FOAs A-kasse Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs A-kasse Beretning 2004-2008"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Beretning Delegeretmøde 9. december 2008

2 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Elisabeth Bruun Olesen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel Oplag: 300 eksemplarer Tryk: FOAs Trykkeri oktober 2008

3 FOAs A-kasse Beretning Delegeretmøde 9. december 2008

4 Indholdsfortegnelse Forord 7 Reformer på det beskæftigelsespolitiske område 9 Ny organisering af beskæftigelsespolitikken 9 Det fælles beskæftigelsespolitiske udviklingsprojekt 10 Velfærdsaftale 11 Nye a-kasseopgaver 11 FOAs holdning til velfærdsforliget 12 Rådighed 13 Regeringens jobplan 14 Supplerende dagpenge 14 Hvilke konsekvenser vil ændringerne få? 14 Flaskehals- og paradoksproblemer 15 Spydspidskampagnen 16 Den landsdækkende kampagne 17 Konflikten set med a-kassebriller 18 Efterlønsprojektet 19 Feriemodregning i efterløn 19 Ny lovgivning i perioden som følge af velfærdsforliget 23 Førstegangskontakt Vejledning 23 CV-samtaler 23 Rådighed og sanktioner 24 Krav til lediges jobsøgning 25 Unge-regler 25 Nye efterlønsregler og fortrydelsesordning 26 Forhøjet efterlønsalder 26 Forhøjede krav til anciennitet og betaling af efterlønsbidrag 27

5 Fortrydelsesordningen 27 Ekstremt komplicerede regler 28 Ny lovgivning i øvrigt 29 Supplerende dagpenge 29 A-kassens organisation 30 Ekstraordinære delegeretmøder i beretningsperioden 30 Ekstraordinært delegeretmøde januar Ekstraordinært delegeretmøde december Ekstraordinært delegeretmøde august Organisationsudvikling i perioden 31 A-kassens strukturudvalg nedsat af hovedbestyrelsen 32 Fremtidig struktur 33 A-kassens tilgængelighed 34 Vedtægtsændringer 35 A-kassens serviceløfter 35 IT-udvikling 36 A-kassens fremtidige udvikling digitalisering 36 FOA Job 38 Web a-kassen/tast selv-blanketter 40 eindkomstregisteret 40 Hvor er a-kassen på vej hen 42 A-kasserne mister medlemmer 42 Kompensationsgraden 42 Jobcentrene 43 De kommende års udfordringer 43 Eksterne samarbejdsparter 44 LO 44 Regeringens Arbejdsmarkedskommision 45 Arbejdsmarkedsstyrelsen 45 Samarbejde med A-kassernes Samvirke 46 A-kassernes Samvirke Beskæftigelses- og forsikringsudvalget 46

6 A-kassernes Samvirke Uddannelsesudvalget 46 Koordinationsudvalget 46 A-kassens kvalitet 47 Tilsyn og kvalitetsundersøgelser 47 Rådighedstilsyn 47 Det intensiverede tilsyn 47 Det udvidede tilsyn 48 De målrettede tilsyn 48 Tilsyn på Den fremrykkede indsats spydspidskampagnen 49 Omlægning af rådighedstilsynet 49 Kvalitetsundersøgelse af afgørelser i tilbagebetalingssager 49 Revisionsinstituttets tilsyn 50 A-kassens interne tilsyn og kvalitetskontrol 51 Benchmarking af a-kasserne 52 FOAs A-kasse 52 FOAs Klageinstans 53 Tal fra a-kassen 54 Medlemstallets udvikling 54 Udvikling i ledighed 55 Udvikling i efterløn 56 Intern uddannelse 56 Fokus på OAAs serviceløfter 56 Noter 58

7 Forord A-kassen har i beretningen valgt at fokusere på hovedlinjerne i perioden siden sidste ordinære delegeretmøde i oktober Især Velfærdsreformen fra 2006 kom til at spille en stor rolle. A-kasserne blev i højere grad end tidligere en central aktør i implementeringen af beskæftigelsespolitikken og fik fra januar 2007 nye opgaver. Samme år fyldte a-kasserne 100 år. Strukturreformen omorganiserede samtidig det beskæftigelsespolitiske system. Den borgerlige regering har siden sin tiltræden i 2001 haft dagpengesystemet i kikkerten, dog uden at kunne samle folkeligt og politisk flertal for større ændringer og forringelser frem til 2008, når man lige ser bort fra ændringerne i efterlønnen. Forslag i regeringens jobplan fra begyndelsen af 2008 om at beskære de supplerende dagpenge gled imidlertid igennem uden større folkelige protester. Fagbevægelsen og a-kasserne protesterede godt nok. Men Dansk Folkeparti sikrede et flertal. I december 2007 nedsatte regeringen en arbejdsmarkedskommission. Den skulle medio 2009 komme med forslag til, hvordan man kan få danskerne til at arbejde mere end i dag. Statsministeren anmodede imidlertid Kommissionen om at speede sit arbejde op i august 2008 og komme med et oplæg til de dele af en arbejdsmarkedsreform, der har størst effekt på beskæftigelsen på kort sigt. Der blev så afholdt trepartsmøde med Arbejdsmarkedskommissionen i slutningen af august. Til diskussion er bl.a. den aktive beskæftigelsespolitik med forslag om en intensiv indsats tidligt i ledighedsforløbet, en kortere dagpengeperiode og tilbagetrækning. De politiske vinde blæser pt. i retning af, at dagpengeperioden afkortes til 2 år, evt. kombineret med en højere dagpengesats. FOA arbejder med emnerne i diverse udvalg under LO og prøver at få FOA holdninger igennem. Bl.a. mener vi ikke, at der er nogen som helst grund til at afkorte dagpengeperioden. A-kassen har i perioden løbende haft et tæt og positivt samarbejde med forbundet, herunder specielt det fælles beskæftigelsespolitiske team for forbund og a-kasse om bl.a. jobformidling, andre aktører, rekruttering mv. 7

8 Der har været holdt fælles coaching-kurser for a-kasseansatte og fagligt valgte/ansatte for at give medarbejderne de bedste forudsætninger for god vejledning med jobbet i fokus. Samarbejdet omkring FOA Job er fortsat, og FOA Job bruges i dag aktivt i arbejdet på at finde jobåbninger til ledige og medlemmer, der ønsker at skifte job. A-kassens arbejde er i dag i langt højere grad end tidligere centreret omkring at få de sidste ledige tilbage til arbejdsmarkedet til et job, der matcher dem. Der bruges derfor mange kræfter på at vejlede og rådgive medlemmerne om arbejde og uddannelsesmuligheder. A-kassen var bl.a. en del af den fremrykkede a-kassekampagne, som Arbejdsmarkedsstyrelsen iværksatte i samarbejde med A-kassernes Samvirke som et resultat af Velfærdsaftalen. Fokus var på flaskehalsområder og hos os social- og sundhedsområdet. Målet var at nedbringe ledigheden og 3-mdrs. ledigheden, hvilket lykkedes. A-kassen bruger også mange kræfter på at vejlede om den nye efterlønsordning, som er blevet uhyre kompliceret. Især overgangsordningerne er stort set uforståelige. Den faldende ledighed og et ønske om, at medlemmerne også skulle nyde godt af dette i form af et lavere administrationsbidrag, betød, at a-kassen måtte sige farvel til en del medarbejdere i perioden. Vi skal inden ned på 250 medarbejdere. Ved delegeretperiodens start var vi ca. 400 medarbejdere. Vi er overbevidste om, at vi med dette medarbejderantal kan løfte a-kassernes forstærkede rolle i den beskæftigelsespolitiske indsats i form af den intensiverede kontakt til og vejledning af medlemmerne med førstegangskontakten, CV-samtaler og de systematiske 3-mdrs. rådighedssamtaler selvfølgelig under den forudsætning at ledigheden ikke stiger markant. For at kunne gøre dette arbejder vi meget målrettet på at fremme digitaliseringsprocessen og frigøre sagsbehandlerressourcer til den direkte medlemskontakt. Vi arbejder ligeledes på at få alle ledige medlemmer over på web a-kassen igen for at flytte personaleressourcerne fra administrativt arbejde til direkte medlemskontakt. 8

9 Reformer på det beskæftigelsespolitiske område Ny organisering af beskæftigelsespolitikken Perioden fra delegeretmødet i november 2004 og frem til nu har været præget af mange forandringer på det beskæftigelsespolitiske område og i a-kassernes arbejde. Strukturreformen med et nyt kommunalt landkort førte et nyt beskæftigelsessystem med sig. Fra den 1. januar 2007 blev arbejdsformidlingerne og 14 AF-regioner erstattet af 91 nye jobcentre efter princippet hver kommune sit jobcenter. Arbejdsformidlingens medarbejdere flyttede sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsespolitik. Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender mv. skulle nu gå ind af samme dør i jobcentret. Én indgang for alle skulle sikre alle ledige bedre hjælp til at komme i arbejde og give en mere borgernær service også til arbejdsgiverne. Hjælpen skulle tage sit udgangspunkt i, hvad den ledige har brug for, ikke hvor den ledige kommer fra. Jobcentrene skulle samlet set tilbyde den samme service, som AF og kommunerne tidligere tilbød hver for sig. Formålet var at yde en bedre, mere ensartet og koordineret service. Men kommunen og staten beholdt ansvaret for deres respektive målgrupper, og ledelsen blev todelt. Regeringen brugte lejligheden til at kappe arbejdsmarkedets parters indflydelse på og medansvar for indsatsen i lokalområdet via pladserne i 14 regionale arbejdsmarkedsråd. Arbejdsmarkedets parter blev reduceret til høringsberettigede og overvågende parter i nye regionale og lokale beskæftigelsesråd. 14 af de nye jobcentre blev såkaldte pilotjobcentre, hvor staten overdrog sit ansvar for de forsikrede ledige til kommunen og dermed til pilotjobcentret. Hermed er sporene lagt til en yderligere kommunalisering af beskæftigelsespolitikken. Det er nemlig regeringens holdning, at det skal ende med et enstrenget system, når jorden er gødet tilstrækkeligt til, at der kan samles politisk flertal. Beskæftigelsesministeren har flere gange peget på, at der skal 9

10 en rigtig fusion til af dagpenge- og kontanthjælpssystemet, hvor alle jobcentre er rent kommunale og med én ledelse. Både LO og DA tog skarpt afstand fra det nye system og parternes manglende indflydelse heri. Samtidig pegede man på, at man kunne risikere, at beskæftigelsespolitikken blev isoleret i hvert sit jobcenter og i hver sin kommune. It-bøvl, personaleflugt, sammenføring af statsligt og kommunalt ansatte med hver sin kultur mv. skabte store begyndervanskeligheder. Mange ledige fik ikke de tilbud, de havde krav på ifølge lovgivningen. Den dag i dag fungerer jobcentrene langt fra optimalt og har store problemer med at overholde de tidsmæssige krav til jobsamtaler, udfærdigelse af jobplaner, ret- og pligtaktivering m.v. til skade for vores ledige medlemmer. A-kasserne fik 91 nye jobcentre at samarbejde med og mange nye medarbejdere, der var ukendt med arbejdet med forsikrede ledige. Dette har givet irritationer, gnidninger og samarbejdsvanskeligheder mange steder. Et aktivt samspil og godt samarbejde mellem jobcentrene og a-kasserne er imidlertid en afgørende forudsætning for at skabe gode beskæftigelsespolitiske resultater til gavn for medlemmerne, med tilbud, der matcher den enkelte ledige. Derfor arbejder a-kassen lokalt og centralt på at indgå samarbejdsaftaler med jobcentrene for at styrke beskæftigelsesindsatsen. Dette er også lykkes nogle steder. Det fælles beskæftigelsespolitiske udviklingsprojekt I november 2005 afholdt FOA en jobcenterkonference om FOAs strategi i forhold til kommunalreformens ændringer på beskæftigelses- og fastholdelsesområdet. Her fremlagde afdelingerne i region Midtjylland en idé til, hvordan FOA kunne opbygge et beredskab som modsvar på de udfordringer, som strukturreformen gav på det beskæftigelsespolitiske område. Denne idé blev til det fælles beskæftigelsespolitiske udviklingsprojekt mellem forbund og a-kasse med 5 hovedelementer: 1. jobformidling, 2. vejledningsindsats gennem samarbejde med Andre Aktører, 3. forpligtende samarbejde med kommunerne om ekstraordinært ansatte, 4. forstærket indflydelse på det nye jobcentersystem og 5. integration. FOAs politik omkring jobformidling er, at jobformidling er en fælles opgave for de faglige afdelinger og lokalenhederne. Den fælles jobformidling skal vise styrken ved en fagligt funderet a-kasse og kombinere 10

11 afdelingernes viden om arbejdspladserne og lokalenhedernes viden om de ledige medlemmer. Der blev i første halvår af 2007 afholdt en lang række møder landet over, hvor hhv. a-kassesekretæren, a-kassechefen, de geografiske sektionsledere og repræsentanter fra det beskæftigelsespolitiske team skubbede arbejdet i gang. Resultatet er, at vi i dag i det små har en lokalt tilpasset jobformidlingsindsats, som supplerer a-kassens lovpligtige indsats. Men den lave ledighed har gjort det svært at etablere de jobformidlingsaftaler m.v. med arbejdsgiverne, som var en del af vores politik. Mange faglige afdelinger har vurderet, at der simpelthen ikke er nok ledige at tage af. Vi har skabt regionale samarbejdsmuligheder for afdelingernes og lokalenhedernes samarbejde med Andre Aktører om vejledningsindsatsen, ligesom vi har fået samarbejdsaftaler med nogle jobcentre, bl.a. i region Syddanmark om en koordinering af indsatsen over for de ledige. I december 2007 besluttede FOAs hovedbestyrelse et nyt grundlag for beskæftigelsespolitikken med det omdrejningspunkt at gøre en indsats for at styrke rekrutteringen til FOAs faglige områder med bl.a. jobrotation og opkvalificering. Passiv aktivering af ledige skal ændres til aktiv rekruttering. Arbejdet i forhold til Arbejdsmarkedskommissionen prioriteres højt. Der vil være en lang række 3-partsdrøftelser bl.a. om dagpenge, som FOA og a-kassen vil samarbejde om. Velfærdsaftale Nye a-kasseopgaver Velfærdsaftalen mellem regeringen og socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre havde bl.a. som forudsætning, at arbejdsstyrken skal udvides. De ældre skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. De unge skal hurtigere gennem uddannelserne, og de ledige skal hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Velfærdsaftalen gav som sagt a-kasserne nye opgaver og en hel central rolle i den fremtidige beskæftigelsespolitik. I aftaleteksten lød formuleringen at a-kasserne udgør en central aktør i beskæftigelsespolitikken som følge af det store kendskab til egne medlem- 11

12 mers faglige profil og potentielle beskæftigelsesmuligheder. Det giver et godt udgangspunkt for at matche ledige hænder med ledige job. 1. januar 2007 vågnede a-kassernes medarbejdere derfor op til en række nye udfordringer og nye arbejdsopgaver som førstegangskontakten med de ledige, alle CV-samtaler, jobformidling og fra 1. marts samme år systematiske 3-måneders rådighedssamtaler med fokus på jobsøgning og jobformidling. Velfærdsaftalen indeholdt også en lang række stramninger med skærpede sanktioner og bortfald af forlænget dagpengeret for de over 55- årige samt krav om, at ledige skal på jobnet.dk en gang om ugen for at bekræfte deres rådighed. Velfærdsforliget betød samtidig en lang række ændringer i efterlønnen med det formål at tilpasse efterlønsordningen til den situation, at danskerne lever længere og længere og at omsætte længere levetid til flere år på arbejdsmarkedet. De største ændringer er, at efterlønsalderen gradvist hæves fra 60 til 62 år i 2019 og at perioden, hvori man skal betale efterlønsbidrag, forlænges fra 25 til 30 år. Folkepensionen forhøjes parallelt med den stigende efterlønsalder. Som kompensation for bortfaldet af den forlængede dagpengeret for de over 55-årige fik denne gruppe af ledige ret til ansættelse i et kommunalt seniorjob frem til efterlønsalderen, når deres dagpengeperiode udløb. FOAs holdning til velfærdsforliget Forbundet og a-kassen vurderede, at forliget indeholdt både skidt og kanel. Især var vi uenige i ændringerne i efterlønnen og en gradvist højere efterlønsalder. Vi mente, at der fortsat er behov for efterlønnen fra det 60. år og især for de grupper, som FOA repræsenterer. De vil på grund af større risiko for nedslidning have svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet til de fylder 62 eller mere, hvis efterlønsalderen forhøjes endnu mere. Levealderen stiger mindst for lavtuddannede og især lavtuddannede kvinder. Efterlønsændringerne ville forøge uligheden i alderdommen. Derimod var vi enige i flere af ændringerne omkring forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, bl.a. at a-kasserne skulle overtage førstehåndskontakten med alle forsikrede ledige. De systematiske rådighedsvurderinger hver 3. måned så vi som et udtryk for ekstra kontrol af de 12

13 ledige og mistro over for de ledige samtidig med, at forslaget ville give a-kasserne en ekstra arbejdsmæssig belastning primært for at kontrollere. Rådighed Rådighed lever sit helt eget liv i den politiske og mediemæssige debat. Med jævne mellemrum optræder der historier i medierne om, at det er svært for ikke at sige umuligt for arbejdsgiverne at finde den nødvendige arbejdskraft samtidig med, at der går ledige rundt. I sommeren 2006 kørte historien om Post Danmark, som manglede postbude, og lidt senere kunne gratisaviserne ikke finde avisbude og uddelere. Arbejdsgiverorganisationerne er også uafbrudt på krigsstien og bruger enhver lejlighed til at fremhæve, at afgørelser om rådighed burde tages væk fra a-kasserne. Selvom alle påstande efterfølgende viser sig at være mere eller mindre ubegrundede, og selvom de danske rådighedskrav allerede er meget skrappe i internationalt perspektiv, strammes skruen hele tiden en tak til. I februar 2008 kom Arbejdsdirektoratet med et vejledende bud på, hvor mange job et ledigt medlem efter Direktoratets vurdering burde søge 4 om ugen!! Denne udmelding, som ikke var forhandlet med Ydelsesudvalget, kom som en tyv om natten og bundede ikke i regelændringer, men alene i, hvad Direktoratet fandt opportunt i den nuværende beskæftigelsessituation. Der blev sendt en meddelelse ud til a-kasserne om, at fremtidige rådighedstilsyn ville tage sit udgangspunkt i en jobsøgning på 4 job om ugen. A-kasserne, LO, FTF og AC protesterede kraftigt. Men meddelelsen står stadig ved magt, og signalet står bøjet i neon. Ledige skal simpelthen søge mange flere job for at bevise deres rådighed. Rådigheden kom denne gang i fokus på grund af, at Rigsrevisionen afleverede en kritik af a-kassernes rådighedsvurderinger. Det skal her indskydes, at denne kritik vedrørte perioden fra år 2003 til 1. kvartal 2007, som var baseret på tidligere lovgivning. Den turbo, der blev sat på a-kassernes rådighedsvurderinger og jobformidling ved indførelse af de systematiske 3-mdrs. rådighedsvurderinger fra 1. marts 2007, indgik ikke i grundlaget for kritikken. 13

14 Regeringens jobplan Supplerende dagpenge Arbejdsgiverorganisationer og regeringen har længe ment, at mange ledige på supplerende dagpenge gik og hyggede sig. Supplerende dagpenge har været en torn i øjet. Regeringens jobplan fra januar 2008 indeholdt derfor forslag om at beskære retten til supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren var i startfasen meget udfarende. Han udtalte sig meget og unuanceret om problematikken. Når der er mangel på arbejdskraft, skal der ikke kunne udbetales supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren talte ligefrem om en uhellig alliance mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, hvor begge indrettede sig på, at medarbejderen skulle arbejde på nedsat tid. FOA protesterede mod de påtænkte forringelser, bl.a. via LO. Vi pegede på, at ændringerne var asociale og ville øge den økonomiske, kønsmæssige og regionale ulighed. Hvilke konsekvenser vil ændringerne få? Vi frygter øgede rekrutteringsproblemer inden for børne-, pleje- og omsorgsområdet. Her har der været et stort forbrug af vikarer og et stort antal deltidsstillinger. Medlemmer, der har mistet retten til supplerende dagpenge, har efterfølgende ret til at afvise vikariater og deltidsstillinger Nye tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor viser, at af de fastansatte i det offentlige arbejder på deltid. En undersøgelse i FOA viser, at hver fjerde deltidsansatte er på tvungen deltid. Vi deler ikke beskæftigelsesministerens forventninger om, at medlemmer, der mister retten til supplerende dagpenge, går i fuldtidsarbejde, lige netop fordi der mangler fuldtidsarbejde. Vi tror, at mange medlemmer, der før modtog supplerende dagpenge, i stedet vil vælge at modtage fulde dagpenge eller gå over i fag, der har stillinger med flere arbejdstimer. Vi forventer, at de nye regler især vil ramme i udkantsområder, hvor det er særlig svært at finde ledige fuldtidsstillinger. Beregninger fra bl.a. LO påpeger, at ca. 3 4 af de medlemmer, der vil 14

15 blive berørt af de nye regler, er kvinder. Herudover peges der på, at medlemmer med kortere uddannelse bliver berørt. Trepartsforliget mellem regeringen, kommunerne og fagbevægelsen fra juni 2007 forpligtede arbejdsgiverne til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden. KL og KTO indgik med ikrafttræden den 1. januar 2008 en aftale, som udmøntede bestemmelserne i Trepartsforliget. Grundideen er, at deltidsansatte skal have bedre mulighed for at få arbejde på fuld tid eller flere timer. Deltidsansatte skal derfor have fortrinsret til at søge ledige timer, når disse opstår. Man kan håbe, at en målrettet brug af denne aftale kan afbøde virkningerne af forringelserne på de supplerende dagpenge. Flaskehals- og paradoksproblemer Diskussionen om flaskehals- og paradoksproblemer dukker op fra tid til anden. Emnet kom bl.a. op i efteråret 2005 i forbindelse med beskæftigelsesministerens analysearbejde som forberedelse til forhandlingerne om et servicetjek af Flere i Arbejde. Derfor tog den daværende a-kassesekretær initiativ til en kortlægning af de ledige inden for social- og sundhedsområdet for at få viden om den enkelte ledige, og hvorfor der i nogle områder både var mange ledige og mange ledige jobs. Samtidig ville vi gerne have skyts til argumenter til den offentlige debat, når social- og sundhedsområdet evt. kom i fokus i diskussionen om flaskehalse, balance- og paradoksproblemer. Kortlægningen viste, at der var 4276 personer berørt af ledighed inden for social- og sundhedssektoren i slutningen af november Det svarer til en ledighedsprocent på 2,78. Den samlede ledighed i FOA var på samme tidspunkt 3,94 %. A-kassens lokalenheder så på helbredsmæssige begrænsninger, børnepasningsproblemer, transportproblemer, antal uger på ydelse og antal vikartimer mv., og det hele blev skrevet sammen til en rapport. Denne kortlægning gav os god viden om de ledige inden for området en viden, som vi kunne tage som afsæt til den fremrykkede a-kassekampagne, som vi valgte at blive en del af. Vi mente, at det var et spørgsmål 15

16 om tid, inden spørgsmålet om ledige og ledige job samtidigt inden for social- og sundhedsområdet ville blive bragt kraftigere ind i den offentlige debat. I Århus Amt havde man gennem længere tid været opmærksom på paradoksproblemerne på social- og sundhedsområdet. Man indgik derfor i maj 2006 en aftale om rekruttering til hjemmeplejen på 10 aftalepunkter med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Samtidig kontaktede AF Regionskontoret FOA Randers Uddannelsesafdeling og spurgte, om uddannelsesafdelingen kunne udarbejde et projektforslag med en målrettet indsats for at afhjælpe paradoksproblemerne. Projektforslaget skulle dække de 3 FOA afdelinger i Århus, Silkeborg og Randers. FOA Randers Uddannelsesafdeling udarbejdede et konkret projektforslag med forløb for både uddannede og ikke uddannede inden for social- og sundhedssektoren med individuel sparring med personlig coach. Lokalenhederne deltog aktivt i arbejdet og visiterede ledige til FOA Randers Uddannelsesafdeling. Dette projekt dannede for os at se et godt udgangspunkt til arbejdet med den fremrykkede a-kassekampagne og anstrengelserne for at få ledige social- og sundhedsmedarbejdere ind i de ledige stillinger evt. efter den nødvendige uddannelse. Konceptet blev i øvrigt senere udgangspunktet for et samarbejde med AOF om forløb for at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. I Storkøbenhavn havde der gennem en del år været et samarbejde med Havneskolen i forhold til ledige, der havde behov for længere vejlednings- og afklaringsforløb samt brancheskift mv. Spydspidskampagnen Velfærdsforligets aftaletekst omfattede kampagner med a-kasserne som jobformidler på flaskehalsområder og øvrige områder, hvor virksomhederne havde svært at få arbejdskraft. 4 a-kasser herunder FOAs a-kasse gennemførte i samarbejde med A-kassernes Samvirke og Arbejdsmarkedsstyrelsen en spydspidskampagne på udvalgte fagområder (chauffører, salgs- og butiksmedarbejdere og social- og sundhedsmedarbejdere). Hos os deltog SOSU Storkøbenhavn 16

17 og lokalenhederne fra det gamle Århus amt, dvs. Århus, Silkeborg og Randers. De faglige afdelinger og lokalenhederne arbejdede tæt sammen i kampagneforløbet om den ekstra indsats. Kampagnen løb fra december 2006 til udgangen af november Formålet var dobbelt. Dels skulle de deltagende a-kasser hurtigt i gang med at hjælpe medlemmerne i job for at imødegå rekrutteringsproblemer, dels skulle der opsamles erfaringer og input til brug for den efterfølgende landsdækkende kampagne for alle a-kasser. Vores erfaringer er, at en forstærket og håndholdt indsats hjælper. Vi havde i kampagneforløbet ekstra kontakt med alle ledige, som var omfattet af målgruppen. Kampagnen skulle først og fremmest måles på en nedgang i 3-mdrs. ledigheden. Faldet blev 47 % hos kampagnegruppen mod et generelt fald på 44 % for alle forsikrede ledige i hele landet. (I parentes skal bemærkes, at den landsdækkende kampagne var startet i juni 2007, således at alle forsikrede ledige nu fik en ekstra indsats). Vi opponerede imod ensidigt at se på et fald i 3-mdrs. ledigheden, da mange af vores ledige som sagt har brug for uddannelse og kompetenceafklaring og dermed ofte får mere end 3 måneders ledighed. Hele konceptet fra Randers Uddannelsesafdeling var jo bygget op omkring behovet for kompetenceafklaring og evt. efterfølgende uddannelse. Den landsdækkende kampagne Den landsdækkende kampagne startede i juni Den blev sparket i gang på en konference afholdt af Arbejdsmarkedsstyrelsen i juni 2007 med en rapport om spydspidskampagnen. Efter Velfærdsaftalen besluttede beskæftigelsesministeren, at kampagnen skulle være 1-årig og ikke 2-årig, og at alle a-kasser skulle deltage, fordi arbejdskraftmanglen påvirker alle a-kasser. Målet for denne kampagne er også entydig. Arbejdskraftreserven, dvs. ledige med mere end 3 måneders ledighed, skal reduceres markant. AK-Samvirke har sat det mål, at arbejdskraftreserven samlet set for alle a-kasser skal reduceres med mindst 50 % i løbet af kampagnen. De enkelte a-kasser blev i sommeren 2007 bedt om at melde ind til Samvirke, hvad man hver især mente, man kunne reducere arbejdskraftreserven med. Vi meldte et tal på 33 % ind. Vi argumenterede igen 17

18 med, at vi har mange ledige, der har brug for opkvalificering og kompetenceafklaring. Det betyder, at vi får en del ledige med mere end 3 måneders ledighed. Det er FOAs faglige politik, at ansatte inden for de enkelte sektorer skal uddannes, og at en ledighedsperiode med fordel kan bruges til uddannelse og opkvalificering. Kampagnen er nu slut. Samlet set blev arbejdskraftreserven reduceret med 47 % for forsikrede ledige. Vi reducerede med 40 %, hvilket vi er tilfredse med. Det lykkedes kun jobcentrene at reducere arbejdskraftreserven for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med 29 %. Konflikten set med a-kassebriller Forårets overenskomstkonflikt gav også a-kassen arbejde. Arbejde med konflikten startede i det øjeblik, FOA sendte konfliktvarsel den 29. februar og 3. marts Når en konflikt er varslet, kan der ikke ske overflytning til og fra a-kassen for det arbejde, der danner grundlag for overflytningen. Der var mange spørgsmål om overflytning. En stor del af tvivlen bundede i usikkerhed om, hvem der var omfattet af konflikten. Var alle FOAs medlemmer omfattet? Var medlemmet omfattet, hvis hun var løs vikar, hvis hun var tidsbegrænset ansat osv.?? Vi havde desuden mange henvendelser vedrørende udbetaling af dagpenge, feriedagpenge, VEU-godtgørelse og efterløn. Der er særlige regler for modregning i efterlønnen for medlemmer i konflikt. Der skal ske modregning i efterlønnen med et gennemsnit af arbejdstimer for de seneste 4 uger forud for konfliktens start. Mange, der var omfattet af konflikten, havde vagter i nødberedskabet. Fradraget i specielt efterløn blev kompliceret for medlemmer, der også deltog i nødberedskabet. Særligt i ugerne, hvor konflikten startede og sluttede, kunne der i samme uge være almindelige arbejdstimer, timer i nødberedskabet og teknisk belægning (gns. 4 uger før). A-kassen valgte på linje med forbundet at prioritere informationen om konflikten meget højt. I forbundets konfliktvejledning er der et særligt afsnit om a-kassefor- 18

19 hold. I dette afsnit blev der lagt et underpunkt spørgsmål og svar som blev opdateret løbende. Informationerne til a-kassens lokalenheder blev i væsentligt omfang også sendt til de faglige afdelinger. Hermed kunne vi både sikre et højt informationsniveau, og at medlemmerne oplevede høj service fra FOA, uanset hvor de henvendte sig. Samarbejdet med forbundet fungerede godt. Der var en høj grad af information begge veje og stor vilje til samarbejde. Rollefordelingen og arbejdsopgaverne mellem forbundet / de faglige afdelinger og a kassen har været forskellig under konflikten. Det er i det altovervejende lykkedes parterne at blive på egen boldbane og primært forholde sig til egne forhold. Vi har fået gode svar ved henvendelser til A-kassernes Samvirke. Vi fik også skabt en god kontakt til Sundhedsarbejdernes a-kasse til gavn for begge parter. Efterlønsprojektet Feriemodregning i efterløn Folketinget vedtog i 2003 en ændring af ferieloven med virkning fra 1. januar Det viste sig efterfølgende, at denne ændring medførte et hul i ferieloven. Hullet bevirkede, at efterlønsmodtagerne kunne vælge at lade være med at hæve optjente feriepenge til efter et ferieårs afslutning. Hvis de gjorde det, skulle der ikke ske modregning i efterlønnen. Optjente feriepenge har ellers altid medført modregning i efterlønnen. Filosofien har været, at borgerne ikke skulle have dobbelt forsørgelse. Arbejdsdirektoratet, som har myndighedsansvaret for ferieloven, informerede ikke a-kasserne om, at efterlønsmodtagerne kunne vælge. Først den 21. marts 2006 orienterede Direktoratet a-kasserne om, at man skulle vejlede efterlønsmodtagerne om muligheden. Arbejdsdirektoratet ændrede senere efterlønsbekendtgørelsen med virkning fra den 1. maj 2006 og lukkede på den måde hullet igen. Men i perioden 1. januar april 2006 havde efterlønsmodtagerne som sagt en valgmulighed. De kunne vente med at hæve deres 19

20 egen selvoptjente feriepenge til efter afslutningen af ferieåret og undgå modregning i efterlønnen. Hos os drejede det sig om medlemmer. Men vi vejledte som andre a-kasser ikke herom, da vi ikke kendte til hullet. Ældre Sagen blev opmærksom på muligheden og rejste sagen i pressen i marts A-kasserne blev anklaget for manglende vejledning om feriereglerne i relation til efterløn. Spørgsmålet var, om a-kasserne havde pådraget sig et rådgivningsansvar ved ikke at vejlede berørte efterlønsmodtagere om den mulighed, som lovændringen i 2003 havde medført. Forkert eller manglende rådgivning kan medføre, at en a-kasse ikke får refusion for udbetalingerne og dermed selv skal betale af egne midler. Arbejdsdirektoratet udtalte i denne forbindelse, at a-kasserne havde foretaget korrekt modregning, og at man ikke mente, at a-kasserne kunne pålægges et ansvar for mangelfuld vejledning af efterlønsmodtagerne. A-kasserne fastholdt på baggrund af Arbejdsdirektoratets udtalelser afgørelserne om, at der skulle ske modregning. I september måned 2006 traf Arbejdsmarkedets Ankenævn imidlertid afgørelser i 15 sager. I alle sager fastslog Ankenævnet, at medlemmerne skulle stilles som om, de var vejledt korrekt. Det betød, at medlemmerne havde krav på efterbetaling af efterløn for den periode, hvor de var blevet modregnet for deres feriepenge. FOAs A-kasses vurdering af Ankenævnets afgørelser var, at vores medlemmer havde krav på efterbetaling af efterløn. Sammen med de øvrige a-kasser pressede vi i næsten 2 måneder Arbejdsdirektoratet og Claus Hjort Frederiksen for at få lov til at efterbetale efterlønnen, men uden resultat. FOAs A-kasse skrev derfor et brev til Direktøren for Arbejdsdirektoratet på vegne af Dansk Metals A-kasse, HKs A-kasse og 3Fs A-kasse. Vi skrev i brevet, at vi nu ville begynde at sagsbehandle sagerne og sende dem til Arbejdsdirektoratet. De 4 a-kasser repræsenterede tilsammen berørte efterlønsmodtagere. Dagen efter udsendte Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen en pressemeddelelse, hvor han varslede en stævning af hans eget uvildige Ankenævn. Claus Hjort Frederiksen sagde: "Når både ministeriets jurister og Kammeradvokaten siger, at Ankenævnets afgørelse er forkert, så er jeg nødt til at reagere. I hvert tilfælde er vi 20

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Regnskab 2004-2007 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

a-kasse2002 Dimittend

a-kasse2002 Dimittend a-kasse2002 Dimittend Når du bliver medlem Er udgivet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor FOAs

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. September 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. September 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere September 2008 BERETNING OM UDBETALING AF UHÆVEDE FERIEPENGE TIL EFTERLØNSMODTAGERE i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger Februar 2008 BERETNING OM A-KASSERNES RÅDIGHEDSVURDERINGER i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

a-kasse2001 Dimittend

a-kasse2001 Dimittend a-kasse2001 Dimittend Når du bliver medlem er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere