.5 I delområde II og III må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige Bebyggelse i delområde II og III må opføres i højst 2 etager. 7.7 Bygningshøjden i delområde II og III må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn. Baghuse i delområde III må ikke være højere end randbebyggelse mod Randersvej på egen grund. Delområde IV 7.8 I delområde IV må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige Bebyggelse i delområde IV må opføres i højst 1 etage med udnyttet tagetage Bygningshøjden i delområde IV må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn. Baghuse i delområde IV må ikke være højere end randbebyggelse mod Randersvej på egen grund. Bebyggelsens placering 7.11 Baraklignende bygninger, midlertidige pavilloner og andre bygninger af midlertidig karakter må ikke etableres i området. Delområde I 7.12 Bebyggelse i delområde I, herunder parkeringskælder, må kun placeres inden for byggefelt K og L som vist på kortbilag 2A I delområde I fastlægges en udgangsbyggelinie i den sydlige afgrænsning af byggefelt L ca. 12,5 m fra vejskel langs Randersvej som vist på kortbilag 2A. I denne udgangsbyggelinie skal der placeres i alt mindst 50 m bygningsfacader eller -gavle Bebyggelse i delområde I må ikke opføres nærmere end 5 m fra naboskel. 31

32 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr. 335 Delområde II 7.15 Bebyggelse i delområde II må kun placeres inden for byggefelt M, N, O, S, T og R som vist på kortbilag 2B. Der kan dog etableres mindre bygninger uden for byggefelterne til indkøbsvogne og lignende kundefaciliteter. Der må højest etableres 2 mindre bygninger hver på højest 15 m 2. Der må ikke etableres nogen form for bygninger, mure, stationære overdækninger eller lignende inden for arealet udlagt til torv og fodgængerzone som vist på kortbilag 2B Eksisterende tankstation kan bibeholdes og der kan etableres ny vaskehal i byggefelt R. Der kan ikke ske væsentlige ændringer af anvendelse, større tilbygninger eller nyt byggeri inden for den del af byggefelt R, der ikke er omfattet af byggefelt T. Der må ikke etableres ny bebyggelse i byggefelt T før bebyggelse i byggefelt R er nedrevet Ny bebyggelse i byggefelt O skal placeres med facade i byggefeltets afgrænsning mod syd til byggefelt N og areal udlagt til parkering Bebyggelse i delområde II må opføres i naboskel. Delområde III og IV 7.19 Bebyggelse i delområde III og IV må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra naboskel. I delområde III kan bygninger dog sammenbygges over skel, når dette sker efter en samlet plan, godkendt af Viborg Kommune I delområde III fastlægges udgangsbyggelinier sammenfaldende med vejskel til Randersvej som vist på kortbilag 2A. I delområde IV fastlægges udgangsbyggelinier 5 m fra vejskel til Randersvej som vist på kortbilag 2A. Mindst én bygning pr. ejendom skal placeres med facade eller gavl i disse linier. Der må ikke etableres nogen form for bebyggelse mellem udgangsbyggelinie og vejskel i delområde IV I den nordlige del af delområde III og IV fastlægges et areal, der skal friholdes for bebyggelse som vist på kortbilag 2A. Der må ikke etableres bygninger, garager, carporte eller parkeringspladser inden for dette areal. Redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger på højest 10 m 2 må dog placeres på arealet. 7 Dette betyder, at den eksisterende bolig forsvinder, hvis der opføres ny bebyggelse inden for byggefelt O, og at der i så fald ikke kan etableres ny bolig jf

33 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE Facade Generelt 8.1 Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve m.v. 8.2 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes. 8.3 Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. 8.4 Udvendige bygningssider og støjafskærmning skal fremtræde med et sammenhængende farvevalg for ejendommen under ét. 8.5 Der må ikke anvendes stærke signalfarver, mønstre og andre effekter. Facader skal fremstå som en helhed og have et ensartet farvevalg for en facadedel under et. Specielt Delområde I 8.6 Opførelse af ny bebyggelse skal ske efter en samlet plan for hvert byggefelt, der skal sikre en god helhedsvirkning. Bebyggelsen skal tilpasses terræn og skal have et ensartet formsprog for den enkelte ejendom. 8.7 Udvendige bygningssider skal udføres i røde eller rødbrune teglsten (blank mur). 8.8 Mindre bygningsdele som fx: kviste, altaner, partier med vinduer og døre, vinduesbånd, gavle, brøstninger og skodder og lignende kan udføres i andre materialer end nævnt i 8.7 såsom natursten, metal og glas, dog højest 25 % af den enkelte facade. 8.9 Synlig sokkelhøjde fra terræn må højst være 50 cm. Øvrig sokkel skal udføres af facadematerialet, så den fremstår som en del af huset. Delområde II, III og IV 8.10 Udvendige bygningssider skal udføres i tegl (blank mur, pudset eller tyndpudset tegl), træ, glas samt som pudsede facader (pudssystemer) Mindre bygningsdele som fx: kviste, altaner, partier med vinduer og døre, vinduesbånd, gavle, brøstninger og skodder og lignende kan udføres i andre materialer end nævnt i Mindre bygninger, såsom garager, udhus og lignende skal opføres som hovedbygning dog undtaget kundevognsskure Ved butikker i delområde II og III skal der i facader mod Randersvej etableres et vinduesareal svarende til mindst 15 % af facadearealet mod Randersvej. Af dette vinduesareal skal mindst 25 % udføres med klart glas. 33

34 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr. 335 Vinduespartier synlige fra Randersvej må ikke blændes eller på anden vis tildækkes. Glas, der anvendes til facadepartier, må dog udføres med farve eller toning, som silketrykt, sandblæst eller matlamineret glas eller lignende. Tage 8.14 Tage i delområde I og II må kun udføres med en taghældning mellem 0 og Tage i delområde III og IV må kun udføres med en taghældning mellem 25 og 45. Mindre bygninger, såsom garager, udhus og lignende må dog udføres med en taghældning mellem 0 og Til tagbeklædning må kun anvendes teglsten, beton/ cementtagsten, eternit eller grå/sorte natur- eller eternitskifer. Solceller og solfangere kan integreres ved indbygning i tagflader I delområde I skal tage med en hældning over 10º beklædes med teglsten i røde eller rødbrune nuancer Til tagbeklædning må der ikke anvendes plast, gummi eller ståltage Der må ikke anvendes nogen former for reflekterende tagmaterialer med et glanstal større end 20 som fx glaserede tegl Tekniske anlæg, taghætter, ovenlys mv. skal indpasses i en arkitektonisk sammenhæng med tagfladen. 9 SKILTNING Generelt 9.1 Skiltning, reklamering og lignende må kun finde sted med Viborg Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9.2 Den enkelte virksomhed eller ejendom må kun reklamere med virksomhedens navn, logo og adresse. Produktreklamer og reklamer for andre firmaer kan ikke tillades. 9.3 Skiltning på facade skal tilpasses bygningsstørrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte, så bygningens kendetegn ikke sløres. 9.4 Bygningsdetaljer, vinduer, døre og lignende må ikke tildækkes af skilte. Der må ikke skiltes over tagryg / tagkant. 9.5 Skilte må ikke være gennemlyste kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste. 9.6 Klapskilte monteret på facader, billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes. 34

35 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER Skiltning ved erhverv i delområde I, II og III 9.7 Der kan opstilles 1 fritstående skilt/pylon med et areal over 0,5 m² pr. ejendom. Skiltet må højst være 6 m højt målt fra terræn, og skiltefladens areal må ikke overstige 12 m². 9.8 Øvrig skiltning må kun omfatte skiltning på en del af facaden og mindre henvisningsskilte. 9.9 Større skilte og flagstænger/flaggrupper for firmaflag i delområde I må kun etableres inden for byggefelt K og L. Større skilte og flagstænger/flaggrupper for firmaflag i delområde II må kun etableres ved placering som angivet på kortbilag 2B Der kan til den i 3.3 nævnte tankstation opstilles 1 prisskilt foruden et større skilt jf Skiltet må kun placeres ved placering som angivet på kortbilag 2B. Der kan derudover tillades 2 klapskilte på tankstationens facader. Skiltning ved erhvervsdrift fra egen bolig i delområde III og IV 9.11 Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der ud over skiltning i form af almindeligt navne- og nummerskilt etableres et skilt på højst 0,5 m² med virksomhedens navn, logo og adresse. Skiltet skal monteres på facaden og tilpasses denne. Der kan gives tilladelse til et skilt på terræn. Skiltet må højst være 1 m højt og må have en skilteflade på højst 0,5 m². 10 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M.M. Ubebyggede arealer og beplantning 10.1 I delområde I og II skal indretning af ubebyggede arealer på den enkelte grund ske efter en samlet plan, der skal godkendes af Viborg Kommune. Planen skal redegøre for beplantning, belægning, belysning og terrænregulering (jf. 6) samt placering af areal til parkering, udstilling, oplagring og affald Ubebyggede arealer som ikke anvendes til veje, stier, fodgængerzone, torv eller parkering, skal anlægges som grønne områder Arealer udlagt til grønne områder i delområde I vist med særlig signatur på kortbilag 2A, skal fremstå som græsarealer, der ikke må beplantes med buske og træer. Betondækningsgraven i det sydøstlige hjørne i delområde I, vist på kortbilag 2B kan nedlægges efter tilladelse fra Viborg Kommune i henhold til bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave. Arealet skal derefter anvendes som grønt område Langs vej A1-A4 skal der etableres et træ ca. pr. 10 m som principielt angivet på kortbilag 2A. Træerne skal placeres som vist på illustration af vejprofil på side

36 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr. 335 Det skal være løvfældende, middelstore træer med en regelmæssig kronbygning, der er velegnede som allétræer, som f.eks. spidsløn eller småbladet lind Eksisterende beplantning langs Asmild Klostervej vist med særlig signatur på kortbilag 2A skal bevares og vedligeholdes med træer jf Der skal udlægges areal til støjvold nord for vej A1-A4 som vist på kortbilag 2B. Hegn Støjvolden skal opbygges med en hældning på ca. 1:2. Toppen af støjvolden må højst være 3 m over naturligt terræn Der skal etableres et ca. 5 meter bredt beplantningsbælte, svarende til mindst 3 planterækker, i delområde I mod delområde II som vist på kortbilag 2B. Beplantningsbæltet skal etableres i egnstypiske arter såsom vintereg, rødel, naur, slåen, hvidtjørn, syren, fjeldribs, sargentæble og gedeblad. Der må ikke etableres yderligere hegn i afgrænsningen af arealer udlagt til grønt område jf Faste hegn i delområde I og II må kun etableres med et ensartet udtryk og et sammenhængende materialevalg for bebyggelsen under et efter en samlet plan for henholdsvis byggefelt K, byggefelt L og delområde II. Faste hegn i delområde I må kun etableres inden for byggefelt K og L I delområde II skal der etableres støjafskærmning af arealer til varelevering og parkering mod boliger nord og øst for området. Byggefelt S i delområde II skal afgrænses af randbebyggelse mod vej B1-B2 og mod vej A1-A4 øst for vej C1-C2 i form af bebyggelse eller en 1,5 m høj mur målt fra terræn. Muren skal opføres i tegl og fremtræde som blank mur eller som pudset eller tyndpudset tegl, der kan kalkes eller males med silikatmaling i farver jf Muren skal suppleres med allébeplantning langs vej A1-A4 som nævnt i I delområde III og IV må hegn mod Helvegsdalen, stiskel og vejskel kun etableres som levende hegn Hegn mod fællesarealer, adgangsveje og stier skal placeres på egen grund og må ikke plantes nærmere skel end 40 cm. Disse hække / levende hegn vedligeholdes på begge sider af grundejeren. Oplag og udstilling Der må ikke parkeres eller oplagres uindregistrerede biler og campingvogne samt last- og varebiler over kg, lystbåde eller anhængere i området Parkering af indregistrerede campingvogne og andre påhængskøretøjer må kun ske på egen grund Udendørs oplag må kun ske i indhegnede og afskærmede varegårde og oplagspladser. 36

37 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER Afskærmning skal bestå af beplantning, faste hegn eller mure i samme materialer som bygningens facader Jf. dog Inden for arealet udlagt til torv og fodgængerzone jf må der kun ske udendørs udstilling inden for areal udlagt til udstilling som vist på kortbilag 2B. Dette udstillingsareal har en udstrækning på 6 m fra byggefelt M og N og en afstand til vejskel på mindst 2 m. Der må ikke etableres nogen form for bygninger inden for arealet udlagt til torv. 11 TEKNISKE ANLÆG 11.1 Transformere og lign. til områdets interne forsyning kan opstilles, når de indhegnes med hækbeplantning eller espalier. Placeringen skal godkendes af Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde Elledninger, herunder belysning af vej- og parkeringsanlæg samt antennekabler og andre ledninger skal fremføres som jordkabler. Forsyning 11.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på grundlag af et projekt, som skal godkendes af Viborg Kommune Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning i overensstemmelse med Viborg Kommunes planlægning for vandforsyning. 9 Kloakering 11.5 Området skal tilsluttes offentlig kloak. Delområde I skal separatkloakeres iht. gældende spildevandsplan for Viborg Kommune. Tilsvarende skal ny bebyggelse i område II separatkloakeres Tagvand kan nedsives på egen grund. Antenner 11.7 Større antenner og paraboler med en diameter over 1 m må ikke etableres i det fri Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m i det fri må ikke placeres højere end 3 m over terræn og må ikke placeres på bygningsfacader og tage, der vender ud mod veje, grønne områder og stier. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som fx gesimser, vinduer, altaner, skorstene og lign. 8 I henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 29/01/2008 skal byrådet meddele dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, dvs. ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger: Bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for deres opførelse til lavenergibygninger opfylder de gældende klassificeringskrav til lavenergibygninger i bygningsreglementet. 9 Pt. Viborg Vand A/S (Energi Viborg) 37

38 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr MILJØFORHOLD Støj 12.1 Krav til virksomhedernes støjemission reguleres efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser Ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau fra vejtrafikstøj: - Boligområder, udendørs opholdsarealer, parker og lignende mv.: Lden 58 db - Kontorer og lignende Lden 63 db 12.3 Ny bebyggelse eller ændring af eksisterende bebyggelse skal udformes, så byggelovens krav om maksimal tilladte indendørs støjniveau kan overholdes Bilvaskehal i delområde II skal placeres, så krav om begrænsning af støjgener kan overholdes i forhold til bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Jordforurening 12.5 Ejendommene matr. nr. 1z og 1d, Asmildkloster Hgd., Asmild, er registreret som mulig forurenet (kortlagt på vidensniveau 1), som vist på kortbilag 2A Ejendommen matr. nr. 15o Overlund By, Asmild er frikendt for forurening Viborg Kommune skal godkende al flytning af jord fra det kortlagte område, som fremgår af kortbilag 2A. 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 13.1 Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves lokalplanerne nr. 38 og nr. 93A for de områder, der er omfattet af lokalplan nr SERVITUTTER 14.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 10 Virksomhederne må som udgangspunkt ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Ved lokalplanens udarbejdelse fremgår de vejledende grænseværdier af Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 / 1984 og 3/2003. Grænseværdierne er: 60/60/60 for erhvervsområder (industri), 55/55/55 db(a) for lettere erhvervs- og centerområder, 55/45/40 d(a) for centerområder og blandede bolig- og erhvervsområder og 45/40/35 db(a) for boligområder med åben-lav bebyggelse. 38

39 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER 15 BETINGELSER OG TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER Betingelser for ibrugtagning 15.1 Ny bebyggelse og ændret anvendelse må ikke tages i brug 11, før: - Bebyggelsen på den enkelte ejendom er tilsluttet kollektiv forsyning jf Veje, stier, parkeringsarealer, torv og fodgængerzone er etableret på den enkelte ejendom jf. 5. Parkering kan etableres som fællesparkering jf og Ny bebyggelse i byggefelt L i delområde I må ikke tages i brug, før: - beplantningsbælte jf er etableret Ny bebyggelse i byggefelt M, S og T i delområde I må ikke tages i brug, før: - Vej C1-C2 og vej A1-A4 er etableret jf Varegårde og parkeringsarealer i delområde II på den enkelte grund er afskærmet jf LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 16.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der i lokalplanområdet, ifølge lov om planlægning, 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at ændre lovlige bestående forhold i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Retten til at anvende en ejendom i strid med lokalplanens bestemmelser bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. lov om planlægning Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Væsentlige fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at vedtage en ny lokalplan Der kan foretages ekspropriation af privates ejendom eller rettigheder over ejendom, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen jf. lov om planlægning Når en lokalplan udlægger en ejendom til offentlige formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. dog lov om planlægning 48, stk Ibrugtagning fastsættes til udstedelsen af ibrugtagningstilladelse efter byggelovens 16, stk. 2 eller færdigmelding efter BR2008, kap Viborg Kommune skal dispensere fra dette, hvis bebyggelsen er opført som lavenergibebyggelse jf i bekendtgørelse nr. 31 af 29/01/2008om tilslutning m.v. til kollektive forsyningsanlæg samt planlovens 19, stk

40 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr Byrådets afgørelser om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige klager, ekspropriationsklager og landzoneklager, jf. 58 i lov om planlægning. Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt, jf. 60 i lov om planlægning. 40

41 Forslag til lokalplan nr. 335 BESTEMMELSER VEDTAGELSE Forslag til lokalplan nr. 335 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Viborg Byråd, den X Sagsbeh.init. /RK Johannes Stensgaard Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør Lokalplanen er endeligt vedtaget af Viborg Byråd, den XX Sagsbeh.init. /XX Johannes Stensgaard Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør 41

42

43 Delområder, udstykningsplan, eksisterende veje, vejudlæg, vejadgange, stiudlæg, p-udlæg, byggelinier, bebyggelsens længderetning, byggefelter, bevaringsværdige bygninger, opholdsarealer (privat-fælles, offentlige?)udlæg til støjvold, beplantningsbælter, allétræer, bevaring af beplantning, udlæg til fællesanlæg til kildesortering af affald, Bindinger, der har betydning for udnyttelsen af arealet skal fremgå af kortbilag 2. Forurenede grunde kan fremgå, hvis betydning for anvendelse. Kortbilag indsættes i øverste lag med tekst, skala mv. Skal indeholde følgende tekst: Forslag til lokalplan nr. xxx Mål ca. 1:xxxx Viborg Kommune, x 200X Kortbilag 2 Anvendelsesplan TEKST PÅ DENNE SIDE MÅ IKKE SLETTES, SKAL LIGGE BAG KORTET

44

45

46

47 Tillæg nr. 3/2008 Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune Rammebestemmelser for et centerområde ved Randersvej i Overlund i Viborg Rammeområde 2.1C3.01, 2.1C1.02 og 2.1B1.04 samt 2.1BU1 Udkast Tillæggets område

48 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 3/2008

49 Forslag til tillæg nr. 3/2008 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE Formål Formålet med dette forslag til tillæg til Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune er at justere afgrænsningen mellem rammeområde 2.1C1.02, 2.1C3.01 og 2.1B1.04, samt at justere afgrænsningen af butiksområde 2.1BU1. - Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem afgrænsningen af butiksområde 2.1BU1 og rammeområde 2.1C Tillægget ændrer bebyggelsesprocenten for rammeområderne 2.1C3.01 og 2.1B Tillægget muliggør, at en bilvaskehal i miljøklasse 4 og detailhandel i op til miljøklasse 4 kan etableres i rammeområde 2.1C Tillægget giver mulighed for at udvide eksisterende dagligvarebutik i butiksområde 2.1BU1. Nuværende planforhold En lille del af lokalplanområdet er i Regionplan 2005, retningslinie nr. 21 udlagt som særligt beskyttelsesområde. Det drejer sig om det nordlige hjørne af matr. nr. 1ah, Asmildkloster Hgd., Asmild. Naturværdierne og de kulturhistoriske, geologiske og landskabelige værdier i dette område skal beskyttes. I området, der er omfattet af dette kommuneplantillæg, gælder følgende rammebestemmelser: Rammeområde 2.1C3.01: Områdets anvendelse er fastlagt til egnscenterfunktioner og større institutioner. Bebyggelsesprocenten er højst 50 og der må bygges i tre etager med udnyttet tagetage. Rammeområde 2.1C1.02: Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål (bydelscenter) med butikker samt mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne - miljøklasse 1-2, kontorer, klinikker, offentlige formål, kirker, institutioner af almennyttig karakter og enkelte boliger. Bebyggelsesprocenten er højst 40. Der må bygges i to etager med udnyttet tagetage og op til 12 m højde. Taghældninger skal være mellem 0º og 30º. Rammeområde 2.1B1.04: Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål, åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er højst 25 og der må bygges i en etage med udnyttet tagetage og op til 8,5 m højde. Taghældninger skal være mellem 25º og 45º. Butiksområde 2.1BU1: I området kan der kan etableres udvalgsvarebutikker med maksimal butiksstørrelse på 500 m 2 og dagligvarebutikker med maksimal butiksstørrelse på m 2, dog kan der kun etableres i alt en dagligvareforretning over 500 m 2 inden for området. Rammen for områdets samlede bruttoetageareal til butiksformål er m 2. 3

50 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 3/2008 Fremtidige planforhold Afgrænsningen af rammeområderne 2.1C3.01, 2.1C1.02 og 2.1B1.04 samt butiksområde 2.1BU1 ændres. Ændringen medfører at rammeområde 2.1C1.02 og butiksområde 2.1BU1 får samme afgrænsning. Den nye afgrænsning tilpasses samtidig til matrikelgrænserne. Den ændrede afgrænsning betyder bl.a. at ejendommen Gl. Randersvej 1A, 1B og 1C overføres fra rammeområde 2.1C1.02 til 2.1B1.04, hvilket er begrundet i, at Gl. Randersvej er blevet en lukket vej mod Randersvej, og at ejendommen derfor har en begrænset sammenhæng med centerområdet. Forslag til ændringer i de enkelte rammeområder beskrives i det følgende: Rammeområde 2.1C3.01 Den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 50 til 60. Det maksimale etageantal på 3½ suppleres med bestemmelse om, at på skrånende terræn må bygninger fremstå i op til 4 etager mod lavestliggende del af grunden. Rammeområde 2.1C1.02 Taghældning på 0-30 ændres til Miljøklasse 1-2 suppleres med mulighed for detailhandelsbutikker i miljøklasse og med mulighed for én bilvaskehal (miljøklasse 4). Rammeområde 2.1B1.04, Den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 25 til 30 i overensstemmelse med Bygningsreglement Områdets anvendelse fastlægges til også at give mulighed for tæt-lav bebyggelse mod Randersvej. Butiksområde 2.1BU1 Det maksimale bruttoetageareal for en dagligvarebutik ændres fra m 2 til 1.100m 2. Dette suppleres fortsat med en bestemmelse om, at der kun kan etableres 1 dagligvareforretning over 500 m 2 inden for området. Desuden fastlægges i overensstemmelse med planlovens bestemmelser en mulighed for, at den enkelte butik kan fradrage op til 200 m² til personalefaciliteter ved beregning af bruttoetagearealet. 1 Detailhandel uden aktiviteter eller vareindlevering i tiden kl er miljøklasse 1-3, men kan ved vareindlevering om natten være miljøklasse 4.

51 Forslag til tillæg nr. 3/2008 KOMMUNEPLANTILLÆG FREMTIDIGE RAMMEBESTEMMELSER For rammeområde 2.1C3.01 gælder: at den maksimale bebyggelsesprocent er 60, at bygninger kan fremtræde som 4 etager mod den lavestliggende del af grunden. For rammeområde 2.1C1.02 gælder: at tage må udføres med en taghældning mellem 0 og 45, at der kan etableres detailhandelsbutikker i miljøklasse 1-4 og der må opføres højst én bilvaskehal (miljøklasse 4). For rammeområde 2.1B1.04 gælder: at den maksimale bebyggelsesprocent er 30. at der kan etableres tæt-lav bebyggelse mod Randersvej. For butiksområde 2.1BU1 gælder: at at det maksimale bruttoetageareal for en dagligvarebutik er m 2. der ved beregningen af bruttoetagearealet til den enkelte butik kan fradrages op til 200 m² til personalefaciliteter. De øvrige rammebestemmelser for rammeområderne 2.1C1.02, 2.1C3.01 og 2.1B1.04, samt butiksområde 2.1BU1 ændres ikke. 5

52 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 3/2008

53 Forslag til tillæg nr. 3/2008 KOMMUNEPLANTILLÆG VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til tillæg nr. 3/2008 til Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Viborg Byråd den XX, Sagsbeh.init. RK/ Johannes Stensgaard Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Viborg Byråd, den XX Sagsbeh.init. RK/ Johannes Stensgaard Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør Offentliggørelse Viborg Byråd offentliggør hermed i overensstemmelse med lov om planlægning 24 forslag til tillæg nr. 3/2008 Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser fra den xx til den xx 200X. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslaget skal være modtaget af Viborg Kommune senest den xxx 200x. De skal sendes til: Plan- og Udviklingsafdelingen, Rødevej 3, 8800 Viborg 7

54 Planens område Plan og Udvikling Rødevej 3 DK-8800 Viborg Tlf: