IF indsatsområder 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF indsatsområder 2014"

Transkript

1 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser, som blev udarbejdet på IF s strategiseminar i november Godt begyndt er halvt fuldendt, siger et gammelt ordsprog. Vi er godt i gang med, men har endnu ikke fuldendt med vores indsatsområder. Derfor skal vi fortsætte den proces, vi har igangsat. Vi skal have fokus på synligheden af vores uddannelser i 2014 og deres vækstpotentialer. Vi vil på de næste sider beskrive, hvordan vi ser, at der konkret arbejdes videre med de indsatsområder vi har valgt. Det er vigtigt, at både IF og udviklingsudvalgene kommer på banen, hvis vi skal lykkes med vores indsatsområder. Vi håber, at vi med dette papir skaber klarhed over, hvad vi ser er vigtigt at arbejde med i fælleskab i det kommende år. Det er et vigtigt skridt til, at vi sammen kan nå vores fælles mål. Pia Maul Andersen, IF Formand Christine Bernt Henriksen, IF Næstformand Side 1/16

2 IF indsatsområder 2014 rejsen fortsætter IF indsatsområder 2014 TEMA: Leveringssikkerhed i AMU 1. Implementering og formidling af garantikurser 2. Digital læring TEMA: Jobmobilitet 3. Videreudvikling og formidling af AMU kursuspakker TEMA: Vækstpotentiale 4. Flere elever på IF s uddannelser 5. Optimering og udvikling af IKV/RKV praksis 6. Meritvej fra AMU til EUD og fra EUD til EUD TEMA: Kvalitet i EUD 7. Operationelle praktikmål i alle IF erhvervsuddannelser TEMA: Synlighed 8. Udvikling af søgeportal til erhvervsuddannelser 9. Drift og videreudvikling af amukurs.dk 10. Oplev AMU IF s indsatsområder hvordan vi arbejder med dem De 10 strategiske indsatsområder, som IF fokuserer på i 2014, har forskellig historik og kompleksitet. Men fælles for indsatsområderne er, at de alle kræver samarbejde og alliancer på tværs af udvalgene og med andre aktører, for at de lykkes. Indsatsområderne understøtter IF s strategiske målsætninger, som er: Behovsdækning og udvikling Synlighed Kvalitet og evaluering Interessevaretagelse I det følgende beskrives de 10 indsatsområder nærmere. Side 2/16

3 TEMA: LEVERINGSSIKKERHED I AMU 1. Indsatsområde: Implementering og formidling af garantikurser Leveringsikkerhed har i 2013 været et centralt emne i udviklingsudvalgene, hvor særligt fastlæggelse af garantikurser har været i fokus. Garantikurser ses som én af flere metoder til at opnå leveringssikkerhed i AMU. I 2013 blev der indgået aftaler om garantikurser på 10 FKB er. Indsatsen ses som vigtig i forhold til at øge aktiviteten på IF s AMU kurser og sikre flere tilfredse brugere. Konkrete initiativer: Relevante udviklingsudvalg fortsætter tæt samarbejde med udbudsskoler for at følge op på aftaler om garantikurser samt understøtte yderligere fastlæggelses af kurser med garanti Sekretariatet følger op på at skolerne får synliggjort garantikurser på efteruddannelse.dk og - når muligt - på amukurs.dk Udviklingsudvalgene beslutter markedsføringsstrategi for egne garantikurser og koordinere denne med de øvrige udviklingsudvalg Sekretariatet vil i samarbejde med organisationerne sørge for, at garantikurser bliver kommunikeret ud til relevante netværk IF evaluerer garantikursusudbuddets resultater i forhold til målet om at få flere kursister som følge af ordningen. Med afsæt i resultaterne fra evalueringen skal der træffes beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at igangsætte en proces med skoler i forhold til at få etableret et udbud af kursuspakker med garanti inden for en nærmere specificeret periode. IF udvalgene giver formel tilbagemelding til undervisningsministeriet om, hvilke skoler der samarbejder om garantikurser og derfor kan fritages fra udbudsforpligtelsen, som den er defineret i 19 i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kurser der er markeret med garanti gennemføres, og at der er tilslutning til disse kurser. aktiviteten på IF s kurser bliver højere i 2014 end i den forudgående periode. Side 3/16

4 2. Indsatsområde: Digital læring Indsatsen er vigtig, fordi digital læring ses som en mulighed for at styrke kvaliteten i de AMU kurser, som IF er uddannelsesansvarlige for. IU har udarbejdet projektet IKT i AMU, der har en række anbefalinger til, hvordan øget brug af Information og Kommunikations Teknologi (IKT) i AMU kan bringes i spil på en værdifuld måde. Erfaringer fra dette projekt, sammenkoblet med anden viden inden for digital læring, skal i 2014 bringes i spil. Sekretariatet deltager ved en international konference i Berlin i december 2013 om digital læring og forbereder en evt. deltagelse på konferencen i London i januar Herudover har Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering igangsat drøftelser inden for åbent værksted og digital læring og Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri har allerede indhentet mange konkrete erfaringer omkring brug af digitale undervisningsmaterialer. I flere af de udmeldte strategier eller reformudkast fra regeringen er der aktuelt fokus på digitalisering. Målet er derfor, at der i 2014 i samarbejde med andre relevante sekretariater og, hvis muligt, med deltagelse af fagpersoner fra undervisningsministeriet, udarbejdes en fælles ansøgning, der understøtter udvikling af digital læring for IF s målgruppe. der ansøges midler til et projekt, der understøtter digital læring for IF s målgruppe. TEMA: JOBMOBILITET 3. Indsatsområde: Videreudvikling og formidling af kursuspakker Siden oprettelse af amukurs.dk er der udviklet over 75 kursuspakker alene inden for IF s område. Uddannelsespakkerne har forskellige formål: a) at kvalificere til en konkret jobprofil/ et jobområde, b) er Basiskurser eller introduktion til et fagområde eller branche, c) efteruddannelsesmulighed for faglærte (overbygning) eller d) standardmerit i forhold til en erhvervsuddannelse. Indsatsen er vigtig, fordi pakker dels kan understøtte fortsat beskæftigelse for medarbejdere i industrien, dels er med til at sikre Side 4/16

5 overskuelighed i udbuddet af AMU samt gøre det synligt, hvorledes AMU kan være skridt på vejen til en erhvervsuddannelse. Konkrete initiativer som skal igangsættes: Relevante udviklingsudvalg skal løbende udvikle og justere kursuspakker, så de stemmer overens med branchens behov Sekretariatet skal sikre, at alle udviklede kursuspakker er synliggjorte på amukurs.dk Sekretariatet skal i samarbejde med organisationerne arbejde for en målrettet kommunikation af centrale uddannelsespakker. Formålet er, at relevante netværk og brancher har kendskab til de udviklede kursuspakker. IF skal sikre, at der sker en koordination af de drøftelser som pågår mellem skolerne og de enkelte udviklingsudvalg. Dette for at sikre, at evt. tværgående løsninger ikke overses få udbredt kendskabet og synliggjort værdien af udvalgte kursuspakker. Disse skal udvælges ud fra, at de giver værdi bredt i industrien, at de giver merit ind i en erhvervsuddannelse eller med afsæt i et aktuelt område i industrien, hvor der efterspørges arbejdskraft. Succes skal måles i forhold til en stigning i aktiviteten på de AMU kurser, der indgår i kursuspakkerne. TEMA: VÆKSTPOTENTIALE 4. Indsatsområde: Flere elever til IF s uddannelser Flere af IF s erhvervsuddannelser har svært ved at fungere under de nuværende finansielle rammer for erhvervsuddannelserne. Ligeledes er IF s arbejdsmarkedsuddannelser udfordret på grund af faldende aktivitetstal på mange områder. Undersøgelser 1 har vist, at der er en betydelig del af de jobs, der i dag varetages af ufaglærte, som reelt forudsætter faglærte kompetencer. Det betyder, at mange af disse jobs skal besættes af en faglært, når de ufaglærte trækker sig tilbage. IF s uddannelser skal være med til at sikre, at fremtidens arbejdskraft har de efterspurgte kompetencer, Det er derfor vigtigt, 1 Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien, Jan 2013 Side 5/16

6 at IF får realiseret det vækstpotentiale der er inden for de respektive uddannelsesområder. Konkrete initiativer: Alle udviklingsudvalg skal vurdere vækstpotentialet for egne uddannelser og udarbejde konkrete målsætninger og en handlingsplan, der beskriver hvilke konkrete initiativer de vil arbejde med for at realisere vækstpotentialet. Blandt redskaberne til at realisere vækstpotentialet kan være bl.a. broer og merit mellem de forskellige IF uddannelser, opdyrkninger af nye brancheområder samt markedsføringstiltag. Handlingsplanens effekt evalueres inden udgangen af IF udvalget får en koordinerende rolle, hvilket betyder, at IF vil være ansvarlig for en prioritering og implementering af de aktiviteter, som går på tværs af alle udviklingsudvalg. alle udviklingsudvalg inden april 2014 får opstillet mål for, hvor mange elever og kursister udvalget satser på at tiltrække samt får lavet plan for aktiviteter, der skal igangsættes for at nå dette mål. alle udviklingsudvalg inden oktober 2014 har gennemført de planlagte aktiviteter alle udviklingsudvalg har evalueret deres handlingsplaner inden udgangen af januar Optimering af Individuelle kompetencevurderinger (IKV) i AMU og EUD Det er oplevelsen, at flere skoler er tilbageholdende med at bruge IKV/RKV pga. usikkerhed omkring, hvordan disse udføres på en fagligt og forretningsmæssigt forsvarlig måde. Samtidig er det oplevelsen, at mange skoler gennemfører IKV/RKV på en måde, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til medarbejdernes og virksomhedernes behov. Derfor er det vigtigt, at IF kan give et kvalificeret indspil i forhold til, hvordan IKV/RKV kan gennemføres på en måde som sikrer en god kvalitet for medarbejdere og virksomheder i industrien. Sekretariatet har i 2. halvår af 2013 igangsat et pilotprojekt, hvor der indgås aftale med tre skoler omkring udbud af et ensartet landsdækkende IKV forløb med henblik på uddannelse af 600 industrioperatører. Erfaringerne af dette Side 6/16

7 pilotprojekt vil blive evalueret af udviklingsudvalget for industrioperatør i december Endvidere har sekretariatet i 2013 været tovholder for et TUP projekt, som har til formål at finde bæredygtige forretningsmodeller for IKV i AMU. Målgruppen for projektet er ufaglærte og faglærte medarbejdere i procesindustrien og industriteknikere inden for fremstillingsindustrien. Projektet afsluttes februar 2014 med anbefalinger omkring bæredygtige forretningsmodeller for IKV i AMU. Konkrete initiativer igangsættes: Resultaterne af TUP projektet omkring forretningsmodeller for IKV i AMU skal udfoldes til de øvrige dele af IF s portefølje. Udviklingsudvalg for industrioperatør implementerer konkrete erfaringer fra pilotprojekt og bæredygtige forretningsmodeller for IKV i AMU til samtlige udbydere af industrioperatører. Erfaringerne fra implementeringen evalueres. Erfaringer fra industrioperatør videregives til øvrige udvalg i regi af IF med henblik på at implementere god praksis inden for IF s øvrige uddannelser. IF udvalget skal evaluere erfaringerne med at udbrede nye koncepter for IKV/RKV med henblik på at vurdere, om der er problemstillinger inden for feltet, som bør drøftes nærmere med ministeriet. IF udvalget har den koordinerende rolle i forhold til at sikre, at de erfaringer som er indhentet i pilotprojektet på industrioperatør og TUP projektet spredes til de øvrige IF uddannelsesområder. sekretariatet har udarbejdet brugbart IKV værktøj inden for industrioperatør, som er klar til implementering i januar 2014 der er gennemført en implementeringsstrategi som sikre bredt kendskab til IKV mulighederne, og at der gennemføres en god og ens praksis inden for uddannelsen til industrioperatør inden juni 2014 samtlige udvalg inden september 2014 har udarbejdet en implementeringsstrategi for, hvordan de vil understøtte en synlig og ensartet IKV praksis på eget område. 6. Indsatsområde: Meritveje fra AMU til EUD og fra EUD til EUD Som en del af en vækststrategi skal der ses på mulighederne for standardmerit fra AMU over i en af IF s erhvervsuddannelser. Her skal fokus være på Side 7/16

8 standardmerit i forhold til de udviklede kursuspakker. Indsatsen er med til at sikre, at AMU ikke bliver en uddannelsesmæssig blindgyde ligeledes er det vigtigt, da det er medvirkende til at gøre vejen fra ufaglært til faglært kortere og mere overskuelig. Endvidere skal der ses på meritveje imellem IF erhvervsuddannelser og IF erhvervsuddannelser i forhold til andre uddannelser. Uddannelsesmulighederne bliver mere sammenhængende og understøtter den politiske dagsorden om fra ufaglært til faglært. Konkrete initiativer: Sekretariatet kortlægger, hvilke AMU pakker der kan give standardmerit ind i IF s erhvervsuddannelser. Udviklingsudvalgene validerer dette arbejde inden for de specifikke brancheområder. Sekretariatet udarbejder oplæg til meritveje mellem IF erhvervsuddannelser samt fra IF uddannelser til videre uddannelsesmuligheder. Udviklingsudvalgene og IF validerer dette arbejde. Udviklingsudvalgene drøfter markedsføringsinitiativer i forhold til at få udbredt kendskabet til mulighed for standardmerit. IF har en koordinerende rolle i forhold til de markedsføringsinitiativer, som foreslås i de enkelte udviklingsudvalg. Dette for at sikre, at eventuelle synergier udnyttes og markedsføringsbehov, som går på tværs, bliver eksekveret af IF. alle udviklingsudvalg inden juli 2014 har valideret en eller flere meritgivende AMU-pakker på eget område samt drøftet mulighederne for markedsføring af disse. meritmulighederne fremgår af relevante bekendtgørelser og uddannelsesordninger. IF inden oktober 2014 har besluttet en strategi for markedsføring af de meritgivende AMU-pakker og merit generelt. TEMA: KVALITET I EUD 7. Operationelle praktikmål i alle IF s erhvervsuddannelser En nærmere gennemgang af praktikmålene i IF s uddannelser viser, at flere af disse mål ofte ikke er særligt konkrete eller operationelle. Dermed kan det være Side 8/16

9 vanskeligt for virksomheder at lave en uddannelsesplan, ligesom det er vanskeligt at sikre en optimal dialog mellem skole og virksomheder og sikre et kontinuerligt læringsforløb. Konkrete og operationelle praktikmål vil også betyde et bedre grundlag i forhold til virksomhedsgodkendelse. Endvidere vil det muliggøre en bedre og mere korrekt meritvurdering i forhold til opnåede kompetencer, inden en elev starter på en af IF s erhvervsuddannelser. Konkrete initiativer: Alle udviklingsudvalg med ansvar for en erhvervsuddannelse gennemgår uddannelsens praktikmål med det formål at gøre mål konkrete og operationelle. Alle udviklingsudvalg udarbejder en strategi for, hvordan de kan gøre de nye praktikmål synlige for brugerne af udvalgets erhvervsuddannelse Sekretariatet sikrer en opdatering de steder, hvor praktikmål er beskrevet; uddannelsesordning og dermed elevplan.dk, praktikvejledning, praktikerklaringer, virksomhedsgodkendelse. alle udvalg har gennemgået samt beskrevet konkrete og operationelle praktikmål inden sept Opdateringerne i nævnte dokumenter finder sted straks efter, at praktikmål er godkendt i udviklingsudvalget. TEMA: SYNLIGHED 8. Indsatsområde: Udvikling af søgeportal til erhvervsuddannelser En del af IF erhvervsuddannelsers vækstpotentiale ligger i at skabe kendskab til uddannelserne og de mange veje der kan føre til et uddannelsesbevis. Et af initiativerne hertil er at udvikle en ny søgeportal, som kan give uddannelsessøgende og personer med en GVU plan et hurtigt overblik over mulighederne for erhvervsuddannelse i eget lokalområde eller på relevante skoler. Konkrete initiativer skal igangsættes: Udarbejdelse af kravsspecifikation til ny portal, i forhold til hvilke funktioner, portalen skal indeholde, således at den bliver brugbar for både virksomheder og medarbejder herunder afklare om der skal Side 9/16

10 udvikles en ny portal, eller om der skal ske en videreudvikling på platformen amukurs.dk. Løbende analyse af ny erhvervsuddannelsesreformen, så uddannelsesforløb stemmer overens med fremtidens veje til en erhvervsuddannelse. Igangsættelse af udvikling pba. kravspecifikationen. Det bør undersøges, hvorvidt andre udvalg end udvalg i regi af Industriens Uddannelser, skal indgå i udviklingen. der inden medio marts 2014 er udarbejdet en kravsspecifikation til ny søgeportal til erhvervsuddannelser. den endelige søgeportal er færdigudviklet dec Indsatsområde: Drift og udvikling af søgeportalen amukurs.dk IF har siden lanceringen af amukurs.dk i juni 2012 haft ansvaret for at drifte og videreudvikle søgeportalen. I de seneste to måneder (september oktober 2013) har der i gennemsnit været besøgende på amukurs.dk. I maj 2013 blev HAKL og TUR tilkoblet amukurs.dk, hvilket udbreder portalens målgruppe væsentligt. Søgeportalen er blevet en stor succes, som anvendes af både virksomheder, medarbejdere og offentlige uddannelsesaktører som VUC, AMU udbydere, E-vejledning, Undervisningsministeriet mfl. For at sikre fortsat succes, er det vigtigt, at amukurs.dk løbende bliver justeret og videreudviklet i forhold til brugernes behov. Konkrete driftsopgaver og nye initiativer: Fortsat professionel håndtering af det stigende antal henvendelser, som kommer til IF som følge af portalen. Fortsat drifte og udvikle amukurs.dk ved også i 2014 at prioritere en fast medarbejderressource til området. Synlighed af garantikurser på amukurs.dk Side 10/16

11 Udvikling af ny funktion, hvor den enkelte (virksomhed/ kursist) kan tilkendegive interesse for et konkret kursus. Dermed mulighed for at samle hold eksempelvis på tværs af udbydere. Klar formidling af kursuspakker på amukurs.dk Arbejde for overskuelighed på amukurs.dk. Idet der løbende sker en udvikling af kursuspakker, er der en risiko for at enketlheden går tabt. Anvendelse af analyseværktøjer skal give kendskab til hvilke hjemmesider de besøgende kommer fra, og hvor i landet brugerne bor. Dette vil bidrage stærkt til at målrette udbredelsen af amukurs.dk til oversete medier eller områder. antallet af besøgende på amukurs.dk i 2014 bliver 20% højere end antallet af besøgende på portalen i antallet af indgangsveje til amukurs.dk skal udbygges igennem engagement af hidtil oversete medier og områder. garantikurser bliver synlige på amukurs.dk inden udgangen af februar der inden juni 2014 er udarbejdet en kravspecifikation for, hvordan en tilkendegivelsesfunktion kan håndteres på amukurs.dk. 10. Indsatsområde: Oplev AMU Industriens Uddannelser har i fællesskab med de øvrige udvalg bag amukurs.dk søsat et projekt med navnet Oplev AMU. Indsatsen er vigtig, fordi den bidrager til at øge synligheden af IF s AMU-kurser i forhold til målgruppen. Synlighed ses som en forudsætning for, at der sker en stigning i efterspørgslen på AMU-kurser. Konkrete initiativer: En social mediekampagne, som inddrager landets Side 11/16

12 kursister og faglærere og opfordrer dem til at dele deres AMU-oplevelser med andre. Disse historier vil bl.a. blive delt på Facebooksiden Oplev AMU eller på Instagram under #oplevamu. Der vil desuden blive skabt noget PR af disse historier. I 2014 vil der blive sat stort ind på 98 skoler i hele landet, hvor skoler vil få fysisk besøg af Oplev AMU. En ny funktion til amukurs.dk kaldet Min profil bliver udviklet. Denne er målrettet den enkelte kursist, og kan anbefale relevante kurser ud fra allerede gennemførte og tilmeldte kurser. Et mobilvenligt amukurs.dk, så den potentielle kursist altid kan have AMU med på farten. Det er vigtigt, at IF udvalget og udviklingsudvalgene bidrager til kampagnens succes i det omfang, det er muligt. Dette kræver først og fremmest, at udvalgsmedlemmerne har kendskab til kampagnen. Sekretariatet vil understøtte, at dette sker. personer i målgruppen bliver inspireret til at deltage på AMU-kurser som følge af Oplev AMU kampagnen der bliver skabt øget positiv omtale af AMU. (Konkrete mål er beskrevet i Oplev AMU projektbeskrivelsen) Erhvervsuddannelsesreformen nye muligheder i 2014 I det foregående er præsenteret de indsatsområder, som IF har valgt at arbejde videre med i Disse indsatsområder er valgt, fordi de strategiske analyser som IF og udviklingsudvalgene lavede i 2012, viste, at der er behov for dels at reducere nogle af de svagheder som vores uddannelser har, dels at gribe nogle af de muligheder, som der ligger i vores omverden. En af de store muligheder, som det gælder om at gribe i 2014, er den nye erhvervsuddannelses-reform faglært til fremtiden. Det er vigtigt, at IF prioriterer arbejdet med udmøntningen af erhvervsuddannelsesreformen, da den praksis, som bliver besluttet, kommer til at blive IF udvalgenes arbejdsgrundlag fremadrettet. Det er stadig uvist, hvornår den største arbejdsbelastning omkring erhvervsuddannelsesreformen kommer til at ligge, men helt sikkert er det, at den vil komme til at fylde en del i 2014 og kan have indflydelse på arbejdet med IF s indsatsområder. Side 12/16

13 Oversigt over anvendte forkortelser AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser EUD: Erhvervsuddannelser FKB: Fælles Kompetencebeskrivelse IKT: Informations- og kommunikationsteknologi IKV: Individuel Kompetencevurdering RKV: Realkompetencevurdering TUP: Tværgående Udviklings Puljer GVU: Grunduddannelse for voksne HAKL: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse TUR: Transporterhvervets Uddannelser VUC: Voksenuddannelsescenter Side 13/16

14 Ideer til IF s vækstpotentiale som dækkes af indsatsområderne På IF seminaret den 31. oktober 2013 blev der udviklet og udvalgt ideer til, hvordan vi kan realisere vækstpotentialet i IF s uddannelser. En del af disse ideer indgår i IF s indsatsområder. Det drejer sig om følgende ideer: Ide Uddybende beskrivelse af ideen Dækkes af følgende indsatsområde AMU som første step i en EUD Afklare hvilke AMU-kurser der giver merit i forhold til en eller flere af IF s erhvervsuddannelser Indsatsområde 6: Meritveje fra AMU til EUD og fra EUD til EUD Gøre meritvejene fra AMU til EUD synlige bl.a. på amukurs.dk via min profil Indsatsområde 8: Udvikling af søgeportal til erhvervsuddannelser Afklare IF-EUD merit i forhold til MI s EUD er Bruge supplerende uddannelsesbevis modellen til at lave overgange fra en EUD Identifikation af potentielle lærersteders problemer Identifikation af potentielle lærersteders problemer i forhold til: Indsatsområde 4 : Flere elever til IF s uddannelser (ideen kan indgå o Lyst/behov for ansættelse af elev i UU ernes handlingsplan for vækst) o Godkendelse som lærersted Indsatsområde 11: Operationelle praktikmål i alle IF s erhvervsuddannelser Undersøge brugen af IF s uddannelser i andre brancher Undersøge, hvorvidt IF s erhvervsuddannelser kan bruges af andre, beslægtede brancher enten her og nu via kombinationsaftaler - eller på længere sigt via en ændret struktur for uddannelsen Indsatsområde 4 : Flere elever til IF s uddannelser (ideen kan indgå i UU ernes handlingsplan for vækst) Side 14/16

15 Ideer til vækstpotentiale som IF har formidlet videre Der blev på IF seminaret den 31. oktober 2013 t udviklet en række ideer, som IF udvalget efterfølgende har vurderet bedst løses af andre aktører.derfor er disse ideer blevet formidlet videre. Det drejer sig om følgende ideer: Ide Uddybende beskrivelse af ideen Formidlet videre til Tidlig kontakt til de unge Oprette en hjemmeside, hvor Hands om kampagnen Lignende ide Praktikcentrene også blive præsentationscenter industriens virksomheder kan byde ind med mindre opgaver, som kan løses af folkeskoleelever. En snuseopgave. Praktikcentrene kunne bruges til at være samlingssted for virksomhedsopgaver til folkeskoleelever og dermed understøtte, at eleverne får et erhvervsnetværk inden de går ud af folkeskolen Praktikcentrene som præsentationscenter, som viser mulighederne i industrien for folkeskoleelever. Sikre at IF s uddannelser Gøre det synligt, hvordan man Hands on kampagnen indgår i en karrierevej kan komme videre i uddannelsessystemet med en IF uddannelse Aflevere et uddannelseskort Når man har gennemført et OplevAMU giv ideen videre kursus/uddannelse skal man prikke en man kender enten via Facebook eller fysisk med et postkort og gøre opmærksom på uddannelsen (peer to peer branding) Kompetenceløft fra A- Z (IOPP) Implementering af IOP på virksomhederne f.eks. gennem praktikpladskampagne, IKV screening m.m. UU industrioperatøruddannelsen Side 15/16

16 Ide Uddybende beskrivelse af ideen Formidlet videre til gå-hjem-møder for produktionschefer/værkfører og HR folk med video Møderne kan integreres i allerede etablerede erfagrupper/erhvervsnetværk olign. Hands on CO industris 1000 virksomhedsbesøg Der kan til møderne laves en kort videog med cases fra virksomheder, der bruger systemet allerede, hvor de kan fortælle om deres erfaringer med dette. Videoen skal lægges på youtube og bruges på møderne Uddannelsesvante virksomhederne kan på møderne fortælle om deres resultater af egen uddannelsesindsats (peer to peer branding) Side 16/16

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen København den 18.december 2013 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 17. december 2013, kl. 10:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

HAKL dialogmøder 2015

HAKL dialogmøder 2015 HAKL dialogmøder 2015 1 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Program 1. Velkomst v/martin Grønbæk Jensen, formand for HAKL 2. Digital læring i AMU HAKLs vision med

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Præg industriens uddannelser

Præg industriens uddannelser O U S Præg industriens uddannelser 1. Introduktion Håndbog til arbejdsmarkedets repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg 1. Introduktion Håndbogen for de lokale uddannelsesudvalg 2. Lokale Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen,

Læs mere

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER...

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER 2015... 3 2. KONKLUSION... 4 3. STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... 6 3.1 Den gode realkompetence (RKV)... 7 3.1.1 Baggrund... 7 3.1.2 Konkrete

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014)

Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014) BILAG 1 Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014) 88. Den skole, hvor eleven skal optages, undersøger ved modtagelsen af uddannelsesaftalen, om den er fuldstændigt udfyldt

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere