Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr I

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 KENDELSE afsagt dn 19' dcbr _... af naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amt. I t cirkulær fra Kirkministrit af 26. jan, 1949 udta- ls dr ønsk om~ at dr gnnm frivillig frdningr træffs bstmmlsr, dr tagr sigt paa at vaag ovr at kiritrn I (spcilt d gaml landsbykirkr) og kirkgaardn kommr til at frmtræd saa smukt og værdigt som muligt, særlig saalds at skæmmnd bbygglsr som sprøjthus, transformatorstationr, garagr? hønshus og skur ikk ar,brings for tæt op imod kirkrn. I hnhold til dtt Cirkulær og ftr sognpræstns ønsk "-~~ har nævnt bhandlt spørgsmaalt forsaavidt Lill Lyngby kirk D aralr dr stødr op til nævnt kirk (kirkgaard) r følgnd matr. numr af Lill Lyngby ny gg sogn: 1) matr. nr. la, tilhørnd præstgaardn (stiftsøvrighdn) 2) nr. 5 d og 23, tilhørnd fru J. Matthison-Hansn 3) nr 5, tilhørnd klokkr Nils Ptr Olsn. 4) nr. 5 c og 6 a, tilh. gaardjr K. Aksl Jnsn 5) nr. 13 b, tilh. kommunalarbjdr Laur. Larsn. 6) nr. 21, tilh. gaardjr Knud Knudsn. 7) nr. 22, tilh. fru Kirstn Birth Mari Oddr. 8) nr~ 24, tilh. kunstmalr Harald Hiring, 9) ~r. 25, tilh. sndkr C.W.Antworskov. 10) nr. 26, tilh. købmand Hans V. Carlsn, 11) nr. 27, tilh. fru Esthr Kragh Ptrsn og 12) nr. 29 b, tilhørnd fru Thyra Nilsn.

4 Dsforudn finds dr nord for kirkgaardn t umatrikulrt aral, dr dtils r gadjord~ dls r "søjord" (d.v~s! tilhørttnd Statn som jr af Arrsø). Dtt aral skønns at vær ugnt til nhvr form for bbyggls! løvrigt r størstdln af matr.nr! 1 a og n dl af matr! nr. 6 a inddragt undr frdningsplann for Arrsø. Af d nævnt lodsjr har fru Matthison-Hansn og fru Oddr ikk givt mød. D øvrig lodsjr har - udn rstatningskrav - tiltraadt dn af nævnt for,~slaagd srvi tut mod skæmmnd bbyggls - dog md d ndnfor nævnt forbuhold - hvorhos sognpræst Kragball paa stiftsøvrighgd~ns VGgno har tiltraadt, at dr paa præstgaardsjordvn (matr. nr. la) nord for kirkgaardon samt i n afstand af 50 m øst for donna ikkg maa opførs bygningr ll~r andt. Endvid~r har sognpræstn udtalt, at dot brændslsskur, dr r anbragt i nærhgdl,n af indgang;jn til kirk~gaa.rd0n, vil bliv fjrngt, saasnart brændsulasituationn tilladr dgt. Gaardjr K. Aksl Jns~n har udtalt, at han maask vil opfør bbolsgshus paa sin jndom, mn r i saa fald villig til at undrkasto sig nævnts cnsur. løvrigt skønnr nævnt, at d aralr, dr tilhørr klokkr Olsn, fru Matthison-Hanson, fru Kragh Ptrsn og fru Oddr vil kunn udgaa af frdningn. H~rGftr bstmms følgnd: Paa d~n dl af matr~ nr. 1 a af Lill Lyngby by og sogn, dr liggr nord for kirkogaardcn og - i n afstand af 50 m - øst for dnn maa dr ikk opføtos bygning'or af nogn art, hrundr drivhus, garagr, bodr, sprøjthus, hønshus og skur, j hllr anbrings skæmmndc indrtnin~~r, saasom transformatorstationr, ldningsmastgr o.l. Paa matr, nr! 5 c og 6 a, 13 b, 21, 24, 25, 26 og 29 b, all af Lill Lyngby by og sogn man dr ikk opføros sprøjthus,

5 ,;a,m, transformatorstationr, gar~gor, hønshus, bodr llr skur, j hllr anbrings skæmmnd indratningr af nogn art, hrundr ldningsmastr. Dt tillads dog købmand Hans V. Carlsn at ændr sit udhus, dog saalds at dt ikk drvd blivr størr (matr. nr. 26). Dt tillados ndvidr Fru Thyra Nilsn at opfør n garag vst for sit hus paa btingls af, at dnn~ blivr skjult af bplantning (matr. nr. 29 b). Endlig till~ds dt sndkgr Antworskov at forlæng sit udhus (matr. nr. 25). Dt brændslsskur, dor r anbragt i nærhd~n af indgangn til ti kirkgaardn (paa gaardjr K. }ksl Jnsns jord) bør fjrns saa snart som muligt. Saafromt dur af gaardjr K. Aksl Jnsn paa hans jndom (matr. nr. 5 c og 6 a) opførs bbolsshus, skal tgning til diss godknds af nævnt. Dt bmærk8s ydrligr, at saalæng frdningsplann for Arrsø gældor, maa tilstandn paa d af frdningsplann omfattd aralr ikk forandrs udn Ovrfrdningsnævnts samtykkd. Dnn kndls vil vær at tinglys som srvitutstiftnd paa d ovnnævnt matr. numr af Lill Lyngby by og sogn. Paatalrt har frdningsnævnt for Frd~riksborg amt og mnigh~dsraadt for Lill Lyngby, hvr for sig llr i forning. J. L. Buch. Carl PoulsE:m Sørn Larsn. Æ,ndringr i nr Ornstrrctls fif dnn l...,1'11(1,.1"" "o '.-... '. l n 1I'I'" 'c..: J.1.' 1"" t..",c" l'"'' (','l j.,;ip1l j, 1.",- 'lr.. ',.,~) '1 L~glr i:;(:,1::~:csl,r Ovcr;rc:";ill.igsnævnt, Torvgad 21, Købnhavn K.

6

7 DISPENSATIONER> Afgørlsr - Rg. nr.: Dispnsationr i priodn: I

8 0VERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. 11?~ Amaligad Købnhavn K Tlfon Fr. Els Nymann, Strandvjn 81, 3390 Hundstd. Dato: 6. juli J. nr.: 2483/81 Frdningsnævnt for Frdriksborg amts nordlig frdningskrds har dn 10. marts 1981 nstmmigt og ftr forudgånd bsigtigls trufft n afgørls,hvorftr t skur og t drivhus på Drs jndom matr.nr. 25, LI. Lyngby By, LI. Lyngby, finds at vær i strid md n frdningskndls afsagt dn 19. dcmbr 1949 vdrørnd Ll. Lyngby kirks omgivlsr. Dnn afgørls har D påklagt til ovrfrdningsnævnt. Ejndommn, dr r på ca. 730 m 2, grænsr umiddlbart op ti'l kirkgårdsmurn og r i sin hlhd omfattt af ovnnævnt frdningskndls. På jndommn må dr bi. a. ikk opførs skur llr anbrings skæmmnd indrtningr. r---- frdningsnævnts opmærksomhd på, at dr på jndommn var t tilsyn ladnd ulovligt bliggnd skur. Ll. Lyngby mnighdsråd har vd skrivls af 9. clcmbr 1980 hnldt Undr dn ftrfølgnd bsigtigls konstatrd frdningsnævnt ndvidr, at dr på jndommn også fandts t tilsynladnd ulovligt bliggndr drivhus., ( l Drs klag anførr D for så vidt angår drivhust, at dr d sidst ca. 35 år har vært drivhus på jndommn, mn at dt på grund af forfald md mllmrum har vært opført nyt drivhus md ca. samm størrls og samm placring. Eftr at d ovrtog jndommn f~a D'rs far i 1971, fjrnd D dt gaml drivhus og opsatt t nyt ca. 8m 2 stort drivhus. Som dokumntation for, at dr har vært drivhus på jndommn og på samm std gnnm dn nævnt årrækk, har D frmlagt rklæring undrskrvt af 2 af Drs nabor. For så vidt angår skurt r dt opført i 1979 og andragr n størrls af ca. 9m 2. Skurt'r af træ og anvnds til opbvaring af havmøblr. D har liglds oplyst, at D har vært til std på jndommn undr bsigtiglsn, mn udn at dltag og drvd ikk har afgivt forklaring til frdningsnævnt. 1. juli Endvidr har D oplyst, at jndommn r solgt til ovrtagls dn l sagns bhandling har dltagt 10 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovrfrdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Frdningn r gnnmført for at bskytt kirkn og kirkgårdn mod, at FU 10-'

9 2. _ dr på d tilgrænsnd jndomm opførs bygningr llr skæmmnd indrtningr. Kun i gansk særlig tilfæld kan dr mddls dispnsation fra frdningskndlsn. Dt i sagn omhandld skur må anss for at vær i strid md frdningskndlsn. Ovrfrdningsnævnt findr ikk grundlag for at giv tilladls til dts bibholdls. Skurt skal hrftr fjrns indn 1 månd fra dnn skriviss dato. Md hnsyn til drivhust må ovrfrdningsnævnt lægg til grund, at dr ftr dt oplyst har liggt t drivhus på dt pågældnd std båd før og ftr frdningns gnnmførls. Ovrfrdningsnævnt findr ikk at burd kræv drivhust fjrnt. P. O. V. Svnd Ptrsn

10 Matr. nr. 25 Ll. Lyngby by, Ll. Lyngby REG. HR.,~, 5 Anmldr: Na.turfrd nj ngsnævnt for Frdriksborg amts nordllg frdmngskrd:i tl F.S 296/1980: Folhavvj l 2970 Hørsholm. I lmmrn, R. Brdiin og Poul Jnsn....lo, ~ For Skæving kommun mødt ingn. ~~~Jior Hovdstadsrådt mødt Ol Nørgaard. l ~~~~ For Lill Lyngby mnighdsråd mødt Eva MUllr. \~~ Sognpræs.t Lif BOI-ch Hansn var mødt. tog ikk Ejrn, Sigvald Nymann, og dnns-hustru-var mødt, mn dl~-- i bsigtiglsn: Dr fortogs bsigtigls Dt blv konstatrt, at dr af jrn r opført t skur indn for kort afstand af kirkgårdsmurn. Endvidr har jrn på grundn ladt opfør t drivhus. Bgg bygningsindrtningr r i strid md frdningskndlsn af 19. dcmbr Dt blv oplyst, at jrn har udbudt. jndommn til salg. Nævnt votrd og vdtog nsstmmigt at pålæggs jrn.at fjrn såvl rdskabsskurt som drivhus1~t;, fra... ~jndomrp.nindn dn l. maj _ \"l..'\~\j~ ~i!..l t, Nævnts afgørls kan indn 4 ugr anks til ovrfrdnings-! \ nævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, Frd~ ri~sborg amtskommun, hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn, frd- "0,- ningsstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. f J., ~

11 ._- _._---_ [~--~- ---_._ ---" ' _.._-._ o Nærværnd dokumnt bgærs tinglyst srvitutstiftnd på jndommn matr. nr. 25 Ll. Lyngby by, Ll. Lyngby.. -. N~tur:frdningsn2vn~ for, Frdriksbor;; nmt$ nordllggil frd fi.1i1 {, skrt.:ds dn /1. marts C~~ff--;, Carstn Jpsn :; rf'"-~ nævnts formand INDFØRT-j-- DAGBOGEJr _ HAR 8 1 * O O "3 RETTEN I HILLERØD LYST AKT. E!~f :. '131 (.~-~--",._-~- --._~ _ /dl. INDFØRT I DAGBOGEN 2 1. JUL 81 * RETTEN I HILLERØC) c-lyst A~T. NR /' / C. forum trsn _ dm. a~:'f) rtsass. Nærværnd dokumnt kvittrs hrvd til aflysning af tingbogn. ) _---_ :. 'f Naturfrd~~vnt ~ ~ ;for', dn 20. Juli Frdriksborg amts nordlig "\ frdduingskrds P f. v.. GOldi'(A, "- // -_

12 .. 'II.., Naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts Flordlig frdningskrds.havvj 1,2970 Hørsholm Tlf. (02) , Udskrift af frdningsprotokolln \ I,~'" ", w.. ~,.J_.....:"Y" Ar 1986, dn 5. fbruar kl afholdt frdningsnævnt for Frdriksborg amts nordlig frdningskrds mød i Ll. Lyngby undr ldls af formandn, dommr P. H. Raaschou og md Jann Andrasn og Bnt Christoffrsn som udpgd nævnsmdlmmr. Dr fortogs: F.S. 4/1986 Bhandling af andragnd fra Kirstn Calø og Lars Bahnsn I om tilladls til opførls af n tilbygning på jndommn matr. nr. 21 Ll. Lyngby, dr r omfattt af frdningskndls af 19. dcmbr For Hovdstadsrådt mødt Ol Nørgaard. For Skæving kommun mødt Hnrik Hornbæk. For Danmarks Naturfrdningsfornings lokalkomit mødt Frits Alsing. For mnighdsrådt mødt formandn, Eva Mullr og kirkværg Hartvig Pdrsn. Ejrn Lars Bahnsn blv antrufft. Bsigtigls fandt std, hvorundr nævnsformandn rdgjord for frdningskndlsns indhold, og hvorundr Lars Bahnsn rdgjord for tilbygningsprojktt. Frits Alsing hnstilld til jndommns jr, hvorvidt dt r muligt at forsyn tilbygningn md kvist i stdt for md ovnlysvindur. Eva Mullr oplyst, at mnighdsrådt på t mød dn 4. f- qnr bruar har vdtagt som påtalbrttigt at mddl samtykk til 130:~/;;"-'10

13 2. opførls af tilbygningn som projktrt. Nævnts mdlmmr votrd: Eftr dt vd bsigtiglsn konstatrd sammnholdt md d nævnt forlagt tgningr var dr nighd om, at dn projktrd tilbygning ikk kan btgns som n skæmmnd indrtning. Som følg af dt anført mddlt nævnt tilladls til opførls af tilbygning på 47 m 2 og n tagtag på 32 m 2 på dn omhandld jndom i ovrnsstmmls md dt nævnt forlagt projkt. Nævnts afgørls tilkndgivt. Dn sålds mddlt tilladls bortfaldr i hnhold til naturfrdningslovns 64 a, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 5 år fra tilladisns mddlls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr anks til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, Frdriksborg amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn, Frdningsstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formaål. Dn mddlt tilladls må drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58. Jann Andrasn P. H. Raaschou Bnt Christoffrsn Udskriftns rigtighd bkræfts. Hørsholm, dcjho' fbruar P. H. ~~~~o~

14 Naturfrdningsnævnt lor Frdriksborg amts nordtig frdningskrds _lhavvj l, 2970 Hørsholm TIL (02) Udskrift af frdningsprotokolln \ \.,? J:JNI 1981 Ar 1987, dn 27. maj kl afholdt frdningsnævnt for.frdriksborg amts nordlig frdningskrds mød i Lill Lyngby undr ldls af formandn, dommr P. H. Raaschou og md Jann Andrasn og Bnt Christoffrsn som udpgd nævnsmdlmmr. Dr fortogs: F.S. 61/1987 Bhandling af andragnd ~. indgåt fra Skæving kommun om tilladls til tilbygning af kapl vd Lill Lyngby kirk på aral af matr. nr. l a, dr r omfattt af søbskyttlsslini og af frdningskndls af 19. dcmbr For Hovdstadsrådt mødt Lars Thiim. Danmarks Naturfrdningsforning havd mddlt forfald. For Tisvild-Frdriksværk skovdistrikt mødt skovridr Buch-Jpsn. For Skæving kommun mødt Lif Jaral. For Mnighdsrådt mødt formandn, Eva Mullr, kirkværgn Hartvig Ptrsn og Birth Nilsn. Endvidr var mødt arkitkt Ejvind Knudsn, dr har projktrt tilbygningn. Bsigtigls fandt std. Dt konstatrds, at projktt r undr udførls. Arkitkt Knudsn rdgjord for baggrundn for projktt, frmskaffls af opholdsrum for gravrn samt rdskabsrum. på dt udpgd byggstd fandts tidligr t træskur, dr r ndrvt. Han fandt stdt gnt til opførls af tilbygningn, fordi stdt r lidt iøjnfaldnd. Bygningn vil bliv opført i rød

15 2. \ \ stn og md tgltag svarnd ti'l kapllt. Hl byggrit r goakndt af Nationalmust og dn kgl. bygningsinspktør samt af kirkministrit. Han mnr ikk, at dr kan finds andr placringsmulighdr, og altrnativt vil sålds vær n skurvogn placrt t.std på n offntlig parkringsplads. Han gav udtryk for n bklagls ovr, at byggrit r blvt påbgyndt, forindn frdningsmyndig- hdrn har udtalt sig i sagn. dt Lif Jarral oplyst, at kommunn ikk har bmærkningr til bygningstknisk. ~. Skovridr Buch-Svndsn havd ingn bmærkningr undr hnsyn til, at bygningn opførs langt fra søn, og at bygningn st fra søn r dækkt af høj trær. Lars Thiim bmærkd, at dt r Hovdstadsrådts opfattls, at nordfacadn r uhldig som følg af dn projktrd højd. Arkitkt Knudsn rdgjord for nødvndighdn af d valgt bygningshøjdr. Dt oplysts, at dt ksistrnd kapl for tidn til dls bnytts som rdskabsrum, mn man ansr ikk dnn bnyttls for at vær forskriftsmæssig. Eftr at nævnts mdlmmr havd fortagt bsigtigls på dn ny kirkgård og konstatrt, at dnn for tidn ikk bnytts ftr sit formål, sålds at dr på kirkgårdn llr på parkringspladsn mllm dnn og dn gaml præstgård syns at vær placringsmulighdr for n bygning til gravrn og dnns rdskabr, og ftr at nævnt havd stillt spørgsmål om n vntul andn placring af bygningn, frmhævd kirkværgn, at gravrn s væsntligst arbjd forgår på dn gaml kirkgård, sålds at n fjrnr placring af rdskabsrum og opholdsrum nd dn,projktrd, må anss for uhldig og førnd til mgn spildtid. Eva Mullr fastholdt, at tilbygningn bør opførs som projktrt og på dt projktrd std, hvor opførlsn r påbgyndt., "

16 3.' maj \ \ Nævnts formand rdgjord for lokalkomitns skrivls af 19. Nævnts mdlmmr votrd: Dr r nighd om, at dr ftr bygningns placring på dt. projktrd std skjult for indblik fra søn ikk i naturfrdningslovns 47 a r nogt til hindr for opførls af bygningn som projktrt. Et mdlm findr, at dn projktrd tilbygning frmtrædr hårdt og frmmd, når btragtning findr std af kirkn og dns omgivlsr fra øst. Dtt~hævnsmdlm findr drfor, at n tilbygning som projktrt,og påbgyndt vil vær skæmmnd for områdt og drfor i strid md intn~ionrn i frdningskndlsn af Hrftr, og undr hnsyn til, at dr finds andr placringsmulighdr for n mindr skæmmnd anbringls nd dn ønskd bygning på kirkns områd, findr dtt mdlm, at dr ikk bør mddls dispnsation ftr frdningskndlsn. To af nævnts mdlmmr findr dt undr hnsyn til, at byg- ningn placrs på t mindr iøjnfaldnd std, ovrvjnd ubtænkligt at godknd projktt, som dt r forlagt. Diss mdlmmr har også hnst til dt oplyst om bhovt for n bygning af dn pågældnd art og placrt ntop dt pågældnd std. Diss mdlmmr findr drfor, at dr i mdfør af naturfrdningslovns 34 (kndls af ) bør mddls dispnsation som ansøgt. Dr træffs afgørls ftr stmmflrtallt. A f g ø r l s : Dr mddls tilladls til opførls af n tilbygning til kapl vd Ll. Lyngby kirk i ovrnsstmmls md dt forlagt projkt. Dn sålds mddlt tilladls bortfaldr i hnhold til na-

17 4. turfrdningslovns 64 a, såfrmt dn ikk r udnyttt ind~ 5 år fra tilladlsns mddlls. Jann Nævnts afgørls kan indn 4 ugr anks til Ovrfraningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, Frdriksborg amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn, Skov- og Naturstyrlsn, skovdistriktt samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. Dn mddlt tilladls må drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58. Andrasn P. H. Raaschou Bnt Christoffrsn Udskriftns rigtighd bkræfts. Hørsholm, dn l. juni t

18 REG.NR.. OVERFREDNINGSNÆVN ET Slotsmarkn 15 BA/ ic 2970 Hørsholm Tlfon Lill Lyngby Sogns Mnighdsråd v/eva Mullr Skolvj Skæving Dn J.nr K/87 Frdningsnævnt for Frdriksborg Amts Nordlig Frdningskrds har vd n afgørls af l. juni 1987 mddlt dispnsation fra naturfrdningslovns 47 a (søbskyttlsslinin) og kndls af 19. dcmbr 1949 om frdning af Lill Lyngby kirks omgivlsr til, at dr må opførs n ny bygning vd sidn af kapllt vd kirkn. Danmarks Naturfrdningsforning har påklagt afgørlsn til Ovr frdningsnævnt. Dn pågældnd bygning r projktrt md ca. 62 m 2 bruttotagaral i 2 tagr. Bygningns undrtag skal anvnds til garag og rdskabsrum, og ovrtagn skal indhold opholdsrum, kontor og vask- og toiltrum for gravrn. Bygningn agts opført i rød stn og md tgltag svarnd til dn ydr frmtrædn af kapllt. På grund af trrænhældning vil tagryggn komm i n højd, dr r godt l mtr lavr nd kaplbygningns tagryg. Dt frmgår af sagn, at Mnighdsrådt har ovrvjt forskllig placringsmulighdr for n bygning til dt angivn formål og valgt dn ansøgt bliggnhd som dn for gravrns funktionr mst hnsigtsmæssig. Projktt, hrundr bygningns bliggnhd, r tiltrådt af kgl. bygningsinspktør Jns Frdslund og af Nationalmust og r af dn kgl. bygningsinspktør btgnt som lin nkl og stil færdig bygni ng". Bygningn agts opført på t aral, hvor dr ftr frdningskndlsn ikk må opførs "bygningr af nogn art". Fu 101 'FOTO

19 .. 2 Danmarks Naturfrdningsforning har påståt Frdningsnævnts afgørls ændrt lil l afslag undr hnvisning til dt principilt btænklig i, al kirkomgivlsr komprornittrs af lilfældigl byggri og i dt forliggnd tilfæld på lrods af, at dr finds andr placringsmulighdr. Subsidiært har Forningn påståt n dispnsation bgrænst til n bygning i n tag md skrånnd tag, så bygningn skjuls af kirkgårdsmurn. Forningn har anført, at dn projklrd bygning vil bskær dn mgt flott udsigt for kirkn, som r smukt bliggnd på n bakk vd Arrsø. Hlsingør Stiftsøvrighd har indstillt, at Frdningsnævnts afgørls stadfæsts. Ovr frdningsnævnt skal udtal: Dn ansøgt bygning r til brug for kirkgårdns vdligholdls og bnyttls. Slvom n bygning til dt angivn formål kan opførs bag søbskyttlsslinin og udn for dn dl af frdningsamrådt, hvor kndlsn forbydr bbyggls af nhvr art, finds dn projktrd bygnings udformning og bliggnhd, som r tiltrådt af dn konglig bygningsinspktør og Nationalmust, al frmbyd t så bgrænst indgrb i kirkns omgivlsr, hrundr i udsigtsforholdn, at d nødvndig dispnsationr bør mddls. Frdningsnævnts afgørls stadfæsts drfor. I sagns bhandling har dltagt 9 af Ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Afgørlsn r nslmmig. Md vnlig hilsn ø<~/a:l:~ I~~~hal Christiansn fm. K1Z1,

20 () / J UDDRAG AF : Ovrfrdningsnævnts afgørls af 17. novmbr 1989 om frdning af t områd vd Arrsø mllm Lill Lyngby og Pølå i Skæving og Hillrød Kommunr, FrdrikSb<ftEJtm~Mag nr. 2753/89). 1\ \1. nk. 0.,, \ 14. Ophævls af ældr frdningr. Følgnd frdningskndlsr ophævs i dn angivn udstrækning: I) Ovrfrdningsnævnts kndls af 3. novmbr 1950 om frdning af aralr i Njd for all af kndlsn omfattd aralr bortst fra matr.nr. 10 ~ Njd By, Alsøndrup. 2) Frdningsnævnts kndls af 19. dcmbr 1949 om frdning af omgivlsr til Ll. Lyngby kirk for så vidt angår dt aral af matr.nr. I ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, som r omfattt af nærværnd frdningsafgørls. F O R T E G N E L S E ovr matriklnumr, hvorpå ældr frdningr ophævs. 1) Udladt hr 2) Frdningsnævnts kndls af 19. dcmbr 1949 om frdning af omgivlsr til Ll. Lyngby Kirk ophævs for så vidt angår dt aral af matr.nr. I a Ll. Lyngby By, som r omfattt af nærværnd frdningsafgørls.

21 Frdningsnævnt for Nordsjælland Sdr. Jrnbanvj 18B 3400 Hillrød Tlf Dn 21. sptmbr 2014 traf Frdningsnævnt for Nordsjælland afgørls i sagn: FS 027/2013 Ansøgning om dispnsation til at opfør t cyklskur m.v. samt om lovliggørnd dispnsation til n carport m.v. på jndommn matr. nr. 21 Lill Lyngby By, Ll. Lyngby, bliggnd Lill Lyngbyvj 17, 3320 Skæving, Hillrød Kommun. Ansøgningn: Hillrød Kommun har dn 30. april 2014 (sag ) vidrsndt n dispnsationsansøgning fra jrn af ovnnævnt jndom, idt dr søgs om frdningsnævnts tilladls til at dr kan opførs t cyklskur og t brændskur på jndommn. Dr ansøgs ndvidr om n lovliggørnd dispnsation i rlation til 2 mindr drivhus, n åbn carport samt t skur. Af kommunns hnvndls frmgår blandt andt: Ansøgningn. Cyklskur. Ansøgr søgr om opførls at cyklskur på 10 m2 (2.5 x 4.0 m). Højdn på skurt til kip blivr på 2.5 m. Dr læggs tagpap på tagt og vægbklædningn blivr granraftr. Bgrundlsn for at søg om opførls at cyklskur r mangl på plads til opbvaring af cyklr, havmøblr og grill m.v. Ansøgr skrivr, at ovnnævnt llrs vil stå udnfor og skæmm omgivlsrn. Brændskur Ansøgr søgr om opførls af t brændskur på 20 m2 (4 x 5 m). Højdn til kip vil bliv 3 m. Bgrundlsn for at søg om opførls af brændskurt r, at ansøgr i dag ovrdækkr brændstakkn md divrs prsnningr, træpladr, bølgtræpladr og plastikplad, hvilkt virkr skæmmnd. Endvidr at brændt blivr dlvist vådt undr d nuværnd forhold. Eksistrnd skur Skurt r 26 m2 og ca. 2,75 m højt. Dt blivr anvndt til opbvaring af værktøj, matrialr, havrdskabr mv. Eksistrnd drivhus Drivhusn r hnholdsvis 5 m2 og 9 m2. Højdn r hnholdsvis 2 m og 2.30 m. Drivhusn blivr brugt til dyrkning af frugt og grønt. Udtalls. Kommunn har vært ud at bsigtig områdt Kommunn vurdrr at all 5 bygningr krævr tilladls fra frdningsnævnt, da dr ifølg frdningsbstmmlsrn ikk må opførs sprøjthus, transformatorstationr, garagr, hønshus, bodr llr skurr.

22 2 Nyt cyklskur Kommunn vurdrr at cyklskurt ikk vil virk skæmmnd for kirkn og kirkgårdn hvrkn fra offntlig vj llr opp fra kirkn. Skurt vil dlvist vær skjult af d ksistrnd bygningr og bplantning på naboparclln. Nyt brændskur Kommunn vurdrr at brændhust ikk vil virk skæmmnd for kirkn og kirkgårdn, da dt vil ligg dlvist bag ksistrnd skur og vil bliv lavr nd dt ksistrnd skur. Eksistrnd skur Dt sr ud som om skurt har liggr dr i hvrt fald sidn 1989, slvom luftfoto frm til 1999 r i n dårlig kvalitt. I 1999 r skurt hlt tydligt på luftfotot. Kommunn vurdrr, at bygningn faldr ind landsbymiljøt md sin mørk træbklædning, og ikk r skæmmnd for kirkn og dns omgivlsr. Endvidr liggr skurt i pæn afstand fra kirkn (ca. 65 m). Skurt kan ss fra kirkgårdn, mn t højt træ bagvd skurt skjulr dlvis bygningn, når dr r blad på trærn. Samlt st vurdrr kommunn at skurt ikk r skæmmnd for kirkn og dns omgivlsr. Eksistrnd drivhus Drivhus 1 liggr tæt på bbolssjndommn og r af mgn bskdn størrls. Dt frmgår af luftfoto, at dt må vær opført i priodn Drivhust liggr bag bbolsn på nabomatrikln, og kan drfor ikk ss fra kirkn. Drivhust vurdrs drfor ikk at skæmm kirkn og dns omgivlsr. Drivhus 2 liggr vinklrt på dt ksistrnd skur og r af bskdn størrls. Dt frmgår af luftfoto at drivhust må vær opført i priodn Dt kan ikk ss fra kirkn, da drivhust skjuls af dt ksistrnd skur. Samlt st vurdr kommunn at drivhust ikk skæmmr kirkn og dns omgivlsr. Eksistrnd carport Carportn liggr op af dn ksistrnd bbolssjndom og r n åbn carport. Dt frmgår af luftfoto at carportn må vær opført i bgyndlsn af 1990 rn. Dn kan ikk ss fra kirkn, da bygningr og bplantning fra naboparclln dækkr for indsigtn til carportn. Carportns åbn konstruktion og bskdn størrls vurdrs samlt st ikk at skæmm kirkn og dns omgivlsr. Dt ansøgts placring frmgår af t bilagt ovrsigtskort, ligsom kommunn har mdsndt fotobilag af d ksistrnd forhold på jndommn og af jndommns omgivlsr. Høringssvar: Danmarks Naturfrdningsforning, Hillrød afdling, har dn 2. juni 2014 oplyst, at forningn ikk har bmærkningr i sagn. Hlsingør Stiftsøvrighd har ftr indhntt udtalls fra kgl. bygningsinspktør dn 8. sptmbr 2014 mddlt, at stiftsøvrighdn ikk har bmærkningr til dt ansøgt. Hillrød Provsti har dn 25. august 2014 oplyst, at dr ikk r indvndingr mod dt ansøgt. Mnighdsrådt for Skæving Lill Lyngby Sogn har dn 21. august 2014 mddlt, at rådt ikk har at anfør mod dt ansøgt.

23 3 Naturstyrlsn, Dt åbn land, har i skrivls af 7. juli 2014, jf. naturbskyttlsslovns 33, stk. 4, blandt andt nærmr rdgjort for jndommn samt d for jndommn gældnd frdningsbstmmlsr. Dt frmgår hraf: Frdningn Ejndommn r omfattt af frdningn af Lill Lyngby Kirks omgivlsr, frdningsnævnt, dn 19. dcmbr 1949, rg. nr Frdningns formål r at Lill Lyngby Kirk og tilhørnd kirkgård kommr til at frmstrædr så smukt og værdigt som muligt, særlig sålds at skæmmnd bbygglsr som sprøjthus, transformatorstationr, garagr, hønshus og skur ikk anbrings for tæt op imod kirkrn. I frdningns bstmmlsr for matr nr. 21,Ll. Lyngby By, 11. Lyngby står: Dr ikk må opførs sprøjthus, transformatorstationr, garagr, hønshus, bodr llr skurr, j hllr anbrings skæmmnd indrtningr af nogn art, hrundr ldningsmastr. Ejndommn Matr.nr. 21 Lill Lyngby By, 11. Lyngby js af Sissl Matthison-Hansn og Lars Christnsn. Ejndommn har t grundaral på 835 m2 og ifølg BBR bbyggt md t nfamilihus på 123 m stuplan og 50 m2 kældr. Drudovr r dr ndnu n bygning, dr ikk r opgivt aral for. Øvrig rgulring/planlægning på aralt Naturstyrlsn vurdrr, at dt ansøgt ikk vil mdfør bskadigls af plantartr llr yngl- llr rastområdr for d dyrartr, dr frmgår af habitatdirktivt bilag IV. Frdningsnævnts afgørls: Eftr naturbskyttlsslovns 50, stk. 1, kan frdningsnævnt dispnsr fra bstmmlsrn i n forslåt llr fastsat frdning, når dt ansøgt ikk r i strid md frdningns formål. Vidrgånd afviglsr fra n frdning nd nævnt i stk. 1, og hlt llr dlvis ophævls af n frdning kan, jf. lovns 50, stk. 5, kun fortags ftr rglrn om gnnmførls af frdningr. Frdningsnævnt findr at kunn lægg til grund, at ansøgningn om dispnsation fra frdningsbstmmlsrn ikk vil strid mod frdningns formål og vil vær af undrordnt btydning i forhold til dtt. Frdningsnævnt findr ndvidr, at dt ansøgt ikk r hindrt af d hnsyn, som frmgår af naturbskyttlsslovns 50, stk Frdningsnævnt mddlr hrftr i mdfør af naturbskyttlsslovns 50, stk. 1, dispnsation til dt ansøgt. Dt r t vilkår for dn mddlt tilladls, at dt ansøgt opførs md t dæmpt, visult farvvalg i forhold til omgivlsrn i form af jordfarvr llr tilsvarnd. Afgørlsn r trufft af frdningsnævnts formand i mdfør af 10, stk. 5, i bkndtgørls nr af 11. novmbr 2006 om forrtningsordn for frdningsnævn. Tilladlsn må ikk udnytts før udløbt af klagfristn på 4 ugr, jf. naturbskyttlsslovns 87, stk. 3, jf. stk. 1.

24 4 Tilladlsn bortfaldr ftr naturbskyttlsslovns 66, stk. 2, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 3 år fra tilladlsns mddlls llr ikk har vært udnyttt i 3 på hinandn følgnd år. Tilladlsn omfattr ikk tilladlsr, som skal mddls af andr myndighdr. Toftagr Nævnts formand Vjldning om klag Afgørlsn kan indn 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt, påklags til Natur- og Miljøklagnævnt af adrssatn for afgørlsn, jrn af dn jndom, som afgørlsn vdrørr, offntlig myndighdr og lokal forningr og lignnd, som har væsntlig intrss i afgørlsn samt landsdækknd forningr og organisationr, hvis hovdformål r bskyttls af natur og miljø, og landsdækknd forningr og organisationr, som ftr drs formål vartagr væsntlig rkrativ intrssr, når afgørlsn brørr sådann intrssr. Klag skal stils til Natur- og Miljøklagnævnt og snds til Frdningsnævnt. Dt r n btingls for Natur- og Miljøklagnævnts bhandling af n klag, at klagrn indbtalr t gbyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagnævnt. Når Natur- og Miljøklagnævnt har modtagt klagn fra Frdningsnævnt, vil Naturog Miljøklagnævnt tilsnd klagrn n opkrævning. Natur- og Miljøklagnævnt vil ikk påbgynd bhandlingn af klagn, før gbyr r modtagt. Btals gbyrt ikk indn for dn fastsatt frist på 14 dag, afviss klagn fra bhandling. Vjldning om gbyrbtaling kan finds på Natur- og Miljøklagnævnts hjmmsid Gbyrt tilbagbtals, hvis klagrn får hlt llr dlvist mdhold i sin klag. Til orintring bilæggs rlvant bstmmlsr fra naturbskyttlsslovn. Dnn afgørls r sndt pr. -mail til: Lars Christnsn, -mail: Hillrød Kommun Danmarks Naturfrdningsforning Danmarks Naturfrdningsforning i Hillrød Naturstyrlsn Naturstyrlsn, Dt åbn land Friluftsrådt Friluftsrådt v/poul Erik Pdrsn DOF DOF Nordsjælland Hlsingør Stift, -mail: Mnighdsrådt Ll. Lyngby sogn, Att: formand Bnth Knak Nygaard, -mail: Pr. Alm. Brv til: Hillrød Provsti, Østrgad 16, 1, 3400 Hillrød

25 5 Bilag 1 Naturbskyttlsslovns 50 Frdningsnævnt kan mddl dispnsation fra n forslåt llr fastsat frdningsbstmmls, når dt ansøgt ikk vil strid mod frdningns formål. Rglrn i 66 findr tilsvarnd anvndls. Stk.2. Frdningsnævnt kan kun mddl dispnsation fra n frdning llr n forslåt frdning i llr udn for t intrnationalt naturbskyttlssområd, hvis dt ansøgt ikk indbærr forringls af naturtypr og lvstdr for artr llr btydlig forstyrrlsr af artr, som områdt r udpgt for. Stk.3. Mdmindr btinglsrn i 65, stk. 6, r opfyldt, kan frdningsnævnt ikk mddl dispnsation fra n frdning llr n forslåt frdning, hvis dt ansøgt kan 1. 1)bskadig llr ødlægg yngl- llr rastområdr i dt naturlig udbrdlssområd for d dyrartr, dr r nævnt i bilag 3 til lovn, llr 2. 2)ødlægg d plantartr, dr r nævnt i bilag 5 til lovn, i all livsstadir. Stk.4. Dt skal frmgå af afgørlsr ftr stk. 1, at btinglsrn i stk. 2 og 3 r opfyldt. Stk.5. Vidrgånd afviglsr fra n frdning nd nævnt i stk. 1 samt hl llr dlvis ophævls af n frdning kan kun fortags ftr rglrn om gnnmførls af frdningr. Naturbskyttlsslovns 74 Dt påhvilr dn til nhvr tid værnd jr llr brugr af n jndom at brigtig t ulovligt forhold, mdmindr andt følgr af kapitl 11 a. Stk.2. Tilsynsmyndighdn, jf. 73, kan for jrns rgning lad t påbud om at brigtig t ulovligt forhold tinglys på jndommn. Når forholdt r brigtigt, skal myndighdn lad påbuddt aflys fra tingbogn. Stk.3. Når t vd dom mddlt påbud om at brigtig t ulovligt forhold ikk ftrkomms rttidigt, og inddrivls af tvangsbødr ikk kan antags at før til, at påbuddt ftrkomms, kan tilsynsmyndighdn fortag dt nødvndig til forholdts brigtigls på dn forpligtds rgning. Stk.4. Såfrmt t ulovligt forhold frmbydr far for oprtholdlsn af tilstandn af t områd llr for dyr og plantr, dr r bskyttt i mdfør af lovn, og t påbud om at brigtig forholdt ikk ftrkomms rttidigt, kan tilsynsmyndighdn umiddlbart lad dt nødvndig arbjd udfør på dn forpligtds rgning. Politit ydr nødvndig bistand hrtil. Stk.5. Såfrmt t påbud om at brigtig t ulovligt forhold omfattt af 21, stk. 1, llr af rglr udstdt ftr 21, stk. 2, nr. 2 og 5, ikk ftrkomms rttidigt, kan tilsynsmyndighdn umiddlbart lad dt nødvndig arbjd udfør på dn forpligtds rgning.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSDAGSORDEN KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22-06-2000 Møddato: 22-06-2000 Mødtidspunkt: kl. 15.00 - Mødstd: B249 Fraværnd: # 91093/21-06-2000 22-06-2000 Bilags- og indholdsfortgnls

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere