MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt"

Transkript

1 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel nr.: 2 ap, del af 4a, 4c og 11 Studstrup By, Skødstrup CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: G101 Godkendelsen omfatter: Etablering og drift af deno x -anlæg med lager for flydende ammoniak Dato: 13. november 2007 Godkendt: Birgitte D. Langsted Kontorchef Karsten Borg Jensen Civilingeniør Annonceres den 21. november 2007 Klagefristen udløber den 19. december 2007 Søgsmålsfristen udløber den 21. maj Retsbeskyttelsen udløber den 13. november 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 4 2. Afgørelse og vilkår Vilkår for miljøgodkendelsen 5 Generelle forhold 5 Etablering af anlæg m.m. 5 Indretning og drift 6 Luftforurening 6 Kontrol af oplag 7 Rapportering 7 Affald 7 Støj 7 Risikoforhold/forebyggelse af større uheld 9 Afgørelse om ikke-vvm-pligt 9 3. Vurdering og bemærkninger Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Forurening Affald Risikoforhold Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Forholdet til loven Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Øvrige afgørelser Retsbeskyttelse Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Bilag 1) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, 1-1) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 1 1-2) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 2 1-3) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 3 1-4) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 4 1-5) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 5 2

3 1-6) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag ) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag ) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag ) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 6 2) Anmodning af 6, juli 2007 om fornyet 1. instans behandling 3) Sikkerhedsdokument af 17. oktober ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-2) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-3) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-4) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-5) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-6) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-7) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-8) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-9) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 17 4) Arbejdstilsynets accept af 31. oktober 2007 af sikkerhedsdokument 5) Beredskabets accept af 7. november 2007 af sikkerhedsdokument 6) Østjyllands Politis brev af 7. november 2007 om sikkerhedsdokument 7) Miljøklagenævnets afgørelse af 26. juni ) Oversigtsplan 1: ) Lovgrundlag referenceliste 10) VVM-screening 3

4 1. INDLEDNING Dong Energy Generation A/S; Studstrupværket er et kul- og biomassefyret kraftværk med en effekt på 750 MW. Dong Energy Generation A/S har ansøgt om miljøgodkendelse af et deno x -anlæg med tilhørende ammoniaklager på Studstrupværket. I deno x -anlægget reagerer røggassens indhold af NO x er med ammoniak under dannelse af frit kvælstof. Anlægget ønskes opført med henblik på at kunne overholde kommende skærpede emissionsgrænser for NO x. Som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse er der udarbejdet et sikkerhedsdokument, der blandt andet beskriver tiltag til forebyggelse af større uheld i forbindelse med oplagring og håndtering af ammoniak. Sikkerhedsdokumentet er godkendt i henhold til den respektive lovgivning af Arbejdstilsynet og brand- og redningsberedskabet (Århus Brandvæsen). Østjyllands Politi har meddelt, at man ingen bemærkninger har til sikkerhedsdokumentet, og Miljøcenter Århus godkender sikkerhedsdokumentet med denne miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen danner således grundlag for, at Studstrupværket kan etablere og drive et deno x -anlæg med lager for flydende ammoniak. Godkendelsen erstatter en miljøgodkendelse meddelt af Århus Amt den 27. september 2006, da amtets godkendelse ved en afgørelse i Miljøklagenævnet efterfølgende er blevet hjemvist til fornyet 1. instansbehandling hos Miljøcenter Århus. 4

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøcenter Århus hermed et deno x -anlæg med ammoniaklager på Studstrupværket. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives på følgende vilkår. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Godkendelsen bortfalder, hvis deno x -anlæg og ammoniaklager ikke er taget i brug inden 2 år fra godkendelsens dato. A2 A3 A4 A5 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften for en længere periode Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Ved varigt ophør af drift med deno x -anlæg eller ammoniaklager skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. Etablering af anlæg m.m. B1 B2 Besked før anlæg tages i brug Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om, hvornår anlægsarbejder er færdige, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlæggene tages i brug. Besked om projektændringer Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og eventuelle tegninger skal fremsendes. Tilsynsmyndigheden afgør, hvorvidt ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger. 5

6 B3 Inden anlægget tages i brug skal virksomheden sikre, at der til stadighed er mulighed for at mellemlagre eller genanvende produceret TASP. En redegørelse for mellemlagring og genanvendelse af TASP skal forud for ibrugtagning af denoxanlægget sendes til tilsynsmyndigheden Indretning og drift C1 Oplag Under ammoniaklageret skal der være et tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være overdækket, og der skal være et afspærret afløb, som kun kan åbnes ved manuel betjening. Opsamlingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder. Ammoniaklageret skal sikres mod overfyldning ved montering af enten elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm, som hindrer yderligere påfyldning af tanken, når tanken er fyldt. C2 C3 Sikring mod påkørsel Ammoniaklageret skal være sikret mod påkørsel i form af afskærmende udstyr. Driftsforstyrrelser og uheld - oplysningspligt Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den har fundet sted. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. C4 Trafikforhold - ind- og udkørsel Ved ind- og udkørsel med ammoniaktankvogne skal værkets sydport anvendes. Luftforurening D1 Generelt Eventuel afgasning af ammoniak fra restprodukter må ikke give anledning til gener, som tilsynsmyndigheden skønner væsentlige. I tilfælde af væsentlige gener fra afgasning fra restprodukter kan tilsynsmyndigheden stille supplerende vilkår om afhjælpende foranstaltninger. D2 Emissionsgrænse Emissionen af ammoniak fra værkets skorsten må ikke overskride en grænseværdi på 10 mg/nm 3, målt som timemiddelværdi ved en iltprocent på 10. Massestrømsgrænse D3 Massestrømmen af ammoniak fra værkets skorsten må ikke overstige g/time. 6

7 D4 D5 Immissionskoncentration Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride en grænseværdi (B-værdi) for ammoniak på 0,3 mg/m 3. Kontrol af luftforurening En gang årligt skal der udføres måling af ammoniakkoncentrationen i hvert af kraftværkets røgrør. Målingen kan udføres samtidigt med de manuelle målinger til kontrol af de kontinuert registrerende emissionsmålere. Målingen skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende luftvejledning, p.t. nr. 2/2001. Kontrol af oplag E1 Kontrol af befæstelse i tankgård Virksomheden skal ved beskadigelse af befæstelse i tankgård eller ved mistanke om utætheder, dog mindst én gang årligt, rengøre overfladerne og foretage eftersyn af de rengjorte overflader. Resultatet af kontrollen i form af beskrivelse af overfladernes tilstand skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at inspektionen har fundet sted. konstateres der utætheder eller revner, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og udbedring skal straks iværksættes. Rapportering F1 Der skal i værkets årsrapport redegøres for mulighederne for afsætning og deponering af restprodukter i det efterfølgende kalenderår. Affald G1 Affald skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger. Støj H1 Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overskrides. Støjgrænserne for Studstrupværket fremgår p.t. af miljøgodkendelse af 16. december 1993 og af tillægsgodkendelse af 13. november De nugældende støjgrænser er gengivet nedenfor. De angivne støjgrænser er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). I II III Ved boliger i det åbne land og i industriområder for let industri I områder for åben og lav boligbebyggelse I sommerhusområder 7

8 Kl. Reference tidsrum (Timer) I db(a) II db(a) III db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage , Spidsværdi Kontrol af støj H2 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af udvidelsen dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned efter, at anlægget er taget i brug. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til støjmålinger Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne til målinger og beregninger afholdes af virksomheden. H3 Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). 8

9 Risikoforhold/forebyggelse af større uheld I1 Anlægget skal udover retningslinjerne i denne afgørelse indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gældende sikkerhedsdokument, p.t. sikkerhedsdokument af 17. oktober Sikkerhedsdokumentet er vedlagt denne godkendelse som en del af bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse. Afgørelse om ikke-vvm-pligt Miljøcentret vurderer på baggrund af den vedlagte VVM-screening, at projektet samlet set ikke vil være til skade for miljøet. I tilfælde af udslip vil de beskrevne uheldsscenarier ikke bevirke varige skader på natur eller befolkning uden for værkets eget område. Miljøcentret konkluderer på den baggrund, at der ikke er behov for udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 9

10 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Dong Energy Generation A/S har den 27. april 2005 fremsendt ansøgning om deno x - anlæg med lager af flydende ammoniak til det daværende Århus Amt. Der er den 13. marts 2006 fremsendt en revideret ansøgning om miljøgodkendelse til Århus Amt. Århus Amt meddelte miljøgodkendelse af deno x -anlæg med lager af flydende ammoniak i afgørelse af 27. september Afgørelsen blev påklaget af Studstrup Borgerforening. Miljøklagenævnet hjemviste i afgørelse af 26. juni 2007 sagen til fornyet 1. instansbehandling i Miljøcenter Århus Miljøklagenævnets baggrund for hjemvisning af sagen var, at der ikke kan meddeles miljøgodkendelse, før sikkerhedsdokumentet foreligger. Endvidere skal de vurderinger og reguleringer af miljømæssig karakter, som gennemgangen af sikkerhedsdokumentet måtte give anledning til, indgå som en integreret del af miljøgodkendelsen, og vilkår om eventuelle tiltag af miljømæssig karakter skal fastsættes heri på grundlag af miljømyndighedens gennemgang af sikkerhedsdokumentet. Dong Energy Generation A/S har i brev af 6. juli 2007 anmodet om en fornyet 1. instansbehandling af ansøgningen om etablering af deno x -anlæg med lager af flydende ammoniak. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Studstrupværket er beliggende i et område, der er omfattet af Århus Kommunes lokalplaner 119, 179, 182 og 518. Området er i kommuneplanen udlagt til kraftværksformål og virksomhed i tilknytning hertil. Århus Kommune har i brev af 4. september 2007 oplyst, at man finder, at det ansøgte anlæg er i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanen Forurening Etablering af deno x -anlægget vil reducere værkets udledning af NO x med cirka 80 %. Der blev i 2006 samlet udsendt tons NO x fra Studstrupværkets to blokke. Det er miljøcentrets vurdering, at deno x -anlægget med tilhørende ammoniaklager kan drives på Studstrupværket under overholdelse af de nugældende vilkår for lugt og støj. For så vidt angår de luftformige emissioner er der i miljøgodkendelsen suppleret med et vilkår, der fastsætter en emissionsgrænse for ammoniak, der kan blive udsendt gennem værkets skorsten ved medrivning gennem deno x -anlægget. Der er tale om mindre mængder, der ikke har betydning i risikomæssig sammenhæng. Emissionsgrænsen for ammoniak er fastsat i overensstemmelse med en udtalelse fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. 10

11 3.2.3 Affald Ansøgeren har oplyst, at det forventes, at der maksimalt vil være et restindhold af ammoniak i flyveaske og TASP (tørt afsvovlingsprodukt) på henholdsvis 200 mg pr. kg og 35 mg pr. kg. Ansøger forventer på baggrund af driftserfaringer fra andre kraftværker med deno x -anlæg, at restprodukterne kan afsættes til de nuværende genanvendelsesformål. Der er fastsat vilkår, der sikrer, at der til stadighed skal være mulighed for afsætning af TASP Risikoforhold Dong Energy Generation A/S har udarbejdet et sikkerhedsdokument for håndtering og opbevaring af flydende ammoniak. Sikkerhedsdokumentet er godkendt af de relevante myndigheder på risikoområdet. Oplaget af ammoniak kan i maksimalsituationen, som ikke kan forekomme under normal drift, blive 57 tons. Oplaget af ammoniak finder sted i 2 tanke, der er indrettet som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse. Tankene placeres i en bygning, der kan modstå trykket fra brud på en tank. De udførte spredningsberegninger, som fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse og af sikkerhedsdokumentet viser, at eventuelt udslip fra ammoniaklageret ikke vil berøre beboelser i kritisk grad, og mulige påvirkninger på naturområder forventes at være uden betydning Bedst tilgængelige teknik I Europakommissionens referencedokument om BAT (bedste tilgængelige teknik) for store fyringsanlæg anføres om sundheds- og sikkerhedsrisiko ved håndtering og oplagring af ren flydende ammoniak, at tanke på 100 m 3 eller mindre skal fremstilles ved for eksempel udglødningsproces. Referencedokumentet konstaterer desuden, at set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er anvendelse af en ammoniak/vand-opløsning mindre risikabel end oplagring og håndtering af ren flydende ammoniak. Samtidigt angiver referencedokumentet både anvendelse af ammoniak/vand-opløsning og ren flydende ammoniak som metoder, der er BAT. Virksomheden har valgt SCR til NO x -reduktion. Det noteres i referencedokumentet, at det ved anvendelse af SCR med anvendelse af flydende ammoniak er tale om BAT, og at emissionsgrænsen for NO x bør ligge mellem 90 og 200 mg/nm 3. Den valgte løsning er således BAT i henhold til Europakommissionens referencedokument for store fyringsanlæg. Vedrørende emissionsgrænsen for ammoniak, der løsrives og emitteres gennem værkets skorsten har Miljøstyrelsens referencelaboratorium for emissioner til luft oplyst, at Luftvejledningens grænseværdi på 500 mg/nm 3 er vejledende samtidig med, at der i vejledningens kapitel 1 står, at BAT skal anvendes. Det betyder i praksis, at der skal tages hensyn til referencedokumentets anbefalinger om emission af ammoniak. Referencelaboratoriet anbefaler, at en emissionsgrænse på 10 mg/nm³ anvendes. 11

12 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Århus Kommune, Planlægning og Byggeri har i brev af 4. september 2007 omkring de planlægningsmæssige forhold ved Studstrupværket tilkendegivet, at virksomheden er beliggende i kommuneplanens delområde ER, hvor områdets anvendelse er fastlagt til kraftværksformål og virksomhed med tilknytning hertil. Kommunen oplyser videre, at Studstrupværket er omfattet af lokalplan nr. 119 for Århus Kommune. I lokalplanen er værket beliggende i delområde I. Området må kun anvendes til kraftværksformål. Studstrupværket må udbygges med 2 nye kulfyrede blokke - blok 3 og 4 med tilhørende anlæg. Århus Kommune konkluderer, at det ansøgte anlæg findes at være i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanen. I forbindelse med behandlingen af sikkerhedsdokumentet for håndtering og oplagring af ammoniak har der været nedsat et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Arbejdstilsynet, Århus Kommunes brandvæsen og Miljøcenter Århus. Myndighederne har gennem bemærkninger til fremsendte udkast til sikkerhedsdokumentet haft indflydelse på indholdet i det endelige og godkendte sikkerhedsdokument, der foreligger som bilag til denne afgørelse Udtalelse fra borgere mv. Ansøgningen om fornyet 1. instansbehandling har været annonceret i Århus Onsdag den 25. juli 2007 samt på miljøcentrets hjemmeside. I annoncen anførtes, at der frem til den 31. august 2007 ville være mulighed for enhver til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 31. august Endvidere kunne enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Der er ikke i offentlighedsperioden modtaget henvendelser fra offentligheden vedrørende ansøgningen. 12

13 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens gældende godkendelser og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes Risikobekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af 4 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der træffes sammen med denne godkendelse særskilt afgørelse herom. 4.2 Øvrige afgørelser Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: Miljøgodkendelse af 16. december 1993 af Studstrupværket Tillæg af 13. november 1997 til miljøgodkendelse af 16. december 1993 omfattende nye støjgrænser Tilladelse af 7. maj 1998 til forsøg med FLS-anlæg på blok 1 senere overflyttet til blok 4. Vilkårsændring af 6. oktober 1999 om slaggeoplag, emissionsvilkår m.v. Tillæg af 4. juni 2000 til miljøgodkendelse af 16. december 1993, omfattende biomassefyret kedel m.v. Stadfæstet af Miljøstyrelsen 29. november 2000 Tillæg af 12. december 2000 til miljøgodkendelse af 16. december 1993, omfattende anvendelsen af renset spildevand i værkets afsvovlingsanlæg Tillæg af 2. august 2002 til miljøgodkendelse af til miljøgodkendelse af 16. december 1993 til genindfyring af flyveaske, samt oplagring af slagge og flyveaske på kulpladsen Tillæg af 15. oktober 2002 til miljøgodkendelse af 16. december 1993 omfattende benzinanlæg Tillæg af 3. juli 2003 til miljøgodkendelse af 16. december 1993 omfattende udvidet tidsrum for kørsel med halmtransporter samt oplag af flyveaske Miljøgodkendelse af 29. marts 2004 til fjernelse af kulvolde Miljøgodkendelse af 29. marts 2004 til udledning af sporstof til Kalø Vig 13

14 4.3 Retsbeskyttelse Anlæggets retsbeskyttelsesperiode er på 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Datoen for udløbet af retsbeskyttelsesperioden fremgår af godkendelsens forside. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse. Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i godkendelsen kan ændres ved påbud. Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurdering, f.eks. hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere end, der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæssigt store omkostninger. 4.4 Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Århus er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.5 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Århus Onsdag og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside: Miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen embedslægeinstitutionen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller Klagen skal senest være modtaget den 19. december 2007 inden kl Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en 14

15 eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Ikke VVM-pligt Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens 58 og 59). Klagen skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som til inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Naturklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Naturklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse. 4.6 Liste over modtagere af kopi af afgørelse Navn Dong Energy Generation A/S Århus Kommune, Bygningsinspektoratet Århus Kommune, Planlægning og Byggeri Århus Kommune, Byrådet Århus Kommune, Natur og Miljø Østjyllands Politi, Operativ Planlægning og Analyse Kaløvig Bådelaug Annie Vestergaard Studstrup Borgerforening Skødstrup Fællesråd Arbejdstilsynet att. Århus Danmarks Naturfredningsforening Adresse ( eller postadresse) Åstrup Strandvej 68 A, 8541 Skødstrup Åstrupgårdvej 4, 8541 Skødstrup 15

16 Friluftsrådets lokalformand Miljøministeriet, By- og landskabsstyrelsen Natur- og Miljøforeningen, Egens Vig Århus Brandvæsen, Forebyggende Afd. 16

17 5. BILAG 5. Bilag 1) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, 1-1) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 1 1-2) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 2 1-3) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 3 1-4) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 4 1-5) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 5 1-6) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag ) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag ) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag ) Ansøgning af 12. april 2006 om miljøgodkendelse, bilag 6 2) Anmodning af 6, juli 2007 om fornyet 1. instans behandling 3) Sikkerhedsdokument af 17. oktober ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-2) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-3) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-4) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-5) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-6) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-7) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-8) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 1 3-9) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag ) Sikkerhedsdokument af 17. oktober 2007, bilag 17 17

18 4) Arbejdstilsynets accept af 31. oktober 2007 af sikkerhedsdokument 5) Beredskabets accept af 7. november 2007 af sikkerhedsdokument 6) Østjyllands Politis brev af 7. november 2007 om sikkerhedsdokument 7) Miljøklagenævnets afgørelse af 26. juni ) Oversigtsplan 1: ) Lovgrundlag referenceliste 10) VVM-screening 18

19 Notat 12. april 2006 Elsam Engineering A/S Tlf Vores ref. JAHA/ Dok. nr Erstatter dok. nr Sag nr. T Side 1 af 20 Dok.ansvarlig: JAHA QA: LAL Elsam Kraft A/S Studstrupværket Miljøansøgning om ammoniaklager til DeNO x -anlæg Revision 02

20 Elsam Engineering A/S Dok. nr Side 2 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Ansøger og ejerforhold Virksomhedens art Branche, hovedaktivitet og listebetegnelse Ansøgningens omfang Klassificering, jf. risikobekendtgørelsen Godkendelse Lokalplan Regionplan, VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Etablering (tidsplan) Ammoniaklagerets placering og driftstid Beliggenhed Driftstid Til- og frakørselsforhold Ammoniaklagerets indretning Ammoniaklagerets kapacitet og forbrug Produkter og kapacitet Forbrug af vand, hjælpestoffer og energi Beskrivelse af anlægget Procesbeskrivelse Tankvogn Losseanlæg Tankanlæg DeNO x -anlæg Drift og vedligehold af anlægget Normal drift Losning af ammoniak Fejlmeldinger Ammoniakalarmer Forebyggende vedligehold Periodiske eftersyn (AT-krav) Opholdstid i lagerbygning Valg af bedste tilgængelige teknologi (BAT) Valg af teknologi for NO x -reduktion Low NO x -brændere med BOFA SNCR SCR Valg af løsning Valg af reagent Urea Ammoniakvand kontra ren ammoniak Valg af løsning Ammoniakforsyning Landevejstransport Skibstransport Egenproduktion af ammoniak Valg af løsning Normer BAT Reference Documents...16

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere