Endeligt referat Centerrådet og direktører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt referat Centerrådet og direktører"

Transkript

1 AARHUS TECH telefon: web: Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens Peter Bæk Referent: Annike Martínez Dato: Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst ved formanden. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden. Pkt. 3 Tema: Strategiarbejde. Pkt. 4 Valg af næstformand Pkt. 5 Orientering fra VEU-sekretariatet Pkt. 6 Gensidig orientering. Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Pkt. 7 Eventuelt. Pkt. 8 Næste møde Referat Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Velkomst ved formanden. Formanden bød velkommen til deltagerne og de to oplægsholdere, Bent Mikkelsen fra Region Midtjylland og Palle Christiansen fra Beskæftigelsesregionen. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. Tema: Strategiarbejde På baggrund af Louise Lee Leths to oplæg på centerrådsmøde (300412) og direktørmøde (040712) om roller og opgaver ind i VEU-centret, havde VEU-sekretariatet inviteret Bent Mikkelsen fra Region Midtjylland og Palle Christiansen fra Beskæftigelsesregionen. De to fremlagde udvalgte fokusområder fra deres respektive strategi og afsluttede indlægget med konkrete ønsker til, hvordan de ser partsskolerne i VEU-center Østjylland kan understøtte deres strategier. Indlæggene dannede basis for drøftelser af, hvorledes der sikres endnu bedre strategisk sammenhæng mellem institutionernes egne strategier, erhvervs- og beskæftigelsesstrategier i Region Midtjylland og VEU-centrets strategi. Side 1 af 7

2 AARHUS TECH telefon: web: Bent Mikkelsens oplæg (Oplæg er vedhæftet som bilag 3A) Vækstforums opgaver Opgaverne defineres i Lov om erhvervsfremme: udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplaner overvåge de regionale og lokale vækstvilkår indstille til Regionsrådet om anvendelse af dets midler til erhvervsudvikling indstille til Økonomi- og Erhvervsministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen) om anvendelse af EU-midler Udfordringer for et globalt konkurrencedygtigt Midtjylland Værdiskabelse og produktivitet Den enkelte medarbejder og virksomheds produktivitet/værdiskabelse skal øges Globalisering Konkurrencekraften skal styrkes, så fodfæstet på de globale markeder kan fastholdes og udbygges på den anden side af krisen Forandring og fornyelse Flere virksomheder skal være innovative og der skal genereres mere omsætning fra nye produkter og ydelser Fremtidssikret arbejdsstyrke Arbejdet med at udvide arbejdsstyrken skal påbegyndes nu Kompetenceniveauet i arbejdsstyrken skal løftes i f.t. at udføre nye funktioner og honorere ændrede kompetencebehov Kompetenceudvikling som drivkraft i erhvervsudviklingen Spørgsmålet om de rette kompetencer til arbejdsmarkedet er et politisk kinder-æg (som rummer hele tre politikområder): Et arbejdsmarkedspolitisk område Et uddannelsespolitisk område Et erhvervspolitisk område Ændringer på ét af disse områder har virkninger på de to andre Nødvendigt at arbejde på en sammenhæng mellem politikområderne Den regionale vinkel herunder også VEU centrene Virksomhederne har brug for tydelige indgange til VEU-centre, væksthuse, innovationsnetværk, videninstitutioner, nationale ordninger mv. Det kræver professionelle og neutrale aktør med lokalkendskab der kan foretage systematisk opsøgende arbejde. Al opsøgende aktivitet bør basere sig på viden om lokale behov, styrker og udfordringer. Der eksisterer et behov for professionalisering af det samlede innovationssystem. De regionale Vækstfora spiller en vigtig rolle i at udvikle programmer/initiativer, der styrker indsatsen. På ønskelisten til et mere sammenhængende innovationssystem Ét fælles system til besøgsregistrering af regionale virksomheder Fælles analyseindsats (og flere fælles videndelingsaktiviteter) Metodefrihed - men fælles viden om metoder Fælles kompetenceudvikling af konsulenter Side 2 af 7

3 AARHUS TECH telefon: web: Fortsat fokus på virksomhedernes behov Udfordringer i VEU systemet For mange uddannelsespassive virksomheder (SMV er og manglende uddannelseskultur) For mange uddannelsespassive medarbejdere (manglende motivation er fortsat en barriere for deltagelse i VEU) For lidt viden om return on investment på investeringer i menneskelig kapital Etableringen af en kompetencebaseret vækstpolitik (erhvervsskolerne skal forstå sig selv som en del af det samlede erhvervsfremmesystem) Vaner, kultur og praksisformer på erhvervsskolerne Hvad skal der til for ikke at blive kørt over af udviklingen? lad os arbejde videre med Grænsefladerne til erhvervs- og beskæftigelsespolitikken! Deling af viden om hvad der virker! Professionaliseringen af det opsøgende arbejde! Palle Christiansens oplæg (Oplæg er vedhæftet som bilag 3B) Ministermålene og de strategiske mål Ministermålene: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Strategiske mål: Arbejdsstyrken skal opkvalificeres Sygefraværet skal nedbringes Opsamling: Fælles viden om arbejdsmarkedets behov og øget videndeling Viden om nye trends. Eksempel: Behov for særlig indsats i f.h.t. bygge og anlægsområdet i de kommende år Unge skal i uddannelse Modvirke langtidsledighed Øget virksomhedskontakt Opkvalificering af ledige herunder kompetencevurdering Øget brug af Jobrotation Håndtering af svage grupper På baggrund af de to oplæg og med Centerrådet og direktørgruppens strategiske rolle i baghovedet, diskuterede deltagerne: Hvad gøres allerede nu på skolen i relation til beskæftigelses- og erhvervsstrategierne i Region Midtjylland? Hvad kan med fordel justeres/tilføjes i strategien i forhold til dét Bent og Palle har fremlagt? Side 3 af 7

4 AARHUS TECH telefon: web: Skolerne fremlagde efterfølgende deres resultat: Bygholm Landbrugsskole: Vi skal have gjort erhvervsuddannelserne mere sexet! Handelsfagskolen: Vigtigt at virksomhederne holder fast i nødvendigeden af faguddannet personale. Jordbrugets Uddannelsescenter: Øget fokus på AMU og støtte fra organisationerne. Vigtigt at sikre at der er de nødvendige midler til at sende konsulenter ud i virksomhederne. Organisationerne gør ikke nok for at medvirke til at løfte skolernes opgave med at øge AMU-aktiviteten. Skanderborg Odder Uddannelsescenter: Ønske om indsigt i fremskrivningen for andre områder end byggebranchen. Drengeproblematikken hvad skal vi uddanne dem til? Købmandsskolen Århus: Ønske om flere praktikpladser. Arbejder indgående med færdiggørelsesprocenten og bestræber sig på at have efteruddannelsesforløb der svarer til de hovedforløb, der udbydes på skolen. VIA: Husk det individuelle karriereperspektiv! Forståelse for hvor man kan realisere sine jobønsker (6 ugers selvvalg). Opfordring om videndeling omkring 6 ugers selvvalg. AARHUS TECH: For at kunne skabe vækst i AMU er det nødvendigt med hurtighed, fleksibilitet, videndeling, tættere samarbejde mellem de forskellige aktører og en vilje til at ville bruge hinanden. Handelsskolen Silkeborg: Savner en stærk branding af grunduddannelserne! Ønsker opbakning til EUX på handelsskoleområdet. SOSU Århus: Ønsker fokus på efterspørgsel af reelle kompetencer. Teknisk skole Silkeborg: Erhvervsuddannelserne skal gøres mere attraktive for de helt unge. Vi skal udnytte de, der har en studentereksamen (se studentereksamen som grundlag for en erhvervsuddannelse). TH Langs HF & VUC: Unikt samspil mellem institutionerne i Silkeborg, der går ud sammen og tilbyder samlede pakker. Primært fokus på HF og VUC, IKV og det kompetenceløft FVU kan give. VUC Århus: Ønsker at arbejde med særlig indsats for de ledige ikke uddannelsesmotiverede årige. Jobrotation og større fokus på IKV. Efter ovenstående fremlæggelse kom opponenterne med følgende kommentarer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland: Nødvendigt med en bedre branding af erhvervsuddannelserne, da vi har behov for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelse og imødekomme erhvervslivets efterspørgsel. Nødvendigt at være mere eksplicit i forhold til samarbejde og udarbejde præcise samarbejdsaftaler i forhold til kompetenceudvikling på virksomheder. Fokus bør være på at kende virksomhedernes uddannelsesbehov. Palle Christiansen, Beskæftigelsesregionen: Hvordan får vi flere unge til at vælge erhvervsuddannelse? Nødvendigt med en fokusering. Er vi gode nok til at samle de unge op? Vi bør forholde os mere til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Bekymret for de læse- stavesvage, vi får ikke godt nok fat i dem. Udviklingen på arbejdsmarkedet gør at det er en fælles forpligtelse at løse. Fælles fodslag mellem de tre politikområder. John Hermansen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland: Hvordan kan vi som skole bruge centerrådet strategisk og have respekt for det der giver mening i egen verden? Centerrådets arbejde bør være meget mere strategisk. Tag fat i virksomhedskontakten, hvad mener vi med det? Fælles forståelser for hinandens politikområder. Hvor giver det mening? Forståelse af virksomhedskontakten, fordi det er den, der sætter en ny dagsorden. Lyt efter og kom hjem med et nyt budskab. Find Side 4 af 7

5 AARHUS TECH telefon: web: en indfaldsvinkel, der rammer i dialogen med virksomheden. Jobrotation, RKV (findes kun i forhold til uddannelse ikke i forhold til job). Hvordan kan vi produktudvikle os? Finde andre veje, der tager højde for at folk har individuelle behov. Steen Rønnow, Region Midtjylland: Hvordan får vi strategierne fra henholdsvis beskæftigelses- og erhvervsfremmesystemet indarbejdet i de enkelte skolers strategi så de bliver til et taktisk redskab? Vi skal blive bedre til at samle op og hjælpe de, der falder ud videre. Jørgen Thyde, Andre aktører: Er det muligt at forpligte partnerne i overenskomsterne i forhold til efteruddannelse? Hvorfor står vi i en situation hvor det er nødvendigt at importere arbejdskraft? Hvorfor formår vi ikke at give dansk arbejdskraft det nødvendige løft? Som afrunding på indlæg og fremlæggelser drøftedes det i grupper på tværs: Hvad kan justeres/tilføjes i VEU-center Østjyllands strategi for at skabe yderligere sammenhæng med strategierne i de enkelte partsinstitutioner og de 2 politikområder? Følgende idéer/opfordringer blev herefter fremlagt: Fokus på koordineret samarbejde mellem skolerne. Vi får mere vægt, når man udtaler sig på manges vegne. Opsamling af viden og vidensspredning (f.eks. i forhold til godkendelser). Opfordring om at bruge hinanden til at løfte opgaven. Nødvendig med viden om hvilke konkrete kompetencer de regionale strategier afføder, så skolerne bedre kan prioritere. Samarbejde. Kig ud, bryde linjer op, er det den rigtige måde vi har inddelt vores uddannelser på. Fokus på hvad der efterspørges fra virksomhedernes side. Der efterspørges rum hvor man kan udfordre virksomhederne. Hvordan kan man udbygge samarbejdet på rådsniveau? Hvor ligger samarbejdsfladerne? Hvad skal vi udveksle så vi kan handle? Fokuser på virksomhedskontakten. Hvilke kompetencer skal konsulenterne have med ud? Samarbejdet skal på strategisk niveau. Svært at se alle perspektiverne i centerrådet. Giver det mere mening at lave flere VEU-centerråd, der er brancheorienteret og som kan arbejde målrettet? Beslutning: Centerråd og direktører er enige om, at den enkelte skole vurderer om oplæggene på mødet giver anledning til ændring af egen strategi. VEU-sekretariatet undersøger hvordan udsagnene kan indarbejdes i VEU-center Østjyllands strategi. Pkt. 4 Pkt. 5 Valg af næstformand Beslutning: Jens Chr. Sørensen har modtaget valg som næstformand for centerrådet. Jens Chr. Sørensen repræsenterer arbejdsgiversiden. Orientering fra VEU-sekretariatet Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Side 5 af 7

6 AARHUS TECH telefon: web: Pkt. 6 Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Beslutning: Ikke drøftet Pkt. 7 Eventuelt Beslutning: Ikke drøftet. Pkt. 8 Næste møde Centerråd: Mandag den 8. oktober kl , Jordbrugets Uddannelsescenter Direktører: Mandag den 5. november kl , Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Resultatseminar for centerråd, direktører og kursuschefer: Mandag den 19. november kl Scandic Aarhus Vest. Deltagere: Centerrådet: Hans A. Sørensen, Learnmark, Horsens Kirsten Normann Andersen, Århus Social- og Sundhedsskole Peter Bæk, AARHUS TECH Sonja Mikkelsen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Thomas Møller, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Tilforordnet, Centerrådet: Jørgen Thyde, AOF Midtjylland John Hermansen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Steen Rønnow, Region Midtjylland Direktører: Annette E. Lauridsen, AARHUS TECH Bente Stavad, Handelsfagskolen Claus Christensen, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Gitte Nørgaard Nielsen, Århus Købmandsskole Hans Werner Jacobsen, Learnmark Horsens Kaj Aage Højgaard, Bygholm Landbrugsskole Keld Laursen, Skanderborg - Odder Center for uddannelse Leo Hansen, Århus Social- og Sundhedsskole Mette Østergaard, VIA University College Nanna Skulvad, TH. LANGS HF & VUC Peter Kristoffersen, Silkeborg Tekniske Skole Susanne Dombernowsky, VUC Århus Torben Jessen, Handelsskolen Silkeborg Region Midtjylland: Bent Mikkelsen Side 6 af 7

7 AARHUS TECH telefon: web: Beskæftigelsesregionen: Palle Christiansen VEU-Center Østjylland, sekretariatet: Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez Afbud: Fraværende uden afbud: Centerråd: Britta Bang, TH. LANGS HF & VUC Hans-Jørgen Hørning, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Jens Chr. Sørensen, Horsens HF & VUC Johan Schmidt, Bygholm Landbrugsskole Leo Jensen, Århus Købmandsskole Thor Jensen, VIA University College Viggo Thinggaard, Handelsskolen Silkeborg Direktører: Bente Strager, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Kim Sundbøll, Horsens HF & VUC Cliff Præstegård, Handelsfagskolen Hans Halvorsen, VUC Århus Svend Skov Jensen, Silkeborg Tekniske Skole Side 7 af 7

8 Strategi for erhvervsudviklingen i Region Midtjylland VEU-center Østjylland, Bygholm Landbrugsskole den 13. august 2012 v/bent Mikkelsen

9 Vækstforums opgaver Vækstforums opgaver defineres i Lov om erhvervsfremme: udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplaner overvåge de regionale og lokale vækstvilkår indstille til Regionsrådet om anvendelse af dets midler til erhvervsudvikling indstille til Økonomi- og Erhvervsministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen) om anvendelse af EU-midler 2

10 En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

11 Udfordringer for et globalt konkurrencedygtigt Midtjylland Værdiskabelse og produktivitet Den enkelte medarbejder og virksomheds produktivitet/værdiskabelse skal øges Globalisering Konkurrencekraften skal styrkes, så fodfæstet på de globale markeder kan fastholdes og udbygges på den anden side af krisen Forandring og fornyelse Flere virksomheder skal være innovative og der skal genereres mere omsætning fra nye produkter og ydelser Fremtidssikret arbejdsstyrke Arbejdet med at udvide arbejdsstyrken skal påbegyndes nu Kompetenceniveauet i arbejdsstyrken skal løftes i f.t. at udføre nye funktioner og honorere ændrede kompetencebehov 4

12 Kompetencebaseret vækstpolitik Kompetencebaseret vækstpolitik Uddannelse 5

13 Kompetenceudvikling som drivkraft i erhvervsudviklingen Spørgsmålet om de rette kompetencer til arbejdsmarkedet er et politisk kinderæg (som rummer hele tre politikområder) Et arbejdsmarkedspolitisk område Et uddannelsespolitisk område Et erhvervspolitisk område Ændringer på ét af disse områder har virkninger på de to andre Nødvendigt at arbejde på en sammenhæng mellem politikområderne 6

14 OPNÅR De tre K er på arbejdsmarkedet KAPACITET Arbejdsstyrkens størrelse og sammensætning Arbejdstimer leveret KAPABILITET Arbejdsstyrkens kompetencer Fleksibilitet, mobilitet og beskæftigelsessikkerhed KVALITET Arbejdsliv og ledelse Arbejdsmiljø og tryghed 7

15 Den regionale vinkel herunder også VEU centrene Virksomhederne har brug for tydelige indgange til VEU-centre, væksthuse, innovationsnetværk, videninstitutioner, nationale ordninger mv. Det kræver professionelle og neutrale aktør med lokalkendskab der kan foretage systematisk opsøgende arbejde. Al opsøgende aktivitet bør basere sig på viden om lokale behov, styrker og udfordringer. Der eksisterer et behov for professionalisering af det samlede innovationssystem. De regionale Vækstfora spiller en vigtig rolle i at udvikle programmer/initiativer, der styrker indsatsen. 8

16 På ønskelisten til et mere sammenhængende innovationssystem Ét fælles system til besøgsregistrering af regionale virksomheder Fælles analyseindsats (og flere fælles videndelingsaktiviteter) Metodefrihed - men fælles viden om metoder Fælles kompetenceudvikling af konsulenter Fortsat fokus på virksomhedernes behov 9

17 Udfordringer i VEU systemet For mange uddannelsespassive virksomheder (SMV er og manglende uddannelseskultur) For mange uddannelsespassive medarbejdere (manglende motivation er fortsat en barrierer for deltagelse i VEU) For lidt viden om return on investment på investeringer i menneskelig kapital Etableringen af en kompetencebaseret vækstpolitik (erhvervsskolerne skal forstå sig selv som en del af det samlede erhvervsfremmesystem) Vaner, kultur og praksisformer på erhvervsskolerne 10

18 Hvad skal der til for ikke at blive kørt over af udviklingen? lad os arbejde videre med 1 2 Grænsefladerne til erhvervs- og beskæftigelsespolitikken! Deling af viden om hvad der virker! 3 Professionaliseringen af det opsøgende arbejde! 11

19 Tak for ordet

20 Oplæg Centerråds-/direktørmøde VEU-center Østjylland Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

21 2 Ministermålene og de strategiske mål Ministermålene: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Strategiske mål: Arbejdsstyrken skal opkvalificeres Sygefraværet skal nedbringes

22 Befolkningen i Midtjylland frem til 2025 fordelt på personer i og udenfor arbejdsstyrken Fremskrivning Antal personer I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken

23 4 Aldersfordelt uddannelsesfrekvens for murere Uddannelsesfrekvensen Murere 0,02 0,

24 5 Aldersfordelt udd.frekvens for civilingeniører Uddannelsesfrekvensen Civilingeniører 0,

25 Udviklingen i arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesgrupper i Midtjylland Fremskrivning dækker Fremskrivning Grundskole inkl. uoplyst/ukendt Antal personer Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige uddannelser KVU MVU LVU

26 Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed fra januar 2007 til juni 2012 i Midtjylland 7 Gns. antal bruttoledige Seneste år M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04 Sæsonkorrigeret bruttoledighed

27 8 Svagt fald i ledigheden i det seneste år i Midtjylland kvinderne fortsat udsatte 7,5% 7,0% Højere led. niveau Faldende ledighed Højere led. niveau Stigende ledighed Kvinder år Ledige i pct. af arb.styrken 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Mænd år Mænd år Mænd år Mænd i alt Mænd år Gennemsnit Kvinder år Kvinder år Kvinder i alt Kvinder år 3,5% Lavere led. niveau Lavere led. niveau 3,0% Faldende ledighed Stigende ledighed -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% Pct.vis udv. i antal ledige

28 Udviklingen i antal lønmodtagere i Midtjylland fra 1. kvt til 1. kvt nedgangen er bremset op i Antal lønmodtagere K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1

29 10 Totale direkte beskæftigelseseffekter Direkte beskæftigelse - alternativt scenarium

30 Andel højeste fuldførte uddannelse blandt 29-årige i Midtjylland fra 1991 til (Kortuddannede dækker her over både uoplyst udd., grundskole og gymnasial udd.) 100% 90% Uddannelsesniveau blandt 29-årige 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Videregående uddannede Faglærte Kortuddannede (inkl. gymnasial udd.) 11

31 12 Langtidsledigheden er faldende især for mænd Antal personer jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Køn i alt Kvinder Mænd

32 Generelt fald i antal langtidsledige i det seneste år. Dog fortsat højt niveau for 3F, Teknikere og Journalister. Stigende langtidsledighed for grupper inden for den offentlige sektor 13 Langtidsledige i pct. af forsikrede 4% 3% 2% Højere LL niveau Faldende antal LL Metal 3F Teknikerne Journalister mv. NNF Magistrene KRIFA HK Gennemsnit Fagligt hus Min a-kasse CA FFA AAK Højere LL niveau Stigende antal LL Byggefagene FOA Business ASE FTF-A Funkt. Serv. SLA 1% IAK Dana BUPL DLF-A EL-faget Lederne Lavere LL niveau Lavere LL niveau Faldende antal LL DSA Stigende antal LL 0% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Pct.vis udv. i antal langtidsledige

33 14 Stor stigning i den virksomhedsrettede aktivering i de seneste år i Midtjylland Antal fuldtidsaktiverede jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 Løntilskud privat Virksomhedspraktik privat Løntilskud offentlig Virksomhedspraktik offentlig

34 15 Opsamling Fælles viden om arbejdsmarkedets behov og øget videndeling Viden om nye trends. Eksempel: Behov for særlig indsats i f.h.t. bygge og anlægsområdet i de kommende år Unge skal i uddannelse Modvirke langtidsledighed Øget virksomhedskontakt Opkvalificering af ledige herunder kompetencevurdering Øget brug af Jobrotation Håndtering af svage grupper

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Dagens program i kort form Klokkeslæt Programindhold 09:00-09:30 Morgenbuffet og indskrivning Hvem 09:30-09:40 Velkomst Formand for Kompetencerådet Viggo

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Opsamlingsresume. NVL konference 24. august 2009 - arrangører. NVL og Projekt KLAR. www.nordvux.net www.blivklar.dk

Opsamlingsresume. NVL konference 24. august 2009 - arrangører. NVL og Projekt KLAR. www.nordvux.net www.blivklar.dk Opsamlingsresume NVL konference 24. august 2009 - arrangører NVL og Projekt KLAR www.nordvux.net www.blivklar.dk konferencen blev afholdt ved Trelleborg Golfklub Slagelse på Vilcon Golfrestaurant Program

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere