Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018"

Transkript

1 Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Indledning Den årlige aftale, der indgås mellem Regeringen og KL, fastlægger i store træk rammerne for den kommunale økonomi for kommende år. Indtægtssiden fastlægges dels gennem begrænsning i selvstændig fastsættelse af skatteindtægter og dels via bloktilskud og udligning. Sanktionslovgivningen gælder for såvel den enkelte kommune som fællesskabet af kommuner, og både i forhold til skatteudskrivning og til overholdelse af serviceudgifter og budgetter. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service inden for bl.a. folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Regeringen anerkender, at kommunerne de senere år har påtaget sig et stort ansvar ved at tilpasse budgetter og regnskaber, så de ligger inden for disse rammer. Samtidig er der gennem de senere år bl.a. som led i Vækstplan DK sket en fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer, der således er på et højt niveau historisk set. Regeringen har tilkendegivet, at der fra 2015 og frem er behov for at tilpasse de kommunale anlægsinvesteringer til et niveau, som holdbart kan finansieres fremadrettet. Regeringen og KL har i forlængelse af regeringens udspil Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst drøftet konkrete muligheder for at øge vækst og beskæftigelse og dermed velstand og velfærd. Regeringen og KL er i den forbindelse enige om, at kommunerne på en række områder spiller en central rolle, herunder som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor. Ligeledes indgik regeringen og KL sidste år aftale om en række reformer og andre omstillinger med henblik på at styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Der er enighed om, at kommunerne spiller en afgørende rolle i at sikre, at disse tiltag får den ønskede effekt, og regeringen og KL vil derfor, med udgangspunkt i de syv principper for modernisering, gøre status for disse omstillinger i aftalen for Endelig er regeringen og KL med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 enige om at gennemføre initiativer, der understøtter en bedre ressourceudnyttelse i kommunerne. Sidstnævnte vil bl.a. ske gennem fornyelsen af moderniseringsaftalen, hvor staten og 1

2 kommunerne hver især forpligter sig på at gennemføre initiativer, der kan frigøre midler til den borgernære service i kommunerne. Kommunernes økonomi for 2015 Regeringen og KL er enige om, at der med aftalen om kommunernes økonomi sikres mulighed for, at kommunerne i 2015 fortsat kan udvikle den kommunale service til gavn for borgerne, herunder en styrkelse af det kommunale sundhedsområde med 350 mio. kr. Endvidere er regeringen og KL enige om, at der inden for de eksisterende rammer er mulighed for at udnytte ressourcerne bedre. Der er således gennemført et antal fælles analyser af bl.a. de kommunale jobcentre og beredskabsområdet, som peger på konkrete muligheder for at frigøre midler til den borgernære service i kommunerne. Hertil kommer det fortsatte samarbejde om at effektivisere som følge af bl.a. regelforenkling, digitalisering og mere effektive indkøb. Der er samtidig enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 mia. kr. Der er dermed aftalt en tilpasning af de kommunale anlægsinvesteringer. Det sker efter en periode, hvor kommunerne har fremrykket anlægsprojekter og opretholdt et højt anlægsniveau. Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig enighed om, at kommunerne som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne. (citat fra Aftale mellem regeringen og KL, juni 2014) Struer Kommunes økonomi generelt De politiske partier i Struer Byråd er enige om, at det budget, der blev fremlagt til 1. behandlingen den 16. september 2014 ikke var et tilfredsstillende budget, der lever op til kravene i kommunens eget budgetdirektiv. Budgettet, der blev fremlagt til 1. behandlingen, viser en stagnation i skatteindtægter og generelle tilskud over årene. I samme periode stiger de sociale udgifter med 50 mio. kr. (inkl. prisregulering). I det fremlagte budget falder likviditeten samlet set med ca. 185,3 mio. kr. fra 2014 til 2018 og overholder således ikke Byrådets egen målsætning om minimum 25 mio. kr. i likviditet pr. år. I Struer Kommune er personskatten på 24,9 % og grundskylden 22,9 promille. Udfordringer Det fremlagte budget udviser vigende indtægter over årene bl.a. på grund af vigende befolkningstal men også baseret på forventninger til indtægterne i forhold til den indgåede aftale 2

3 mellem regeringen og KL. Organisationen er de senere år blevet tilpasset og i dette oplæg er der fortsat fokus på at trimme strukturen gennem færre fysiske enheder og færre ledere, samtidig med at der er fokus på effektiviseringer med henblik på at minimere omkostningerne. Kravet om overskud på de skattefinansierede områder i alle årene og den vigende kassebeholdning har været et væsentligt fokusområde for dette års budgetlægning. Byrådet har forståelse for, at der i overslagsårene er stor usikkerhed med hensyn til indtægter og udgifter, og anerkender samtidig, at der kan ligge en udfordring i at skabe den nødvendige sammenhæng i forhold til overskud på balancen og kassebeholdningen. Forligspartierne har samtidig noteret sig, at Struer Kommune har serviceudgifter, der samlet set ligger højere pr. indbygger end gennemsnitskommunen i Region Midt, hvilket har været medvirkende motivation til at se på nedbringelse af driftsudgifterne. Den politiske budgetproces Struer Byråd har interesse i at efterleve aftalen mellem Regeringen og KL. Derfor er det Byrådets mål, at der i de kommende år skal være fokus på indsatsen for at effektivisere den kommunale opgaveløsning og sikre, at ressourcerne fortsat udnyttes og prioriteres bedst muligt. Dette skal bl.a. ske ved fortsat at udvikle og omstille den kommunale service og omlægning til digitale løsninger i lyset af behovet for en bedre udnyttelse af personale-ressourcerne. Byrådet har afsat en pulje til at understøtte digitalisering og brug af velfærdsteknologi i den kommunale opgaveløsning. Tilsvarende anvendes de centrale uddannelsesmidler i forbindelse med omstillingsprocesser. Innovationskraften i organisationen skal fortsat udvikles og kommunens strategiske satsning på Lydens By skal aktivt anvendes til bosætning, beskæftigelse og branding. Byrådet fik på budgettemadagen den 27. maj et oplæg fra direktionen, der fokuserede på Den aktuelle økonomiske udfordring for 2015 og overslagsår Skolestrukturanalyse Sundhed på tværs Byrådet blev af direktionen præsenteret for en plan for nedbringelse af udgifter gennem effektivisering og rationalisering på de skattefinansierede områder. Bl.a. kunne der findes 1 mio. kr. på mindre prisfremskrivning på driften, samt at der i forbindelse med transformationsprocessen ville kunne forventes en effektivisering på 1 % på servicerammen svarende til 8 mio. kr. Ved udmøntningen blev det til 1,3 % på samtlige aftaleholderes budgetrammer. Endelig havde udbuddet på privat hjemmehjælp givet en besparelse på 1,7 mio. kr. og der kunne forventes en 3

4 årlig besparelse på 1,5 mio. kr. ved forskellige andre udbud. Samlet en mindreudgift på 12,2 mio. kr. Disse beløb er alle indregnet i budgettet. Da der fortsat var ubalance i budgettet, blev alle fagudvalg anmodet om at komme med forslag til servicereduktioner på 4,1 % svarende til en samlet driftsreduktion på ca. 37 mio. kr. På budgetseminaret den august blev kommunens overordnede budget gennemgået og fagudvalgenes forslag til udvidelser og reduktioner blev ligeledes gennemgået og prioriteret i de politiske grupper. De prioriteringer byrådet var enige om på budgetseminaret, var indarbejdet i forslaget til Byrådets 1. behandling af budget 2015 og overslagsår. Forliget Efter fremlæggelse af budgettet til 1. behandlingen den 16. september 2014 er pågået en række bilaterale forhandlinger mellem forligspartierne med henblik på at få et budget 2015, der lever op til Struer Kommunes målsætning i forhold til budgetdirektivet. Således er en række af de reduktioner i budgettet, der ellers var lagt op til fjernet, i alt kr., til gengæld er en række andre reduktioner og udvidelser på økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget og fagudvalgene indarbejdet. Endelig bliver der en yderligere generel reduktion på de selvforvaltede områder på samlet 3,9 mio. kr. sv. t. ca. 0,7 %. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Byrådet har peget på en samlet reduktion af udvalgets område på kr. Herudover foreslår forligspartierne yderligere reduktioner på Økonomi & Løn, Infocenter Struer, Teknisk Drift og anlæg, Plan & Miljø, samt Jobcentret på samlet kr. For at imødegå evt. længere sagsbehandlingstider på de nævnte områder, er det nødvendigt med fokus på effektive sagsgange. For at imødekomme det stigende antal sager på erhvervservice- og landbrugsområdet og sikre en kortere sagsbehandlingstid udvides dette område med kr. svarende en ca. 1 årsværk. Ligeledes forventes en omlægning af omkostningerne ved erhvervsservice og sagsbehandlingstider på byggesager, idet ansøger fremadrettet kun vil skulle betale for reelt medgået tid. Her forventes en øget indtægt der vil blive modsvaret af ekstra personaleressourcer. På Arbejdsmarkedsområdet vil projekt Seniorjobber og Nytteaktiveringsprojekterne blive fortsat mod en tilsvarende nedskrivning af budgetterne på kontanthjælp. 4

5 Erhvervs- og Turistudvalget Byrådet er enige om en reduktion på erhvervspas, således der fremadrettet kun ydes 20 erhvervspas mod i dag 35 erhvervspas. Forligspartierne er enige om en udvidelse på turistområdet på kr. pr. år til det fortsatte partnerskab omkring Enjoy Limfjorden i samarbejdet med Holstebro, Skive og Lemvig kommuner. Bosætningsindsatsen styrkes yderligere og der afsættes i 2015 og kr. til en fokuseret og målrettet indsats. Teknik- og Miljøudvalget Byrådet har i enighed prioriteret en reduktion på kr. og der foretages ikke yderligere reduktioner eller udvidelser på udvalgets område. Socialudvalget Byrådet har samlet fundet reduktioner på kr. Forligspartierne peger på en række yderligere reduktioner, bl.a. stop for gymnastik og aktiviteter for 40 hjemmeboende pensionister. Rengøring ændres generelt fra 40 til 30 minutter. Det vil så matche Holstebro Kommunes standard. Der ydes ikke erstatningsrengøring ved 30 minutters rengøring når en borger melder afbud. Uglev Plejehjem udfases senest og Solglimt i Hjerm udfases senest Til brug for byrådets budgettemadag i maj 2015 anmodes Socialudvalget om et oplæg til omdannelse af kommunes 48 ældreboliger i Baunekrogen til tidssvarende plejeboliger med fællesog servicearealer samt afdække evt. behov for udvidelse af plejecentret Solvang, Hvidbjerg med lukning af Uglev. Omdannelsen skal i givet fald være afsluttet i sommeren 2017 hvorefter plejehjems aktiviteten på Asp Plejecenter og Rosengården i Humlum ophører. Muligheder for alternativ anvendelse af bygningerne undersøges nærmere, herunder omdannelse til bofællesskab/ oldekolle, inden ledige lokaliteter forventes sendt i offentligt udbud. Demensafsnittet på Solvang Plejecenter ændres i fra 2015 til somatisk afsnit. Der sker en omlægning af ydelserne til de mest udsatte på misbrugsområdet gennem effektivisering og mere 5

6 målrettede til de borgergrupper, der har det største behov. Samlet giver det en merbesparelse på 5,5 mio. kr. i 2015 stigende til 10,8 mio. kr. i Endvidere foreslås, at der til Akut sygepleje, fælles medicinkort mv. afsættes et rammebeløb på kr. i hvert af årene 2015 og Beløbet nedsættes til kr. pr. år fra Børne- og Uddannelsesudvalget Byrådet har samlet fundet reduktioner på kr. Forligspartierne peger på en række yderligere reduktioner. Basisundervisning i dansk som andetsprog i sprogcentret tilbageføres til 2013 niveau, desuden er der forventning om større inklusion af elever i folkeskolen. Den understøttende undervisning reduceres fra skoleåret 2015/16. Endvidere lukkes aftenklubben på Østre Skole. Specialtilbuddet Klub Elliot lukkes og eleverne tilbydes i stedet plads i Midtbyens special SFO. Stop for ekstra tilskud til tosprogede børn i alderen 3 6 år i børnehaverne. PPR reduceres og endelig foreslår forligspartierne, at dagpasningsområdet og SFO får en rammereduktion. Forligspartierne ønsker følgende udvidelser i driftsbudgettet: Udvidelse af driften til skole IT, aktionslæringsprojekt i 2016, under forudsætning for medfinansiering fra A.P. Møllers Fond til kompetenceudvikling i skole og dagtilbud og et generelt løft af normeringen i dagtilbuddene. Kultur- og Fritidsudvalget Byrådet har samlet fundet besparelser på kr. Forligspartierne peger på en række yderligere reduktioner for i alt kr. Biblioteket og musikskolen får reduceret budgettet. Billedskolens tilskud til lønudgifterne ophører. Kulturinstitutionerne Struer Museum, Struer Kulturcenter og Midtpunktet får ligeledes en reduktion i budgettet. Endelig vil der være en mindre reduktion på ungdomsklubberne. Den hidtidige litteratur- og multimediefestival ønskes fastholdt, men der bevilges ikke yderligere midler. Aktiviteten forventes gennemført inden for den samlede ramme på Infocentret. 6

7 Sundhedsudvalget Byrådet har samlet fundet besparelser på Sundhedsudvalgets område på kr., herudover peger forligspartierne på besparelser på samlet kr. til, at vedligeholdende holdtræning vil kunne foretages af andre medarbejdere end terapeuter fra Sundhed. Der sker udvidelser på området med styrkelse og støtte til forældre til nyfødte børn i udsatte familier og til forankring af projekt Sundhedscenter Thyholm. Anlægsinvesteringer Der investeres kr. i nyt molehoved til Venø Færgefart. Investeringen lånefinansieres. Byrådet har den 26. august imødekommet en ansøgning om medfinansiering af udbygning af Jegindø Fiskerihavn med henblik på at understøtte lokal jobskabelse. Bolighandlingsplanen på ældreområdet er ændret således der afsættes 3 mio. kr. i årene 2016, 2017 og I forbindelse med folkeskolereformen arbejdes der med et projekt omkring tilpasning af skolerne til de nye undervisningskrav. Der er aktuelt ikke konkrete forslag, men der forventes anvendt 5 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i hhv og Udviklingsprojektet på dagtilbudsområdet med færdiggørelse af Vestbyen gennemføres i 2017, hvor der afsættes 10 mio. kr. Midtpunktet har 1 mio. kr. stående til renovering af køkkenfaciliteter. Herudover er der enighed om yderligere at afsætte i 2015 og 1 mio. kr. i 2016 til ombygning af omklædningsrum i forbindelse med at der foretages en tilbygning af en fysioterapiklinik til privatpraktiserende fysioterapeut. Havneparken ved lagunen er opført i budgettet med et beløb på 2,7 mio. kr. Projektets midler forventes at indgå sammen med de allerede afsatte beløb på 3 mio. til projektet med Sammenhæng mellem By og Havn. Færdiggørelse af Smedegadeprojektet ændres således der i 2015 afsættes og i 2016 en ramme på 10 mio. kr. mod de tidligere afsatte midler. Dette projekt skal også ses i sammenhæng med projekt Sammenhæng mellem By og Havn. Nordvestjysk Fjordkultur har ansøgt om tilskud på kr. til renovering af Pakhuset på havnen og der vil være behov for overdækning af Godsekspeditionen på ½ mio. kr. Begge projekter forventes gennemført og prioriteres af Teknik og Miljøudvalget indenfor deres anlægsramme. 7

8 Analyser Ny skole Lydens By Skole Undersøgelsen af mulighederne for at finansiere og bygge en ny skole til erstatning for Gimsing Skole og Østre Skole afsluttes senest i byrådsmødet i februar. Dette kan/vil få afledte konsekvenser for tilrettelæggelsen af de pædagogiske ombygninger. De besluttede ændringer i skolestrukturen bearbejdes og besparelsespotentialet beregnes frem mod budgettemadagen i maj Ny organisation I de kommende år vil der komme ændringer i organisationen på grund af naturlig afgang i direktionen og i det administrative cheflag. Der er også varslet ændringer på ældreområdet med bolighandlingsplanen og på Børne- og uddannelsesområdet med strukturændringer på folkeskoleområdet. Målet er at få designet en organisation, der også i fremtiden vil være en aktiv medspiller for borgere og virksomheder. Formålet er blandt andet at vurdere den fremtidige størrelse på direktionen i en kommune på vores størrelse og fordele/ulemper ved 2/3/evt. 4 medlemmer af direktionen. Opgaven er ikke at vurdere de enkelte personer, men at beskrive fordele og ulemper ved forskellige modeller. Rapporten er klar i løbet af efteråret 2014, hvor den skal drøftes på lederseminaret i november. Rapportens konklusioner vil blive gjort til genstand for drøftelser i Hovedudvalget og forventes fremlagt til politisk behandling i december Serviceudgifter 2015 Struer Kommunes samlede nettodriftsudgifter i 2015 er på 1.254,358 mio. kr., heraf er kommunes serviceramme med afsæt i KL s tekniske beregning opgjort til 916,435 mio. kr. Serviceudgifterne i budget 2015 er på 889,863 mio. kr., altså dermed under servicerammen. Struer Kommune efterlever således den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen. 8

9 Resultatopgørelse Det forventes aktuelt, at kassebeholdningen primo 2015 vil udgøre 64,104 mio. kr. og ultimo 44,345 mio. kr. De beskrevne ændringer til driftsbudgettet vil betyde, at overskuddet på driftbalanceopgørelsen i henhold til budgetloven (den skattefinansierede drift) vil være positiv i alle årene, men det forudsætter, dels at indtægterne ikke bliver mindre end forudsat, dels at den indarbejdede reduktion i driftsbudgettet fra 2016 bliver realiseret. Forligspartierne forudsætter, at der skal arbejdes målrettet for at sikre en stabil økonomi for at indfri forventningerne til en god kvalitet i de kommunale servicetilbud og til at imødekomme fremtidens udfordringer. Konkret ønsker forligspartierne, at der frem mod budgettemadagen i maj 2015 arbejdes på forslag til at øge overskuddet på den skattefinansierede drift på budget 2016 med ca. 40 mio. kr. Bl.a. skal de overvejelser, der pt. pågår med organisations- og ledelsesændringer på de store nøgleområder indgå i oplægget, samt andre driftsreduktioner eller øgede indtægter. Beløbet er lagt ind fra 2016 med en rammebesparelse på 40 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at der set i lyset af Struer Kommunes økonomiske rammer i budgetoverslagsårene, ser ud til at blive behov for en skattestigning i Afslutningsvis Forligspartierne anerkender, at der også i kommende år er økonomiske udfordringer for at fastholde et tilfredsstillende serviceniveau. Forligspartierne påtager sig det politiske ansvar for det valgte serviceniveau og opfordrer samtidig såvel ansatte som borgere til at komme med forslag til, hvorledes vi fremadrettet kan tilrettelægge servicen og indfri de stigende forventninger med samme og gerne lavere udgiftsniveau. Der skal fortsat være fokus på styringsmekanismerne i organisationen og på incitamentsstrukturer, der understøtter driftsoptimeringer på de økonomiske parametre. Det forventes, at såvel fagudvalg som administration og øvrige medarbejdere vil gøre sit yderste for at overholde budgettet og finde kompenserende besparelser indenfor eget område, hvis udgifterne ikke kan holdes. Dato 30. september 2014 Venstre Konservative Socialdemokraterne 9

Aftale om budget for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019

Aftale om budget for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 Aftale om budget for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 Indledning I aftalen med regeringen og KL, der blev indgået den 3. juli 2015, fastlægges i hovedtræk rammerne for den kommunale økonomi i

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. Klub 7072 startet den 20. januar 1934 Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. I 2. budgetopfølgning for 2013 beskrives, at der er indarbejdet en forventning til omstilling og innovation af kommunens

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl. 10.25 Pkt. Tekst Side 1 Likviditet og resultater pr. 31. december 2011 1 2 Risikostyring

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Økonomi & Effekt Holbæk, den 14. april 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Til igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017 giver vi et overblik over aftaler for budgetterne 2016

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere