Afgørelse om økonomiske rammer for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om økonomiske rammer for"

Transkript

1 Haderslev Vand A/S Fjordagervej Haderslev Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07119 Afgørelse om økonomiske rammer for Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk ramme. Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningsart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme. Afgørelse Vi har fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2019 og KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr FORSYNINGSSEKRETARIATET I 2019 udgør jeres indtægtsramme: I 2020 udgør jeres indtægtsramme: kr. kr kr. kr. Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Begrundelsen finder I på de følgende sider. 1 Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) 2, stk. 1 2 Jf. vandsektorlovens 6, stk.1 Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2 2/18 Indhold Sagsfremstilling... 3 Begrundelse... 4 Oversigt over jeres økonomiske ramme for Oversigt over jeres økonomiske ramme for Grundlag i jeres økonomiske ramme... 7 Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger... 8 Ikke-påvirkelige omkostninger... 9 Individuelt effektiviseringskrav Generelt effektiviseringskrav Historisk over- eller underdækning Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for Tillæg Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse Klagevejledning... 18

3 3/18 Sagsfremstilling I har i indberetningsperioden den 1. marts april 2018 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af jeres økonomiske rammer for 2019 og Vi har på baggrund af jeres indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse. Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte bilag. Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 27. august 2018 med høringsfrist den 10. september I har afgivet høringssvar den 4. september 2018 samt den 10. september I har bemærkninger vedrørende: Opjustering af den økonomiske ramme som følge af forhøjede ikke-påvirkelige omkostninger Anlægsprojektet Bredgade, Sundhedscenter Byggemodning Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017 og Tillæg. Derudover er der i kapitlet Individuelt effektiviseringskrav angivet, hvordan høringssvarene påvirker jeres individuelle effektiviseringskrav. 3 Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) 17, stk. 2 og 3

4 4/18 Begrundelse Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven samt ØR-bekendtgørelsen. I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over m 3. Det betyder, at vi skal fastsætte en indtægtsramme 4 for jer, og at I samtidig er omfattet af den totaløkonomiske benchmarking 5. Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber. 6 Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2019 og 2020 er delt op, så begrundelsen for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens selve beregningen af indtægtsrammen fremgår af bilag A. 4 Jf. ØR-bekendtgørelsens 4 5 Jf. ØR-bekendtgørelsens 6 6 Jf. ØR-bekendtgørelsens 1, stk. 2

5 5/18 Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019 Oversigt over den økonomiske ramme Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018 Korrektion af grundlag - Drift Korrektion af grundlag - Anlæg Nye tillæg - Drift Nye tillæg - Anlæg Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg Prisudvikling i kr. Individuelt effektiviseringskrav Generelt effektiviseringskrav - Drift Generelt effektiviseringskrav - Anlæg kr. 0 kr kr. 0 kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr kr. Omkostninger i alt kr kr. Ikke-påvirkelige omkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger kr kr. Korrektion af den økonomiske ramme for 2018 Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR kr kr. Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning kr kr. Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol kr kr. Økonomisk ramme for kr.

6 6/18 Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020 Oversigt over den økonomiske ramme Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for kr. Prisudvikling i kr kr. Individuelt effektiviseringskrav kr. Generelt effektiviseringskrav - Drift kr. Generelt effektiviseringskrav - Anlæg kr. Omkostninger i alt kr kr. Ikke-påvirkelige omkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger kr kr. Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning kr kr. Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol kr kr. Økonomisk ramme for kr.

7 7/18 Grundlag i jeres økonomiske ramme Vi foretog en korrektion af jeres grundlag, som blev oplyst, men ikke indregnet, i forbindelse med jeres statusmeddelelse for Korrektionen vedrørte planlagte investeringer for 2016 og budgetterede omkostninger til miljø- og servicemål i Det korrigerede grundlag bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af jeres bilag B, som er fremsendt sammen med jeres statusmeddelelse for Jf. ØR-bekendtgørelsens 17, stk. 7

8 8/18 Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger. Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på kr. Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A.

9 9/18 Ikke-påvirkelige omkostninger I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme. 8 Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret. Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes. Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger kr. Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bilag A. 8 Jf. ØR-bekendtgørelsens 9, stk. 4

10 10/18 Individuelt effektiviseringskrav Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på 9 I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korrigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav. 10 Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking. Høringssvarets påvirkning af det individuelle effektiviseringskrav På baggrund af jeres høringssvar af 10. september 2018 er jeres økonomiske ramme tilpasset, og som konsekvens heraf er det individuelle effektiviseringskrav i pct. højere. Særlige forhold I har ikke søgt om særlige forhold. Costdriver-sammensætning Vi har analyseret betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af det individuelle effektiviseringspotentiale. Det er vores vurdering, at I ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Det betyder, at der ikke er grundlag for at reducere jeres effektiviseringspotentiale som følge heraf. En beskrivelse af costdriveranalysen og resultaterne fremgår af bilag 1 og 5 i modelpapiret om benchmarkingen for Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A. Af bilag C fremgår de gennemførte investeringer i , som indgår i benchmarkingen ØR-bekendtgørelsens 9, stk. 1, 1. pkt.

11 11/18 Generelt effektiviseringskrav Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger. Det generelle effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger udgør to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for Det generelle krav på jeres anlægsomkostninger udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen. 13 Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bilag A. 11 Jf. ØR-bekendtgørelsens 9, stk. 1, 2. pkt. 12 Jf. ØR-bekendtgørelsens 9, stk. 1, 3. pkt. 13 Jf. ØR-bekendtgørelsens 10, stk. 2. Selve beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af Pris- og produktivitetsudvikling, som er tilgængelig på vores hjemmeside:

12 12/18 Historisk over- eller underdækning Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed. 14 Vi har indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 8 i bilag A. 14 Jf. ØR-bekendtgørelsens 29, stk. 4

13 13/18 Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017 Vi har kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammerne i kontrolperioden. Kontrolperioden indeholder jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for Jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017 er kontrolleret særskilt. I har i 2017 haft væsentlige indtægter fra salg af fast ejendom eller større aktiver. I har oplyst, at I forventer at genanbringe indtægten i et tilsvarende aktiv inden for en fireårig periode fra I har solgt aktivet. Indtægten fra salget indgår derfor ikke i jeres opgørelse af indtægter for Vi vil ved udgangen af den fireårige periode kontrollere, at der har fundet en genanbringelse sted og eventuelt korrigere herfor. 15 I har samlet set fået et fradrag for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). Beløbene fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A. Den del af fradraget for KorPL16, som I ikke har indregnet i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod. I har således ikke tilbageført fradraget for KorPL16. Derfor får I indregnet dette fradrag i jeres økonomiske rammer for 2019 og Fradraget bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og Da I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod, bliver denne difference indregnet som et fradrag i jeres reguleringsperiode for 2019 og 2020, således at jeres rammer i denne reguleringsperiode bliver reduceret. Reduktionen bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og Fradraget udgør kr. Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A. Høringssvar om opjustering af økonomiske ramme som følge af forhøjede ikke-påvirkelige omkostninger I har i jeres høringssvar af 4. september 2018 angivet, at jeres økonomiske ramme bør opjusteres som følge af, at nogle af jeres ikke-påvirkelige omkostninger har været højere i 2017 end det niveau, der er angivet i jeres økonomiske ramme for I har derfor opkrævet flere indtægter, end jeres økonomiske ramme tilsiger. 15 Jf. ØR-bekendtgørelsens 25, stk Jf. ØR-bekendtgørelsens 19, stk Jf. ØR-bekendtgørelsens 17, stk. 7

14 14/18 Vi skal hvert år kontrollere, om I har overholdt jeres samlede økonomiske ramme for det foregående år. 18 Vi skal dermed kontrollere indtægterne i forhold til den ramme, som er udmeldt. Vi skal dermed ikke kontrollere, om delkomponenterne i rammerne er overholdt. Niveauet for de ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret, så jeres fremadrettede økonomiske rammer er tilpasset de nyeste oplysninger. 19 Det betyder, at afholdte ikke-påvirkelige omkostninger i 2017 danner grundlag for niveauet for de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres økonomiske ramme. Foranlediget af jeres høringssvar vil vi dog se på metoden for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen forud for fastsættelse af de økonomiske rammer næste år. 18 Jf. ØR-bekendtgørelsens 17, stk Jf. ØR-bekendtgørelsens 9, stk. 5

15 15/18 Tillæg I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg: 1. Omlægning af vandledning på Simmerstedvej 2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts Omlægning af vandledning på Simmerstedvej I forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 har I ansøgt om tillæg til omlægning af vandledning på Simmerstedvej. I har oplyst, at udgifterne til omlægning af vandledninger er blevet pålagt jer af Haderslev Kommune da der skal anlægges cykelstier langs Simmerstedvej til Viggo Carstensensvej. I har fremsendt brev fra Haderslev Kommune dateret den 12. april 2018, som anmoder jer om at flytte jeres vandledning efter gæsteprincippet. Jeres anlægsomkostninger til omlægning af vandledninger har været kr., som afskrives over 75 år. Derudover har I oplyst, at jeres finansielle omkostninger udgør kr. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger. For at der er tale om nødvendige omkostninger eller erstatninger, er det en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet. Det er på baggrund af jeres oplysninger og den fremsendte dokumentation vores vurdering, at I har godtgjort, at flytningen af jeres forsyningsledninger er en følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres anlægsomkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger. Sammenfatning Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på den samlede anlægsomkostning på kr., hvilket udgør kr. sammenlagt med jeres årlige finansielle omkostninger. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 på kr. 2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016 I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

16 16/18 Vi har vurderet, at de indberettede anlægsprojekter Ledningsnet Ø50 mm og Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm ikke er tillægsberettiget, da de ikke er igangsat inden 1. marts 2016, hvilket er en betingelse for at opnå tillæg. Disse anlægsprojekter indgår imidlertid stadigvæk i benchmarkingmodellen. Det er vores vurdering, at de øvrige indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 på kr. I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 10. Høringssvar om Anlægsprojektet Bredgade, Sundhedscenter Byggemodning I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at anlægsprojektet Bredgade, Sundhedscenter Byggemodning skal indregnes i jeres økonomiske ramme for Der er to aktiver forbundet med anlægsprojektet: Ledningsnet Ø50 mm med anskaffelsespris kr. og finansielle omkostninger på kr. Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm med anskaffelsespris kr. og finansielle omkostninger på 172 kr. Det er vores vurdering, at begge anlægsaktiver er tillægsberettigede. Vi har derfor tilføjet dem i oversigten over anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016 i bilag A, fane 10. Vi har på denne baggrund ændret jeres tillæg til anlægsprojekter igangsat inden 1. marts Jeres tillæg for de årlige, lineære afskrivninger udgør herefter kr. Jeres tillæg for de årlige finansielle omkostninger udgør herefter kr. Samlet får I et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 på kr. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 11 i bilag A.

17 17/18 Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse. 20 Med venlig hilsen Forsyningssekretariatet v/ Tone Madsen 20 Jf. ØR-bekendtgørelsens 12, stk. 2

18 18/18 Klagevejledning I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet. 22 Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede: 1) offentlige myndigheder, 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger Jf. vandsektorlovens 26, stk Jf. vandsektorlovens Jf. vandsektorlovens 29, stk. 2

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for FORS Vand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07154 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HILLERØD VAND A/S Ægirsvej 4 3400 Hillerød Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07133 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Tønder Vand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07289 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Vand A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07095 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HORSENS VAND A/S Alrøvej 11 8700 Horsens Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07014 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 4 ------ ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 Den 2. oktober 2018 9700 Brønderslev Sag nr. 18/07065 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for FREDERIKSSUND VAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07100 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07291 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2022 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. I er omfattet af vandsektorloven, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. I er omfattet af vandsektorloven, og derfor skal I have fastsat en økonomisk i (!'(}:, ------- ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ARWOS VAND A/S Forsyningsvejen 2 Den 10. oktober 2018 6200 Aabenraa Sag nr. 18/07038 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700 Thisted Den 20. december 2018 Sag nr. 18/19599 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07242 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 19. november 2018 Sag nr. 18/14295 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for SK Vand A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07253 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Køge Vand A/S Revlen 2 4600 Køge Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07183 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07217 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGSTED VAND A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07238 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Glostrup Vand a/s Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07112 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Vand Herlev A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07148 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND BRØNDBY A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07146 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Verdo Vand A/S Agerskellet 7 8920 Randers NV Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07312 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Silkeborg Spildevand A/S Att.: Anders Mosegaard Jensen Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00299 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion

Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion Din Forsyning Vand A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 7. juni 2018 Sag nr. 18/06947 Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Vand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00209 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Syddjurs Spildevand A/S Att.: Torben Grønlund Andersen Tyrrisvej 14 8410 Rønde Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00334 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for AALBORG VAND A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07330 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2022 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FORS Spildevand Holbæk A/S Att.: Mette Hauge Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00145 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Silkeborg Spildevand A/S Att.: Anders Mosegaard Jensen Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00239 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HORSENS VAND A/S Att.: Jacob Knudsen Alrøvej 11 8700 Horsens Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00008 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Svendborg Vand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00263 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00208 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Vordingborg Vand A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07322 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Vand A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00088 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Vand Albertslund A/S Att.: Lisbeth Nybro Christensen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00137 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Vand København A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00142 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Greve Vandværk A.m.b.a. Att.: Lene V. Ravn Håndværkerbyen 1 2670 Greve Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00107 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for FORS Spildevand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13891 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Industrivej 1 3700 Rønne Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00048 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00262 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00207 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske rammer og Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske rammer og Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. Odsherred Vand A/S Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07226 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HOFOR Spildevand Hvidovre A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00134 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HOFOR SPILDEVAND BRØNDBY A/S Att.: Lisbeth Nybro Christensen Park Allé 160 2605 Brøndby Den 14. juli 2017 Sag nr. 16/00057 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Statusmeddelelse. Fors Spildevand Roskilde A/S Betonvej Roskilde

Statusmeddelelse. Fors Spildevand Roskilde A/S Betonvej Roskilde Fors Spildevand Roskilde A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Den 21. august 2018 Sag nr. 18/07239 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. GLADSAXE SPILDEVAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07108 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18 C 3230 Græsted Den 14. september 2018 Sag nr. 18/13889 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Statusmeddelelse. KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S Dokhavnsvej Kalundborg

Statusmeddelelse. KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S Dokhavnsvej Kalundborg KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 4. september 2018 Sag nr. 18/07174 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13935 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Guldborgsund Spildevand A/S Att.: Anette Krøll Rasmussen Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster Den 13. oktober 2017 Sag nr. 16/00110 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13920 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Verdo Vand A/S Att.: Jesper S. Sahl Agerskellet 7 8920 Randers NV Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00301 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Middelfart Spildevand A/S Att.: Jacob Støving Strandvejen 100 5500 Middelfart Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00199 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00092 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 MÅLØV RENS A/S Att.: Frank Bennetsen Brydegårdsvej 41 Ågerupvej 84-86 2760 Måløv Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00205 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. Tønder Spildevand A/S Håndværkervej Bredebro

Statusmeddelelse. Tønder Spildevand A/S Håndværkervej Bredebro Tønder Spildevand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 10. september 2018 Sag nr. 18/07288 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. SK SPILDEVAND A/S Lilleøvej Korsør

Statusmeddelelse. SK SPILDEVAND A/S Lilleøvej Korsør SK SPILDEVAND A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Den 6. september 2018 Sag nr. 18/07252 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Kristian Niedoborski Thøgersen Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00246 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Statusmeddelelse. REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej Skørping

Statusmeddelelse. REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej Skørping REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Den 10. september 2018 Sag nr. 18/07337 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00093 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Att.: Dorte Olsen Refshalevej 250 1432 København K Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00041 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. ALLERØD SPILDEVAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07021 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

Statusmeddelelse. Hedensted Spildevand Ørumvej Daugård

Statusmeddelelse. Hedensted Spildevand Ørumvej Daugård Hedensted Spildevand Ørumvej 48 8721 Daugård Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07126 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 BlueKolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00172 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Tarup Vandværk Att.: Djinnie Jensen Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00270 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Statusmeddelelse. RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken Birkerød

Statusmeddelelse. RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken Birkerød RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 21. august 2018 Sag nr. 18/07241 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00262 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Statusmeddelelse. AALBORG KLOAK A/S Stigsborg Brygge Nørresundby

Statusmeddelelse. AALBORG KLOAK A/S Stigsborg Brygge Nørresundby AALBORG KLOAK A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 29. august 2018 Sag nr. 18/07329 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. EGEDAL VANDFORSYNING A/S Blokken 9, Birkerød

Statusmeddelelse. EGEDAL VANDFORSYNING A/S Blokken 9, Birkerød EGEDAL VANDFORSYNING A/S Blokken 9,1. 3460 Birkerød Den 28. august 2018 Sag nr. 18/07071 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. Langeland Spildevand ApS Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing

Statusmeddelelse. Langeland Spildevand ApS Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Langeland Spildevand ApS Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Den 22. august 2018 Sag nr. 18/07184 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Mørkøv Vandværk Att.: Gert Jensen Ringstedvej 7C 4440 Mørkøv Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00204 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Att.: Ulla Tommerup Sørensen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00326 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aars Vand Att.: Per Stenberg Havbro Industrivej 44 9600 Aars Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00322 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Kalundborg Vandforsyning A/S Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 29. august 2018 Sag nr. 18/13970 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Ishøj Vand A/S Baldersbækvej 6 2635 Ishøj Den 10. august 2018 Sag nr. 18/13969 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber, der

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Vand Rødovre A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00143 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Vandværket Lyngen Att.: Jan R. Jensen Snogebækvej 3 4600 Køge Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00294 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Fors Spildevand Roskilde A/S Att.: Lisbeth Riis Hygom Betonvej 12 4000 Roskilde Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00287 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. TÅRNBYFORSYNING Spildevand Gemmas Alle Kastrup

Statusmeddelelse. TÅRNBYFORSYNING Spildevand Gemmas Alle Kastrup TÅRNBYFORSYNING Spildevand Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 13. september 2018 Sag nr. 18/07290 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for MARIELYST VANDVÆRK Att.: Anne-Mette Breiting Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00010 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Karen Stadsgaard Nielsen Europavej 2 7430 Ikast Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00158 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00212 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Glostrup Vand a/s Att.: Julie Maaløe Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00105 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hinnerup Vandværk A.m.b.a. Att.: Bjarne Wiese Samsøvej 30 8382 Hinnerup Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00127 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Statusmeddelelse. BlueKolding Spildevand A/S Kolding Åpark Kolding

Statusmeddelelse. BlueKolding Spildevand A/S Kolding Åpark Kolding BlueKolding Spildevand A/S Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 29. august 2018 Sag nr. 18/07180 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Baunehøj Vandværk A.m.b.A. Att.: Lone Maack Frederiksværkvej 59, Skærød 3200 Helsinge Den 27. oktober 2016 Sag nr. 16/00038 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Statusmeddelelse efter fusion

Statusmeddelelse efter fusion Lolland Spildevand A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Den 19. december 2018 Sag nr. 18/18998 Statusmeddelelse efter fusion I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Sara Funch Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00308 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Revideret afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Revideret afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Hadsten Vandværk A.M.B.A Att.: Bjarne Larsen Granvej 12a 8370 Hadsten Den 17. april 2018 Sag nr. 18/06671 Revideret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 efter fusion Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere