Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008"

Transkript

1 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for Definition af et gebyr 4. 15, stk , stk , stk Retsvirkninger af overtrædelser af 15 m.m. 8. Aftalen mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren Noter 1. Indledning Med den nye markedsføringslov (1) blev der ved 15 indført en regel, der regulerer erhvervsdrivendes adgang til i et løbende kontraktforhold at ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli Der er tale om en offentligretlig regel, der ikke regulerer de aftaleretlige eller andre civilretlige aspekter af aftalen. Det betyder, at 15 ikke direkte berører kontraktforholdet mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. Det betyder også, at det ikke er tilstrækkeligt for den erhvervsdrivende at overholde kravene efter 15 for at kunne forhøje et gebyr eller indføre et nyt gebyr. Sådanne ændringer skal have hjemmel i aftalen mellem parterne, se herom i afsnit 8. Overtrædelser af 15 kan derimod gøres til genstand for forbud og påbud fra Forbrugerombudsmandens side efter markedsføringslovens regler herom, og overtrædelser af 15, stk. 3, kan straffes med bøde. Før indførelsen af 15 i markedsføringsloven blev det fastslået i retspraksis, at det ikke er tilladt at anvende gebyrklausuler, der efter deres ordlyd giver den erhvervsdrivende en ubegrænset adgang til ensidigt at opkræve gebyrer eller ændre gebyrsatserne. Denne dom er nærmere omtalt i afsnit 2.

2 2/12 Det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen (2), at der er fundet behov for en opstramning på området, da gebyrer udgør en stadigt stigende omkostning for forbrugerne i løbende kontraktforhold og samtidig en vigtig indtjeningskilde for erhvervslivet i forbindelse med udviklingen af nye sofistikerede og komplicerede tjenesteydelser, og at hensigten i øvrigt er at skabe gennemsigtighed om brugen af gebyrer og om den reelle pris på varer og tjenesteydelser. Efter høring af de berørte organisationer m.v. informeres i denne vejledning om de synspunkter, som Forbrugerombudsmanden vil lægge til grund i sin administration af bestemmelsen. Da der stadig er tale om en relativt ny regel, foreligger der endnu ikke retspraksis, der kan belyse dens anvendelsesområde, ligesom Forbrugerombudsmanden i praksis endnu kun i begrænset omfang har haft lejlighed til at tage stilling til dette. Det kan derfor blive aktuelt at revidere vejledningen, når der foreligger mere praksis fra domstolenes eller Forbrugerombudsmandens side. Som nævnt må reglen dog ses som udtryk for et ønske fra lovgivers side om en øget fokusering på gebyrer til gavn for forbrugerne. Forbrugerombudsmanden vil på sin hjemmeside løbende offentliggøre ny praksis vedrørende 15. Paragrafhenvisninger i det følgende er henvisninger til markedsføringsloven, medmindre andet er anført. 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 Før indførelsen af 15 i markedsføringsloven blev det med den såkaldte Danske Bank-sag (3) fra 1999 fastslået i retspraksis, at det ikke er tilladt at anvende gebyrklausuler, der efter deres ordlyd giver den erhvervsdrivende en ubegrænset adgang til ensidigt at opkræve gebyrer eller ændre gebyrsatserne. Da der på dette tidspunkt ikke fandtes en særlig gebyrbestemmelse i markedsføringsloven, var det foreneligheden af bankens aftalevilkår med 1 om god markedsføringsskik, som forelå til pådømmelse. Sø- og Handelsretten fandt, at vilkårlige (arbitrære) ændringer i medfør af ensidigt fastsatte regler (forretningsbetingelser) i et løbende forretningsmellemværende med en forbruger var i strid med god markedsføringsskik. Retten fandt endvidere ikke holdepunkter i lovgivningen for, at den vilkårlige ændringsadgang var tiltrådt af lovgivningsmagten, og forbød anvendelsen af disse gebyrklausuler. Med sin betoning af det vilkårlige element lagde Sø- og Handelsretten efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vægt på manglen på forudsigelighed for forbrugerne. Retten henviste i den forbindelse også til den stilling, en bank indtog over for forbrugerne, idet ændringer af vilkår vanskeligt kunne imødegås af den enkelte forbruger ved fx bankskifte. Retten bemærkede desuden mere generelt, at 1 også ydede beskyttelse

3 3/12 mod forhold, der var mindre grove over for den enkelte forbruger end direkte utilbørlige aftalevilkår. Det fremgår af lovbemærkningerne til 15, at et bærende hensyn bag bestemmelsen er at skabe forudsigelighed for forbrugerne og at synliggøre gebyrer i aftaleforholdet. En forbruger skal dels have en mulighed for ved aftalens indgåelse at vurdere, hvor dyr aftalen senere vil kunne blive, dels have en mulighed for efterfølgende at vurdere, om ændringer er i overensstemmelse med aftalen. Som nævnt i afsnit I angives det som baggrund for bestemmelsen, at der er fundet behov for en opstramning på området, da gebyrer udgør en stadigt stigende omkostning for forbrugerne i løbende kontraktforhold og samtidig er en vigtig indtjeningskilde for erhvervslivet i forbindelse med udviklingen af nye sofistikerede og komplicerede tjenesteydelser. Bemærkningerne henviser til, at nye eller ændrede gebyrer endvidere [kan] forekomme overraskende for forbrugerne og kan opfattes som en tillægsbetaling, som forbrugeren ikke var opmærksom på ved aftalens indgåelse. Ifølge bemærkningerne vil forslaget skabe gennemsigtighed omkring brugen af gebyrer, idet det herunder anføres, at såfremt der i løbende kontraktforhold efter aftaleindgåelsen sker ændringer i eksisterende gebyrer eller indføres nye gebyrer, er der behov for at sikre, at forbrugerne bliver gjort opmærksom på disse forhold ved at kræve, at den erhvervsdrivende varsler disse ændringer over for forbrugeren. I relation til selve indholdet af den foreslåede bestemmelse fremgår det bl.a. af bemærkningerne, at betingelserne for at kunne ændre størrelsen eller opkrævningen af et gebyr i en eksisterende aftale til ugunst for forbrugeren skal være klart fremhævet i aftalen. Ændringen skal jf. stk. 2, varsles inden dens ikrafttræden. Disse bestemmelser må forstås i overensstemmelse med dansk formuerets almindelige regler, hvorefter ændringer i en aftale ikke kan ske ensidigt, medmindre der er hjemmel herfor i aftalen. Det fremgår endvidere, hvordan forbrugeren ved et krav om varsling med individuel kommunikation skal sikres mulighed for at fravælge et nyt gebyr eller væsentligt ændret gebyr ved helt at komme ud af aftalen: Forbrugeren skal oplyses om de muligheder, han i henhold til aftalen har for at kunne komme ud af aftalen, inden gebyrændringens ikrafttræden. Varslingen skal således indeholde en beskrivelse af de nærmere betingelser for opsigelse af aftalen, herunder opsigelsesvarslets længde og eventuelle gebyrer i forbindelse med opsigelsen. Ordlyden af 15 er følgende: " 15. Såfremt størrelsen eller opkrævningen af et gebyr, jf. 13, stk. 5, [nu 13, stk. 7,] der ikke er reguleret ved lov, i et løbende kontraktforhold kan ændres til ugunst for forbrugeren, skal betingelserne

4 4/12 herfor være klart fremhævet i kontrakten. Stk. 2. Ændring af gebyrer eller opkrævning af nye gebyrer i et løbende kontraktforhold skal altid varsles med en rimelig frist, inden de får virkning for forbrugeren. Stk. 3. Er gebyrændringen væsentlig, eller opkræves et nyt gebyr, skal varslingen ske til forbrugeren ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Såfremt forbrugeren har ret til at opsige aftalen, skal dette fremgå af varslingen, samt under hvilke betingelser forbrugeren kan opsige aftalen. 15 omfatter kun gebyrer, der ikke er reguleret ved (anden) lov. Som et eksempel på gebyrer, der således ikke er omfattet af bestemmelsen, nævnes i lovbemærkningerne rentelovens regler om rykkergebyrer. Dette fortolkningsbidrag illustrerer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at kun gebyrer, der er udtømmende reguleret ved anden lovgivning, er undtaget fra anvendelsesområdet for 15. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan bestemmelsen således også finde anvendelse på gebyrer, der kun er delvist reguleret ved anden lovgivning. I sidstnævnte tilfælde gælder 15, for så vidt angår de ulovregulerede spørgsmål." Bestemmelsen i 15 regulerer ikke selve prisfastsættelsen af gebyrer, dvs. hvor stort et gebyr kan være, eller hvor stor en forhøjelse af et gebyr kan være. Bestemmelsen tager heller ikke stilling til selve pålæggelsen af gebyret, dvs. hvilke gebyrer der kan opkræves (4). Sidstnævnte spørgsmål kan dog efter omstændighederne i stedet være omfattet af 1 om god markedsføringsskik, hvorefter der kan gribes ind over for urimelige kontraktvilkår. 15 fastsætter derimod nogle form- og procedurekrav, den erhvervsdrivende skal iagttage med henblik på at sikre, at forbrugerne bliver opmærksomme på ændringer af eksisterende gebyrer eller indførelsen af nye gebyrer. 15 gælder alene gebyrer i kontraktforhold mellem erhvervsdrivende og forbrugere. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis den erhvervsdrivende er en virksomhed omfattet af lov om finansielle virksomheder, jf. 2, stk. 3. Det vil sige, at fx pengeinstitutternes gebyrer ikke er omfattet af reglen (5). Bestemmelsen gælder efter sin ordlyd kun løbende kontraktforhold. Dette gælder efter Forbrugerombudsmandens opfattelse også for stk. 3, selv om betingelsen ikke er nævnt her. Ved et løbende kontraktforhold må i øvrigt forstås aftaler, der strækker sig over et vist tidsrum det være sig i relation til den erhvervsdrivendes ydelse(r) eller forbrugerens betaling.

5 5/12 3. Definition af et gebyr 15 gælder alene for de omkostninger, der kan henføres under markedsføringslovens definition af et gebyr. Det er således defineret i 13, stk. 5, hvad der i markedsføringslovens forstand forstås ved et gebyr: 13, stk. 5, [nu 13, stk. 7,] fastsætter, at ved et gebyr forstås en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til købet af en vare eller tjenesteydelse, og som ikke har karakter af betaling for en selvstændig ydelse. Det afgørende er ikke, hvordan omkostningen betegnes i aftalen, men om den har en sådan karakter, at den falder ind under definitionen. Som eksempler på gebyrer nævnes i forarbejderne faktureringsgebyrer, betalingsgebyrer og opsigelsesgebyrer samt et telefonabonnement, hvor der skal betales for en vis-nummer-funktion (6). Det anføres desuden, at gebyrer både kan være tvungne eller valgfrie, og at gebyrer typisk er udtryk for, at prisen på en vare eller en tjenesteydelse opsplittes i en række delelementer, hvorved prisen på hovedydelsen derved kan synes mindre, og det bliver vanskeligere for forbrugeren at gennemskue den samlede pris. Ved vurderingen af, om der er tale om et gebyr i markedsføringslovens forstand, vil der således skulle anlægges en forholdsvis bred fortolkning for at undgå omgåelse. Gebyrdefinitionen i 13, stk. 5,[nu 13, stk. 7,] består både af en positiv og en negativ afgræsning. Den positive afgrænsning ses i første led af bestemmelsen, der omhandler betalinger for en ydelse, som direkte eller indirekte knytter sig til erhvervelsen eller leveringen af en vare eller tjenesteydelse. Denne tilknytning kan give sig udtryk på flere måder, men som et fælles træk gælder, at bi-ydelsen må anses for en accessorisk del af den hovedydelse, forbrugeren har købt, og omkostningen til denne biydelse må anses for et gebyr i markedsføringslovens forstand. Der kan fx være tale om et nødvendighedsforhold mellem de to ydelser i den forstand, at det ikke vil være muligt at benytte hovedydelsen efter hensigten eller som forudsat uden den anden ydelse ( bi-ydelsen ). De to ydelser kan fx også være forbundne uden, at der består et nødvendighedsforhold i førnævnte forstand, men således at der normalt ikke ville være anledning til at anskaffe sig den accessoriske ydelse ( biydelsen ) uden hovedydelsen. Som eksempel på denne situation kan fra de ovenfor omtalte forarbejder nævnes vis-nummer-funktionen, som ikke er nødvendig for at udnytte telefonabonnementet, men som det ikke ville give mening at anskaffe sig uden dette.

6 6/12 Også i andre tilfælde kan der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være tale om, at den accessoriske ydelse knytter sig til hovedydelsen på en sådan måde, at den må anses for en naturlig del af denne ydelse. Sidste led af definitionen i 13, stk. 5, [nu 13, stk. 7,] undtager betalinger, som [ ] har karakter af betaling for en selvstændig ydelse. Herved må forstås som en præcisering af kravet om tilknytning til en anden ydelse. Denne tilknytning skal med andre ord være så svag, at der er tale om en helt selvstændig ydelse, før betalingen er undtaget fra 15. Som et eksempler på selvstændige ydelser, som erhverves separat, kunne være en kopi af et gammelt kontoudtog. Den omstændighed, at omkostningen eventuelt ikke skal oplyses ved aftalens indgåelse som en del af den samlede pris efter 13, stk. 1 og 2, fordi den ikke er aktuel på købstidspunktet, er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse uden betydning for, om der er tale om en selvstændig ydelse eller en accessorisk del af en anden ydelse (hovedydelse). Det bemærkes, at spørgsmålet om, hvornår omkostningen indgår i de prisoplysninger, der skal afgives over for forbrugeren, ikke må forveksles med kravet om, at omkostningen skal have hjemmel i aftalen, se afsnit , stk. 1 15, stk. 1, har følgende ordlyd: "Såfremt størrelsen eller opkrævningen af et gebyr, jf. 13, stk. 5, [nu 13, stk. 7,] der ikke er reguleret ved lov, i et løbende kontraktforhold kan ændres til ugunst for forbrugeren, skal betingelserne herfor være klart fremhævet i kontrakten. Som nævnt i afsnit 2 blev det før indførelsen af 15 i markedsføringsloven fastslået i retspraksis, at det ikke er tilladt at anvende gebyrklausuler, der efter deres ordlyd giver den erhvervsdrivende en ubegrænset adgang til ensidigt at opkræve gebyrer eller ændre gebyrsatserne. 15, stk. 1, fastsætter nu, at betingelserne for gebyrforhøjelser og indførelsen af nye gebyrer skal være klart fremhævet i kontrakten. Dette indebærer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det tydeligt skal fremgå af aftalevilkårene, efter hvilke kriterier gebyrerne kan ændres eller indføres, og at det ikke er tilstrækkelig præcist, at der fx blot er taget forbehold for løbende pris- og gebyrændringer. Kriterierne må, jf. tillige 1, endvidere ikke være usaglige eller urimelige, og aftalevilkårene bør efter Forbrugerombudsmandens opfattelse give forbrugeren muligheden for at vurdere sandsynligheden og størrelsen af fremtidige ændringer i gebyrerne (7). Forbrugeren skal desuden have mulighed for efterfølgende at vurdere, om ændringer er i

7 7/12 overensstemmelse med aftalen. Dette indebærer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den erhvervsdrivende ved varslingen skal angive, med hvilken begrundelse i henhold til aftalevilkårene gebyret ændres eller indføres. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der med 15 er indført et offentligretligt krav om skriftlighed i løbende forbrugeraftaler, når aftaleforholdet er forbundet med en mulighed for gebyrforhøjelser og indførelsen af nye gebyrer. Skriftlighed skal dog forstås teknologineutralt, idet der blot skal være tale om et varigt medium , stk. 2 15, stk. 2, har følgende ordlyd: Stk. 2. Ændring af gebyrer eller opkrævning af nye gebyrer i et løbende kontraktforhold skal altid varsles med en rimelig frist, inden de får virkning for forbrugeren. Alle former for ændringer skal varsles, men er der tale om en væsentlig ændring eller om indførelse af et nyt gebyr, skal varslingen ske ved individuel kommunikation over for forbrugeren, jf. 15, stk. 3. Betydningen af 15, stk. 2, ligger derfor navnlig i kravet om varsling med en rimelig frist. Spørgsmålet om varsling som et offentligretligt krav efter 15 må ikke forveksles med kravet om, at gebyrændringen eller det nye gebyr rent aftaleretligt skal have hjemmel i kontrakten mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren Varsling ved ikke-væsentlige ændringer Alle former for ændringer skal varsles. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil direkte og individuel varsling altid være det mest hensigtsmæssige, men det er ikke et lovkrav, når der er tale om en ikkevæsentlig forhøjelse af et eksisterende gebyr. Med hensyn til de tilfælde, hvor der er krav om individuel kommunikation, henvises til afsnit 6 om 15, stk. 3. I de tilfælde, hvor der ikke er krav om individuel kommunikation hvilket som nævnt vil sige, når en ændring af et eksisterende gebyr ikke må betragtes som væsentlig, vil fx annoncering på en hjemmeside, i medierne eller information i et nyhedsbrev efter omstændighederne kunne være tilstrækkelig varsling efter 15. Med hensyn til hvilke indholdskrav varslingen skal opfylde, er der ingen særlige angivelser i forarbejderne i relation til ikke-væsentlige gebyrændringer. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse må det dog lægges til grund, at det også i disse tilfælde indholdsmæssigt skal fremgå

8 8/12 tydeligt over for forbrugeren, at der er tale om en varsling af en ændring af et eksisterende gebyr, og hvori ændringen består, dvs. hvor stor en forhøjelse der er tale om. Disse oplysninger må desuden ikke skjules i anden samtidig information fra den erhvervsdrivende I rimelig tid Varslingen skal ske i rimelig tid, inden ændringen eller det nye gebyr får virkning over for forbrugeren. Det fremgår af forarbejderne, at det vil afhænge af en konkret vurdering, hvad kravet om varsling i rimelig tid indebærer. Som elementer, der bl.a. kan indgå i denne vurdering, nævnes ændringens størrelse, og om gebyrforhøjelsen er begrundet i den erhvervsdrivendes egne forhold eller udefra kommende forhold, som den erhvervsdrivende ikke er herre over. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at i de tilfælde, hvor forbrugeren har ret til at opsige aftalen som følge af ændringen eller det nye gebyr, må varslingen ske i så god tid, at forbrugeren har en reel mulighed for at benytte denne ret, inden gebyrforhøjelsen eller det nye gebyr får virkning. Det indebærer, at forbrugeren skal have tid til både at overveje, om kontraktforholdet med den erhvervsdrivende skal fortsætte, herunder i forhold til eventuelle andre muligheder på markedet, og til i givet fald at opsige aftalen. Hertil kommer selve opsigelsesvarslet, hvis længde er fastlagt i aftalen mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. Det vil således bero på de konkrete omstændigheder, hvor lang tid forud for, at ændringen eller det nye gebyr får virkning over for forbrugeren, varslingen skal ske. Det afgørende vil være, at forbrugeren ved brug af det sædvanlige opsigelsesvarsel har en rimelig tid til at komme ud af aftalen og undgå gebyret eller gebyrforhøjelsen, hvis han eller hun ikke ønsker at være bundet af aftalen længere , stk. 3 15, stk. 3, har følgende ordlyd: Stk. 3. Er gebyrændringen væsentlig, eller opkræves et nyt gebyr, skal varslingen ske til forbrugeren ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Såfremt forbrugeren har ret til at opsige aftalen, skal dette fremgå af varslingen, samt under hvilke betingelser forbrugeren kan opsige aftalen Væsentlig ændring Der foreligger ikke en nærmere definition af væsentlighedskriteriet. Tværtimod beror det ifølge forarbejderne til bestemmelsen på en konkret vurdering, hvornår en ændring må betragtes som væsentlig. I denne vurdering indgår ændringens størrelse set i forhold til det tidligere gebyr og set i forhold til hovedydelsens værdi som de vigtigste elementer.

9 9/12 Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse må en ændring som hovedregel anses for væsentlig, hvis der er tale om en stigning på 10 pct. eller derover set i forhold det tidligere gebyr, medmindre ændringen må anses for ubetydelig i forhold til hovedydelsens værdi. Der er tale om kumulative betingelser, dvs. at ændringen både skal være af den angivne størrelsesorden i forhold til det tidligere gebyr og samtidig ikke må være ubetydelig i forhold til hovedydelsens værdi. Af et fortolkningsbidrag i forarbejderne fremgår det, at en ændring på mindre end 0,2 pct. i forhold til hovedydelsens værdi som udgangspunkt må anses for ubetydelig (8). Hvorvidt en ændring på 0,2 pct. eller derover ligeledes vil kunne anses for ubetydelig, må efter Forbrugerombudsmandens opfattelse afhænge af de konkrete omstændigheder. Hvis gebyret betales med en anden frekvens end hovedydelsen, må sammenligningsgrundlaget korrigeres herfor, således at der bliver tale om en ensartet referenceperiode ved vurderingen af ubetydelighed. Også andre faktorer end de ovennævnte kan efter forarbejderne være af betydning ved vurderingen. Fx vil samtidige stigninger på andre gebyrer tilknyttet samme hovedydelse kunne være udslagsgivende i forhold til en ændring, der ligger på grænsen af at være væsentlig. Ændringer i det generelle prisniveau i samfundet vil også kunne spille ind ved vurderingen. Den erhvervsdrivendes begrundelse eller motiver for ændringen vil derimod som udgangspunkt ikke være afgørende. Dog vil hyppige mindre ændringer af samme gebyr inden for et kortere interval kunne blive betragtet som omgåelse af bestemmelsen. En stigning i prisen på gebyret umiddelbart eller kort tid efter, at ydelsen har været markedsført til en særlig favorabel pris, vil efter Forbrugerombudsmandens opfattelse efter omstændighederne også kunne indgå i vurderingen af væsentlighed, uanset at der er tale om en stigning på mindre end 10 pct. i forhold til det tidligere gebyr. Vurderingen af, om en ændring må anses for væsentlig, skal foretages i forhold til den enkelte forbrugers aftale. Det er således uden betydning for vurderingen af væsentlighed, hvor stor en andel af den erhvervsdrivendes kunder i forhold til den samlede kundemasse der berøres af ændringen Fremgangsmåde ved individuel kommunikation Som nævnt skal varslingen ske ved individuel kommunikation over for forbrugeren, når der er tale om væsentlige ændringer (gebyrforhøjelser) eller indførelse af nye gebyrer. Forbrugerombudsmanden har i en konkret sag (9) accepteret varsling via et regningsvedlæg.

10 10/12 Varsling skal som udgangspunkt ske via et varigt medium, fx et brev eller en , jf. også 1 om god markedsføringsskik. Dette skyldes, at forbrugerne bør have mulighed for at gemme væsentlige ændringer af en aftale. Forbrugerombudsmanden har i en konkret sag (10) tilkendegivet, at dette udgangspunkt kun kan fraviges, hvis forbrugeren klart har accepteret at modtage varslingen på et medium, som ikke kan betegnes som varigt. Dette kan ske ved, at det klart fremgår af aftalevilkårene, at varslingen ved gebyrændringer eller opkrævningen af nye gebyrer vil ske via det ikke-varige medium. Sagen omhandlede varsling via en sms-besked. Af lovbemærkningerne (11) fra 2004 til forbrugeraftaleloven fremgår, at almindelige mobiltelefoner med den daværende teknologi og heraf følgende begrænsede lagringskapacitet formentlig ikke kunne anses at opfylde kravene til et varigt medium Indholdskrav til varslingen Ifølge forarbejderne skal varslingskravet sikre forbrugeren mulighed for at fravælge det nye eller ændrede gebyr ved helt at komme ud af aftalen, og forbrugeren skal derfor oplyses om de muligheder, han eller hun i henhold til aftalen har for at kunne komme ud af aftalen, inden gebyrændringens ikrafttræden. Ifølge forarbejderne skal varslingen således indeholde en beskrivelse af de nærmere betingelser for opsigelse af aftalen, herunder opsigelsesvarslets længde og eventuelle gebyrer i forbindelse med opsigelsen. Det betyder for det første, at det indholdsmæssigt skal fremgå tydeligt over for forbrugeren, at der er tale om en varsling af en ændring af et eksisterende gebyr eller af indførelse af et nyt gebyr, og hvor stor en forhøjelse i forhold til det nuværende gebyr, eller hvor stort et nyt gebyr der er tale om. Disse oplysninger må desuden ikke skjules i anden samtidig information fra den erhvervsdrivende. Hvis forbrugeren ifølge aftalevilkårene har ret til at opsige aftalen som følge af det nye gebyr eller gebyrforhøjelsen, skal dette som nævnt også fremgå af varslingen, herunder betingelserne for at gøre brug af denne ret. Også i tilfælde, hvor det ikke fremgår af aftalevilkårene, at forbrugeren har ret til at opsige aftalen som følge af det nye gebyr eller gebyrforhøjelsen, men hvor forbrugeren vil have denne ret efter almindelige aftaleretlige principper, består der en forpligtelse for den erhvervsdrivende til at oplyse forbrugeren om denne ret. Dette følger efter Forbrugerombudsmandens opfattelse af 1 om god markedsføringsskik sammenholdt med formålet med 15.

11 11/12 7. Retsvirkninger af overtrædelser af 15 m.m. 15 er som nævnt en offentligretlig bestemmelse, og overtrædelser af bestemmelsen kan gøres til genstand for forbud og påbud fra Forbrugerombudsmandens side efter markedsføringslovens regler herom. Desuden vil en erhvervsdrivende i medfør af 20, stk. 1, nr. 2, ved dom kunne blive pålagt at tilbagebetale et gebyr, der ikke er opkrævet i overensstemmelse med 15, til forbrugerne. Tilsvarende vil der efter omstændighederne kunne ske tilbagesøgning af uhjemlede gebyrer, dvs. gebyrer, der ikke er aftalt mellem parterne, efter de almindelige civilretlige regler herom. I begge tilfælde vil der kunne rejses krav inden for en periode på tre år for beløb efter dansk rets almindelige forældelsesregler, jf. 3 i forældelsesloven. Endvidere kan overtrædelser af 15, stk. 3, straffes med bøde, jf. 30, stk. 2. Overtrædelser af 15, stk. 1 og 2, er derimod ikke strafsanktioneret. 8. Aftalen mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren Ovenfor er beskrevet de offentligretlige krav, der efter 15 gælder for erhvervsdrivendes adgang til i et løbende kontraktforhold at ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer. Bestemmelsen suppleres af dansk rets civilretlige regler om aftaler. Gebyrer kan ikke indføres eller forhøjes ensidigt på den erhvervsdrivendes initiativ. Dette skal have hjemmel i aftalen mellem parterne og således være en del af det eksisterende aftalegrundlag, hvad enten der er tale om en med forbrugeren individuelt forhandlet kontrakt eller fx den erhvervsdrivendes standardaftalevilkår eller almindelige forretningsbetingelser. Foreligger der ikke en sådan aftale mellem parterne på forhånd, må indførelse af et nyt gebyr eller andre ændringer til ugunst for forbrugeren som udgangspunkt sidestilles med indgåelse af en ny aftale, som kræver forbrugerens udtrykkelige accept, før de (ændringerne) kan træde i kraft. Der henvises i øvrigt til dansk rets almindelige regler om indgåelse af aftaler, herunder de særlige modifikationer for aftaleforhold mellem erhvervsdrivende og forbrugere. I relation til aftalevilkår om gebyrer bemærkes i den forbindelse, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse som udgangspunkt ikke vil være tilstrækkeligt, at oplysningerne blot er tilgængelige fx på den erhvervsdrivendes hjemmeside som en del af dennes forretningsbetingelser. Forbrugernes opmærksomhed skal eksplicit henledes på sådanne oplysninger inden aftalens indgåelse, før vilkåret kan anses for aftalt mellem parterne.

12 12/12 Det bemærkes for god ordens skyld, at uanset om der i et konkret tilfælde ikke måtte være tale om et gebyr i markedsføringslovens forstand, og 15 følgelig ikke finder anvendelse på omkostningen, gælder ovenstående og andre almindelige aftaleretlige principper naturligvis også for sådanne omkostninger. Disse omkostninger skal således også være aftalt mellem parterne, jf. ovenfor, ligesom de fx heller ikke kan indføres eller ændres vilkårligt (arbitrært). Noter 1. Lov nr af 21. december 2005 om markedsføring som senest ændret ved lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love [se nugældende markedsføringslov]. 2. Folketingstidende Tillæg A Sø- og Handelsrettens dom af 26. januar 1999, U S. 4. Jf. også , ERU, L 13 svar på spørgsmål Sådanne gebyrer reguleres i stedet af bekendtgørelse nr af 10. december 2007 af lov om finansiel virksomhed (med tilhørende bekendtgørelser) [nu lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 om finansiel virksomhed]. 6. Det bemærkes, at Folketinget under lovforslagets behandling har indsat en egentlig gebyrdefinition i selve lovteksten svarende til den definition, der blev angivet i bemærkningerne i forbindelse med lovforslagets fremsættelse. Det må på den baggrund antages, at det ikke var Folketingets intention at foretage en snævrere definition end forudsat fra regeringens side, jf. herunder , ERU, L 13 svar på spørgsmål Gyldendals Babybogklub: j.nr / , ERU, L 13 svar på spørgsmål TDC: j.nr / Gyldendals Babybogklub: j.nr / Folketingstidende Tillæg A 7594 f.

Gebyrvejledning 2008

Gebyrvejledning 2008 Gebyrvejledning 2008 Gebyrvejledning Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov nr. 426 af 3. maj 2017) Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Juni 2003 Vejledning En garanti skal indebære bedre forhold end forbrugerens lovbefæstede rettigheder.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR -1 - Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 8/9 2010 skattemyndighedernes rentefiksering

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 6. august 2009 (J.nr. 2008-0018314) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 og stk. 2, nr. 6. (Ingrid Henriksen,

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel

Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel Et hul ved syningen på handskens pegefinger var en mangel. Forbrugeren kunne derfor ophæve købet af handskerne. Den erhvervsdrivende var berettiget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) (Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 1336 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-7003-0032 Senere ændringer til forskriften LOV nr 637 af 08/06/2016

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Dansk Energi 11. december 2003 02/36, dok. 5 FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Opmærksomheden henledes på, at forsyningsvirksomhederne ikke har adgang til at afbryde for nettilslutningen. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2012-2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle En oprindeligt uorganiseret og ikke-overenskomstdækket

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere