TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3"

Transkript

1 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2 Sammenfatning 3 3 Baggrundsoplysninger Beskrivelse af området Besigtigelse 6 4 Trafiktællinger Snittælling Krydstælling Sammenfatning på tællinger og målinger 9 5 Løsningsforslag Samlet for alle alternativer Alternativ Alternativ Alternativ Andre forslag fra TMU behandlingen 22. april Økonomioverslag 14 Bilag A. Resultater fra krydstælling kl Bilag B Oversigtsskema med sammenligning af alternativer 18 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 001 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET LAAG KONTROLLERET BIKT GODKENDT LAAG

2 2/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 1 Indledning og baggrund Faxe Kommune har anmodet COWI om at vurdere forholdene på Bråbyvej i Haslev ved Haslev Privatskole, herunder krydset Bråbyvej/Grøndalsvej/Jens Chr. Skous Vej samt strækningen Bråbyvej mellem krydset og Sdr. Gangsti mod vest. Opdraget til denne undersøgelse fremgår af den politiske behandling i TMU: Sagsnr: G behandlet den 22. april 2015: 1. Stierne på Skoleengen ønskes opdelt således, at cyklister og fodgængere adskilles. Der færdes både cyklister og fodgængere på stierne og denne trafik færdes i begge retninger. Dette giver anledning til utryghed og mange trafikale konflikter. 2. Der efterlyses cykelstier langs Bråbyvej. Både på strækningen fra boligområdet ved Carl J. Ulrichs Vænge til stisystemet ved Skoleengen og på strækningen fra Sdr. Gangsti frem til krydset ved Grøndalsvej/Jens Chr. Skous Vej. Bråbyvej er den primære adgangsvej til motorvejens nordgående tilslutningsanlæg ved Høsten, og den store og ikke mindst tunge trafikbelastning giver anledning til utryghed og trafikfarlige situationer for bløde trafikanter, der færdes langs Bråbyvej netop her. 3. Der efterlyses sti på den private fællesvej Jens Chr. Skous Vej fra krydset ved Bråbyvej frem til Haslev Privatskole samt belysning på denne. 4. Der efterlyses lysregulering i krydset Grøndalsvej/Bråbyvej/Jens Chr. Skous Vej, som kan forbedre trafikafviklingen og sikre de bløde trafikanter, der skal krydse Bråbyvej netop her. 5. Afskærmning af stier mod Bråbyvej med hegn, som kan forhindre skolebørn i at cykle direkte ud på Bråbyvej. 6. Forbedret færdselsskiltning med advarselstavler om skolebørn eventuelt suppleret med blinklys og 40 km/t hastighedsbegrænsning i spidsbelastningstimerne på Bråbyvej på strækningen fra krydset ved Grøndalsvej/Jens Chr. Skous Vej til Sdr. Gangstis udmunding til Bråbyvej. 7. Opsætning af bomme for enden af Sdr. Gangsti ved Bråbyvej således, at skolebørn ikke kan køre direkte ud på Bråbyvej. 8. Forbedret oversigtsforhold ved Sdr. Gangstis udmunding til Bråbyvej samt ved krydset Grøndalsvej/Bråbyvej/Jens Chr. Skous Vej. 9. Politi og ATK- målinger (Automatisk Trafik Kontrol) på Bråbyvej i retning mod byen. Arbejdet tager udgangspunkt i ovenstående og indeholder: Indsamling og analyse af baggrundsoplysninger. Besigtigelse med deltagelse fra Faxe Kommune. Udarbejdelse og vurdering af tre alternative løsninger samt varianter af disse. Deltagelse i møde med repræsentanter fra Haslev Privatskole, Vibeengskolen og grundejerforeningen i området ved privatskolen, hvor alternative løsninger er fremlagt. Gennemførelse af snittælling på Bråbyvej ved nr. 25 samt krydstælling i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej/ Jens Chr. Skous Vej for at kvalificere de alternative løsninger. Afrapportering.

3 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 3/21 2 Sammenfatning Nærværende notat omhandler vurdering af tre løsningsforslag til forbedring af de trafikale forhold omkring Bråbyvej især for de lette trafikanter. Opdraget til denne undersøgelse fremgår af den politiske behandling i TMU: Sagsnr: G behandlet den 22. april 2015: I bilag B findes et oversigtsskema med sammenligning af de tre løsningsforslag. For både alternativ 1 og 2 forekommer der en variant, hvor krydset mellem Bråbyvej / Grøndalsvej og Jens Chr. Skous Vej signalreguleres. Følgende kan sammenfattes ud fra tabellen i bilag B: Signalregulering i krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej giver klart det bedste resultat både trafiksikkerhedsmæssigt og trafikafviklingsmæssigt og giver større tryghed i krydset. Trafikafviklingsmæssigt er signalreguleringen dog kun nødvendig i morgen og eftermiddagsmyldretiden på skoledage. Løsningen anbefales. Cykelsti på Bråbyvej mellem krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej og Sdr. Gangsti giver de sikreste forhold for cyklister og fodgængere på strækningen og dermed større tryghed. Størst tryghed fås ved enkeltrettede stier i begge sider af vejen som anbefales. Signalregulering med trykknap i stikrydsningen ved Sdr. Gangsti vil forbedre sikkerheden og trygheden væsentligt og kan samtidig virke som fartdæmpende foranstaltning på Bråbyvej. Løsningen anbefales. Sti og ny belysning på Jens Chr. Skous Vej vil forbedre trygheden for fodgængere og cyklister - herunder de mange skolebørn på vejen væsentligt. I vintertiden vil der ellers være mørkt på strækningen, især når børnene er på vej til skole. Løsningen anbefales. Sti gennem det fredede hegn kommer kun forholdsvis få cyklister til gode og der er risiko for ulykker, når cyklisterne passerer carporte og udkørsler på Jens Martin Knudsens Vej. Alternativet løser ikke utrygheden for de lette trafikanter der fortsat færdes langs Bråbyvej. Uden tiltag i krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej vil der ikke være forbedringer i trafikafviklingen og risikoen for ulykker i krydset. Løsningen uden andre ændringer kan dermed ikke anbefales. Herudover fremgår der yderligere tre ønsker af den politiske behandling i TMU: Sagsnr: G behandlet den 22. april 2015: En cykelsti frem til krydset ved Bråbyvej/Ny Ulsevej/Vestre Ringvej anbefales ikke, da det er mere sikkert at cyklende skolebørn mod Vibeengskolen anvender Søndre Sti mod tunellen under Vestre Ringvej i stedet for at krydse denne i niveau i signalkrydset. Angående opdeling af stierne på Skoleengen vil dette kræver en breddeudvidelse af stierne for at overholde anbefalingerne i Vejreglerne. Dette er ikke behandlet yderligere i notatet. Der anbefales at kommunen kontakter politi vedrørende ATK- målinger (Automatisk Trafik Kontrol) på Bråbyvej.

4 4/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 3 Baggrundsoplysninger 3.1 Beskrivelse af området Bråbyvej er en trafikvej i den sydlige del af Haslev. Vejen forbinder rute 269 (Ny Ulsevej) og boligområdet syd for denne med Haslev by og videre mod Køgevej, hvor der er adgang til Sydmotorvejen mod København. Figur 3-1 Oversigt over området. Haslev Privatskole er til højre i billedet og Vibeengskolen til venstre. Bråbyvej har ÅDT på ca køretøjer. Byzonetavlen findes nord for Ny Ulsevej og der er ingen randbebyggelse på de første 250 m nord for Ny Ulsevej. På norsvest siden af Bråbyvej forløber en dobbeltrettet cykel og gangsti (fællessti) adskilt fra vejen med rabat og af et hegn. Stien går fra Sdr. Gangstis i øst og fortsætter langs rute 269 mod nord. Elever til Vibeengskolen kan krydse rute 269 via en tunnel tæt på skolen. Umiddelbart vest for den første bebyggelse i byzonen på Bråbyvej skal trafikanter der vil videre ad Bråbyvej krydse vejen i retning mod øst. Herfra er der ikke noget cykelanlæg langs Bråbyvej. Der er i sommeren 2015 opsat bomme på nordsiden (se Figur 3-2).

5 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 5/21 Figur 3-2 Stikrydsning. Bommene er opsat sommeren 2015 efter en alvorlig ulykke med en krydsende cyklist. Mod øst herfra er der ingen cyklistfaciliteter men fortov langs vejens nordlige side. Adgang til Haslev Privatskole sker i krydset Bråbyvej/ Grøndalsvej/ Jens Chr. Skous Vej se Figur 3-3. Krydset er et firbenet kryds med Bråbyvej som den overordnede vej. Adgangsvej mod Haslev Privatskole, Haslev Forsyning samt et større boligområde er mod syd (Jens Chr. Skous Vej). Vejen er den eneste mulighed for at komme til/fra området ved skolen idet Tycho Brahes Vej er lukket ved Jens Chr. Skous Vej. Jens Chr. Skous Vej er privatfællesvej. Figur 3-3 Krydset Bråbyvej/ Grøndalsvej/ Jens Chr. Skous Vej set mod nord. Der er fodgængerovergang med støttehelle over Bråbyvej i krydsets østlige del forholdsvis langt fra krydset og fodgængerovergang med støttehelle over Grøndalsvej mod nord. Krydset er placeret på en hævet flade (rampe på Bråbyvej i

6 6/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ begge sider af krydset). På Bråbyvej er der heller og venstresvingsbaner til begge sider. Der er cykelbaner på Grøndalsvej mod nord. 3.2 Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse i området tre gange to gange inden for morgenmyldretiden og en gang i skoleferien. Herudover er der registreret adfærd i området i forbindelse med tællingen (se senere). Adfærdsregistreringer i krydset viser, at størstedelen af elever fra Jens Chr. Skous Vej i retning mod vest trækker cyklen i fodgængerovergangene over Bråbyvej og Grøndalsvej hvorefter de fleste cykler langs Bråbyvej på fortovet i nordlig side. For de cyklister der anvendte kørebanen oplevedes vejbredden ved hellen på Bråbyvej for smal. Køretøjer kommer ret tæt på cyklisterne ved overhaling pga. manglende bredde. 4 Trafiktællinger Der er foretaget trafiktællinger ved slanger i perioden 28. september til 5. oktober 2015 suppleret med en krydstælling i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej/Jens Chr. Skous Vej den 30. oktober kl til Snittælling Der er foretaget maskinel tælling 25 m syd for Bråbyvej nr. 25 i perioden 28. september til 5. oktober Resultaterne viser en årsdøgntrafik på køretøjer (gennemsnit for et helt år alle ugens dage) og hverdagsdøgntrafik på for begge retninger. Der er på hverdage registreret 291 lastbiler, busser og sættevogne (6%), på lørdage 56 (2%) og 42 (1%) om søndagen. Tabel 4-1. Resultat af trafiktælling og hastighedsmåling Hverdage Lørdag Søndag Årsdøgntrafik Hverdagsdøgntrafik Lastbiler, busser og sættevogne Højest timetrafik er om morgenen kl. 7 8 på hverdage. Antal køretøjer varierer mellem 530 (onsdag) og 576 (tirsdag). Til sammenligning er trafikmængden i spidstimen om eftermiddagen kl. 15 og 16.noget mindre eller mellem 452 (tirsdag) og 497 (mandag).

7 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 7/21 Den gennemsnitlige hastighed er målt til 51 km/t på hverdage, 53 km/t på lørdage og 52 km/t på søndage se Tabel 4-2. Samtidig kører 15% af trafikanterne mere end 59 km/t på hverdage, 61 km/t på lørdage og 60 km/t på søndage (85%- fraktilen). Tabel 4-2. Resultat af trafiktælling og hastighedsmåling Hverdage Lørdag Søndag Gennemsnitshastighed 51 km/t 53 km/t 62 km/t 85%-fraktil 59 km/t 61 km/t 60 km/t Antal (andel) 50 km/t eller mindre (41%) (34%) (38%) Antal (andel) mellem 50 og 60 km/t (47%) (49%) (48%) Antal (andel) mellem 60 og 70 km/t 518 (10%) 483 (14%) 397 (12%) Antal (andel) over 70 km/t 95 (2%) 100 (3%) 65 (2%) 49% af trafikanterne overskrider hastighedsgrænsen på 50 km/t på hverdage, 66 % om lørdagen og 62% om søndagen. Forholdsvis mange overskrider hastighedsgrænsen om natten og forholdsvis få i morgenspidstimen, hvor trafikmængden er størst. Gennemsnitshastigheden er højst om natten og lavest om morgenen kl. 7 9 som hænger sammen med store forskelle i trafikmængderne. 4.2 Krydstælling Figur 4-1 til Figur 4-4 viser trafikken i spidstimen mellem 7.15 og Figur 4-1 Krydstælling for trafik fra vest i spidstimen kl

8 8/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ Samlet er der talt 300 personbiler (inkl. varevogn og MC) der kommer fra vest ind i krydset. Størstedelen eller 50% af disse (151) kører ligeud imens 36% (109) kører mod højre og 13% (40) kører mod venstre. Figur 4-2 Krydstælling for trafik fra nord i spidstimen kl Samlet er der talt 69 personbiler (inkl. varevogn og MC) der kommer fra nord ind i krydset. Størstedelen eller 55% af disse (38) kører mod højre imens 38% (26) kører lige ud og 7% (5) mod venstre. Figur 4-3 Krydstælling for trafik fra øst i spidstimen kl Samlet er der talt 182 personbiler (inkl. varevogn og MC) der kommer fra øst ind i krydset. Størstedelen eller 74% af disse (134) kører ligeud imens 19% (35) kører mod venstre og 7% (13) kører mod højre. En stor del af de fodgængere der krydser Bråbyvej i fodgængerovergangen er skoleelever mod Haslev Privatskole der kommer med skolebussen Skolebussen hol-

9 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 9/21 der umiddelbart øst for krydset (retning mod vest) og eleverne går i østsiden af Jens Chr. Skous Vej op mod skolen. Figur 4-4 Krydstælling for trafik fra syd i spidstimen kl Samlet er der talt 150 personbiler (inkl. varevogn og MC) der kommer fra syd ind i krydset. Størstedelen eller 57% af disse (85) kører mod venstre imens 23% (34) kører mod højre og 21% (31) kører lige ud. I bilag A findes resultaterne for hele tælleperioden fra 7.15 til Sammenfatning på tællinger og målinger Samlet set kan der konkluderes at: Ved Bråbyvej nr. 25 (umiddelbart vest for krydset) er årsdøgntrafikken på køretøjer (gennemsnit for et helt år alle ugens dage) og hverdagsdøgntrafik på for begge retninger. Der er på hverdage registreret 291 lastbiler, busser og sættevogne, på lørdage 56 stk. og 42 om søndagen. Højest timetrafik på hverdage er om morgenen kl. 7 8 eller mellem 530 (onsdag) og 576 (tirsdag). Den gennemsnitlige hastighed er målt til 51 km/t på hverdage, 53 km/t på lørdage og 52 km/t på søndage. 49% af trafikanterne overskrider hastighedsgrænsen på 50 km/t på hverdage. Der er mange venstresvingende fra Jens Chr. Skous Vej i spidstimen om morgenen. Omkring kl er talt 25 biler i kø i retning mod krydset. Køen blev først afviklet kl Der er mange fodgængere der krydser Bråbyvej i fodgængerovergangen især når skolebussen har sat elever af umiddelbart øst for fodgængerovergangen. I spidstimen er der registreret otte cyklister fra Grøndalsvej mod vest, 17 fra Bråbyvej øst og mod vest samt tre cyklister fra Jens Chr. Skous Vej mod vest. Hertil kommer 10 børn fra Jens Chr. Skous Vej der trækker cyklen i de to fodgængerovergange. Samlet er der hermed 38 cyklister i retning mod vest på Bråbyvej i spidstimen 13 af disse kommer fra Jens Chr. Skous Vej.

10 10/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 5 Løsningsforslag Der er udarbejdet tre alternative hovedforslag til forbedring af trafikafviklingen og for især at forbedre forholdende for cyklister på vejen mellem de to skoler. De tre alternativer findes i bilag 1 3 som skitseforslag. Der er udarbejdet overslag over omkostningerne ved de foreslåede løsninger. 5.1 Samlet for alle alternativer Samlet for alle tre alternativer gælder: Etablering af en signalreguleret fodgængerovergang ved Sdr. Gangsti med trykknap. Dette sikrer krydsning af Bråbyvej ved stien såfremt de krydsende anvender trykknappen og bilisterne respekterer signalerne. Overgangen suppleres med et yderligere bomanlæg på sydsiden af Bråbyvej for et reducere risikoen for cyklister der ikke stopper op ved anlægget. Figur 5-1. Signalreguleret fodgængeovergang ved Sdr. Gangsti. Variable tavler der viser 40 km/t hastighedsbegrænsning morgen (f.eks ) og eftermiddag (f.eks ) på skoledage på Bråbyvej. Tidspunkterne aftales med de to skoler. Samtidig flyttes byzonetavlen så den er tættere på bebyggelsen og det dermed kan forventes større respekt af hastighedsgrænsen fra bilisternes side. Reduktionen i hastighedsgrænsen kan forventes et føre til reduktion i den faktisk kørte hastighed på strækningen.

11 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 11/21 Figur 5-2 Variable hastighedsgrænse og flytning af byzonetavle. Tilsvarende variabel tavle opsættes ca. 100 m øst for krydset med Grøndalsvej. Fodgængerovergang ved skolen, P-forbud på Jens Chr. Skous Vej, gennemført fortov i T-krydset (overkørsel) samt opstramning af kiss & ride anlægget foran skolen. Figur 5-3. Tiltag ved Haslev Privatskole. COWI kan ikke anbefale en rundkørselsløsning i krydset med Grøndalsvej idet erfaringen viser, at der i en rundkørsel er uændret risiko for cyklistulykker i forhold til et vigepligtsreguleret kryds. Herudover viser krydstællingen at der er ét stort antal venstresvingende i krydset i myldretiden til og fra skolen. Erfaringsvis er rundkørsler ikke gunstige for trafikafviklingen hvis der er mange venstresvingene, idet disse cirkulerer forbi to vejgrene hvor bilisterne herfra må vente. Samtidig er rundkørsler også mere arealkrævende end vigepligtsreguleret kryds. 5.2 Alternativ 1 Alternativ 1 indeholder herudover følgende: Dobbeltrettet fællessti på Bråbyvej fra Sdr. Gangsti til Jens Chr. Skous Vej placeret i sydlig side. Ekspropriationer sker kun i sydsiden. Opstramning af geometri i krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej inkl. fjernelse af ramper, flytning af heller, flytning af fodgængerovergang over Bråbyvej, etablering af venstresvingsbane fra øst samt opstribning. Cykelbane på eksisterende belægning i østlig side på Jens Chr. Skous Vej og enkeltrettet fællessti i grus i vestlig side.

12 12/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ Som en variant hertil signalreguleres krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej. Figur 5-4 Dobbeltrettet fællessti samt signalregulering af krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej. Alternativ 1 kan ses i tegning A Alternativ 2 Alternativ 2 indeholder ud over det der er nævnt i afsnit 5.1 følgende: Enkeltrettet delt sti i nordlig og sydlig side af vejen på Bråbyvej fra Sdr. Gangsti til Jens Chr. Skous Vej. Ekspropriationer sker kun i sydsiden idet vejens midte flyttes mod syd. Opstramning af geometri i krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej inkl. fjernelse af ramper, flytning af heller, flytning af fodgængerovergang over Bråbyvej, etablering af venstresvingsbane fra øst samt opstribning. Cykelbane på eksisterende belægning i østlig side på Jens Chr. Skous Vej og belyst delt sti i asfaltbelægning i vestlig side. Som en variant hertil signalreguleres krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej. Figur 5-5 Fortov, enkeltrettede cykelstier og signalregulering af krydset Bråbyvej / Grøndalsvej/ Jens Chr. Skous Vej.

13 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 13/21 Alternativ 2 kan ses i tegning A Alternativ 3 Alternativ 3 indeholder ud over det der er nævnt i afsnit 5.1 følgende: Dobbeltrettet fællessti i forlængelse af Jens Chr. Skous Vej ved forsyningen og med rampeanlæg gennem fredet beplantning til boligvejen for boligerne på matrikel 20ø. Venstresvingsbane i krydset Bråbyvej / Grøndalsvej med plads til fem køretøjer svarende til vejudvidelse på 100 m² pga. de mange venstresvingende i morgenmyldretiden. Der er oplyst at arealet ejes af kommunen. Der etableres ingen tiltag langs Jens Chr. Skous Vej, Bråbyvej eller på boligvejen på matrikel 20ø frem til Sdr. Gangsti. Figur 5-6 Mulig placering af fællessti mellem Jens Chr. Skous Vej og matrikel 20ø. Der er ikke udarbejdet skitseprojekt for alternativ Andre forslag fra TMU behandlingen 22. april En cykelsti frem til krydset ved Bråbyvej/Ny Ulsevej/Vestre Ringvej anbefales ikke, da det er mere sikkert at cyklende skolebørn mod Vibeengskolen anvender Søndre Sti mod tunellen under Vestre Ringvej i stedet for at krydse denne i niveau i signalkrydset. Angående opdeling af stierne på Skoleengen ville dette kræver en breddeudvidelse af stierne for at overholde anbefalingerne i Vejreglerne. Dette er ikke taget med her. Der anbefales at kommunen kontakter politi vedrørende ATK- målinger (Automatisk Trafik Kontrol) på Bråbyvej.

14 14/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 5.6 Økonomioverslag Der er udarbejdet overordnet anlægsoverslag baseret på skitseprojekt for de tre alternativer se Tabel 5-1. Mere præcis overslag kan udarbejdes når detailprojektering er gennemført. Tabel 5-1 Overslag Beløb i kr. Hovedpost Betegnelse Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 1 ARBEJDSPLADS 10% af post JORDARBEJDER 3 VEJAFVANDING 4 BUNDSIKRING 5 STABILE UBUNDNE BÆRELAG 6 VARMBLANDET ASFALT 7 BROLÆGNING 8 KØREBANEAFMÆRKNING 9 AFMÆRKNINGSMATERIEL 10 SIGNALANLÆG (fodgængerovergang) 11 BELYSNING 12 AREALERHVERVELSE 13 EVENTUELLE TILLÆGSARBEJDER Sum UFORUDSETE UDGIFTER, 20% Sum inkl. uforudsete udgifter ekskl. signalregulering Signalregulering Sum inkl. uforudsete udgifter inkl. signalregulering/venstresvingsbane * Venstresvingsbane udgør kr heraf * Til anlægsoverslaget er følgende betingelser og forudsætninger gældende:

15 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 15/21 Overslaget er uden flytning af jordvold og evt. etablering af støjskærm langs Bråbyvej ved matrikel 20ø. Indeholder ikke forundersøgelser, opmåling, detailprojektering, udbud og tilsyn. Omkostninger i forbindelse med etablering af strømforsyning er ikke inkluderet. Angivelse af arealer er baseret på opmåling på kort og ikke opmåling i marken. Vejlovens gæsteprincip forudsættes at være gældende for ledningsomlægninger. Omkostninger til ledningsomlægninger er ikke inkluderet i overslaget. Eksisterende afvandingssystem forudsættes funktionsdueligt. Udgifter til afværge- og miljøforanstaltninger er ikke inkluderet, da omfanget er ukendt. Anlægsarbejderne kan gennemføres kontinuerligt og fortløbende. Overslaget indeholder ikke geotekniske undersøgelser. Omkostninger i forbindelse med arkæologi mm er ikke indregnet. Jordarbejder forudsættes at gå i jordbalance.

16 16/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ Bilag A. Resultater fra krydstælling kl Figur Figur 0-4 viser samlet antal trafikanter i perioden onsdag den 30. september Figur 0-1 Krydstælling for trafik fra vest kl Samlet er der talt 534 personbiler (inkl. varevogn og MC) der kommer fra vest ind i krydset. Størstedelen eller 58% af disse (311) kører ligeud imens 24% (129) kører mod højre og 18% (94) kører mod venstre. De 18 af de cyklister der kørte ligeud var en skoleklasse på tur. Figur 0-2 Krydstælling for trafik fra nord kl Samlet er der talt 147 personbiler (inkl. varevogn og MC) der kommer fra nord ind i krydset. Størstedelen eller 59% af disse (87) kører mod højre imens 27% (39) kører mod lige ud og 14% (21) mod venstre. En stor del af de fodgængere der krydser Grøndalsvej er en børnehaveklasse på 42 inkl. voksne på tur, der krydser i fodgængerovergangen to gange og en anden børnehaveklasse på 24 elever. Samme gruppe krydsede også fodgængerovergangen over Bråbyvej.

17 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 17/21 Figur 0-3 Krydstælling for trafik fra øst kl Samlet er der talt 385 personbiler (inkl. varevogn og MC) der kommer fra øst ind i krydset. Størstedelen eller 81% af disse (310) kører ligeud imens 12% (45) kører mod venstre og 8% (30) kører mod højre. En stor del af de fodgængere der krydser Bråbyvej i fodgængerovergangen er skolelever mod Haslev Privatskole der kommer med skolebussen. Herudover er der registreret en børnehaveklasse på 42 inkl. voksne på tur, der krydser i fodgængerovergangen to gange. Samme gruppe krydsede også fodgængerovergangen over Grøndalsvej. Herudover en 7. klasse på vej fra konfirmandundervisning. De 18 cyklister der kørte ligeud var en skoleklasse på tur samme klasse som cyklede den anden vej tidligere (se Bråbyvej fra vest). Figur 0-4 Krydstælling for trafik fra syd kl Samlet er der talt 187 personbiler (inkl. varevogn og MC) der kommer fra syd ind i krydset. Størstedelen eller 55% af disse (102) kører mod venstre imens 25% (47) kører lige ud og 20% (38) kører mod højre.

18 18/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ Bilag B Oversigtsskema med sammenligning af alternativer Generel løsning Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Signalreguleret fodgængerovergang ved Sdr. Gangsti med trykknap. Variable tavle der viser 40 km/t hastighedsbegrænsning morgen (f.eks., ) og eftermiddag (f.eks ) på skoledage på Bråbyvej. Fodgængerovergang ved skolen og P-forbud på Jens Chr. Skous Vej samt opstramning af kiss & ride anlæg foran skolen. Specifik løsning Dobbeltrettet fællessti på Bråbyvej fra Sdr. Gangsti til Jens Chr. Skous Vej placeret i sydlig side. Enkeltrettet delt sti i nordlig og sydlig side af vejen på Bråbyvej fra Sdr. Gangsti til Jens Chr. Skous Vej. Dobbeltrettet fællessti i forlængelse af Jens Chr. Skous Vej ved forsyningen og til boligvejen for boligerne på matrikel 20ø. Sikkerhed for børn til og fra Jens Chr. Skous Vej mod Vibeengskolen (13 cyklister kl ) Sikkerhed for børn fra Bråbyvej nordøst for krydset og mod Vibeengskolen (25 cyklister ) Opstramning af geometri i krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej alternativt med signalregulering i krydset. Cykelbane på eksisterende belægning i østlig side på Jens Chr. Skous Vej og enkeltrettet fællessti i grus i vestlig side. Skal krydse Jens Chr. Skous Vej mod bilernes kørselsretning. Større risiko for ulykker end ved enkeltrettede stier, da de skal cykle på dobbeltrettet fællessti. Risikoen bliver mindre hvis krydset signalreguleres. Skal krydse Bråbyvej to gange i krydset med Grøndalsvej som giver større risiko for ulykker end ved enkeltrettede cykelstier. Opstramning af geometri i krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej alternativt med signalregulering i krydset. Cykelbane på eksisterende belægning i østlig side på Jens Chr. Skous Vej og belyst delt sti i asfaltbelægning i vestlig side. Cykler mod sydvest i den rigtige side af vejen. Etablering af signalkryds betyder væsentlig forbedrede krydsningsmuligheder. Kan fortsætte i samme side af vejen. Venstresvingsbane i krydset Bråbyvej / Grøndalsvej / Jens Chr. Skous Vej. Der etableres ingen tiltag langs Jens Chr. Skous Vej og Bråbyvej. Krydser Bråbyvej ved Søndre Gangsti og skal dermed ikke gennem krydset Jens Chr. Skous Vej eller langs Bråbyvej. Skal færdes på boligvejen af Bråbyvej gennem eksisterende private parkeringspladser, hvor beboerne bakker ud fra begge sider samtidig med børnene cykler forbi. Her vil der være risiko for ulykker. Har ingen glæde af forslaget idet omvejen er for lang og ikke vil blive benyttet. Børnene vil dermed fortsætte med at cykle langs Bråbyvej på vejen / fortovet som det er tilfældet i dag.

19 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 19/21 Sikkerhed for børn langs Bråbyvej fra sydvest og mod privatskolen (13 cyklister ) Sikkerhed for børn langs Bråbyvej fra nordøst og mod privatskolen (0 cyklister idet de nok svinger tidligere) Løsningsforslag ift. tiltag på Bråbyvej Fremkommelighed fodgængere Fremkommelighed cyklister Skal skifte side (krydse) ved Søndre Gangsti i signalreguleret fodgængerovergang med trykknap). Kan benytte dobbeltrettet fællessti. Projektet på Bråbyvej vest for krydset har ingen effekt, mens tiltagene på Jens Chr. Skous Vej med cykelbane og enkeltrettet fællessti vil have en sikkerhedsmæssig effekt. Signalkryds giver mindre risiko for ulykker og større tryghed. Dobbeltrettet fællessti langs Bråbyvej vil kunne have en gavnlig effekt for øvrige lette trafikanter, som ikke er skolebørn. Fremkommeligheden forbedres på Bråbyvej fra Sdr. Gangsti til Grøndalsvej ved etablering af fællessti og på Jens Chr. Skous Vej. Der kan forekomme gene/ nedsættelse i fremkommeligheden for trafikanter på stien, da de færdes med forskellig hastighed på samme areal (fællessti). Fremkommeligheden forbedres på Bråbyvej fra Sdr. Gangsti til Grøndalsvej ved etablering af fællessti og på Jens Chr. Skous Vej. Der kan forekomme gene/ nedsættelse i fremkommeligheden for trafikanter, da de færdes med forskellig hastighed på samme areal (fællessti). Skal skifte side (krydse) ved Søndre Gangsti i signalreguleret fodgængerovergang med trykknap). Kan benytte enkeltrettet delt sti som betyder at der ikke vil være konflikter med modkørende cyklister. Projektet på Bråbyvej vest for krydset har ingen effekt, mens tiltagene på Jens Chr. Skous Vej med cykelbane og enkeltrettet delt sti vil have en sikkerhedsmæssig effekt. Signalkryds giver mindre risiko for ulykker og større tryghed. Enkeltrettede delte stier langs Bråbyvej vil kunne have en gavnlig effekt for øvrige lette trafikanter, som ikke er skolebørn. Fremkommeligheden forbedres på Bråbyvej fra Sdr. Gangsti til Grøndalsvej ved etablering af enkeltrettet delte stier og på Jens Chr. Skous Vej. Fremkommeligheden forbedres på Bråbyvej fra Sdr. Gangsti til Grøndalsvej ved etablering af enkeltrettet delte stier og på Jens Chr. Skous Vej. Skal skifte side (krydse) ved Søndre Gangsti i signalreguleret fodgængerovergang med trykknap). Kan benytte boligvej og rampe til Jens Chr. Skous Vej. Projektet har ingen indflydelse på børnenes færden. Ikke aktuelt da der i dette alternativ ikke laves noget langs Bråbyvej. Fremkommeligheden forbedres kun for fodgængere ml. Sdr. Gangsti og Jens Chr. Skous Vej, som benytter rampeanlægget. For fodgængere på Bråbyvej vil fremkommeligheden ikke ændres. Fremkommeligheden forbedres kun for cyklister ml. Sdr. Gangsti og Jens Chr. Skous Vej, som benytter rampeanlægget. For cyklister på Bråbyvej vil fremkommeligheden ikke ændres.

20 20/21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ Fremkommelighed bilister Trafiksammensætning Trafiksikkerhed Tryghed Belysning på Jens Chr. Skous Vej Fremkommeligheden forbedres ved etablering af dobbeltrettet fællessti, da cyklister og fodgængere (især mod øst) fjernes fra kørebanen. Ved signalregulering forbedres trafikafviklingen for bilister fra Jens Chr. Skous Vej og Grøndalsvej væsentligt, men forringes for bilister på Bråbyvej. Etablering af signalanlægget ved Sdr. Gangsti vil kunne opholde bilisterne. Fodgængere, cyklister og bilister separeres på Bråbyvej mellem Sdr. Gangsti og Jens Chr. Skous Vej. Fodgængere og cyklister deler areal på strækningen. Dobbeltrettet fællessti er mindre sikker end etablering af enkeltrettet fortov og cykelsti, da der er risiko for påkørsel ved færdsels i begge retninger og med blandet trafik / hastighedsniveau. Dog væsentlig forbedring i forhold til nuværende situation. Forbedring af trygheden for både fodgængere og cyklister, som fjernes fra kørebanen. Trygheden forbedres ikke i lige så høj grad som ved alternativ 2, da der etableres fællessti (blandet trafik uden adskillelse). Der foretages ikke ændring i nuværende belysning på Jens Chr. Skous Vej. Fremkommeligheden forbedres ved etablering af enkeltrettet delte stier, da lette trafikanter i begge kørselsretninger fjernes fra kørebanen. Ved signalregulering forbedres trafikafviklingen for bilister fra Jens Chr. Skous Vej og Grøndalsvej væsentligt, men forringes for bilister på Bråbyvej. Etablering af signalanlægget ved Sdr. Gangsti vil kunne opholde bilisterne. Fodgængere, cyklister og bilister separeres på Bråbyvej mellem Sdr. Gangsti og Jens Chr. Skous Vej. Sikker løsning for trafikanter i begge kørselsretninger og for børn til både Vibeengskolen og privatskolen. Væsentlig forbedring i forhold til nuværende situation. Forbedring af trygheden for både fodgængere og cyklister, som fjernes fra kørebanen og adskilles via delt sti. Belysning forbedrer trygheden. Eksisterende belysning på Jens Chr. Skous Vejs østlige side nedlægges og der etableres ny og bedre belysning i vejens øst side. Etablering af signalanlægget ved Sdr. Gangsti vil kunne opholde bilisterne. Venstresvingsbane på Jens Chr. Skous Vej vil forbedre trafikafviklingen for de bilister der skal ligeud eller til højre. Cyklister og bilister deler kørebanen, men der vil være færre skolebørn langs Bråbyvej. Stien gennem den fredede beplantning får vigepligt på boligvejen i bunden af en bakke (dal), som ikke er mest optimalt hvor der er risiko for ulykker mellem biler på privatvejen og stitrafikanter. Utryghed ved fællessti, passage ved parkering på boligvejen samt at stien er beliggende uden for øvrigt vejnet og skjult. Der foretages ikke ændring i nuværende belysning på Jens Chr. Skous Vej og den nye sti belyses ikke.

21 NOTAT VEDR. ALTERNATIVERNE PÅ BRÅBYVEJ 21/21 Beplantning Økonomisk overslag Beplantning på berørte matrikler vil berøres. Beplantningen er ikke fredet og vil blive erstattet ved arealerhvervelsen. 4,4 mio. inkl. signalanlæg 3,3 mio. uden signalanlæg Beplantning på berørte matrikler vil berøres. Beplantningen er ikke fredet og vil blive erstattet ved arealerhvervelsen. 6,4 mio. inkl. signalanlæg 5,3 mio. uden signalanlæg Det er nødvendigt at gennembryde et bæltet af fredet hegn ml. boligvejen til matrikel 20ø til Jens Chr. Skous Vej matrikel 21ck. 1,4 mio. inkl. venstresvingbane 1,0 mio. ekskl. venstresvingsbane

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 3. 2 Indledning 5

EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 3. 2 Indledning 5 HOLBÆK KOMMUNE EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund SP UDKAST 02 Københavns Kommune Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse NOTAT 17. januar 2014 CM/TAK/PH/DA 0 Indledning I forbindelse med etableringen af 4-Skolesamarbejdet på Midtamager

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere