Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: Sendes til: RandersBolig og Møllevænget & Storgaarden Deltagere: RandersBolig: kontorchef Dennis Larsen og forvalter Karin Jensen Møllevænget & Storgården: bestyrelsesformand Thorkild Westergaard Andersen, bestyrelsesmedlem Peter Rosborg og bestyrelsesmedlem John Holse Pedersen, Randers Kommune: socialchef Gitte Vesti, sektionschef Søren Fonseca, jurist Inge Qvortrup og fuldmægtig Lone A. Topping Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: 1. Præsentation af deltagerne 2. Forløbet og forventningerne til styringsdialogen 3. Boligorganisationens økonomi, herunder a. Regnskab 2013 b. Dispositionsfond, genopretning c. Trækningsret d. Tab på fraflytninger e. Tab ved lejeledighed f. Budgetopfølgning 4. Status for økonomisk genopretningsplan, herunder likviditet og hjemtagelse af realkreditlån 5. Afdelingernes økonomi, herunder a. Afdelingernes resultater b. Henlæggelser c. Afvikling af over-/underskud i afdelingerne d. Tab ved istandsættelse ved fraflytninger e. Fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser f. Renoveringsprojekter g. Renteswap-aftaler 6. Forvaltningsrevision 7. Henlæggelser og vedligeholdelsesplaner 8. Afdeling 56, Flyvervej - status 9. Afdeling 57, Spindervej - status 10. Mandskabsbygningen i Østbyen status 11. Boligsocial opdatering, herunder drøftelse af Boligkonference Eventuelt Punkt 11 blev behandlet først af hensyn til Gitte Vestis deltagelse i et andet møde senere.

2 Punkt 2, Forløbet og forventninger: Forløbet er, at Tilsynet efter dialogmødet udarbejder redegørelse, der sendes til boligorganisationen til kommentering, inden det uploades på Almenstyringsdialog.dk og kommunens hjemmeside, som påkrævet i loven. Kommunen forventer et fortsat godt samarbejde mellem boligorganisationen og tilsynet. Punkt 3, Boligorganisationens økonomi: Regnskabet, der ligger til grund for styringsrapport og dette dialogmøde, er gennemgået løbende i forbindelse med statusmøder på genopretningsplanen og det skærpede tilsyn, som Tilsynet fortsat fører med boligorganisationen. Der vil derfor være nogle gentagelser, men det er vigtigt at få ført til referat, hvordan der er taget hånd om sagen. a) Regnskab 2013: Resultatet i regnskab 2012/2013 er positivt med tkr. 29. Administrationsbidrag er beregnet ud fra de realiserede bruttoudgifter og er dermed kostægte nu, hvilket tilsynet finder positivt. Dette gælder også fremadrettet. Indtægterne har i regnskabsåret været højere end budgetteret. Der har været højere udgifter til møder og lønninger end budgetteret. Sidstnævnte skyldes, at lokalinspektørerne er overdraget til boligorganisationerne, hvilket der ikke har været budgetteret med. Der er budgetteret med dette fremover. Arbejdskapitalen: Arbejdskapitalen har udviklet sig positivt i regnskabsåret. Den disponible del udgør knapt kr. (svarende til 179 kr. pr. lejemål), mod sidste år ca kr. Der opkræves særlige bidrag til arbejdskapitalen, og der er fremadrettet budgetteret hermed. Det særlige bidrag opkræves fuldt ud med 154 kr. pr. lejemål. I regnskab 2013/2014 ventes arbejdskapitalen forbedret med ca kr. Likviditet: Der er i alt likviditet på ca. 60 mio. kr., og lån til afdelingerne beløber sig til 92,7 mio. kr. Den samlede disponible egenkapital lå ved regnskabsårets afslutning på ca. -31 mio. kr. og der var derfor ikke uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler. Pr. 30. september 2014 er likviditeten på ca. 96 mio. kr., hvilket betyder, at der nu er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler. Tilsynet finder dette meget positivt. Revisionspåtegningens forbehold: Den tidligere administrationsbygning er nu udlejet. Dette vil blive ført over som en sideaktivitet med særskilt regnskab i regnskabsåret 2013/2014. Vedrørende anvendelse af dispositionsfondsmidler er der ikke uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, og disse kan ikke frigøres med kort varsel. Der er fritagelse for betaling af udamortiserede ydelser i afdelinger med særstøttelån, disse lån skulle der reelt forsat have været opkrævet til via lejeindtægterne. Der opkræves nu fuldt ud, så dette er løst for indeværende år og fremadrettet.

3 Aftalt, at RandersBolig udfærdiger oversigt over afdelinger med særstøttelån, og sender denne til Tilsynet. Kontoplanen vil blive konverteret til et nyt økonomisystem, og her vil lånene blive registreret i et lånekartotek, hvorfor det ikke vil være nødvendigt med stammapper, som omtalt i revisionsprotokollat. Fremadrettet vil man kunne tage udtræk på forskellige parametre. Med hensyn til revisors bemærkning omkring ændring af selskabets fuldmagtsforhold, så der fremover skal to til at disponere over midler i banken, er dette tilrettet og praksis er strammet op. b) Dispositionsfond, genopretning: Dispositionsfonden er på ca. 20,4 mio. kr. Den disponible del af dispositionsfonden er negativ med ca. -31,5 mio. kr. Der er hjemtaget lån til afdeling 56, og når der er hjemtaget ekstern belåning i 22 yderligere afdelinger, vil dispositionsfonden være negativ med -10 mio. kr. Det er en markant forbedring i forhold til sidste regnskabsår, hvor den var negativ med -72,5 mio. kr. Der er tilført ca kr. i året fra afdelingerne. Der er indkommet ca. 1,4 mio. kr. i ydelser på indfriede, oprindelige lån fra afdelingerne, hvilket er en lille indtægt set i forhold til boligorganisationens størrelse. Dette skyldes dels, at der er mange gamle afdelinger, dels at der er en del afdelinger, der har opnået fritagelse for indbetaling af udamortiserede låneydelser. Der er store udgifter til tab ved lejeledighed på ca. 1,7 mio. kr. og til tab ved fraflytning på godt 2,3 mio. kr. I alt udgør de to poster tilsammen en udgift på godt 4 mio. Dette er for højt, og der er meget fokus på området, jf. punkt 3 d og e. Der er i regnskabsåret ydet tilskud til afdelingerne på samlet ca kr. RandersBolig har indført et prognoseværktøj, der viser udviklingen fremadrettet i dispositionsfonden over de næste 5 år, ud fra de forventede indbetalinger af udamortiserede låneydelser samt ekstraordinære, indbetalte bidrag og fratrukket de forventede tab. Det er på repræsentantskabsmøde i september 2014 besluttet som en del af den økonomiske genopretningsplan, at hvert lejemål betaler ekstraordinært kr. om året i 4 år for at afvikle dispositionsfondens negative saldo og genoprette denne, så der igen kan ydes støtte til afdelingerne, hvor dette måtte være nødvendigt i henhold til formålet med en dispositionsfond. Aftalt, at RandersBolig sender den 5-årige prognose over dispositionsfondens udvikling til Tilsynet. Thorkild Westergaard Andersen gjorde opmærksom på, at man ikke kan fraskrive sig bygherrerisikoen ved nye projekter, heller ikke selvom dispositionsfonden ikke indeholder midler til at dække et eventuelt tab. Dette er en af grundene til, at organisationsbestyrelsen er meget påpasselig med kun at igangsætte de mest presserende og nødvendige byggerier. Tilsynet tilkendegav, at man er opmærksom på denne risiko, og at der bakkes op om den vedtagne genopretningsplan, der blandt andet også indebærer en forsigtig og velovervejet tilgang til

4 igangsættelse af nye projekter. Hvis dispositionsfonden skal ind og dække et tab ved et byggeri, vil det alt andet lige betyde, at en genopretning af dispositionsfonden vil tage længere tid. Det er i bestyrelsen drøftet, om der skal søges dispensation hos kommunen til fritagelse for, at dispositionsfonden skal dække tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning i afdelingerne. Dette er dog indtil videre udsat, idet der først forsøges andre tiltag, jf. ovenfor. c) Trækningsret: Saldo for trækningsret i Landsbyggefonden udgør ca. 17,7 mio. kr., hvoraf ca. 8,7 mio. kr. er bundne. Der er ikke anvendt trækningsretsmidler i regnskabsåret. Der har således været en tilgang i indestående trækningsret på knap 4,7 mio. kr. Organisationsbestyrelsen har netop vedtaget en plan om fremtidig procedure for anvendelse af trækningsretsmidler. Planen fastslår blandt andet, at midlerne skal anvendes til projekter, der vurderes nødvendige ud fra en byggeteknisk vurdering og samtidig indeholder arbejder, der opfylder nogle af de i planen vedtagne indsatsområder, fx forbedring af klimaskærm eller energioptimerende tiltag. Der prioriteres hårdt i renoveringsarbejderne, så kun det byggeteknisk mest presserende arbejde udføres. Dette accepteres og er blevet positivt modtaget af beboerdemokratiet. d) Tab på fraflytninger: Der er store tab på fraflyttere på i alt kr., hvilket er ca kr. højere end forrige regnskabsår. Dispositionsfonden har i regnskabsåret haft en udgift på ca. 2,3 mio. kr. til dækning af dette. Tabet skyldes blandt andet manglende rykkerprocedurer, som der nu er strammet meget op på. Derudover er der indgået et samarbejde med et professionelt firma, Intrum Justitia. Indtægter fra inddrevne midler som følge af denne aftale, går ind i dispositionsfonden i det omfang, det er dispositionsfonden, der har dækket tabet. Hvis der inddrives større beløb end det tab, dispositionsfonden har dækket, går dette ind som en indtægt i den enkelte afdeling, hvor tabet er sket. Vurderingen er dog, at det også er et mere fundamentalt problem, der gør sig gældende, og at dette er en landsdækkende udfordring i de fleste boligorganisationer. Det er derfor et indsatsområde for boligorganisationen, som der er stor fokus på. Tendensen er, at tabene ligger ved kortvarige lejemål, hvor der næsten fra start af opstår lejerestance mm. Blandt andet for at imødegå denne problematik vil der blive ansat en boligsocial konsulent med speciale i gældssanering og gældsafvikling i RandersBolig regi. Denne medarbejder vil komme til at arbejde tæt sammen med en boligsocial medarbejder, som Randers Kommune forventer at ansatte i foråret Denne indsats vil forhåbentlig endvidere medvirke til at nedbringe antallet af udsættelser, der er dyre for både kommunen og boligorganisationerne.

5 Endelig er der tab på meget langvarige lejemål, hvor beboeren har boet der i flere årtier, og der derfor er behov for en totalrenovering ved fraflytning. Specielt afdeling 24 og 28 er svært belastede af de korte her-og- nu udlejninger. Disse to afdelinger belaster boligorganisationen med 42 % af det samlede tab på fraflytninger. Der er desuden 15 af afdelingerne, hvor tabet udgør mere end 2 % af årslejen. e) Tab ved lejeledighed: Der er sket en halvering af lejetab i forhold til året før, hvilket er positivt, og bedre end forudsat i genopretningsplanen. Der er dog fortsat et stort tab ved lejeledighed. Dette skyldes primært kortvarige tomgang i lejemål fordelt på alle afdelinger. Der er ikke umiddelbart enkeltstående lejemål med strukturelle udfordringer. I afdeling 40 er det besluttet at yde støtte til huslejenedsættelse i 3 af lejemålene, da det ikke var muligt at leje disse ud uden støtte. Vurderingen er således, at afdelingen ville generere et større tab ved lejeledighed, såfremt der ikke blev ydet støtte. RandersBolig oplyser, at tab ved lejeledighed for næste regnskabsår, med opgørelsesdato pr. 30. september 2014, er estimeret til ca kr. f) Budgetopfølgning: Administrationsbidraget er nu kostægte, hvilket tilsynet finder positivt. I regnskabsåret har der været udgifter på kr. mere end budgetteret. Dette modregnes dog i det ekstraordinære bidrag på kr. pr. boligenhed, som der skal indbetales fra og med indeværende regnskabsår, så det ikke bliver nødvendigt at pålægge yderligere huslejestigninger. Det ekstraordinære bidrag bliver derfor i indeværende år reelt på 868 kr. pr. lejemålsenhed. Der er aftalt løbende budgetopfølgninger til Tilsynet, når der sker orientering af bestyrelsen. Det vil Tilsynet fortsat gerne have, herunder at alle referater (interne) fra afholdte bestyrelsesmøder sendes til tilsynet. Punkt 4, Status for økonomisk genopretningsplan, herunder likviditet og hjemtagelse af realkreditlån: Det er fortsat forventningen, at afdelingerne vil kunne bringes på fode inden for 5-10 år, forudsat der er opbakning, stram styring og at beboerne accepterer lejestigning, der vil ligge over landsgennemsnittet de kommende år. Indtil videre har den øgede husleje ikke medført flere fraflytninger end forventeligt. Processen med hjemtagelse af 22 kreditforeningslån er fortsat i gang. Der er indtil nu hjemtaget 6 lån, og et, der alene afventer tinglysning, førend det udbetales. Det er en stor administrativ opgave. Realkreditinstitutterne har strammet kraftigt op, der forlanges store mængder af dokumentation, og man har fået flere afslag på låneoptagelse. Samtidigt forlanger flere af realkreditinstitutterne en kommune garanti for et ustøttet lån, hvilket kommunen ikke har hjemmel til at give. Det er nødvendigt at styrke dialogen med Realkredit Danmark og RandersBolig vil fortsat arbejde hermed. Hvis det ikke lykkes at få realkreditbelåning, kan det blive nødvendigt at hjemtage banklån.

6 Likviditeten er forbedret i dispositionsfonden, men der kan fortsat ikke frigøres nok midler med kort varsel, ligesom der i en årrække frem ikke vil være mulighed for at hjælpe trængte afdelinger. Der er udarbejdet udkast til regnskab 2013/2014 for boligorganisationen. Aftalt, at RandersBolig fremsender regnskabsudkast til Tilsynet inden udgangen af året. Boligorganisationen opererer stadig med en tidshorisont på 5-10 år for genopretningen. Styringen skal fortsat være meget stram, og der er ikke plads til uforudsete udgifter, hvis man skal overholde tidshorisonten. Punkt 5, Afdelingernes økonomi, herunder: a) Afdelingernes resultater: Samlet set sker der en generel oprydning. Økonomien er samlet set stabiliseret i afdelingerne. 17 afdelinger har store underskud. Otte afdelinger havde i forvejen negative resultatkonti. Der er planlagt afvikling af gæld for alle 17 afdelinger over en periode på 3 år i henhold til driftsbekendtgørelsen. Ifølge styringsrapporten er der nogle afdelinger med væsentlige problemer, der ikke fremgår at selve styringsrapporten. RandersBolig oplyser følgende: Afdeling 9: Der er indgået en renteswapaftale på realkreditlån og der ikke henlægges nok i forhold til drifts- og vedligeholdelsesplanen. Afdeling 13: Afdelingsbestyrelsen har udfyldt punktet væsentlige problemer på grund af, at der ønskes en helhedsplanslignende løsning, herunder udskiftning ag tag, vinduer og køkkener/bad. Afdeling 41: Bemærkningen vedrørende væsentlige problemer skyldes, at der fortsat ikke er en endelig afklaring med byggeskadefonden omkring anmeldt byggesvigt. Byggeskadefonden har genbehandlet sagen og indtil nu bevilget yderligere kr. til udbedring af mangler ved byggeriet. I de 34 afdelinger med større overskud vil dette ligeledes blive afviklet indenfor 3 år i henhold til bekendtgørelsens regler. Overskuddet vil i flere tilfælde blive aktiveret som ekstraordinær indbetaling til henlæggelser, således at disse styrkes. b) Henlæggelser Henlæggelserne er øget med ca. 5,5 mio. kr. og sammen med afdelingernes samlede resultater er afdelingernes netto egenkapital steget med godt 6 mio. kr., hvilket er positivt. Alle afdelinger har kunnet dække forbrug til planlagt vedligeholdelse af egne henlæggelser, hvilket ligeledes er positivt. Størstedelen af afdelingerne vurderes at have et rimeligt henlæggelsesniveau.

7 Dog mangler ca. 1/3 af afdelingerne fortsat henlæggelser i forhold til den 10-årige drifts- og vedligeholdelsesplan. Der er således fortsat flere afdelinger, der henlægger efter trappestigningsmodellen, og det må forventes, at antallet af afdelinger, der gør det, vil stige. Det skyldes primært ekstra opkrævning til dispositionsfonden samt reviderede drifts- og vedligeholdelsesplaner, hvor behovet for henlæggelser har vist sig højere end hidtil forudsat. c) Afvikling af over-/underskudssaldi: Afvikling af resultatkonti skal ske inden for 3 år, hvilket sker planmæssigt. Afdelingerne 3, 10, 22, 56 og 69 (Adelgade) har store underskud, og 12 afdelinger har væsentlige overskud. Der afvikles over 3 år i henhold til driftsbekendtgørelsen, jf. ovenfor, og overskud anvendes til afvikling af lån i egne midler eller konsolidering af henlæggelser, jf. ligeledes ovenfor. d) Tab ved istandsættelse ved fraflytninger: RandersBolig oplyser, at der er et tilstrækkeligt niveau af henlæggelser til tab ved istandsættelse i alle afdeling på nær afdeling 12, 40, og 52, hvor niveauet skal hæves. Der henlægges ifølge nøgletallene. Revisor anbefaler, at der især i afdeling 12 sættes til side til dette, da alle deres henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning er brugt. Dette er der budgetteret med i budget 2014/ e) Fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser: Flere afdelinger har fået fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser,. Ved sidste års styringsdialog var der ikke fuldt overblik over omfanget af dette, og planen var at tage kontakt til Landsbyggefonden for at få det afklaret. Det er nu sket, og der er overblik over omfanget af fritagelser. Omfanget af fritagelser er højere end gennemsnittet, men der kan ikke ændres ved allerede givne fritagelser. Fremover vil der kun blive givet fritagelse for betaling af udamortiserede ydelser i forbindelse med gennemførelse af en helhedsplan. f) Renoveringsprojekter Der er flere afdelinger med renoveringsprojekter, der forventes igangsat eller er påbegyndt. Projekter for afdelingerne 20, 42 og 46 er lige blevet godkendt. Renoveringsprojekter for afdelingerne 16, 31 og 53 blev godkendt tidligere på året. Aftalt, at RandersBolig sender en oversigt over projekterne til Tilsynet. Finansiering vil i alle tilfælde ske som ekstern finansiering. Der arbejdes på længere sigt med helhedsplaner for afdelingerne 2, 3 og 43. Afdelingerne er blandt de ældste afdelinger i boligforeningen. Afdelingerne er alle beliggende i området omkring Fuglebakken.

8 g) Renteswap-aftaler Som omtalt ved sidste og forrige års styringsdialogmøder, er renteswap-aftaler et højrisikoprodukt, som der ikke bør indgås flere af. Der er fortsat renteswap i flere afdelinger, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at komme ud af aftalerne på nuværende tidspunkt. Der bliver fortsat holdt øje med lånene og muligheden for at komme ud af aftalen om renteswap. I forbindelse med lånehjemtagelse af et nyt realkreditlån i afdeling 31 har realkreditforeningen spurgt til den indgåede renteswapaftale på et tidligere optaget lån. Baggrunden for forespørgslen fra realkreditforeningen er revisors forbehold for lovligheden af optagelsen af tidligere lån og indgåelsen af renteswapaftalen i regnskabet for 2012/2013. Det er over for revisor oplyst, at den tidligere låneoptagelse er godkendt af kommunen, ligesom revisor er forevist dokumentation herfor. Endvidere er revisor oplyst om, at kommunen ikke har godkendt den indgåede renteswapaftale, men er orienteret herom, og at kommunen ikke agter at kræve renteswappen ophævet, førend det kan gøres uden et stort økonomisk tab for afdelingen. Revisor ventes at ændre sit forbehold i regnskabet for 2013/2014. Det er nu indgået låneaftale med realkreditforeningen om det nye lån, og dette ventes at komme på plads med revisors ændrede holdning. Punkt 6, Forvaltningsrevision: Revisor mener, der er tilstrækkelig og rimelige målsætninger. Revisor anbefaler dog særskilte målsætninger for den enkelte boligorganisation. Det færdige forvaltningsrevisions notat vil blive fremsendt til Tilsynet (er efterfølgende modtaget). Der fokuseres på seks områder, hvoraf kan nævnes tomgange, flyttesager, huslejevarslinger, markvandringer, fakturabetalinger og udarbejdelse af interne forretningsgange. Punkt 7, Henlæggelser og vedligeholdelsesplaner: Samtlige afdelinger henlægger nu i henhold til den 10-årige drifts- og vedligeholdelsesplan. Revisor bemærker, at flere afdelinger ikke har indarbejdet korrekt startsaldo for henlæggelser. Efter konvertering af kontoplaner vil dette være automatiseret, hvorfor fejlen ikke vil opstå igen. Aftalt, at RandersBolig eftersender opgørelse over henlæggelseskonti til Tilsynet. Der er fortsat en væsentlig del af afdelingerne, der har brug for fremmedfinansiering ved planlagte arbejder, hvilket revisor gør opmærksom på principielt er i strid med hovedreglen om egenfinansiering. Problematikken med ekstern finansiering et kendt problem, og så vidt muligt udskydes ufinansierede, planlagte arbejder i forsvarligt omfang. Punkt 8, Afdeling 56, Flyvervej, status: Der mangler fortsat en løsning på kapitaltilførslen i forbindelse med byggeriet. BRF Kredit har ønsket, at der bliver stillet en kommunal garanti. RandersBolig holder møde i januar 2015 omkring en plan for en løsning. Planen er helt afhængig af kapitaltilførsel.

9 Aftalt, at RandersBolig sender en status og en skitse til en handlingsplan til løsning af problematikken til Tilsynet i januar 2015 Der er revisionsforbehold for anvendelse af finansieringsmetode og indregning af den gamle afdeling 30 i den nye afdeling. RandersBolig oplyser, at dette er løst. Punkt 9, Afdeling 57, Spindervej, status: Byggeregnskab og skema C mangler at blive udarbejdet. RandersBolig oplyser, at dette næsten er udarbejdet. Der er stadig et uafklaret krav fra én byggerådgiver. Aftalt, at RandersBolig vender tilbage til Tilsynet med en status på byggeregnskab og skema C hurtigst muligt. Byggeregnskab forventes udarbejdet og revideret i uge 4-8. Finansiering af overskridelse på projektet er afklaret internt i boligforeningen. Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om, at overskridelsen på forventeligt 5,4 mio. kr. betales af dispositionsfonden, som tidligere henstillet af Tilsynet. Punkt 10, Mandskabsbygningen i Østbyen: Endelig løsning indgår i den samlede løsning på 4 mio. kr., heri er indregnet en ombygning for ca kr. til lokalkontor. Dette finansieres over en 4-årig periode via de ekstraordinære opkrævninger på kr. om måneden, der er besluttet på repræsentantskabsmøde den 22. september 2014, jf. ovenfor. Sagen kan derfor betragtes som lukket. RandersBolig vil undersøge, om der muligvis skal udarbejdes særskilt regnskab for lokalkontoret, jf. sideaktivitetsbekendtgørelsen, og også hensynet til at kunne beregne en korrekt driftsomkostning og dermed pris for afdelingerne. Punkt 11, Boligsocial opdatering, herunder drøftelse af Boligkonference 2015 Der var enighed om at samarbejde om en boligkonference i Den planlægges afviklet primo juni. Planlægningen og afviklingen af konferencen vil ske i et tæt samarbejde med RandersBolig og Randers Kommune. Der var følgende forslag til emner: - Udsættelser - Visioner og planlægning for det fremtidige almene boligområde i Randers Kommune. Overveje om inddeling af boliger i forskellige kategorier kunne være en brugbar mulighed. Endvidere blev der drøftet muligheder for at anvende forskellige lovgivningsmæssige muligheder for at fravige råderetten i visse boliger og dermed tilgodese kommunes behov for visse boliger. RandersBolig har etableret en statistikgruppe. Gitte Vesti tilkendegav ønske om at der etableres samarbejde mellem denne gruppe og den kommende kommunale boligsociale medarbejder.

10 Punkt 12, Eventuelt: Søren Fonseca udtalte på Tilsynets vegne en stor tak og ros til den samlede bestyrelse for det store arbejde, bestyrelsen har udført og fortsat udfører, for at få boligorganisationen på fode igen.

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog A/B Gudenå 2017 Mødested: Odinsgade 7, lokale D. 3.32 Mødedato: 27-09-2017 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E. 1.93 Mødedato: 14-09-2017 Sendes til: Møllevænget & Storgaarden og RandersBolig Deltagere: Administrationen: Kenneth

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Vedrørende: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874, styringsdialog 2017 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Mødedato: 06-06-2017 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.05 Mødedato: 13-10-2016 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen: Formand Knud

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Domea Ingen Ingen Ingen Afsluttet A/B Andelsbo 1 Budgetter var ikke kostægte Der udarbejdes fra nu af og fremover kostægte budgetter Ingen Afsluttet Vorup Ingen Ingen Ingen Afsluttet Typografernes Stiftelse

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Administrationen: Kenneth Taylor Hansen, direktør og Karin Jensen, forvaltningskonsulent.

Administrationen: Kenneth Taylor Hansen, direktør og Karin Jensen, forvaltningskonsulent. Redegørelse Forvaltning: Udvikling, Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde med Møllevænget & Storgaarden Mødested: Laksetorvet, E. 1.93 Mødedato: 11-09-2018 Sendes til: Møllevænget & Storgaarden

Læs mere

Fra boligorganisationen: Mogens Vive, formand, og Jannie Amdi, næstformand

Fra boligorganisationen: Mogens Vive, formand, og Jannie Amdi, næstformand Referat Forvaltning: UMT Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, Kundecenteret UMT Mødedato: 07-06-2019 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Fælles - Referat Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 20-06-2018 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening: Peder

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 08-12-2014 Sendes til: Randers Boligforening af 1940, RandersBolig,

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde 7. oktober 2014 Mødested: Laksetorvet, E.2.72 Mødedato: 07-10-2014 Sendes til: RandersBolig, Gitte Vesti og

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2017 Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 13-06-2017 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen Vedrørende: Notat vedrørende forhold drøftet under styringsdialogen Sagsnavn: Styringsdialog 2012 (12/002941) Sagsnummer: 03.11.00-K00-1-12 Skrevet af: Marianne Sølgaard E-mail: Marianne.Solgaard@randers.dk

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 3. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10, Deltagere: Fra boligorganisationen: Bestyrelsesformand Søren Embregts Direktør

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Den 17. november 2014 MTM-CBM/Grundsalg og Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 17. november

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Redegørelse Forvaltning: UMT Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog 2019 Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 29-05-2019 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med

Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med Dato: 10.01.2017 Tid: 10:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Emilie Kejlberg Jensen Journalnr.: 16/20623 Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med Boligselskabet af 2014 Deltagere: Tommy E. Hansen

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden: Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Møllevænget & Storgaarden 2015 Sagsnavn: Møllevænget & Storgaarden styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-2-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Administrationen: Berit Rudbeck, forvaltningskonsulent, Jette Halkjær, teamleder økonomi og Kenneth Taylor Hansen, direktør

Administrationen: Berit Rudbeck, forvaltningskonsulent, Jette Halkjær, teamleder økonomi og Kenneth Taylor Hansen, direktør Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 01-11-2018 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen,

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017 Dato: 20.11.2017 Tid: 13:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Anthony Le Journalnr.: 17/14985 Deltagere: Tommy E. Hansen (Formand for bestyrelsen) Kenneth T. Hansen (Direktør for Randers bolig) Mogens T. Clingman

Læs mere

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30 By- og Udviklingsforvaltningen Dato 14. december 2011 Sagsnr. 11/24995 Løbenr. 224729/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012 1 Deltagere Domea København v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Mona Bojko (Domea) Rikke Tobiesen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Ole Bjerregaard

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

væsentlig svaghed i den interne kontrol

væsentlig svaghed i den interne kontrol Til BDO-Scan Revision Att.: Claus Muhlig & Det kommunale Tilsyn med almene boligorganisationer Organisationsbestyrelsen i Bygge- og Boligforeningen af 1938 Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: E.1.93 Mødedato: 23-11-2017 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef Boligorganisationen:

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060. Punkt 17. Sundby-Hvorup Boligselskab Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2012-47060. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Randers Kommune har indbudt til det årlige styringsdialogmøde, der i år blev afholdt i boligorganisationens driftscenter, Bjellerupparken.

Randers Kommune har indbudt til det årlige styringsdialogmøde, der i år blev afholdt i boligorganisationens driftscenter, Bjellerupparken. Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 09-11-2017 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Administrationen: Direktør Kenneth

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014

Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014 Årsberetning 1. maj 2013 30. april ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2013/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side 1 Dispositionsfondens

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 22. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 22. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat fra styringsdialog 22. oktober 2013 Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 23-10-2013 Sendes til: Alle deltagere Deltagere: Formand Jan Guldmann,

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse A/B Gudenå styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 18-09-2018 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Bestyrelsens Årsberetning 2016

Bestyrelsens Årsberetning 2016 Bestyrelsens Årsberetning 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 31. MAJ 2016 Indhold Indledning side 3 Bestyrelsesarbejde side 4 Beboerdemokrati side 5 Økonomi side 6-7 Forsikringer side 7 Fraflytninger side

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Miljø og teknik, sekretariatet Sagsnavn: Styringsdialog 2015 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: RandersBolig og Randers Boligforening af 1940

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet: Kristina Ertmann Nielsen, Mette Lykke Laursen, Flemming Juhl og Inge Qvortrup

Randers Kommune, tilsynet: Kristina Ertmann Nielsen, Mette Lykke Laursen, Flemming Juhl og Inge Qvortrup Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2018, Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Mødested: Laksetorvet, kundecenter Udvikling, Miljø og teknik Mødedato: 13-06-2018 Sendes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015 Årsberetning 1. oktober 2014 30. september ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde 2018 med Bedsted Andelsboligforening

Referat, styringsdialogmøde 2018 med Bedsted Andelsboligforening Referat, styringsdialogmøde 2018 med Bedsted Andelsboligforening Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 16.574, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 213

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800)

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag ) Boligforening Nr. Udfordring Aftaler april Frist Næste aktivitet Domea Ingen Ingen A/B Andelsbo 1 Budgetter

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere