Arbejdsvilkår for universitets- og højskoleansatte i Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsvilkår for universitets- og højskoleansatte i Norden"

Transkript

1 Arbejdsvilkår for universitets- og højskoleansatte i Norden ORGANISATION Overenskomst Side 1 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND ISLAND DM (Dansk Magisterforening) IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) DJØF(Danmarks Jurist- og Økonomforbund) Den overenskomstmæssige løn forhandles af Akademikernes Centralorganisation og Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet). På statens område sker alle nyansættelser på overenskomstvilkår. Ansættelse som tjenestemand kan ske, såfremt den ansatte kommer fra en tjenestemandsstilling. De faglige organisationer forhandler via Akademikernes Centralorganisation den centrale overenskomst og de lokale forhandlinger vedrørende ansættelse og tillæg varetages af fællestillidsrepræsentanterne og/eller tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne. Professorer: Aflønnes svarende til tjenestemandssystemets lønramme 37 (evt. lr. 38). Derudover ydes efter forhandling et tillæg på kr. årligt eller højere. Lektorer/seniorforskere: indplaceres på overenskomstskalaen på trin 8 (efter anciennitet). Derudover ydes et centralt forhandlet pensionsgivende lektortillæg på ca kr. årligt. Dagens lønns- og forhandlingssystem i staten ble innført i Alle statsansatte omfattes av Hovedtariffavtalen, også midlertidig ansatte, deltidsansatte og uorganiserte. Lønns- og stillingssystemet i Hovedtariffavtalen omfatter alle statsansatte med unntak for toppledere og dommere. Hovedtariffavtalene er toårige men det føres normalt lønnsforhandlinger i de mellomliggende årene. I et hovedoppgjør er hele tariffavtalen er oppe til revisjon. Da forhandles det om både lønnstillegg og arbeidsvilkår. Lønnstillegg kan gis som prosenttillegg eller kronetillegg. Eksempler på arbeidsvilkår som er regulert i hovedtariffavtalen er lønn ved sykdom og permisjon, arbeidstid, forsikringsordninger m.m. I et mellomoppgjør forhandler man normalt bare om lønn. Partene i de sentrale forhandlingene er staten som arbeidsgiver på den ene siden, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet SULF (Sveriges universitetslärarförbund) SULF ingår i förhandlingsorganisationen Saco-S som träffar centralt avtal med motparten Arbetsgivarverket (där alla statliga lärosäten samt Chalmers och högskolan Jönköping är medlemmar). Det centrala avtalet anger löneprinciper, förutsättningar för de lokala förhandlingarna och förhandlingsordningen. Det gällande centrala avtalet som slöts i oktober 2010 är ett tillsvidareavtal och innehåller inga lönegrader eller tariffer. På lokal nivå (universitet/högskola) träffar den lokala Saco-S föreningen kollektivavtal med universitetet/högskolan om löner och allmänna anställningsvillkor. I den lokala lönerevisionen, vanligen en gång per år, träffar parterna avtal om den individuella lönen för varje medlem. Det finns inga nivåer på löner i de varken centrala eller lokala avtalen utom för doktorander. Forskarförbundet (Tieteentekijöiden Liitto) Professorsförbundet (Professoriliitto) Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL (www.yll.fi) är ett riksomfattande distrikt inom OAJ. Central nivå: Kollektivavtalsförhandlingar förs mellan AKAVA:s förhandlingsorgan för den offentliga sektorn FOSU (JUKO) och Bildningsarbetsgivarna. Inom FOSU finns universitetdelegationen som är primus motor i universitetsektorns förhandlingar. Lokal nivå: Universiteten använder sig av två bedömningssystem, det ena för undervisande och forskande personal, det andra för övriga anställda. Lönesystemet består av två komponenter. 1. Den på arbetsuppgiften baserade lönekomponenten. Félag háskólakennara (Fh) Félag prófessora við ríkisháskóla (FPR) Generel lønnsaftale med staten og desuden en aftale med hvert Istitut om lønnsfordeling (lønnsklasse). Tillæg jfr. lokal forhandling baseret på indsats i forskning og undervisning. Overenkomst for professorer gilte fra 1 st mai 2011 til 31 mars Overenkomst for dosenter, lektorer og ajunker gilte fra 1 st mai 2011 til 31 mars Generel lønnsaftale med staten og desuden en aftale med hvert Istitut om lønnsfordeling (lønnsklasse). Professorer forhandler en lönnsavtale med staten den gjelder fron 1st Januar Det lønnssystemet for professorer består av en egen lønnstabellet. Det lønnssystemet for dosenter, lektorar og adjunkter består av en lønnstabellet som gjelder for uddannelse ansætte hos staten.

2 Eksempler på løn Adjunkt/forsker/post.doc. Indplaceres på trin 6 (efter anciennitet). Derudover ydes et centralt forhandlet pensionsgivende adjunkttillæg på ca kr. årligt. Ph.d.-studerende: Indplaceres på trin 4-8 (efter anciennitet). Derudover ydes et centralt forhandlet tillæg på ca kr. årligt. Derudover ydes pensionsbidrag på 17,1%. Ph.d.-studerende ydes 17,1% i pension af 85% af basislønnen. Tillægget til ph.d.- studerende er ikke pensionsgivende. Månedsløn pr. 1. april 2014: Professor: , pension på 17,1%. Lektor/seniorforskere: , ,43 + pension på 17,1%. Adjunkt/forsker/post.doc.: , ,84 + pension på 17,1% Ph.d.: , ,00 + pension (se ovenfor) (KMD) og de fire hovedsammenslutningene Akademikerne, Unio, LO og YS på arbeidstakersiden. Forskerforbundet er representert gjennom Unio som til sammen organiserer 21% av de statsansatte. LO organiserer 29%, YS 18%, Akademikerne 18% og 14% er uorganiserte. Av foreningene i Unio har Forskerforbundet flest medlemmer i statlig sektor. Som del av de sentrale lønnsforhandlingene kan partene sette av midler til å gjennomføre sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. I sentrale justeringsforhandlinger møtes de samme sentrale partene for å forhandle om justeringer direkte på enkelte stillingsgrupper. I lokale forhandlinger forhandles det om individuelle lønnstillegg endring av stilling. Partene består da av lokale fagforeninger og lokal arbeidsgiver. Siden innføringen av dagens lønns- og forhandlingssystem i 1991 har det med unntak for mellomoppgjørene i 2003, 2005 og 2009 alltid vært avsatt midler til lokale forhandlinger. Det norske lønnssystemet består av to lønnstabeller, A Hovedlønnstabellen brukes for alt ordinært arbeid og B - Tilleggslønnstabell. Tabell A går fra (fra NOK ,- til ,-) Tabell B har 110 trinn. Medianlön per 1 okt 2012 Professor: kr Lektor: kr Adjunkt: kr Doktorand: kr Samtliga löner inkluderar pension. Lönen bestäms av hur krävande arbetsuppgiften är. Kompetenskraven utvärderas senast sex månader från arbetsförhållandets början så att arbetets svårighetsgrad till att börja med diskuteras i bedömningsdiskussioner mellan personen själv och en överordnad, varefter denna överordnade ställer ett förslag om kompetensnivå inför en bedömningsgrupp. Arbetsgivarsidan slår sedan fast kompetensnivån, på förslag av den överordnade och bedömningsgruppen.. 2. Den individuella lönekomponenten Den av individuella egenskaper betingade lönekomponenten bestäms utgående från personens prestationsnivå. De viktigaste kriterierna när det gäller undervisande och forskande personal är som följer: undervisningsmeriter forskningsmässiga meriter samhälleliga meriter Bedömningsdiskussioner mellan personen själv och den överordnade sker regelbundet på en nivå som omfattar hela universitetet med två års intervaller. Av dessa två komponenter bildas en matris av 10 kravnivåer och 9 individuella nivåer. Därtill finns separata tillägg som fördelas enbart utgående från arbetsgivarens beslut. Professorer: Tabell har 7 trinn fra ISK. Ansiennitetsstiger Dosenter, lektorer og adjunkter Tabell har 11 trinn fra ISK. Side 2 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

3 Stillingene er enten plassert i lønnsramme eller i lønnsspenn. En lønnsramme omfatter åtte ansiennitetsstiger, hvorav den første er grunnstigen (grunnplassering) og de syv andre er alternative stiger. Det er også 13 direkte plasseringer. Normalt plassering ved tilsetting er i grunnstigen, og en flyttes til alternative stiger /direkte plasseringer i lokale forhandlinger. Av de vitenskapelige stilingene er førsteamanuensis, førstelektor, postdoktor, førstebibliotekar, universitetsbibliotekar, stipendiat, høgskolelektor, universitetslektor plassert i lønnsrammer. Lønnsspenn; flere alternative lønnsplasseringer. Av de vitenskapelige stillingene er professor, forsker 1183 og dosent plassert i lønnsspenn. Grunnplassering er laveste alternativ som ofte brukes ved tilsetting. Opprykk til høyere lønnstrinn skjer hovedsakelig ved lokale forhandlinger eller dersom stillingen reguleres i de sentrale justeringsforhandlingene. Side 3 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013 Professor/forsker 1183/dosent: ltr (kr ) Førsteamanuensis/førstelektor/pos tdoktor/forsker 1109/førstebibliotekar: ltr (kr ). Høgskolelektor/universitetslektor/ Forsker 1108/ universitetsbibliotekar: ltr (kr ). Stipendiat: ltr (kr ).

4 Emne DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND ISLAND ARBEJDSTID Generelt 37t./uge. Ingen forhandlet aftale. Normalt 50 % undervisning - 40 % forskning - 10 % For tiden ingen sentrale avtaler. Vitenskapelige ansatte omfattes av arbeidsmiljøloven: administration, men det varierer. Reel arbejdsbelastning 45-50t t. uke Danmark har ingen generel lov om arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten som eventuelt hviler på en overenskomst eller lokalaftale. Der er dog tre lovfastsatte regler om arbejdstid: 11-timers reglen, reglen om et ugentlig fridøgn og 48 timers reglen disse regler er beskrevet i arbejdsmiljøloven. DM om arbejdstid DJØF om arbejdstid Arbejdsmiljøloven Ordinære arbeidstidsbestemmelser med rett til overtidsbetaling Normalt arbeidstid innen for tidsrommet Reel arbeidsbelastning t. Fordelingen mellom undervisning, forskning og administrasjon bestemmes av den lokale arbeidsgiver. Universitetene har som oftest mål om 45% forskning, 45% undervisning og 10% administrasjon. Ellers store variasjoner. Flere steder er forskningstiden gjort afhengig av søknad/produktivitet. Under press. Arbejdsmiljøloven Rapport om arbejdstid - AFI Årsarbejdstid: 1700, 1732 eller 1756 t/år afhængig af alder. (39 t. 45 min per uge) Reel arbejdstid t. /uge I de lokale kollektivaftaler ved hver højskole angives fordeling mellem undervisning, forskning/kompetenceudvikling og administration. SULF om arbejdstid Arbetstidslagen 1600 t /år (heltid) totalarbetstid. Individuella arbetsplaner för bruket av 1600 t. För professorer är antalet undervisningstimmar i kontaktundervisning dock högst 140 timmar per läsår. Maximiantalet timmar för kontaktundervisning vilka ska ingå i arbetsplanen är 392 t. per läsår i undervisningsbetonade uppgifter. I sådana undervisningsuppgifter, utan forskning, är kontaktundervisningen högst 448 timmar. Doktorander får använda högst 5 % av totalarbetstiden 1600 (=80) timmar till annat än forskning. Kollektivavtal Generelt 40 t/uge t./år (+38 års alder), 1638 t./år (30-37 år), 1650 t./år (-30 år). Normalt er arbejdstid følgende men kan dog variere: Professorer: Arbejdstid deles i 48 % undervisning, 12 % administration. og 40 % forskning. Lektorers og docenters: Arbejdstid deles i 52 % undervisning, 6 % administration og 42 % forskning. Hvis administration er større del af arbejdstid, bliver undervisning mindre i det samme del. Reel arbejdstid er ca t./uge. Island har generel lov om 40t/uge arbejdstid også 11- timers reglen, reglen om et ugentlig fridøgn og 48 timers reglen disse regler er beskrevet i arbejdsmiljøloven. TIDSREGISTRERING Nærvær på arbejdspladsen Ikke på forskning Registrering af tid ved nogle højskoler, ellers arbejdsplaner og arbejdstidsregnskap. Årsarbejdstiden planlægges og afregnes. Normalt der ingen nærværspligt hvis arbejdet er ubundet. UKM kräver att universiteten följer upp tidsanvändningen i något som kallas kostnadspostuppföljningen (allokering). Gäller inte alla lärare/forskare. Gäller främst de som erhåller extern finansiering.. Professorar Lektorer og docenter Undervisning og forskningsresultater evalueres til points. Tilstedeværelse er ikke registreret undtagen til fakultetsmøder. Side 4 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

5 OVERTIDSBETALING DJØF om merarbejdsbetaling til universitetsansatte Kræver tidsregistrering, og er blevet noe mere almindeligt efter bortfald af særaftalen for videnskabelig ansatte. Enkelte institusjoner har fryktet at det ville bli et alment krav om tidsregistrering. Det kunne blitt vanskelig for mange arbeidsgivere siden vitenskapelig ansatte arbeider langt ut over normalarbeidsdagen. Noen institusjoner forsøger å omgå et eventuelt krav om allmenn tidsregistrering ved at definere videnskabelige ansatte som ansatte i en særlig uafhængig stilling og dermed fritaget fra arbejdsmiljølovens regulering av arbejdstid. Ansatte i særlig uavhengig stilling har som hovedregel heller ikke krav på overtidsgodtgjøring. Ja, jævnligt lokale arbejdstidsaftaler SULF om arbejdstid Årslönen/1 600 = timlön. Betalas normalt inte. I varierande utsträckning betalas det för undervisning som inte ryms inom 1600 h. Overtidsbetaling er i gennemsnit % af basislønnen. Forskningsresultatfonden er ekstra 12,5 % til basisløn og udbetales en gang om året. FORSKNINGSFRI Kompetenceudvikling Lokale aftaler, som typisk indebærer, at man underviser mere end gennemsnittet i nogle semestre, og får tilsvarende undervisningsfrihed senere. Lokale aftaler ved universiteterne sjælden ved højskolerne. Normalt 1 års forskningstermin hvert 5-6 år. Regler i de lokale kollektivaftaler - lokale arbejdstidsaftaler. Ifølge den såkaldte autonomiproposition beslutter hver institution hvilke opgaver hver enkelt lærer skal have. De tidligere bestemmelser i højskoleloven om at professorer og lektorer normalt inkluderer både uddannelse og forskning i arbejdsopgaverne, er siden 1. januar 2011 fjernet. Inget enhetligt system, men olika universitet har utvecklat sina egna modeller för forskningsferier. I arbetsplanerna borde forskningen finnas som ett element. Privata fonder har tillsammans med universitet inlett ett samarbete att trygga professorers forskningsperioder fria från undervisning och administrativa uppgifter. Et semester (6 mdr.), hvert syvende semester til forskning eller et helt år, hvert syvende år. Dag- og rejsepenge er i alt kr Rejsestipendium kan også søges hvert andet år. Professorar Lektorer og docenter Side 5 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

6 FERIE Semester 5 uger + 5 feriefridage. Overføre feriedage 1 uge i DK DM om ferie DJØF om ferie Ferieloven: 25 arbejdsdage hvert år, det vil i praksis sige 4 uger og 1 dag. I tillæg er det tariffastsat 4 dages ekstra ferie. 6 arbejdsdage ekstra for arbejdstagere over 60 år. Ferieloven Ret til ferie er reguleret både i ferieloven og den kollektive overenskomst. Hvis du er statsansat reguleres din ret til ferie i den kollektive overenskomst Antal feriedage Indtil 29 år - 28 dage år - 31 dage 40 år og op - 35 dage De som har totalarbetstid har en nominell semester för beräkning av semesterpenningen. Indtil 30 år - 24 feriefridage, år - 27 dage, 38 år og op - 30 dage Professorar Lektorer og docenter Möjlighet finns att träffa enskild överenskommelse om att växla lön mot fler eller färre semesterdagar, dock lägst 25 per år. BARSEL Föräldreskap Adoption Ferie under barsel Børnepasningsorlov 52 uger på dagpenge. Før fødsel har mor op til 6 ugers fravær med fuld løn. Efter fødsel er der orlov med fuld løn i følgende perioder: Mor: uger Far: 2+6 uger. Herudover er der 6 ugers fælles lønret, som dog gives individuelt, såfremt forældrene er på hver deres overenskomst. I den periode en lønmodtager får fuld løn, er det arbejdsgiveren som modtager dagpengerefusionen Kan udvides ved indlæggelse m.m. Fra uger (eller 59 uger med 80 % løn). 10 uger af samlet barselsorlov er forbeholdt faren. Reguleres av trygdeloven. 14 uger er forbeholdt mor, medberegnet 3 uger før fødsel. Lov om folketrygd SULF om ferie Semesterlagen 360 dage pr. barn med 90 % av lønnen jf. lov og kollektivaftalen SULF om forældreskab Först 72 vardagar med full lön för de anställda. Därefter ersättningen som betalas för 105 vard. /18 d. för fadern. Nivån är relaterad till lönen. Nu finns det även en obligatorisk faderskapsledighet på 6 dagar. 9 mdr. i det hele, der af 3 til moderen og 3 til faren, 3 mdr. skal enten faren eller moderen have. 80 % af gennemsnitslønnen max slutløn betales af staten ISK ~ 2.121, (165). Barsel (norsk og engelsk) DM om barsel DJØF om barsel Barselsloven Side 6 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

7 VILKÅR VED SYGDOM Regler om sygdom reguleres Funktionærloven og i de offentlige overenskomster. Offentligt ansatte har ret til fuld løn under sygdom. Arbejdsgiver får refusion. DM om vilkår under sygdom DJØF om vilkår under sygdom Fuld løn i 49 uger og 5 dage i løbet av de tre sidste år. Sammenhængende eller i perioder. Desuden 16 dage som arbejdsgiver må betale. En karensdag uden løn 2-14 sygedage giver 80 % av lønnen sygedag ger strax under 90 % Jævnført loven og den kollektive aftale Enligt universitetssektorn kollektivavtal varierar sjukledigheten enligt längden för anställningsförhållandet : Minder än ett år: 40 kalenderdagar, 1-5 år 50 kalenderdagar och över 5 år 60 kalenderdagar per år _ därefter 75 % av lönen, dock för högst 365 kalenderdagar. Afhængig af arbejdslængde hos staten: 0-3 mdr. = 14 dage pr. år, >3 mdr. = 35 dage >6 mdr. = 119 dager >1 år = 133 dage >7 år = 175 dage >12 år = 273 dage > 18 år arbejdstid = 360 dage Løn er mellemsnit af fuld løn fra sidste 12 mdr. ANDRE SOSIALE RETTIGHETER Barns sygedag Omsorgsdage Seniordage 2 omsorgsdage om året pr. barn under 7 år. Fuld løn. Følger af overenskomst Barns 1. og 2. sygedag, fremgår af de offentlige overenskomster Mulighed for at aftale særlige seniorvilkår i henhold til rammeaftale om seniorfratrædelsesaftale i staten 10 omsorgsdage med fuld løn pr. kalenderår. 20 omsorgsdage for eneforsørgere. Kompensation af lønnen i 10 dage per år för hvert sygt barn. 80 % av lønnen jævnført kollektivaftalen (inget tak finns). Ytterligare dagar ersätts med 80 % av lönen upp till ett takbelopp, enligt lag (de allra flesta av SULFs medlemmar har en lön över takbeloppet). Förändring í arbetsavtalslagen från och med : frånvaro på grund av skötsel av familjemedlem. Finns även i kollektivavtalet. Förutsätter överenskommelse med arbetsgivaren. Professorar Lektorer og docenter Totalt 10 omsorgsdage til barn yngre end 13 år gamle, fuld basisløn. Forældre har ret til 13 uger uden løn til barn som er yngre end 8 år Professorar Lektorer og docenter OPPRETTELSE AV STILLINGER Institutionerne opretter selv stillinger indenfor rammerne af en nærmere fastsat stillingsstruktur for videnskabelige medarbejdere Institutionerne opretter og ansætter selv ikke et bestemt stillingsantal, budget afgørende. Universiteter og højere læreanstalter opsætter og udpeger nu alle lærerstillinger. Undtagelse er rektor der udpeges af regeringen efter forslag fra universitetets bestyrelse, og efter samråd med de involverede parter. Förfarandet vid anställning. Gällande professorer finns det nedtecknat i universitetslagen. Gällande de övriga så finns de kvalifikationer som krävs uppräknade/nedtecknade i instruktionerna för de enskilda universiteten. Hvert fakultet kan oprette stillinger, efter samråd med universitetets øverste ledelse og afhængig af fakultetets økonomiske status. Side 7 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

8 ANSÆTTELSESUDVALG Bedømmelsesudvalg FAST OG MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE Honorar- og timelønnede Appointment Boards afgør om en person er kvalificeret Dekan ansætter efter samtale med ansøger eller interview. Arbejdsgiver vælger blandt kvalificerede der bedømmes i forhold til stillingsopslag. Rammerne er skitseret i Ansættelsesbekendtgørelsen Stillingstrukturen for videnskabelige medarbejdere opererer med mange midlertidige ansættelse. Der er dog mulighed for at fastansætte forskere tidligt i karriereforløbet. Men den typiske universitetsansatte er ansat 7-8 år i tidsbegrænset stillinger før der opnås varig ansættelse. (lektoransættelse) DJØF om timelønnet ansættelse Bedømmelseskomiteer skal vurdere faglige kvalifikationer for førstestillinger og professor. Ellers valgfrit. Ansættelse finner sted i valgt kollegium på afd./centralt niveau (U+H), eller i eget bedømmelsesorgan (H). Der vurderes også pædagogiske kvalifikationer og personlige egenskaber. Normale stillinger er faste primært er det bare åremålsansatte ledere, professor II (bistilling) og stipendiater og postdoktorer som er midlertidige. Ca. 20 % av de ordinære videnskabelige stillinger er midlertidig tilsatte. Og ca 15 % av de teknisk administrativt tilsatte. I arbejdslivet for øvrig er gennemsnittet 9 %. Den nationale regulering af bedømmelsesprocessen ophørte 1. januar Dog har de fleste institutioner bevaret sin tidligere organisation med fakultetsnævn (ibland delegerede til en lærer- eller stillingsforslagsnævn) som behandler bedømmelser av professorer og lektorer. Vurdering av videnskabelige (forskning) og pædagogiske kvalifikationer sker ofte med sagkyndige (nu kun obligatorisk ved professorbedømmelser). Professorer og lektorer, som siden den 1. januar 2011 er de eneste nationalt regulerede læreransættelser, er som regel ansatte, indtil videre, som adjunkterne.2012 återinförde statsmakterna regler i högdkoleförordningen som tillåtertidsbegrænsede ansættelser på merit vilkår. En postdoc aftale blev underskrevet allerede i Den 1. juli 2007 kom de nye regler om lov om ansættelsesbeskyttelse, herunder betyder generel tidsbegrænset indtil 2 år - derefter overgår man til en tidsubegrænset ansættelseskontrakt Stadigvæk ved ansættelse Universitetsreformen från 2010 betydde att de anställda inte längre var tjänstemän utan arbetstagare. Enligt arbetsavtalslagen är tidsbundna anställningar alltid undantag från grundregeln och förutsätter alltid en särskild motivering. Fortsättningsvis har universiteten en mycket stor andel visstidsanställda. Särskilt vanligt för forskare. En arbetsgrupp har utarbetat en rekommendation gällande visstidsanställningar vid universitet. Bedømmelseskomité vurderer universitetslærere og forskere for førstestilling og igen ved oprykningsansøgning. Rektor ansætter i akademiske faste stillinger. Helst faste stillinger, men lektor og docent kan være midlertidige stillinger til 5 år (+ 2 år) max 7 år da bliver stillingen fast eller nedlagt. Adjunkt kan være i en midlertidig stilling til 2 år ad gangen. Side 8 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

9 BIBESKÆFTIGELSE Bistilling Institutleder skal orienteres om bijob, som kan have indflydelse på mulighederne for at varetage hovedstillingen på universitetet Kan efter aftale have bijob i indtil 20 % i normalarbejdstiden uden løntræk, men arbejdet i hovedstillingen må indhentes på et andet tidspunkt. En lærer kan udøve bibeskæftigelse, hvis læreren ikke derved skader offentlighedens tillid til de videregående uddannelser. En lærer er forpligtet til at holde skolen underrettet om deres eksterne aktiviteter. Normalt er tilladt op til 20% i tillæg til fuld tid bibeskæftigelse. De anställda måste göra anmälan om en bisyssla i fall av konkurrerande verksamhet. Lærere kan udöve bijob hvis det ikke går ud over dennes arbete ved universitetet. Institutleder skal orienteres om bijob som kan have indflydelse på hovedstillingen enligt universitetets regler om bistillinger. OPPSIGELSE Advarsel Alle kan siges op hvis der foreligger en saglig begrundelse. Ved uenighed: Faglig Voldgift Der skal partshøres i henhold til forvaltningsloven ved advarsel og afskedigelse 70-årsgrænsen er ophævet , så der fortsættes i almindelig ansættelse og dermed også de samme vilkår ved opsigelse. Opsigelsesvarsel er anciennitetsbestemt og er reguleret i funktionærloven/overenskomster ne Fast ansatte i staten med mindre end 2 års ansættelse og midlertidige med mindre end 4 år, kan siges op med en saglig grund i virksomhedens eller arbejdstagerens forhold. Fast ansatte med mere end 2 års ansættelse og midlertidige med mere end 4 år, kan siges op hvis stillingen nedlægges eller arbejdet ophører, eller ved varig uegnethed pga. sygdom eller når den ansatte ikke har de nødvendige kvalifikationer. Alle, undtagen professorer ansat ved fuldmagt eller med udvidet ansættelsesbeskyttelse (før 1999), kan opsiges på grund af nedskæringer. De detaljerede regler ses i loven om ansættelsesbeskyttelse, LAS og bekendtgørelse af aftalen, Tur-As. (Se SULF publikation "Din tur?"). I Trygghetsavatlet finns ytterligare regler som bla ger längre uppsägningstider. Regler om uppsägningstider finns i kollektivavtalet. I arbetsavtalslagen finns uppsägningsgrunderna uppräknade. Alle kan siges op hvis der findes en saglig begrundelse. F.eks. på grund af rationalisering, ved forhold begrundet i det faglige arbejde. Eller på grund af unormalt mange sygedage over en fem års periode. 70 årsgrænsen ophæves. Side 9 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

10 PENSION Pensionsalder Efterløn Folkepension ATP Det danske pensionssystem er opdelt i tre elementer, kaldet søjler: Første søjle er den generelle, lovbestemte, skattefinansierede og basale pension, Folkepensionen Anden søjle er supplerende arbejdsmarkedspensionsordninger der er baseret på individuel opsparing efter bestemmelser i kollektive overenskomster mellem lønmodtagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer eller enkeltvirksomheder Tredje søjle er supplerende individuelle pensionsordninger ATP. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) kan siges at brede sig over både første og anden søjle, idet den er lovbestemt, men individuel og opsparingsbaseret. Folkepension kan efter ansøgning udbetales til personer, der er fyldt 65 år, men folkepensionsalderen er dog 67 år for personer, der er født efter 1. januar 1959 Efterløn. Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet fra 60 til 64 år. Efterlønsperioden bliver gradvist forkortet fra fem til tre år. Fradrag i efterlønnen for pensionsopsparinger bliver skærpet, så det ikke længere bliver så fordelagtigt for personer med høj pensionsopsparing at gå I offentlig sektor trækkes det 2 % av bruttolønnen. Almindelig pensionsalder er 67 år. Vi har også kontraktaftalt pension (AFP) hvor man kan gå av når man fylder 62 Statens Pensjonskasse har et garanteret pensionsniveau som sikrer medlemmer med fuld optjeningstid en samlet pension fra Statens Pensjonskasse og Folketrygden på mindst 66 procent av pensionsgrundlaget. Etter forhandlingerne i 2009 blev pensionsordningen videreført i hovedtræk, men med levealdersjustering for arbejdstagere født efter Statens Pensionskasse 65 er den normale pensionsalder. Men alle arbejdstagere har ret til at gå på pension i en alder af 61 og kan forsætte indtil de fylder 67 år. I dette tilfælde er den årlige pension højere eller lavere. I øjeblikket er den normale pension på 70-75% af slutlønnen i en alder af 65 år. Den samlede pension består af offentlig pension (ved lov) samt erhvervs-og tillægspension (ifølge kollektive overenskomster) Statslige ansatte kan modtage delpension fra det fyldte 61. (Deltid pension-tid giver en samlet indtægt på 80% af fuld tid løn.) Politiske sonderinger i gang for at hæve pensionsalderen, herunder ret til at fortsætte med at arbejde i 69 år. Fr.o.m har valmöjligheterna ökat och man kan välja tidpunkten inom år. Det islenske pensionssystem baseres i grund af generelt lov. Arbejdstagere skal betale en del af lønnen i pensionsystemet (4%) og arbejdsgivere en del også efter bestemmelser í overenkomster. Staten som en arbejdsgivere betaler 6% af grundløn for personer der begyndte at arbejde hos staten före år 1997 men 11,5% af bruttoløn for personer der begyndte at arbejde hos staten efter I private sektor er arbejdsgiverens del 8% af bruttoløn. Arbetstagere kan også bestemme at betale i sit eget pensionssystem. Det er således muligt at arbejdstagere betaler 2% i supplerende individuell pensionordninger og da må arbejdsgiveren også betale 2%. Pensionsalder er normalt år, med mulighed at arbejde indtil 70 år. Det er muligt at begynde pension tidligere hvis man har arbejdet hele livet ved staten, så gælder den såkaldte 95 års regel (livsalder + arb. alder = 95 år). De som begynder at arbejde hos staten efter 1997 har ikke muligheder at udnytte denne regel. Side 10 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

11 på efterløn. Den treårige efterløn er fuldt implementeret i 2023, hvor man kan gå på efterløn som 64-årig og modtage efterløn i tre år. Alle, der er født før 1954, har fortsat mulighed for at gå på efterløn som 60-årig og modtage efterløn i fem år. De nye regler berører heller ikke de nuværende efterlønsmodtagere. Efterlønsalderen kan blive højere end 64 år for dem, der er født i 1963 eller senere, fordi efterlønsog folkepensionsalderen kan blive justeret i forhold til levealderen. Gennemsnitligt er pension i omkring 64 % af basisløn. Statens pensionskasse På engelsk. DM om efterløn ATP Generelt om folkepension MP JØP DIP Side 11 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

12 ARBEJDSLEDIGHED Tid Forsikring Sygedagpenge Dagpenge betales af staten. Medlemskab af en a-kasse er en forudsætning. Arbejdsløshedsdagpenge (eller blot dagpenge) er frivillig for lønmodtagere. Forsikringsordningen administreres af de statsanerkendte a-kasser, der ifølge loven har til formål at sikre medlemmerne økonomisk kompensation for tab af indtægt i tilfælde at arbejdsløshed. Man kan også for dagpenge i forbindelse med sygdom og andre skader eller graviditet og fødsel. Dagpengeperioden er nedsat fra 4 til 2 år. Dvs du kan altså kun få dagpenge i maksimalt 2 år. Er du under 30 år bliver du aktivret hurtigere, end hvis du er over 30 år. Under 30 år ca 3-6 måneder, over 30 år ca 6-9 måneder. Du skal registrere dig som ledig 1 gang om ugen inde på jobnet.dk. Glemmer du det flere gange kan du miste retten til Dagpenge. Du skal nu fremvise 2 nye ansøgninger til din a-kasse om ugen. Betales af det offentlige/staten. Reguleres ved trygdelovgivningen. I gennemsnit 62,4 procent af tidligere indtægt før skat, men afgrænset opad. Folketrygdeloven Medlem af en arbejdsløshedskasse modtager arbejdsløshedsunderstøttelse dels fra a-kassen og dels fra Trygghetsstiftelsen. Maksimumsgodtgørelse er SEK 680. Kompensationsniveauet er 80% mellem dag 1-200, 70% mellem dag 201 til 300 (dag 450 om man har barn under 18 år), og 65 procent fra dag 301 (om man inte har barn under 18 år). Trygghetsstiftelsen udfylder, så man får 80%, 70% och till sist 65 % af den faktiske løn (for statsansatte i henhold til en kollektivavtals overenskomst). Trygghedsstiftelsen Den inkomstrelaterade arbetslöshetspenningen är c.a 50 % för de som är medlemmar i facket. Via facket är man medlem i en arbetslöshetskassa. (Det är även möjligt att vara medlem enbart i en arbetslöshetskassa.) Personer med mindreåriga barn får tillägg enligt antalet barn. opetk.fi Kompensation for tab af indtægt i tilfælde at arbejdsløshed betales af staten. Basis arbejdsløshedsdagpenge er ISK.,~1.046 (165) i 100 % arbejdsløshed hver måned. Dertil kommer 4 % tillæg til hvert barn yngre en 18 år af basis arbejdsløshedsdagpenge ISK..,~41,8. Max arbejdsløshedsdagpenge er inkomstrelaterade. Det betales 70 % af medelløn de sidste sex månader, maximum ISK ~1807, Dagpengeperioden er nedsat i 4 år Kontinuerligt. Dagpenge i forbindelse med sygdom og andre skader betales ikke i Arbejdsløshedskasse. Se her vilkår ved sygdom. Ledighed (på engelsk) Side 12 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Cirkulære af 13. juni 2007 Perst. nr. 055-07 PKAT nr. J.nr. 06-335-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter 2015 Cirkulære af 18. september 2015 Modst. nr. 044-15 J.nr. 2015-1513-0168 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

STATEN Lønninger 1. april 2012

STATEN Lønninger 1. april 2012 STATEN Lønninger 1. april 2012 Ingeniørforeningen Lønninger m.v. i staten 1. april 2012 Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Gammel løn Indledning

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 23. september 2016 Modst. nr. 030-16 J.nr. 2014-1722-0026

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 28. oktober 2016

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2004 Cirkulære af 22. december 2004 Perst. nr. 064-04 PKAT nr. J.nr. 02-335-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen Løn- og ansættelsesforhold 1. Implementering af ny Ansættelsesbekendtgørelse 2. Ansættelseskontrakter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Doktorantjenester Personale

Doktorantjenester Personale Bilag E Universiteternes personale Personalet ved de 13 svenske universiteter udgjorde 35.980 årsværk i 1997. Fordelingen på hovedkategorier fremgår af tabel E1. Kategorien af lærere omfatter her professorer,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD 1999 Besvarelser af spørgeskema fra følgende institutioner: Norge: Norges Musikhøjskole, Oslo Høgskolen i Stavanger Musikkonservatoriet i Trondheim Høgskolen

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes for

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.08.2013 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere