y'--^)?" name="description"> y'--^)?">

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: "4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: "4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1!"

Transkript

1 4"q r'* 3l( /,2.'/ttb. 4i.rrs f)*,.' *q, l: ;,:/fr{: at :.,:' :/"aw "f*u2v toz! 7*e...zee /h,..zt V*-V, f/ a'^7..u ? *4 n---4) A-/, ^.-t a-te Z;- lr-l A 4r?l "'{.*"1 4e -a'x,ax) * AZ, y's. J>y'--^)? /Z 2/, Z */- S,t-.,/1,' ^tj^ J--*,Z-2/,.t,2.*,-.ry # S- 479*.*r,^-.- Z* h.,*,-t- i/!, 4{^-* )o2nj) ^t -/.,NL + s..7r..a lf Z //t/ f^ 6*t'- l/' z,tl,h *-.t,. 4-4t r'a'a., -a r[---. Jr-.l-"-?, 1?.*'.u4t * 1:&.// /+, 4.,4 a/*t -+> f'\o!:.: %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p -*;i-t.:/t:',. 2z:-Z z 2'*-xr'''-t ala 'X h- :i: f*h: "4-2+^r y- r'r a'- '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1! alp.. - -eryae -r- a7z*a-<,.a/..1 &/-<?/ 4r-r-/l44ttp 4/n *..ry2?,un,n.r.zjt n... y'al*t-. l:-:r, **:.'*.-2/-u l.a,*-, /4,.to Z/%, _L ntr) d-z-.lz-l - tl- - -J.,tl, Ja 2/a.t t4 - e+1) z_,?jb; -, tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f */ &,-o Jftt..1*' y'^.b il 7---o $a2vt7-.*). -""-,-..-i *--u y'a'b, y'tt-'a.r' h *t //Z tz y',,,. 4; &27 oa'i'a-at*e) 7Z /Z /6,.,-J.? y' &t,f 2s 1.6aatJ-l / -SoArfr.;? $ futll.nq; A-Zr%i* +) 4i...trrrt 4, + *.,rt z./.,t- a ii y'+'1ltt *- 7n 7 /22 tx/-* Aat r't ll-r/, +r& *-4V-rJ ",14b

2 NITLS ROLSTTDS BRTVE FRA IB Indlednrng og transskription aed G. N. BUGGE Sartryk af FRA HOLBA,K AMT HISTORISKE AREOCNR 61. bind Udgivet af H I STORI S K SAMF UN D FOR HOLB, K AMT I 967 Sj, LLANDS TI DEN DES BOGTRYKKERI 1967

3 NIELS ROLSTEDS BREVE FRA Niels Rolsted (lotograli lra ca. 1857). [ndledrung Nfels Christian Frederik Rolsted, der har skrevet de her gengivne breve til sine foraldre, fodtes i Butterup sogn, Merlsse herred, d. 29. juni 1825 og dode pi Frydendal (Torbenfeldt) den 14. august Hans far, Hans Christian Rolsted ( ). var fodt pi Tuse mark og virkede fsrst i mange &r som gartner under baroniet Lovenborg og fra 1853 til 1864 sorn skovrider under samme gods. Hans mor val Cathrine Marie Nielsen ( ). Niels Rolsted havde som ung forst ansattelse pi godskontorer og var bl. a. pfl Ryegird i 2 hr og pe Aggersvold i Srlz Lr. Den 10. maj 1848 bestod han i Ksbenhavn sin eksamen som eksaminatus juris (bekv. vel.). - I tb49 blev han udskrevet til militartjeneste og hjemsendtes i februar efter han som menig havde deltaget i de sidste to ir af Tretrskri-

4 G. N. Bugge (Tu.benfeldt), hvor han dode kun 36 hr gammel. Han blev gift med Fre- derikkefmarie Halberg, datter af smedemester Halberg i Kobenhavn. Hun var fodt d.20. marts 1830 og dode d. 13. april 1877 i Ksbenhavn (Trin.)..a. ^, r&nrzliy,,,n( gen Vi vdd, at Rolsted i 1854 var ansat sorn fuldmagtig pi I.rerredskontoret i Holbak. I 1857 blev han godsforvalter pi Frydendal Han fik med hende 3 bsrn. De breve, som Niels Rolsted skrev til sine for;rldre i tiden l846-54, er de eneste breve, som farnilien har haft fra hans hind. De er nu indleveret til Rigsarkivet. De offentliggores her in extenso. Brevene er srerdeles velskrevne. Originalernes stavemnde er bibeholdt, idet enkelte tegn dog er blevet indsat for tydelighedens skyld. Af de 54 breve hidrorer de 4 forste fra tiden fsr hans udskrivning, medens 49 breve er fra tiden 28. april februar 1851, i hvilket tidsrum han gjorde tjeneste som menig nr.2l9 i 2den Forstrerkningsbataljons 4. kompagni. Bortset fra de to fsrste breve, som er sendt til hans moder, er alle de andre, hvorpi udskriften foreligger, adresseret til gartner Rolsted, Lovenborg pr. Holbak. Som afsender angiver han bag pi de fleste sit nummer som menig nr m. m., medens han pi nogle af de sidste fra Slesvig som afsender anfsrer sig selv som skriver ved kommandantskabet i Slesvig. I sit brev af 2. februar 1849 bersrer han for forste gang den forestiende udskrivning af mandskab til hreren. Der var nemlig af krigsminister Tscherning gennemfort en forelsbig forordning af 23. september 1848, hvorved almindelig varnepligt for forste gang gennemfortes. Det mandskab, der blev indkaldt pi denne mi.de, omtaler han som,septemberisterne.<. I samme brev giver han en saerdeles vel motiveret og udforlig redegorelse om. hvorfor han ikke snsker at folge sin faders rid om at prove pi at lade en anden stille sig i hans sted. Han var ogsi fuldt ud klar over de eventuelle konsekvenser. Brevet vidner om en ung mand, der vidste, hvorfor han ikke snskede fritagelse. Han agtede at give sit bidrag til fadrelandets frelse, som han udtrykkelig anforer. Allerede i maj lb49 var hans kompagni kommet til sit bestemmelsessted i narheden af Middelfart, og de var derfra flere gange med i kampene omkring Fredericia, hvor nrsten den halve by li i aske. Fra forpostfagtninger ved Fredericia giver han detaillerede beretninger. Han var ikke direkte med i slaget ved Fredericia den 6. juli 1849, men beretter kun om dette, efter hvad han har erfaret. Hans kompagni var slledes ikke i ilden ved denne lejlighed, de var udkommanderede pi soen for at hindre fjenden i at srette hele sin styrke ind imod byen. Endelig giver han en levende beretning om de sejrrige troppers indtog i Kobenhavn i september \/ed juletid har han vrret hjemme, og omkring l. januar 50 er han

5 Niels Rolsteds breue fra :i1 kommet til Nyborg, hvor han ligger i garnison i lrengere tid. Der er vibenstilstand. Uvisheden om fremtiden plager dem alle. For sit vedkommende er det kedsommelige og srkeslsse liv i langden ikke til at holde ud. Dog ind imellem er der lyspunkter, og takket vrere hans uddannelse hjalper han foureren med regnskaberne, og da han kommer til at ligge pi Holckenhavn udenfor Nyborg, fsler han sig mere veltilpas med selskabelig omgang med godsets folk. Da Danmark nu har fiet sin fred med Preussen og Det tyske Forbund. er det nu kun slesvigholstenerne. de skal krempe imod. Endelig omkring d. 20. juli kommer de til Slesvig, og nogle dage efter sender han et brev hjem fra byen Slesvig dateret d. 26. juli. Kort og klart giver han her en beskrivelse af slaget ved Isted d. 25. juli 1850, hvori han selv deltog. Det er et brev, der gor et starkt indtryk, nir man laser det - et stykke Danmarkshistorie, skrevet af en mand, der dagen forud havde varet med, og som kom helskindet derfra. Niels Rolsted er nu kommet ind pi kommandantskabets skrivestue i Slesvig, hvor man har haft god brug for hans skrivefrerdighed og ikke mindst for hans gode kundskaber. I disse breve fir man ofte udfsrlige beretninger om det daglige liv og om forholdet til befolkningen. Ligeledes kommenterer han her de militare begivenheder og den mere militarpolitiske situation. Han er blevet mere bunden, men har som folge af sin stilling flere behageligheder. Her blev han til begyndelsen af 1851, da han blev hjemsendt. Igennem alle brevene mrerker man hans store krerlighed til hjemmet pi Lovenborg, til sine forreldre og ikke mindst til sin mor og til sin bror og ssster. Gang pi gang vil man ogsi finde personnavne fra hjemegnen. Han folger hele tiden med i alt, hvad der foregir hjerrme. Disse ofte meget saglige og nogterne breve barer vidnesbyrd om en veloplyst og veloplagt soldat fra Treirskrigen, der ikke blot har forst&et at bruge sine ojne og orer, men ogsi har varet i stand til at gengive det. han har oplevet, p& en levende og frengslende mide. * Det vil vrere naturligt her kort at give nogle oplysninger om godsforvalter Rolsteds slregt. Stamfaderen til alle nulevende medlemmer af slagten Rolsted var shoarider Niels Rolsted, godsforvalterens farfar. Han var fadt i Rolsted (Rolfsted) sogn pi Fyn i 1760, hvor hans far, Rasmus Nielsen, var hoverigorende bonde pi herregirden Hellerup midtvejs mellem Nyborg og Odense, og hvis ejer var etatsrnd Schmidt, tolder og postmester i Nyborg. Niels Rolsteds foraldre dsde i 1769, og han kom derfor til at fsre en kummerlig barndom og fik kun en noget tilfaldig skolegang. Nogle ir var han ansat hos postmesteren i Nyborg - etatsrid Schmidt - som

6 t0 G. N. Bugge tjener ibg skriverdreng pi postkontoret. Efter ogsi at have boet i Odense, tog han fra Stige ved odense fjord med en skude til Ksbenhavn. Han kom her i forbindelse med baron Michael Herman Lovenskjold (r ), friherre til Lsvenborg, hos hvem han i 1782 fik ansattelse som tjener. Pl dette tidspunkt boede herskabet pi Vognserup, der horte under stamhuset Lavenborg i Merlsse herred. Baron Lovenskjold, som ogsi var amtmand i Holbak amt. var kendt som en fremskridtsvenlig herremand, der i 1795 blev medlem af Hoverikommissionen. Han havde en levende interesse for landboreformernes gennemforelse, almuens skolegang og bsndernes vel. Hans og hans slagts humane indstilling fik betydning for Rolsted-familien, som i to slagtled fn 1782 til 1864 tjente under godset. Niels Rolsted blev i 179s ansat som skovfoged i Fledskov i Ugerlose sogn, hvor han boede i mange ir, ogsi efter han - til sin store overraskelse - i 1816 blev udnavnt til skovrider af baron Carl Severin Herman Lsvenskjold ( ). Denne var iovrigt som 6-lrig pl faste, daglige ture med Rolsted blevet belart om naturens liv i mark og skov. - I1832 fik han af baron Herman Frederik Lovenskjold ( ) overrakt en solvpokal for 50 irs tro tjeneste. I 1836 blev han entlediget og flyttede til Nyrup i Ugerlose sogn, hvor han dade i januar 1847, over 87 ir gammel. - Da han var 82 ir nedskrev han sit levnedslob, tilegnet baron Lovenskjold. Selvbiografien indeholder mange interessante og morsomme traek fra denne svundne tid. Den blev fsrste gang trykt i "Slagten Rolsted< 1905 ved H. W. Rolsted og senere i en anden udgave i lg57 viderefart og suppleret af dyrlrege Niels A. Rolsted, hvis farf ar var godsforvalter Rolsted. Skovrider Rolsted blev i 1788 gift med jomfru Gronbech ( ), datter af jager Grsnbech i Tronninge. De havde ti bsrn. Den aldste son drog til Norge, hvor han blev stamfader til den norske gren af slagten. Af de ovrige blev de fleste bosat i deres hjemegn, og en del efterkommere lever stadig i Holbak og Soro amter. Iovrigt henvises til slagtsbogen. Udover de allerede givne data om skovrider Hans Christian Rolsted, godsforvalterens fader, skal oplyses, at han i lslg i Kobenhavn bestod en eksamen som gartner, der gav ham ret til at forestl offentlige og private haveanlag. Eksamensbeviset foreligger og er underskrevet af "Eksamenskommissionen for Gartnere,.. Der blev allerede dengang stillet krav til en herregirdsgartner, og denne uddannelse har m&ske varet medvirkende til, at han i 1853 blev udnavnt til skovrider. Han kom nu til at bo pi "Skovlyst", skovfogedhuset i Fledskov, hvor han havde tilbragt sin barndom, da hans fader fsrst som skovfoged og senere som skovrider havde haft sit hjem her.

7 Niels Rolsteds breae t'ra ,54 ll Skovrider Rolsted havde foruden godsforvalteren yderligere to bsrn: En son, Michael Herman Rolsted ( ), der var ugift, blev skovfoged i Bromme under Sors Akademi og var ansat her fra 1862 til I bogen Sora, udgivet af Soransk Samfund i 1931, fir omtale i anledning af hans forstmrssige han en rosende indsats. En datter, Margrethe Sofie R. ( ), var ugift og boede hos sin bror i Bromme. Begge omtales ofte i brevene. Godsforvalteren havde tre born, hvoraf kun den ene havde efterkommere i Danmark. Denne hans reldste son, Hans Christian Wilhelm Rolsted, blev fodt i Undlsse d. 4. maj Han blev student fra Soro, tog larereksamen og endte som viceskoledirektor i Ksbenhavn. Han var en kendt padagog. Efter hans dsd i november l9l6 blev en gade i padagogkvarteret ved Enghavevej i Ksbenhavn opkaldt efter ham. Af hans seks born er allerede navnt den aldste son, dyrlage Niels Anton Rolsted ( ), der i sine sidste ir boede i Kalundborg. Han var gift 2 gange, men efterlod sig ingen direkte efterkommere, hvorimod han adopterede en datter. Den eneste af saskendeflokken, der fik born, var den aldste datter, Astrid Rolsted (1895), som blev min hustru. Det blev siledes gennem godsforvalter Rolsteds sonnedatter, at denne gren af Rolsted-slagten bliver fortsat. G. N. Bugge.

8 t2 G. N. Bugge Kjare, gode Moder! Aggersvold den 23. April 1846 Da jeg ikke kan have den Glade mundtlig at bringe Moder min Gratulation paa Sondag, saa maa jeg noies med, ved disse Linier at ytre mine inderligste og varmeste Znsker og Folelser for min kjare elskede Moders vel i det tilkommende Aar. Iligemaade maa jeg bede Moder, at bringe Tante og Onkel min Lykonskning i Anledning af deres Datters Daab. Det gjor mig rigtignok ondt, at jeg ikke kan nyde den Glrede, at tilbringe denne Festdag hos mine kjare Foraldre, dog skal jeg ikke glemme at hsitideligholde den i mit Hjerte. - Forvalteren har anmodet mig om, at blive her nogle Dage efter 1.ste Mai. da han agter sig til Dyrehovedgaard for at besoge Forpagter wittrock. derfor snsker han jeg skulde blive her til han kom tilbage. Paa Grund heraf skal Moder ikke vente mig for Moder seer mig. min Befordring til Lovenborg, har Forvalteren lovet at besorge. - Lev vel og hils Fader og mine kjare sodskende fra E.SK. Moders altid hengivne og taknemmelige Son Niels Forvalteren fortzrller mig nu at han har opgivet Touren til Dyrehovedgaard os 'enter jeg derfor at kornme til Lor.enbors d- l.ste Mai Kjobenhavn den 25.de April 1848 Kjare. gode Moder! Det gior mig meget ondt. at jeg maa naies med skriftlig at bringe Dig min Gratulation til Din for os Alle saa kjare Fadselsdag, og at jeg ikke denne Gang som sadvanlig kan deltage i det glade og tilfredse Liv som paa denne Dag pleier at herske i det kjare, gode, gamle Hjem. - Ju! denne Dag har altid varet og vil stedse blive mig dyrebar; thi paa denne var det at den gode Gud lod Dig komme til verden, til Gavn og Glade for os Alle. o! hvor maa'i ikke Alle takke Gud fordi han har givet os en Moder, som

9 Niels Rolsteds breae fra Valdbygaard d. 2. Februar 1849 Kjareste Forcldre! Foranlediget af Faders kjare Brev af 29. f.m., for hvilket saavelsom for det af 23. f.m. takkes, skriver jeg disse Linier for at meddele Dem mine Anskuelser om den forestaaende Udskrivning, der ikke ere saa ganske overensstemmende med Deres, thi jeg indseer i Sandhed ikke at det er saa stor en Ulykke at blive Soldat, som De, efter Faders Brev at dsmme, anseer det for. Jeg vil ingent3 i Kjarlighed og Omhu for sine Bsrn og i T'rofasthed og Hengivenhed for vores kjrere, gode Fader. overgaaer alle Kvinder, og gjor et simpelt og tarveligt Hjem til et jordisk Himmerige. Vi maa derfor bede den gode Gud at han endnu i mange Aar vil lade Dig leve i Sundhed og Tilfredshed. og lyksaliggiore vores kjare gode Hjem med Din kjarlige St1'1"1r". - Jeg havde ventet at kunde meddele Udfaldet af min skriftlige Examen, men jeg har endnu ikke faaet nogen bestemt ljnderretning om hvorledes jeg staaer, dog er mit tidligere Haab om et godt Udfald bleven bestl'rks1, idet jeg igaar. da jeg ikke langere kunde udholde denne piinlige Uvished. gik op til Konferentsraad Rosenvinge for at hare hans Mening om mine Afhandlinger, og fik jeg da den meget gode Trast, at for ham stod mine Afhandlinger blandt de bedste og at jeg efter hans Mening ikke havde noget at frygte for Examens Udfald, hvorover jeg naturligviis blev meget glad. Den mtindtlige Examen begynder rimeligvis i naste Ug", saa jeg haaber at jeg i det seneste paa Sondag otte Dage kan melde Dem det endelige Resultat. - For det med Ole Pedersen modtagne Toi takkes; ligeledes for Grcthes Brev. men hils hende dog, at naar hun snsker mig at spise Paaskeag, skulde hun sende mig nogen at spise af. - Fra Forvalter Poulsen skal jeg hilse. jeg havde Brev fra ham for nogle Dage siden. Lev nu vel kjrere gode Moder og hils Alle fra Din altid hensivne Ssn Niels

10 E----* G. N. Bugge lunde nagte, at det jo i Begyndelsen vil vare mindre behageligt at blive sammenstuvet i en Kaserne blandt en Mangde ubekiendte Mennesker, ligesom Exersitsen vel ogsaa i den forste Tid vil blive noget anstrangende, men det kan dog ikke blive varre end man nok kan holde det ud, og den Tid i hvilken man exerceres anseer jeg ingenlunde for spildt, da, efter min Formening, ethvert ungt Menneske kan have godt af at blive lidt hardet ved legemlig Anstrangelse, ligesom det maaskee ogsaa kan vare til Gavn i Fremtiden at vandt til at bruge Vaaben, da man ikke i disse urolige Tider veed hvad der kan skee. - Hvad dernast den ovrige Tjenestetid angaaer, efterat Laretiden er overstaaet, da anseer jeg heller ikke den for et saa betydeligt Onde at man skulde prove nogen store Opofrelser for at blive den qvit; thi den varer jo dog ikke lrengere end nrervarende Krig staaer paa, og denne maa dog med Guds hjalp faa ende i Sommerens Lob, hvad enten den saa. endes til Skade eller til Gavn for os; jo! det ktinde vel endog trnkes at der slet ingen Krig blev meere, men at der derimod kom en Fred istand forinden Vaabenstilstandens Udlob. Skeer dette ikke, men Krigen derimod igen bryder ud i Foraaret, saa anseer jeg heller ikke det for nogen Ulykke at komme til at stride for sit Fredreland, hvorimod jeg snarere anseer det som Noget man bor vare stolt af, og hvorfor Ingen bsr undslaae sig. - Selv naar vi ville tanke os det vaste Tilfrelde, nemlig det at jeg skulde falde, saa rrraa vi ikke glemme at saadant ikke skeer uden dens Villie der raader over Livet og over Doden, og som ligesaavel beskjrrmer Krigens Tummel som i Hjemmets fredelige Sysler, og skulde dette endelig skee, da, hvor tungt det end vilde vrere for mig at skilles fra mine Kjrre, kan dog ingen nagte at det var en haderlig Maade at ende sit Liv paa, jo! jeg kan ikke tanke mig en skjonnere Dod end den, at dae for sit Fadrelands.&re og Vel. Kommer jeg derimod lykkelig og vel tilbage, maa det altid vrere en kjrr Tanke at have bidraget til Fredrelandets Frelse. - Jeg kan saaledes ikke dele Deres Beklagelse over ikke at kunne stille en Anden for mig, hvilket vilde v&re mig meget imod, da jeg aldrig for min egen Skyld vilde giare det mindste Skridt for at blive fri. - i

11 Niels Rolsteds breae fra Imidlertid skal jeg dog nok, da jeg seer at det er Dem saa meget om at giare at jeg ikke bliver udskrevet, anmelde Brystsvaghed ved Sessionen, hvilket jeg rigtignok ikke troer vil hjalpe, da jeg ikke troer at Nogen kan see paa mig at jeg feiler Noget, og min Angivelse neeppe bliver taget gyldig. Jeg kan heller ikke faae bildt mig selv ind at jeg egentlig har noget svagt Bryst; desuden befinder jeg mig allerbedst naar jeg er dygtig i Bevrgelse, saa jeg troer ikke Exersitsen vil skade mig. - Det er ikke bestemt endnu, naar Sessionen skal afholdes her, men den skal efter Forelydende vare den 26 ds., saa vi komme da ikke ind fsr i en mildere Aarstid, hvilket jo er meget godt. - J"g maa nu bede Dem kjrre gode Foraldre, at De endelig ikke bestandig seer Sagen fra den morke Side, men betragter det Hele som Noget, der vel, under andre Omstrendigheder, kunde onskes ikke skeete, men som under nrrvrerende Omstrndigheder Enhver maa finde sig i. - Det glader mig at De nu snart ere bleven Hosten qvit, min er forbi for lange siden og jeg er nu fuldkommen rask. - Det var rigtignok en sorgelig Ende Julen havde for de stakkels Mennesker i Jyderup. - Lev nu vel kjareste Forreldre! og hils mine kjare Sodskende og andre Bekjendte fra E. SK.: Deres altid hengivne Hils Grethe og bring hende min Gratulation til hendes Geburtsdag d. 14. ds. - Forvalteren beder at hilse. Niels Valdbygaard d. 5te Marts 1849 Kjrreste Foraldre! Da jeg af Faders kjrere Brev af 1. dennes seer at De ventede at jeg skulde komme saa meget tidligere hjem end jeg i mit sidste Brev til Dem bestemte, saa iler jeg med at sende Dem disse Linier og tilbagekalde min fsrste Beslutning om fsrst at reise herfra Fredagen den 16. ds. Derimod har jeg nu, med Forvalterens Samtykke, bestemt at reise herfra Mandagen den. 12te og befordrer For-

12 16 G. N. Bugge valteren mig til Bromolle, hvor Faders Vogn maaskee kunde vrere og have afbedet til Kl. mellern 10 og 11, til hvilken Tid jeg bestemt skal give Msde. - Grunden til at jeg forst vilde reist den 16 ds. er den, at her, som Fzlge af Forvalterens Fratrredelse til 1. Mai. er grumme meget at bestille, hvorfor han znskede at beholde mig saa lange som muligt, og jeg fandt at det ville vrere utaknemmeligt af mig om jeg vilde modsrtte mig hans Villie, da han dog har beviist mig saa megen Godhed; men da han saa at De saa gierne anskede mig tidligere hjem, var han ogsaa meget villig til at indromme det, dog er det mig ikke muligt at komme paa Fredag, som Fader har skrevet, da vi den Dag skal have Skovauction og de 2 falgende Dage maa jeg have til al extra for Auctionen, pakke ind m.m. - Brygger Andersen skrev mig til samme Dag han havde seet min Udskrivelse i Avisen, og tilbad mig hvis det kan tillades at ligge udenfor Kasernen og saafremt han ikke bliver belaesset med Indqvartering, at tage Logi hos ham. - Fra Forvalter Poulsen, der beder meget at hilse skulde jeg bede om ikke Faders Vogn, naar den kjorer til Bromalle rnaatte hsre ind til hans Broder i Jyderup efter Budskab til ham som han venter. Naar man fra Jyderup kjorer igjennem Holmstrup til Bromzlle. skal det ikke vare noget afveien. Til Slutning maa jeg bede Dem kjare gode Forrldre, endelig ikke at angste Dem for mig; thi efter min fulde Overbevisning, kan jeg aldeles ingen Skade have af. at komme i Tjenesten, hvilken jeg, som et ungt og raskt Menneske ligesaavel som enhver Anden, og hvad Opryggelsen af min Stilling angaaer, da frygter jeg heller ikke derfor; thi kan jeg ikke efter at Tjenestetiden er forbi faa anden Plads kan jeg altid komme til Justitsraad Birch, der har lovet at han nok skal skaffe mig Arbeide. - Han har desuden i Sinde hvis han ingen kan faae til den Plads som jeg skulde havt, at indgive en Ansogning om at f.aae mig hjempermitteret, da han paa ingen Maade kan have denne Plads ubesat. Lev nu vel til vi sees og hils alle Bekjendte. Deres hengivne Son NieIs

13 Niels Rolsteds breae fra r7 Kjobenhavn d. 28. April 1849 Kjrere gode Moder! Skjandt det rigtignok kommer et par Dage for sildig, maa jeg dog bringe Dig min hjerteligste Gratulation til Din Fodselsdag d. 26 ds. Jeg burde jo rigtignok have skrevet sidste Postdag. men da jeg aldeles Intet vidste om naar vi skulde reise og dette var det Eneste som jeg kunde skrive som kunde have Interesse for dern der hjemme, saa besluttede jeg mig til at udsatte det til i Dag. og hvad Gratulationen til Din Fodselsdag angaaer saa haaber jeg at Du var overbeviist om at jeg skjont jeg ikke udvortes ytrede det dog i Hjertet folte Betydningen af denne for mig hoitidelige Dag. - Vi have nu i Dag f.aaet Ordre til at holde os marschfardige til Mandag Morgen og skal vi stille i Morgen i fuld Oppakning for at erholde naermere Instruction om vor Marsch. - Jeg veed endnu ikke med Vished om vi komme over Land eller tilsoes, ligesaalidt som jeg veed hvor vi skal hen. Derfor kan jeg heller ikke sige om jeg kommer hjem. men komme vi over Land og det kan tillades, saa kan jeg ikke nrgte mig den Fornoielse at see til mine kjare Foraldre og Sodskende. Jeg gjorde mig megen Umage for at faae Permissionr,aa et Par Dage. men da der ventedes paa Ordre hver Dag til vor Afmarsch, saa kunde det ikke tillades. I Torsdags Morges afgik omtrent Halvdelen af de efter Septemberloven Udskrevne, hvoriblandt de fra Holbek Amt. De kom over Land og skulde til Middelfart. - Jeg har talt med Nielsen et Par Gange. han reiser nok ikke hjem fsr i Morgen og derfor skriver jeg disse Linier med Posten for at Du sikkert kan faae dem i Morgen Middag. - Der bliver ingen af os tilbage her i Byen, men Alle skal afsted, og det er med en sand Glade at vi drage ud for at kjampe Sag, som med Guds Hjalp snart vil seire. - for vor retfardige De har formodentlig paa Landet for langere Tid siden havt Underretning om Slaget ved Kolding. Skjondt en Deel af vore ere faldne, er det dog glrdeligt at Tydskerne have faaet dygtig Borst. af Fangerne komne her t' - Lev nu ver kjrre ::::::: ::, :""'

14 18 G. N. Bugge gode Moder og var ikke bekymret for mig; thi med Guds Hjalp kommer jeg nok sund og frisk tilbage. skulde jeg ikke kunne komme hjem skal jeg nok snarest muligt lade hsre fra mig. - Hils Fader og mine Ssdskende fra P. SK. Din altid hengivne Son Niels Efter at have forseglet Brevet erfarer jeg at Tydskerne ogsaa skal have forladt Jylland, formodentlig efter de andre Magters Ordre. Mit Tsi ville Du maaske lade afhente her naar Lejlighed gives. Borum d. i4de Mai 1849 Kjareste F'oraldre! De har formodentlig ventet Brev fra mig for lange siden, men det har ikke varet mig muligt at skrive for; thi forst i Forgaars Eftermiddags kom vi til vort Bestemmelsessted. Vi marscherede forst hele Fyen igennem til Strib hvorfra vi blive oversatte til Fredericia hvor vi skulle ansrettes til vores Bataillon men da denne var rykket tilbage til Fyen, saa maatte vi Dagen efter vor Ankomst rykke tilbage til Fyen, for at traffe den. Efter et par Dages Marsch kom vi endelig til den i Forgaars Eftermiddag i en Bye 1r/2 }t4'iir fra Middelfart, som hedder voldbye. I denne Bye havde vi kun 2 Timers ophold, da Bataillonen havde ordre til at afmarschere til Fredericia, hvor vi maatte f.alge den, hertil ankom vi om Natten kl. 12% og laa et Par Timer paa Gaden, hvorefter vi maatte udenfor Byen for at see hvorledes Fjenden havde det, vi traf. paa ham efter at have marscheret omtrent en halv Miil. Der blev strax en heftig Kamp imellem vore og Fjendens Forposter. Vort Artilleri aabnede ogsaa en velrettet Ild mod Fjenden, der i svare Kolonner rykkede ud fra en Skov og nogle omliggende

15 Niels Rolsteds breae fra Landsbyer. - Efter omtrent 1 Times Forlob opkjorte Fjenden et svrert Batterie, der tvang os til at trakke os tilbage til Frestningen. - Fjendens Skud fra Batterierne vare vel rettede, Kuglerne peb om Arene paa os) og det maa anses som et srerdeles Held at kun een N{and af vor Bataillon blev skudt; thi vi stode paa et meget farligt Sted paa en Bakke, uden al Dakning og Kuglerne faldt rundt om os. - J.g kom ikke til at skyde; thi det Kompagni jeg stod ved var ansat til Drkning for Artilleriet, hvilket just ikke var den bedste Plads, idet Fjenden bestandig rettede sine Skud efter Artilleriet og vi saaledes vare meest udsatte for Kanon Kuglerne. De seer saaledes at jeg ogsaa har lugtet Krudtet fra Fjenden, det var rigtignok underligt at see hvorledes det ene Menneske stod og skod paa det andet, men jeg var dog aldeles ikke bange, men stod ganske rolig og onskede kun at komme ud i Kjaden komme til at fyre. - for at kunne Jeg ligger nu i en Bye imellem Bogense og Middelfart som hedder Borum. Mit Qvarteer har hidtil varet ret godt og naar jeg undtager den Nat i Fredericia, saa har jeg vrret i Seng hver Nat. Bonderne her i Fyen ere overmaade flinke Folk, uagtet de ere svrrt belassede med Indqvartering blive vi dog overalt modtagne med megen Venlighed og leve godt. - J"g staar ved 2den Forstarkningsbataillon 4de Compagni Nr. 219, hvortil De maaske ville addressere Breve til mig. Hovedqvarteret er for Tiden i Voldbve I Miil fra Middelfart. Det var maaske bedst at De addresserede Brevet til Hovedqvarteret, hvorfra det sikrest vil komme mig tilhrnde, naar De anfarer Bataillonen, Compagniet og Nummeret j"g staaer ved. Vores Bataillonscommandeur er Oberstleutenant lrminger. Jeg har hidtil havt det godt og hvis jeg maa beholde mit gode Helbred, kan jeg meget godt udholde Marscherne. De bedes at undskylde den daarlige Stiil men Leiligheden er kun daarlig og Tiden knap. Hils mine kjare Sadskende og alle Bekiendte fra Deres hengivne Son Niels.

16 20 G. N. Bugge Kjareste Foraldre! Fredericia d. 2+. Mai 1849 Jeg vil blot med et Par Linier underrette Dem om at jeg er ved Velbefindende. Natten imellem Laverdag og Sondag kom vi hertil Fredericia fra Fnnse hvor vi havde ligget i 4 Dage og havt det overmaade godt. Det seer sorgeligt ud her, nasten den halve Bye ligger i Aske. De to fsrste Dage vi vare her var Fjenden ganske rolig, men i Torsdags Morges kl. 3% begyndte Bombardementet igen og vedvarede til Kl. 10, dog anrettede det ingen synderlig Skade navnlig kom der ingen Brand i nogen Bygninger. Jeg var den Gang paa Vagt ved en Port som hedder Prindsens Port, her var det isar at Fjendens Bomber og Granater spillede, dog blev ingen saarede eller draebte, thi vi havde en temmelig god Dakning i Porten hvortil vi strax tyede da Musikken begyndte. - Hryrups Foraldres sted er aldeles nedbrandt. - Naesten alle Indbyggerne ere flygtede til Fyen. - vi kan ikke vare sikre i Byen, hvorfor vi maa ligge langs med Voldene, her have vi gravet nogle Hytter i Jorden der tjener os til Bolig, her ligge vi meget daarligt i Halm over Ainene. Vi kan nok have Lagner og Tepper til at ligge i. men hvem der ikke snsker at blive fulde af. ljtai vaelger hellere at ligge i Halmen, hvor vi ogsaa ere fuldkomne beskyttede mod Kulden. Til Fsde faar vi Naturalforpleining bestaaende af fersk Kjod Flresk og salt Kjad Gryn og.4rter, vi koge selv vores Mad, der efter Omstandighederne er meget god, og vi faaer den ogsaa leveret i rigeligt Maal, saa vi behover ikke at sulte. - Kaffe kan vi ogsaa faa hos de enkelte Familier der ere blevne tilbage. Feldtlivet generer mig slet ikke jeg er sund og frisk og vel tilmode, og hvis Gud vil lade mig beholde mit gode Helbred og lade mig komme hiem med hele Lemmer. kan jeg betragte dette som en Lysttour. Om et Par Dage vente vi at komme over til Fyen igen for at udhvile os, og leve godt hos Bonderne. - Idag er Fjenden igen rolig, ligesom der heller ikke fra vor Side bliver fyret, hvorimod der igaar. fra om Morgenen Kl. 3 uafladeligt blev fyret her fra volden, fra Kanonbaadene og fra nogle Batterier ved strib Fargested, paa Fjendens Batterier. der i rigelig Nlaengde omgive

17 Iliels Rolsterls breue Ira Byen. Fjenden derimod sendte os kun enkelte Bomber, hvoraf een saarede en Underofficer ved farste Compagni af vores Bataillon. - Lad mig nu snart hore noget fra Hjemmet. De behove ikke at addressere Brevet enten til Hovedqvarteret eller noget andet bestemt Sted men kun til 2den Forstarkningsbataillon 4de Compagnie Nr. 219, thi da det bliver befordret med Feldtposten, saa findes Bataillonen nok. - Lev vel kjare gode Foraldre og hils alle Bekiendte fra Deres hensivne Son Niels Middelfart d. 9. Juni 1849 (besvaret den 15. Juni) Kjareste Foraeldre I For Faders kj:rre Brev af 20de f.m. takkes, det glader mig meget at see at de Alle ere raske, jeg var ikke uden Angstelighed for at Moder ikke skulde befinde sig saa ganske vel. hvorfor det er mig dobbelt kjart at komme til Overbeviisning om at alt stod sig godt i Hjemmet. J"g har nu atter efter et Ophold af 6 Dage i Fyen varet 7 Dage i Fredericia, hvorfra vi ankom hertil i Ga.ar Morges. Vort Ophold i Fredericia var denne Gang ikke saa roligt som sidst, idet Fjenden hver Dag skud temmelig starkt paa Byen. navnlig var der i Sondags og i Tirsdags en meget heftig Kanonade. Fjenden begyndte i Sondags Formiddag Kl. 10 at sende os deres Bomber og Kugler der vedvarede uafbrudt, fra 5 a 6 Batterier, til om Eftermiddagen Kl. 3 og fortsatte igien om Aftenen et Par Timer indtil det blev markt. Om Aftenen Kl. henimod 11 bleve vi allarmerede ved Gevarskud som vaxledes imellem Forposterne. alle Mand maatte da strax paa Benene, hvilket ikke var overfladigt; thi forend alt kom i Orden havde Fjenden allerede trangt vore Forposter nasten lige ind under Voldene, men lrengere kom han da heller ikke for han maatte smore Haser for vore Soldater, navnlig 3. Jagerchors raske Angreb, der igien trangte ham tilbage i hans tidligere Stilling, og igien indtoge deres Poster som de havde for Angrebet. Den hele Affaire varede til Kl. l2%.fjendens

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

De fortryllede Fingre

De fortryllede Fingre De fortryllede Fingre Et Eventyr B. S. Ingemann (1789-1862) En stille maanelys Midsommeraften sad der en lille Pige paa en Steen ved en Skovslette nær ved Ruinerne af det nedbrudte»volmerslot«og stirrede

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2007 17. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst.

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst. Det norske språk- og litteraturselskap 1983. Jonas Lie: Udmeldt af Klubben. Utgave ved Hans Midbøe. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Udmeldt af Klubben Lystspil i fire Akter Jonas Lie [u.å.] Page

Læs mere

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF f f =00 =Csl =00 =in 0 i5 fco HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF DL 0041959 ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Fra det moderne Frankrig

Fra det moderne Frankrig Fra det moderne Frankrig Richard Kaufmann The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909

Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 Johan Bender NIELSENS KANTATE Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 PubliMus - en skriftserie fra Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole PubliMus Skriftserie fra SMKS

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere