BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side

2 INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb for egne nyledige medlemmer over 30 år. Samarbejdet indebærer, at a-kasserne afvikler jobsamtaler og andre jobrettede aktiviteter i de første 26 uger af borgernes ledighed. Denne evalueringen følger op på samarbejdets overordnede formål om, at skabe et fundament for effekter og resultater af indsatsen, der ligger udover det, som a-kasserne eller jobcentret kan opnå hver for sig, herunder at: forbedre borgernes mulighed for hurtig tilbagevenden til ordinær beskæftigelse nedbringe overledigheden og sætte fokus på øget mobilitet etablere en enklere, smidigere og mere sammenhængende beskæftigelsesindsats med borgeren i fokus udvikle en god overgang for borgerne mellem a-kasse og jobcenter. Samarbejdsaftalerne rummer et fast måltal for A-kasserne i 2013, hvor alle A-kasser skal have en rettidighed på 90%. For 2014 er der yderligere fastsat et bilateralt aftalt måltal for effekten af indsats. Dette måltal kan der først følges op på i Ud fra disse mål er der opbygget et fast evalueringskoncept i samarbejde med A-kasserne. Evalueringen af indsatsen er opbygget efter fem elementer: Effekt af indsatsen: Der følges op på afgangsraten (andelen der er selvforsørgede) fra ledighed seks måneder efter påbegyndt ledighedsforløb Rettidighed i indsatsen: Der følges op på rettidigheden i a-kassernes samtaler med borgerne, som skal være på minimum 90 pct. Brugervurdering af indsatsen: Der er gennemført tlf. interview med 400 borgere, som har været henvist i kontaktforløb i deres a-kasse. For at have et sammenligningsgrundlag interviewes der ligeledes 200 borgere som har fået indsatsen varetaget af jobcentret. A-kassernes vurdering af egen indsats (Selvevaluering): A-kasserne har alle besvaret en række spørgsmål om deres egen indsats der tager udgangspunkt i målene for samarbejdet. Spørgsmålene er identiske med dem, som blev stillet i 2013 A-kassernes brug af jobsøgnings- og coachforløb: Der er fulgt op på antal registrerede forløb i relevant IT-system. Side 2

3 SAMMENFATNING Indsatsen i 2. halvår halvår 2014 har involveret 9750 borgeres kontaktforløb og omfatter ved udgangen af perioden et samarbejde med fjorten a-kasser. Resultatet af evalueringen viser i hovedtræk, at: Effekten af a-kassernes indsats er forbedret, og der er i sammenligning med den tilsvarende periode året før sket en stigning på niveau med de tilsvarende A-kasser i andre sammenlignelige kommuner. Afgangsraten er steget med 3 procentpoint Rettigheden er steget 6 procentpoint indenfor det seneste år og er nu på samme niveau som jobcentrets. Ni a-kasser ligger over måltallet på 90 pct. Borgernes vurdering af udbyttet af samtaler vurderes højere end i 2013, og der er en særlig høj vurdering af a-kassernes evne til at klæde borgerne på med forudsætninger for god jobsøgeadfærd Udbyttet vurderes også højere i 2014 på forudsætninger for jobsøgning i form af ansøgninger og CV Borgerne er mere tilfredse med a-kassernes indhold i jobsamtalerne, faglige rådgivning og branchekendskab end jobcentrets. Omvendt er der højere tilfredshed med jobcentrets viden om arbejdsmarkedet A-kassernes jobfokus i samtalerne er højt og på niveau med 2013 A-kassernes fokus på konkrete job i jobsamtalen opfattes fortsat som meget lavt og på niveau med Flere a-kasser oplyser i selvevalueringen, at de introducerer til job, men det slår ikke igennem i borgernes oplevelse af jobsamtalerne Brugen af jobsøgnings- og coachforløb er svagt stigende siden efteråret Flere a-kasser har ellers en målsætning om øget brug af forløbene for at øge jobfokus. Alle a-kasser har samtænkt CV, job- og rådighedssamtaler og oplyst, at de arbejder med et fast koncept for samtaler. Dette er uændret ift En afledt konsekvens af samarbejdet er, at den enkelte borger får færre samtaler i den første ledighedsperiode Flere a-kasser end tidligere tilbyder aktiviteter rundt om samtalerne og har fastsat kriterier for borgernes jobsøgning. Side 3

4 EFFEKT AF INDSATSEN I A-KASSERNE Et overordnet formål med samarbejdet er at skabe et fælles fundament for effekter og resultater, herunder forbedre de ledige borgeres muligheder for hurtig tilbagevenden til ordinær beskæftigelse og nedbringe ledigheden på områder med overledighed. Alle partnerskabsaftaler indeholder derfor et konkret og individuelt effektmål om, at den enkelte a-kasse igennem 2014 skal tilrettelægge deres indsats efter, at minimum samme andel af ledige borgere i København som i udvalgte andre kommuner er ude af ledighed efter 6 måneder. Effektmålene er aftalt som en del af det styrkede aftalegrundlag, der blev opnået enighed med alle a-kasser om i slutningen af Det betyder, at målene ikke vil kunne sammenlignes med tidligere års resultater, og at evalueringen heller ikke kan give svar på, om det vil lykkedes at nå de nye mål. Det vil der først kunne følges op på i Det er dog valgt at lade denne evaluering tage afsæt i de målemetoder, som anvendes fremadrettet. Minilæsevejledning: Evalueringen af effekt tager udgangspunkt i opgørelser af afgangsraten for nyledige dagpengemodtagere efter seks mdr. s ledighed. For at benchmarke indikatorerne sammenlignes med Københavns gamle sammenligningsklynge bestående af: Albertslund, Ishøj, Brøndby, Odense, Fredericia, Svendborg, Aarhus og Aalborg. Side 4

5 6 måneders afgangsrate i a-kasser med samarbejdsaftaler Figuren viser afgangsraten fra ledighed 6 måneder efter påbegyndt ledighedsforløb for a-kasser med partnerskabsaftaler i København og i de 8 kommuner, som der sammenlignes med. Tallene er baseret på gennemsnittet af de fire kvartaler. Desuden fremgår måltallet for København. Forvaltningens bemærkninger I perioden 2. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 var 6 måneders afgangsraten i gennemsnit 59 pct. i de a-kasser, som indgår i evalueringen i København. Til sammenligning var afgangsraten for de tilsvarende otte kommuner i det valgte sammenligningsgrundlag på 62 pct. Der er derned en signifikant højere afgangsrate i sammenligningsgrundlaget. Sammenlignet med den tilsvarende periode året før har der i den betragtede periode været en stigning i afgangsraten på 3 procentpoint. Dette er tilfældet både i København og i sammenligningsgrundlaget. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Jobindsats.dk Side 5

6 6 måneders afgangsrate fordelt på A- kasser Figuren viser afgangsraten efter 6 måneder i København for A-kasser med partnerskabsaftaler i perioden 2. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 samt det fastlagte måltal i partnerskabsaftalerne, som a-kasserne skal opfylde i Idet afgangsraten er højere end målet i ASE og er søjlen vendt om. Den lyseblå målsøjle er ikke synlig i Socialpædagogernes A-kasse pga. ens værdier. Forvaltningens bemærkninger Afgangsraterne varierer relativt meget blandt samarbejdskasserne; Fra 51 pct. for Min A-kasse til 68 pct. for Socialpædagogerne. Derudover skal det bemærkes, at både ASE og Socialpædagogerne allerede nu opfylder deres måltal for En række andre a-kasser har fortsat en del vej til målopfyldelsen i 2014, og det bliver der fulgt op på i Tendensen går dog for langt de fleste a-kasser i den rigtige retning og nogle er allerede i mål. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Jobindsats.dk Side 6

7 6 måneders afgangsrate i København og sammenlignelige kommuner Figuren viser afgangsraten efter 6 måneder i København og de 8 sammenlignelige kommuner i perioden 2. kvartal 2012 til 1. kvartal A-kasser som ligger under den indtegnede skrå linje har en lavere afgangsrate i København end i de 8 kommuner og omvendt. DLF SLA Forvaltningens bemærkninger 6 a-kasser har i den betragtede periode haft en lavere afgangsrate i København end i de 8 sammenlignelige kommuner. Blandt disse har især Min A-kasse en markant lavere afgangsrate i København, mens også Metal og 3F har signifikant lavere afgangsrater i perioden. Modsvarende er der 7 a-kasser, som har haft en højere afgangsrate i København. Der er dog tale om relativt små og/eller ikke-signifikante forskelle. FTF-A FOA AJKS MA BUPL ASE CA Akademikernes Metal Kilde: Jobindsats.dk Side 7

8 6 måneders jobeffekt for nyledige i København: Udvikling Figuren viser udviklingen i 6 måneders afgangsraten fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 for a-kasser med partnerskabsaftaler. Forvaltningens bemærkninger De fire a-kasser, som havde de laveste afgangsrater i 1. kvartal 2013, har alle haft fald i afgangsraten eller uændrede rater sammenholdt med året før. I den modsatte ende har Metal, som havde den højeste 6 måneders afgangsrate af a-kasserne, oplevet en stigning på 20 procentpoint i afgangsraten i den betragtede periode. I 1. kvartal 2012 havde Metal den laveste 6 måneders afgangsrate af de 13 a-kasser. Blandt de øvrige a-kasser har der i overvejende grad været relativt pæne fremgange i afgangsraterne. 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, Side 8

9 Rettidighed i kontaktforløbet hos A- kasserne Foruden effekt er rettidighed i indsatsen et vigtigt resultatmål i samarbejdet. Alle partnerskabsaftaler indeholder derfor et konkret og fælles resultatmål om, at rettidigheden i a-kassernes samtaler med borgerne skal være på minimum 90 procent. Det betyder reelt, at 90 procent af alle henviste borgere skal have deres samtale indenfor de i lovgivningen fastsatte minimumskrav. For målgruppen henvist til kontaktforløb i a-kasserne er det en samtale senest hver tredje måned. Side 9

10 Rettidighed for a-kasser i samarbejdet, januar til marts 2014 Figuren viser år-til-dato rettidigheden fordelt på a-kasser for personer henvist til a-kasser med partnerskabsaftaler i København. Målniveauet er 90 % rettidighed igennem hele året. Forvaltningens bemærkninger I de første 3 måneder af 2014 var rettidigheden på 89 pct. for a-kasserne, som indgår i evalueringen. Det er lidt lavere end forudsat i målet, men identisk med rettidigheden for de borgere, som ikke er henvist. Fire a-kasser havde en rettidighed i januar til marts 2014, som var lavere end målet på 90 pct. Heraf er både FOA og MA relativt langt fra målopfyldelse, idet rettidigheden blot var ca. 80 pct. Der er gennemført opfølgning med flere a-kasser, som i den seneste periode lå under niveau, og de fleste er nu i mål. Der vil igen blive fulgt op hos FOA og MA med henblik på afklaring af, hvordan deres rettidighed kommer på niveau. 1 0,8 0,6 0,4 0, Kilde: Jobindsats.dk Side 10

11 DELTAGERNES VURDERING AF INDSATSEN I SAMARBEJDET Et af formålene med samarbejdet imellem Jobcenter København og a-kasserne er, at dagpengemodtagerne skal opleve en sammenhængende og kvalificeret beskæftigelsesindsats. I det følgende belyses deltagernes oplevelse af dette samarbejde. Data stammer fra telefoninterviews med 400 henviste ledige og 200 ikkehenviste ledige. Respondenterne er fordelt mellem de udvalgte a-kasser, så datamaterialet i videst mulig udstrækning er repræsentativt for alle a- kasser. Borgernes oplevelse af samarbejdet vil blive belyst ud fra tre overordnede emner: Tilfredshed, udbytte og indhold. Der er ikke ændret i spørgsmålene siden undersøgelsen i Forvaltningens har i dag aftale med fjorten a-kasser, men det er ifbm. gennemførelse af brugertilfredsundersøgelsen ikke gennemført interviews med borgere fra Byggefagenes A-kasse, BUPL A-kasse og Socialpædagogernes A-kasse. BUPL A-kasse er først indtrådt i samarbejdet ultimo 2013, og antal de to øvrige a-kasser har haft så få borgere henvist i det seneste år, at der ikke har været grundlag for at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse blandt disse. Side 11

12 DELTAGERNES VURDERING AF INDSATSEN I SAMARBEJDET Et af formålene med samarbejdet imellem Jobcenter København og a-kasserne er, at dagpengemodtagerne skal opleve er sammenhængende og kvalificeret beskæftigelsesindsats. Herigennem var en forventning, at der med A-kasse samarbejdet sker et løft i brugertilfredsheden, ved at den ledige i den første del af ledighedsperioden kun skal forholde sig til én aktør. Det følges der op på med en brugervurdering af a-kassernes indsats. Borgernes oplevelse af samarbejdet bliver belyst ud fra en række spørgsmål der knytter sig til tre overordnede emner; tilfredshed, udbytte og indhold. For at kunne vurdere niveauet for brugertilfredsheden indhentes der også svar fra ledige der får kontaktforløbet varetaget i jobcenteret. Data i brugervurderingen stammer fra telefoninterviews med 400 udlagte ledige og 200 ikke-udlagte ledige. Respondenterne er fordelt mellem de udvalgte a- kasser, således at der tages hensyn til antal henviste borgere i hver a-kasse og samtidigt er lagt et minimumsniveau for antal besvarelser. Der er ikke ændret i spørgsmålene siden undersøgelsen i Figuren viser antallet af besvarelser fordelt på A-kasser Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført i marts Side 12

13 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet udbytte af samtaler I evalueringen er respondenterne blevet spurgt om, hvordan de vurderer udbyttet af jobsamtalerne i A-kassen. Respondenterne er bl.a. blevet bedt om at vurdere, om de via jobsamtalerne har opnået et bedre CV eller en bedre jobansøgning, og om de har opnået bedre metoder til at søge job eller har intensiveret deres jobsøgning mv. Respondenterne har i alt svaret på ni spørgsmål om udbyttet af jobsamtalerne. Disse spørgsmål er blevet samlet i en opgørelse, der viser den gennemsnitlige vurdering af udbyttet af jobsamtalerne. Den samlede udbyttevurdering blandt de ledige i a-kassen er på 46 pct. hvilket er næsten 10 procentpoint højere end i 2013, hvor den lå på 37 pct. Jobcentrene ligger lidt under gennemsnittet med 43 pct. De fleste A-kasser fordeler sig max +/- 6 procentpoint omkring gennemsnittet, mens to A-kasser (FOA og ASE) ligger en del over. 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført i januar 2013 og marts Side 13

14 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet udbytte af samtaler De udlagte lediges samlede vurdering af udbyttet dækker over, at de især oplever, at de har opnået bedre forudsætninger for jobsøgning (52 pct.) og bedre søgeadfærd (54 pct.) igennem kontaktforløbet i A- kasserne. Mens de henviste i mindre omfang har opnået bedre viden og metoder. Hos de borgere der er tilknyttet jobcentrene ligger fordelingen mere lige. Her er der højest tilfredshed med udbyttet i forhold til bedre søgeadfærd (47 pct.). For både A-kasser og jobcentre er vurderingen af udbyttet steget fra 2013 til Anm.: Viden og metode omfatter: Bedre metoder til at søge job, Bedre viden om gode jobmuligheder og Bedre viden om hvilke job, jeg er kvalificeret til. Forudsætninger omfatter: Bedre CV og Bedre jobansøgning. Søgeadfærd omfatter: Bedre til at kontakte arbejdsgivere om job. Søger flere job, end jeg plejer, Søger andre typer job, end jeg plejer og Søger job andre steder, end jeg plejer 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført ij januar 2013 og marts Side 14

15 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet indhold i samtaler Deltagerne er blevet spurgt om deres tilfredshed med jobsamtalerne, herunder tilfredsheden med indhold, A-kassens eller jobcentrets viden om arbejdsmarkedet og den faglige rådgivning. Figuren viser en opgørelse over de forskellige spørgsmål omsat til en samlet vurdering af deres tilfredshed med indholdet i jobsamtalerne. Den samlet gennemsnitlige tilfredshed ligger på 54 pct., hvilket er 4 procentpoint højre end i Tilfredsheden med indholdet varierer mellem 47 pct. hos Metal til 65 pct. hos ASE. Jobcentret ligger lidt under gennemsnittet med 51 pct. Det er en stigning med 21 procentpoint siden ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført i januar 2013 og marts Side 15

16 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet indhold i samtaler De henviste ledige er mere tilfredse med indholdet i jobsamtaler og den faglige rådgivning end de ledige, der er hos jobcentret. Der er derimod en højere tilfredshed med viden om arbejdsmarkedet hos jobcentret end hos A-kasserne. Der er sket en markant stigning i jobcentret fra 2013 til 2014, men a-kasserne har dog fortsat højere på tilfredshed med indhold, faglig rådgivning samt udbyttet af samtalerne. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført i januar 2013 og marts Side 16

17 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet jobfokus i samtaler 1 Respondenterne i deltagerevalueringen er blevet spurgt, om jobsamtalerne i A-kassen eller jobcenteret havde jobfokus, både i forhold til generel fokus på at få den ledige i arbejde og fokus på konkret job. Blandt de henviste ledige oplevede 88 pct. at samtalerne i A-kasserne havde fokus på at få vedkommende i job, mens det gælder 86 pct. af de ledige i jobcentrene. Både i A-kasserne og i jobcentret oplever godt 30 pct. At jobsamtalerne har fokus på konkrete job. 0,8 0,6 0,4 0, Side 17

18 A-KASSERNES VURDERING AF INDSATSEN I SAMARBEJDET I det følgende gennemgås selvevalueringer fra de enkelte a-kasser, som forvaltningen har modtaget i Resultaterne sammenholdes med de tilsvarende selvevalueringer fra Selvevalueringen omfatter de kvalitative elementer i samarbejdsaftalerne, da de ikke kan måles via registre. Følgende elementer er belyst i selvevalueringen: Indhold i kontaktforløbet Jobfokus i kontaktforløbet Samarbejde med virksomhederne i kontaktforløbet Indsatsen for ledige på områder med overledighed. A-kasser der deltager i selvevalueringen i 2014 er ikke alle identiske med dem, der deltog i I sammenligning mellem resultatet af selvevalueringen i 2013 og 2014 skal derfor tages forbehold for : 2. Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse er siden seneste selvevaluering fusioneret, og de to a-kassers besvarelse for 2014 er samlet under Akademikernes 3. ASE deltog ikke i selvevalueringen i BFA deltager ikke i selvevalueringen i 2014, da a-kassen pga. IT-problemer har haft meget få borgere henvist i perioden KRIFA deltager ikke i selvevalueringen i 2014, da a-kassen er udtrådt af samarbejdet 6. Socialpædagogernes A-kasse deltager i selvevalueringen i 2014 men deltog ikke i 2013 pga. IT-problemer 7. Selvevalueringen er denne gang tilbudt gennemført både skriftligt og mundtligt. To a-kasser har takket ja til at gennemføre selvevalueringen via interviews. Side 18

19 Den samlede oversigt viser, at der også i 2014 er variationer i de enkelte a-kassers indsats, jf. tabel 1. Tabel 1: Samlet oversigt over indholdet i de enkelte a-kassers kontaktforløb er markeret m. sort og 2014 er markeret m. rødt. Akademikernes 3F ASE AJKS BFA CA FOA FTF-A IAK KRIFA DLF-A MA Metal Min A- kasse Soc. Pæd. Er CV, job- og Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja rådighedssamtaler samtænkt? Anvendes et fast koncept Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja for indholdet i samtalerne? Tilbyder A-kassen andre aktiviteter i kontaktforløbet end samtaler? Har a-kassen fastsat kriterier for den lediges jobsøgning? Introducerer a-kassen til ledige job? Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Nej/ Nej Nej/ Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Nej/ Nej Ja Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Nej/ Nej Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Nej/ Ja Ja Har a-kassen Nej/ Ja Nej/ Nej Nej Nej/ Nej Nej Nej/ Nej Nej/ Nej Nej/ Nej Nej Nej Nej/ Ja Nej/ Nej Nej/ Nej Nej/ Nej Nej samarbejdsaftaler med virksomheder som led i kontaktforløbet? Opsøger a-kassen Nej / Ja Ja/ Ja Nej Nej / Nej Nej Nej/ Nej Nej/ Ja Ja/ Nej Nej Nej Nej/ Ja Nej/ Nej Nej/ Nej Nej/ Nej Nej virksomheder som led i kontaktforløbet? Arbejder a-kassen med at Ja/ Ja Ja/ Ja Nej Ja/ Ja Nej Nej/ Ja Nej/ Nej Nej/ Nej Nej Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Nej Nej/ Nej Nej fremskaffe jobsamtaler til ledige? Har Kilde: a-kassen A-kassernes særlige tiltag selvevalueringer Ja/ Ja og rapport Ja/ om Ja evaluering Nej af samarbejdet Ja/ Ja Nej mellem Kbh. Ja/ Nej s kommune Ja/ Ja og a-kasserne Ja/ Ja Jai Nej Nej/ Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Nej på områder med overledighed? Side 19

20 Udvikling i a-kassernes vurdering af egen indsats Alle a-kasser tilkendegiver, at de har tilrettelagt et kontaktforløb, der sammentænker CV-, job og rådighedssamtaler og anvender et fast koncept for samtalen. 92 pct. af a-kasserne tilkendegiver, at de tilbyder andre aktiviteter i forbindelse med kontaktforløbet end samtalerne. Det er en stigning fra 77 pct. i Disse aktiviteter omhandler bl.a.: 1. Jobklubber eller netværksaktiviteter 2. Jobsøgningskurser 3. Karriererådgivning 4. Almene kurser (F.eks. IT-kurser, ordblindekurser m.v.) 5. Fagkurser (F.eks. forhandlingsteknik, præsentationsteknik, jobsamtaletræning) 6. Jobrotation 7. Virksomhedspræsentationer Samarbejdet med virksomheder er fortsat et område med forbedringspotentiale på trods af en marginal udvikling i positiv retning fra 2013 til Andelen af a-kasser som oplyser at have særlige tiltag eller aktiviteter mod overledighed er faldet. Det bemærkes, at de netop reviderede partnerskabsaftaler har fokus på overledighed, og at der heri er aftalt initiativer, som må formodes endnu ikke at være fuldt implementerede. Kilde: A-kassernes selvevalueringer for 2013 og 2014 og rapport om evaluering af samarbejdet mellem Kbh. s kommune og a-kasserne i Side 20

21 Udvikling i a-kassernes vurdering af egen indsats fokusgruppeinterview i jobcentret Center for Driftsunderstøttelse har gennemført to fokusgruppeinterview med i alt tolv medarbejdere i Arbejdsmarkedscentret. Formålet med interviewene er at give et andet perspektiv ind i, hvordan indsatsen opleves og give et billede af, hvordan jobcentret oplever muligheden for at bygge videre på A-kassernes indsats. I interviewene deltog både medarbejdere, som er involverede i samarbejdet med forskellige administrative opgaver og de jobkonsulenter, som overtager kontakten med borgere efter endt a-kasseforløb. Fokusgruppeinterviewene har afdækket et samarbejde, som synes at fungere fint i den direkte medarbejderkontakt. Det er dog også klart, at der med fordel kan arbejdes videre med at: Klarlægge snitflader mellem a-kasser og jobcenter Forenkle kommunikationen mellem a-kasser og jobcenter Lette borgernes overgange mellem a-kasser og jobcenter Derudover er det en gennemgående tilbagemelding fra flere medarbejdere i jobcentret, at der bør investeres flere kræfter i et tættere samarbejde på sagsniveau, Ikke mindst igennem en tidligere og tættere indsats for de borgere, som bør udfordres på deres jobperspektiv, faglige og geografiske mobilitet samt de borgere, som har brug for en mere håndholdt og individuelt orienteret støtte. Det er planlagt at medtage disse pointer i en bilateral gennemgang af evalueringsresultatet med hver a-kasse. Kilde: A-kassernes selvevalueringer for 2013 og 2014 og rapport om evaluering af samarbejdet mellem Kbh. s kommune og a-kasserne i Side 21

22 BRUG AF JOBSØGNINGS- OG COACHFORLØB A-kasserne har mulighed for som en del af indsatsen at iværksætte jobsøgnings- eller coachforløb af en begrænset varighed. Det er jobsøgningsforløb på 2 uger, 15 timer ugentligt og jobcoaching på 4 uger med 1 time ugentligt. Københavns Kommune betaler for disse forløb. Mulighed for at anvende disse tilbud er i aftalen tænkt som et supplement til de aktiviteter, som A-kasserne i øvrigt måtte drive selv. Der har henover efteråret været dialog med A-kasserne om nye samarbejdsaftaler og her har det været et fokusområde at få større opmærksomhed omkring denne mulighed og bruge disse forløb til at styrke jobfokus i kontaktforløbet. En del A-kasser har nu mål for en øget anvendelse, og evalueringen samler op på status på om A-kasserne bruger de forløb, der stilles til rådighed. Jobsøgnings- og coachingforløb er som nævnt et supplement til A-kasserne egne tilbud og nogle A-kasser har så mange aktiviteter til rådighed, at der ikke vurderes at være behov for at trække på kommunens tilbud. Side 22

23 Brugen af jobsøgnings- og coachforløb borgere henvist til A-kasser Som led i samarbejdsaftalen med Københavns Kommune har a- kasserne adgang til at visitere borgere til jobsøgnings- og coachforløb hos eksterne leverandører godkendt af kommunen samt jobsøgningsforløb afviklet af jobcentret. I 2012/13 bevilgede a-kasserne i alt 380 forløb (247 eksterne jobsøgnings- og coachforløb og 133 interne AMC-forløb henvist af 3F, FOA og Metal). I 2013/14 bevilgede a-kasserne i alt 251 forløb (102 jobsøgnings- og coachforløb og 149 interne AMC forløb henvist af 3F) Der er således sket et markant fald i anvendelsen, hvilket primært skyldes, at KRIFA er udtrådt af samarbejdet. Akademikernes, FTF s og Metals anvendelse er dog også faldet markant. Kilde: BIFLIS uge til uge og uge til uge Side 23

24 Brugen af jobsøgnings- og coachforløb - udvikling A-kassernes brug af ordningen er generelt lav. Som det ses viser udviklingen fra efteråret 2013 og frem dog, at der er sket en stigning i forløb hos eksterne leverandører. Denne udvikling skulle gerne fortsætte i den resterende del af 2014, hvor en del A-kasser har sat mål om at øge anvendelsen markant. Figuren viser forløb med startdato den pgl. måned Kilde: 1 2BIFLIS Side 24

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Forebyggelse af langtidsledighed. Brug af screeningsmodel i projekt en indgang

Forebyggelse af langtidsledighed. Brug af screeningsmodel i projekt en indgang Forebyggelse af langtidsledighed Brug af screeningsmodel i projekt en indgang Jobcenter Silkeborg og 3F Silkeborg 1 Styrket samarbejde mellem Jobcenter Silkeborg og lokale A-kasser Performance Management

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 Problemstilling: De fire

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Faktapapir om udviklingen på sygedagpengeområdet

Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Faktapapir om udviklingen på sygedagpengeområdet Baggrund for og indhold af oplægget BAGGRUND På BIU mødet den 19. marts blev det under punkt 7 Resultatstatus aftalt, at BIU skal have en temadrøftelse om sygedagpengemodtagere. Udgangspunktet er en konstatering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE Ledige på dagpenge skal hurtigere i arbejde via en intensiv indsats med hyppige jobrettede samtaler først i ledighedsperioden 29. november 2016

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Neil Bloem, MB Neil_stenbaek_bloem@br.kk.dk 22-12-2014 Sagsnr. 2014-0266008 Dokumentnr. 2014-0266008-1 Kære Neil Bloem Tak for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen af de syv opstillede mål i Beskæftigelsesplan 2010.

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen af de syv opstillede mål i Beskæftigelsesplan 2010. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Status på Beskæftigelsesplan, 2. halvår Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere