Bilag 1: Miljøscreeningsskema for udkast til Vandforsyningsplan for Frederiksberg Kommune,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Miljøscreeningsskema for udkast til Vandforsyningsplan for Frederiksberg Kommune,"

Transkript

1 Bilag 1: Miljøscreeningsskema for udkast til Vandforsyningsplan for Frederiksberg Kommune, I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1 skal Frederiksberg Kommune afgøre, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af udkast til kommunens vandforsyningsplan for I henhold til lovens 8, stk. 1, skal myndigheden gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, herunder indenfor vandforvaltning, såfremt disse fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2, eller kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Frederiksberg Kommune vurderer, at udkast til vandforsyningsplan ikke falder under disse bestemmelser. Myndigheden skal, jf. lovens 8, stk. 2, gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet stk. 2, pkt. 1: såfremt planen fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller stk. 2, pkt. 2: alene indeholder mindre ændringer i sådanne, eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Frederiksberg Kommune vurderer, at vandforsyningsplanen er omfattet af reglerne i lovens 1 8, stk. 2, nr. 2: med følgende ordlyd: Myndigheden skal gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. J.nr.: G Anne Stalk (anst03) Dato 15. januar 2018 Sagsbeh. AS/JJ Vej, Park og Miljø Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg Telefon: Direkte: Telefontid Mandag-Torsdag: Fredag: Afgørelse om hvorvidt vandforsyningsplanen skal miljøvurderes, offentliggøres samtidig med at vandforsyningsplan sendes i offentlig høring. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 2 indtil 4 uger efter offentliggørelsen. 1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 425 af 18. maj Selvbetjening Personlig henvendelse Kun efter aftale 2 I henhold til jf. 48 i Lov om miljøvurderinger, kan afgørelsen påklages i henhold til reglerne i den lov som planen udarbejdes efter.

2 Screeningen af vandforsyningsplanen for er omfattet af følgende hovedpunkter: Indledende screening Det undersøges om planen er omfattet af lovens bilag 1 og 2, og om området er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt beskyttelsesområde. Planens indvirkning på miljøet (VVM) Der foretages en kvalitativ vurdering (ved afkrydsning) af planforslagets indvirkning på hver af de miljøparametre, der er oplistet i tjeklisten, jf. lovens 1 bilag 3. Screeningen er således en indledende vurdering af potentielle miljøpåvirkninger ved realisering af planen. I tilfælde, hvor planen vurderes at medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, kan screeningen anvendes som en såkaldt scoping, der er en indledende afgrænsning af selve miljøvurderingens indhold. Vandforsyningsplan I henhold til Vandforsyningslovens 3 14, skal Frederiksberg Kommune udarbejde en plan for vandforsyningen i kommunen. Vandforsyningsplanen har tidligere været indeholdt i kommunens grundvandsplaner, og vandforsyningsplan er derfor den første selvstændige vandforsyningsplan for Frederiksberg Kommune. Formålet med planen er, at fastsætte de planmæssige rammer, som kommunen skal administrere efter på vandforsyningsområdet, og som danner grundlag for vandforsyningens planlægning. Vandforsyningsplanen beskriver forsyningsstrukturen, forventet vandbehov i planperioden, grundvandets mængde og kvalitet som en forudsætning for en fortsat vandforsyning samt hvordan der fortsat sikres en god og sikker vandforsyning i kommunen. Det overordnede mål er, at sikre borgere og virksomheder på Frederiksberg adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder, herunder at fortsætte den bæredygtige indvinding af grundvand til drikkevand. For at fastholde den bæredygtige indvinding, samt gøre denne endnu mere robust end i dag, er det sandsynligt at det i planperioden skal undersøges om der skal indføres yderligere avanceret vandbehandling på vandværket og evt. ved at ændre i indvindingsstrukturen. Da vandforsyningsplanen udarbejdes i henhold til reglerne i vandforsyningsloven, kan denne afgørelse påklages efter reglerne i vandforsyningslovens Kapitel Lov om vandforsyning m.v., lovbek. nr. 125 af 26. januar

3 Der er ingen planer om etablering af nye vandforsyningsanlæg. Såfremt der i planperioden skal udføres nye anlægsarbejder, skal der gennemføres en screening i henhold til lovens 1 regler. Vandforsyningsplanen tager udgangspunkt i den eksisterende forsyningsstruktur og er udarbejdet indenfor den gældende lovgivning og indenfor rammerne for den fysiske planlægning i kommunen. Vandforsyningsplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, kommunens vedtagne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt de statslige vandområdeplaner. Derudover er planen i overensstemmelse med målsætningerne i Frederiksbergstrategien. I planperioden forventes vandforbruget ikke at ændres væsentligt. En mindre stigning i befolkningstallet vurderes at blive udlignet af et mindre fald i vandforbruget pr. dag pr. person. Screeningsskema jf. lovens 1 bilag 3: Indledende screening (Step 1) Ja Nej / ikke relevant Bemærkninger Forholdet til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Nr. 425 af 18. maj Udarbejdes planen indenfor landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter der er omfattet af lovens bilag 1 og 2, jf. lovens 8, stk. 1. Planen omhandler vandforvaltning, men fastlægger ikke konkrete rammer for fremtidige anlægstilladelser til de projekter der er omfattet af lovens bilag 1 og 2 2. Medfører planen krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller vurderes af få væsentlig virkning på miljøet, efter en vurdering efter lovens 8, stk. 1 Planen medfører ikke påvirkning af internationale beskyttelsesområder. Den nuværende indvindingsstruktur beskrives i planen. Der planlægges ikke at anlægge nye vandværker i planperioden. Indenfor planperioden ønskes det at afdække mulighederne for at gøre indvindingen mere 3

4 3. Der skal gennemføres en vurdering af om planen kan få væsentlige indvirkninger på miljøet hvis: 1) Planen er omfattet af lovens 8 stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller robust samt at øge drikkevandssikkerheden både i forhold til forsyningssikkerhed og vandkvalitet. Det vurderes, at planen kan falde under dette ( 8, stk. 2), hvorfor det vurderes, at der skal gennemføres en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 2) fastlægger planen i øvrigt rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Overenstemmelse med kommunens politiker 4. Kommuneplan 2017 Udkast til plan er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplan Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Udkast til plan er udarbejdet i overensstemmelse med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vandområdeplan Udkast til plan er udarbejdet i overensstemmelse med den statslige vandområdeplan for Planes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 7. Danner planen grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler? 8. Har planen indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki? Planen beskriver den eksisterende forsyningsstruktur i Frederiksberg Kommune. Der planlægges i planperioden ikke at anlægge nye vandforsyningsanlæg. Indenfor planperioden ønskes det at afdække mulighederne for at gøre indvindingen mere robust samt at øge drikkevandssikkerheden både i forhold til forsyningssikkerhed og vandkvalitet. Det vurderes derfor, at planen ikke danner grundlag for projekter for andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler. Planen beskriver den eksisterende forsyningsstruktur i Frederiksberg Kommune. Der planlægges i planperioden ikke at anlægge nye vandforsyningsanlæg. Derudover fastlægger udkast til planen ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og har derfor ingen indvirkning på andre planer eller programmer. 4

5 9. Har planen relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling? Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder. I forbindelse med evt. konkrete anlægsarbejder vil hensyn som energibesparelser, vandbesparelser etc. inddrages i vurderingen af projektet. 10. Findes der miljøproblemer af relevans for planen? Nej, se dog under grundvand pkt Er planen relevant for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)? Udkast til plan er udarbejdet i henhold til Vandforsyningslovens 14 samt i overensstemmelse med de statslige vandområdeplaner. Byplanlægning og landskab 12. Landskabelig / by-arkitektonisk værdi Udkast til vandforsyningsplan har ingen direkte indvirkning på landskabelige eller by-arkitektonisk værdi. 13. Skovrejsning Udkast til plan berør ikke skovrejsningsområder. 14. Kulturhistoriske værdier Udkast til plan har ingen indvirkning på kulturhistoriske værdier. 15. Fritidsliv / rekreative interesser Udkast til plan har ingen indvirkning på fritidsliv / rekreative interesser 16. Dyre og planteliv samt mangfoldighed Fuglebeskyttelsesområder, områder omfattet af habitatdirektiv, sårbare naturtyper, Natura2000 Forurening Udkast til plan har ingen indvirkning på dyre og planteliv, fuglebeskyttelsesområder, områder omfattet af habitatdirektiv, sårbare naturtyper eller Natura2000 områder. Der er på Frederiksberg ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder, områder omfattet af habitatdirektiv, sårbare naturtyper eller Natura2000 områder. 17. Støj og vibration Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og har derfor ingen indvirkning på støj og vibration. 18. Lys og/eller refleksion Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og har derfor ingen indvirkning på lys og refleksion. 19. Luft Udkast til plan har ingen påvirkning på luft. 20. Jord Udkast til plan har ingen påvirkning på jord. 21. Grundvand Udkast til plan medfører i sig selv ikke påvirkninger på grundvand. Grundvandsressourcen hvorfra der indvindes vand er påvirket af forureninger, hovedsage- 5

6 lig fra tidligere tiders aktiviteter. Af denne årsag er der tilladelse til avanceret vandbehandling på Frederiksberg Vandværk. For at sikre bedst mulige vandforsyning, kan ændret behandling af vandet på Frederiksberg Vandværk være attraktivt i planperioden. Indvindingsstrukturen har betydning for kvaliteten af det vand der indvindes, hvorfor en ændring i indvindingsstrategien evt. kan forbedre vandkvaliteten. Evt. ændringer i indvindingen eller ny anlæg skal behandles i henhold til gældende regler. 22. Klimatiske faktorer Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder. Ved konkretisering af projekter bliver vandstandsændringer belyst og har derfor ingen indvirkning. 23. Jordforurening Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og udgør derfor i sig selv ikke en risiko for jordforurening. I forbindelse med konkretisering af projekter mv. indgår vurdering af eksisterende forureningers konsekvenser for vandforsyningen. Ressourceanvendelse 24. Arealforbrug Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder. Der er udpeget beskyttelsesområder omkring indvindingsboringerne (BoringsNæreBeskyttelses- Områder, BNBO). 25. Energiforbrug Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og medfører derfor ikke i sig selv en indvirkning på energiforbruget. 26. Vandforbrug Udkast til plan medfører ikke en indvirkning på vandforbruget. 27. Produkter, materialer, råstoffer Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og medfører derfor ikke i sig selv en indvirkning på forbruget af produkter, kemikalier og råstoffer. 28. Affald, genanvendelse Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder eller andre ændringer vedr. vandforsyningen og medfører derfor ikke i sig selv en indvirkning på affaldsmængderne. Befolkningen 29. Sikkerhed og sundhed Udkast til plan bidrager til at sikre kommunens forsyning med rent drikkevand, også i fremtiden. 30. Svage grupper Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og påvirker derfor ikke svage gruppers adgangsforhold eller lignende. 31. Brand, eksplosion, gift påvirkning Udkast til plan giver ikke øget risiko for brand, eksplosion eller gift påvirkning 6

7 Trafik 32. Sikkerhed / tryghed Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og medfører derfor ikke ændringer i forhold til trafiksikkerhed. 33. Trafikbelastning / parkering Udkast til plan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og medfører derfor ikke ændringer i forhold til trafikforhold eller parkeringsforhold. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt: 34. Medfører planen en indvirkning, samt hvilken sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet har denne? 35. Indvirkningens kumulative karakter Indvirkningens grænseoverskridende karakter - Planen beskriver den eksisterende forsyningsstruktur i Frederiksberg Kommune. Der planlægges i planperioden ikke at anlægge nye vandforsyningsanlæg. Derudover fastlægger udkast til planen ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og har derfor ingen indvirkning. 37. Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 38. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt) 39. Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af: x a) særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv b) overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier c) intensiv arealudnyttelse d) indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt 7

8 plan. Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at planen vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal gennemføres en miljøvurdering: Planen beskriver den eksisterende forsyningsstruktur i Frederiksberg Kommune. Der planlægges i planperioden ikke at anlægge nye vandforsyningsanlæg. Derudover fastlægger udkast til planen ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og vurderes derfor ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes på den baggrund, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. 8

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA 30. november 2016 Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige

Læs mere

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA xx april 2016 Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder

Læs mere

Screeningsafgørelse af Aabenraa Kommunes Spildevandsplan

Screeningsafgørelse af Aabenraa Kommunes Spildevandsplan Kultur, Plan & Fritid Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 23-10-2018 Sagsnr.: 16/31364 Kontakt: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7277 E-mail: klh@aabenraa.dk Screeningsafgørelse af Aabenraa

Læs mere

Planen vurderes, på baggrund af nedenstående miljøscreening, ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.

Planen vurderes, på baggrund af nedenstående miljøscreening, ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12. juli 2018 Sagsnr.: 18/6729 Kontakt: Tobias Knudsen Direkte tlf.: 7376 7359 E-mail: tbkn@aabenraa.dk Screeningsafgørelse

Læs mere

Screening af Vandforsyningsplan

Screening af Vandforsyningsplan Screening af Vandforsyningsplan 2019-2028 I henhold til Miljøvurderingsloven 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING

HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato Marts 2017 HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING HØRSHOLM KOMMUNE SMV-SCREENING Revision 0 Dato 2017-03-01 Udarbejdet af LSC

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 13.6 og forslag Kommuneplantillæg 8 - Blokland 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 13.6 og forslag Kommuneplantillæg 8 - Blokland 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 13.6 og forslag Kommuneplantillæg 8 - Blokland 2017 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017)

NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Kommuneplantillæg nr. 001 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og

Læs mere

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017 NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Bilag 1 Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune har igangsat udarbejdelsen af et lokalplanforslag

Læs mere

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ Udarbejdet af mn661 19.12.2016 Plan nr.: lokalplan nr. 5 Tekst: Ophævelse af del af lokalplan nr. 5 Skema status Dato Udfyldt/rev. af Beskrivelse af rev. Bygherre A Team Plan B 19.12.2016 Mn661 Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 007 for Færgevej 61 i Frederikssund Dato: 19. december 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Kommuneplantillæg nr. 007 for Færgevej 61 i Frederikssund Dato: 19. december 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Kommuneplantillæg nr. 007 for Færgevej 61 i Frederikssund Dato: 19. december

Læs mere

Notat vedrørende miljøvurdering af ny vandforsyningsplan Horsens Kommune har udarbejdet Forslag til vandforsyningsplan

Notat vedrørende miljøvurdering af ny vandforsyningsplan Horsens Kommune har udarbejdet Forslag til vandforsyningsplan Jord og Grundvand Sagsbehandler: Tommy Krogh Abrahamsen Sagsnr. 13.02.08-P15-1-13 Dato:17.5.2016 Notat vedrørende miljøvurdering af ny vandforsyningsplan 2016-2024 1. Indledning Horsens Kommune har udarbejdet

Læs mere

VVM Screening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune

VVM Screening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6100 VVM Screening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune 25-03-2019 18/5824 1. Introduktion Glostrup

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

Ændring af forsyningsgrænse mellem NOVAFOS (Frederikssund Vand) og St. Rørbæk Vandværk

Ændring af forsyningsgrænse mellem NOVAFOS (Frederikssund Vand) og St. Rørbæk Vandværk Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Ændring af forsyningsgrænse mellem NOVAFOS (Frederikssund Vand) og St. Rørbæk Vandværk December 2017 Foto: 2/9 Indholdsfortegnelse Baggrund og sammenfatning...4

Læs mere

Miljøscreening af. Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4

Miljøscreening af. Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4 af Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4 Januar, 2019 Oversigtskort Oversigtskort. Blå markering viser kommuneplanramme 2.1.E.9. Det med rød streg angivne område er den del, der oprettes en ny kommuneplanramme

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat. Rammeplan for indsatsplanlægning. Indsatsplan for Løkken Vandværk

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat. Rammeplan for indsatsplanlægning. Indsatsplan for Løkken Vandværk Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Rammeplan for indsatsplanlægning og Indsatsplan for Løkken Vandværk Kontor/team: Vand og Jord Sagsbehandler: BPJ, JCRR Sags.nr.: 09.08.24-P16-1-14

Læs mere

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017 Landbrug og Forskning J.nr. 2017-11639 Ref. irnma Den 24. november 2017 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om meddelelse af dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4

Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Dato: april

Læs mere

potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg SCREENING (FORUNDERSØGELSE) FOR MILJØVURDERING AF kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune Tlf. 6333 7000 Fa. 6333 7001 kommune@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 038 for boliger ved Strandvej 2 Dato: 15. maj 2017 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Kommuneplantillæg nr. 038 for boliger ved Strandvej 2 Dato: 15. maj 2017 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr 425 af 18/05/2016) Kommuneplantillæg nr. 038 for boliger ved Strandvej 2 Dato: 15. maj 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 2 til vandforsynignsplan

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 2 til vandforsynignsplan By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 2 til vandforsynignsplan 2018-2025 11. marts 2019 1. Indledning

Læs mere

1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p

1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p 1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 - SMV tillæg til spildevandsplan ændret tidsplan NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer.

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer. SCREENING FOR MILJØVURDERING Ophævelse af lokalplan nr. 3.6 Baggrund og formål Det eksisterende erhvervsareal i Ravnkilde er ved at være solgt. Der er dog et markareal vest og nord for det eksisterende

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan 2018-2025 6. september 2017 1. Indledning

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Bilag 1 Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby Ishøj Kommune har igangsat udarbejdelsen af et

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøscreeningsskema for Tillæg 1 til lokalplan nr. 177 i henhold til bilag 2 i Lov om miljøvurdering.

Miljøscreeningsskema for Tillæg 1 til lokalplan nr. 177 i henhold til bilag 2 i Lov om miljøvurdering. Miljøscreeningsskema for Tillæg 1 til lokalplan nr. 177 i henhold til bilag 2 i Lov om miljøvurdering. Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet

Læs mere

Lokalplan nr. 118 for Kvinderup Dato: 06. august 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 118 for Kvinderup Dato: 06. august 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr 425 af 18/05/2016) Lokalplan nr. 118 for Kvinderup Dato: 06. august 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Læs mere

Screening. Afgørelse om miljøvurdering. Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst

Screening. Afgørelse om miljøvurdering. Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Screening Afgørelse om miljøvurdering Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø 14. maj 2018 SCREENINGSSKEMA I henhold til 8 i lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Lovgrundlag: I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan Værkstedskvarteret 2018

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan Værkstedskvarteret 2018 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 3.13 - Værkstedskvarteret 2018 1 Baggrund for screeningen I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering lanens indhold og formål: Jammerbugt Kommune har på baggrund af de statslige Natura 2000-planer for anden planperiode 2016-2021 (Natura 2000 plan nr. 12, 13, 15, 16, 21 og

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil BILAG 9 - SCREENING FOR MILJØVURDERING Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 30. juli 2018

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 30. juli 2018 Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1261-000006 Den 30. juli 2018 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 og

Læs mere

VÆKST OG BÆREDYGTIGHED VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

VÆKST OG BÆREDYGTIGHED VÆKST OG BÆREDYGTIGHED VÆKST OG BÆREDYGTIGHED VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Miljøvurdering af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø 1. Indledning Holbæk Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø.

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Herlev Kommune, Stab for By og Udvikling Dato Den 28. august 2018. Projektbeskrivelse Skybrudsplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Miljøvurderingsloven. Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf EAN

Miljøvurderingsloven. Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf EAN Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1008 af 2. juli 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning for planperioden 2018/2019 ikke er omfattet af

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 111 for ny dagligvarebutik i Skibby Dato: 15. maj 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Forslag til lokalplan nr. 111 for ny dagligvarebutik i Skibby Dato: 15. maj 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr 425 af 18/05/2016) Forslag til lokalplan nr. 111 for ny dagligvarebutik i Skibby Dato: 15. maj

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Revideret forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan Vandforsyning til erhvervsområde inden for lokalplanområde 88

Revideret forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan Vandforsyning til erhvervsområde inden for lokalplanområde 88 Revideret forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2010-2018 Vandforsyning til erhvervsområde inden for lokalplanområde 88 Juli 2018 Indledning Dette tillæg er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 28. februar 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk Screening for miljøvurdering Ændring af forslag til kommuneplan I henhold til Lov

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 Dato 19.10.11 Deltagere ved screeningsmøde INHA, MESV, JKRO, PILW Læservejledning:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Til berørte myndigheder Den 3. marts 2017 Ref. srlr Miljøscreening af Høring I henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn Dato oktober 2018 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen Læservejledning:

Læs mere

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Den 6. oktober 2016 Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1 Indledning Odsherred Kommune har i samråd med Grundvandsrådet i Odsherred Kommune udarbejdet et forslag til indsatsplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 041 til Kommuneplan for Frederikssund Kommune

Kommuneplantillæg 041 til Kommuneplan for Frederikssund Kommune NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr 425 af 18/05/2016) Kommuneplantillæg 041 til Kommuneplan 2013-2015 for Frederikssund Kommune Dato:

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Dato 19. marts 2014 Deltagere ved screeningsmøde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Sags.nr.: Nørregade 2, Hjørring. Codanhus 1.2.-P15-2-11 Kontor/team: Sagsbehandler: Dato: Team Plan TH 2. oktober

Læs mere

Miljøscreening for Planstrategi 19 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøscreening for Planstrategi 19 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) NOTAT Miljøscreening for Planstrategi 19 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LÆSEVEJLEDNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15 06-11-2017 Screening for af lokalplan 08.15 Sagsnr. 01.02.05-P16-119-17 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested Dato november

Læs mere

Miljøscreeningsskema for Forslag til Lokalplan 193 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 for rækkehuskvarteret ved Fuglebakken.

Miljøscreeningsskema for Forslag til Lokalplan 193 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 for rækkehuskvarteret ved Fuglebakken. 22. januar 2018 Miljøscreeningsskema for Forslag til Lokalplan 193 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 for rækkehuskvarteret ved Fuglebakken. Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer By og Landskab, Plan Dato: 31. oktober 2013 Sagsnr.: Dok.id.: Sagsbeh.: aso / moho Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Lokalplan 113 for Kultur- og havnebad

Lokalplan 113 for Kultur- og havnebad NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan 113 for Kultur- og havnebad Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler: masch

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hedensted - Lindved området oktober 2017 Afgørelse om miljøvurdering Hedensted Kommune har foretaget en screening af forslaget til indsatsplan

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan for Allegade Nord Dato oktober 2014

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan for Allegade Nord Dato oktober 2014 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.76 for Allegade Nord Dato oktober 2014 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen Krog og Mette Skafte Vestergaard

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

SMV Screening Forslag til Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune. Kommuneplantillæg nr til Kommuneplan

SMV Screening Forslag til Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune. Kommuneplantillæg nr til Kommuneplan SMV Screening Forslag til TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø December 2013 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING 4 OBLIGATORISK MILJØVURRING? 6 SCREENINGSSKEMA 6 KONKLUSION 9 2 FORMALIA HVAD ER EN SMV SCREENING? En

Læs mere

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg 2017.11 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LÆSEVEJLEDNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og

Læs mere

Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING

Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan Rold Skov - Hellum En plan for beskyttelse af drikkevandet Det er de grønne skraverede områder, der er omfattet af indsatsplanen. Baggrund og formål Indsatsplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup.

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Dato: November

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

rammeområder i Forslag til Kommuneplan for Billund Kommune

rammeområder i Forslag til Kommuneplan for Billund Kommune Miljøscreening af rammeområder i Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Billund Kommune De væsentlige ændringer i revisionen af kommuneplanen for Billund Kommune er blevet miljøvurderet og indgår i den

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt: Lokalplan 07.36 og Kommuneplantillæg nr. 12 Dato:December 2012 Deltagere ved screeningsmøde:jørgen krog og Mette Vestergaard

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6. Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar Mariagerfjord Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg nr. 6. Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar Mariagerfjord Kommuneplan FORSLAG Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar 2011 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-121 - Tillæg nr. 6 Dette kommuneplantillæg udlægger et

Læs mere

Det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen, at det enkelte ID15- områdes og kystvandoplands indsatsbehov opnås.

Det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen, at det enkelte ID15- områdes og kystvandoplands indsatsbehov opnås. Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1261-000006 Den 30. juli 2018 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 2018 ikke

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. Miljøscreening af regnvandsbassin ved rundkørslen Nørre Snede Nord Tillæg nr. 8 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021. Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 939 af 03-07-2013 om miljøvurdering

Læs mere