FOAs A-kasse Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs A-kasse Beretning 2004-2008"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Beretning Delegeretmøde 9. december 2008

2 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Elisabeth Bruun Olesen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel Oplag: 300 eksemplarer Tryk: FOAs Trykkeri oktober 2008

3 FOAs A-kasse Beretning Delegeretmøde 9. december 2008

4 Indholdsfortegnelse Forord 7 Reformer på det beskæftigelsespolitiske område 9 Ny organisering af beskæftigelsespolitikken 9 Det fælles beskæftigelsespolitiske udviklingsprojekt 10 Velfærdsaftale 11 Nye a-kasseopgaver 11 FOAs holdning til velfærdsforliget 12 Rådighed 13 Regeringens jobplan 14 Supplerende dagpenge 14 Hvilke konsekvenser vil ændringerne få? 14 Flaskehals- og paradoksproblemer 15 Spydspidskampagnen 16 Den landsdækkende kampagne 17 Konflikten set med a-kassebriller 18 Efterlønsprojektet 19 Feriemodregning i efterløn 19 Ny lovgivning i perioden som følge af velfærdsforliget 23 Førstegangskontakt Vejledning 23 CV-samtaler 23 Rådighed og sanktioner 24 Krav til lediges jobsøgning 25 Unge-regler 25 Nye efterlønsregler og fortrydelsesordning 26 Forhøjet efterlønsalder 26 Forhøjede krav til anciennitet og betaling af efterlønsbidrag 27

5 Fortrydelsesordningen 27 Ekstremt komplicerede regler 28 Ny lovgivning i øvrigt 29 Supplerende dagpenge 29 A-kassens organisation 30 Ekstraordinære delegeretmøder i beretningsperioden 30 Ekstraordinært delegeretmøde januar Ekstraordinært delegeretmøde december Ekstraordinært delegeretmøde august Organisationsudvikling i perioden 31 A-kassens strukturudvalg nedsat af hovedbestyrelsen 32 Fremtidig struktur 33 A-kassens tilgængelighed 34 Vedtægtsændringer 35 A-kassens serviceløfter 35 IT-udvikling 36 A-kassens fremtidige udvikling digitalisering 36 FOA Job 38 Web a-kassen/tast selv-blanketter 40 eindkomstregisteret 40 Hvor er a-kassen på vej hen 42 A-kasserne mister medlemmer 42 Kompensationsgraden 42 Jobcentrene 43 De kommende års udfordringer 43 Eksterne samarbejdsparter 44 LO 44 Regeringens Arbejdsmarkedskommision 45 Arbejdsmarkedsstyrelsen 45 Samarbejde med A-kassernes Samvirke 46 A-kassernes Samvirke Beskæftigelses- og forsikringsudvalget 46

6 A-kassernes Samvirke Uddannelsesudvalget 46 Koordinationsudvalget 46 A-kassens kvalitet 47 Tilsyn og kvalitetsundersøgelser 47 Rådighedstilsyn 47 Det intensiverede tilsyn 47 Det udvidede tilsyn 48 De målrettede tilsyn 48 Tilsyn på Den fremrykkede indsats spydspidskampagnen 49 Omlægning af rådighedstilsynet 49 Kvalitetsundersøgelse af afgørelser i tilbagebetalingssager 49 Revisionsinstituttets tilsyn 50 A-kassens interne tilsyn og kvalitetskontrol 51 Benchmarking af a-kasserne 52 FOAs A-kasse 52 FOAs Klageinstans 53 Tal fra a-kassen 54 Medlemstallets udvikling 54 Udvikling i ledighed 55 Udvikling i efterløn 56 Intern uddannelse 56 Fokus på OAAs serviceløfter 56 Noter 58

7 Forord A-kassen har i beretningen valgt at fokusere på hovedlinjerne i perioden siden sidste ordinære delegeretmøde i oktober Især Velfærdsreformen fra 2006 kom til at spille en stor rolle. A-kasserne blev i højere grad end tidligere en central aktør i implementeringen af beskæftigelsespolitikken og fik fra januar 2007 nye opgaver. Samme år fyldte a-kasserne 100 år. Strukturreformen omorganiserede samtidig det beskæftigelsespolitiske system. Den borgerlige regering har siden sin tiltræden i 2001 haft dagpengesystemet i kikkerten, dog uden at kunne samle folkeligt og politisk flertal for større ændringer og forringelser frem til 2008, når man lige ser bort fra ændringerne i efterlønnen. Forslag i regeringens jobplan fra begyndelsen af 2008 om at beskære de supplerende dagpenge gled imidlertid igennem uden større folkelige protester. Fagbevægelsen og a-kasserne protesterede godt nok. Men Dansk Folkeparti sikrede et flertal. I december 2007 nedsatte regeringen en arbejdsmarkedskommission. Den skulle medio 2009 komme med forslag til, hvordan man kan få danskerne til at arbejde mere end i dag. Statsministeren anmodede imidlertid Kommissionen om at speede sit arbejde op i august 2008 og komme med et oplæg til de dele af en arbejdsmarkedsreform, der har størst effekt på beskæftigelsen på kort sigt. Der blev så afholdt trepartsmøde med Arbejdsmarkedskommissionen i slutningen af august. Til diskussion er bl.a. den aktive beskæftigelsespolitik med forslag om en intensiv indsats tidligt i ledighedsforløbet, en kortere dagpengeperiode og tilbagetrækning. De politiske vinde blæser pt. i retning af, at dagpengeperioden afkortes til 2 år, evt. kombineret med en højere dagpengesats. FOA arbejder med emnerne i diverse udvalg under LO og prøver at få FOA holdninger igennem. Bl.a. mener vi ikke, at der er nogen som helst grund til at afkorte dagpengeperioden. A-kassen har i perioden løbende haft et tæt og positivt samarbejde med forbundet, herunder specielt det fælles beskæftigelsespolitiske team for forbund og a-kasse om bl.a. jobformidling, andre aktører, rekruttering mv. 7

8 Der har været holdt fælles coaching-kurser for a-kasseansatte og fagligt valgte/ansatte for at give medarbejderne de bedste forudsætninger for god vejledning med jobbet i fokus. Samarbejdet omkring FOA Job er fortsat, og FOA Job bruges i dag aktivt i arbejdet på at finde jobåbninger til ledige og medlemmer, der ønsker at skifte job. A-kassens arbejde er i dag i langt højere grad end tidligere centreret omkring at få de sidste ledige tilbage til arbejdsmarkedet til et job, der matcher dem. Der bruges derfor mange kræfter på at vejlede og rådgive medlemmerne om arbejde og uddannelsesmuligheder. A-kassen var bl.a. en del af den fremrykkede a-kassekampagne, som Arbejdsmarkedsstyrelsen iværksatte i samarbejde med A-kassernes Samvirke som et resultat af Velfærdsaftalen. Fokus var på flaskehalsområder og hos os social- og sundhedsområdet. Målet var at nedbringe ledigheden og 3-mdrs. ledigheden, hvilket lykkedes. A-kassen bruger også mange kræfter på at vejlede om den nye efterlønsordning, som er blevet uhyre kompliceret. Især overgangsordningerne er stort set uforståelige. Den faldende ledighed og et ønske om, at medlemmerne også skulle nyde godt af dette i form af et lavere administrationsbidrag, betød, at a-kassen måtte sige farvel til en del medarbejdere i perioden. Vi skal inden ned på 250 medarbejdere. Ved delegeretperiodens start var vi ca. 400 medarbejdere. Vi er overbevidste om, at vi med dette medarbejderantal kan løfte a-kassernes forstærkede rolle i den beskæftigelsespolitiske indsats i form af den intensiverede kontakt til og vejledning af medlemmerne med førstegangskontakten, CV-samtaler og de systematiske 3-mdrs. rådighedssamtaler selvfølgelig under den forudsætning at ledigheden ikke stiger markant. For at kunne gøre dette arbejder vi meget målrettet på at fremme digitaliseringsprocessen og frigøre sagsbehandlerressourcer til den direkte medlemskontakt. Vi arbejder ligeledes på at få alle ledige medlemmer over på web a-kassen igen for at flytte personaleressourcerne fra administrativt arbejde til direkte medlemskontakt. 8

9 Reformer på det beskæftigelsespolitiske område Ny organisering af beskæftigelsespolitikken Perioden fra delegeretmødet i november 2004 og frem til nu har været præget af mange forandringer på det beskæftigelsespolitiske område og i a-kassernes arbejde. Strukturreformen med et nyt kommunalt landkort førte et nyt beskæftigelsessystem med sig. Fra den 1. januar 2007 blev arbejdsformidlingerne og 14 AF-regioner erstattet af 91 nye jobcentre efter princippet hver kommune sit jobcenter. Arbejdsformidlingens medarbejdere flyttede sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsespolitik. Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender mv. skulle nu gå ind af samme dør i jobcentret. Én indgang for alle skulle sikre alle ledige bedre hjælp til at komme i arbejde og give en mere borgernær service også til arbejdsgiverne. Hjælpen skulle tage sit udgangspunkt i, hvad den ledige har brug for, ikke hvor den ledige kommer fra. Jobcentrene skulle samlet set tilbyde den samme service, som AF og kommunerne tidligere tilbød hver for sig. Formålet var at yde en bedre, mere ensartet og koordineret service. Men kommunen og staten beholdt ansvaret for deres respektive målgrupper, og ledelsen blev todelt. Regeringen brugte lejligheden til at kappe arbejdsmarkedets parters indflydelse på og medansvar for indsatsen i lokalområdet via pladserne i 14 regionale arbejdsmarkedsråd. Arbejdsmarkedets parter blev reduceret til høringsberettigede og overvågende parter i nye regionale og lokale beskæftigelsesråd. 14 af de nye jobcentre blev såkaldte pilotjobcentre, hvor staten overdrog sit ansvar for de forsikrede ledige til kommunen og dermed til pilotjobcentret. Hermed er sporene lagt til en yderligere kommunalisering af beskæftigelsespolitikken. Det er nemlig regeringens holdning, at det skal ende med et enstrenget system, når jorden er gødet tilstrækkeligt til, at der kan samles politisk flertal. Beskæftigelsesministeren har flere gange peget på, at der skal 9

10 en rigtig fusion til af dagpenge- og kontanthjælpssystemet, hvor alle jobcentre er rent kommunale og med én ledelse. Både LO og DA tog skarpt afstand fra det nye system og parternes manglende indflydelse heri. Samtidig pegede man på, at man kunne risikere, at beskæftigelsespolitikken blev isoleret i hvert sit jobcenter og i hver sin kommune. It-bøvl, personaleflugt, sammenføring af statsligt og kommunalt ansatte med hver sin kultur mv. skabte store begyndervanskeligheder. Mange ledige fik ikke de tilbud, de havde krav på ifølge lovgivningen. Den dag i dag fungerer jobcentrene langt fra optimalt og har store problemer med at overholde de tidsmæssige krav til jobsamtaler, udfærdigelse af jobplaner, ret- og pligtaktivering m.v. til skade for vores ledige medlemmer. A-kasserne fik 91 nye jobcentre at samarbejde med og mange nye medarbejdere, der var ukendt med arbejdet med forsikrede ledige. Dette har givet irritationer, gnidninger og samarbejdsvanskeligheder mange steder. Et aktivt samspil og godt samarbejde mellem jobcentrene og a-kasserne er imidlertid en afgørende forudsætning for at skabe gode beskæftigelsespolitiske resultater til gavn for medlemmerne, med tilbud, der matcher den enkelte ledige. Derfor arbejder a-kassen lokalt og centralt på at indgå samarbejdsaftaler med jobcentrene for at styrke beskæftigelsesindsatsen. Dette er også lykkes nogle steder. Det fælles beskæftigelsespolitiske udviklingsprojekt I november 2005 afholdt FOA en jobcenterkonference om FOAs strategi i forhold til kommunalreformens ændringer på beskæftigelses- og fastholdelsesområdet. Her fremlagde afdelingerne i region Midtjylland en idé til, hvordan FOA kunne opbygge et beredskab som modsvar på de udfordringer, som strukturreformen gav på det beskæftigelsespolitiske område. Denne idé blev til det fælles beskæftigelsespolitiske udviklingsprojekt mellem forbund og a-kasse med 5 hovedelementer: 1. jobformidling, 2. vejledningsindsats gennem samarbejde med Andre Aktører, 3. forpligtende samarbejde med kommunerne om ekstraordinært ansatte, 4. forstærket indflydelse på det nye jobcentersystem og 5. integration. FOAs politik omkring jobformidling er, at jobformidling er en fælles opgave for de faglige afdelinger og lokalenhederne. Den fælles jobformidling skal vise styrken ved en fagligt funderet a-kasse og kombinere 10

11 afdelingernes viden om arbejdspladserne og lokalenhedernes viden om de ledige medlemmer. Der blev i første halvår af 2007 afholdt en lang række møder landet over, hvor hhv. a-kassesekretæren, a-kassechefen, de geografiske sektionsledere og repræsentanter fra det beskæftigelsespolitiske team skubbede arbejdet i gang. Resultatet er, at vi i dag i det små har en lokalt tilpasset jobformidlingsindsats, som supplerer a-kassens lovpligtige indsats. Men den lave ledighed har gjort det svært at etablere de jobformidlingsaftaler m.v. med arbejdsgiverne, som var en del af vores politik. Mange faglige afdelinger har vurderet, at der simpelthen ikke er nok ledige at tage af. Vi har skabt regionale samarbejdsmuligheder for afdelingernes og lokalenhedernes samarbejde med Andre Aktører om vejledningsindsatsen, ligesom vi har fået samarbejdsaftaler med nogle jobcentre, bl.a. i region Syddanmark om en koordinering af indsatsen over for de ledige. I december 2007 besluttede FOAs hovedbestyrelse et nyt grundlag for beskæftigelsespolitikken med det omdrejningspunkt at gøre en indsats for at styrke rekrutteringen til FOAs faglige områder med bl.a. jobrotation og opkvalificering. Passiv aktivering af ledige skal ændres til aktiv rekruttering. Arbejdet i forhold til Arbejdsmarkedskommissionen prioriteres højt. Der vil være en lang række 3-partsdrøftelser bl.a. om dagpenge, som FOA og a-kassen vil samarbejde om. Velfærdsaftale Nye a-kasseopgaver Velfærdsaftalen mellem regeringen og socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre havde bl.a. som forudsætning, at arbejdsstyrken skal udvides. De ældre skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. De unge skal hurtigere gennem uddannelserne, og de ledige skal hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Velfærdsaftalen gav som sagt a-kasserne nye opgaver og en hel central rolle i den fremtidige beskæftigelsespolitik. I aftaleteksten lød formuleringen at a-kasserne udgør en central aktør i beskæftigelsespolitikken som følge af det store kendskab til egne medlem- 11

12 mers faglige profil og potentielle beskæftigelsesmuligheder. Det giver et godt udgangspunkt for at matche ledige hænder med ledige job. 1. januar 2007 vågnede a-kassernes medarbejdere derfor op til en række nye udfordringer og nye arbejdsopgaver som førstegangskontakten med de ledige, alle CV-samtaler, jobformidling og fra 1. marts samme år systematiske 3-måneders rådighedssamtaler med fokus på jobsøgning og jobformidling. Velfærdsaftalen indeholdt også en lang række stramninger med skærpede sanktioner og bortfald af forlænget dagpengeret for de over 55- årige samt krav om, at ledige skal på jobnet.dk en gang om ugen for at bekræfte deres rådighed. Velfærdsforliget betød samtidig en lang række ændringer i efterlønnen med det formål at tilpasse efterlønsordningen til den situation, at danskerne lever længere og længere og at omsætte længere levetid til flere år på arbejdsmarkedet. De største ændringer er, at efterlønsalderen gradvist hæves fra 60 til 62 år i 2019 og at perioden, hvori man skal betale efterlønsbidrag, forlænges fra 25 til 30 år. Folkepensionen forhøjes parallelt med den stigende efterlønsalder. Som kompensation for bortfaldet af den forlængede dagpengeret for de over 55-årige fik denne gruppe af ledige ret til ansættelse i et kommunalt seniorjob frem til efterlønsalderen, når deres dagpengeperiode udløb. FOAs holdning til velfærdsforliget Forbundet og a-kassen vurderede, at forliget indeholdt både skidt og kanel. Især var vi uenige i ændringerne i efterlønnen og en gradvist højere efterlønsalder. Vi mente, at der fortsat er behov for efterlønnen fra det 60. år og især for de grupper, som FOA repræsenterer. De vil på grund af større risiko for nedslidning have svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet til de fylder 62 eller mere, hvis efterlønsalderen forhøjes endnu mere. Levealderen stiger mindst for lavtuddannede og især lavtuddannede kvinder. Efterlønsændringerne ville forøge uligheden i alderdommen. Derimod var vi enige i flere af ændringerne omkring forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, bl.a. at a-kasserne skulle overtage førstehåndskontakten med alle forsikrede ledige. De systematiske rådighedsvurderinger hver 3. måned så vi som et udtryk for ekstra kontrol af de 12

13 ledige og mistro over for de ledige samtidig med, at forslaget ville give a-kasserne en ekstra arbejdsmæssig belastning primært for at kontrollere. Rådighed Rådighed lever sit helt eget liv i den politiske og mediemæssige debat. Med jævne mellemrum optræder der historier i medierne om, at det er svært for ikke at sige umuligt for arbejdsgiverne at finde den nødvendige arbejdskraft samtidig med, at der går ledige rundt. I sommeren 2006 kørte historien om Post Danmark, som manglede postbude, og lidt senere kunne gratisaviserne ikke finde avisbude og uddelere. Arbejdsgiverorganisationerne er også uafbrudt på krigsstien og bruger enhver lejlighed til at fremhæve, at afgørelser om rådighed burde tages væk fra a-kasserne. Selvom alle påstande efterfølgende viser sig at være mere eller mindre ubegrundede, og selvom de danske rådighedskrav allerede er meget skrappe i internationalt perspektiv, strammes skruen hele tiden en tak til. I februar 2008 kom Arbejdsdirektoratet med et vejledende bud på, hvor mange job et ledigt medlem efter Direktoratets vurdering burde søge 4 om ugen!! Denne udmelding, som ikke var forhandlet med Ydelsesudvalget, kom som en tyv om natten og bundede ikke i regelændringer, men alene i, hvad Direktoratet fandt opportunt i den nuværende beskæftigelsessituation. Der blev sendt en meddelelse ud til a-kasserne om, at fremtidige rådighedstilsyn ville tage sit udgangspunkt i en jobsøgning på 4 job om ugen. A-kasserne, LO, FTF og AC protesterede kraftigt. Men meddelelsen står stadig ved magt, og signalet står bøjet i neon. Ledige skal simpelthen søge mange flere job for at bevise deres rådighed. Rådigheden kom denne gang i fokus på grund af, at Rigsrevisionen afleverede en kritik af a-kassernes rådighedsvurderinger. Det skal her indskydes, at denne kritik vedrørte perioden fra år 2003 til 1. kvartal 2007, som var baseret på tidligere lovgivning. Den turbo, der blev sat på a-kassernes rådighedsvurderinger og jobformidling ved indførelse af de systematiske 3-mdrs. rådighedsvurderinger fra 1. marts 2007, indgik ikke i grundlaget for kritikken. 13

14 Regeringens jobplan Supplerende dagpenge Arbejdsgiverorganisationer og regeringen har længe ment, at mange ledige på supplerende dagpenge gik og hyggede sig. Supplerende dagpenge har været en torn i øjet. Regeringens jobplan fra januar 2008 indeholdt derfor forslag om at beskære retten til supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren var i startfasen meget udfarende. Han udtalte sig meget og unuanceret om problematikken. Når der er mangel på arbejdskraft, skal der ikke kunne udbetales supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren talte ligefrem om en uhellig alliance mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, hvor begge indrettede sig på, at medarbejderen skulle arbejde på nedsat tid. FOA protesterede mod de påtænkte forringelser, bl.a. via LO. Vi pegede på, at ændringerne var asociale og ville øge den økonomiske, kønsmæssige og regionale ulighed. Hvilke konsekvenser vil ændringerne få? Vi frygter øgede rekrutteringsproblemer inden for børne-, pleje- og omsorgsområdet. Her har der været et stort forbrug af vikarer og et stort antal deltidsstillinger. Medlemmer, der har mistet retten til supplerende dagpenge, har efterfølgende ret til at afvise vikariater og deltidsstillinger Nye tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor viser, at af de fastansatte i det offentlige arbejder på deltid. En undersøgelse i FOA viser, at hver fjerde deltidsansatte er på tvungen deltid. Vi deler ikke beskæftigelsesministerens forventninger om, at medlemmer, der mister retten til supplerende dagpenge, går i fuldtidsarbejde, lige netop fordi der mangler fuldtidsarbejde. Vi tror, at mange medlemmer, der før modtog supplerende dagpenge, i stedet vil vælge at modtage fulde dagpenge eller gå over i fag, der har stillinger med flere arbejdstimer. Vi forventer, at de nye regler især vil ramme i udkantsområder, hvor det er særlig svært at finde ledige fuldtidsstillinger. Beregninger fra bl.a. LO påpeger, at ca. 3 4 af de medlemmer, der vil 14

15 blive berørt af de nye regler, er kvinder. Herudover peges der på, at medlemmer med kortere uddannelse bliver berørt. Trepartsforliget mellem regeringen, kommunerne og fagbevægelsen fra juni 2007 forpligtede arbejdsgiverne til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden. KL og KTO indgik med ikrafttræden den 1. januar 2008 en aftale, som udmøntede bestemmelserne i Trepartsforliget. Grundideen er, at deltidsansatte skal have bedre mulighed for at få arbejde på fuld tid eller flere timer. Deltidsansatte skal derfor have fortrinsret til at søge ledige timer, når disse opstår. Man kan håbe, at en målrettet brug af denne aftale kan afbøde virkningerne af forringelserne på de supplerende dagpenge. Flaskehals- og paradoksproblemer Diskussionen om flaskehals- og paradoksproblemer dukker op fra tid til anden. Emnet kom bl.a. op i efteråret 2005 i forbindelse med beskæftigelsesministerens analysearbejde som forberedelse til forhandlingerne om et servicetjek af Flere i Arbejde. Derfor tog den daværende a-kassesekretær initiativ til en kortlægning af de ledige inden for social- og sundhedsområdet for at få viden om den enkelte ledige, og hvorfor der i nogle områder både var mange ledige og mange ledige jobs. Samtidig ville vi gerne have skyts til argumenter til den offentlige debat, når social- og sundhedsområdet evt. kom i fokus i diskussionen om flaskehalse, balance- og paradoksproblemer. Kortlægningen viste, at der var 4276 personer berørt af ledighed inden for social- og sundhedssektoren i slutningen af november Det svarer til en ledighedsprocent på 2,78. Den samlede ledighed i FOA var på samme tidspunkt 3,94 %. A-kassens lokalenheder så på helbredsmæssige begrænsninger, børnepasningsproblemer, transportproblemer, antal uger på ydelse og antal vikartimer mv., og det hele blev skrevet sammen til en rapport. Denne kortlægning gav os god viden om de ledige inden for området en viden, som vi kunne tage som afsæt til den fremrykkede a-kassekampagne, som vi valgte at blive en del af. Vi mente, at det var et spørgsmål 15

16 om tid, inden spørgsmålet om ledige og ledige job samtidigt inden for social- og sundhedsområdet ville blive bragt kraftigere ind i den offentlige debat. I Århus Amt havde man gennem længere tid været opmærksom på paradoksproblemerne på social- og sundhedsområdet. Man indgik derfor i maj 2006 en aftale om rekruttering til hjemmeplejen på 10 aftalepunkter med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Samtidig kontaktede AF Regionskontoret FOA Randers Uddannelsesafdeling og spurgte, om uddannelsesafdelingen kunne udarbejde et projektforslag med en målrettet indsats for at afhjælpe paradoksproblemerne. Projektforslaget skulle dække de 3 FOA afdelinger i Århus, Silkeborg og Randers. FOA Randers Uddannelsesafdeling udarbejdede et konkret projektforslag med forløb for både uddannede og ikke uddannede inden for social- og sundhedssektoren med individuel sparring med personlig coach. Lokalenhederne deltog aktivt i arbejdet og visiterede ledige til FOA Randers Uddannelsesafdeling. Dette projekt dannede for os at se et godt udgangspunkt til arbejdet med den fremrykkede a-kassekampagne og anstrengelserne for at få ledige social- og sundhedsmedarbejdere ind i de ledige stillinger evt. efter den nødvendige uddannelse. Konceptet blev i øvrigt senere udgangspunktet for et samarbejde med AOF om forløb for at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. I Storkøbenhavn havde der gennem en del år været et samarbejde med Havneskolen i forhold til ledige, der havde behov for længere vejlednings- og afklaringsforløb samt brancheskift mv. Spydspidskampagnen Velfærdsforligets aftaletekst omfattede kampagner med a-kasserne som jobformidler på flaskehalsområder og øvrige områder, hvor virksomhederne havde svært at få arbejdskraft. 4 a-kasser herunder FOAs a-kasse gennemførte i samarbejde med A-kassernes Samvirke og Arbejdsmarkedsstyrelsen en spydspidskampagne på udvalgte fagområder (chauffører, salgs- og butiksmedarbejdere og social- og sundhedsmedarbejdere). Hos os deltog SOSU Storkøbenhavn 16

17 og lokalenhederne fra det gamle Århus amt, dvs. Århus, Silkeborg og Randers. De faglige afdelinger og lokalenhederne arbejdede tæt sammen i kampagneforløbet om den ekstra indsats. Kampagnen løb fra december 2006 til udgangen af november Formålet var dobbelt. Dels skulle de deltagende a-kasser hurtigt i gang med at hjælpe medlemmerne i job for at imødegå rekrutteringsproblemer, dels skulle der opsamles erfaringer og input til brug for den efterfølgende landsdækkende kampagne for alle a-kasser. Vores erfaringer er, at en forstærket og håndholdt indsats hjælper. Vi havde i kampagneforløbet ekstra kontakt med alle ledige, som var omfattet af målgruppen. Kampagnen skulle først og fremmest måles på en nedgang i 3-mdrs. ledigheden. Faldet blev 47 % hos kampagnegruppen mod et generelt fald på 44 % for alle forsikrede ledige i hele landet. (I parentes skal bemærkes, at den landsdækkende kampagne var startet i juni 2007, således at alle forsikrede ledige nu fik en ekstra indsats). Vi opponerede imod ensidigt at se på et fald i 3-mdrs. ledigheden, da mange af vores ledige som sagt har brug for uddannelse og kompetenceafklaring og dermed ofte får mere end 3 måneders ledighed. Hele konceptet fra Randers Uddannelsesafdeling var jo bygget op omkring behovet for kompetenceafklaring og evt. efterfølgende uddannelse. Den landsdækkende kampagne Den landsdækkende kampagne startede i juni Den blev sparket i gang på en konference afholdt af Arbejdsmarkedsstyrelsen i juni 2007 med en rapport om spydspidskampagnen. Efter Velfærdsaftalen besluttede beskæftigelsesministeren, at kampagnen skulle være 1-årig og ikke 2-årig, og at alle a-kasser skulle deltage, fordi arbejdskraftmanglen påvirker alle a-kasser. Målet for denne kampagne er også entydig. Arbejdskraftreserven, dvs. ledige med mere end 3 måneders ledighed, skal reduceres markant. AK-Samvirke har sat det mål, at arbejdskraftreserven samlet set for alle a-kasser skal reduceres med mindst 50 % i løbet af kampagnen. De enkelte a-kasser blev i sommeren 2007 bedt om at melde ind til Samvirke, hvad man hver især mente, man kunne reducere arbejdskraftreserven med. Vi meldte et tal på 33 % ind. Vi argumenterede igen 17

18 med, at vi har mange ledige, der har brug for opkvalificering og kompetenceafklaring. Det betyder, at vi får en del ledige med mere end 3 måneders ledighed. Det er FOAs faglige politik, at ansatte inden for de enkelte sektorer skal uddannes, og at en ledighedsperiode med fordel kan bruges til uddannelse og opkvalificering. Kampagnen er nu slut. Samlet set blev arbejdskraftreserven reduceret med 47 % for forsikrede ledige. Vi reducerede med 40 %, hvilket vi er tilfredse med. Det lykkedes kun jobcentrene at reducere arbejdskraftreserven for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med 29 %. Konflikten set med a-kassebriller Forårets overenskomstkonflikt gav også a-kassen arbejde. Arbejde med konflikten startede i det øjeblik, FOA sendte konfliktvarsel den 29. februar og 3. marts Når en konflikt er varslet, kan der ikke ske overflytning til og fra a-kassen for det arbejde, der danner grundlag for overflytningen. Der var mange spørgsmål om overflytning. En stor del af tvivlen bundede i usikkerhed om, hvem der var omfattet af konflikten. Var alle FOAs medlemmer omfattet? Var medlemmet omfattet, hvis hun var løs vikar, hvis hun var tidsbegrænset ansat osv.?? Vi havde desuden mange henvendelser vedrørende udbetaling af dagpenge, feriedagpenge, VEU-godtgørelse og efterløn. Der er særlige regler for modregning i efterlønnen for medlemmer i konflikt. Der skal ske modregning i efterlønnen med et gennemsnit af arbejdstimer for de seneste 4 uger forud for konfliktens start. Mange, der var omfattet af konflikten, havde vagter i nødberedskabet. Fradraget i specielt efterløn blev kompliceret for medlemmer, der også deltog i nødberedskabet. Særligt i ugerne, hvor konflikten startede og sluttede, kunne der i samme uge være almindelige arbejdstimer, timer i nødberedskabet og teknisk belægning (gns. 4 uger før). A-kassen valgte på linje med forbundet at prioritere informationen om konflikten meget højt. I forbundets konfliktvejledning er der et særligt afsnit om a-kassefor- 18

19 hold. I dette afsnit blev der lagt et underpunkt spørgsmål og svar som blev opdateret løbende. Informationerne til a-kassens lokalenheder blev i væsentligt omfang også sendt til de faglige afdelinger. Hermed kunne vi både sikre et højt informationsniveau, og at medlemmerne oplevede høj service fra FOA, uanset hvor de henvendte sig. Samarbejdet med forbundet fungerede godt. Der var en høj grad af information begge veje og stor vilje til samarbejde. Rollefordelingen og arbejdsopgaverne mellem forbundet / de faglige afdelinger og a kassen har været forskellig under konflikten. Det er i det altovervejende lykkedes parterne at blive på egen boldbane og primært forholde sig til egne forhold. Vi har fået gode svar ved henvendelser til A-kassernes Samvirke. Vi fik også skabt en god kontakt til Sundhedsarbejdernes a-kasse til gavn for begge parter. Efterlønsprojektet Feriemodregning i efterløn Folketinget vedtog i 2003 en ændring af ferieloven med virkning fra 1. januar Det viste sig efterfølgende, at denne ændring medførte et hul i ferieloven. Hullet bevirkede, at efterlønsmodtagerne kunne vælge at lade være med at hæve optjente feriepenge til efter et ferieårs afslutning. Hvis de gjorde det, skulle der ikke ske modregning i efterlønnen. Optjente feriepenge har ellers altid medført modregning i efterlønnen. Filosofien har været, at borgerne ikke skulle have dobbelt forsørgelse. Arbejdsdirektoratet, som har myndighedsansvaret for ferieloven, informerede ikke a-kasserne om, at efterlønsmodtagerne kunne vælge. Først den 21. marts 2006 orienterede Direktoratet a-kasserne om, at man skulle vejlede efterlønsmodtagerne om muligheden. Arbejdsdirektoratet ændrede senere efterlønsbekendtgørelsen med virkning fra den 1. maj 2006 og lukkede på den måde hullet igen. Men i perioden 1. januar april 2006 havde efterlønsmodtagerne som sagt en valgmulighed. De kunne vente med at hæve deres 19

20 egen selvoptjente feriepenge til efter afslutningen af ferieåret og undgå modregning i efterlønnen. Hos os drejede det sig om medlemmer. Men vi vejledte som andre a-kasser ikke herom, da vi ikke kendte til hullet. Ældre Sagen blev opmærksom på muligheden og rejste sagen i pressen i marts A-kasserne blev anklaget for manglende vejledning om feriereglerne i relation til efterløn. Spørgsmålet var, om a-kasserne havde pådraget sig et rådgivningsansvar ved ikke at vejlede berørte efterlønsmodtagere om den mulighed, som lovændringen i 2003 havde medført. Forkert eller manglende rådgivning kan medføre, at en a-kasse ikke får refusion for udbetalingerne og dermed selv skal betale af egne midler. Arbejdsdirektoratet udtalte i denne forbindelse, at a-kasserne havde foretaget korrekt modregning, og at man ikke mente, at a-kasserne kunne pålægges et ansvar for mangelfuld vejledning af efterlønsmodtagerne. A-kasserne fastholdt på baggrund af Arbejdsdirektoratets udtalelser afgørelserne om, at der skulle ske modregning. I september måned 2006 traf Arbejdsmarkedets Ankenævn imidlertid afgørelser i 15 sager. I alle sager fastslog Ankenævnet, at medlemmerne skulle stilles som om, de var vejledt korrekt. Det betød, at medlemmerne havde krav på efterbetaling af efterløn for den periode, hvor de var blevet modregnet for deres feriepenge. FOAs A-kasses vurdering af Ankenævnets afgørelser var, at vores medlemmer havde krav på efterbetaling af efterløn. Sammen med de øvrige a-kasser pressede vi i næsten 2 måneder Arbejdsdirektoratet og Claus Hjort Frederiksen for at få lov til at efterbetale efterlønnen, men uden resultat. FOAs A-kasse skrev derfor et brev til Direktøren for Arbejdsdirektoratet på vegne af Dansk Metals A-kasse, HKs A-kasse og 3Fs A-kasse. Vi skrev i brevet, at vi nu ville begynde at sagsbehandle sagerne og sende dem til Arbejdsdirektoratet. De 4 a-kasser repræsenterede tilsammen berørte efterlønsmodtagere. Dagen efter udsendte Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen en pressemeddelelse, hvor han varslede en stævning af hans eget uvildige Ankenævn. Claus Hjort Frederiksen sagde: "Når både ministeriets jurister og Kammeradvokaten siger, at Ankenævnets afgørelse er forkert, så er jeg nødt til at reagere. I hvert tilfælde er vi 20

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Mundtlig beretning. Delegeretmøde 9. december FOAs A-kasse

Mundtlig beretning. Delegeretmøde 9. december FOAs A-kasse Mundtlig beretning Delegeretmøde 9. december 2008 FOAs A-kasse 1 Dagpengereformen blev en fuser jobcentrene kommunaliseres Den skriftlige beretning giver et billede af historien, - det der er sket siden

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Dato: 04 11 2016 På trods af mange nye opgaver pålagt af staten har a kasserne formået at nedbringe deres administrationsudgifter. Men med beskæftigelses og dagpengereformerne

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Nyheder fra DSA direkte til dig

Nyheder fra DSA direkte til dig DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 31-03-08 Nyheder fra DSA direkte til dig Måske kender du i forvejen vores nyhedsbrev DSA Nyt eller måske er det et helt nyt tilbud til

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter

FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Bo E. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto:

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere