Hedge Markedsneutral Obligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedge Markedsneutral Obligationer"

Transkript

1 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast

2

3 Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer er velegnet til dig, der gerne vil investere i obligationer og samtidig være uafhængig af renteudviklingen. Med Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer har du mulighed for at investere i en lang række forskellige obligationer på én gang. Udgangspunktet er, at vi køber billige obligationer og sælger dyre obligationer samtidig med at vi afhjælper de negative effekter ved faldende og stigende renter. Du slipper dermed for hele tiden at skulle holde øje med udsvingene. Et godt supplement, der spreder risikoen Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer er et godt supplement, hvis du i forvejen investerer i aktier og obligationer. Dine samlede investeringer kan få et bedre forhold mellem afkast og risiko du bliver med andre ord bedre sikret mod tab. Vores frihed er din sikkerhed Bag Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer står Hedgeforeningen Jyske Invest. En hedgeforening minder om en investeringsforening, men har meget friere rammer til at investere. Denne frihed har vi i Jyske Invest benyttet til at modvirke store renteudsving. De bedste kræfter på sagen For at finde de bedste obligationer har vi valgt at samarbejde med en ekstern rådgiver, nemlig Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Selskabet rådgiver Jyske Invest om den investeringsstrategi, vi lægger for Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. Nordic Asset Managements medarbejdere beskæftiger sig udelukkende med obligationer og har stor erfaring i at arbejde med hedgeforeninger. Hedgeforeninger vinder frem Hedgeforeninger er velkendte i både USA og Europa, og det skønnes, at der findes mere end af slagsen på verdensplan. I 2006 lancerede Jyske Invest sin første hedgeafdeling, Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier, som indtil nu har givet et attraktivt afkast. Hedgeforeningen er i øvrigt ejet af medlemmerne. Som investor kan du derfor møde op på foreningens generalforsamling. Oplysningerne i brochuren er ikke udtømmende og kan ikke fortolkes som konkret investeringsrådgivning. Det anbefales endvidere, at mulige investorer søger rådgivning fra professionelle rådgivere om skattespørgsmål. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne i denne brochure og prospektet, er det betingelserne i prospektet, der gælder.

4 Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Indhold Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast 3 Sådan fungerer det 6 Kunsten at vælge de rigtige obligationer 7 Der er også en risiko 8 Fakta og fordele om hedgeafdelingen 10 Jyske Invest ejet af medlemmerne 14 Vilkår for Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer 16 Tegningsprospekt for Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer 17 Vedtægter for Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer 28

5

6 6 Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Sådan fungerer det Kort position (at låne og sælge obligationen) Gevinst Lang position (at eje obligationen) Gevinst Vi tjener på faldende kurser kurs Vi tjener på stigende kurser kurs salgskurs købskurs Tab Tab Sådan bliver vi markedsneutrale En markedsneutral afdeling forsøger at undgå tab ved at skabe en balance mellem korte og lange positioner. En lang position er det, vi kender som traditionel investering i obligationer, som foregår ved, at man ejer en obligation. Som investor får man en rente på obligationen, men i perioder med faldende kurser (stigende renter), vil man lide tab. En kort position er en investering, som man tjener på, når kurserne falder (renten stiger). Ved at kombinere korte og lange positioner vil en markedsneutral afdeling få både tab (de lange positioner) og gevinst (de korte positioner) i perioder med faldende kurser og man forsøger på den måde at blive markedsneutral over for ændringer i det generelle renteniveau. Sådan tjener vi penge I praksis køber vi obligationer, som vi vurderer er for billige og sælger obligationer, som vi vurderer er for dyre. Tilbage er risikoen for, at renten på de billige og dyre obligationer udvikler sig forskelligt den såkaldte rentespændsrisiko. Hvis det går, som vi forventer, vil prisforskellen mellem de dyre og billige obligationer blive udjævnet. Det vil medføre en gevinst for hedgeafdelingen. For at øge potentialet for afkast supplerer vi den indskudte kapital med lån det kaldes også gearing. Du kan læse mere om gearing i afsnittet Der er også en risiko. 4. Vi leverer de lånte obligationer tilbage til udlåner 1. Vi låner obligationer 2. Vi sælger de lånte Obligationer 3. Vi køber obligationerne tilbage En kort position kan etableres på flere måder, men typisk vil afdelingen låne obligationer, man tror vil falde i kurs. Herefter sælges de videre i markedet. Når obligationerne på et fremtidigt tidspunkt skal leveres tilbage, købes de i markedet. Hvis renten i den mellemliggende periode er steget, vil positionen typisk være gevinstgivende.

7 Kunsten at vælge de rigtige obligationer Forud for hver handel går et grundigt analysearbejde, hvor vi vurderer den enkelte obligations udviklingsmuligheder. Vi stræber efter at sammensætte forskellige typer obligationer, som vil udvikle sig i hver sin retning, uanset hvordan markedets vinde blæser. På den måde undgår vi at lægge alle æg i én kurv, og det er med til at sprede risikoen til gavn for dig som investor. I tegningsprospektet kan du læse mere om de strategier, der ligger til grund for udvælgelsen af obligationerne. Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har foretaget en beregning af den historiske udvikling, hvis Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer var etableret den 1. juli 2003 der er her taget højde for alle omkostninger og investeringsrammer. Det simulerede afkast i grafen er baseret på faktiske afkast fra en eksisterende investeringsstrategi. Som det fremgår, vil der være perioder med behersket afkast og i enkelte perioder negativt afkast trenden er dog meget entydig med stabilt positivt afkast for den langsigtede investor. Samlet ville afkastet være 60,80% i perioden 1. juli 2003 til 31. august 2007, svarende til 12,06% p.a. Der tages forbehold for, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Simuleret afkast på Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% jul- 03 okt- 03 feb- jun- okt feb- 05 jun- okt feb- jun- okt feb- jun

8 8 Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Der er også en risiko Som ved andre investeringer er der en risiko for at lide tab. Selv om de forskellige risici, der er knyttet til markedsforhold, sektorer og valuta begrænses kraftigt, er en investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer ikke risikofri. Strategien i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer kan blive negativt påvirket af blandt andet: Uventede ændringer i konverteringsadfærd Globale kreditkriser Udbud og efterspørgsel på nyudstedelse af obligationer Kraftig reduktion i obligationernes likviditet Dramatisk stigning i antallet af tvangsauktioner Vi har i vores hedgeafdeling valgt en middel risiko. Rammerne for foreningens risiko fremgår af prospektet, og Jyske Invest vil dagligt kunne overvåge, at vi ikke udsætter os for større eller mindre risiko, end medlemmerne er stillet i udsigt. Risikoen overvåges blandt andet ved hjælp af en række computersimuleringer. Lovgivningen kræver, at enhver overskridelse og ændring af risikorammerne skal meddeles skriftligt til samtlige navnenoterede investorer. Mere om risiko Du kan aldrig tabe mere end det beløb, du har investeret ligesom det er tilfældet med traditionelle investeringsforeninger. Se tegningsprospektet for en nærmere gennemgang af risikofaktorerne.

9 Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Jyske Invest Tyrkiske Aktier 38 Jyske Invest Østeuropæiske Aktier 22 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 18 Jyske Invest Favorit Aktier 12 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta 11 Jyske Invest Danske Aktier 11 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier 10 Forventning til Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer 9 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder 6 Jyske Invest Virksomhedsobligationer 4 Jyske Invest Lange Obligationer 2 Jyske Invest Korte Obligationer 1 Gearing øger muligheden for afkast Som tidligere nævnt supplerer vi den indskudte kapital med lånte midler for at øge potentialet for afkast det kaldes også gearing. Den gearing, vi anvender, svarer til, at vi investerer op til 2500 kr. for hver 100 kr., der kommer fra en investor. At vi anvender gearing indebærer en risiko for, at foreningen kan gå konkurs, men som investor kan du aldrig tabe mere end dit indskud og det akkumulerede afkast i foreningen. I Jyske Invests hedgeforening tilpasser vi gearingen, så vi overordnet set har en middel risiko, og den begrænses først og fremmest ved, at de korte og lange positioner i vid udstrækning udligner hinanden. Du kan læse mere om gearing og risiko i tegningsprospektet. Kilde: Jyske Invests egne beregninger. Udvalgte Jyske Invest-afdelinger i et risikodiagram. Tallene angiver standardafvigelsen som et mål på afkastet.

10 Fakta og fordele om hedgeafdelingen Målsætning Målsætningen er et årligt afkast, der svarer til Nationalbankens udlånsrente plus 3% - altså i alt mindst 7% (oktober 2007) efter omkostninger. Hvem henvender produktet sig til? Produktet henvender sig både til selskaber og private. Som investor skal du regne med en investeringshorisont på mindst tre år, hvor Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer vil udgøre et supplement til de traditionelle investeringer som aktier og obligationer. Samtidig er hedgeafdelingen også en god mulighed for dig, hvis du i perioder frygter generelle kursfald på aktie- og obligationsmarkedet. Prisbelønnet kompetence Ved at investere i afdelingen får du direkte adgang til Jyske Invests og Nordic Asset Managements kompetencer i at forvalte værdipapirer. Såvel Jyske Invest som Nordic Asset Management har vundet både danske og internationale priser baseret på de konkrete resultater, de har opnået som værdipapirforvaltere. Afkastafhængigt honorar Betalingen til Jyske Invests finansielle rådgiver afhænger af det skabte afkast. Hvis investorerne opnår et afkast, der overstiger Nationalbankens udlånsrente, belønnes rådgiveren med et honorar svarende til 20% af dette merafkast. Hvis afdelingen lider tab eller skaber et afkast, som er mindre end Nationalbankens udlånsrente, skal den ikke betale afkastafhængigt honorar. Som supplement til det afkastafhængige honorar modtager den finansielle rådgiver en betaling på 0,15% p.a. af den gennemsnitlige formue. Historien om hedgeforeninger Muligheden for at stifte hedgeforeninger i Danmark opstod i forbindelse med en ny lov, som trådte i kraft den 1. juli Men i udlandet har man kendt til dem længe. Den første af slagsen blev stiftet helt tilbage i 1949,

11 Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer 11 og den opstod ud af et behov for at sikre sig mod store kursskred, som dem man havde oplevet ved børskrakket i Et hegn om risikoen Der var ganske enkelt brug for at indhegne risikoen, og hedge er netop det engelske ord for et hegn. Stifteren af den første hedgeforening, Alfred Winslow Jones, lancerede en kort/lang strategi, der gik ud på at købe aktier på helt normal vis (de såkaldt lange positioner), men samtidig indhegne altså begrænse den risiko, der var forbundet med store kursudsving. Det opnåede Jones ved hjælp af de såkaldt korte positioner. Jones lånte nogle aktier, som derefter blev solgt på børsen. Hvis børserne blev ramt af kursskred, kunne foreningen købe aktierne tilbage til en lavere pris end den, de var solgt for. Når foreningen senere leverede aktierne tilbage til udlåneren og dermed indfriede sin gæld, stod afdelingen med en kontant fortjeneste. Denne fortjeneste kunne kompensere for tabet på de lange aktiepositioner, og den samlede risiko kunne på den måde begrænses. Afkast + lav risiko = en succes At hedgeforeningerne (på engelsk hedge funds) har holdt ud så længe, skyldes at de gennem årene har formået at skabe solide afkast, samtidig med at investorerne har påtaget sig en forholdsvis begrænset risiko. I dag findes der mange alternative strategier, og hedgeforeninger spænder over en meget bred vifte af investeringsmuligheder. En forening for alle Tidligere var hedgeforeninger forbeholdt et begrænset antal velhavende investorer, men i dag ser vi i stigende grad, at også almindelige investorer får del i hedgeforeningernes investeringsresultater. I dag skønnes verdens mange hedgeforeninger til sammen at forvalte en formue på mere end milliarder kroner.

12 12 Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Dine fordele ved hedgeforeningen Jyske Invest Professionel forvaltning af din investering Ingen krav om minimumsindskud Du kan normalt købe og sælge dine beviser dagligt Jyske Invest ejes af medlemmerne Du skal ikke bruge tid på at følge markederne for at se, hvordan de udvikler sig Investeringen kan forbedre forholdet mellem afkast og risiko i dine samlede investeringer Jyske Invest har frihed til at sætte investeringerne sammen bedst muligt Målsætning: et årligt afkast, der svarer til Nationalbankens udlånsrente plus 3% altså i alt mindst 7% (oktober 2007) efter omkostninger. Slå til når du vil med det du vil Hedgeforeninger er ligesom investeringsforeninger åbne for indskud, og som investor har du mulighed for at købe og sælge beviser dagligt. Når du investerer i Hedgeforeningen Jyske Invest, kan du dagligt følge med i kurserne. Vi stiller ikke krav om et mindsteindskud, hvilket mange andre hedgeforeninger gør hos os kan alle være med. Stykstørrelsen på beviserne er nominelt 100 kr., ligesom det er tilfældet for næsten alle beviser i Jyske Invest. Investeringsforening Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Spørgsmål Svar Svar Hvem ejer foreningen? Medlemmerne Medlemmerne Kan man tabe mere end sit indskud? Reguleret af det danske finanstilsyn? Ja Ja Grænse for mindste indskud? Nej Nej Åben for indskud? Ja Ja Hvor tit kan man købe og sælge beviser? Dagligt Dagligt Er der krav om at stille priser dagligt? Ja Nej Er der mulighed for gearing dvs., at optage lån i foreningen? Er der mulighed for at etablere korte positioner? Hvordan er kravene til risikostyring? Simplere Strenge Nej Nej Nej Nej Ja Ja Anvendes afkastafhængig honorering til ekstern rådgiver? Hvordan er lovgivningen for udbytte? Typisk ikke Akkumulerende eller udbyttebetalende Ja Akkumulerende

13

14 Jyske Invest ejet af medlemmerne Aktiv investering Siden 1988 har Jyske Invest investeret aktivt på verdens finansmarkeder. Vi plejer pengene i samarbejde med nogle af de bedste rådgivere i verden. Gennem Jyske Invest investerer du i fællesskab med andre investorer. Når mange investorer slår sig sammen, giver det en række stordriftsfordele, når det drejer sig om at sprede risikoen og pleje formuen aktivt. Det er nemt Jyske Invests specialister tager sig af alt i forbindelse med investeringen: valg af værdipapirer, omlægninger og geninvestering af kursgevinster og rente, men din indberetning til SKAT mv. skal du selv stå for. Gennem medlemsbladet Jyske Invest Nyt og vores hjemmeside bliver du orienteret om, hvordan din investering udvikler sig. Det er sikkert Jyske Invest er underlagt Lov om Investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., hvilket er med til at sikre dig som investor. Både Jyske Invest, Finanstilsynet og de medlemsvalgte, uafhængige revisorer kontrollerer, at reglerne overholdes. Det er en god forretning Jyske Invest-gruppen administrerer 75 afdelinger med en samlet formue på ca. 59 mia. kr. og har ca medlemmer. Da omkostningerne til administration deles af medlemmerne, belaster de kun den enkelte investor meget lidt. I vores afdelinger stræber vi efter at levere gode langsigtede afkast mindst på markedsniveau. Kend din investeringsprofil På kan du læse om investeringsprofiler og se eksempler på investeringer. Har du brug for personlig rådgivning om Jyske Invest, er du velkommen i en af Jyske Banks afdelinger. Vores vision Jyske Invest Gør en forskel Vi leverer investeringsløsninger, som vores kunder og distributører oplever som nemme, aktive, innovative og individuelle. Vi stræber efter et afkast, som kunderne oplever som attraktivt, og som ligger over markedsniveau. 14

15 15

16 Vilkår for Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer ISIN/Fondskode: DK Tegningsperiode Den 1. oktober til og med den 26. oktober Tegningskurs i tegningsperiode 102,00 kr. pr. stk. uden yderligere omkostninger. Almindelig handel Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer kan købes via alle pengeinstitutter i Danmark. Udfyld bestillingsblanketten og aflever den i dit pengeinstitut. Hvis du køber beviser i introduktionsperioden, betales de den 31. oktober Det sker ved automatisk træk på din bankkonto. Beviserne registreres samtidig i dit depot. Første ordinære handelsdag Første ordinære handelsdag er den 29. oktober Efter denne dato kan du købe beviserne til dagskursen plus almindelige handelsomkostninger. Du kan handle beviserne på hverdage gennem alle danske pengeinstitutter. Hvis dit pengeinstitut videresender din ordre så den er Jyske Bank A/S i hænde senest kl , afregnes den til kursen for køb/salg samme dag. Udbud af beviser Investeringsbeviserne udstedes i stk. a 100 kr. Der er intet maksimum for emissionens størrelse. Information om kurser Fra den 29. oktober kan du dagligt følge kurserne. Du finder kurserne i aviserne og på Hvad med skatten? Det følgende er en beskrivelse af de generelle skatteregler. Ønsker du individuel skatterådgivning, bør du henvende dig til en ekstern skatterådgiver. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte. Beskatningen sker derfor hos investorerne, mens afdelingen er skattefri. Investorer hjemmehørende i Danmark beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at du beskattes af forskellen mellem bevisets kursværdi ved årets begyndelse og kursværdien ved årets udgang. Hvis beviset erhverves i løbet af året, er det forskellen mellem anskaffelsessummen og ultimoværdien, der beskattes. Sælges beviset i løbet af året, er det forskellen mellem primoværdien og salgssummen, der beskattes. Gevinst/ tab vedrørende et givet indkomstår henføres til beskatning den 1. januar i det følgende år. Ved salg henføres gevinst/tab til salgstidspunktet. Skattesatsen afhænger af investors skatteforhold: Private investorer frie midler: Hvis du investerer for frie midler, beskattes gevinsten som kapitalindkomst, og tab kan trækkes fra i kapitalindkomsten. Midler til børneopsparing: Ved investering for midler i børneopsparing beskattes afkastet ikke, men pengene er bundet. Midler til pension: Investerer du for pensionsmidler, sker beskatningen efter regler i pensionsafkastbeskatningsloven. Det vil som udgangspunkt sige, at du skal betale 15% i skat af afkastet. Du skal være opmærksom på, at du maksimalt må investere 20% af pensionsopsparingen i hedgeafdelingen. Virksomhedsskatteordningen: Du må gerne investere midler i virksomhedsskatteordningen. Gevinster beskattes som virksomhedsindkomst, og tab kan trækkes fra i virksomhedsindkomsten. Selskaber: Selskaber, som investerer i afdelingen, skal indregne tab og gevinst i den skattepligtige indkomst. Medlemmer, som ikke er hjemmehørende i Danmark: Hvis du ikke er hjemmehørende i Danmark, bliver du som udgangspunkt beskattet efter reglerne i det land, hvor du er bosat og skattemæssigt hører hjemme. Du henvises til selv at undersøge de skattemæssige konsekvenser. Omkostninger Emissionsomkostninger i tegningsperioden er 2,00 kr. pr. stk. Det med småt Prospektet og vedtægterne for hedgeforeningen finder du på de næste sider. Her kan du få rådgivning Du kan få personlig rådgivning om afdelingen ved at henvende dig til din rådgiver i dit pengeinstitut. 16

17 Tegningsprospekt for Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer ISIN/Fondskode: DK Fraskrivelse af ansvar Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og investorer opfordres til at søge individuel rådgivning hos egne rådgivere. Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Det er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11, jf. kapitel 16 a i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af dette materiale, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i dette materiale er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. 2. Ansvar for prospekt Hedgeforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, ligesom vi erklærer, at prospektet indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er taget med i prospektet. Silkeborg, den 18. maj 2007 Bestyrelsen Svend Hylleberg (formand) Henrik Braüner Bent Knudsen Steen Konradsen 3. Ændringsforbehold Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investeringspolitik og risikorammer, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 4. Foreningens navn, adresse og registreringsnummer Hedgeforeningen Jyske Invest Vestergade Silkeborg Tlf. (+45) Fax (+45) Mail Foreningen er stiftet den 9. februar Foreningen er registreret i Finanstilsynet under FT-nr og CVR-nr i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5. Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler og investere disse i de finansielle instrumenter, der er omfattet af bilag 5 til Lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med foreningens risikopolitik og dens risikoprofil samt kapitel 16 a i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Risikoprofilen er endeligt defineret i vedtægterne og risikorammer, der fastlægges af foreningens bestyrelse. 6. Afdelingen 6.1 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Investeringspolitik Investeringerne foretages i overensstemmelse med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan anbringes i følgende instrumenter: Obligationer Valuta Afledte finansielle instrumenter, herunder værdipapirudlån, baseret på rente og valutabaserede fordringer Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i zone A-lande. Afdelingen må anvende afledte finansielle instrumenter på udækket basis. 17

18 De afledte finansielle instrumenter kan omfatte et bredt spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede futures og optioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede kontrakter (OTC). Dette omfatter blandt andet repoforretninger, reporeverseforretninger, swaps, swaptioner, caps, floors, forwards samt optioner. Afdelingen må også anvende gearing (investering for lånte midler). Risikoen ved gearing og anvendelsen af derivater på udækket basis er begrænset af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen. Afdelingen må investere på børser i EU eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges. Der kan også investeres på børser, der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Andelen af obligationer noteret på andre børser og unoterede obligationer må maksimalt udgøre 30% af afdelingens samlede beholdning af værdipapirer. Derudover må afdelingen indgå ikke noterede kontrakter (OTC). det generelt. Den markedsneutrale strategi vil i international sammenhæng blive klassificeret på linje med hedgefonde, der benytter strategien Fixed income arbitrage. Nedenstående graf viser udviklingen for denne kategori af hedgeforeninger, sammenlignet med et aktie- og obligations-indeks. Fixed income Arbitrage er typisk den mindst volatile kategori af hedgefondstrategier og betydeligt mindre volatil end både aktie- og obligationsindekset. Ikke desto mindre har den givet et afkast på linje med JP Morgans obligationsindeks i en periode karakteriseret ved relativt store rentefald, hvorimod den ikke helt har kunnet modsvare afkastet på globale aktier (MSCIs globale aktieindeks). Selv om indekset historisk har udvist væsentlig lavere volatilitet end aktieog obligationsmarkedet generelt, er det dog ingen garanti for fremtiden. Desuden er foreningens gearingsniveau tilrettelagt således, at den forventede volatilitet (og afkast) er større end gennemsnittet for kategorien af fixed income arbitrage strategier Hvordan opnås markedsneutralitet? Traditionel investering i obligationer er kendetegnet ved at eje en obligation typisk kaldet en lang position. Afdelingen har dog også mulighed for at tjene på faldende obligationskurser (stigende renter) ved at etablere korte positioner. En kort position kan etableres på flere måder. Typisk vil afdelingen låne obligationer, som umiddelbart sælges i markedet. Når obligationerne på et fremtidigt tidspunkt skal leveres tilbage, købes de i markedet. Hvis renten i den mellemliggende periode er steget, vil positionen typisk være gevinstgivende. Etablering af en kort position sker oftest gennem en reporeverseforretning. Alternativt kan korte positioner etableres via futures, swaps, optioner eller andre OTC-derivater. Markedsneutralitet kan således opnås ved at kombinere lange og korte positioner så rentefølsomheden på de lange positioner, modsvares af tilsvarende negative rentefølsomheder på de korte positioner. Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed for foreningens forpligtelser. Udviklingen i Fixed income Arbitrage strategier sammenlignet med et aktie- og et obligationsindekss Overordnet strategi Investeringsstrategien er at kombinere investeringer i rentebærende instrumenter i mindre grad også valutapositioner på en sådan måde, at der skabes et positivt afkast, uanset om obligationsmarkedet stiger eller falder. USD Målet for afdelingen er at skabe et årligt afkast, der overstiger den danske reporente og samtidig er forholdsvist ukorreleret med obligationsmarke- dec-93 dec-94 dec-95 dec-96 dec-97 dec-98 dec-99 dec-00 dec-01 dec-02 dec-03 JPMorgan Global Govt Bond Unhedged (USD) MSCIDaily TR Net World Free (USD) Credit Suisse Tremont Fixed Income Arbitrage Index (USD) dec-04 dec-05 dec-06 18

19 6.1.4 Investeringsproces Afdelingens strategi er at købe obligationer, som vurderes at være billige og sælge obligationer, som vurderes at være for dyre. Herved afdækkes den generelle renterisiko, og tilbage er risikoen for, at renten på de to obligationer udvikler sig forskelligt den såkaldte rentespændsrisiko. Hvis det går som forventet, vil prisforskellen mellem de dyre og de billige obligationer blive udjævnet. Det vil medføre en gevinst for afdelingen. Når prisforskellen er tilstrækkelig lille, lukkes strategien. Ofte er sådanne strategier baseret på, at der er en øvre og nedre grænse for et givent rentespænd. Når rentespændet nærmer sig en af grænserne, vil afdelingen lægge sine positioner om, så den er klar til, at rentespændet vender den anden vej igen. Det kaldes også en mean reversion trade. Ofte vil den billige obligation give en højere rente end den dyre. Hvis det er tilfældet, er der tale om en såkaldt carry-trade. Et typisk eksempel på en carry-trade er at købe en billig realkreditobligation og afdække dens markedsrisiko ved at sælge en dyrere stats- eller realkreditobligation. En sådan strategi udmærker sig ved at tjene penge på grund af den løbende positive carry, hvis positionen holdes længe nok. Alle strategier underbygges med informationer om flow. Det vil sige analyser af fremtidige forventede købs- og salgsbehov fra aktører i obligationsmarkedet, herunder realkreditinstitutternes og statens udstedelsesmønster samt debitorernes låneoptagelse og konverteringsadfærd. Som udgangspunkt vil strategierne i høj grad udspringe af de nordiske rentemarkeder, dvs. Danmark, Sverige og Norge. Afdækningen af renterisiko vil ofte blive foretaget i euro. Hvis markedsforholdene kræver det, kan strategien for afdelingen over tid ændre fokus. Dette kan blandt andet ske ved ændret geografisk fokus, dog inden for de til enhver tid gældende risikorammer, som fastlægges af bestyrelsen Risikopolitik, risikoprofil og risikofaktorer Det er afdelingens risikopolitik at begrænse renterisikoen, der er knyttet til investering i internationale obligationer gennem en markedsneutral investeringsstrategi. Midlerne skal investeres på en sådan måde, at risikoprofilen afspejler en middel risiko. Risikoen for afdelingen vil således være lavere end den risiko, der er forbundet med det globale aktiemarked, men større end risikoen, der er forbundet med traditionelle obligationer. Risikoen er målt ved afkastets standardafvigelse. Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompetencerne hos teamet af porteføljemanagere og de eksterne rådgivere. Hvis de ikke kan identificere obligationer, der er prisfastsat for højt eller for lavt, vil investorerne lide tab. Processen med at udvælge obligationer er derfor den væsentligste risikofaktor. Afdelingen påtager sig papirspecifikke risici, hvor uventede ændringer i bl.a. konverteringsadfærd kan give afdelingen tab. Gentagne tab kan føre til et samlet tab, der er større end formuen. Der er således en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. Medlemmerne kan ikke tabe mere end deres indskud i afdelingen. Afdelingen tilstræber at begrænse renterisikoen gennem en markedsneutral investeringsstrategi. Den maksimale renterisiko er fastsat i rammerne (se afsnit Risikorammer). For at mindske de papirspecifikke risici spredes investeringerne ud over flere obligationer. Det tilstræbes, at investeringerne placeres i flere lande. Derudover anvendes der fortrinsvis obligationer med en høj rating. Der er opstillet rammer for forholdet mellem non-investment grade og investment grade obligationer samt landefordelingen (se afsnit Risikorammer). Der opstilles ikke rammer for antallet af obligationer, der skal investeres i. Afdelingen påtager sig kredit- og modpartsrisici. Det vil typisk ske, når afdelingen køber obligationer eller indgår aftaler om finansielle kontrakter i form af OTC-instrumenter ( Over The Counter eller ikke-børsnoterede finansielle instrumenter), hvor afdelingen har et tilgodehavende. Der tilstræbes en begrænset kreditrisiko ved at begrænse adgangen til noninvestment grade obligationer. Der er opstillet rammer for forholdet mellem non-investment grade og investment grade obligationer (se afsnit om risikorammer). Der er ikke opstillet en øvre grænse for den samlede modpartsrisiko i forbindelse med OTC-instrumenter. Afdelingen kan investere i udenlandske aktiver. Det medfører eksponering mod valutaer, hvor udsvinget kan påvirke afkastet. Valutarisikoen begrænses af de rammer for risiko, der er opstillet for afdelingen. (se afsnit Risikorammer). 19

20 Der opstår likviditetsrisiko, hvis en investering ikke kan afvikles i rette mængde inden for en given periode. Afdelingen har mulighed for at investere i illikvide papirer. Det tilstræbes, at en forsvarlig andel investeres i likvide papirer. Der er ikke opstillet rammer for likviditetsrisikoen. Afdelingen forsøger at udnytte skævheder i prisdannelsen på rentebærende papirer ved at udnytte udviklingen i rentespænd mellem obligationer. Derved opstår der rentespændsrisiko. Den maksimale rentespændsrisiko er begrænset af rammerne, der er opstillet for afdelingen (se afsnit Risikorammer). Dele af risikomålingen bygger på statistiske beregninger og simuleringer. Vi understreger, at den faktiske risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den forventede risiko er historisk betinget. Desuden afhænger de statistiske beregninger af estimationsmetode og observationsperiode, ligesom de statistiske beregninger er baseret på metodemæssige forudsætninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når det handler om at forudsige fremtidige risici. Kontrol af risikoen foretages i en separat organisatorisk enhed, som ikke er involveret i investeringsprocessen Risikorammer Bestyrelsen har opstillet nedenstående numeriske risikorammer, se også afsnit 7 Generelt om Risikorammer. Noter: 1) Den samlede renterisiko (varighed) opgøres på basis af summen af ændringerne af kursværdierne for afdelingens positioner i obligationer og pengemarkedsinstrumenter, inklusive ændringen i nutidsværdien af betalingerne, der knytter sig til anvendelsen af afledte finansielle instrumenter ved en rentestigning på ét procentpoint (100 basispunkter). Bestyrelsen har ikke opstillet rammer for den operationelle risiko, som vi vurderer, er begrænset. Vurderingen er foretaget ud fra investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange, kontrolprocedurer, datasikkerhed og ud fra investeringsforvaltningsselskabets nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold og forsyninger, itudstyr, centrale styrings- og backupsystemer og ud fra selskabets aftaler med eksterne partnere. Afdelingen kan anvende gearing i sin investeringsstrategi. Gearing er investering for lånte midler, hvilket øger udsvingene i afkastet, og dermed også risikoen. Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for gearing. Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet der etableres positioner gennem låneaftaler eller finansielle kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske dokumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer. Parameter Positions- og markedsrisiko Ramme Samlet numerisk renterisiko i % af formuen (varighed), note 1 25% Udsving i afkast Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt, note 2 15% Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt, note 2 26% Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt, note 2 34% Koncentrations- og kreditrisiko Minimal andel investeret i investment grade obligationer i % af obligationernes netto-eksponering, note 3 og 4. 75% Maksimal andel investeret i obligationer for et enkelt land i % af 100% obligationernes netto-eksponering, note 3 Valutarisiko Valuta netto-eksponering i % af formuen, note 5 250% Gearingsrisiko Brutto-eksponering, note % Markedsværdi af samlede lange obligationspositioner omregnet til en 10-årig ækvivalent statsobligations i % af formuen, Note % Rentespændsrisiko Samlet rentespændsrisiko i % af formuen, note 8 25% 20

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Delårsrapport 2007 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Halvårsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Årsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk Reg.nr. (Finanstilsynet) 19002

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Basis A/S ISIN DK0060642056. c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr.

Tegningsprospekt for. IR Basis A/S ISIN DK0060642056. c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. Tegningsprospekt for IR Basis A/S ISIN DK0060642056 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 32452175 August 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Porteføljepleje

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486

Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486 Tegningsprospekt for IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 34080321 August 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL. Fuldstændigt prospekt. Offentliggjort 29. november 2013

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL. Fuldstændigt prospekt. Offentliggjort 29. november 2013 Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort 29. november 2013 Side 1 af 37 Foreningens Navn og adresse Hedgeforeningen Formuepleje Pareto c/o

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha Afdeling AIDA Kapitalforeningen Nykredit Alpha, afdeling AIDA afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. marts 2015 kl. 9.00

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere