Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA)"

Transkript

1 Studieordning for E- konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Gældende fra september 2012

2 Indholdsfortegnelse Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens lovmæssige grundlag... 4 Uddannelsens formål... 4 Uddannelsens omfang... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 5 Adgang til uddannelsen... 5 Optagelsesprøve... 5 Sprog... 5 Mål for læringsudbytte for e- konceptudvikling (PBA)... 5 Viden... 5 Færdigheder... 5 Kompetencer... 6 Kompetenceudvikling og pædagogik... 6 Uddannelsens struktur... 7 Første semester... 7 Andet semester... 7 Tredje semester... 8 E- konceptudvikling - oversigt... 8 Læringsmål... 9 Første semester... 9 E- konceptudvikling og e- projektledelse // 20 ECTS... 9 Brugerforståelse // 5 ECTS Videnskabsteori // 5 ECTS Andet semester E- handel // 15 ECTS E- marketing // 10 ECTS E- business systemer // 5 ECTS E- design // 15 ECTS E- kommunikation // 10 ECTS E- medieteknologi // 5 ECTS Tredje semester Praktikophold // 15 ECTS Afgangseksamensprojekt // 15 ECTS Eksamensordning Oversigt over prøver Regler for prøver Afmelding til prøver Sygeprøve Afmelding fra sygeprøve Hjælpemidler Eksamenssprog Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd side 2

3 Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Stave og formuleringsevne Klager over prøver og anke af afgørelser Dispensation Eksamensforsøg Bedømmelse og censur Eksamenssprog Særlige prøvevilkår Eksamensbevis Eksamens- og prøvebeskrivelser semester // porteføljeprøve semester // porteføljeprøve semester // Intern praktikprøve semester // afsluttende projekt Kriterier for ophør af indskrivning for studerende, som ikke er studieaktive Studieordningens institutionsdel Valgfri uddannelseselementer Undervisnings- og arbejdsformer Deltagelsespligt Formkrav Retningslinjer for praktik Generelle bestemmelser for prøver og eksamener ved UCN Teknologi & Business Eksamensreglement Tilmelding til eksamen Aflevering Ansvarsområder ved gruppefremstillede projekter Sprog Ophavsret Beståelsesfrist Dele af uddannelsen, der kan gennemføres i udlandet Regler om meritoverførsel Indgåede meritaftaler side 3

4 Studieordningens fællesdel - gældende for udbydere af uddannelsen i e- konceptudvikling Uddannelsens lovmæssige grundlag Denne studieordning for e- konceptudvikling er udarbejdet på nedenstående love og regler: Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: BEK nr. 636 af 29. juni 2009 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i e- konceptudvikling: BEK nr. 609 af 4. juni 2010 Kvalitetsbekendtgørelsen: BEK nr af 1. september 2010 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne Adgangsbekendtgørelsen: BEK nr. 214 af 21. februar 2012 om adgang erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Eksamensbekendtgørelsen: BEK nr. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser Karakterbekendtgørelsen: BEK nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Åben uddannelse: lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen Uddannelsens formål Formålet med bacheloruddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændig udvikling af strategiske koncepter for e- shops, e- handelsløsninger og e- marketing samt administrativ drift af e- shops og e- handelsportaler. Uddannelsen kvalificerer også til arbejde med strategisk udvikling af kommunikations- og designkoncepter for interaktive digitale løsninger indenfor e- handels-, web-, design- og reklamebureauer med en digital profil. Uddannelsens omfang Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse normeret til 1½ studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 90 ECTS. side 4

5 Uddannelsens navn og dimittendernes titel Dimittender fra uddannelsen har ret til at anvende titlen Professionsbachelor i e- konceptudvikling (PBA e- konceptudvikling). Den engelske titel er Business Bachelor of E- concept development (BSc E- concept development). Adgang til uddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i e- konceptudvikling er en overbygningsuddannelse til multimediedesigner- uddannelsen, datamatikeruddannelsen, uddannelsen til designteknolog og e- designeruddannelsen, der således alle giver direkte adgang til optagelsesprøven. Andre ansøgere kan få adgang til optagelsesprøven ud fra en konkret vurdering af deres reelle kompetencer jf. bekendtgørelse nr. 8 af 10. januar 2008 om individuel kompetence- vurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne. Optagelsesprøve Uddannelsen har en adgangsprøve for at sikre, at de studerende har flerfaglige kompetencer og evner for at anvende disse kompetencer inden for konceptudvikling. Sprog Der kan undervises både på dansk og på engelsk. Mål for læringsudbytte for e- konceptudvikling (PBA) Viden Den uddannede har 1. Viden om og kan reflektere over trends, teori og praksis inden for e- konceptudvikling af løsninger for international e- handel, digital reklame og digital kommunikation generelt 2. Viden om og kan reflektere over interkulturel formidling og mediekonvergensens rolle i udvikling af e- koncepter 3. Viden om og kan reflektere over e- projektledelse af e- handelsløsninger, digitale reklamekampagner samt digital kommunikation generelt 4. Viden om og kan reflektere over forskellige former for testning af digitale kommunikationsløsninger i relation til videnskabelig metode og videnskabsteori Færdigheder Den uddannede kan 1. Anvende metoder og redskaber til dybtgående analyse af problemfelter, trends, teori og praksis inden for e- konceptudvikling af international e- handel, digital reklame samt digital kommunikation generelt 2. Vurdere og argumentere for komplekst trufne valg, udviklingsforløb, projektstyring og projektledelse side 5

6 3. Vurdere og formidle eksisterende e- koncepter og forslag til nye e- koncepter til samarbejdspartnere og virksomheder 4. Skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber til analyse og testning af digitale kommunikationsløsninger Kompetencer Den uddannede kan 1. Udvikle komplekse konceptuelle prototyper på e- handelsløsninger, digitalt kampagnemateriale eller anden digital kommunikationsløsning 2. Håndtere udvikling af komplekse e- koncepter for digitale kommunikationsløsninger eller digital reklamekampagne eller e- shop/e- handelsløsning 3. Håndtere sammenkobling af relevante fagligt teoretisk- praktiske emner. De faglige emner skal være minimum to af følgende: e- handel, e- marketing, e- kommunikation, e- design, e- businessproduktion og e- medieproduktion 4. Samarbejde selvstændigt med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere om at udvikle e- koncepter 5. Opbygge og præsentere en jobskabende rolleprofil som e- konceptudvikler ved at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder Kompetenceudvikling og pædagogik Pædagogikken skal fremme en udvikling af to typer kernekompetence i synergi. En multidisciplinær kompetence med fokus på overblik over forskellige synsvinkler og fagområder. Dette er en koblingskompetence mellem digital teknologi, e- handel, e- markedsføring, e- design og e- kommunikation En fagspecifik kompetence i mindst to fagområder. F.eks. e- handel og e- design eller e- kommunikation og e- marketing. Pædagogisk vil de to former for kompetence blive understøttet gennem: Projektorganiseret gruppearbejde med løs organisering og projektorganiseret gruppearbejde organiseret omkring roller Kontinuerlig integration af virksomheder og organisationer i undervisningen Coaching af projektgrupper med fokus på interkulturelt og flerfagligt samarbejde - dvs. coaching af studerende faciliteret af undervisere Dialogbaseret undervisning hvor fagspecifik kompetence bliver perspektiveret i forhold til multidisciplinær kompetence Forelæsninger og øvelser side 6

7 Uddannelsens struktur Modulerne på semestrene kan brydes op frit i mindre moduler og forløb. Første semester 1. semesters formål er at introducere den studerende til flerfaglig e- konceptudvikling. Den studerende skal lære at konceptudvikle e- handelsløsning, digital reklamekampagne og digitalt kommunikation generelt. Alt sammen i mindre skala. Undervisningen er introducerende i relation til: Erhvervslivets behov Styring af e- konceptudvikling (projektledelse) At sikre videnskabeligt baserede tests af e- koncepter og digitale kommunikationsløsningers brugervenlighed og trafik På 1. semester bliver alle studiets fagområder introduceret, idet de er integreret i modulerne. Modulerne er ens for alle, dvs. obligatoriske uddannelseselementer, på i alt 30 ECTS. Herved får den studerende mulighed for tidligt at planlægge fremtiden og blive kompetente vælgere af: Moduler på efterfølgende semestre Praktikvirksomhed og fagligt/professionelt fokus i praktikvirksomheden Eksamensprojekt relateret til jobønske på afsluttende semester Fagene er: E- konceptudvikling og e- projektledelse, 20 ECTS Brugerforståelse 5 ECTS Videnskabsteori 5 ECTS Andet semester 2. semesters formål er at give specialisering i e- konceptudvikling mere omfattende og specialiseret end på 1. semester. 2. semester består udelukkende af valgmoduler (30 ECTS). De studerende skal vælge 2-4 moduler, dvs. valgfri uddannelseselementer, således at det samlede antal ECTS point giver netop 30 ud af de i alt 60 ECTS som udbydes. Den enkelte institution udbyder et antal valgmuligheder til de studerende. Dog skal e- handel og e- design altid udbydes. Yderligere udbud og det endelige valg af kombinationer fastsættes før semesterstart. Mellemste semesters moduler kan brydes op i mindre dele og sammensættes frit. 2. semester består af to studieretninger på hver 30 ECTS, hvoraf den studerende vælger én studieretning. De to studieretninger har hhv. e- design og e- handel som fokusområde: e- handel, 15 ECTS e- marketing, 10 ECTS e- business systemer, 5 ECTS e- design, 15 ECTS e- kommunikation, 10 ECTS e- medieteknologier, 5 ECTS side 7

8 Tredje semester Tredje semesters formål er at specialisere den studerendes kompetencer i forhold til at opbygge spidskompetencer for en jobskabende profil. Dette sker dels igennem virksomheds praktik til med deltagelse i et professionelt fagligt miljø. Dels igennem det afsluttende eksamensprojekt, der tager udgangspunkt i virksomhedspraktikken. Praktikperioden er placeret umiddelbart inden det afsluttende eksamensprojekt. Praktikophold, 15 ECTS Afgangseksamensprojekt, 15 ECTS E- konceptudvikling - oversigt 1. semester E- konceptudvikling og e- projektledelse 20 ECTS Brugerforståelse Videnskabsteori 5 ECTS 5 ECTS 2. semester E- design 15 ECTS E- kommunikation 10 ECTS E- medieteknologier 5 ECTS 3. semester E- handel 15 ECTS E- marketing 10 ECTS E- business- systemer 5 ECTS Praktikophold 15 ECTS Eksamensprojekt 15 ECTS side 8

9 Læringsmål Første semester E- konceptudvikling og e- projektledelse // 20 ECTS e- konceptudvikling Formål: Den studerende skal lære at udvikle af e- koncepter ved at kombinere og inddrage flere fagområder. Fagområderne er e- handel, e- marketing, teknologi, e- design, e- kommunikation og e- marketing. Undervisningen skal fokusere på konceptuel forbedring eller nyudvikling af virksomheders og organisationers koncepter og løsninger i forhold til lokal og international handel, digital markedsføring og digital kommunikation. Viden Viden om aktuelle virksomheds- og ledelsestrends, modeller, teori og praksis med fokus på interkulturel formidling og mediekonvergens Skal kunne reflektere over e- konceptudvikling Færdighed Skal kunne vurdere hvordan brugerdreven innovation kan understøtte e- konceptudvikling af digital kommunikation Skal kunne mestre konceptudvikling af digitale kommunikations-, reklame- og e- handelsløsninger med brug af brugerdreven innovation Skal kunne indsamle og analysere information om e- handel, digital reklame og anden digital kommunikation Kompetence Skal kunne analysere forskellige branchers behov for e- konceptudvikling Skal selvstændigt kunne samarbejde tværfagligt om udvikling af nye koncepter for digital kommunikation Skal kunne forstå roller/jobfunktioner inden for e- handel, digital reklame og digital kommunikation generelt Skal kunne identificere egne læringsbehov E- projektledelse Formål: Den studerende skal lære at varetage projektlederrollen i udvikling af e- koncepter og i implementering af digitale kommunikationsløsninger. Viden Skal have teoretisk viden om kravspecifikation, salg og forhandling af digitale kommunikationsløsninger Skal have teoretisk viden om projekters ressourcer, herunder teammedlemmer, tid og økonomi Skal have teoretisk viden om forskellige udviklingsmetoder og deres betydning Skal have teoretisk viden om konflikthåndtering i projektteams side 9

10 Færdighed Skal kunne forhandle tilbud, kontrakt og samarbejdsaftaler om digitale kommunikationsløsninger. Både fra virksomheds- og fra leverandørside Skal kunne agere i en forretningsmæssig kontekst Skal kunne formidle praktiske problemstillinger i forbindelse med udvikling og styring af projekter til samarbejdspartnere og brugere Skal kunne indsamle information om og analysere relevante interessenters krav til digitale kommunikationsløsninger. Dvs. forretningsmæssige, designmæssige, kommunikative samt tekniske krav og ønsker Skal kunne vurdere og begrunde projektmæssige og konceptuelle valg overfor relevante projektinteressenter i internationale projekter Skal kunne vurdere konflikter i projektudviklingsteams teoretisk og praktisk. Skal derudover kunne begrunde mulige løsningsforslag Skal teoretisk og praktisk kunne vurdere interne og eksterne aktørers interkulturelle konflikter i projektteams. F.eks. konflikter mellem projekt ejer og projekt team samt mellem kunde og projektteam i bureau Skal kunne begrunde forslag til konfliktløsninger mellem projekt ejer og projektteam samt mellem kunde og rekvirent. Skal kunne formidle praksisnære løsninger på forskellige typer konflikter internt i projektteams Kompetence Skal kunne udføre kompleks kravspecifikation, salg og forhandling af digitale kommunikationsløsninger Skal kunne mestre flere udviklingsmetoder Skal kunne styre projekters ressourcer, herunder teammedlemmer, tid og økonomi Skal kunne styre udviklingsprojekter i virtuelle flerfaglige teams Skal selvstændigt kunne indgå i fler- og tværfaglige teams omkring e- projektudvikling Skal kunne identificere egne læringsbehov i relation til rollen som projektleder i flerfaglige, interkulturelle teams Brugerforståelse // 5 ECTS Formål: den studeredne lærer at vurdere og implementere Formative and Evaluative User Research gennem kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og behandling. Den studerende skal: forstå hvad informationsarkitektur og usability er og hvad det kan bruges til udføre brugerundersøgelser/- tests af brugeroplevelse og brugeradfærd vurdere brugerundersøgelser/- tests i forhold til forskellige testmetoders anvendelighed at vurdere hvordan ændringer i informationsarkitektur og design kan optimere brugsoplevelsen Viden Skal have teoretisk viden om brugerundersøgelser/- tests af brugeroplevelse og brugeradfærd Skal have teoretisk viden om informationsarkitektur og testning af brugervenlighed side 10

11 Færdighed Skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber til testning og analyse af digitale kommunikationsløsningers design, funktionalitet, brugervenlighed og informationsarkitektur Skal kunne forstå hvordan internationale og interkulturelle forhold indvirker på brugeroplevelsen Skal teoretisk og praktisk kunne vurdere testningsmetoder og beslutte hvilken testmetode, der er mest hensigtsmæssig i forskellige situationer Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger omkring usability testning, brugervenlighed og informationsarkitektur til samarbejdspartnere og brugere Skal kunne argumentere for løsninger inden for testning, brugervenlighed og informationsarkitektur samt formidle løsningerne til relevante interessenter Kompetence Skal kunne håndtere testning af digitale kommunikationsløsninger og vurdere testkvaliteten og resultaterne i forhold til videreudvikling af kommunikationsløsningen Skal kunne indgå samarbejde med andre, f.eks. designere, udviklere og informationsarkitekter og/eller brugervenlighedeksperter, om udvikling af digital kommunikation med udgangspunkt i testning Videnskabsteori // 5 ECTS Formål: at forstå videnskabsteori og metodelære at relatere tests af brugeroplevelse/usability til videnskabsteori og metodelære Viden: Skal have teoretisk viden om videnskabsteoretiske retninger Skal have teoretisk viden om kvalitativ og kvantitativ metode, også i relation til videnskabsteori Færdighed: Skal kunne anvende videnskabsteori og metodelære som baggrund for at forstå undersøgelser/testning af brugeroplevelse og krav Skal kunne forstå videnskabsteori og metodelære i idehistorisk sammenhæng Kompetence: Kunne identificere egne behov for læring inden for testning i relation til metodelære og videnskabsteori side 11

12 Andet semester E- handel // 15 ECTS Formål: Den studerende skal lære at konceptudvikle nye e- shops og e- handelsløsninger samt at drive og videreudvikle dem både administrativt og konceptuelt. Der er fokus på nationale og internationale BtB-, BtC- og CtC- markeder. Viden Skal have teoretisk og praktisk viden om international strategi- og konceptudvikling af e- shops og e- handelsløsninger Skal have teoretisk viden om udviklingen på internationale markeder for e- handel Skal have teoretisk viden om teknologier af betydning for konceptudvikling af e- handel. Dvs. ERP system, CMS, betalingsmodul og platforme Skal have teoretisk viden om basal e- handelsjuras betydning for udvikling af e- shop koncepter. Med primær vægt på national (dvs. dansk) jura og sekundært på international e- handelsjura gennem enkelte eksempler Færdighed Skal kunne indsamle og analysere data/information om internationale e- handelsmarkeders udvikling og trends. Også i relation til behovet for nye e- handelsløsninger Skal kunne videreformidle konklusioner omkring lokale og internationale e- handelsmarkeders udvikling og trends. F.eks. som oplæg til virksomheders udvikling af e- handelsløsninger Skal teoretisk kunne vurdere e- handelsmarkedernes udvikling og trends. Hvordan kan disse trends udnyttes i konceptudvikling af e- handelsløsninger/e- shops? Skal kunne vurdere internationale virksomheders strategiske udviklingsmuligheder for e- handel. Dvs. strategisk konceptudvikling af e- handelsløsninger/e- shops Skal kunne begrunde e- handelsløsningers koncept i relation til lokale og internationale markeders udvikling og trends Skal kunne vurdere front- og back end systemers samspil teoretisk og praktisk inden for e- handel. Dvs. ERP systemer, CMS, betalingsmoduler og platforme Skal kunne begrunde e- handelskonceptets valg af ERP system, CMS, betalingsmodul og platform. Dvs. i relation til konceptets bæredygtighed og mulighed for skalerbarhed Skal kunne argumentere for konceptuelle løsninger og valg overfor samarbejdspartnere og brugere Kompetence Skal kunne håndtere kompleks strategi- og konceptudvikling af e- handelsløsninger. Særlig vægt på udvikling af forretningsmodel, business case og omkostningsestimering Skal selvstændigt kunne indgå i flerfaglige projektgrupper med specialister (f.eks. e- designer, programmør og/eller informationsarkitekt) og selv kunne bidrage med e- handel som fagområde Skal kunne udvikle komplekse strategier for salg og mersalg i relation til måling af brugeradfærd og konvertering Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning forretningsudvikling af e- handel samt udvikle egen rolle og kvalifikationer på området side 12

13 E- marketing // 10 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle e- marketingkoncepter for virksomheder og organisationer. Herunder skal de lære at koble strategisk branding sammen med praktisk udførelse af e- marketing discipliner. Viden Skal have viden om teori og praksis inden for paletten af e- marketing discipliner Forstå teori og metode omkring anvendelse af e- marketing discipliner Skal kunne reflektere over hvordan e- marketing kan bidrage til branding Viden om lokal og international e- marketingjuras betydning i forskellige brancher/ virksomhedstyper Skal kunne forstå guidelines i marketing jura og reflektere over juraen i relation til branding og kampagneudvikling Færdigheder Skal kunne indsamle markedsdata og udføre markedsanalyse af forbrugeradfærd ved hjælp af relevante metoder og redskaber Skal kunne omsætte markedsanalyser til beslutningsgrundlag i digital kampagne- og mediaplanlægning (i samspil med off line medier) Skal kunne vurdere medietryk, effektivitet og økonomi i digital kampagne- og mediaplanlægning. Også i samspil med off line medier Skal kunne argumentere for alternative løsninger i kampagne- og mediaplanlægning overfor kunder og samarbejdspartere Skal kunne udføre effektmåling og analysere data med henblik på kampagneevaluering Skal kunne formidle resultater af effektmålinger og effektanalyser, d.v.s. konklusioner på kampagneevaluering, til samarbejdspartnere Kompetence Skal kunne udvikle strategi for digital branding og e- marketing Skal kunne indgå i flerfagligt samarbejde med fagfolk inden for de tekniske, kreative/designmæssige, kommunikative og forretningsstrategiske områder Skal mestre mindst én e- marketing disciplin Skal kunne identificere egne læringsbehov og selv kunne videreudvikle faglighed inden for e- marketing strategi og branding, kampagneplanlægning samt discipliner E- business systemer // 5 ECTS Formål: De studerende skal lære at vælge basal teknologi for e- marketing og e- handelsløsninger til små og mellemstore virksomheder. Herunder skal de lære at vælge relevant medieproduktionsteknologi, programmerings- og scriptingsprog i forbindelse med konceptudvikling af e- marketing og/eller e- handelsløsninger. Herudover have indsigt i eksempler på e- handels- og e- marketings tekniske systemer. Viden Viden om hvordan forskellige typer back end software samt programmerings- og scriptingsprog spiller sammen inden for henholdsvis e- handel og e- marketing Skal have teoretisk viden og praktisk metodik omkring valg af medieproduktionsteknologi og - software samt forskellige typer programmerings- og scriptingsprog med relevans for e- handel og e- marketing konceptudvikling side 13

14 Færdighed Skal kunne definere og begrunde valg af basal e- handels- og e- marketingteknologi for små og mellemstore virksomheder Skal indsigt i, hvordan komponenterne i mindst én type samlet løsning inden for e- handel eller e- marketing spiller sammen. F.eks. medieproduktionssoftware, programmerings- og/eller scriptingsprog relateret til den tekniske side af e- handels/e- shopløsninger Skal have indsigt i systemer til måling af brugeradfærd Kompetence Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde og udføre konceptuelle opgaver ud fra et overblik over tekniske muligheder og begrænsninger Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning teknisk konceptudvikling af e- handels- og e- marketingløsninger samt kunne udvikle egen viden og færdigheder inden området Skal have grundlæggende kendskab til anvendelsen af SEO (Search Engine Optimization) og SEM (Search Engine Marketing) i skabelsen af et nyt site eller en ny løsning. E- design // 15 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle strategisk funderede e- designkoncepter til virksomheder på lokale og internationale markeder. Der tænkes på design til e- handelsløsninger, digitale tværmediale reklame- /marketingløsninger samt løsninger inden for anden digital kommunikation. Alle projekter og alle koncepter skal behandle og adressere internationale og interkulturelle forhold. Viden Skal have teoretisk viden om servicedesign. Dvs. udvikling af digitale services der tager udgangspunkt i brugeres behov og interesser Skal have teoretisk viden om hvordan servicedesign kan anvendes inden for e- handel, digital reklame og andre former for digital kommunikation Skal have viden om hvordan digitalt design kan understøtte international branding og anvendes til branding formål Skal have teoretisk viden om brugercentrerede designteknikker og - metoder Skal have teoretisk viden om interkulturelle forholds betydning for digital designudvikling Færdighed Skal kunne udvikle digitalt design, æstetik og grafik under hensyntagen til slutbrugernes behov og kulturelle forskelligheder Skal kunne begrunde valg af digitale designløsninger i forhold til international branding og interkulturelle forhold Skal kunne begrunde designkoncepter for digitale tværmediale kommunikationsløsninger Skal kunne formidle praksisnære designmæssige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere - med særlig vægt på at løsningerne er tværmediale side 14

15 Kompetence Skal kunne udvikle servicedesign. Dvs. designudvikling som tager udgangspunkt i brugerens oplevelse af serviceniveauet i digitale services. F.eks. e- handelsløsninger, sociale medier m.m. Skal kunne udvikle e- design i forhold til international branding samt interkulturelle forholds indvirkning på brugerne Skal kunne udvikle komplekst digitalt design til enkelte specialiserede, tværmediale formål Skal selvstændigt kunne indgå i kreative teams med tekniske, kommunikative, merkantilt og etnologisk orienterede kolleger og samarbejdspartnere Skal kunne identificere egne læringsbehov inden for e- design E- kommunikation // 10 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle kommunikationsstrategisk funderede e- koncepter for virksomheder og organisationer på lokale og internationale markeder. Viden Skal have viden om teori og praksis vedr. digitale genrer og kommunikationsformer (f.eks. interagerende reklamer i bybilledet, sociale medier, e- shops, e- læring, spil, virale film, blogs, kampagne sites, pod casting m.m.) Skal kunne kunne reflektere over anvendelsen af disse genrer og kommunikationsformer inden for e- handel, digital reklame/e- marketing samt anden digital kommunikation Skal have generelt kendskab til forretningsmodeller og aktuelle tendenser inden for mediemarkedet Færdighed Skal kunne vurdere kommunikationsteoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende cross- media kommunikation og ny tendenser inden for kommunikationsteori og - praksis Skal kunne begrunde og argumentere for udvikling af kommunikationskoncepter, der anvender cross- media og ny tendenser inden for kommunikation Skal kunne formidle de krav som stilles til kommunikationsdelen i udviklingen af e- koncepter, såsom medievalg, budskab, modtager behov Skal have evne til at indsamle og analysere information om kommunikations- muligheder for både analoge og digitale medier og platforme Kompetence Skal kunne udvikle tværmedial, digital kommunikationsstrategi og med udgangspunkt heri planlægge digitale reklame/e- marketingkoncepter til internationale markeder Skal kunne optimere salg og/eller brugeroplevelse i e- handelsløsninger og anden digital kommunikation ved hjælp af optimeret informationsarkitektur og - design Skal kunne udvikle guidelines for tekst og sprog Skal kunne konceptudvikle digitale løsninger ved at anvende digitale genrer, kommunikationsformer, digital dramaturgi og fortælleformer, herunder forskellige manuskript- og storyboardtyper Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde med andre faggrupper omkring e- konceptudvikling side 15

16 Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder inden for e- kommunikation E- medieteknologi // 5 ECTS Formål: Den studerende skal lære at producere visuelle oplevelser, oplevelsesforløb samt dynamiske brugergrænseflader rent teknisk- kreativt. Den studerende skal herunder lære i udviklingsprocessen at anvende og udvikle visse værktøjsmæssige teknikker i digital konceptudvikling. Den studerende skal lære at blive undersøgende i forhold til valg og brug af teknologier og platforme Viden Skal have viden om teori og praksis bag brug af aktuelle og fremtidige trends i relation til teknologi, medier, platforme og scriptingsprog Skal have viden om anvendelse, praksis og teori bag flere typer platforme, produktionsredskaber og software, programmerings- og scriptingsprog, samt tekniske krav i produktionen af forskellige digitale medier Skal forstå og være i stand til at analysere og udvikle forskellige typer af dokumentation samt leverancer der er nødvendige for videre produktion eller udvikling i design, teknisk udvikling og projektplanlægning i en given produktion Færdighed Skal kunne anvende metoder til at vælge og kombinere medieproduktionsteknologi på baggrund af analyser Skal kunne formidle valg af medieproduktionsteknologi og - software samt programmerings- og/eller scriptingsprog til samarbejdspartnere Kompetence Skal kunne rådgive og producere digitale tværmediale koncepter ved at kombinere medieproduktionsteknologi og software, dokumentationer og leverancer, samt programmerings- og scriptingsprog Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde med andre faggrupper omkring udvikling af visuelle oplevelser, oplevelsesforløb og dynamiske brugergrænseflader Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder inden for e- medieproduktion Tredje semester Praktikophold // 15 ECTS Formål: Den studerende skal lære normer og guidelines for at løse opgaver i et professionelt fagligt miljø for en virksomhed eller organisation ved selv at deltage. Viden Skal have viden om praktikvirksomhedens forretningsgrundlag Skal have viden om det professionelle miljø, jobfunktioner og interessenter i praktikvirksomheden side 16

17 Færdighed Skal kunne indsamle information om relevante typer jobs på praktikstedet samt analysere kravene til udførelse af disse jobs Kompetence Skal kunne analysere af praktikvirksomhedens nuværende arbejde med e- konceptudvikling samt dens fremtidige kompetencebehov for e- konceptudvikling Skal selvstændigt kunne indgå i praktikvirksomhedens faglige og flerfaglige samarbejde og påtage sig ansvar for opgaveløsning Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning til mindst én profession i praktikvirksomheden og videreudvikle egen viden og færdigheder Afgangseksamensprojekt // 15 ECTS Formål: Den studerende skal gennem projektarbejde specialisere sig i et afgrænset område inden for e- konceptudvikling med udgangspunkt i sit praktikophold. Kompetence Skal kunne udvikle en kompleks konceptuel prototype. Dvs. en prototype på en e- shop/e- handelsløsning eller digitalt reklamekampagnemateriale eller anden digital kommunikationsløsning Skal kunne udvikle kompleks skriftlig rapport med dokumentation af: - det praktiske eksamensprojekts udviklingsforløb, projektstyring og ledelse - dybtgående analyser af problemfelter relateret til e- konceptudvikling Skal kunne koble minimum 3 større relevante faglige emner sammen inden for emnerne e- handel, e- marketing, e- kommunikation, e- design, e- business teknologi og e- medieteknologi Skal selvstændigt kunne indgå i flerfaglige e- konceptudviklingsprocesser i samarbejde med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder med henblik på at opbygge en specifik rolleprofil som e- konceptudvikler side 17

18 Eksamensordning Formålet med eksamensordningen er at sikre uddannelsens kvalitet og at beståede uddannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved de institutioner, der udbyder uddannelsen. For at sikre sammenhæng i undervisningen og mellem eksamen og undervisning, fastlægger den enkelte uddannelsesinstitution nærmere krav til eksamensprojekter mv. Oversigt over prøver Semester Placering Prøve Intern/ekstern prøve 1. sem. januar 2013 Portefølje Ekstern 2. sem. juni 2013 Portefølje Ekstern Prøve fastlægges af Alle udbydere af uddannelsen Alle udbydere af uddannelsen 3. sem. oktober 2013 Praktikprøve Intern Alle udbydere af uddannelsen 3. sem. januar 2014 Afsluttende eksamensprojekt (rapport og digitalt produkt) Ekstern Alle udbydere af uddannelsen For at have bestået den samlede uddannelse, skal den studerende have opnået beståelseskarakteren 02 i alle uddannelsens prøver. Den interne praktikprøve skal bestås med bedømmelsen Bestået, da dette er en bestået/ikke bestået prøve. Produktkrav til obligatoriske afleveringsopgaver fremgår af særskilte retningslinjer, der er tilgængelig på den enkelte uddannelse. Alle præstationsbedømmelser er individuelle. Såfremt der ligger en gruppebaseret indsats til grund for prøven, kan den studerendes indsats i forhold gruppeprocessen indgå i bedømmelsen. Regler for prøver Afmelding til prøver Sidste frist for rettidig afmelding til en prøve er 14 (kalender)dage før prøven fysisk afvikles hhv. afleveringsfristen for en skriftlig opgave, når opgaven indgår som enten eksaminations og/eller bedømmelsesgrundlag. Afmelding indgives til uddannelsen. Foreligger rettidig afmelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøvegange som påbegyndt, jf. eksamensbekendtgørelsens 6. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af (dokumenteret) sygdom, jf. eksamensbekendtgørelsens 7. side 18

19 Afmelding til den/de prøver, som er placeret umiddelbart i forlængelse af undervisningen og som efter bekendtgørelsen/studieordningen er placeret på 1. studieår kan ikke ske, idet den studerende skal deltage i disse prøver inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart. Sygeprøve En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sygeprøven kan være identisk næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår (syge)prøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeerklæring. Afmelding fra sygeprøve Afmelding fra sygeprøve sker efter samme regler, som afmelding ved andre prøver. Institutionen kan fravige afmeldingsfristerne, hvis det er begrundet i udsædvanlige forhold. Hjælpemidler Eventuelle regler for hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. Eksamenssprog Prøverne skal aflægges på forståeligt dansk/engelsk. Studerende med andet modersmål end dansk/engelsk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet eller afgangsprojekt, samt de prøver, hvor det af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om tilladelse til at anvende PC ved skriftlige (sted)prøver. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Hvis eksamenssproget er dansk: Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver. side 19

20 Hvis eksamenssproget er engelsk: Studerende med et andet modersmål end engelsk kan søge om at medbringe ordbøger. Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. Eksamenssnyd En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Brug af egne og andres arbejde - plagiat Eksamenssnyd ved plagiering omfatter tilfælde, hvor en skriftlig opgave helt eller delvist fremtræder som produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selv om opgaven 1. omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden, jf. institutionens krav til skriftlige arbejder 2. omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk 3. omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis 4. genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte arbejder uden iagttagelse af bestemmelserne i punkt. 1 og 3. Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Under en prøve En eksaminand, der utvivlsomt under en prøve uretmæssigt skaffer sig hjælp eller giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, eller benytter ikke tilladte hjælpemidler og En eksaminand, der under en prøve udviser forstyrrende adfærd kan lederen af uddannelsen, eller den, som lederen af uddannelsen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed bortvise eksaminanden fra prøven, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i forbindelse med den efterfølgende afgørelse. I mindre alvorlige tilfælde af forstyrrende adfærd gives først en advarsel. Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiat), eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde eller dele heraf uden henvisning (plagiat) indberettes det til uddannelsen. side 20

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning, august 2014

Studieordning, august 2014 Studieordning, august 2014 E-konceptudvikling, professionsbachelor E-concept Development, Professional Bachelor 0 Indhold - 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker for Datamatiker 2013 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science Juni 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 4 1 Generelle bemærkninger... 4 Studieordningen...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Studieordning for miljøteknologuddannelsen

Studieordning for miljøteknologuddannelsen Studieordning for miljøteknologuddannelsen 2013 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology August, 2013 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Prøver på Jordemoderuddannelsen,

Prøver på Jordemoderuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, UCN September, 2015 Prøver på Jordemoderuddannelsen, UCN Lokalt tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab, 2009 Beskrivelse af indhold,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Råd og vink. Adgang til prøve

Råd og vink. Adgang til prøve Råd og vink vedrørende forhold i forbindelse med aflæggelse af prøve i de gymnasiale uddannelser og i eux-forløb, jf. bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2010 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere