BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side

2 INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb for egne nyledige medlemmer over 30 år. Samarbejdet indebærer, at a-kasserne afvikler jobsamtaler og andre jobrettede aktiviteter i de første 26 uger af borgernes ledighed. Denne evalueringen følger op på samarbejdets overordnede formål om, at skabe et fundament for effekter og resultater af indsatsen, der ligger udover det, som a-kasserne eller jobcentret kan opnå hver for sig, herunder at: forbedre borgernes mulighed for hurtig tilbagevenden til ordinær beskæftigelse nedbringe overledigheden og sætte fokus på øget mobilitet etablere en enklere, smidigere og mere sammenhængende beskæftigelsesindsats med borgeren i fokus udvikle en god overgang for borgerne mellem a-kasse og jobcenter. Samarbejdsaftalerne rummer et fast måltal for A-kasserne i 2013, hvor alle A-kasser skal have en rettidighed på 90%. For 2014 er der yderligere fastsat et bilateralt aftalt måltal for effekten af indsats. Dette måltal kan der først følges op på i Ud fra disse mål er der opbygget et fast evalueringskoncept i samarbejde med A-kasserne. Evalueringen af indsatsen er opbygget efter fem elementer: Effekt af indsatsen: Der følges op på afgangsraten (andelen der er selvforsørgede) fra ledighed seks måneder efter påbegyndt ledighedsforløb Rettidighed i indsatsen: Der følges op på rettidigheden i a-kassernes samtaler med borgerne, som skal være på minimum 90 pct. Brugervurdering af indsatsen: Der er gennemført tlf. interview med 400 borgere, som har været henvist i kontaktforløb i deres a-kasse. For at have et sammenligningsgrundlag interviewes der ligeledes 200 borgere som har fået indsatsen varetaget af jobcentret. A-kassernes vurdering af egen indsats (Selvevaluering): A-kasserne har alle besvaret en række spørgsmål om deres egen indsats der tager udgangspunkt i målene for samarbejdet. Spørgsmålene er identiske med dem, som blev stillet i 2013 A-kassernes brug af jobsøgnings- og coachforløb: Der er fulgt op på antal registrerede forløb i relevant IT-system. Side 2

3 SAMMENFATNING Indsatsen i 2. halvår halvår 2014 har involveret 9750 borgeres kontaktforløb og omfatter ved udgangen af perioden et samarbejde med fjorten a-kasser. Resultatet af evalueringen viser i hovedtræk, at: Effekten af a-kassernes indsats er forbedret, og der er i sammenligning med den tilsvarende periode året før sket en stigning på niveau med de tilsvarende A-kasser i andre sammenlignelige kommuner. Afgangsraten er steget med 3 procentpoint Rettigheden er steget 6 procentpoint indenfor det seneste år og er nu på samme niveau som jobcentrets. Ni a-kasser ligger over måltallet på 90 pct. Borgernes vurdering af udbyttet af samtaler vurderes højere end i 2013, og der er en særlig høj vurdering af a-kassernes evne til at klæde borgerne på med forudsætninger for god jobsøgeadfærd Udbyttet vurderes også højere i 2014 på forudsætninger for jobsøgning i form af ansøgninger og CV Borgerne er mere tilfredse med a-kassernes indhold i jobsamtalerne, faglige rådgivning og branchekendskab end jobcentrets. Omvendt er der højere tilfredshed med jobcentrets viden om arbejdsmarkedet A-kassernes jobfokus i samtalerne er højt og på niveau med 2013 A-kassernes fokus på konkrete job i jobsamtalen opfattes fortsat som meget lavt og på niveau med Flere a-kasser oplyser i selvevalueringen, at de introducerer til job, men det slår ikke igennem i borgernes oplevelse af jobsamtalerne Brugen af jobsøgnings- og coachforløb er svagt stigende siden efteråret Flere a-kasser har ellers en målsætning om øget brug af forløbene for at øge jobfokus. Alle a-kasser har samtænkt CV, job- og rådighedssamtaler og oplyst, at de arbejder med et fast koncept for samtaler. Dette er uændret ift En afledt konsekvens af samarbejdet er, at den enkelte borger får færre samtaler i den første ledighedsperiode Flere a-kasser end tidligere tilbyder aktiviteter rundt om samtalerne og har fastsat kriterier for borgernes jobsøgning. Side 3

4 EFFEKT AF INDSATSEN I A-KASSERNE Et overordnet formål med samarbejdet er at skabe et fælles fundament for effekter og resultater, herunder forbedre de ledige borgeres muligheder for hurtig tilbagevenden til ordinær beskæftigelse og nedbringe ledigheden på områder med overledighed. Alle partnerskabsaftaler indeholder derfor et konkret og individuelt effektmål om, at den enkelte a-kasse igennem 2014 skal tilrettelægge deres indsats efter, at minimum samme andel af ledige borgere i København som i udvalgte andre kommuner er ude af ledighed efter 6 måneder. Effektmålene er aftalt som en del af det styrkede aftalegrundlag, der blev opnået enighed med alle a-kasser om i slutningen af Det betyder, at målene ikke vil kunne sammenlignes med tidligere års resultater, og at evalueringen heller ikke kan give svar på, om det vil lykkedes at nå de nye mål. Det vil der først kunne følges op på i Det er dog valgt at lade denne evaluering tage afsæt i de målemetoder, som anvendes fremadrettet. Minilæsevejledning: Evalueringen af effekt tager udgangspunkt i opgørelser af afgangsraten for nyledige dagpengemodtagere efter seks mdr. s ledighed. For at benchmarke indikatorerne sammenlignes med Københavns gamle sammenligningsklynge bestående af: Albertslund, Ishøj, Brøndby, Odense, Fredericia, Svendborg, Aarhus og Aalborg. Side 4

5 6 måneders afgangsrate i a-kasser med samarbejdsaftaler Figuren viser afgangsraten fra ledighed 6 måneder efter påbegyndt ledighedsforløb for a-kasser med partnerskabsaftaler i København og i de 8 kommuner, som der sammenlignes med. Tallene er baseret på gennemsnittet af de fire kvartaler. Desuden fremgår måltallet for København. Forvaltningens bemærkninger I perioden 2. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 var 6 måneders afgangsraten i gennemsnit 59 pct. i de a-kasser, som indgår i evalueringen i København. Til sammenligning var afgangsraten for de tilsvarende otte kommuner i det valgte sammenligningsgrundlag på 62 pct. Der er derned en signifikant højere afgangsrate i sammenligningsgrundlaget. Sammenlignet med den tilsvarende periode året før har der i den betragtede periode været en stigning i afgangsraten på 3 procentpoint. Dette er tilfældet både i København og i sammenligningsgrundlaget. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Jobindsats.dk Side 5

6 6 måneders afgangsrate fordelt på A- kasser Figuren viser afgangsraten efter 6 måneder i København for A-kasser med partnerskabsaftaler i perioden 2. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 samt det fastlagte måltal i partnerskabsaftalerne, som a-kasserne skal opfylde i Idet afgangsraten er højere end målet i ASE og er søjlen vendt om. Den lyseblå målsøjle er ikke synlig i Socialpædagogernes A-kasse pga. ens værdier. Forvaltningens bemærkninger Afgangsraterne varierer relativt meget blandt samarbejdskasserne; Fra 51 pct. for Min A-kasse til 68 pct. for Socialpædagogerne. Derudover skal det bemærkes, at både ASE og Socialpædagogerne allerede nu opfylder deres måltal for En række andre a-kasser har fortsat en del vej til målopfyldelsen i 2014, og det bliver der fulgt op på i Tendensen går dog for langt de fleste a-kasser i den rigtige retning og nogle er allerede i mål. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Jobindsats.dk Side 6

7 6 måneders afgangsrate i København og sammenlignelige kommuner Figuren viser afgangsraten efter 6 måneder i København og de 8 sammenlignelige kommuner i perioden 2. kvartal 2012 til 1. kvartal A-kasser som ligger under den indtegnede skrå linje har en lavere afgangsrate i København end i de 8 kommuner og omvendt. DLF SLA Forvaltningens bemærkninger 6 a-kasser har i den betragtede periode haft en lavere afgangsrate i København end i de 8 sammenlignelige kommuner. Blandt disse har især Min A-kasse en markant lavere afgangsrate i København, mens også Metal og 3F har signifikant lavere afgangsrater i perioden. Modsvarende er der 7 a-kasser, som har haft en højere afgangsrate i København. Der er dog tale om relativt små og/eller ikke-signifikante forskelle. FTF-A FOA AJKS MA BUPL ASE CA Akademikernes Metal Kilde: Jobindsats.dk Side 7

8 6 måneders jobeffekt for nyledige i København: Udvikling Figuren viser udviklingen i 6 måneders afgangsraten fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 for a-kasser med partnerskabsaftaler. Forvaltningens bemærkninger De fire a-kasser, som havde de laveste afgangsrater i 1. kvartal 2013, har alle haft fald i afgangsraten eller uændrede rater sammenholdt med året før. I den modsatte ende har Metal, som havde den højeste 6 måneders afgangsrate af a-kasserne, oplevet en stigning på 20 procentpoint i afgangsraten i den betragtede periode. I 1. kvartal 2012 havde Metal den laveste 6 måneders afgangsrate af de 13 a-kasser. Blandt de øvrige a-kasser har der i overvejende grad været relativt pæne fremgange i afgangsraterne. 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, Side 8

9 Rettidighed i kontaktforløbet hos A- kasserne Foruden effekt er rettidighed i indsatsen et vigtigt resultatmål i samarbejdet. Alle partnerskabsaftaler indeholder derfor et konkret og fælles resultatmål om, at rettidigheden i a-kassernes samtaler med borgerne skal være på minimum 90 procent. Det betyder reelt, at 90 procent af alle henviste borgere skal have deres samtale indenfor de i lovgivningen fastsatte minimumskrav. For målgruppen henvist til kontaktforløb i a-kasserne er det en samtale senest hver tredje måned. Side 9

10 Rettidighed for a-kasser i samarbejdet, januar til marts 2014 Figuren viser år-til-dato rettidigheden fordelt på a-kasser for personer henvist til a-kasser med partnerskabsaftaler i København. Målniveauet er 90 % rettidighed igennem hele året. Forvaltningens bemærkninger I de første 3 måneder af 2014 var rettidigheden på 89 pct. for a-kasserne, som indgår i evalueringen. Det er lidt lavere end forudsat i målet, men identisk med rettidigheden for de borgere, som ikke er henvist. Fire a-kasser havde en rettidighed i januar til marts 2014, som var lavere end målet på 90 pct. Heraf er både FOA og MA relativt langt fra målopfyldelse, idet rettidigheden blot var ca. 80 pct. Der er gennemført opfølgning med flere a-kasser, som i den seneste periode lå under niveau, og de fleste er nu i mål. Der vil igen blive fulgt op hos FOA og MA med henblik på afklaring af, hvordan deres rettidighed kommer på niveau. 1 0,8 0,6 0,4 0, Kilde: Jobindsats.dk Side 10

11 DELTAGERNES VURDERING AF INDSATSEN I SAMARBEJDET Et af formålene med samarbejdet imellem Jobcenter København og a-kasserne er, at dagpengemodtagerne skal opleve en sammenhængende og kvalificeret beskæftigelsesindsats. I det følgende belyses deltagernes oplevelse af dette samarbejde. Data stammer fra telefoninterviews med 400 henviste ledige og 200 ikkehenviste ledige. Respondenterne er fordelt mellem de udvalgte a-kasser, så datamaterialet i videst mulig udstrækning er repræsentativt for alle a- kasser. Borgernes oplevelse af samarbejdet vil blive belyst ud fra tre overordnede emner: Tilfredshed, udbytte og indhold. Der er ikke ændret i spørgsmålene siden undersøgelsen i Forvaltningens har i dag aftale med fjorten a-kasser, men det er ifbm. gennemførelse af brugertilfredsundersøgelsen ikke gennemført interviews med borgere fra Byggefagenes A-kasse, BUPL A-kasse og Socialpædagogernes A-kasse. BUPL A-kasse er først indtrådt i samarbejdet ultimo 2013, og antal de to øvrige a-kasser har haft så få borgere henvist i det seneste år, at der ikke har været grundlag for at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse blandt disse. Side 11

12 DELTAGERNES VURDERING AF INDSATSEN I SAMARBEJDET Et af formålene med samarbejdet imellem Jobcenter København og a-kasserne er, at dagpengemodtagerne skal opleve er sammenhængende og kvalificeret beskæftigelsesindsats. Herigennem var en forventning, at der med A-kasse samarbejdet sker et løft i brugertilfredsheden, ved at den ledige i den første del af ledighedsperioden kun skal forholde sig til én aktør. Det følges der op på med en brugervurdering af a-kassernes indsats. Borgernes oplevelse af samarbejdet bliver belyst ud fra en række spørgsmål der knytter sig til tre overordnede emner; tilfredshed, udbytte og indhold. For at kunne vurdere niveauet for brugertilfredsheden indhentes der også svar fra ledige der får kontaktforløbet varetaget i jobcenteret. Data i brugervurderingen stammer fra telefoninterviews med 400 udlagte ledige og 200 ikke-udlagte ledige. Respondenterne er fordelt mellem de udvalgte a- kasser, således at der tages hensyn til antal henviste borgere i hver a-kasse og samtidigt er lagt et minimumsniveau for antal besvarelser. Der er ikke ændret i spørgsmålene siden undersøgelsen i Figuren viser antallet af besvarelser fordelt på A-kasser Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført i marts Side 12

13 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet udbytte af samtaler I evalueringen er respondenterne blevet spurgt om, hvordan de vurderer udbyttet af jobsamtalerne i A-kassen. Respondenterne er bl.a. blevet bedt om at vurdere, om de via jobsamtalerne har opnået et bedre CV eller en bedre jobansøgning, og om de har opnået bedre metoder til at søge job eller har intensiveret deres jobsøgning mv. Respondenterne har i alt svaret på ni spørgsmål om udbyttet af jobsamtalerne. Disse spørgsmål er blevet samlet i en opgørelse, der viser den gennemsnitlige vurdering af udbyttet af jobsamtalerne. Den samlede udbyttevurdering blandt de ledige i a-kassen er på 46 pct. hvilket er næsten 10 procentpoint højere end i 2013, hvor den lå på 37 pct. Jobcentrene ligger lidt under gennemsnittet med 43 pct. De fleste A-kasser fordeler sig max +/- 6 procentpoint omkring gennemsnittet, mens to A-kasser (FOA og ASE) ligger en del over. 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført i januar 2013 og marts Side 13

14 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet udbytte af samtaler De udlagte lediges samlede vurdering af udbyttet dækker over, at de især oplever, at de har opnået bedre forudsætninger for jobsøgning (52 pct.) og bedre søgeadfærd (54 pct.) igennem kontaktforløbet i A- kasserne. Mens de henviste i mindre omfang har opnået bedre viden og metoder. Hos de borgere der er tilknyttet jobcentrene ligger fordelingen mere lige. Her er der højest tilfredshed med udbyttet i forhold til bedre søgeadfærd (47 pct.). For både A-kasser og jobcentre er vurderingen af udbyttet steget fra 2013 til Anm.: Viden og metode omfatter: Bedre metoder til at søge job, Bedre viden om gode jobmuligheder og Bedre viden om hvilke job, jeg er kvalificeret til. Forudsætninger omfatter: Bedre CV og Bedre jobansøgning. Søgeadfærd omfatter: Bedre til at kontakte arbejdsgivere om job. Søger flere job, end jeg plejer, Søger andre typer job, end jeg plejer og Søger job andre steder, end jeg plejer 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført ij januar 2013 og marts Side 14

15 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet indhold i samtaler Deltagerne er blevet spurgt om deres tilfredshed med jobsamtalerne, herunder tilfredsheden med indhold, A-kassens eller jobcentrets viden om arbejdsmarkedet og den faglige rådgivning. Figuren viser en opgørelse over de forskellige spørgsmål omsat til en samlet vurdering af deres tilfredshed med indholdet i jobsamtalerne. Den samlet gennemsnitlige tilfredshed ligger på 54 pct., hvilket er 4 procentpoint højre end i Tilfredsheden med indholdet varierer mellem 47 pct. hos Metal til 65 pct. hos ASE. Jobcentret ligger lidt under gennemsnittet med 51 pct. Det er en stigning med 21 procentpoint siden ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført i januar 2013 og marts Side 15

16 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet indhold i samtaler De henviste ledige er mere tilfredse med indholdet i jobsamtaler og den faglige rådgivning end de ledige, der er hos jobcentret. Der er derimod en højere tilfredshed med viden om arbejdsmarkedet hos jobcentret end hos A-kasserne. Der er sket en markant stigning i jobcentret fra 2013 til 2014, men a-kasserne har dog fortsat højere på tilfredshed med indhold, faglig rådgivning samt udbyttet af samtalerne. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Beregninger på baggrund af telefoninterview gennemført i januar 2013 og marts Side 16

17 Deltagernes vurdering af indsatsen i samarbejdet jobfokus i samtaler 1 Respondenterne i deltagerevalueringen er blevet spurgt, om jobsamtalerne i A-kassen eller jobcenteret havde jobfokus, både i forhold til generel fokus på at få den ledige i arbejde og fokus på konkret job. Blandt de henviste ledige oplevede 88 pct. at samtalerne i A-kasserne havde fokus på at få vedkommende i job, mens det gælder 86 pct. af de ledige i jobcentrene. Både i A-kasserne og i jobcentret oplever godt 30 pct. At jobsamtalerne har fokus på konkrete job. 0,8 0,6 0,4 0, Side 17

18 A-KASSERNES VURDERING AF INDSATSEN I SAMARBEJDET I det følgende gennemgås selvevalueringer fra de enkelte a-kasser, som forvaltningen har modtaget i Resultaterne sammenholdes med de tilsvarende selvevalueringer fra Selvevalueringen omfatter de kvalitative elementer i samarbejdsaftalerne, da de ikke kan måles via registre. Følgende elementer er belyst i selvevalueringen: Indhold i kontaktforløbet Jobfokus i kontaktforløbet Samarbejde med virksomhederne i kontaktforløbet Indsatsen for ledige på områder med overledighed. A-kasser der deltager i selvevalueringen i 2014 er ikke alle identiske med dem, der deltog i I sammenligning mellem resultatet af selvevalueringen i 2013 og 2014 skal derfor tages forbehold for : 2. Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse er siden seneste selvevaluering fusioneret, og de to a-kassers besvarelse for 2014 er samlet under Akademikernes 3. ASE deltog ikke i selvevalueringen i BFA deltager ikke i selvevalueringen i 2014, da a-kassen pga. IT-problemer har haft meget få borgere henvist i perioden KRIFA deltager ikke i selvevalueringen i 2014, da a-kassen er udtrådt af samarbejdet 6. Socialpædagogernes A-kasse deltager i selvevalueringen i 2014 men deltog ikke i 2013 pga. IT-problemer 7. Selvevalueringen er denne gang tilbudt gennemført både skriftligt og mundtligt. To a-kasser har takket ja til at gennemføre selvevalueringen via interviews. Side 18

19 Den samlede oversigt viser, at der også i 2014 er variationer i de enkelte a-kassers indsats, jf. tabel 1. Tabel 1: Samlet oversigt over indholdet i de enkelte a-kassers kontaktforløb er markeret m. sort og 2014 er markeret m. rødt. Akademikernes 3F ASE AJKS BFA CA FOA FTF-A IAK KRIFA DLF-A MA Metal Min A- kasse Soc. Pæd. Er CV, job- og Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja rådighedssamtaler samtænkt? Anvendes et fast koncept Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja for indholdet i samtalerne? Tilbyder A-kassen andre aktiviteter i kontaktforløbet end samtaler? Har a-kassen fastsat kriterier for den lediges jobsøgning? Introducerer a-kassen til ledige job? Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Nej/ Nej Nej/ Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Nej/ Nej Ja Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Nej/ Nej Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Nej/ Ja Ja Har a-kassen Nej/ Ja Nej/ Nej Nej Nej/ Nej Nej Nej/ Nej Nej/ Nej Nej/ Nej Nej Nej Nej/ Ja Nej/ Nej Nej/ Nej Nej/ Nej Nej samarbejdsaftaler med virksomheder som led i kontaktforløbet? Opsøger a-kassen Nej / Ja Ja/ Ja Nej Nej / Nej Nej Nej/ Nej Nej/ Ja Ja/ Nej Nej Nej Nej/ Ja Nej/ Nej Nej/ Nej Nej/ Nej Nej virksomheder som led i kontaktforløbet? Arbejder a-kassen med at Ja/ Ja Ja/ Ja Nej Ja/ Ja Nej Nej/ Ja Nej/ Nej Nej/ Nej Nej Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Nej Nej/ Nej Nej fremskaffe jobsamtaler til ledige? Har Kilde: a-kassen A-kassernes særlige tiltag selvevalueringer Ja/ Ja og rapport Ja/ om Ja evaluering Nej af samarbejdet Ja/ Ja Nej mellem Kbh. Ja/ Nej s kommune Ja/ Ja og a-kasserne Ja/ Ja Jai Nej Nej/ Nej Ja/ Ja Ja/ Ja Ja/ Ja Nej på områder med overledighed? Side 19

20 Udvikling i a-kassernes vurdering af egen indsats Alle a-kasser tilkendegiver, at de har tilrettelagt et kontaktforløb, der sammentænker CV-, job og rådighedssamtaler og anvender et fast koncept for samtalen. 92 pct. af a-kasserne tilkendegiver, at de tilbyder andre aktiviteter i forbindelse med kontaktforløbet end samtalerne. Det er en stigning fra 77 pct. i Disse aktiviteter omhandler bl.a.: 1. Jobklubber eller netværksaktiviteter 2. Jobsøgningskurser 3. Karriererådgivning 4. Almene kurser (F.eks. IT-kurser, ordblindekurser m.v.) 5. Fagkurser (F.eks. forhandlingsteknik, præsentationsteknik, jobsamtaletræning) 6. Jobrotation 7. Virksomhedspræsentationer Samarbejdet med virksomheder er fortsat et område med forbedringspotentiale på trods af en marginal udvikling i positiv retning fra 2013 til Andelen af a-kasser som oplyser at have særlige tiltag eller aktiviteter mod overledighed er faldet. Det bemærkes, at de netop reviderede partnerskabsaftaler har fokus på overledighed, og at der heri er aftalt initiativer, som må formodes endnu ikke at være fuldt implementerede. Kilde: A-kassernes selvevalueringer for 2013 og 2014 og rapport om evaluering af samarbejdet mellem Kbh. s kommune og a-kasserne i Side 20

21 Udvikling i a-kassernes vurdering af egen indsats fokusgruppeinterview i jobcentret Center for Driftsunderstøttelse har gennemført to fokusgruppeinterview med i alt tolv medarbejdere i Arbejdsmarkedscentret. Formålet med interviewene er at give et andet perspektiv ind i, hvordan indsatsen opleves og give et billede af, hvordan jobcentret oplever muligheden for at bygge videre på A-kassernes indsats. I interviewene deltog både medarbejdere, som er involverede i samarbejdet med forskellige administrative opgaver og de jobkonsulenter, som overtager kontakten med borgere efter endt a-kasseforløb. Fokusgruppeinterviewene har afdækket et samarbejde, som synes at fungere fint i den direkte medarbejderkontakt. Det er dog også klart, at der med fordel kan arbejdes videre med at: Klarlægge snitflader mellem a-kasser og jobcenter Forenkle kommunikationen mellem a-kasser og jobcenter Lette borgernes overgange mellem a-kasser og jobcenter Derudover er det en gennemgående tilbagemelding fra flere medarbejdere i jobcentret, at der bør investeres flere kræfter i et tættere samarbejde på sagsniveau, Ikke mindst igennem en tidligere og tættere indsats for de borgere, som bør udfordres på deres jobperspektiv, faglige og geografiske mobilitet samt de borgere, som har brug for en mere håndholdt og individuelt orienteret støtte. Det er planlagt at medtage disse pointer i en bilateral gennemgang af evalueringsresultatet med hver a-kasse. Kilde: A-kassernes selvevalueringer for 2013 og 2014 og rapport om evaluering af samarbejdet mellem Kbh. s kommune og a-kasserne i Side 21

22 BRUG AF JOBSØGNINGS- OG COACHFORLØB A-kasserne har mulighed for som en del af indsatsen at iværksætte jobsøgnings- eller coachforløb af en begrænset varighed. Det er jobsøgningsforløb på 2 uger, 15 timer ugentligt og jobcoaching på 4 uger med 1 time ugentligt. Københavns Kommune betaler for disse forløb. Mulighed for at anvende disse tilbud er i aftalen tænkt som et supplement til de aktiviteter, som A-kasserne i øvrigt måtte drive selv. Der har henover efteråret været dialog med A-kasserne om nye samarbejdsaftaler og her har det været et fokusområde at få større opmærksomhed omkring denne mulighed og bruge disse forløb til at styrke jobfokus i kontaktforløbet. En del A-kasser har nu mål for en øget anvendelse, og evalueringen samler op på status på om A-kasserne bruger de forløb, der stilles til rådighed. Jobsøgnings- og coachingforløb er som nævnt et supplement til A-kasserne egne tilbud og nogle A-kasser har så mange aktiviteter til rådighed, at der ikke vurderes at være behov for at trække på kommunens tilbud. Side 22

23 Brugen af jobsøgnings- og coachforløb borgere henvist til A-kasser Som led i samarbejdsaftalen med Københavns Kommune har a- kasserne adgang til at visitere borgere til jobsøgnings- og coachforløb hos eksterne leverandører godkendt af kommunen samt jobsøgningsforløb afviklet af jobcentret. I 2012/13 bevilgede a-kasserne i alt 380 forløb (247 eksterne jobsøgnings- og coachforløb og 133 interne AMC-forløb henvist af 3F, FOA og Metal). I 2013/14 bevilgede a-kasserne i alt 251 forløb (102 jobsøgnings- og coachforløb og 149 interne AMC forløb henvist af 3F) Der er således sket et markant fald i anvendelsen, hvilket primært skyldes, at KRIFA er udtrådt af samarbejdet. Akademikernes, FTF s og Metals anvendelse er dog også faldet markant. Kilde: BIFLIS uge til uge og uge til uge Side 23

24 Brugen af jobsøgnings- og coachforløb - udvikling A-kassernes brug af ordningen er generelt lav. Som det ses viser udviklingen fra efteråret 2013 og frem dog, at der er sket en stigning i forløb hos eksterne leverandører. Denne udvikling skulle gerne fortsætte i den resterende del af 2014, hvor en del A-kasser har sat mål om at øge anvendelsen markant. Figuren viser forløb med startdato den pgl. måned Kilde: 1 2BIFLIS Side 24

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Silkeborg Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Susanne Thorstensen, 89 70 57 76, sht@silkeborg.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN

EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato December 2012 EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Michael Svarer & Michael Rosholm EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere