Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014"

Transkript

1 Bibzoom Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014 Godkendt af Ledelsen den 1. november 2013

2 Bibzoom Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014 Godkendt af Ledelsen den 1. november 2013 Indhold Målgruppe... 3 Vision og mission... 3 Vision... 3 Mission... 3 Strategi... 3 Produktstrategi... 3 Platformsstrategi... 4 Leverandørstrategi... 4 Sektorinterne leverandører... 4 Sektoreksterne leverandører... 4 Partnerskabsstrategi... 5 International strategi... 5 Organisering... 6 Ledelsen... 6 Strategisk Udviklingsgruppe (SU)... 6 Redaktion... 7 Support... 8 Marketing... 8 Sektor Intern Markedsføring (SIM)... 8 Sektor Ekstern Markedsføring (SEM)... 8 Forretningsmodel... 9 Forbrugsopfølgning... 9 Anvendelse af overskud og Revision... 9 Bilag O - Organisationsdiagram side 2 af 10

3 MÅLGRUPPE Målgruppen for dokumentet er biblioteksledere, biblioteksmedarbejdere og samarbejdspartnere. VISION og Mission Vision Bibzoom bidrager til, at de danske biblioteker opleves som en innovativ, vigtig og serviceorienteret public service funktion. Mission Bibzooms mission er at sikre et professionelt og økonomisk attraktivt musiktilbud til de danske biblioteker, omfattende et digitalt sammenhængende univers af formidling og musik, der også kobles til udnyttelse af det fysiske rum. STRATEGI Bibzoom er meget mere end en jukeboks. Bibzooms kerneopgave er at tilbyde et digitalt univers, der udover tilgængeliggørelse af det brede populære materiale, fokuserer på formidling, konstant fornyelse og en række særlige nicher. Formidling sker både via etablering og drift af egne redaktioner samt ved at etablere partnerskaber med andre aktører. Bibzoom tager udgangspunkt i musikkens univers men udbygger bl.a. universoplevelsen med særlige biblioteksservices som kulturarv, smalt dansk og materialer målrettet indvandrere fra ikke-vestlige lande (Bibzoom World). Involvering er et nøgleord, og der arbejdes løbende på at udbygge og optimere en bred strategisk platform og forankring vedrørende udvikling af Bibzoom blandt de danske biblioteker. Strategien sikrer en klar differentiering og profilering fra eventuelle kommercielle services på området. Produktstrategi Den helt overordnede produktstrategi for Bibzoom er at etablere, udvikle og drive et professionelt digitalt univers, hvor det er muligt for alle bosiddende i Danmark på lovlig vis at opleve og deltage i professionel formidling af biblioteksrelevant digitalt indhold samt downloade og streame primært musik. Bibzoom differentierer sig fra kommercielle løsninger ved at være bibliotekssektorens samlende public service tilbud, hvor der er særlig fokus på formidling af mere nichepræget og upcoming materiale. Indholdsmæssigt omfatter Bibzoom alle genrer og alt indhold. Bibzoom ønsker at operere på de platforme, hvor danskerne til enhver tid ønsker at få deres services leveret. Det betyder ikke, at Bibzoom side 3 af 10

4 nødvendigvis hele tiden vil være forrest i det teknologiske felt, da der samtidig er en klar forståelse for at sikre et optimalt samspil med kommercielle leverandører. Bibzoom arbejder løbende på at udvide det omfattede indhold (både det licenserede og ikke licenserede) og skabe den optimale univers oplevelse. Naturlige indsatsområder i denne sammenhæng er, udover artikler og musik, fx musikvideoer, tv- og radioudsendelser, tidsskrifter, aviser og reklamefilm. Platformsstrategi Det overordnede ansvar for de enkelte platforme er placeret i Platforme. Der fokuseres på henholdsvis web, computer app og mobile enheder, ligesom ansvaret for en kommende streamingplatform vil blive placeret her. Opgaven i Platforme er grundlæggende at sikre fuld indsigt i egen platformsløsning i forhold til eksisterende muligheder og begrænsninger samt identifikation og beskrivelse af udviklingspotentiale og prioritering. En markant del af Bibzooms udviklingsaktiviteter vedrørende platforme og teknologi er outsourcet til udlandet. Leverandørstrategi Bibzoom arbejder til stadighed sammen med en lang række interne og eksterne leverandører. Sektorinterne leverandører Med fokus på at sikre optimal eksponering, indholdsproduktion, infrastruktur og sammenhængskraft i forhold til bibliotekssektoren, arbejdes der løbende på at optimere anvendelsen af leverandører. Sektoreksterne leverandører Med fokus på en kontinuerlig optimering af omkostninger og kvalitet, indgår Bibzoom relevante aftaler med sektoreksterne leverandører. De kan overordnet opdeles i tre kategorier (infrastruktur, indhold og rettigheder). Infrastrukturleverandører vælges ud fra en samlet vurdering af evnen til at levere driftssikkerhed, udviklingsprojekter, økonomi samt fleksibilitet i løsningen forstået således, at der kan leveres til de vigtigste platforme og med væsentlige muligheder for integration i andre eksisterende løsninger. Bibzoom har særligt fokus på, og bidrager i videst muligt omfang med, metadata til andre relevante digitale biblioteksplatforme. I forhold til indhold arbejdes der bl.a. med en strategi om indkøb via indholdsgrossister, hvilket giver tilfredsstillende løsninger både i forhold til kvalitet og omfang af indhold samt en overvejende acceptabel prisudvikling. Der gennemføres løbende analyser af potentialet ved, at Bibzoom selv varetager og/eller deltager i forhandling og administration af aftaler, platformshåndtering etc. Vedrørende øvrige rettigheder er det Bibzooms strategi at arbejde for side 4 af 10

5 en innovativ og forretningsorienteret tilgang, der medvirker til at sikre bibliotekerne optimale muligheder for at udbyde og udvikle paletten af digitale serviceudbud. Den dominerende leverandør er p.t. KODA, men bl.a. Copydan, Gramex og UBOD forventes at få en stigende betydning. Partnerskabsstrategi Bibzoom ønsker at indgå såvel sektorinterne som sektoreksterne partnerskaber. Sektorinternt er Bibzoom orienteret mod eksisterende og kommende initiativer, der vurderes at være understøttende. Eksempler på højt prioriterede partnerskaber er DDB, TING og SBs tv- og radioportalsprojekt (Mediestream) Sektoreksternt er der en klar forventning om, at Bibzoom med fordel kan indgå i en række partnerskabsrelationer. Der tænkes bl.a. på DR, TV2, Infomedia og Copydan samt leverandører af netbaserede services og tjenester. International strategi Bibzoom leverer allerede til Grønland, og det forventes, at der i løbet af 2014 kan indgås fordelagtige aftaler om fælles drift og/eller eksport af hele eller dele af Bibzoom til flere skandinaviske lande. Særligt interessant i denne sammenhæng er Bibzoom World, men også infrastruktur- og udviklingsfællesskab er i fokus. side 5 af 10

6 ORGANISERING Bibzoom er et samarbejde, der overordnet styres og koordineres af ledelsen og har interessenter fra store dele af sektoren. Bibzooms organisationsdiagram er vedhæftet som Bilag 0, men herudover gælder følgende retningslinjer: Ledelsen Bibzooms ledelse skal kunne manøvrere hurtigt og effektivt i en dynamisk omverden og skal afspejle: At nogle aktører gennem en årrække har taget et særligt ansvar for drift og udvikling af Bibzoom Biblioteker, som gerne vil tage et ansvar for den fortsatte drift og udvikling af Bibzoom En forankring i og med tæt kontakt til bibliotekssektoren Ledelsen består af maksimalt otte personer, der repræsenterer: Initiativtagerne (tre repræsentanter): Herning Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek og Statsbiblioteket (SB), der også er økonomisk og juridisk ansvarlig To bibliotekschefer valgt af og blandt de øvrige biblioteker, der tilbyder borgerne adgang til Bibzoom samt en suppleant Herudover udpeger initiativtagerne ledelsens formand, der er ledelsesrepræsentant for et bibliotek, der tilbyder borgerne adgang til Bibzoom Endvidere kan ledelsen udpege observatører til ledelsen Valget af repræsentanter sker på den årlige Bibzoom Dag, der arrangeres af Bibzoom. Funktionsperioden er to år, idet det samtidigt sikres, at der er valg til en plads hvert år. Det er en forudsætning, at medlemmer af ledelsen, og de institutioner de repræsenterer, ikke deltager i andre konsortier, der konkurrerer på Bibzooms kerneopgaver, ligesom de, bortset fra observatører, bidrager med en person til Strategisk Udviklingsgruppe. Medlemmer af ledelsen, bortset fra observatører, kan kompenseres for deres egen og bibliotekets indsats med et beløb, der aftales en gang årligt. Ændring af ledelsens sammensætning forudsætter enighed i ledelsen, der i øvrige sager beslutter via almindeligt flertal, idet SB dog har vetoret i forhold til beslutninger, der har økonomiske og/eller juridiske implikationer. Strategisk Udviklingsgruppe (SU) Ledelsen nedsætter Strategisk Udviklingsgruppe (SU). SU har til opgave at levere analyser og beslutningsoplæg til ledelsen vedrørende den fremadrettede koncept-, platforms- og forretningsudvikling for Bibzoom. Derudover har gruppen til opgave at udvikle strategiske partnerskaber og sætte Bibzoom på dagsordenen i biblioteksverdenen via møder og events. side 6 af 10

7 SU udarbejder årligt, inden udgangen af oktober, oplæg til udviklingsstrategi, mål og økonomi for det kommende år. Oplægget behandles i ledelsen. Medarbejdere fra biblioteker, der ikke er repræsenteret i ledelsen kan, efter aftale med ledelsen, indgå i SU. Der udpeges en formand for Strategisk Udviklingsgruppe, der i daglig drift har reference til et medlem af ledelsen. Redaktion Den formidlingsmæssige indsats er af meget stor strategisk betydning for Bibzoom, og der frikøbes i den anledning en hovedredaktør til at sikre implementering af den redaktionelle linje samt formidlingsvolumen. Hovedredaktøren refererer i daglig drift til et medlem af ledelsen og disponerer et fastlagt budget, der anvendes til indholdsproduktion. Hovedredaktøren udarbejder årligt, inden udgangen af oktober, oplæg til formidlingsstrategi, mål og økonomi for det kommende år. Oplægget behandles i ledelsen. Hovedredaktøren sikrer, at nedsatte delredaktioner involveres og omfattes af planarbejdet. Der er etableret tre delredaktioner, der refererer til hovedredaktøren: Musik Musikredaktionen er Bibzooms største og vigtigste redaktion, der har ansvaret for at sikre materialevalg og en løbende produktion af lytteguides, artikler m.v. på såvel den digitale som fysiske platform. World Worldredaktionen har en redaktør fra SB og en række andre deltagere primært fra SB, jf. i øvrigt World strategi Bilag 2 Kultur Kulturredaktionen har en redaktør fra SB samt deltagere fra øvrige relevante interessenter. Det er et væsentligt element i strategien at invitere medarbejdere fra andre biblioteker til at deltage i formidlingsarbejdet på Bibzoom, ligesom indhold genereret af andre end de redaktionelle medarbejdere, tillægges stor betydning. side 7 af 10

8 Support Helpdesk, administration og produktion af statistik support udføres som udgangspunkt af medarbejdere fra SB. Der er etableret en organisering med en ansvarlig for hver af opgaverne. Marketing Marketing aktiviteterne er opdelt på henholdsvis sektorinternt og sektoreksternt rettede aktiviteter. Deltagerne i arbejdet forventes at have et relevant niveau af markedsføringskompetencer, særligt i forhold til digitale medier og musikformidling. Den marketingansvarlige udarbejder årligt, inden udgangen af oktober, oplæg til marketingsstrategi, mål og økonomi for det kommende år. Oplægget behandles i ledelsen SektorIntern Markedsføring (SIM) SIM har fokus på markedsføring af Bibzoom på bibliotekerne fysisk og virtuelt via bibliotekernes websites. SIMs primære formål er at forankre den overordnede marketingstrategi på bibliotekerne ved at skabe involvering og ejerskab lokalt og sikre en lokal biblioteks- og biblioteksbrugervinkel. SIM har følgende særlige opgaver: Udbrede kendskabet til indhold og brug af Bibzoom blandt ansatte og lånere på bibliotekerne Generere input til udviklingen af materiale til brug i markedsføringsøjemed på bibliotekerne, f.eks. flyers, plakater, webbannere, Facebookformidling via lokale bibliotekers sider og lokalt pressematerialer Generere input til udvikling af e-læringsvideoer for bibliotekarer og borgere, brugermanualer/guides på bibliotekerne Initiere lokale kampagner for Bibzoom i forbindelse med festivaler, lokale musikevents, lytteklubber etc. Sektor Ekstern Markedsføring (SEM) SEMs primære formål er sikre maksimal eksponering og udnyttelse af Bibzoom udenfor bibliotekernes fysiske rum. SEM har følgende særlige opgaver: Udarbejde oplæg til webbaseret markedsføringsplan (Google Adwords, SEO, eksponering i væsentlige indeks m.fl.) Udarbejde oplæg til events, konkurrencer og øvrige eksponeringsopgaver i det bibliotekseksterne rum I relevant omfang at deltage i eksekvering af godkendte marketingopgaver side 8 af 10

9 FORRETNINGSMODEL Bibzoom er 100 % nonprofit. Den bagvedliggende forretningsmodel er baseret på, at Bibzoom hos leverandører af indhold, rettigheder, teknik, markedsføring og formidling indkøber en væsentlig volumen til forbrug indenfor den kommende periode. Omkostningerne søges dækket via salg af abonnementer til de danske biblioteker, idet der som udgangspunkt anvendes en fordelingsnøgle baseret på antal borgere i den enkelte kommune. Ved indgåelse af abonnement kan kommunens borgere med lånerkort til bibliotekerne som udgangspunkt bruge løsningen ad libitum. Det er ved indgangen til 2014 muligt for alle danskere at tilgå og udnytte Bibzooms formidlingsorienterede elementer, da login først kræves ved udnyttelse af licenseret materiale fx aflytning af musik. Forbrugsopfølgning Forbrugsopfølgning sker pr. kommune, men betalingsmæssigt er der tale om en tværkommunal solidaritet, hvor ekstra fakturering kun kan blive aktuel, hvis der opstår en situation med et mærkbart konsolideret nationalt merforbrug. I tilfælde af forventet overskridelse af den nationale kvote, varsles alle abonnenter uden unødigt ophold og kan herefter beslutte, hvorvidt de vil stille servicen midlertidig i bero eller alternativt fastholde servicen og bidrage til en forholdsvis slutafregning ved årets udgang. Anvendelse af overskud og Revision Hvis der opstår et egentligt driftsoverskud, vil det som udgangspunkt blive overført til næste års budget med det sigte at bidrage til faldende stykpriser og/eller øget udviklingsaktivitet. Budget og regnskab skal godkendes af ledelsen, og regnskabet revideres, via revisionen af Statsbiblioteket, af Rigsrevisionen. side 9 af 10

10 BILAG 0 ORGANISATIONSDIAGRAM LEDELSE STRATEGISK UDVIKLINGSGRUPPE MARKETING REDAKTION PLATFORME SUPPORT SEKTOR INTERN MUSIK DRIFT WEB PLATFORME HELPDESK SEKTOR EKSTERN KULTUR UDVIKLING PC/MAC PLATFORME ADMINISTRATION WORLD MOBILE PLATFORME STATISTIK NYHEDSBREV side 10 af 10

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere