UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009"

Transkript

1 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter Bilag til Trafiksikkerhedsplan

2

3 Uheldsbelastede lokaliteter Indledning Læsevejledning Deninitioner og afgrænsninger Afgrænsning Udpegningsgrundlag Definitioner Analyse Lyngbyvej (Kildegårdsvej-Brogårdsvej) Lyngbyvej/Kildegårdsvej Lyngbyvej/Gentoftegade Lyngbyvej/Søgårdsvej Lyngbyvej (strækningen forbi Søbredden) Lyngbyvej/Søbredden Strandvejen S (Hellerupvej-Tranegårdsvej) Søborg Hovedgade (Vangedevej-Dyssegårdsvej) Høeghsmindevej/Adolphsvej Hellerupvej / Gersonsvej Strandvejen N (Tranegårdsvej-Jægersborg Allé) Jægersborg Allé (Lindegårdsvej-Femvejen) Nybrovej/Lagergårdsvej Lyngbyvej/Dyssegårdsvej Bernstorffsvej/Kildegårdsvej Lyngbyvej/Ved Bommen Ermelundsvej (Jægersborg Allé-Jægersborg Allé)...31

4 Uheldsbelastede lokaliteter

5 Uheldsbelastede lokaliteter Indledning I Trafiksikkerhedsplan er forbedring af uheldsbelastede lokaliteter udpeget som et selvstændigt emne. I den forbindelse har Gentofte Kommune i samarbejde med rådgiver udarbejdet løsningsforslag for de uheldsbelastede lokaliteter. På baggrund af uheldsdata for perioden har Gentofte Kommune udpeget 12 uheldsbelastede lokaliteter. Dette dokument indeholder analyse af de uheldsbelastede lokaliteter og løsningsforslag. For de enkelte løsningsforslag er der beregnet lønsomheden af tiltaget. Trafiksikkerhedsplan har til formål at sikre opnåelse af den størst mulige effekt for de midler, der er til rådighed.

6 Uheldsbelastede lokaliteter Læsevejledning Trafiksikkerhedsplan , der tager afsæt i Gentofte Kommunes Trafikpolitik 2009 er opbygget som en samling af dokumenter bestående af planer, undersøgelser og analyser. Trafiksikkerhedsplan og Årsplan 201x udgør tilsammen planlægningsdokumenterne. Planlægningsdokumenterne understøttes af en række undersøgelser og analyser, der indgår som bilag til trafiksikkerhedsplanen. Trafiksikkerhedsplan sætter rammen for trafiksikkerhedsarbejdet i hele planlægningsperioden og udarbejdes kun ved planlægningsperiodens start. Årsplan 201x udarbejdes hvert år i planlægningsperioden. Årsplanerne fastsætter og konkretiserer det pågældende års tiltag. Såfremt det skønnes nødvendigt, vil der blive gennemført yderligere undersøgelser og analyser, som kan lægges til grund for ajourføring af årsplanerne. Derved sikres, at trafiksikkerhedsplanen altid forholder sig til den aktuelle trafikale virkelighed i Gentofte Kommune. Dette dokument er Analyse af uheldsbelastede lokaliteter ( ). Dokumentet indeholder en analyse af de lokaliteter der på baggrund af uheldsstatistikken er udpeget som uheldsbelastede. Analysen indeholder blandt andet uheldsanalyser, uheldshypoteser og løsningsforslag. Borgerhenvendelser Skolevejsundersøgelse (2011) Trafiksikkerhedsplan Analyse af uheldsbelastede lokaliteter ( ) Analyse af færdselsuheld ( ) Årsplan 201x Konkrete projekter Fremtidige undersøgelser og analyser, herunder en eventuelt ny cykelstiplan Undersøgelser og analyser Planlægningsdokumenter De nyeste dokumenter kan findes på:

7 Uheldsbelastede lokaliteter Deninitioner og afgrænsninger 2.1 Afgrænsning Gentofte Kommune er vejmyndighed for det kommunale vejnet, mens staten (Vejdirektoratet) er vejmyndighed for de statslige veje Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der går gennem den vestlige del af kommunen. Gentofte Kommune kan således umiddelbart kun påvirke uheldsbilledet på det kommunale vejnet. Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter er derfor afgrænset til kun at omfatte kommuneveje. Når kommunevejene nævnes, vil det også omfatte de tidligere amtsveje. 2.2 Udpegningsgrundlag Udpegningen af uheldsbelastede lokaliteter er baseret på uheld registreret af politiet i perioden Det skal bemærkes, at der reelt forekommer flere uheld, end politiet registrerer, idet især uheld uden betydelig personskade kun registreres i begrænset omfang af politiet. Det vurderes, at politiet registrerer alle dødsulykker, ca % af uheld med alvorligt tilskadekomne og generelt ca % af alle personskadeuheld. Især solouheld og uheld med cyklister bliver i mindre grad registreret af politiet. Til trods for den lave procentsats er udpegningen alene baseret på de politiregistrerede uheld, idet data for disse er umiddelbart tilgængelige fra Vejdirektoratets VIS-database. De er desuden mere konsistente end f.eks. oplysninger fra skadestuer eller forsikringsselskaber, som typisk ikke omfatter årsager til uheldet, men derimod følgerne af uheldet. Ved kun at bruge de politiregistrerede uheld opnås endvidere et ensartet udpegningsgrundlag. 2.3 Definitioner Afkortet cykelsti Cykelsti, som ophører nær et kryds, således at cyklisterne ledes ud i et højresvingsspor anlagt i direkte forlængelse af cykelstien. Blåt cykelfelt Særlig afmærket del af vej bestemt for cykeltrafik ved passage på tværs af kørebane. Eftergrønt Trafikteknisk udtryk for et system, der indebærer, at signaler for den ene af to over for hinanden liggende tilfarter bibeholder grønt lys efter det fælles grønne lys. Ekstrauheld Uheld, hvor der kun er sket minimal materiel skade (under kr.), og der ikke er grove overtrædelser af færdselsloven. I disse tilfælde optager politiet ikke en egentlig rapport. Fase Teknisk betegnelse i forbindelse med signalanlæg. Tidsrum, hvori mindst ét hovedsignal viser grønt lys og ingen grønne lys tændes eller slukkes i signaler, der regulerer den kørende trafik.

8 Uheldsbelastede lokaliteter Separat cyklistfase henviser til et tidsrum, hvor cyklister har grønt lys, mens biltrafikken har rødt lys. Fodgængertryk Betegnelse for det system, hvor fodgængere i et signalanlæg skal trykke på en knap for at få grønt lys. Førgrønt Trafikteknisk udtryk for et system, der indebærer, at signaler for den ene af to over for hinanden liggende tilfarter viser grønt lys før den anden. Førrødt Trafikteknisk udtryk for et system, der indebærer, at signaler for den ene af to over for hinanden liggende tilfarter viser rødt lys før den anden. Lønsomhed Lønsomhed er et udtryk for, hvor god en investering et tiltag er. Jo højere lønsomhed desto bedre er investeringen. Lønsomheden for et tiltag er de årlige forebyggede uheldsomkostninger divideret med tiltagets årlige omkostninger, hvilket kan beregnes ud fra tiltagets anlægs-, engangs- og driftsudgifter. Hvis lønsomheden er over 1, er tiltaget som udgangspunkt en god investering, da de forebyggede uheldsomkostninger er større end udgifterne ved tiltaget. Beregningen af lønsomhed beror på antagelsen om en status quo uheldsudvikling, hvor den generelle udvikling medfører hverken flere eller færre uheld og personskader. Materielskadeuheld Uheld, hvor der kun er sket småskader eller kun materielle skader. Mellemtid Den tid, der er mellem grønt lys for trafikstrømme, der krydser hinanden. Opstramning Udtryk for ændring af bl.a. kørebaneafmærkning, så kørebanen indsnævres. Optimering Udtryk for tilpasning af faser i et signalanlæg, så trafikafviklingen forbedres. Overkørsel En lokalvejs tilslutning til en trafikvej eller en anden lokalvej etableret som et hævet niveau med afvigende belægning i forlængelse af den vigtigere vejs rabat og/eller fortov, eller som gennemgående fortov og/eller cykelsti på den vigtigere vej. Personskadeuheld Personskadeuheld er uheld med personskade (dræbte, alvorligt tilskadekomne eller let tilskadekomne). I forbindelse med politiets registreringer af tilskadekomst er definitionen, at der skal være tale om en skade, der kræver egentlig lægelig behandling. Det betyder, at mindre hudafskrabninger og lettere forstuvninger normalt ikke regnes som tilskadekomst i politiets registreringer. Regressionseffekt Uheld sker tilfældigt. Eksempelvis kan der i et kryds, hvor der tidligere ikke er sket uheld i 50 år, pludselig forekomme to uheld i løbet af blot ét år, selvom krydset ikke er blevet mere usikkert. Denne tilfældige ophobning af uheld benævnes regressionseffekten.

9 Uheldsbelastede lokaliteter Slips Skraveret spærreflade imellem svingspor og ligeudspor i samme kørselsretning. Tilbagetrukket stoplinje Tilbagetrækning af kørebanes stoplinje i forhold til stoplinjen på cykelstien. Stoplinjen tilbagetrækkes med 5 m i forhold til cykelstiens stoplinje. Tilskadekommen Person, der er kommet til skade (lægelig behandling) eller blevet dræbt, i et trafikuheld. Trafiksanering Ændring af vejprofil med henblik på at opnå en hastighedsdæmpende effekt. Ændringen kan ske gennem bump, indsnævringer, forsætninger mv. Uheldsbesparelse Den forventede uheldsbesparelse som et givent tiltag forventes at medføre. På baggrund af danske og internationale evalueringer af et givent tiltag bestemmes det pågældende tiltags forventede uheldsbesparelse. Det skal bemærkes, at såfremt to eller flere tiltag, der påvirker det samme uheld, kombineres, kan den forventede uheldsbesparelse ikke beregnes som summen af effekten af de enkelte tiltag. I stedet benyttes den såkaldte restfaktormetode jf. Håndbog, Trafiksikkerhed, Vejdirektoratet Uheldshypoteser Hypoteser for hvorfor uheldene er sket. Bygger på besigtigelser, beskrivelser af uheldene og erfaring. Uheldsomkostninger Uheldsomkostninger er de omkostninger samfundet har i forbindelse med et trafikuheld. Heri indgår velfærdstabet, som udtrykker samfundets betalingsvillighed til at reducere risikoen for at undgå lidelse og afsavn ved trafikuheld med personskade. I 2010 har Transportministeriet opgivet følgende enhedspriser: kr. pr. rapporteret personskadeuheld kr. pr. rapporteret materielskadeuheld. Uheldstæthed Kryds: Antal uheld pr. år. Strækning: Antal uheld pr. år. pr. km Årlige omkostninger De årlige omkostninger for et tiltag beregnes som de årlige driftsudgifter plus seks procent af initialudgifterne, der er udgifter til f.eks. planlægning, projektering, anlæg og øvrige engangsudgifter. De seks procent er Finansministeriets officielle kalkulationsrente for anlægsprojekter. Hvis tiltagets levetid er kortere end år, så beregnes de årlige omkostninger med baggrund i nutidsværdien i tiltagets levetid.

10 Uheldsbelastede lokaliteter Analyse Gentofte Kommune har på baggrund af uheldsdata for perioden udpeget seks kryds og seks strækninger som uheldsbelastede lokaliteter, se tabel 1 og figur 1. Nr. Uheldslokalitet Kryds Strækning Antal uheld Personskadeuheld Tilskadekomne i alt Uheldstæthed 1 Lyngbyvej (Kildegårdsvej-Brogårdsvej) x ,5 2 Strandvejen S (Hellerupvej-Tranegårdsvej) x ,9 3 Søborg Hovedgade (Vangedevej-Dyssegårdsvej) x ,7 4 Høeghsmindevej/Adolphsvej x ,8 5 Hellerupvej/Gersonsvej x ,6 6 Strandvejen N (Tranegårdsvej-Jægersborg Allé) x ,3 7 Jægersborg Allé (Lindegårdsvej-Femvejen) x ,6 8 Nybrovej/Lagergårdsvej x ,4 9 Lyngbyvej/Dyssegårdsvej x Bernstorffsvej/Kildegårdsvej x Lyngbyvej/Ved Bommen x Ermelundsvej (Jægersborg Allé-Jægersborg Allé) x Antal uheld i alt Tabel 1. Uheldsbelastede lokaliteter udpeget af Gentofte Kommune. Lokaliteterne er rangeret i forhold til antallet af personskadeuheld og herefter uheldstæthed. Antal uheld omfatter person- og materielskadeuheld.

11 Uheldsbelastede lokaliteter Figur 1. Uheldsbelastede lokaliteter udpeget på baggrund af uheldsdata for perioden I de følgende afsnit er der opstillet kollisionsdiagrammer, udarbejdet uheldshypotese og løsningsforslag for de enkelte lokaliteter samt beregnet lønsomhed af de enkelte tiltag. Kollisionsdiagrammer er udarbejdet af Gentofte Kommune. Numrene i kollisionsdiagrammerne refererer til uheldsrapportnummer for det pågældende uheld. Gentofte Kommune har de enkelte uheldsrapporter. I beregningen af den forventede uheldsbesparelse er der taget udgangspunkt i følgende kilder: - Håndbog, Trafiksikkerhed. Effekter af vejtekniske virkemidler. Vejdirektoratet Trafikksikkerhetshåndbok. Transportøkonomisk Institut (TØI, Norge) Vejdirektoratets metode til forhåndsvurdering af sikkerhedsfremmende projekter. Vejdirektoratet 2005

12 Uheldsbelastede lokaliteter I beregningen af forventet uheldsbesparelse er der benyttet en regressionseffekt på 20 %. I forbindelse med sortpletarbejder anvendes ofte en regressionseffekt på % (Vejdirektoratet, 2010). For hver lokalitet har Via Trafik anbefalet et løsningsforslag. Disse er benævnt med X. Løsningsforslaget kan være et enkelt tiltag eller en kombination af flere tiltag på lokaliteten. Det skal bemærkes, at såfremt der etableres flere tiltag på den samme lokalitet, og tiltagene påvirker de samme uheld, er det ikke muligt at summere effekten eller lønsomheden af tiltagene. Eksempelvis kan antallet af uheld ikke reduceres med 110 %, selvom der anvendes to tiltag, der begge har en effekt på 55 %. I sådanne tilfælde korrigeres effekterne for overlap. Eksempel på beregning af lønsomhed I krydset Høeghsmindevej / Adolphsvej foreslås etableret tilbagetrukket stopstreg. Det er i en periode på 5,8 år registreret 5 uheld. Det vurderes, at forslaget kan påvirke 1 personskadeuheld og 1 materielskadeuheld. Effekten af en tilbagetrukket stopstreg er i henhold til Vejdirektoratets Håndbog om trafiksikkerhed sat til 35 %. Regressionseffekten er sat til 20 %. Dette medfører en årlig uheldsbesparelse på: Personskadeuheld: 1 personskadeuheld/5,8 år x 35 % x (1-20 %) = 0,048 personskadeuheld pr. år Materielskadeuheld: 1 materielskadeuheld/5,8 år x 35 % x (1-20 %) = 0,048 materielskadeuheld pr. år Årligt forebyggede uheldsomkostninger: De årlige forebyggede uheldsomkostninger kan beregnes til: 0,048 personskadeuheld pr. år x kr. pr. personskadeuheld + 0,048 materielskadeuheld pr. år x kr. pr. materielskadeuheld = kr. Årlige omkostninger: De årlige omkostninger er i henhold til Vejdirektoratets Håndbog om trafiksikkerhed sat til kr. Lønsomhed: Lønsomheden kan beregnes til: kr. / kr. = Lyngbyvej (Kildegårdsvej-Brogårdsvej) Den uheldsbelastede strækning omfatter det nordgående spor af Lyngbyvejen anlagt øst for Helsingørmotorvejen. På grund af uheldskoncentrationer er strækningen efterfølgende delt op i fem separate lokaliteter: Lyngbyvej/Kildegårdsvej afsnit Lyngbyvej/Gentoftegade afsnit Lyngbyvej/Søgårdsvej afsnit Lyngbyvej (Søbredden) afsnit Lyngbyvej/Søbredden afsnit 3.1.5

13 Uheldsbelastede lokaliteter Lyngbyvej/Kildegårdsvej Uheldssituationer Der er registreret syv højresvingsuheld, hvor en bilist påkører en cyklist, henholdsvis fire, hvor en bilist drejer til højre fra Lyngbyvej mod Kildegårdsvej, og tre, hvor en bilist svinger til højre ind til Statoil. Herudover er der registreret syv uheld, hvor en bilist kører over for rødt og bliver påkørt eller påkører en bilist fra sideretningen. Det er primært en bilist fra Ellegårdsvej eller Kildegårdsvej, der kører over for rødt. Uheldsdata Antal uheld 17 Antal personskadeuheld 6 Antal materielskadeuheld 9 Antal ekstrauheld 2 Antal personskader 7 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Uheldshypoteser Bilister overser bløde trafikanter ved højresving. Ved overkørslen til Statoil skyldes det sandsynligvis, at der for en bilist er meget dårlig oversigt til cykelstien, når en bus holder i busholdepladsen. De øvrige højresvingsuheld kan skyldes mangelfuld orientering sammenholdt med hurtigt kørende cyklister. Det høje antal af uheld med rødkørsler kan skyldes samordningen af signalerne samt kort mellemtid. Det er observeret, at en bilist kommende fra Kildegårdsvej eller Ellegårdsvej og kører over for gult/rødt ved det første signal netop kan nå at køre over det næste signal for gult/rødt. Dette kan øge bilisternes incitament til at køre over for rødt. Løsningsforslag Personskadeuheld Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Forbud mod indkørsel af motorkøretøjer til Statoil fra Lyngbyvej 0, B Før-grønt for cyklister kommende fra Lyngbyvej 0, C Separat cyklistfase for cyklister kommende fra Lyngbyvej 0, D Ændring af faser, så gevinst ved rødkørsel minimeres 0,14 23 E Forøg mellemtid 0,53 88 F Afkortet cykelsti 0,28 34 X Samlet forslag: A+B+D+E 0,91 416

14 Uheldsbelastede lokaliteter Lyngbyvej/Gentoftegade Uheldssituationer Der er registreret fire højresvingsuheld, hvor en bilist drejer til højre fra Lyngbyvej mod Gentoftegade og påkører en cyklist. Herudover er der registreret et enkelt uheld med rødkørsel. Uheldsdata Antal uheld 5 Antal personskadeuheld 1 Antal materielskadeuheld 4 Antal ekstrauheld 0 Antal personskader 1 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Bilister overser bløde trafikanter ved højresving. Da der ikke er en separat højresvingsbane kan det medføre, at bilister føler sig presset til at afvikle højresvinget hurtigt pga. bagfra kommende bilister, der skal lige ud. Dette kan medføre mangelfuld orientering. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Afmærkning af separat højresvingsbane 0,28 80 B Afkortet cykelsti 0,28 4 X Samlet forslag: A 0,28 80

15 Uheldsbelastede lokaliteter Lyngbyvej/Søgårdsvej Uheldssituationer Der er registreret to højresvingsuheld, hvor en bilist drejer til højre fra Lyngbyvej mod Søgårdsvej og påkører en cyklist. Herudover er der registreret et uheld, hvor en bilist under udkørsel fra Søgårdsvej til Lyngbyvej påkører en cyklist kommende ad Lyngbyvej. Uheldsdata Antal uheld 5 Antal personskadeuheld 1 Antal materielskadeuheld 4 Antal ekstrauheld 0 Antal personskader 1 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Bilister overser bløde trafikanter ved højresving. Da der ikke er en separat højresvingsbane kan det medføre, at bilister føler sig presset til at afvikle højresvinget hurtigt pga. bagfra kommende bilister, der skal lige ud. Dette kan medføre mangelfuld orientering. Bilister fra Søgårdsvej er fokuseret på at finde hul i biltrafikken, så de kan køre ud, og glemmer derfor at orientere sig efter cyklister Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Afmærkning af højresvingsbane 0,14 32 B Afkortet cykelsti 0,14 11 C Overkørsel 0,06 38 D Blåt cykelfelt 0,03 19 X Samlet forslag: A + D 0,15 26

16 Uheldsbelastede lokaliteter Lyngbyvej (strækningen forbi Søbredden) Uheldssituationer Der er registreret tre uheld, hvor en parkeret bil er blevet påkørt samt et uheld, hvor en parkeret bil ved igangsætning er blevet påkørt af en forbikørende bil. Uheldsdata Antal uheld 4 Antal personskadeuheld 0 Antal materielskadeuheld 2 Antal ekstrauheld 2 Antal personskader 0 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld

17 Uheldsbelastede lokaliteter Uheldshypoteser Bilister har for høj fart i forhold til vejens profil og kommer uforvarende for tæt på parkerede biler. Det kommer som en overraskelse, at der forekommer parkerede biler på strækningen, hvorfor bilister ikke holder langt nok til venstre. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Afmærkning af parkeringsbane 0,03 2 B Hastighedsbegrænsning 50 km/t 0,06 14 X Samlet forslag: A + B 0,08 4

18 Uheldsbelastede lokaliteter Lyngbyvej/Søbredden Uheldssituationer Der er registreret tre uheld, hvor en bil under udkørsel fra Søbredden påkører en cyklist kommende ad Lyngbyvej. Uheldsdata Antal uheld 3 Antal personskadeuheld 0 Antal materielskadeuheld 2 Antal ekstrauheld 1 Antal personskader 0 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Dårlig oversigt ad Lyngbyvej medfører, at bilister på Søbredden bliver nødt at køre forbi hajtænderne for at kunne orientere sig. Dette kan medføre påkørsel af cyklister kommende ad cykelstien. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Forbedre oversigt mod sydøst ved at fremrykke stopstreg 0,09 3 B Parkeringsforbud, således oversigtsforholdene forbedres 0,03 14 X Samlet forslag: B 0,03 14

19 Uheldsbelastede lokaliteter Strandvejen S (Hellerupvej-Tranegårdsvej) Uheldssituationer Primært uheld med bagendekollisioner og uheld i forbindelse med parkering. Herudover uheld med højre- og venstresvingende bilister, der påkører ligeudkørende cyklister. Uheldsdata Antal uheld 49 Antal personskadeuheld 7 Antal materielskadeuheld 22 Antal ekstrauheld 20 Antal personskader 6 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld

20 Uheldsbelastede lokaliteter Uheldshypoteser Tæt trafik medfører, at bilister ikke overholder deres sikkerhedsafstand samtidig med, at gadens karakter kan medvirke til, at bilister mister fokus på biltrafikken. Dette kan medføre uheld, såfremt en bilist pludselig bremser pga. en ledig parkeringsplads eller rødt lys. Bilister overser cyklister ved højre- og venstresving. Uheld med venstresvingende bilister fra sidevejen, der påkører en cyklist, der kører fra primærvejen til sidevejen i et signalreguleret T- kryds, kan skyldes, at bilister ikke er forvent med, at der kan komme cyklister i samme fase. Uheld med højresvingende bilister, der påkører en ligeudkørende cyklist, kan skyldes manglende opmærksom på grund af tæt trafik eller dårlige oversigtsforhold på grund af parkerede biler. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Nedlæggelse af parkeringspladser 0,26 18 B Separat fase for venstresvingende cyklister i T-kryds og afmærkning af venstresvingsspor på cykelsti 0,11 53 C Lukning af overkørsler til sideveje 0,16 11 D Optegning af stoplinje på cykelsti ved A.N. Hansens Allé 0,03 37 E Før-rødt for cyklister ved Høyrups Allé 0,11 81 F Optimering af signalanlæg for bedre flow i trafikken 0,19 3 X Samlet forslag: B+C+D+E+F 0,66 17

21 Uheldsbelastede lokaliteter Søborg Hovedgade (Vangedevej-Dyssegårdsvej) Uheldssituationer Der er registreret fire uheld i tilknytning til overkørslen ved Statoil. Herudover er der blandt andet registreret fire uheld, hvor en parkeret bil er blevet påkørt, samt to uheld med en højresvingende bilist, der påkører en cyklist, samt et enkelt uheld, hvor en krydsende fodgænger er blevet påkørt. Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Uheldsdata Antal uheld 16 Antal personskadeuheld 6 Antal materielskadeuheld 6 Antal ekstrauheld 4 Antal personskader 6 Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld

22 Uheldsbelastede lokaliteter Uheldshypoteser Bilister fra Statoil overser biler på Søborg Hovedgade. Dette kan skyldes, at biler parkeret omkring overkørslen ved Statoil forringer oversigtsforholdene, så udkørende bilister fra Statoil ikke kan orientere sig tilstrækkeligt. Bilister overser cyklister ved højresving. Dette kan skyldes dårlige oversigtsforhold pga. parkerede biler. Fodgængere, der krydser Søborg Hovedgade, overser kørende biler. Dette kan skyldes dårlige oversigtsforhold på grund af parkerede biler. Bilister har for høj fart i forhold til vejens profil og kommer uforvarende for tæt på parkerede biler. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Forbedring af oversigtsforhold ved Statoil. Etablering af standsningsforbud omkring rundkørsel ved Statoil 0, B Afmærkning af højresvingsbane ind til Statoil 0, C Overkørsel ved Plantevej 0,03 34 D Afmærkning af højresvingsbane ind til Plantevej 0, E Trafiksanering: Indsnævring af kørespor ved afmærkning af parkeringsbane kombineret med sideheller 0,11 8 X Samlet forslag: A+B+C+E 0,41 30

23 Uheldsbelastede lokaliteter Høeghsmindevej/Adolphsvej Uheldssituationer Uheldsbilledet er meget spredt. Der er registreret tre højresvingsuheld, hvor en bilist påkører en fodgænger eller en cyklist. Uheldene er registreret i tre forskellige hjørner i krydset. Herudover er der registreret et eneuheld og et uheld, hvor en cyklist er kørt over for rødt og blevet påkørt. Uheldsdata Antal uheld 5 Antal personskadeuheld 3 Antal materielskadeuheld 2 Antal ekstrauheld 0 Antal personskader 3 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Bilister overser bløde trafikanter ved højresving. Dette kan skyldes, at stopstregerne er ført helt frem til fodgængerfelterne. Fodgængerfelterne på Høeghsmindevej er endvidere placeret sådan, at højresvingende bilister fra Adolphsvej ikke kan se, om der er en person i fodgængerfeltet, før de har kørt et stykke rundt om hjørnet. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Tilbagetrukket stoplinje 0, B 1 blåt cykelfelt 0,04 51 C Fremrykning af fodgængerfelt 0,05 56 D Afkortet cykelsti 0,14 12 E Udvidelse af midterhelle 0,00 0 X Samlet forslag: A+B+C 0,17 68

24 Uheldsbelastede lokaliteter Hellerupvej / Gersonsvej Uheldssituationer Uheldsbilledet er meget spredt. Der er registreret tre venstresvingsuheld, hvor en bilist påkører en fodgænger eller cyklist. Herudover er der registreret et højresvingsuheld samt fire uheld med rødkørsel, heraf involverer to af uheldene udrykningskøretøjer. Uheldsdata Antal uheld 5 Antal personskadeuheld 3 Antal materielskadeuheld 2 Antal ekstrauheld 0 Antal personskader 3 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Bilister overser bløde trafikanter ved højre- og venstresving. I forbindelse med højresvingsuheldene kan det skyldes, at vognbanelinjerne er markeret mellem stoplinjen og fodgængerfeltet. Dette kan medføre, at bilister holder længere fremme end stoplinjen, hvorved oversigten til cyklister på cykelstien forringes. Bilister kommende fra vest ser lyssignalet for sent pga. broen og kan ikke nå at stoppe for rødt. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A 1 blåt cykelfelt på tværs af Gersonsvej 0,05 59 B Ændring af før-grønt til efter-grønt for separat højresvingsbane på Hellerupvej 0,00 0 C Opstramning af afmærkning. Afmærkning fjernes mellem stoplinje og fodgængerfelt 0,02 4 D Forvarsling af signalanlæg 0,02 39 E Forøg mellemtid 0, X Samlet forslag: A+B+C+E+D 0,25 75

25 Uheldsbelastede lokaliteter Strandvejen N (Tranegårdsvej-Jægersborg Allé) Uheldssituationer Primært uheld med bagendekollisioner og uheld i forbindelse med parkering. Herudover uheld med venstresvingende bilister, der påkører ligeudkørende cyklister eller biler. Uheldsdata Antal uheld 32 Antal personskadeuheld 3 Antal materielskadeuheld 14 Antal ekstrauheld 15 Antal personskader 3 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld

26 Uheldsbelastede lokaliteter Uheldshypoteser Tæt trafik medfører, at bilister ikke overholder deres sikkerhedsafstand samtidig med, at gadens karakter kan medvirke til, at bilister mister fokus på biltrafikken. Dette kan medføre uheld, såfremt en bilist pludselig bremser pga. en ledig parkeringsplads eller rødt lys. Bilister overser cyklister ved venstresving. Uheld med venstresvingende bilister fra sidevejen, der påkører en cyklist, der kører fra primærvejen til sidevejen i et signalreguleret T-kryds, kan skyldes, at bilister ikke er forvent med, at der kan komme cyklister i samme fase. Bilister overser biler ved venstresving. Dette kan skyldes manglende opmærksom på grund af tæt trafik eller dårlige oversigtsforhold på grund af parkerede biler. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Parkeringsvej ved Charlottenlund Fort 0,16 0 B Trafiksanering. Forsætning af kørespor 0,24 3 C Lukning af sideveje, hvor muligt. (ikke muligt at beregne) - - D Separat fase for venstresvingende cyklister og afmærkning af venstresvingsspor på cykelsti 0,05 3 E Nedlæggelse af parkeringspladser 0,17 17 X Samlet forslag: B+D 0,29 3

27 Uheldsbelastede lokaliteter Jægersborg Allé (Lindegårdsvej-Femvejen) Uheldssituationer Der er registreret tre uheld, hvor en krydsende fodgænger er involveret. Herudover er der blandt andet registreret to uheld med parkerede biler og to uheld, hvor en venstresvingende bilist fra en sidevej er påkørt af en bil på primærvejen. Uheldsdata Antal uheld 9 Antal personskadeuheld 2 Antal materielskadeuheld 5 Antal ekstrauheld 2 Antal personskader 2 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld

28 Uheldsbelastede lokaliteter Uheldshypoteser Fodgængere, der krydser Jægersborg Allé, overser kørende biler. Dette kan skyldes dårlige oversigtsforhold pga. parkerede biler. Venstresvingende bilister fra Ole Bruuns Vej overser biler på Jægersborg Allé. Dette kan skyldes dårlige oversigtsforhold pga. parkerede biler. Bilister har for høj fart i forhold til vejens profil og kommer uforvarende for tæt på parkerede biler. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Cykelsti 0,00 0 B Trafiksanering. Parkeringsbane + sideheller 0,18 17 C Parkeringsforbud omkring Ole Bruuns Vej 0,09 45 D Hævet flade ved Ole Bruuns Vej 0,18 22 E Hastighedszone på 40 km/t 0,06 35 X Samlet forslag: B+C+E 0,28 18

29 Uheldsbelastede lokaliteter Nybrovej/Lagergårdsvej Uheldssituationer Der er registreret seks uheld, hvor en indkørende bilist i rundkørslen påkører en cirkulerende cyklist i rundkørslen. Herudover er der registreret et højresvingsuheld og et eneuheld. Uheldsdata Antal uheld 8 Antal personskadeuheld 2 Antal materielskadeuheld 4 Antal ekstrauheld 2 Antal personskader 2 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheld nr. 8 er registreret inden ombygning til rundkørsel og indgår derfor ikke i analysen. Uheldshypoteser Bilister overser cirkulerende cyklister. Dette kan dels skyldes, at bilister ikke stopper og orienterer sig tilstrækkeligt, inden de kører ind i rundkørslen. Dels kan det skyldes dårlige oversigtsforhold pga. placering af skilte. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Hastighedsdæmpning i tilfarts- og frafartsspor 0,37 35 B Flytte henvisningsskilte 0,11 86 X Samlet forslag: A+B 0,44 38

30 Uheldsbelastede lokaliteter Lyngbyvej/Dyssegårdsvej Uheldssituationer Der er registreret tre uheld med rødkørsel. Herudover er der registreret et uheld, hvor en højresvingende bilist påkører en cyklist. Uheldsdata Antal uheld 4 Antal personskadeuheld 2 Antal materielskadeuheld 2 Antal ekstrauheld 0 Antal personskader 2 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Bilister overser bløde trafikanter ved højresving. Dette kan skyldes, at stoplinjen på kørebanen ikke er tilbagetrukket i forhold til stoplinjen på cykelstien, hvorved oversigten til cyklister på cykelstien forringes. Det høje antal af uheld ved rødkørsler kan dels skyldes samordningen af signalerne samt kort mellemtid. Det er observeret, at en bilist kommende fra Dyssegårdsvej og kører over for gult/rødt ved det første signal netop kan nå at køre over det næste signal for gult/rødt. Dette kan øge bilisternes incitament til at køre over for rødt. Bilister overser signalerne pga. dårlige oversigtsforhold. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Tilbagetrukket stoplinje 0, B 1 blåt cykelfelt på tvær af Lyngbyvej 0,05 59 C Tilpasning af faser, så rødkørsel minimeres 0,05 9 D Forlæng mellemtid 0, E Forbedre oversigt til signal 0,02 2 X Samlet forslag: A+B+C+D+E 0,29 63

31 Uheldsbelastede lokaliteter Bernstorffsvej/Kildegårdsvej Uheldssituationer Spredt uheldsbillede. Der er blandt andet registreret to uheld med venstresvingende bilister, der påkører en bil, og et uheld, hvor en højresvingende bilist påkører en knallert. Uheldsdata Antal uheld 6 Antal personskadeuheld 0 Antal materielskadeuheld 5 Antal ekstrauheld 1 Antal personskader 0 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Bilister overser bløde trafikanter ved højresving. Dette kan skyldes, at vognbanelinjerne er markeret mellem stoplinjen og fodgængerfeltet. Dette kan medføre, at bilister holder længere fremme end stoplinjen, hvorved oversigten til cyklister på cykelstien forringes. Bilister er i tvivl om færdselsforholdene pga. afmærkning i krydset. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A 1 blåt cykelfelt langs Bernstorffsvej i østlig side 0,05 8 B Slips på Bernstorffsvej 0,05 1 C Midterhelle på Kildegårdsvej 0,05 1 D Fodgængertryk for forlængelse af grøntid 0,00 0 E Opstramning af afmærkning. Afmærkning af vognbanelinjer gennem krydset samt fjernelse af vognbanelinjer mellem stoplinje og fodgængerfelt 0,11 30 X Samlet forslag: A+B+C+D+E 0,14 9

32 Uheldsbelastede lokaliteter Lyngbyvej/Ved Bommen Uheldssituationer Der er registreret fire uheld, hvor en udkørende bilist fra Ved Bommen har påkørt en ligeudkørende cyklist langs Lyngbyvej. I to tilfælde har cyklisten kørt mod færdselsretningen. Herudover er der registreret et højresvingsuheld, hvor en højresvingende bilist fra Lyngbyvej påkører en ligeudkørende cyklist. Uheldsdata Antal uheld 5 Antal personskadeuheld 0 Antal materielskadeuheld 5 Antal ekstrauheld 0 Antal personskader 0 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Bilister overser bløde trafikanter ved højresving. Dette kan skyldes, at krydsets udformning gør det muligt for bilister at foretage højresvinget i relativ høj fart, hvorved de ikke stopper op for at orientere sig. Herudover er bilister ikke vant til at skulle orientere sig efter cyklister kommende fra den modsatte færdselsretning. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Forbedring af oversigt mod syd (fjern hæk) 0,11 13 B Overkørsel 0,16 18 C Blåt cykelfelt 0, X Samlet forslag: A+B+C 0,24 25

33 Uheldsbelastede lokaliteter Ermelundsvej (Jægersborg Allé-Jægersborg Allé) Uheldssituationer Spredt uheldsbillede. Der er registreret et uheld, hvor en bilist ikke overholder sin vigepligt og kører frem fra en sidevej og påkører en cyklist. Herudover er der registreret et eneuheld og et trængningsuheld. Uheldsdata Antal uheld 5 Antal personskadeuheld 0 Antal materielskadeuheld 5 Antal ekstrauheld 0 Antal personskader 0 Køretøj Knallert Cykel Fodgænger Uheld med parkeret bil Materielskade/ekstrauheld Personskadeuheld Uheldshypoteser Krydsets udformning medfører, at bilister er i tvivl om vigepligtsforholdene. Løsningsforslag Tiltag Beskrivelse Uheldsbesparelse i alt pr. år Lønsomhed A Sidevejstilslutninger etableres som overkørsler for at markere vejforløb. Cykelsti føres igennem med kantsten 0,03 1 B Rundkørsel 0,03 0 C Lukning af Jægersborgvej NØ mod Ermelundsvej 0,03 5 X Samlet forslag: A+C 0,05 2

34 Uheldsbelastede lokaliteter

35 Uheldsbelastede lokaliteter

36

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012.

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012. Allerød Kommune Idéforslag til ombygning af Banevang og i Lillerød by. August 4 Notat Opdateret version August Side Kirkeltevej Boruphus Gydevang Borupgård Mågevang Solvang Fuglevang Ørnevang Gydevang

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund SP UDKAST 02 Københavns Kommune Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse NOTAT 17. januar 2014 CM/TAK/PH/DA 0 Indledning I forbindelse med etableringen af 4-Skolesamarbejdet på Midtamager

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan 2013-2017 1. udgave Udarbejdet af: Rambøll By og Trafik 14. august 2013 Forord Som

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune NOTAT 31. maj 2010 TVO/PSA Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Kryds 1: Klausdalsbrovej/Hillerødmotorvejen... 2 2.1 Analyse... 3 2.1.1 Trafiktælling... 3 2.1.2 Observationer...

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

EVALUERING HERNING TRAFIKSIKKERHEDSBY

EVALUERING HERNING TRAFIKSIKKERHEDSBY EVALUERING HERNING TRAFIKSIKKERHEDSBY Evaluering af Herning Trafiksikkerhedsby Herning Trafiksikkerhedsby 2011-2015 Teknisk baggrundsrapport Udgivet af Herning Kommune Tekst og design Rambøll Udgivelsesår

Læs mere

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Borgerhenvendelser 2013-2014 Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr.

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Uheld ved jernbaneoverkørsler

Uheld ved jernbaneoverkørsler Udvikling og opdeling på sikringsform Søren Underlien Jensen Marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning... 3 1. Indledning... 5 1.1 Uheldsudtræk... 5 1.2 Organisering

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag. Figur 1: Uheldsbilledet for Vinderup (rød prik angiver uheld), se bilag.

Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag. Figur 1: Uheldsbilledet for Vinderup (rød prik angiver uheld), se bilag. Notat Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag 30. juli 2014 Projekt nr. 217774 Dokument nr. 1212015346 Version 1 Udarbejdet af PIO Kontrolleret af Godkendt af 1 GENERELT Hovedgaden

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere