Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v."

Transkript

1 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, affattes således: Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil affattes således: 2. Tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport meddeles af kommunalbestyrelsen. Tilladelse til offentlig servicetrafik meddeles af transportministeren. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) og kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Kommunalbestyrelsen hører Regionsrådet inden fastsættelse af antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik og indberetter antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik til transportministeren. Stk. 3. Tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling) er betinget af, at køretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale. Stk. 4. Tilladelse til sygetransport er betinget af, at køretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Stk. 5. Tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at indehaveren har kontrakt med et regionalt trafikselskab om udførelse af offentlig servicetrafik. 3. I 4, stk. 1, ændres i henhold til 2, stk. 4, til: til sygetransport og tilladelse til offentlig servicetrafik. 4. I 4, stk. 4, ændres jf. 2, stk. 4, til: 2, stk. 4 og 5,.

2 5. I 4 a, stk. 1, ændres de af loven omfattede køretøjer til: taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer. 6. I 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Førere af køretøjer, som anvendes til offentlig servicetrafik, skal opfylde betingelsen i 3, stk. 1, nr. 7, 1. led. Stk. 2-5 bliver herefter stk I 4 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres stk. 1 og 2 til: stk. 1 og I 5, stk. 4, ændres eller godkendelsen til: til taxikørsel (taxibevillingen). 9. I 6, stk. 5, og 8, stk. 1, ændres 4 a, stk. 2, til: 4 a, stk. 3,. 10. I 12, stk. 1, nr. 11, ændres tilladelse samt til tilladelse,. 11. I 12, stk. 1, nr. 12, ændres køretøjer. til køretøjer samt. 12. I 12 indsættes efter stk. 1, nr. 12 som nr. 13: 13) kommunalbestyrelsernes indberetning om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, 4 a, stk. 2, dog først 1. juli Stk. 2. Tilladelser udstedt i henhold til lov om buskørsel, begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel forbliver i kraft efter deres indhold. 2

3 Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Der har i en længere periode været stor fokus på taxierhvervets bekymring for, at de såkaldte EPtilladelser ( EP henviser til erhvervsmæssig persontransport) truer taxivognmændenes forretning ved at skabe konkurrenceforvridning. Forskellen i konkurrenceforholdene kan have en række negative konsekvenser for taxivognmændenes økonomi. Formålet med forslaget er dels at give mulighed for en decentral behovsvurdering også på området for tilladelser til offentlig servicetrafik, i det omfang kommunerne ønsker det, dels at tilstræbe en konkurrencemæssig ligestilling mellem tilladelser til offentlig servicetrafik og taxitilladelser, hvor dette er praktisk muligt. Lovforslaget indebærer, at administrationen af de såkaldte EP-tilladelser, der i dag reguleres af buskørselsloven, flyttes til taxiloven. Det drejer sig om tilladelser, som omfatter motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et regionalt trafikselskab om almindelig rutekørsel. Tilladelserne foreslås fremover benævnt som tilladelser til offentlig servicetrafik. Lovforslaget indfører endvidere som noget nyt, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. Fastsættelsen sker ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele kommunens område, herunder i forhold til såvel taxibetjeningen som den offentlige servicetrafik. Ifølge forslaget skal der stilles energi- og miljøkrav til køretøjer, der udføres på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, i lighed med køretøjer, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport. Ifølge forslaget skal der endvidere stilles de samme uddannelsesmæssige krav, der i dag stilles til førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer, til førere af køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik. 2. Gældende ret Taxiloven regulerer erhvervsmæssig personbefordring med personbiler (køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet). Dette gælder dog ikke køretøjer, der udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel, dvs. rutekørsel, der er åben for alle. Busloven regulerer erhvervsmæssig personbefordring med busser (køretøjer indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet). 3

4 Rutekørsel er i 19 i lov om trafikselskaber (LBK nr. 412 af 11. april 2010) defineret som regelmæssig befordring af personer med motorkøretøj i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- eller afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder. Er rutekørslen åben for alle, betegnes denne som almindelig rutekørsel. Ved almindelig rutekørsel forstås endvidere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som rækker ud over befordring til behandling, terapi og lignende. Antallet af siddepladser er normalt afgørende for, om taxiloven eller busloven finder anvendelse. Dette er dog ikke tilfældet ved udførelse af almindelig rutekørsel. Såfremt en personbil udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel, er kørslen omfattet af trafikselskabslovens bestemmelser om rutekørsel og buslovens bestemmelser om tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. En virksomhed kan ansøge Trafikstyrelsen om udstedelse af en EP-tilladelse til kørslen. En EP-tilladelse er defineret som en tilladelse i henhold til busloven, som alene omfatter motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et regionalt trafikselskab om almindelig rutekørsel. For at få udstedt en EP-tilladelse skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har kontrakt med et regionalt trafikselskab om udførelse af almindelig rutekørsel. Den almindelige rutekørsel, der udføres for trafikselskaberne på grundlag af en EP-tilladelse, er dels den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, dels den samordnede kørsel, dvs. handicapkørsel, patientkørsel, lægekørsel og teletaxa- eller telebustrafik i det samme bestillingssystem. Kørslen kan også udføres af taxier med taxitilladelse og af busser med tilladelse efter busloven. Hvis ansøgeren i forvejen har tilladelse i henhold til taxiloven, udsteder Trafikstyrelsen EPtilladelsen på grundlag af kvalifikationskravene i taxilovgivningen. Det betyder for det første, at vognmanden ikke skal opfylde buslovgivningens kursuskrav, og det for andet, at kravet til egenkapital skal opfyldes efter taxilovgivningens (lavere) krav. Hvis ansøgeren i forvejen er busvognmand, skal den pågældende opfylde buslovgivningens krav for at få udstedt tilladelsen. En ansøger, der hverken har tilladelse efter bus- eller taxiloven, skal opfylde buslovgivningens kvalifikationskrav. Buslovgivningen giver ikke mulighed for at stille energi- og miljøkrav til køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af EP-tilladelser, eller for at stille uddannelsesmæssige krav til førere af disse køretøjer. 3. Lovforslagets indhold Det foreslås, at der i taxiloven indføres en ny tilladelsestype, tilladelse til offentlig servicetrafik. Tilladelsen giver indehaveren ret til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i forbindelse med kontrakt med et regionalt trafikselskab om almindelig rutekørsel. Der kan ikke på grundlag af den nye tilladelsestype udføres andre former for erhvervsmæssig personbefordring. 4

5 Der vil med forslaget blive skabt en klar opdeling af køretøjer omfattet af taxiloven og køretøjer omfattet af busloven. Den usikkerhed, der er både hos lokale og regionale myndigheder og hos vognmandsvirksomhederne på bus- og taxiområdet om de to loves anvendelsesområder, vil således blive fjernet. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med fastsættelse af antallet af taxitilladelser. Fastsættelsen sker ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele kommunens område. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere, om der er behov for en antalsbegrænsning af tilladelser til offentlig servicetrafik og i givet fald, hvor stort antallet af tilladelser skal være. I modsætning til taxitilladelser, som har en geografisk begrænsning inden for en kommunes område, kan en tilladelse til offentlig servicetrafik anvendes til kørsel inden for et regionalt trafikselskabs område. Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen hører Regionsrådet inden fastsættelsen af tilladelser til offentlig service trafik. Kommunalbestyrelsen skal indberette en eventuel antalsbegrænsning af tilladelser til offentlig servicetrafik til trafikministeren. Det foreslås endvidere, at der stilles energi- og miljøkrav til køretøjer, der anvendes til kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med de krav, der stilles til køretøjer, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport. Ved en ændring af taxiloven i folketingssamlingen 2008/09 blev der skabt bemyndigelse for transportministeren til at stille krav om miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af lovgivningen. Kravene findes i bekendtgørelse nr. 826 af 25. august 2009 om energi- og miljøkrav til taxier. Ved en revision af bekendtgørelsen som følge af dette lovforslag vil der blive taget hensyn til bindende aftaler, indgået inden lovens ikrafttræden, om leverancer af køretøjer med henblik på levering inden for en kortere periode. Endvidere foreslås det, at der stilles uddannelsesmæssige krav til førere af køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med de krav, der i dag stilles til førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer. Der vil således blive skabt konkurrencemæssige ligestilling på området. Endvidere vil forslaget have positive færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser. Med forslaget vil der blive skabt uddannelsesmæssige krav til alle førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring. Med forslaget vil der dermed, hvor det er muligt og vurderes hensigtsmæssigt, blive skabt konkurrencemæssige ligestilling mellem køretøjer, der anvendes til kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, og de øvrige køretøjer, der er omfattet af taxilovgivningen. Administrationen, herunder udstedelse og tilsyn, af den nye tilladelsestype foreslås bibeholdt i Transportministeriet. 5

6 Der er under den nuværende lovgivning ingen begrænsninger med hensyn til hvilke former, en virksomhed for EP-tilladelser kan drives under. Denne ordning foreslås videreført, således at tilladelse til offentlig servicetrafik også kan udstedes til selskaber m.v. For at få udstedt en tilladelse til offentlig servicetrafik skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har med kontrakt med et regionalt trafikselskab om almindelig rutekørsel. Transportministeriet finder ikke grundlag for, at der stilles vandelskrav til førere af køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, eller krav om førerkort til disse førere. En sådan lovregulering på området findes ikke hensigtsmæssig, da kørslen, der udføres af køretøjer med tilladelser til offentlig servicetrafik, udelukkende udføres for de regionale trafikselskaber. Disse bør som professionelle udbydere indføre krav til førerne af de køretøjer, som skal udføre kørsel for trafikselskabet. Da en tilladelse til offentlig servicetrafik kun giver ret til udførelse af almindelig rutekørsel for et regionalt trafikselskab, vil der ikke blive stillet krav om serviceforpligtelser (tilslutningspligt, kørselspligt), som der stilles der en taxi. Det samme gør sig gældende for så vidt angår kravet om videoovervågning, som er indført ved ændring af taxiloven i folketingssamlingen 2009/10 (L 118). Taxier, der hovedsageligt anvendes til forudbestilt kørsel i henhold til kontrakt, kan fritages for pligten til at være forsynet med tv-overvågning. Den kørsel, der udføres på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, er netop kontraktkørsel. 4. Administrative og økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Det vurderes, at forslaget kan få administrative og økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner, hvis de vælger at begrænse antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik og dermed får mindre konkurrence i forbindelse med udbud af de regionale trafikselskabers kørsel. Det vil imidlertid være en rent lokal og regional afvejning og prioritering mellem hensynene til de forskellige elementer i af den samlede betjening af offentligheden. Lovforslaget vurderes i mindre omfang at kunne medføre visse administrative konsekvenser for staten i forbindelse med behandlingen af eventuelle ansøgninger om dispensation fra energi- og miljøkrav for køretøjer, der anvendes til offentlig servicetrafik. 5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel, da forslaget ikke skønnes at medføre væsentlige administrative byrder eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes at medføre mindre økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i forbindelse med chaufførers gennemførelse af uddannelse. Vognmanden vil således få en mindre udgift til kurser. Herudover skal vognmanden undvære chaufføren i kursusperioden, der er på 10 dage. 6

7 7. Miljømæssige konsekvenser Kravet om mere miljøvenlige køretøjer vil have en positiv effekt på miljøet. Der vil opnås en formindskelse af CO 2 udledningen og af luftforureningen. 8. Erhvervsadministrative konsekvenser Lovforslaget vurderes ikke at medføre erhvervsadministrative konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Det vurderes, at der ingen relevante EU-retlige aspekter er i forbindelse med lovforslaget. 10. Ligestilling Forslaget har gennemgået en ligestillingsvurdering. Der er ikke forskel på kvinder og mænds vilkår og tilværelse på dette område. Ligestilling findes derfor ikke relevant for dette lovforslag. 11. Andre konsekvenser Forslaget vurderes ikke at medføre andre konsekvenser. 12. Høring Lovforslaget er sendt til høring hos følgende myndigheder, organisationer mv.: Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (C.A.T.) Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Taxi Råd, Danske Busvognmænd, Danske Regioner, Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening, De Samvirkende Invalide organisationer (DSI), DI, Fagligt Fælles Forbud (3F), Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, LO, NOAH-Trafik, Rådet for Sikker Trafik, Rigspolitiet, Storkøbenhavns Taxi-Fører Forening og Taxinævnet i Region Hovedstaden. 11. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget kan medføre administrative og økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner, hvis de vælger at begrænse antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. Forslaget kan medføre administrative konsekvenser for regio- 7

8 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Kravet om mere miljøvenlige køretøjer vurderes at vil få en positiv effekt på miljøet. ner og kommuner ved en vurdering af behovet for tilladelser til offentlig servicetrafik. Forslaget kan medføre visse administrative konsekvenser for staten ved behandlingen af eventuelle ansøgninger om dispensation fra energi- og miljøkrav for køretøjer, der anvendes til offentlig servicetrafik. Forslaget kan påføre erhvervet mindre økonomiske konsekvenser i forbindelse med chaufførers gennemførelse af uddannelse. Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Det vurderes, at der ingen relevante EU-retlige aspekter er i forbindelse med forslaget. Bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at der i taxiloven indføres en ny tilladelsestype, tilladelse til offentlig servicetrafik ud over de eksisterende typer: taxitilladelse, limousinetilladelse og tilladelse til sygetransport. En tilladelse til offentlig servicetrafik vil alene give indehaveren ret til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i forbindelse med kontrakt med et regionalt trafikselskab om almindelig rutekørsel. Der kan dels være tale individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, dels om den samordnede kørsel, dvs. de kørselsordninger, som kommuner og regioner er forpligtet til at lade udføre i henhold til anden lovgivning f.eks. befordring af visse folkeskoleelever, befordring af ældre til dagcenter og befordring af patienter til læge eller sygehus. 8

9 Der vil ikke på grundlag af den nye tilladelsestype kunne udføres andre former for erhvervsmæssig personbefordring. En ansøger om tilladelse til offentlig servicetrafik skal opfylde de kvalifikationskrav, der er fastsat i lovens 3, stk. 1, hvis der er tale om personligt drevne virksomheder, eller i 4, stk. 1 og 2, jf. 3, stk. 1, hvis ansøger er et selskab. Der er tale om krav til faglige kvalifikationer, økonomisk baggrund og vandel. For så vidt angår kravet til faglige kvalifikationer, er det i bekendtgørelse om taxikørsel fastsat, at ansøgeren skal have været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse, og at ansøgeren skal gennemføre et af Trafikstyrelsen godkendt taxivognmandskursus. Kurset har en varighed af 70 timer og indeholder blandt andet følgende emner: Færdselslovgivning, aftaleret, skatteforhold, told, moms og afgifter, forsikringsforhold, arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, arbejdsmiljøforhold, driftsøkonomi, personaleledelse og administration, markedsføring og licitation. Trafikstyrelsen har i samarbejde med taxibranchen påbegyndt en modernisering af kursets indhold. Det er hensigten ved en ændring af taxibekendtgørelsen at muliggøre, at kravet til faglige kvalifikationer tillige kan opfyldes efter de krav, der er fastsat i buslovgivningen. Efter buslovgivningen kræves det alene for at opfylde kravet til faglige kvalifikationer, at ansøgeren gennemfører og består et busvognmandskursus, der har en varighed på mindst 144 lektioner Til nr. 2 Det foreslås, at den nye tilladelsestype i taxilovgivningen, tilladelse til offentlig servicetrafik, i lighed med i dag meddeles af transportministeren. Det foreslås i stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele kommunens område. Det foreslås endvidere, at såfremt kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik, hører kommunalbestyrelsen Regionsrådet inden fastsættelse af antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at tilladelser til offentlig servicetrafik giver et problem i udkantsområderne, kan de lægge loft på antallet af disse tilladelser. Omvendt hvis der ikke vurderes at være problemer i udkantsområderne, kan kommunalbestyrelsen vælge ikke at lægge loft på antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. Da tilladelser til offentlig servicetrafik efter forslaget udstedes af transportministeren, skal de enkelte kommunalbestyrelser indberette antallet af tilladelser til denne. 9

10 De foreslåede bestemmelser i stk. 3 og 4 svarer indholdsmæssigt til de nuværende bestemmelser. Der er alene tale om en tilpasning af ordlyden i forbindelse med indførelsen af et nyt stk. 5 om tilladelse til offentlig servicetrafik. Som ny bestemmelse foreslås det i stk. 5, at udstedelse af en tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at ansøgeren har kontrakt med et regionalt trafikselskab om udførelse af offentlig servicetrafik. Såfremt kontrakten med trafikselskabet udløber i tilladelsens gyldighedsperiode (op til 10 år) og ikke forlænges, vil indehaver af tilladelsen ikke længere kunne udføre erhvervsmæssig personbefordring på grundlag af den udstedte tilladelse. Til nr. 3-5 De foreslåede ændringer er en konsekvens af indførelse af en ny 2, stk. 5, jf. forslagets 1, nr. 2. Til nr. 6 Det foreslås, at førere af køretøjer med tilladelse til offentlig servicetrafik skal opfylde de samme uddannelsesmæssige krav, som der i dag stilles til førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer. Der er for øjeblikket krav om, at en fører af en taxi, limousine eller sygetransportkøretøj skal gennemgå et kvalifikationskursus på mindst 70 timer. Kurset indeholder følgende emner: Regler om erhvervsmæssig personbefordring, arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, færdselslovgivning, arbejdsmiljø, informationsteknik, kundeservice, befordring af handicappede og patientbetjening, konfliktafværgelse, betalingsformer, førstehjælp, taxilovgivningen, særlige krav til taxien og dennes benyttelse, taxameterkontrollanter, standardvedtægten, bestillingskontor og afregning. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Trafikstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af taxierhvervets interessenter med henblik på en modernisering af kurset. Det overvejes endvidere at reducere varigheden af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og indføre obligatorisk efteruddannelse i stil med de ordning, der gælder for bus- og lastbilchauffører. Der sker samtidig en revision af spørgsmålene til den afsluttende prøve, der vil blive flyttet over på en elektronisk platform. Transportministeriet har overvejet, om der også skulle stilles samme vandelskrav til førere af køretøjer til tilladelse til offentlig servicetrafik samt krav om førerkort. Efter nærmere overvejelse er det fundet mere hensigtsmæssigt, at det er de regionale trafikselskaber som i deres udbud som professionelle udbydere sikrer, at førernes vandel er i orden. Det vurderes således ikke umiddelbart at være nødvendigt at lovregulere området. Til nr. 7 Den foreslåede ændring er en konsekvens af forslagets 1, nr. 6. Til nr. 8 10

11 Den foreslåede ændring er en konsekvens af forslagets 1, nr. 1 om indførelse af en ny tilladelsestype. Hidtil har kommunalbestyrelsen været tilladelsesudstedende myndighed for alle typer tilladelser efter taxiloven. Til nr. 9 Den foreslåede ændring er en konsekvens af forslagets 1, nr. 6. Til 10 og 11 Ændringerne er en konsekvens af forslagets 1, nr. 12. Til nr. 12 Med den foreslåede ændring af 12 skabes der hjemmel til, at ministeren kan fastsætte en procedure for de enkelte kommunalbestyrelsers indberetning til transportministeren om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik, der kan udstedes. Administrationen, herunder udstedelse og tilsyn, af tilladelser til offentlig servicetrafik foreslås fortsat henlagt til transportministeren, og det er derfor væsentligt, at der kan fastsættes retningslinjer for, hvordan og hvornår de enkelte kommunalbestyrelser skal indsende oplysninger. Det er tanken, at bemyndigelsen udmøntes i bekendtgørelsesform, hvor der blandt andet fastsættes tidsfrister for kommunalbestyrelsens indberetninger om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. Til 2 Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar Reglerne om uddannelseskrav til førere foreslås dog først at træde i kraft den 1. juli 2011, således at de berørte førere kan nå at gennemgå uddannelsen. Tilladelser udstedt i henhold til lov om buskørsel, begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel forbliver i kraft efter deres indhold. 11

12 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om taxikørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer: 1. Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel og sygetransport) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, skal have tilladelse hertil, medmindre det benyttede køretøj udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel, jf. lov om buskørsel. 2. Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Stk. 3. Der kan meddeles tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling). Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale. Stk. 4. Der kan endvidere meddeles tilladelse til sygetransport. Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. 12, stk. 1, nr , stk. 1, affattes således: Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil affattes således: Tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport meddeles af kommunalbestyrelsen. Tilladelse til offentlig servicetrafik meddeles af transportministeren. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) og kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Kommunalbestyrelsen hører Regionsrådet inden fastsættelse af antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. Stk. 3. Tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling) er betinget af, at køretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale. Stk. 4. Tilladelse til sygetransport er betinget af, at køretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Stk. 5. Tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at indehaveren har kontrakt med et regionalt trafikselskab om udførelse af offentlig ser- 12

13 vicetrafik. 4. Tilladelse i henhold til 2, stk. 4, kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, når selskabet opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 3-5 og nr. 7, 2. led. [ ] Stk. 4. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1 og 3 nævnte art kan meddeles tilladelse, jf. 2, stk. 4, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af transportministeren 4 a. Førere af de af loven omfattende køretøjer kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 6. Stk. 2. Taxameterkontrollanter kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 9. Stk. 3. Godkendelse af førere i medfør af stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen, idet godkendelsen har samme tidsmæssige gyldighed som gyldighedsperioden for det kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der er udstedt til den pågældende. Stk. 4. Godkendelse af taxameterkontrollanter i medfør af stk. 2 meddeles af Færdselsstyrelsen for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Stk. 5. Ved godkendelse efter stk. 1 og 2 finder 3, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse Stk. 4. Tilladelsen eller godkendelsen meddeles i øvrigt på nærmere af kommunalbestyrelsen fastsatte vilkår for virksomhedens udøvelse, jf Stk. 5. Godkendelse af taxameterkontrollanter efter 4 a, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede. 3. I 4, stk. 1, ændres i henhold til 2, stk. 4, til: til sygetransport og tilladelse til offentlig servicetrafik. 4. I 4, stk. 4, ændres jf. 2, stk. 4, til: 2, stk. 4 og 5,. 5. I 4 a, stk. 1, ændres de af loven omfattede køretøjer til: taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer. 6. I 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Førere af køretøjer, som anvendes til offentlig servicetrafik, skal opfylde betingelsen i 3, stk. 1, nr. 7, 1. led. Stk. 2-5 bliver herefter stk I 4 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres stk. 1 og 2 til: stk. 1 og I 5, stk. 4, ændres eller godkendelsen til: til taxikørsel (taxibevillingen). 9. I 6, stk. 5, og 8, stk. 1, ændres 4 a, stk. 2, til: 4 a, stk. 3,. 13

14 8. Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren heraf afgår ved døden eller ophører med at opfylde betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-3, 4, stk. 2, jf. 3, stk. 1, nr. 1-3, eller 4 a, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller 4 a, stk. 2, jf. 3, stk. 1, nr , stk. 1. Transportministeren kan fastsætte regler om ) andre forhold vedrørende taxi- og sygetransportvirksomhed, herunder kontrolforanstaltninger for den kørsel, der er undtaget fra kravet om tilladelse samt 12) krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for de af loven omfattede køretøjer. 10. I 12, stk. 1, nr. 11, ændres tilladelse samt til tilladelse,. 11. I 12, stk. 1, nr. 12, ændres køretøjer. til køretøjer samt. 12. I 12 indsættes efter stk. 1, nr. 12 som nr. 13: 13) kommunalbestyrelsernes indberetning om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, 4 a, stk. 2, dog først 1. juli Stk. 2. Tilladelser udstedt i henhold til lov om buskørsel, begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel forbliver i kraft efter deres indhold. 14

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier) Fremsat den 23. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) Trafikudvalget 2009-10 L 118 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Taxinævnet i Region Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg 25. februar 2016 Sagsbeh.:FRGI01 J.nr.: 00.01.00-A00-14-16 Notat

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Høringsnotat. 1. Indledning

Høringsnotat. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218000 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering

Læs mere

Spørgsmål og svar Shuttlebus, runde 2

Spørgsmål og svar Shuttlebus, runde 2 Sagsnr. 1-23-4-101-27-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af shuttlebus Spørgsmål og svar Shuttlebus, runde 2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 mmo@tbst.dk www.tbst.dk Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladser Trafik-

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14149 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 25. februar 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14149 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 25. februar 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14149 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 25. februar 2016 K E N D E L S E SIM Lægekørsel I/S (advokat Henning Biil, København) mod Region Syddanmark (advokat Jens Bødtcher-Hansen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag.

2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. 2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2015-1286 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v. 2015/1 BSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden BERETNING FOR ÅRET 2015 OM TAXINÆVNET I REGION HOVEDSTADEN Taxinævnet er en fælles kommunal enhed, hvis formål er at administrere taxilovgivningen. Medlemmerne af nævnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring.

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring. Taxatilladelse Skive Kommune opslår hermed 1 taxatilladelse. Tilladelsen udstedes til: Storvogn, type 5, med lift, plads til 2 kørestole/8 passagerer. Ansøgningen skal fremsendes til: Teknisk Forvaltning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL Konkurrencestyrelsen ønsker at belyse taxierhvervet og den regulering, som er fastsat af de enkelte kommuner. I den forbindelse bedes De besvare nedenstående spørgsmål.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Områdeafgrænsning taxivognmandskursus

Områdeafgrænsning taxivognmandskursus Nr. Emne 1 Aftalelov og købelov Aftaleret Tilbud og accept af tilbud Fuldmagt Købelov Almindelige bestemmelser Forbruger og handelskøb Købesummen Levering/forsinkelse Mangler/påberåbelse Forbrugerkøb/mangler

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Dagsorden. Dato: Tid: Sted:

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Dagsorden. Dato: Tid: Sted: Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse Dagsorden Taxinævnet 24-08-2015 13:00 24-08-2015 14:50 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Bemærk: 24. august 2015 13:00-14:50 Rådhuset, værelse 381 Rådmand Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2015-448 Fremsat den 29. oktober 2015 af transport-

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere