Vejledning og Husorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning og Husorden"

Transkript

1 Vejledning og Husorden

2 Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen for at beskytte både beboere og bebyggelsen. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man mere eller mindre bliver afhængige af hinanden. Man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt, at opstille visse regler for at skabe et godt klima. Vi beder Dem huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både Dem og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn, samt at foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det, der ødelægges, såfremt de ansvarlige for eventuelt hærværk ikke findes. El- og gas-installation Før De flytter ind, skal De give elektricitetsselskabet besked om el- og gastilslutning til lejligheden. Husk at opgive installationsnummer. Det står på måleren. 1

3 Forbrug af el og gas betales af beboeren. Det samme gælder skader, som skyldes forkert betjening eller misbrug. Alle uregelmæssigheder ved tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til ejendomsfunktionæren. Skiltning Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra administrator PrivatBo. Navneskilte må for at skåne dørene kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af PrivatBo. Antenner Tilslutning til eventuel fællesantenne må kun foretages med originalkabler og stik. Tal med ejendomsfunktionæren herom. Der må kun opsættes udvendige antenner og loftsantenner efter forudgående skriftlig tilladelse fra administrator PrivatBo. Forsikringer Før De tegner glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør De forespørge hos PrivatBo, eller på ejendomskontoret, om der er tegnet kollektiv forsikring, eller om De på anden måde er dækket ind. Hvis De eller Deres børn slår en rude i stykker, er ansvaret Deres. Under normale forhold vil en sådan skade uden for Deres bolig blive dækket af Deres familieansvarsforsikring. 2

4 Vandskade, brandskade m.m. skal omgående anmeldes til ejendomskontoret, idet ejendommen er forsikret, og fordi det kan være svært for den enkelte beboer at skønne, hvorvidt skaden skal dækkes af den private lejers forsikring eller af ejendommens. Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af ejendommens forsikringer. Normalt vil det være dækket af en almindelig husstandsforsikring. Dette gælder også, såfremt skaden skyldes utætheder i rør og radiatorer eller skader forvoldt ved uheld i omkringliggende lejligheder. Støj Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl og kl Symaskiner og lign. maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. Slagboremaskiner må benyttes til ophængning af billeder, gardiner og lign. på hverdage mellem kl og kl Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer bør De vise særlige hensyn til Deres naboer ved at dæmpe ned, så De ikke forstyrrer de andre beboeres ønske om nattero, samme regler er gældende, hvis lejeren har besøgende. I særlige tilfælde bør De sikre Dem, at naboerne er indforstået med støj efter kl

5 Hamren og banken ved istandsættelse af lejligheden m.m., må kun finde sted på hverdage mellem kl og kl Vedligeholdelse af installationer For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skyldes ud gennem vask og toiletkumme. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomskontoret. For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til. Vær opmærksom på, at vand koster mange penge, så spar på det. Udluftning For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, bør beboerne foretage en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Helst flere gange dagligt blot 5-10 min. ad gangen. Ændringer Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra ejendommens administrator. Råderet og forbedringer i det lejede, er omtalt i ejendommens vedligeholdelsesreglement. 4

6 Installering af brusekabine, vaskemaskine eller opvaskemaskine kræver skriftlig tilladelse fra ejendommens administrator. Ferie Såfremt De skal være væk fra Deres bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren herom. Ejendomsfunktionæren har dog ingen pligt til at holde boligen under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste indbrudstyve. Husdyr Hvis ejendommen har vedtaget, at der må holdes husdyr, skal lejeren indhente en skriftlig tilladelse fra ejendomsfunktionæren hertil. Omgåelse af de i tilladelsen givne regler kan medføre tilbagekaldelse af tilladelsen. Husdyr skal altid føres i snor. Efter at tilladelse til husdyrhold er modtaget, skal bl.a. følgende betingelser og ordensregler overholdes: Dyret må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen. Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret således, at ejendommen holdes skadesløs for alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte måtte forvolde. Husdyr må ikke luftes på legepladser, og lejeren er ansvarlig for, at dyrene ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder. 5

7 I tilfælde af berettiget klage over husdyr, vil tilladelsen umiddelbart blive ophævet. Beplantning Beplantningen i gårdhaver og forhaver må ikke være til gene for andre beboere. Fuger i facade- og vindueselementer samt hjørnestolper og tagudhæng skal holdes fri af beplantning. Haverne må ikke benyttes til henkastning af affald. Slyngplanter og lign. klippes tæt til hegn eller lign., så gangstier holdes fri. Beboerne har ret men ikke pligt til at medtage beplantninger og fliser, de selv har bekostet, ved fraflytning. Såfremt fliser medtages, skal gruset samtidig fjernes og muld evt. pålægges. Skån de grønne anlæg. Alle vil gerne bo i et pænt kvarter, og hvis beboerne og børnene til daglig gør deres til at værne om beplantningen og de kollektive anlæg, vil de fortsat bo i en pæn bebyggelse. Altaner Altaner skal holdes rene for at undgå at tilstopning af afløbet forårsager vandskade hos andre beboere. Det er tilladt, at anbringe altankasser med blomster samt at opsætte markiser og solsejl, når eventuelle anvisninger vedr. farver og anbringelse følges. 6

8 Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, f.eks. i aviser eller affaldsposer. Dette gælder også tomme dåser og lignende. Affaldet kommes i affaldsbøtterne og må ikke henkastes andre steder. Hvis De har større ting som papkasser, møbler og lign. som skal køres væk, bedes De i forvejen tale med ejendomsfunktionæren herom. Sådanne ting må ikke henstilles i affaldsrummet. Husk også at lukke affaldslåget, for at undgå dårlig lugt. Fodring af dyr Fodring af fugle eller dyr ved udkastning af brød eller lign., er af hensyn til rottefare ikke tilladt. Ej heller opsætning af foderbræt eller fuglekasser. Børn og leg Børn gives de videst mulige rammer for udfoldelse, men hensynet til sikkerheden og det gode klima beboerne imellem, nødvendiggør dog visse retningslinier. Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, på loftsgange, i kældre og gadedøre og andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne. Boldspil er kun tilladt indenfor opsatte boldhegn eller optegnede hvide linier i gården. Dog tillades spil med fjerbold eller let, ikke massiv plastbold. 7

9 Det er ikke tilladt, at tegne (graffiti) eller male på ejendommens træ og murværk eller på anden måde at beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Brug af f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler, dolke, fyrværkeri og lign. må ikke finde sted på ejendommens område. Legevogne og legeredskaber må ikke henstilles eller efterlades på gange, trapper, legepladser og fællesarealer. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. må ikke henstilles, hvor de kan være til gene for andre. Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt i gårde, porte m.m. Parkering Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser. Campingvogne, lastvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og uden særlig tilladelse, heller ikke på ejendommens arealer. Kør med forsigtighed. Vask, tøjtørring, tæppebankning m.v. Tal med ejendomsfunktionæren om reglerne for benyttelse af ejendommens vaskeri. Tørring af tøj bør ske enten i tørrerum eller i tørregård. 8

10 Tøjtørring og luftning af sengetøj, kan foregå på altanen, men det bør ske således, at det ikke kan ses fra anlæg eller gade. Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre beboere, men De er velkommen til at benytte bankestativerne på alle hverdage. Låse Hvis ejendommen har fællesrum, der er forsynet med lås, eksempelvis opgange, affaldsskure, cykelkældre og vaskerum, skal disse arealer være aflåst. Smæklåse og dørpumper må ikke blokeres. Hvis pulterrum, kælderrum m.v. ikke benyttes, skal de være aflåset, og evt. vinduer skal holdes lukkede. Støjende naboer Føler man sig generet af sine medbeboere, henstilles det, at man henvender sig personligt til vedkommende, inden man retter skriftlig henvendelse til ejendommens administrator. Klagebrev kan enten udformes af lejeren, eller der kan hvis ejendommen har et standardskema gives de oplysninger og oplevelser, lejeren har om den/de personer, der klages over. Tidspunkt, arten af klage samt varighed bør oplyses. Af hensyn til klagens evt. behandling ved domstolene, er det en fordel, hvis flere lejere klager. 9

11 De klagende skal naturligvis selv have følt sig generet, hvorfor det ikke tillægges bevisværdi at klage på andres vegne. Ejendomsfunktionæren Som det fremgår af det, De netop har læst, vil De i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos ejendomsfunktionæren i træffetiden, hvor han er til disposition for beboerne. Det er også ofte ham, der vil påtale, hvis De eller Deres børn kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op det er en del af hans arbejde. De er naturligvis også velkommen på ejendommens administrationskontor, hvis der skulle opstå problemer, som Deres ejendomsfunktionær ikke kan hjælpe Dem med. Beboerne må i øvrigt både i egen og i ejendommens interesse rette sig efter anvisninger fra ejendommens funktionærer. April

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere