Beskæftigelsesplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Forventninger til beskæftigelsen Lokale udfordringer JOBCENTRETS BORGERRETTEDE INDSATS Mål for den borgerrettede indsats DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS Mål for den virksomhedsrettede indsats BUDGET BILAG

3 1. Indledning Beskæftigelsesplan 2014 laves i en tid med meget store ændringer i den beskæftigelsespolitiske indsats. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, de konservative og Liberal Alliance har indgået forlig om en kontanthjælpsreform. Forliget er omsat til to lovforslag som blev vedtaget i Folketinget i juni Lovforslagene ændrer markant på en række ydelser og tiltag for kontanthjælpsmodtagere, f.eks. Unge under 30 kan ikke få kontanthjælp, men uddannelseshjælp som er en ydelse svarende til SU-niveau Samboende får gensidig forsørgelsespligt Alle unge skal have uddannelsespålæg Unge skal aktiveres uafbrudt frem til de starte i uddannelse Alle målgrupper, som ikke kan deltage i aktiveringsniveau, skal have en mentor Alle ikke-arbejdsmarkedsparate skal have en koordinerende sagsbehandler Der skal laves et meget stort antal nytteindsatsjob Osv. Det er altså meget markant ændringer, som træder i kraft 1. januar Da der ikke er overblik over konsekvenserne af de mange elementer i reformen og vurdering af, hvilke strategier der vil være rigtige i forhold til udfordringerne i Albertslund, er det kun nogle af faktorerne, der har kunne medtages i udkastet til beskæftigelsesplan Det vil først senere være muligt for jobcentret at vurdere økonomi, tilbud, aktiviteter, målgrupper osv. fuldt ud. Derudover har regeringen og Enhedslisten lavet forlig om indfasning af dagpengereformen med forlængelse af uddannelsesordningen i 2013 og etablering af en ny ydelse i 2014: midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Også dette vil påvirke strategier og valg af tilbud samt målfastsættelsen. Endelig trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft 1. januar 2013, men først 1. juli skal Region Hovedstaden levere sundhedskoordinator til Rehabiliteringsteamet og den kliniske enhed vil først herefter kunne medvirke til at afklare arbejdsmarkedsparathed og levere speciallægeerklæringer m.v. Der er først herefter, at der kan indhøstes de fulde erfaringer med tværfagligt arbejde i vurderinger og initiativer overfor personer med risiko for at havne på førtidspension og som skal igennem rehabiliteringsteam og måske have ressourceforløb. Dette første udkast til beskæftigelsesplan er altså udarbejdet på et tidspunkt, hvor det er særdeles vanskeligt at give sikre bud på alle mål, strategier og indsatser. Beskæftigelsesplan 2014 bygger videre på planen for 2013 og de foregående år. Der udvikles således over tiden på de forskellige mål og indsatser, men der videreføres også hidtidige erfaringer og initiativer. Beskæftigelsesplanen bygger desuden på Beskæftigelsesregionens analyser og prognoser for beskæftigelse og ledighed m.v. i regionen, og på Beskæftigelsesregionens anbefalinger på dialogmøder med Jobcentret, ligesom beskæftigelsesplanen følger Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for etablering af beskæftigelsesplan. 3

4 Jobcenter Albertslund arbejder målrettet efter at levere en kompetent og relevant service til både borgere og virksomheder. Beskæftigelsesplan 2014 er Jobcentrets strategi for, hvordan denne ambition opnås. Den indeholder Beskæftigelsesministerens og Beskæftigelsesregionens mål for beskæftigelsesindsatsen og bygger på de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Derefter er der lagt en lokal strategi for hhv. den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleksjob og førtidspensionister i løntilskudsjob, sygedagpengemodtagere, ressourceforløbsdeltagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager Jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler, støtte til borgere med handicap m.v. Jobcentret skal være springbræt for de borgere, der ikke finder ordinært job af sig selv. Samtidig skal Jobcentret være en kompetent rekrutteringspartner for virksomheder i og uden for kommunen. Jobcentret skal være et vigtigt bidrag til en effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats, hvorfor indsatsen skal ses i en større geografisk sammenhæng både i forhold til Vestegnen og i forhold til hele regionen. Planen skal således også ses i sammenhæng med kommunens erhvervsstrategi, som her i sommeren 2013 er i høring. Målet med denne er bl.a. at etablere nye arbejdspladser i kommunen. Jobcentret skal i indsatsen understøtte målene i erhvervsstrategien. Følgende holdninger ligger til grund for arbejdet i Jobcentret: Fokus på ordinær beskæftigelse Fokus på en indsats, der medvirker til at afdække virksomhedernes behov for rekruttering af arbejdskraft Fokus på virksomhedsrettet aktivering Fokus på afklaring og vejledning af særligt udsatte grupper i forhold til arbejdsmarkedet, herunder borgere med handicap, unge samt indvandrere og efterkommere Datagrundlag Beskæftigelsesplanen er udarbejdet indenfor rammerne af den skabelon, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet som udgangspunkt for udarbejdelse af beskæftigelsesplan Målene i beskæftigelsesplanen skal være to-årige. Der skal måles på udviklingen fra december 2012 til december Derved indeholder planen ikke kun de initiativer, der sættes i værk i 2014, men også den indsats der foregår og er foregået i

5 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014 Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire indsatsområder og mål for beskæftigelsesplan Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Mål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Ministermål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Ministermål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Det Regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregionen har fastlagt konkrete niveauer for de tre af målene i Østdanmark, jf. tabel 1. Tabel 1. Oversigt over regionale niveauer for ministermålene i Østdanmark 2014 Dec Dec Udv. dec. 11 dec. 12 Mål dec Mål dec Udv. dec. 12 dec. 14. Pct. Unge i uddannelse 20% 18,8% -1,2% 26% 7,2 Tilgang til FØP ,8% ,3% Langtidsledighed ,0% ,8% Virksomhedskontakt Kilde: Beskæftigelsesregionen, notat af 16. april 2013 Regionen har ikke fastsat niveau for mål 4. Målet handler om jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen. Den præcise opgørelsesmetode på målet er endnu ikke udmeldt. Der forventes snarest mulighed for at trække data på målet i 5

6 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 2014 Set i forholdt til arbejdsmarkedet er Albertslund placeret således, at arbejdskraften i Albertslund agerer såvel i Hovedstaden som på store dele af Sjælland, hvorfor udfordringerne på arbejdsmarkedet skal ses i et noget større perspektiv end kommunen. 2.1 Forventninger til beskæftigelsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har udarbejdet rapporten Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 og ud fra dette er der lavet notat om beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, som omfatter Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk/Ishøj. Beskæftigelsesregionen konstaterer, at beskæftigelsen er faldet mere i vestegnskommunerne end i Østdanmark. Især er beskæftigelsen faldet i Albertslund, hvor der er 4,8% færre i arbejde ultimo 2011 sammenlignet med ultimo Faldet er gennemsnitligt på 1% i Østdanmark. Fra 2011 til 2012 er faldet fortsat i Albertslund. I denne prognose fra Beskæftigelsesregionen forventes beskæftigelsen at falde også i prognosen fra 2012 til 2014 i Albertslund. Tabel 2: Den aktuelle og forventede udvikling i beskæftigelsen, ultimo 2007 ultimo 2014 Kilde: Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, april 2013 Tallene skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsesfrekvensen også er faldet fra 71,2 i 2008 til 64,5 i Forventninger til beskæftigelse og ledighed justeres løbende af Økonomi og Indenrigsministeriet i deres Økonomiske Redegørelser. På baggrund af den seneste fra maj 2013 forventes ledigheden at falde med 13% i Albertslund fra 2012 frem til udgangen af 2014, hvilket stort set svarer til udviklingen i Østdanmark. Der er imidlertid i denne prognose ikke taget højde for forslaget om ny indfasning af dagpengereformen. Dette forventes at være med i august-prognosen og formodes at medføre, at ledigheden ikke vil falde helt så meget. 6

7 Vestegnskommunerne adskiller sig fra Østdanmark ved, at der branchemæssigt er forholdsvis mange indenfor handel og transport. I Albertslund er 26% beskæftigede i den branche. Flest er der imidlertid i offentlig service med 37% af de beskæftigede. Tabel 3: Borgernes branchetilknytning og pendling Kilde: Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, april 2013 Tabel 3 viser desuden pendlingsmønstret i kommunerne. I Albertslund er der personer, som pendler ud af kommunen for at arbejde, svarende til 76% af de beskæftigede borgere. Samtidig er der personer, der pendler ind i kommunen, svarende til 82% af de jobs, der er i kommunen. 2.2 Lokale udfordringer Efter flere år med stigende ledighed og stadig flere modtagere af offentlige ydelser, forventes der i andet halvår af 2013 faldende ledighed. Den udvikling forventes at fortsætte i Albertslund er præget af strukturelle udfordringer, som større indpendling end udpendling og samtidig høj arbejdsløshed og lav beskæftigelsesfrekvens uddannelsesprofil med mange uden erhvervskompetencegivende uddannelse høj andel af befolkningen på offentlig forsørgelse Set ud fra det lokale perspektiv, skal der peges på fire udfordringer, som er helt centrale i de kommende år. Mange på offentlig forsørgelse Antallet af ledige og langtidsledige Beskæftigelsesfrekvens og uddannelsesniveau Unge uden uddannelse 7

8 Udfordring 1: Mange på offentlig forsørgelse Beskæftigelsesregionen har i januar 2013 udgivet rapporten Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i I rapporten påvises, at der har været meget stor nedgang i beskæftigelsen i Østdanmark. Faldet har været på personer siden 2008, fra personer i januar 2008 til i september Det svarer til et samlet fald i antallet af beskæftigede på knap 7 pct. Beskæftigelsesregionen påpeger, at der har været to faser i beskæftigelsesudviklingen siden Fra 2008 til 2010 faldt beskæftigelsen i Østdanmark med personer (5,5 pct.). Efterfølgende fra 2010 til 2012 er beskæftigelsen faldet med personer (1,2 pct.). I den første periode faldt beskæftigelsen især i fremstillingsfagene, handels og transportsektoren og den private servicesektor. I den anden periode faldt beskæftigelsen primært i den offentlige sektor og finanssektoren, mens konjunktursituationen i den private sektor generelt var forbedret. 1 Der er imidlertid meget store geografiske forskelle på, hvordan antallet af personer på offentlig forsørgelse er fordelt. Dette kan illustreres med figur 1, hvor der ses forskel på fra ca. 11 til 33% af befolkningen. Albertslund ligger i den øvre ende med knap 23% på offentlig forsørgelse i Figur 1: Personer på offentlig forsørgelse som andel af alle årige i Østdanmark, 2012 Kilde: De mange på offentlig forsørgelse er en af udfordringerne i Albertslund. I april 2012 er personer, svarende til 22,7% af befolkningen, på offentlig ydelse. De største grupper er førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. 1 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, s. 8. 8

9 Tabel 4: Antal modtagere af alle forsørgelsesydelser 2012 Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år Ydelsesgrupper i alt ,7 A-dagpenge 722 3,9 Kontant- og starthjælp ,0 Revalidering 53 0,3 Forrevalidering 16 0,1 Sygedagpenge 418 2,2 Ledighedsydelse 49 0,3 Fleksjob 216 1,2 Førtidspension ,5 Efterløn 434 2,3 Kilde: jobindsats.dk I forhold til 2011 er andelen på offentlige ydelser faldet en smule fra 23,0% af befolkningen til nu 22,7%. Faldet er først og fremmest et fald i antallet af sygedagpengemodtagere og i antallet af efterlønsmodtagere. Udfordring 2: Antallet af ledige Konsekvensen af krisen er et stigende og stort antal ledige. I april 2013 var der ledige i Albertslund. Antallet er steget fra 408 ledige i juli 2008, hvor der var færrest ledige i Albertslund. I april 2013 er arbejdsløshedsprocenten i Albertslund på 8,1%, mens den er 5,9 på landsplan. Udviklingen i antal ledige kan illustreres som figur 2, hvor juli 2008 er sat til

10 Figur 2: Udviklingen i antal bruttoledige i Albertslund og på landsplan. Juli 2008= Hele landet Albertslund Hele landet Albertslund M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 Kilde: Danmark Statistik Den højere arbejdsløshedsprocent i Albertslund viser, at der som udgangspunkt er flere ledige, men figur 4 viser, at udviklingen i antallet af ledige fra sommeren 2008 til april 2012 i Albertslund har udviklet sig meget lig udviklingen på landsplan. Det meste af perioden endda på et lavere niveau frem til Siden er ledigheden steget med i Albertslund, mens den er faldet på landsplan. Den største andel ledige findes i byggefagenes a-kasse, NNF, journalisternes og 3F s a-kasse, mens det største antal er i 3F s a-kasse, HK s a-kasse og i Kristelig a-kasse. 10

11 Tabel 5:Antal ledige og ledighedsprocent i a-kasser i Albertslund juni 2013 Antal ledige Ledighedsprocent I alt ,1 Akademikere (AAK) 25 6,5 Business 6 7,4 Byggefagenes a-kasse 10 10,3 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 15 2,8 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 5 1,5 Det Faglige Hus A-kasse 46 9,3 El-faget 5 5,3 Fag og Arbejde (FOA) 49 5,9 Faglig Fælles a-kasse (3F) (3F fra inkl. TIB) ,4 Frie Funktionærer (FFA) 8 8 Funktionærer og Servicefag 7 5,2 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 33 5,7 Fødevareforbundet (NNF) 7 13,5 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 82 7,2 Ingeniører (IAK) 17 5,4 Journalistik, Kommunikation og Sprog 5 11,5 Kristelig a-kasse 74 9,9 Ledere 10 3,1 Lærere (DLF-A) 9 2,7 Magistre (MA) 8 4,1 Metalarbejdere 18 7,4 Min akasse 18 5,9 Selvstændige (DANA) 13 8,8 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 53 7,8 Socialpædagoger (SLA) 1 0,7 Teknikere 6 6,2 Økonomer (CA) 6 4,7 Ikke forsikrede 370 Kilde: Danmarks Statistik En af konsekvenserne af den stigende ledighed er, at mange bliver fastholdt i ledighed i længere tid. I Albertslund udgør andelen af langtidsledige 36% af de ledige i kommunen, mens det i hele landet er 28%, der er langtidsledige. Det er altså ikke kun antallet af ledige, der er et problem i Albertslund, men også ledighedslængden. Tabel 6: Udviklingen i langtidsledige (ledige mere end 80% af året) Antal langtidsledige personer Antal bruttoledige personer Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer Ydelsesgrupper i alt apr ,0 apr ,9 A-dagpenge apr ,0 apr ,8 Kontanthjælp (jobklar) apr ,1 apr ,1 Kilde: Jobindsats.dk 11

12 Tabel 6 sammenligner langtidsledigheden i april 2012 med april Andelen af langtidsledige er steget med 3 pct.point. fra 33 til 36, hvilket skyldes et lille fald i bruttoledigheden. Især er der sket meget stor stigning i andelen af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere, som i 213 udgør over 40% af de ledige. Udfordring 3: Beskæftigelsesfrekvens og uddannelsesniveau Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige i hele landet er 73,8, mens den i Albertslund er 64,5. Frekvensen er mindre i Albertslund uanset køn, alder og herkomst. Der er først og fremmest stor forskel mellem mænd og kvinder og mellem forskellige herkomstgrupper i Albertslund. Især er beskæftigelsesfrekvensen lav blandt indvandrerkvinder fra ikke vestlige lande, hvor beskæftigelsesfrekvensen er 45,0, mens den er 68,8 for danske kvinder. Ikke vestlige indvandreres mænds beskæftigelsesfrekvens er 62,9 mod danskernes 69,0. Tabel 7: Beskæftigelsesfrekvens i Albertslund fordelt på herkomst og køn 2011 Beskæftigelsesfrekvens Køn i Herkomst i alt 64,5 alt Personer med dansk oprindelse 68,9 Indvandrere fra vestlige lande 48,0 Efterkommere fra vestlige lande 52,8 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 54,3 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 54,8 Kvinder Herkomst i alt 62,8 Personer med dansk oprindelse 68,8 Indvandrere fra vestlige lande 49,0 Efterkommere fra vestlige lande 52,2 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 45,0 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 51,8 Mænd Herkomst i alt 66,3 Personer med dansk oprindelse 69,0 Indvandrere fra vestlige lande 47,2 Efterkommere fra vestlige lande 53,3 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 62,9 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 57,8 Kilde: Jobindsats.dk En anden udfordring i Albertslund er uddannelsesniveauet blandt befolkningen. I aldersgruppen år er der godt personer i Albertslund, hvoraf der er med grundskolen som højeste uddannelse. Det er altså en tredjedel af befolkningen, som ingen kompetencegivende uddannelse har. 12

13 Tabel 8: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (16-64 år) i antal i 2011 i Albertslund. Befolkning Arbejdsløse Beskæftigede Udenfor arbejdsstyrken Uddannelse i alt Grundskole Almengymnasiale uddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Uddannelse uoplyst Kilde: jobindsats.dk Tabel 9: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (16-64 år) i andel i 2011 i Albertslund. Befolkning Arbejdsløse Beskæftigede Udenfor arbejdsstyrken Uddannelse i alt Grundskole 33,3 40,3 25,8 47,4 Almengymnasiale uddannelser 7,8 6,6 7,9 7,8 Erhvervsgymnasiale uddannelser 1,6 0,4 1,7 1,3 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 27,4 30,5 30,5 20,9 Korte videregående uddannelser 4,1 4,0 5,0 2,3 Mellemlange videregående uddannelser 13,1 6,8 16,4 7,1 Bachelor 1,3 0,9 1,4 1,1 Lange videregående uddannelser 5,6 5,9 7,3 2,3 Uddannelse uoplyst 6,0 4,5 4,0 9,9 Kilde: jobindsats.dk Særlig bemærkelsesværdigt er det i tabel 8, at de arbejdsløse har væsentligt dårligere uddannelsesbaggrund end de beskæftigede i Albertslund og at af dem, der er udenfor arbejdsstyrken, har næste halvdelen højest grundskolen som uddannelse. I hele landet, er det kun Ishøj og Læsø, hvor der er en større andel af de arbejdsløse, som kun har grundskolen som højeste uddannelse. Og det er kun i Gladsaxe og Herlev, hvor der er større forskel mellem de arbejdsløse og de beskæftigede. Det er altså et helt særligt og massivt uddannelsesproblem, der er blandt de arbejdsløse i Albertslund. De mange uden kompetencegivende uddannelser er kritisk i en tid, hvor kvalifikationskravene på arbejdsmarkedet stiger. I de seneste 10 år er antallet af beskæftigede med videregående uddannelse steget med ca personer i Østdanmark, mens antallet af ufaglærte beskæftigede er faldet med ca personer. 2 Beskæftigelsesregionen forventer, at denne udvikling vil fortsætte med det resultat, at der må forventes snarligt at blive mangel på uddannet arbejdskraft og overskud på ufag- 2 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, januar

14 lært arbejdskraft. Der er for så vidt situationen i Albertslund med de mange arbejdsløse, der ingen kompetencegivende uddannelse har. Udfordring 4: Unge uden uddannelse Antallet af unge arbejdsløse er steget markant i Albertslund. Der er i april unge på kontanthjælp og 122 dagpengemodtagere under 30 år. Der er imidlertid forskel på kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere hvad angår alder. De fleste dagpengemodtagerne er over 25 år, mens den største gruppe af kontanthjælpsmodtagere er år. Der er også meget stor forskel på unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, når der opdeles på herkomst. Af de 122 dagpengemodtagere er 44% ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere, mens det kun er 17% af kontanthjælpsmodtagerne, der har ikke-vestlig baggrund. Det viser sig desuden, at der blandt kontanthjælpsmodtagere under 20 år er meget få ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Af de 106 unge dagpengemodtagere er de 19 fra 3F s a-kasse, 17 fra HK s a-kasse og 12 fra Akademikernes a-kasse. Resten er fordelt på de fleste a-kasser. Tabel 10: Unge kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori Antal årige april 2013 Matchkategori i alt 454 Match 1: Jobklar 174 Match 2: Indsatsklar 209 Match 3: Midlertidig passiv 71 Kilde: jobindsats.dk Mange af de unge er ikke umiddelbart arbejdsmarkedsparate. Af de 454 unge i april på kontanthjælp er 280 ikke-arbejdsmarkedsparate heraf er 71 så langt fra arbejdsmarkedet, at de ikke aktuelt kan profilere af et aktivt beskæftigelsestilbud 14

15 3. Jobcentrets borgerrettede indsats Jobcentrets borgerrettede indsats tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens mål, de beskæftigelsespolitiske udfordringer og Albertslund Kommunes særlige udfordringer. Jobcentrets medarbejdere skal hjælpe borgerne tilbage til det ordinære arbejdsmarked ved hjælp af vejledning og information, visitation, formidling af arbejde, udarbejdelse af jobplaner, iværksættelse af individuelle planer og opfølgning på disse. Det er Jobcentrets mål, at alle, der henvender sig i Jobcentret mødes med en indsats, der har fokus på uddannelse og beskæftigelse. Dette giver sig til udtryk i følgende: Unge og ledige uden uddannelse vejledes og hjælpes til at starte og gennemføre en ordinær uddannelse. Ledige mødes med hjælp til jobsøgning og forventninger om jobsøgning af konkrete job. Der er mulighed for jobsøgning via hjælp til selvhjælp. Der er let adgang til digitale redskaber og der er hjælp og vejledning til brug af disse redskaber. Alle ydelsesmodtagere mødes med forventning om ejerskab og ansvar for egen sag. Jobcentret vil have fokus på motivationsarbejde, så der er forståelse for mål om selvforsørgelse og vejen dertil. I Jobcentrets dialog med borgerne er der fokus på jobsøgning, formidling af job, ordinær uddannelse samt afklaring, rådgivning og vejledning. Alle arbejdsmarkedsparate ledige, der henvender sig i jobcentret, skal så vidt muligt tilbydes et eller flere job fra jobnet. Andre grupper af ledige og sygemeldte skal have hjælp til afklaring, vejledning og opkvalificering med tilbagevenden til arbejdsmarkedet som mål. Kontanthjælpsmodtagere, som kan arbejde, vil blive mødt med forventning om, at de bidrager til lokalsamfundet ved nytteindsats. Jobcentret vil gennemføre tidlige samtaler med nyledige for at hjælpe og vejlede til hurtig tilbagevenden til arbejde. Jobcentret vil foretage en screening ved samtalerne for at vurdere, hvem der har behov for en særlig intensiv indsats. Jobcentret vil som led i det individuelle kontaktforløb følge op på de lediges jobsøgning og foretage rådighedsvurdering (for ikke-forsikrede ledige) og rådighedsafprøvning (for forsikrede ledige) med henblik på konstant at fastholde den ledige i aktiv jobsøgning. Dette vil foregå ved krav om jobsøgning af konkrete job eller ved krav om deltagelse i tilbud f.eks. nytteindsats. 15

16 For alle grupper af ledige gælder, at aktiveringsindsatsen så vidt muligt skal målrettes de redskaber, der erfaringsmæssigt giver den højeste effekt, dvs. løntilskud og virksomhedspraktik evt. kombineret med brug af mentorordningen. Især samarbejde med private virksomheder vil have høj prioritet i Der kan dog også gives afklarings- og vejledningsforløb, især for ledige, der har problemer ud over ledighed. I 2014 vil der være særligt fokus på at implementere kontanthjælpsreformen med særlige indsats overfor de unge under 30 år. De vil få tilbudt uddannelseshjælp og bliver mødt med uddannelsespålæg. De uddannelsesparate vil blive mødt af krav om nytteindsats eller virksomhedspraktik, mens der for de aktivitetsparate unge gennemføres visitationsforløb og tilbud, der sikrer uddannelsesfokus og fremdrift ift. uddannelsespålægget. Indsatsen kræver et tæt samarbejde mellem UU og jobcentret. Voksne uden erhvervskompetencegivende uddannelse vil blive tilbud forløb på erhvervsuddannelserne om afklaring af kompetencer og vurdering af ordinære uddannelsesmuligheder gennem GVU, voksenlærlingeforløb, jobrotation eller lignende. Derudover vil Jobcentret tilbyde kortere opkvalificeringsforløb inden for områder med mangel på arbejdskraft, eller hvor det umiddelbart er muligt at komme i beskæftigelse. Jobcentret vil generelt samarbejde med andre beskæftigelsespolitiske aktører, f.eks. a-kasser, uddannelsesinstitutioner og andre aktører om at sikre en effektiv og kvalificeret indsats overfor borgerne. Jobcentret vil have fokus på borgernes helbredsforholds betydning for selvforsørgelse og samarbejde med den øvrige kommunale forvaltning og Region Hovedstaden om muligheder for at forbedre beskæftigelsesmuligheder, forebygge helbredsproblemer og igangsættelse af evt. behandlingstilbud. Jobcentret vil desuden have fokus på grupper, som er i særlig risiko for at bliver marginaliserede, herunder ledige indvandrere og efterkommere samt ledige borgere med funktionsnedsættelse. Jobcentret vil have særlig fokus på længerevarende ledige dagpengemodtagere, som risikerer at miste dagpengeretten. I forhold til sygedagpengemodtagere skal indsatsen målrettes mulighederne for, at den sygemeldte kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen under et sygeforløb, f.eks. ved gradvist at vende tilbage til arbejdet eller ved tilbud om aktivering. Jobcentret skal endvidere koordinere indsatsen i forhold til virksomheden, lægen og det øvrige sundhedssystem, så indsatsen for den enkelte borger, bliver så helhedsorienteret og sammenhængende som muligt. På baggrund af ministerens målsætninger og de lokale, beskæftigelsespolitiske udfordringer vil Jobcenter Albertslund i 2014 koncentrere sin indsats om følgende målgrupper: 1. Unge i uddannelse 2. Tilgang til førtidspension 3. Langtidsledigheden 4. Sygedagpengemodtagere 16

17 3.1 Mål for den borgerrettede indsats I beskæftigelsesplanen fastsættes konkrete måltal for 4 områder. Niveauerne for målene er fremkommet gennem en vurdering af hidtidig udvikling og indsats, vurdering af fremtidig udvikling for konkrete områder og målgrupper samt Beskæftigelsesregionens prognoser for regionen og Albertslund. Vurderingerne forandres løbende dels som følge af ændringer på arbejdsmarkedet og dels som følge af politiske initiativer. Udviklingen i ledigheden i Albertslund har i 2013 været meget positiv. I juni 2013 er ledigheden 7,1%, mens den på samme tidspunkt i 2012 var på 8,4%. En del af faldet i ledighed skyldes halveringen af dagpengeperioden. Det er imidlertid ikke hele forklaringen. Antallet af dagpengemodtagere er faldet med 190 personer fra juni 2012 til juni 2013, men antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 120 personer. Ifølge jobindsats.dk er der 123 personer, som har miste dagpengeretten i Albertslund fra januar til maj Af disse modtager 32 hverken lønindkomst eller offentlige ydelser. Beskæftigelsesregionen forventer, at ledigheden i Østdanmark falder med 8,1% frem til udgangen af Skønnet bygger på regeringens seneste forventninger til beskæftigelse og ledighed fra maj Faldet i Albertslund vurderes at være større end i hele Østdanmark. Tabel 11: Bruttoledighedsskøn for alle jobklare 4.kvt kvt kvt.2014 Udv Albertslund ,8% Brøndby ,8% Glostrup ,4% Herlev ,5% Hvidovre ,0% Høje-Taastrup ,2% Ishøj ,7% Rødovre ,7% Vallensbæk ,2% Østdanmark ,1% Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 2/ Beskæftigelsesregionen forventer, at ledigheden i Albertslund vil falde med 8,8%, hvilket er et større fald end i de fleste andre Vestegnskommuner, jf. tabel 11. Beskæftigelsesregionen har bl.a. lagt vægt på følgende forhold i fremskrivningen af ledigheden for Albertslund: Albertslund har i de seneste 6 måneder oplevet en relativt gunstig udvikling i ledigheden sammenlignet med i Østdanmark, den er faldet lidt hurtigere. Denne udvikling skyldes ikke, at beskæftigelsen er steget i (hverken nominelt eller relativt) i Albertslund. Vi forventer, at beskæftigelsen ligesom ledigheden vil falde, med det resultat at arbejdsstyrken fortsat vil falde. Et fald der bl.a. skyldes en faldende befolkning i den erhvervsaktive alder. 17

18 Danmarks Statistik forventer, at befolkningen i den erhvervsaktive alder vil fortsætte med at falde i Albertslund frem til 4. kvt. 2014, dog langsommere end arbejdsstyrken, hvorfor der kan forventes at blive flere udenfor arbejdsstyrken i fremskrivningsperioden. 3 Unge i uddannelse (ministermål 1) Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 30. maj 2013 skrevet et notat om ministermålet, hvor der redegøres for datakilder til målet og hvordan der har været fald i uddannelsesgraden fra 2011 til 2012 som følge af datavask. Målet opgøres som en uddannelsesgrad blandt unge årige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der måles på, hvor stor en del af tiden i løbet af et år, målgruppen er i uddannelse ud af den samlede tid på offentlig forsørgelse dvs. antal uger i ordinær uddannelse divideres med det samlede antal uger på offentlig forsørgelse (inkl. uger i uddannelse med anden forsørgelse, fx SU). Uddannelsesgraden måles indenfor det enkelte år, hvorfor tallet løbende stiger indtil årets slutning. I 2012 var uddannelsesgraden i Albertslund på 21,4%, hvilket var 3,2 procentpoint højere end landsplan. Det er også en højere uddannelsesgrad end de kommuner vi sammenlignes med i klyngen. Kun 11 jobcentre i hele landet har en højere uddannelsesgrad i 2012 end Albertslund. Forklaringen på dette er formentlig, at der i Jobcenter Albertslund længe har været et stærkt fokus på at få unge i uddannelse og at der konsekvent er givet uddannelsespålæg til dem, der har været omfattet af lovgivningen. Resultatkrav: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 som minimum være på 26,4 pct, svarende til en stigning på 5 procentpoint fra 2012 til Det er samtidig målet at antallet af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse på offentlig forsørgelse falder. Antal under 30 år uden erhvervskomp. uddannelse 2012 Udd.grad. Jan.-dec Mål: Udd.grad. Jan.-dec Alle ,4 26,4 Dagpenge 86 12,6 17,6 Kontanthjælp ,3 27,3 Strategi: Arbejdet med at få de unge i uddannelse har høj prioritet i Albertslund. Nogle initiativer tages i jobcentret, mens andre varetages af andre dele af den kommunale forvaltning, f.eks. UU, ungecenter, skoleafdeling o.lign. I 2014 træder en ny kontanthjælpsreform i kraft. Reformen vil få meget stor betydning for indsatsen overfor de unge, som ingen ungdomsuddannelse har. Reformen betyder, at kommunen får helt nye muligheder og forpligtigelser overfor de unge uden uddannelse. Der er derfor behov for vedtagelse af en ny strategi for indsatsen. 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, mail af 2/

19 Alle unge skal have en uddannelse Alle unge uden en kompetencegivende uddannelse vil fra 2014 ikke være berettiget til kontanthjælp, men vil få mulighed for en særlig uddannelseshjælp. Unge, der vurderes til at kunne gennemføre en uddannelse indenfor et år betegnes uddannelsesparate, mens unge, der vurderes at have barrierer overfor at kunne starte på en uddannelse, betegnes aktivitetsparate. De unge uddannelsesparate skal hurtigst muligt i ordinær uddannelse. De skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet indtil de starter på en uddannelse. De åbenlyst uddannelsesparate skal arbejde for deres ydelse, hvorfor der skal iværksættes tilbud om nytteindsats eller virksomhedspraktik helt frem til uddannelsesstart. For unge, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate iværksættes et visitationsforløb, der kan afdække den unges ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse, så der kan iværksættes en indsat til overvindelse af barriererne. Derefter gives tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud kontinuerligt. Unge der ikke kan deltage i aktiveringstilbud gives mentorstøtte. Med kontanthjælpsreformen bliver det muligt at gennemføre jobcentrets ungeindsats i tæt tilknytning til uddannelsesinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). I Albertslund vil der iværksættes en indsats, der involverer jobcenter, UU og CAMPUS-Albertslund (Kongsholm Gymnasium, Københavns Tekniske Skole, VUC Vestegnen, Det 10. element, Produktionsskolen m.fl.). En ny strategi skal bygge på en række af de erfaringer og initiativer, som allerede er i Albertslund. Jobcentret vil pege på følgende initiativer: 1. Fokus på frafald Samtidig med at der i Albertslund er mange ydelsesmodtagere, som starter på en ungdomsuddannelse, så er der også mange, som falder fra. I 2010 frafaldt 48% af alle dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere deres uddannelse indenfor et år. Der er derfor brug for en indsats, der kan hjælpe til at fastholde unge i ungdomsuddannelse, således at de også færdiggør deres uddannelse. I et samarbejde mellem jobcenter, UU og ungdomsuddannelser skal unge garanteres en uddannelse og fastholdelse i uddannelse. Mentorer skal hjælpe til fastholdelse i uddannelse og jobkonsulenter hjælpe til opnåelse af praktikpladser. 2. Forebyggelse af frafald De fleste unge tilmeldes en ungdomsuddannelse, men mange laver omvalg eller afbryder. Jobcentret skal medvirke til at understøtte indsatsen for at de årige kommer i ungdomsuddannelse gennem tilbud om vejledning, virksomhedspraktik o.lign. 3. Arbejde Unge der kan arbejde, skal have hjælp til jobsøgning og tilbydes nytteindsats og virksomhedspraktik. Albertslund deltager i Young Skills 4 med det mål at få unge i job med uddannelsesperspektiv. 4 'Young Skills - klædt på til en erhvervsuddannelse' er et tværkommunalt uddannelsesprojekt støttet af Region Hovedstaden. Målet er at få flere i erhvervsuddannelse, evt. gennem job med uddannelsesperspektiv. 19

20 4. Albertslund deltager i Arbejdsmarkedsstyrelsens særlige forsøg med Brobygningsforløb, således at unge, som har brug for hjælp til uddannelsesvalg på erhvervsuddannelserne, tilbydes brobygningsforløb på Teknisk Erhvervsskole Center (TEC). 5. Ikke uddannelsesparate Unge, der ikke er uddannelsesparate, og som ikke kan deltage i tilbud, skal have en mentor tilknyttet, som mødes med den unge hyppigt. Jobcentret skal derfor etablere et mentorkorps, der kan vejlede og understøtte unge til aktivitet og uddannelse. 6. Tilbud om FVU Jobcentret vil gennemføre screening af de unges kompetencer i læsning, skrivning, regning m.v. Alle der har behov for FVU, vil få tilbud, der sikrer deres grundlæggende kompetencer. 7. Jobcentret deltager i projektet om AKT (adfærd, kontakt trivsel) med andre vestegnskommuner. Der er mentor, virksomhedskontakt og rådgivere tilknyttet fra jobcentret. 8. Jobcentret skal have fokus på sikring af et godt samarbejde med de øvrige jobcentre på vestegnen og uddannelsesinstitutionerne i arbejdet med at få flere unge igennem ungdomsuddannelse. Begrænsning af personer på førtidspension (ministermål 2) Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. I december 2012 var der personer på førtidspension. Dette er 34 personer færre end på samme tid sidst år. I de første måneder af 2013 er tilgangen stoppet som følge af førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar Alle sager skal behandles i rehabiliteringsteam og mange skal have tilbud om ressourceforløb. Resultatkrav: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i december 2014, svarende til et fald på 36 pct, fra december 2012 til december 2014 Resultatkravet bygger på en forudsætning om, at tilgangen halveres til ca. 40 personer i 2013 og at der i 2014 igen vil være en lille vækst på 10 personer i tilgang. Den årlige tilgang til førtidspension forventes således at være 50 i Dec Dec Dec (mål) Tilgang til førtidspension Strategi: Tilgangen til førtidspension er kraftigt påvirket af den førtidspensions- og fleksjobreform, som Folketinget vedtog 19. december 2012 med ikrafttræden 1. januar Jobcentret vil pege på følgende initiativer: 1. I Albertslund er der nedsat et rehabiliteringsteam med repræsentanter for jobcentret, afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, afdelingen for Social & Familie og en sundhedskoordinator fra Region Hovedstaden. Derudover kan der inviteres relevante ressourcepersoner efter behov. Rehabiliteringsteamet skal sammen med borgeren foretage en tværfaglig vurdering af sagen og indstille til hvilke indsatser, der skal iværksættes fra kommunen og andre myndigheder. 20

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2013...5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2013...6 2.1 Forventninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2016 - Rødovre Jobcenter 17-05-2016 Indholdsfortegnelse Kvartalsredegørelse for 1. kvartal 2016... 2 Økonomi & nøgletal 2015... 3 Det samlede antal kontaktforløb... 5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Jobcenter Overblik Sag 190--1750 dok. 190-2015-61051 Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner 2013 Udarbejdet april 2015 Ændring fra 2013 til i pct.. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år I pct. Klynge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere