Vårbyg O <; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f."

Transkript

1 c Vårsæd Vårsæd Af Jon Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen Årct.. (uø!! med v:tlæd har \æret præget af de meget varme og torre \xkslforhold Iluhct ufjuli. :'J kornel vaf modent allerede i hcgyndcbcll af august hvilct var mcd\'lrl-cnclc td Cl lidt kurrende udbync en dd ~lcdcr i l~lildcl Markante resultater i 1997 I 1997 er der I mange fon.ug l ar..æd lin hoslet meget 11l~ IIlcrudhyllcr fur wampchckæmpcl..c. Det vi..cr d fd..lcli If cl heldigt ~amspil mellem ct vejr. der har clingel rct beskedne sygdomsangreh og effektive rc~llcn gener 0\ er for i..ær meldug. Del forhold. al dansk landbrug hc\ id.. \;Ilcr p.l :11 vælge..[idanne...oncr. er Illl'd til al reducere beho\et lor meldugbcæmpel..c. Læsevejledning I delle :If:-.nu omtale...!reh (Nlg med sorter. planle\' æm og dyrkmng af \I. ræd. Alle for~gene mell u~ru(ll~hekæmpclse er genncmfol1 i v!\.rbyg. Dc {)Illlale~ derfor under dcnne afgrodc og alle: crfc:~it:.jhcllcr m' findes under'arhyg. Ragert i bogen findes en ovcrsigt o'er de afpnwcde soner. deres afslamnulg. fora Jlerbetegncl..e. fur.cjler m.m. amt en men.lgt over de 'Ifprmcdc midler dere mdholdsloffcr. Illnrkcdspri<;en for de mnr~edsfncll11d Icr mv. Trillel I angiver omfanget og forjelingen af. rel'i Iillld~fnr...()g l vår'iæd. LrJl1gt den 'itur<;te del af fon.lgcnc er genncmfnn i :trhyg 7åbt'll. Anw! ({/Iu/V0rfc.': IW7 Kom' Våro)'! 6-1 'if1~r 1'I.illlchc''''}lld-.c D}rmng tinit II soner PI.tlllCbc~}nclC VårhvcJc 7~cr <; 3 17 \ Vårbyg I dc nc'lc.tf form1gene med vårbyg er der I 1997 hwtet pæne udbytlcr Kvaliteten har de neste teder mill(hl været p3 hujde med hosten Del har bl.a. hclydct. al der er produceret 'iture mængder maltbyg af huj ~vajilet. Angrchcnc af <;\iampcs>gdommc I drbyg har æret ~age 111 moderate Bygbladplct og.. ~oldplel hm ærel de me~t udbredte. og 'itedj.. har der æret relallvt krafu gc angreh. Mcldugangrcbcne har v:cret wagc og bygnl..1 h:lr ~ton sct Ikkc optr.dl Skadedyr)\angrebcne har overvejcndt: værel ~\'agc bladlu~nc har fn brel.lt Ig fra t1illknng I juli I figur I \C~ ud\iklmgcn af <;~adcgorerc l rbh! I 1997 l pjantcals~onsulcnlcme rcgl... trcring~net Sorter Vårbyg ~ /6 24/6 - Meldug - Bygrust - Skoldplel Bygbladplel - Bladlus - Kornbladblller /.J. Bf7 /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle~ rekis frenfil(i nl.'f. Landsforo;ogene 1997 har omfallel dfprm iling af i~ke llundre cnl.l 64 vårbyg...oner. Det er en tlgnlllg p' 9 I forhold til Af de 64 afprøvede..oner er de 24 med ~7

2 Vårsæd Tabel 2. Lanthforsøg m~d wlrh.vgsortf'r /997 fej CJ) ulbel l.forhat AIf1(lIf$ Blandtng AICJl.i~ Mehan Maud Goldie Bartok Krona NC\':lll;l H Lwn' Reggae Cammant T~boo mk Coope< Te.une L)-si..mu E\ c1l ptic Tofla Mentor Palo B=.. M.uKlohn Trianon um J )7 IlA U _ > 2._' AIl/LI/jJ.J Blanding 684 Henni 63 Punta 10 Wren 1.1 Sultanc 34 ptima -l.n Barke.Q..5 Cadeau Il Mert1e 0..5 Linus 2.2 Gant -2.0 (ballet 2.2 Fennenl 2.3 Scarkll -06 Madras 08 Brenda -1.7 ExD1lC1 00 STRG TankanJ 0.0 Bnlta -01 NI'C49'i-17 U NFC rthega 2.Z Bella -02 LSD 18!orUlrttcf.\ _ (l ' -43 -ll. l A _' _ -0.6.' I'> 2A -1.2 l.os DA 14! 10 U / 61.6.L' )9 L' _.: U ] ' ' 9' ~ la I.~ ( ': IL:! II.J HJ IlA l.1) lia 11.2 for (on.te gang. 15 af de soner. der deltog i I~md\fur..øgene med årbygsoner i er således ikke hlect 1I1meldl forwgene i Antallc:t af afprøvede soner viser tydeligt en usvælo.lo.el interc...~ for afprmning og marlo.edsføring af nye vårbygsoner Samlidig i..er den Anwfb. 4 Blandmg 67.5 NR ' ~ Pongo 4.3 LUll l.6 tira 4.5 CM J-Ianka Ca~~ant -.t9 NFC495-) -1.0 PF (J4 PF PI' Br 473ge VDII ow NSL A~ ~ A~ l!)/) ' Ll ~~ 0._ lu /.6 Blanding. Akis. Lamba. H~nnl. Gnldlc / 62' '> -la 2.0 -I U 2.> / J(l~ ' J '03 hunlgc udsk.iftning i de afpro\'ede soner. al repnt:'''entanter og forædlere humgt tager konsekvensen af eventuelle svigtende udbyttcr I blot et enkelt ån: forsøg. I den fa:lle~ ~onsafpro\lling er der anlagt 30 fl'm'g. h'-orj.f 2 har måtlet kas..ere... J den supplerendc afprøvning. hvor der afprøvcs et ud..nit af sorterne i et stort an tul forsøg. er der gennemføn 84 forsøg fordeli pc\ 2 for...og..erier. En betydelig andel af fon.ogene gennemfpres som tofaklorielle forspg. I di~ fors~'g er der gennemført en... ampebek.æmpelse l hver anden gentagelse. mens der lue er foretaget s\'ampebekæmpelse i de irige genta ~c1<;cr I landsforsogene. hvor samtlige soner mdgår. gcnnemfores svampebekæmpel~n med 0.4 I TIlt IP pr. ha. I den supplerende afprovmng. der som nævn! kun omfatter et udsnit af sorterne. er der anvcndt 1.0 I Ami Slar Pro pr. ha. Be~e midler er i de fleste tilfælde udsprøjter ad en gang. I 1997 er der endnu en gang am-endt en l;onsblandjng som m legrundlag. Den har be..tåer af...urternealexi... Lamba. HClUli og Goldie. I 1997 har Henni anst Meltan i målesol1sblandingen. I året lands forsog er der høstet ca. 63 hj..g pr. ha j måjesonsblandmgen. Det er ct fald p ca. 4 hkg i forhold til Resultaterne af årets landsforsøg med vårbygm)rter fremgår af label 2. Resultaterne er opdclt på eme og Jylland. Udbyttet i målesonsblandingen er angivct med fede typer. men.. de afpr\wede ~oners udbytte er angivct som et mer- e1lcr mindrcudbyue i forhold til målesons blandingen. Udover udbyttc i hkg pr. ha er p land~niveau angivet det relatl\'c udby nc i forhold til målesortsblandingen. Endelig er råpr(cinprocentcn målt i en del af forsegene. Den er angivet yderst lil hojre I tabellen. I:::n <;tor del af de afpn'ede 'iner har rent udbyuemæs ~igt overgåct målcsort'ihlandingen. Med et forholdstal 88

3 /(lht'l} Slf/11II('h('J.frl'dw j l'arhhtwrtt'r IW7tC./ C6J \ l'den '\ajll(1d'd;('li1pelc' 'VlrbHC B =11-1 I hl1ltljl Blandms 594 AIc\l' W.:'i ~klwt SII.7 \I.lud ~61) Goldle 595 1l.lrtll~ (IL! Kro 587 KC'\ll\b Cl22 Heron 62.'} 1_lIuh;l h.'1 RrggK bi. C.lrnl;ln!!>l.' T~bon 627 Coc' hl. C 62.2 Tc\;U!c (lu L)'~lmu H'I}Jl tid p< b22 Tult.! C12.') ~1enlor 62.6 Pillnlll.l tin Berel3 60. \l.lt)(john t'.6 Ttianon 60.1 tif) la A/llill/I UI:mdlng :'i86 Ilennl 24 P'unto 56.5 Wren WJ Sultane.5 pul1la ~ti.~ B Catkau 51A Mcrele 58.2 l.mu' NI6 Gant 55.2 lhlhc<' 61.1 Fenncn! 6('-0 Sar!cn Hrcm.la :'in btrdcl >6.' ~TRG 63~ Cb T.:ml.anJ :'il.'} Bnlta 55.9 'l1'c -I9:'i 17 wn NI~ lhcgll 59.7 Bella 582 til) U fflrljlrtl~j Udbytte hkg pr ha MenJdb P'rvcent PrlII;;ent for mddug i u:oldplci btlucmpel'>c A B B-A A A I 61.9 '' 60.3 NI h1i) 59.5 tl1.ti 629 (lij:'i 62.6 (1( M.I 63.5 N).b bu< ' h '.58.7 (l'..:'i WI h2a!'l :'ik.ls b >6.5 til.' 61.1 H :'i q b.2 '11) U.'.I 2.5 _ li..j lui In o:! /J..J 11.1 (ja II.' 1.. IH \1 112 i.j l] lu 01 U Il) 04 (J lu U L' J l..J II.K.' HU ' l.5 o.n L' o.ti ' 0_ l..J Il I..J ' li.k IJ.tI.' l.fj.j lul i.j I.U.' II.:! fl1 (J no. 0.0 p 107 har '-<>r1en Henni været den hjtydende I Del er tredlc år I træk at Hcnm har været den hojslyden dc son. I 1995 III!te den dog dele plad<;en med Bartok. Der er opn Cl næslen sanline udbytte ~mn I Henni I 10 > fah.i.~ f'arb)k fr/wl Alita/b. 5 Blanding 60J (ss \ '\fuo.l'l711 ~:ii..j Pongo 624 lu\ 59.2 ura 623 C\1600b :'i6.ti Hllnka 57.6 C:lLml :'l~. NFC ~ '1 Illl ~:! 61.' PI pr II::!02-:'ill 6::!..'i Br4739d \ DH.JtJ'I1 I)~ ~7.tI NSL ~ l.lg.j 599 A~..t1 2.J91 :'llt2 bed 2~ IIl 59.5 I.m 1.0 UdbYIl~ hkg pr ha Merudb Procent P'm:enll for.\\' meldu}! I komplet bckrmpehe A B B A A A li lllidlllr. AIe. I.lllnh.l Ilenru. Goldic I.I.I <l S 0.1 lu ' (U 'i.J.' ' no ti'.\} I.' ' _.U _ IL! I.U andre soner. der har glvci et forholdlal ptl. IJ Raproll:inprCCnlcn i det h!!lledc kom li~er lidi la\cre end J årel'. ftog cr der luc I nogcn al \ncrne hu...tct kom med el protelllllldhold Q\ er 12 pet Dc relall\-'l hje<;le raprolcmproccmcr er i åreb. for..ug hlcl I nummer.onen STRG 63-l95. Mdlan. nummcr..nncn PI 1120'! 53 og KroIla. der alle har gl\'ci cl relatl\t/avl ud byuc. Dl; relativt I<t\c<;le dlprolcinproccnler er i ~rct....()rt..for..ug fundcl l..ortcrnc Cork.. Mandolin. I>alollla. Cuopcr og Bcrcla I fn)gcne med og uden wampchclæmpcl\c cr dcl muligt al la bely<;t \ærdlcn :lf \Urtcrnc<; mdbjggcdc rc..i <;Ien.. nulll)'gdommc. Del cr ff:11 bel al \æk..l\.'c..(lnen hch.:tndhng...lralcgien mod sygdomme hll\ct fa'llagl Der lages her hens) n lil. hvor kraftige og h\nr lldh ge mcldugangrebcnc har værct rundl omkring llandel. l>cnjdo\!cr tage... der hen<;yn lil. um \'cjrct helinger en kraftig udhredel..e af nogen <tf de fugtcb.kende \Vampe Ved fa~llæggel'>c af beh::mdlings~ir:lleglcncr dcr lagel udgang<;punkll. at behandhngen lue.. kai 'ære mere inlt:miv end ved prakllsk dyrkmng. Den gennemlune behandhng<;lr:ltcgl gl\er!kilede.. ingen <;iut=rhcd for. al alle -'<lrtcr kan holde.. fn for hcljdende..ygdln..angrcb EnkeIle af de afpruwdc <;oner har funnentllg v:erel... kraftigl :tngrebel al sygdommc. ogj i de behandlede parceller.;\l de havde kunnet betale for en mere 1I11enl\ bchandllllg Del kan dog ikke f()rvcl\le~. al dl<;~ <;otter h:.tr nogen dyrknll1glila~<;... ig intcrc<;c for dan<;k landbrug I fremliden Del bli\'cr tadtg \'IgtlgCrc al ~orterne kiln klare <;lg med cl abiui nunllnufll at plantcbesk)l IcI~esmldJcr Resultalerne i label 3 \fl..cr tydeligt. al der Igen i 1997 i langl de fle..lc af..oncmt= er upnåel enddil meget hc<;kedne merudb)'licr for den genncmførte be hllndhng. Dc slr<ote mcrudb)'ltcr er hos!el I!!Ionerne f\'laud og (ork I 27 eller næslen halvdelen af de afpro- ' j cl 89

4 V I'llæd Våroygsorter med og uden svampebekæmpelse 1997 LyoimaX!!!!!!!!!!!'!::-T-T-I-i Caskant Maud Gant enda CM 6006 NFC M...n Kn>na Britta Hanka Madras VH GoIdie Alexis Bae Punlo Scarlett Abed 2497!!I!!!I!I!!!l!I!!ii!~ Extet Tankard Trianon C$BA C_u Mandolin Berets Lamba Reggae Co!!I!!!I!I!!!l!I!!i!I!!~- STAG Lux PF Br473ge532 Camlnanl Abed 2418 Bella Merete Texane NSL Banl< pllc Coope Nevada NFC Cb.9358 Wrsn Mentor E_ nebon Heron Tofta!I!!!I!I!!!l!I!!i!!i!!!iL e: lhega PF Ferment NFC Paloma Sultane Linus ll. C~!!I!!!I!I!!!! PF Henni Blanding Med svampebekeempelse Fht. for udb. mkostning lu svampemidier mkostning til udbringning Uden svampebekæmpelse Fig. 2. Forholdstal for udbytte i \(jrbygsonu med og uden 5mmpebekampe/se. Udbwtl'l af den wampebehandlede.msblonding er s(lilil /()(). ede soner er der opn et mindre end l hkg pr. ha I merudbytte for den gennemførte behandling. Figur 2 giver en grafisk afbildning af re'iultateme fra landsforsøgene med og uden svampebekæmpc:lse. I figurcn er vist forholdstallene for alle de afprøvedc sorter. Forholdstallcne er her beregnet i forhold lil udbyttet i måle..orlsblandingen i de behandlede parceller. Herefter er sorterne sorteret s ledes al sorterne med det h'jeste forholdstal for udbytte i ubehandlel er vist nederst i fi guren. Dc grønne bjælker viscr forholdstallene for ud bytle i de ubehandlede parceller mens den o;amlede ner farvede bjælke viser forholdstallet for udbytte i de behandlcdc parceller. Udgiftcn til dc 04 I Till top svarcr til den blå kasse for enden af den flerfarvede bjælke. Den gule kasse svarer til udgifterne i forbindelse med udbringning. Den rode bjælke sammenlignet med den grønne viser om der er opnået et merudbytte for den gennemførte svampebekæmpelse. som har kunnet betale for både svampemiddel og udbringning. Det er kun i sorterne Maud. Cork og endelig nummersorten SL at der opnået store merudbytter for den gen nemførte behandling. at der har været betaling for b de wampemiddel og udbringning. Del fremgår tydeligt af figur 2. al del i 1997 har værel den bedsle forretning at dyrke en sort med en god resistens og undlade anven delse af svampemldler. Der bør ved valg af varb)'g~orteri forste række foku...eres p ~orteme nederst I figur 2. Disse sorter har I amts forsøg både visl. al de kan givc Cl højt udbyue. og at de kan klare sig uden svampebekæmpclsc. Supplerende forsøg med vårbygsorter Ved siden afde egentlige iandsforsøg som gennemfores I et samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForo;kning. danske forædlerc og srlsrepr.esentanter samt dc land o~()nomiske foreninger. bliver der gennemført et betydeligt antal lokale sortsforsøg. I 1997 cr der gennemført ikke mindre end 84 supplerende forsøg omfattende 14 udvalgte vårbygsortcr. Del er en stigning på 8 forsøg J forhold til og intet lyder således på at interessen for denne forsogsopga\'e er faldende. I tabel 4 (side 91) er vist resultatet fra de 2 forwgsserier opdelt på rcgioner. Der er i disse forsøgsserier i gen nemsnit hostet ca 2 hkg pr ha mindre end i de egentlige landsforsøg. De opnåede resultater svarer løvrigt pænt lil dem. der er opn ct i landsfolwgene. Ser man på forholdlallene for udbyttc. afviger de for de fleste sorter kun med 1-2 forholdstalsenheder. Den eneste undtagelse er sortcn Henni. der på land...plan har opnåel forholdslal let 103 i de supplercnde fl1iog mod 107 i de egentlige lundsforsøg. pdelingen på rcgioner afslflrer ingen lydelige forskelle i. hvordan de enkelte sortcr klarer sig. Dc samme form~g er i label 5 (side 91) opdelt efter den jordtype. de enkelte forsøg er gennemført på. Ser man på de opnåede reialive udbyttcr. er der en svag tendens til. al sorterne Trebon og Goldie har klaret sig relativl bedre på lettcre jord. Det :'ovarer lil tendenserne i forsøgene i I l997-forsøgcnc ~r Henni ud til al have klaret sig rela!.jvt bedst på den lidi sværere jord. Del var ikke tilfældet i Resultaterne kan Ikkc brugcs til en direkte \

5 V:i...:l'd Tabl'l4 \'arh\l! fy4f: SIII'Ift'rende fortejf( (C7-0~) UdbYlk l mendb)tk. hkø: pr ha V.6rb)l AIlI<l/fonø/( I 3 '4 9 4 Ude landet Sj<dland I Fyn ILolla l I I 0 I V I Nonl I Jylland Hig pr lai AH fal~tet 8(lf'nholm crne jylland J)'lland Jylland 4< 31 Blanding _ 56_ '11- nj (15 lul ().I S 101 AI':~l~ H ' (\It.Ipt'J tl. l.' 15 L' 1.1 Il. L'! 0.1 n7 IfJI Scarlcll I~ \1.lUU L' I.' L' -I.e U 'IX Tofta L Ireholn 1.. I.! '.' l.'!.~ 1.. lin Vi/) 15.:t. ~ U 1..\ '. - J: 0.11 ' '. 4'.Jntu/.'nøsr l -' 14 \ I Blanding J Ikllm 2.7 L I.S LI lu 0.11 L' I' Ijano~ L J.J 101 lam!>a lul ~ 0.-1.lI -.X -.~..~ Mellan 1.6 J.'.:'l (;.Idll: l -lui <;.f! 0.11 i 101 w Punto 01 2.ll -l.? '1'1 LSI) /J.\ J.tI n I. 14 ' cl laln'15 \ 'lirh\ l! /W7 SIlI'Iferendt }(Irlog 0rdt'l t'fru jorrlt\i'( To/wl ( l/aring Spplunuil' jilnr 0l'd.lt t'fra for/mgt r t.:dbyt~ og IDtrudb)lk. hk. ør. h.a I Udb)nt l mc:rujb~lk. hl.& pr. tu I Jordl)'J'IC Forfru!1 VArbYlil 18 I +.1 J82+4 JB 5-8 VArb}g Vhh 1 Andet kom I Ikk~ korn i :~;L I >1 I ~k~ I AlL I ~;~. I FIILI Hkj I I f[lg I I Dr ha nlt nr. ha Fht I nr ''' hu I FIlt' A/lIjf lonø~ 4 9 tll1foll/lrj~ Blandmg SI Blanding {)plk 1.1 1~ U Hn puc 22 -oa '1'1 II.:! IIXI AkAI~ '7 AlexIs '8-2.2 '7 ('oopel 1I.~ _ 101 CI)o.IpC' 1.1 J Scarlcll I.J '8 Scarlclt o.j MauJ -u 97.J '1' \1aud tlq 9' -2..\ '> f)1I To la '00 Tl't'bl'.'.1 I< -1.2 lk Tl't'bon.l2 l II 1112 LSD I.' I.U LSI) I. Tona L' '''' I' Blandmg 5UI U 100 Blanding Ss.< 100 6J llennl ' ~ Ill:nl Allwf IlJrI~ /I /I. An/lll {l/fut/( Banok Bartok I.J '02 Lamba (Hi 0-1 '1'1 Lamba.I..li '1'1 lu Mcllllll -oa ' Meltan Q.l ' 99 GoIJn: o.q lu2 15 [l GoldJC 1.' H:'l Wrcn Wl't'n 0.0 '''' t ' I\mlll :!.-I lu HH. 101 Pumo 1.1<. lui 101 (J.~ Hil Ul).' 1.4 LSI>.. 1. B1aooml! Ale~~. Lunh.i. Hemu. (;IIIJH: Blandlng.- Ale\I\. l.lmba. Henm. Goldl!' Il '''' /I menllg111llg..if ullb) liemt: p<i de ff\~c1ligcjordt)'j)cr. ILlet fllr\~gcnc er gcnncmfl>n I forskellige marker. Tahcl 6 vjcr dc ~upplcrcllde fn)g opllt.'lt efter f(l( frugt. gså her er der \Ild ft)f~kt:llc I de opn:\cdc rcsulw (l.:r. Dc ~unne dog :tnlyde. ;11 sonemc Trebon og Goldie har klarel sig relativt bedre med v. rbyg som forfrugl end dtt.'r andrc afgrodcr. Det ~\ arer til rc\uhatemc l I1l\cndt \cr del ud III. at \unen Henni har ~Iarct \ig hell..t med en anden forrnlgl end kom hvilket og<;3 svarer pænl til ft.'\ultalemc fra Det.. ~al undcr..trcges. al der kun cr tale om forhuldwi.. ~m' for<;kellc. Rc..ullalcme \igcr iue Il(lgCI om forfrtlglen') betydning tor 91

6 Hrsæd Ta~1 7. VlJrbYRsortn med og uden S1ulllpt'be/al'mlU'/{ supplt'mu1l' forsøg (C9 CI A Ulk fla~lnk~m~b 8:: 10 I Ami.flar Pro pr ha...- ~ =~ - AIa/for~øg puc 568 Aluis 56.2 Coopn 56.9 Scarlett 58.8 )1300 ~I Tofta 57.2 Trebon LSD Fa A I B bel Ile A A Y 'u U AlI/aljorS6J[ 12 Blanding Henni 8mok l.amba Meltan Goldic \\'ren $ :' J.2 4.J a 38 Punlo ~A ISIJ I / Blanding AlC'xis. Lambd. Ilenm. GnlJlc udb) tlel. da ror~ogcnc ikke er gt'lillt'lllfort l de!lamme marker. og udb)'tlerne derfor luc kan.'>ammc=nligncs direkte. Tabel 7 bringer rc.~...uhalenll: af de -+4 forsøg l den supplerenje afpro\ nlng. der er gennemfort med og uden... vampehdæmpelse. Der er i disse fr.ig opnåct cl noget højere mr.:rudbyue for den gennemførte hcb:mdling end i de cgcllilige land.-..forsog. Del skyldes l f'lf'le række. at der I den supplerende afpro\ ning er anvendl 1.0 l AmiSl3( Pro i sledet for Tilt lup til wampebekæmpclse. H\'is man :<.ammenligner merudbynerne mellelll de 2 forscgsscricr. <;e~ det. al der i de fleste vårbyg..ortcr er opnået et ekstra merudbyllc for behandling med Anllst:tr Pro svarende lill a. 3 hkg pr. ha. Vårbygsorternes egenskaber l observationsparcellerne lindc:<. alle de afprøvede vår bygsorter i de ~amme marker. Det gor del muligt al foretage en direkte <;ammenlignmg af de enkehe orters egenskaber har budt pt't muligheder for al \'urdere angreb af meldug bygbladplel og ~l...oldplet saml al regi 'trere modnmgsdato. måle lr.:tlængdc. give karakter for lejesæd og notere tendens 111 ncdknæl...mng \ed \crll1odcnhed i både...trl og aks. Den SldSle vurdering er gennemfort på en..adan måde. at der er taget hensyn til...orternes forskelle i modning.tidspunkt. I venstre side af label 8 (... itle 93) ses dyrkmn!!~cgen!\kaberne registreret i observation!\parcellerne i 1997 og karaktererne for angreb afde.3 nævnte o;ygdllllllc. Den hpjre halvdel af labellen bringer oplysningcr fra...nrt 1isIen 1996 for de 34 Jourter. der er optaget pn denne li IC ! b DISse l...arakterer \'edrorcr modtagelighed o\'r.:rfor bygrust og kemekaraktercmc l...omvægt. protemmdhold. sortering. ckstrdktudb)'tte og viskosilet. Datoen for modenhed har varieret med 4 d::lge. De tidligste sorter har været modne den 3. august og de sildig <;Ie soner den 7. august. ))el er ca. 14 dage lidiigere end i Strålængden har varicr~1 fra 53 cm i den meget kortstråcde Joort Cork til 76 cm i den langstråcde sort Evelyn. Der har kun været ganske svag forekomst af lejesæd l årets obset'\:allon~pan:eller. Den krafligme lejesæd er fundel i sorten Sultanc. der har fået en karakter på 2.5 på en skala fra til 10. Kar.u.:.tererne for ned knækmng af strt't varierer fr..t 8.5 i sorten Tofta ned Lil i enkelte af de andre prp\'ede..orter. Karakteren for nedknæknmg :Il' ak.. \'arierer fra I i nummersorten Abcd 2497 ned III 0.5 i rteme Extract. ptima og Trebon. Di...~e.\oidste 2 karakterer kan bruges. h\'is man skal vurdcre lano;risikoen i de tilfælde. hvor markcrnc får lov at stå eftcr fuldmodenhed f.eks. i tilfælde af ustabilt h~stvejr. eiler hvio; mejetærskerkapaciteten er begræn set. Modtagcligheuen overfor sygdomme varierer en del mellem sorterne. Meldugangrebene bar i 1997 gcnerelt \'ærel forholds\-'is beskedne. De kraftigste angreb er fundet i sortcn Cooper med 9.6 pet. dækning af de grønne plantedele. mens der i en meget Slor del af sonerne ~Iet ikke har l...unnet konstateres meldug. Angrebene af byg bladplclog!\koldplel har ligeledes været på et beskedent niveau. Den hjre del af tabel 8 vi...er karaktererne for kernen og den... rnallflingsegenskabcr. Hvis avlen skal bruges til malt. ønskes en god sortering. et lavt prolcinindhold. et højt ekstraktudbytle og en forholdsvis lav viskositet. En...Ior undd af sorterne opfylder disse krav. Del er dog in gen garanli for. at sorten også vil kunne sælges som maltbyg. Det er l ~id...le ende aftagerne. dvs. malterierne. som afgor. om de vil kube en!>rt. og det afhænger helt af deres og bryggeriernes kendskab lil og erfanngeme med lit: enl...elte sorter. Bygsorter og bladsvampe Mtxhage1igheden overfor!l)'gdomme er en \æsentlig egenskab. der SKal lægges vægt på ved valg af vårbyg. sort. I 1997 har der været forholdsvis begrænsede muligheder for at få bedøml Mlrternes modtagelighed overfor dc ne~le sygdomme. for de ) ~ygd()lilll1e meldug. bygbladplcl og...koldplet har det dog været muligt at fin de nogle o;ortsfof'kelle. I label Mer angi\-'cl. hvitkc meldugresistensgener de enke/it.' orter har. I flere af sorterne findes der indtil flere resi...lengener. Sammenholdes meldugang~~nemed sorterne<; re<:istcnsgener fremgår. at der er stor forskel p. hvor effektivt de for..kdlige gener virker. Dc enkelte resi~tensgenerer nænnerc be...krevet i tabel 9 (side 9~). I label I (side 94) er resultaterne fra eis observati on~parc..-d1eropgjort på en lidi anden måde end j tabel 8. Det cr i label I muligl at sammenligne de forskellige resistensgeners effektivitet. da det her cr udnyttet. at der er flere sorter i obscrvalion...parcellerne end j landsfor ~ogelle. pgørelsen i label I vi~r. al der i sorter med 92

7 V. rsæd Tahd lj.. EgcII.\ Å.Clha i \ (lrh\'~.wlrra flj97 bsl=rvaljfblun:ener 1997 'lin vl!kn l om Ncdkmek- Spe Modta- Kar. nmg vcd Mudlalighcd Il:lvrec)'st- cmi gelig Pro- ning V6rb)'c Mod S! r... :C:'lodovmorJ' ocmnt<kr md hed Kom- Rum- lein 50<. mng længde kj<. do. r l:gl Ygi ind- lennj Eks Vi... 'm I<.rd ll Me~ 1 Blad-' Skold- RaceIRace byg- hold tralr.- kodug : plel plct I II stcn~ s~ I ak~ rust odb Sllel \/lwl!i\øk fj 6 4 I Blanding Ri.Tum1Io1Ar.LaUlLy.U \IC'I'.'i/~ m Mlo 5 1 Barke 4/8 ' '.' ' 7 m m Mlo Banol. i/ii 6'.R f. 110.La J J Bell:1 4/ Hen.'I.1 ('l/ll 71 li. 1 ~.'i 95 en Mlo.AI J l. Brenda S 1.5 ' Brm. 'IX Cadeau 'IR Mlo C:l.1ll1l1:ml i/x n 110 m M J 7 Casbnl 4/ K ' C1mlll'c -4/X L '..l m m Mlo.\r J 5 J Cooper 518 '9 0..\ m m AI.La I (ork 7/S 51.S AI 5 b 4 E\'el)'n.lIS en m Ru.l--ll.Wt F'tr;I~I J/S Ferment 4/8 ' Mlo Galll ~/X o- IJ.l 'i.5 m Mlll Goldlc -4/ Hl ' J m Ar.I..-.a.U H.ml..\ 'VII n 0.0.i 4.0 ' m I-lenni 518 6' en ' m L).U Ilcron 5/1' (l m Mlo.Ar J 5 J 6 J Krona 5/R ' m ' Mlo.Ar L:.llllb:\ i/x _\0 'i.0 m m' Ri.Tu J LlIlus 4/11 en m U 3 J I.u~ 6111 L)'simllx 4/8 Ru.La M;idrH' 5/R Mandolin.'lIR MauJ III Mchan 4/8 ~lcnt\lr -4/S Merete 4/8 ~cvld;l 5/11 plic 4/8 plim1 (/11 Mega 5/8 ura.'111 Paloma 4/8 Pllg(1 4/H Punto 4/ M 11.0 '6 0.0 '7.' ' /) n.o (U l.l I.' R n.o (U U n o..~ \ ' 1.3 1(1.S o.~ 0.1 '-' 0.5 u fl :!.o 3.' IJl 0.6 J.' \ (> J 3.6.J 0.6 o ' 0.1 J K fl.'i m m Ar 1\ J 9 7 \ m m Mlo m..\1 5 I ' '...b.la.w~ I. 0.5 m l'.' 5 J I o ' t o_o 03 Mlo o_6.l! m ' R~T~.I~t<l.Hud RCg~:I(' 'V~ Scarlett lJ ~I\l ' ' 1 7 Sull:ll1c 418 6' m Ly 3 7 Tankard ' Tcx:me 4/R J 0.1 m m A1.A~ J Torm Ru.IM rrchtlll 4/ ti J Trianon I.S AI.Ab 2 \Vrcn slll (1 1' J ' ' m m Min 1 J J ABED '8 0.3 ABED 2497.'l/Il Br.473ge ' m m CM hn 4/}l en m CSBA3M9I en m Cb 9S1N 4/~ l Nr<: NFC /R 6' NFC NSL NK m m PF l.! PF 1l202S\ 5/8 PF STRG R m m 70.il l. l..'i VDH / m ' Blandmi! Alcx\~. Lamhl. Ht:IIIlI. (jo1uie Il Skala: 0-1. = Ingen IcJt:t'd. :!) I'rl did..kd bl..dareal. J) Sp«ifik rc~r\1cns <.(' lahcl9 MalI en m U J 2 3 I 4 m Ae J ' R..t!>N.Il' I MC.IM'Jl1 I 5 5 J 8 7

8 Vårsæd Tabel 9. Specifik meldugfl'sistens i lårbygsoner Ab AI M B. Bwl.Bw2 Ifl H. H' JM9 ' Kw La Ly MC Mlo P12 R. Ri Ro Sp S\ T<>2 U W Abys.'Iinian Algerian Arabische Banteng Ilnr...ina Dura Haulers Hulda Ingrid M9 Kredi\ Kw Laevigawm Lyallpur Monte Christo MI. Paula Ragu5a Ricardo Rupce Spontal'le.um Steffi Th<ilih Ukendt Wcihenstephlln Teslson for n:si~ll:n'i I lresis~n~.sen Il u><rn Pl PI 8anleng Borv.ina Dorn IS03R Hulda l3c.:ntdlktc l Pl6 '13 1'()5.P06 P08b 1>22 Plmla Lady P02 Pli P03 Sldli Gunnar DebaAbed MI(Ab) Mlal Mla12 MI(Ba) MI(Bwl lmlbw2) MI (Ifl) Mlh MI(Hu4) MI(IM9) MI(Kr) Mik MLa Mia? Mla9 ml. MI(PI2) Mira MI) MlaIJ.MI(Ru3) Mla6.MI.a14 MI(St) MJ(l'u'2) Mlg.MHCP) I Betegnelsen I parentes er kode for fordl)big f('sistens. hvor rt:m'ilnsgcnct endnu ikke er ldentificerel 1 8etegnehen udcn parenl(~s er kode for el \'eldcfincret remen'gen. Talangivel~eefter en rcsisrcnsbetegnebc omgiver den rlt'kkef<llge rcm.tenscn cr registrerer I Els Paula: Mini. MI(P12); Ml(PI2) er den anden registrerede resilen~ l Paulli UemærtnmgcT I. og 2_ remstens i 'Borwina' 4. resisic:ns i 'Hulda' Rcsislens fr.l 'Ingod IM9' 2. resistens i 'Paula' 2. resislc~ns i Turkish Tabe/I Meldugangreb i obst'rl'(l(iomparrefler l!lil'(irbv~ IY85 I99T Vlrb)R Karakter for meldugangreb Procenl meldug ''''7 An~~l I)CL sone mclduj l ' I 9-l I 95 I 96 Ingen :\.q J AI(AILa).(ALAb) 3.8 :u Ar.(Ar.AhM Ar. Wel.(Ar.AbWe).C Ar.La l JA J Ly(L)'.La).(LyNo) ' RURiLa.WeJ la 11.4 Ru (RuAb)(Ru.La).(Ru.We.Kw) I (Tu2.Ri).(Tu2.R I.Wc) I 0.1 MI-o. (MI-o.Ar). (MI-o.AI).(MI-o.Ly)'(MJ-o.U) U.(U.LauL.Ar.Lal J lm9.(im9.11u4).cim9.hu4.ru).(im9.ru);{lm9.tuuiu-l.ri) lJ2 mge:n \'ulllcnnger pll grund af Illrke:.. Karakfer:skala hvor o: ingen angreb resistcllser af MIo. Tul. U og IMQ reclt set ikke har været angreh af m~ldug. I den anden ende af kalaen optræder enkelte sorter uden resitens. cr er her tale om gamle <:orter. der ikke dyrkes mere. Disse sorter er tag!:l meu i ubsenationsparcellerne om l.akaldle fallgsoner for.11 give en mulighed for at mdere. hvor kraftige meldugangrcbcne ullne have været i dcl cnkehe år. l en midtergruppe ligg.er urter med andre typer af rcsilemgener. Selvom disse resi...tcmcr ikke p~ noge.n mfide er fuldl effektivt: mere. yder de...om det fremgår. en vis beskyttelse mod meldug. forskellene I...oncrnc sygdomsmodtagclighcd under praktiske dyrkningsm:c...ige forhold er Illustreret i figur 2. Del er igel1l1~ll1 de idstc mange :lr lykkedel. at gen- nemfme vårbygsonsforsøgene med og uden svampebekæmpcbe. Der opnået meget varierende merudbytter fra år III!Ir og fra rt til sort. De opnåede merudbytter har således både varieret. alt efter hvilke sygdomme der har været fremherskende j del enkelte år og efter styrken af...ygdomsangrebene. I son.[nr...øgene gennemføres ikke en egentlig 00 hovsbekæmpcl~c. Derfor kan det være van~keligt præci.l.t al \ urderc Ipnsolllhcden af behandlingerne. På lrods af di... ~e forbehold er det muligt ud fra de opnåede rcsultaler at få et gllt udgungspunkl for at vurdere de enkelte sorter i forhold ti! hinanden og for at vurdere hvilket behov for svampcbckæmpelse der kan forventes i en given ort. Den ~Iærkc: fokusering på landbruget pesticidforbrug 94

9 Vårsæd TlIbd II. Øerne Blanding Coopcr ID.l I::! % ID II~ Il Banok IS Ho::ron 104 9' Hl !liS ' JUl) Nevada Lamba I' I::! IS 1').1 99 IS ](l! I_~ Ii'l 10~ ).1 I:! Maud 102 % 101 9S S 98 IS oll.he lk III ' lils 'is Mellan S l 95 AJc\1\ 97 9' Hil 'i<! ol') 95 Kron. 95 9S ' % 96 % Trl'oon I' Cork l 102 Reggae 9S ](I Texane S S C;nninant Lysima:t Henni IS 110 I\) Sullane \ IS IS Paloma 104 IS Hl2 J0.\ 101 IS 103 Dpue IS M3.ndhll I ).1 Wren Punto 102 I.:! Evelyn C3.dcau lui Tofla \l IS fl.knlor lin I] ).1 Merete \01 Bcrela l IIH ptima Scarlett 10l III.' TrillllQn Ii<lrl..e 101 lilli Ferment 10J 103 IS 10J Chahce IS 10J JeU Madros S ' CM (ll)(l IU Brend ~\Ir;'CI J G~ PF J Ifl J07 Peno 106 IS IS 1fJ7 NSL LlIlu~ 10l Nr-C495-[8 10l Lux J 102 Cb Br 4739c rilicgll AbcJ Hil NFC PF lui Abe<! ' Tankard 99 9S 100 Bella CSBA 3049/ VDH Snua Nt-C 4lJ Hanks STRG J 101 Caskam cl 95

10 Vårsæd ~ammenholdtmed de stadigt faldende kornpriser gør det afgørende vigtigt at sorterneer i stand lil al»stå alene«. uden at de skal SIØttes ved gentagne svampebehandlinger igennem vækstsæsonen. Heldigvis findes der efterhånden et stort udbud af soner på markedet. der kan leve op til dette væscntlige krav. Flere års forsøg med vårbygsorter Tabellerne II (side 95) og 12 (side 97) giver en overt;;igt ovcr resultaterne af de seneste 5 års forsøg med vårbyg soner. Resultaterne stammer fra forsøg. hvor der er gen nemføn svampebekæmpelse. Tabel II viser udbytterelationcme udtl)'kt i forholdstal for de enkelte år fra 1993 lil Resultaterne er opdelt på Øerne og Jylland I alle 5 år har der været anvendt en sortsblanding som millesort. Sammensætningen af målesonsblandingen er løbende ændret i den 5 årige periode Ud fra tabel 11 kan man få et overblik over. hvordan sorternes relative udbytte har varieret fra år tij år. Dette kan understrege vigtigheden af al se på nere års resultater ved valg af sort. Tabel 12 viser de gennemsnitlige forholdstal for udbytter over de seneste 5 år for de enkelte soner. Ved beregningen er der ikke taget hensyn til. hvor mange for ~øg sonen har deltaget i det enkelte år. Hvert år tæller således lige meget i denne beregning. Resuhmerne ~r i tabel 12 opdelt p5 Øerne og Jylland Kort beskrivelse af vårbygsorterne Landsforsøgene med vårbygsorter i 1997 omfatter ikke mindre end 64 sol1er. Det kan derfor være vanskeligt at få et overblik over alle sl1ernes indbyrdes svage og stærke sider. For at hjælpe på delte er der i tabel 13 lavet en opstilling hvor der for dc enkelte egenskaber er nævnt de sorter der har egenskaben i ærlig udtalt grad eller næsten ikke. Her t:r således kun nævnt sorter. der tigger i en af ydergnlppeme. For in styrke ovcrskuelighcdcn af tabellen er hele midtergruppen er såledet;; undladl Valg af vårbygsort Vårbygarcalet i Danmark er på ca ha. Der er derfor stor interesse for at markcdsf~c og sælge v&rbygsorter. Til [rods for ul der afprøves mange nye og lovende sorter. er der en grad af konservatisme i son1<lvalg indenfor vårbyg. Forklaringen på dette er i første række at en meget lor andel af det producerede korn forventes afsat som maltbyg. Det er her aftagerne. der i.!>tore træk bestemmer sonen eller sorterne Det er med til at forhale et hurtigt sl1sskiftc. Man kan i tabel 14 (side 97) se sortsfordelingen i de seneste 6 :ir. Sorten Alexis har været dominerende gennem denne 6-års periode. Alexis har kun kunnet fa:-.lholde denne dominerende position på baggrund af. at den er en meget velkendt sort. der er accepteret som maltbyg af de fleste malterier. Ved dyrkning af byg til foder fremgår det af tabel 14 at sortsvalget er noget mere bredt. TalJe/IJ. Kem k(ll(lkrerisrik afvjrbygsartenre I landsforsøg /997. Kun sorler j ydergruppenre er fill'i'lit Tidlig modning Sildig modning SI RG 63495!Fe Tofta Br473geS12 Cork l>f '2 tira Evelyn C;.deau l'sl 9-HJS4 ptima Lux Brilta Bercta KrLt;;tråedc Lllngshiet Lamba Cor ptima Evelyn Brenda P:lIoma ~F Lu Mandolm Bella Britta l>f Hanka Slurkernetle' Småkernooc' Evelyn Ck h:nnenl Ly~imaJt IJunlo Lamba Mandolin Lavt proteinindhold Højt pflelnlndhold Cmk Mandolin Paloma STkG Mdtan Pr CP<' Bercta plic Krona CM 6006 Scarleu rf I.pimax Abed ~497 rthega Larnba AbedHI8 Maud God ~orlerlng' Dårlig surtl'rin1.' Mentor Evelyn Corl< L)'Mmax Mandolin \\ren FenncnI Barke Trianon Derela ok Alexis Cadeau trebon Goldic Linus Hejt ekstrakiudb)ue Lavlckslr:almdb)ltc' Trianon CP<' ok Henm Evel) n Tona Ia \ iskosilel' H_j iskosilef HeDDI Wren PaIoma Reggae Banok Caminant Nevada Cadeilll Berela ptlll1a Goldie Barke Fermcnl Chaliec Linu~ Trebon Alexis CP<' Trianon Kun r(lr..orter oplagct på dan~k 'Vn.. h~te \la/s: Ilf I'drbygsort: AIII'endelse Skal komet sælges som maltbyg I'ælges lu cep terede mallbygwrter. Det betyder i fprsle række Alexis. men også (llldrl' sorter udfra det! enke/te aftagers ()fisker. SYRdomsresi.~1ef1l i prioriteret rækkefolge: Fuldl effektivt l'i1kende n'sistens overfor meldug. - God resistens overfor b...grllst. - Bedst mulig resistens overfor skoldplerlb/adplel. Slrdegenskabfr: - Stift Strlt så brug af l'll'kstregu/erin8smid/er kim /lill/gås. - KrT sird gi\'er ell lettere øst men en dårligere konkurrenceevne ovelfor ukmdt. - Rillge tendens li/lledknæknillg af aks. - Riflge rendnll' lilnedknækning af ~trå. 96

11 Vårsæd /(/H>/ /! n'nlgl (Il t'r wrafimol: I \tir!j\ 1:. /WJ-Y7. Hekl4l\lJet J om;< Urb. l: II< merudb U~ hl ha IJlandl Pnnetaon fuhoid ul Blalxhn P'tø\tl 'I(W1 Forhold lal Blandln Prøt1 'l(lf1 Fllrhnld lal Blandmg 100 '00 '00 I'(lnø~fllr 1'J93-97 Banok ' 104 5gQ '04 Llmbll ' ti)) '''' Cooper 61l~ U Il 595. I' ' 104 (juldlc ' 102 SilA b6..ci S 101 Nevada ' Ilert 62.S N Hil 5' h7l 07 ll Mdlan 61.1.(t. I '00.0 ~ ' MJuJ hl.f -0.'\ 99 5ll.:'i. l.1l M.' AleXIS...(t (t run.. 6!.J '\l('i 2A % f-onølcsdr / CmI l Hn 6lPI L 1111 T«bon ' ' ' 100 RCgglC flx 'i lil Tcxanc ' C'JIUlll;1Il1 flx -la I'i. 0'J7-2'\ 1)(1 LysI01:IX ] J.. f'ondl;(lr IWJ-1J7 Henm J.' '08 Sullmc A 104 nl. 1.' I' 71t) D 10'\ pu 66.' 2.2 'J 'J J lom Hn Ton. '''' 66.' ' Mentul M _' 71.2.R lul Wren 653 t.j ' ' l Ca<.ic..u 6-' I.4 IllI 71_' I. I li::! M~le ~ 23 'l Bert'IJ t'l! \ JlH 71.6 D W.' Punl hs: I' '02 Mlllldllllll hhli n 101 6!' -.'i. I f) :U 101 Scllrlell U 0.0 '00 B..rlC'!:IS.:; -.' ' '\ 101 ptima 653.(t (t '00 Evel)n ~.7 'A Itl 99 Trianon (t F..nøl:jdr 1'196-1':' Chahce I' ' IS ' h:nllcnl bj. 1.' ~ 7H.'i 1.2 I::? Madn.) 64.' ~.(t '02 ('\1 tj6.7 -Q.3 ' (t Ex.~ 64.' (l. 99 (jani.0 -: '.1 70'fi (J.Q.. Brenda S ' cl /afæll-l \'årbygwnemer IIdhrt'dt'lst' i flroct'm Planteværn \Ic-\I' :n Bejdsning Lam 6 10 Il I label 15 \C~ rcsuhalel at 5 If'.og. hvor eftd.lcn af ~fellan Il bejdsmng mod hyxslribesyge er undcfltogl Vænhen af p<k ' en opremnmg af ud\æden \aml bet)'dlllngen af hcjd'c- Gold_e 2 lj 12 a.n.. ~\'alileten er hgelede.. hel)..t I alle fl'ug er amendl 12 ~mftlgl 'iimlllel ud\æd al Alexl_ En anal)''iic for ud..:cd..- \faut! Coope< 6 b.\me svampe vlsle 41 pcl kerner mcd byg'anbes)'gc I Ilennl praksis forekommer der ikke _ megel byg\lribe...)'ge I Muw 6 I. 2..~sæd. Af Hige ud~d...båme \\ampe er der fundel 2- c... J 2 Tofla pet. kerner med plnng\kadcnde \Vampe tfu\<tnum) Treboll Mod disse svampe har der derfor Ikke været bcjd'icbc- Scarlcll I hov. Mentur Der er bcjd\el med Fungul.il A (imut.ajill. All byg Andre soner

12 Vårsæd Tabel 15. Bejdsning n/udsæd kraftigt smit/et med 5rrjhe ')'ge (ejl)... UcI>... V.....-_ {or$'8 I. UbejdscI fw e ml FunglU'JI A- renset ml Fungaz.iJ A renset ml Fungllzil A urenset S. Ubejdset ureoset LSD /-5 LSD 2-5 / ('$'8 I. Ubejdsec - rense ml Fungazll A- renset ml Fungazil Al} - renset ml Fungazil A - urenset.5. Ubejdset urensel..sd /-5 L5D 2 j / for5'~ I. Vbejdset - renset: ml Fungazll A rcn-.et 5. Ubejdset - urenset UD J-5 LSD2 j I'Ddrltg bejd..el..ajltct - flad p<.. ;; l I 37 3J J J J.S ' J! bejdses I dag med Fungulil A dier tilsvarende ImazaJilholdige midler. Del fremgår. al der er opn!l.cl en effekliv bekæmpelse l alle de bejd...edc forsogsled. selv vcd en dårlig bejd..ekvalitet (dårlig fordeling af midlet). Udbyncl er ca. ble \.ct fordoblct vcd :U bejd-.e. h.. ilkel \ i..er. al slflbesyge kan \ære meget tabvoldende. hvi~ s\'ampen får lov til at ()pfonnere sig. Der har Ikke været mcrudb)'lic for al oprcn<;e ud~æden til ~åsæd. Stribes)'ge er den al\'rlig~le IId!iled:-.biJme sl'lullpesygdom i w:lrbyg. Undlades bejt/ming I mere end l (ir. kan wompen opformeres oldsomt og lære årsag 1I/~t{Jre udb\'rtewb. 5mbes.\ ~e kan kil bekæmpes \'ed be}(/...ning. Nogle.wrter har en god resistens od slribesyge men i IIm'et/parten af de dvrkede!>urrer er resis/('nsen ikke kendr. Afprøvning af midler og behandlingsstrategier I 1997 er der afpro\'ct lidt færre svampcmidler i vårbyg end tidligere. men afprovningen af slrobllunnet Anustar ProlAmi<;tar er fon..at og oget lidt l forhold III rorsøgsomfanget med <mobiluriner i \årbyg er dog ikke intensiveret l sammc omfang m I \'intersæd Dette :.kyldes. at bekæmpelsesbehovet generclt er megct lavcrc i vårbyg ng det potentielle merudbytte ved at anvendc de nye midler er derfor mindre. 1X1le er bekræftet i forsøgene I hvor Slrobilunner har været afpro \et i vårbyg I landsforsogene Tabel /6 Blads\'WtlfH - a!prøl'tung afstrobiluriner. (C12) øqp< Udb.... p<... olie.. lin -lomoe Blon#g I. Ubehandlet l Mcgaturbo I os l Megalurbo l Q l Mentor I Mentor l Q Mentor J I Anustar Pro I ArTll~tar Pro.J Q JAmJstar Pro I LSD / LSD 2-9 /2 V /or.fg. I. Ubehandlet I Mepturbo I Anustar Pro' L IAmislar Pro' l Amisw Pro l ' 3 I. 10 Amislar 2 II. 05 'AmisLar I Amislat 4 LSD/J2!Sl ll 6/' J.I 0.9 I Lidt andel blandingsforhold mellem de to aluvstofftt i 1995 l ForYcntede priser _se lelst Led :!-9 behandlet i stadium l l 2 J J 4 l tabel 16 er effekten af strobilllrmerne Amistar Pro ug Mentor sammenlignet med TIlt Mcgaturbo. Mentor er afprøvet for f~rste gang i landsforsøgene i vårbyg. Amistar Pro indeholder strobilurinet azoxystrobin og fenproplmorph. som er det aktive stof i Corbel. Mentor består af strobilurinet kresoxlm-methyl og fenpropimorph. I Amistar Pro indgår fenpropimorph for at forstærke cffekten mod meldug. I Mentor indgår det der Imod for at forbedre den kurative virkning mod meldug. Amistar Pro og Mentor er bredspektrede midler. Amislar Pro udmærker sig i byg ved en specielt god effelt mod bygbladplet. Mentor har derimod specielt god effekt mod meldug. I årets forsøg har der generelt været svage angreb uf meldug. mens angrebene af bygbladplct har været moderate. I tabel 16 er slrobilurinernc afprøvet med en enkelt behandling i hel. halv og kvart dosering mens Tilt Me gaturbu er afprovet i hel og halv dosering. Der har været relativt...'age angreb af s'iampe~ygdomme.og der er opnået sm. merudbytter. Skoldplet og meldug er blevet ensartet bekæmpel med de 3 midler mens bygbladplet er blevet bedst bekæmpet med Amistar Pro. Forsøgene er udført i ptic (2 forsøg) Henni Bartok Meltan Goldie Maud og Marcs!. De højestc merudbytter er opnået ved anvendelse af Amistar Pro og de næsthøjesle ved anvendelse af Mentor_ Strobllurinerne er endnu ikke godkendt og derfor ikke 98

13 Tabl'l/7. B/adswullpe - middelaftm'l'flillg. (C/J) Pet. dzklllng af _.. Antal Udb og Virlon Skold I Mel-I :~: bl' b 199 ~ fors_g I. Ubehandlet )( 0.5 I Ri\'al x.2S J RJ\'aJ 2 J :! x 0.5 I TIpIl' l.s. 2x 0.25 lliptor J 6 l x 101 Amismr Pro I x.~ I AmiSlar 7. I x 0.5 I Amistar Pro I x 0.25 J Amlstar 3 8 1)( 1.0 IAml'lar Pr 9. 1 )( 02 I Fortrcu 3 LSD 1 11 LSD 2 9 Lcd 2 7 nchmdlet l 'Iadlum Lcd li og 9 behandlet i ~tadlum plet dug p&rt >!ri ;.. Cl j (TJ_K md ml'ill'i bladplt/skoldpf l. Ubehandlet 14 S 2 2 x(u 1 Rl\al.J J.2x.25IR.i\al I 3 J 2)( 0.5 1Tiptor S2x.2SITiptor l 2 6 I )( 1.0 I Amlt:&r lro I x.'i I Aml'l;a( I XS I Amistar Pro I x 0.25 l Amistar I )( 1.01Aml~larPro I )( 0.2 l Fortrtu I 6 um I y LSl>1.-Y o lj I SSI ' J..U J ' ]()..31 :'\9-45 ] '.8 I.J U. marked... fort i Danmark. For at \'urdcre rcntablliteten I de n) c I) per ffildlcr er der gennemfort en beregning af neuomerudb)ue I enkelle labeller. Bl.a. I tabel 16. Fir maerne opiy'icr. al ~: fremt midlerne bliver godkendt. fo... enter man en pn.. p:\ 430 kr. mk!. afgift og eksk!. moms for en normaldosis Amistar (1.0 I pr. ha). 530 kr. for en normaldosis Amistar Pro (2.0 I pr. ha) ~amt 3 W kr. for en normaldoi... Menlor <0.7 I pr. ha). ct fremg r. :11 kun behandling med han dosenng Amlslar Pro og k\'art dosenng Mentor har \'æret renla bel. men nenomerudbytlele har værel sm~. I gennem llnit af forsogene I 1995-% har en han dn'icring Arni 'ilar Pro ug:'i~ klaret..ig bed..1. I dise år bic\' ren Arni..tar lillige afprø\'ct. og her gav kvan doscnng dct hjestc ncllomcrudbyuc. I label 17 ses resultaterne fra en n) forscgsplan. hvor RI\'al. TIplor og Anuslar ProlAll1i~tar er afprohi I hah og k\an dosering \ed 2 behandlinger. fon.()g~led 9 er FortreH afpro\et for for~tc gang i landsforsogene. ForlrC er Ikkc ct ~trobilunn. men cr specielt vcd. at del udelukkende Virker mod meldug og har en usædvanligt lang virkningstid (op lil 70 dage i forsag). Fonress bør derfor udbringe... tldligl i \:ekstsæsonen. forsogsled 9 cr Imdlet udbragl I \æk.sl.stadlum (begyndende strækmng). Vårsæd J 3 af forsogene har der været meget skoldplclg Id dels bygbladplel. og der er opnået relativt Slore merud byller. Forscgcnc er udfort i Maud. ptic og Goldie. Byg bladplet er blevet bedst bekæmpel med 'ilrobilurinet Amistar ProlAmistar. h\or del hjeste merudbytte ogs~ er opn~el. Skoldplel er ble\'el ensartet bekæmpet i for sogsled 2 7. Samme resultat er opn~et i de re\terende 2 forsøg. Ami~tar Pro/Amistar er ikkc godkendt. men regnes der med de forelobige priser. har 2 behandlinger med kvart dosering Amistar Pro/Amistar i forsog...lcd 7 værel mest rentabel i de 3 for...og med me~t bygbladplellskold plet H.6 hkg pr ha i nctlomerudb)uel. Da meldugangrebene har været megel s\'age. er der ikke opn~et sikre merudbyner med Fortress. I de 2 fr'108 med ~\'agcrc angrcb af skoldplet og bygbl:ldplc( er dcr opnåct lidt la\'erc merudbyner. og det hojc<ile nenoruerudbyue er opnåct l forsug... led 8. hvor der er behandlet en enkelt gang med hah dosis Ami~t:tr Pro (3A hkg pr. ha I nctlomerudbyuc). ~eldugangreb er Ikke angivet. men der er opnået et sikken merudb)'ue... ed behandling med Fortress. Ff'\ogcne er udfort i Maud og Lamba. I forsogsled I. 2 og 6 er foretagel k\oalirersanalyser mht. egnethed til maltning. I de 3 f{)r~øg med de kraftig...tc angreb har ~orteringen i genncmsnjt været 9193 hh\' 96 I de 3 forsogsled Der henvises l\rigt til tabelbilagel I forsøgene er optalt amal grønne blade pr. strå omkring midten afjuli. Behandling med Ri\ al og TIptor har oget antallet I forhold III ubehandlel. og strobtlunnet har øget antallct yderligere. Del er \clkcnd!. at strobllunncr ne har en»jurgrøllflelldl' effekl«. og at behandlede plan ter holder sig gmnne i en lidi længere periodc. TJhel 18 \ l:-.er resuhtlteme af den fonsalle afprovmng af forllkelllgt :lillal behandlinger og dosennger af Tilt )'lcgaturbo. I 1997 forsogene indgår 2 forsogsled med afpro\ ning af...trobilunnel Amistar ProIAmllar i hah docnng med en og to behandlinger....orsøgene er udfon t Maud. plic. Memor og AleXIS. Bygbladplel har værel mest udbrede men generelt har angrebene af svampesygdomme \'æret svage. I gennem..mt af forsogene har ingen af strategierne med TIlt Me galurbo været rentable. Amistar ProlAmislar er ikke godkend!. men regnes der med foreløbige pnser. har kun behandljngen I forsogsled 8. h\ør der er udfon en enkell beh:lndling. \ ærel renlabel. Nellomerudb)'uel har dog været lavt. nemlig 1.0 hkg pr. ha. I forsogsled 9 er behandlet mod s\'ampesygdomme Ifolge PC-Pltmu.'l'fuIIS I ejledning. Ved bek:cmpelsesbe hover anvendt Tilt Megaturbo. I gennemsnit af forsogene er an\endl 0.3 I Tilt Megarurbo pr ha. men der er Ik ke opnået et rentabeh merudb)lte I gennem~ntt af 23 forsog i de..id!<>ic 5 r er der ogs1\ opn. el relati\l lave merudbytter I alle forsogsled. Ved vejledning Ifolge PC-Ptantc\ærn er der I genncmsnlt af forsøgene anbefalet 053 ITIh Megaturbo pr. ha og opn~el cl beskedenl neuornerudbyllc. I tabel 19 er effekten af TIh Mcgaturbo sammenlignei med Slereo Ee. ~onnaldosenngen for Stereo I b) g er 1.6 I pr. ha. Stereo består af akti\ stoffet cypr(xh 99

14 Vårsæd TaMI /8.1Av~dosl'rafS\anlJNm'(Jdd(CI4) ':.;':. Bo- V -- -l I forsøg l. Ubehandlet 2_ 3 x l Mcgalurbo 3. 2 x 0.25 I Mtgalutbo -4 2 x 05 l Megalurbo 5. l x 05 I Megalurbo 6. I x 0.25 I Meg.lturbo 7. I x 1.0 IAmisw Pro l x 05 I Anusw 8 I x 1.0 I AmiSIw Pro 9 PC-Plantcvzm syl LSD 1-9 LSD]-9 lal... - pr illi> ud CL IYI... bytle l 2.7 -D 0.50 l l \) 0.2S l 05 -L::! ' / 2.l / Jftm'l>: \. Ubehandlet ] )( 0.25 \ Megaturbo x 0.25 I Mepturbo I x 0.5 l Megalurbo.S PC-ptanLe...~m lyg ' LSD /-9 I.J LSD 1-9 M F()r\'entedt prt.\c'r - se tent. Led 2 behandlet l 'l3(hum Led 3.4 og 7 behandlet I 'tadlum Led 5. 6 og 8 i stadium 12<\7 nil og propiconazoj. som er akliv:-'loffel i Tilt 250 EC. Et forsos med meget skoldplet er vist for sig seh. I delte forsøg er der opn el en ensanet bekæmpelse med de I midler. Der har værel en lendens lil. at Slereo har resul teret i del højeste merudbyuc. men forskellen er Ikke statistisk sikker I de øvnge ff'>øg har der kun værel svage angreb af svampesygdomme. og der er iue opnået sikre merudbyuer. På side 58 findes en oversigt over de godkendte svampemidlers effeln overfor svampesygdomme i byg og hvede. Der findes ligeledes en oversigt over effekten af nye. ikke godkendle midler. Planteværn i maltbyg Tabel 20 viser hvordan bekæmpel'ie af 'i)gduliunc: og skadedyr samt vækslregulering har påvirkct halltel og udbyuc i mahbyg. I forsogsled 2 ~ er smmpebekæmpebe med :2 gange hal\ dosis Till Megaturbo :-.ammc:nlignd liled 1 gange hah dosis Anll'~tar ProIAmlstar Skoldplelog bygbladpiet har været de mest udbredle svampc'i)'gdomme. B)grust og meldug har ikke optrådt l forsøgene. der cr udfon i Maud n ff'>og). plic (2 forsøg) Alexis. Scarlctt og Texanc. I (or.øpled 4 6 er anvendt Amistar Prol Amistar i 2 gange kvan dosering iooamt en enkelt behandling med halv og kvan dosering. Begge midler har haft ensanel cffekl mod ~koli.jrlet og T(J~l /9 /Audoserajsvam(NmidiUl (e/j) ~;. Bo fiol iddob CLIYI V UlIt I{orsøg mtgtl skoldplt't l. Ubehandlet 2. ] )( 025 I MC'galurbo x 025 I Megaturbo x 05 I Megillurbo t x 025 I MegalUrbo xAISlereo ~ 7.2 x 04 I Stereo lxI:tIStereo x04ISlen: tid /-9 /997.2{onø/l. I. Ubehandlet 2. ] x 015 l Megulurbo x 02.5 I Megalurbo )( 05 I Me~aturbo I x 0.25 I MC'gamrbo xa I Slereo x 04 I Slereo x 0.8 ISlereo lx.4ISu:reo LSD /.</ LSD 2-9 /996.5!lIrs_g l. Ubehandlet 6. J)( AI Stereo x04ISlereo x8IStereoJI I x 04 I Slereo '2.5 LSIJ / 9 LSIJ f.i I 003 -:.': _ byde SI ' l.' l \ 03 ' l M. Lcd 2 og 6 bthandlel i sladium 26-2<: Led J og 8 behandlet i \t3(hum Led 5 og <:I behandkl i.stadium 32-.'\1 l '443 0-' <: l M ns bygbladplct. men Ami~lar ProIAmistar har resulteret i det højeste merudbyttc. Et forsøg i Maud med meget skoldplet og bygbjadplet er vist separal. Amiitar Pro/Amislar er Ikke godkendt men regnes med de forclobige priser på strobilurinet og en maltbygpris p~ 100 kr. pr. hkg. er del højeste neuomerudbytte for s\i'ampcbekæmpclse i fors~'get med de kraftige angreb opnået i forsøgsled 4 (5.3 hkg pr. ha) hvor der er an\'endt 2 gange kvilil dosering Amistar ProIAmlo;;tar. ( gennemsnit af de øvrige 7 foro;;og er der kun opn el et rentabelt merudbytte l ff'>øg...jed 6 med et nenomerudb) ue på kun 1.0 hkg pr. ha. Ved at sammenholde forsogslcd 7 og 8 med forsøgsled 3 hn effekten af skadedyrsbekæmpelse med Sumi Alpha vurderes. I forsøget med meget skoldpletlbygbladplet har der også' æret mange bladlus. og merudbyltel er øgcl med 3.3 hl..g for skadedyrsbekæmpelse i vækststadiul En yderligere skadedyrsbekæm pele i vækststadium har ikke ~get menlljbyttel. I l 1.. 2A /.7 M...12-J

15 \' rsæd 1\:1 \trli K~NI. Pet. dz~nmb ar mg ro< ha Pcl ri V'rba m«l htll~. Skold Bygblad Pet ~~me - I prol~1 bladlus gnav pkt p!el TKV. o\'c:r I kerne Udb. og N~tlo- 2.5 mm merudb n\crudb. llin'iuf Ca I. Ubc.handlcl I % ~. ~ x05 (Till M\:l!oaIUlhn 7< 1.0 l ';-4.11 '> L' J. 1)( 1.0 t AmlSlar Pro I )( 0.5 I Amlslar 70 4 SSA l x. <; I Amislar Pro l x n.2.'; 1 AnlJ~I.1I Ul.<;4.~ '7 89 5_1 S I )( 10 JAmislllr Pro ' S l x 05 1\ml'l.lr I'n 1.0 -;.U) ') I )( 1.0 I Aml~lar Pro I SlIffii-Alpha I )( 0.5 l AmlSlar S ' l )( AmJ~I;U Pro -+- f1.2 I SlIml-Alphoa I ;J< n.s 1 '\II11'IM...21lIlmAlph 0.0 S'i )( 1.0 I ArniSlur Pro I )( 0.5 I Amistur Ceronc fsf) f '/ 2.J cl /9y7. 7/ond Ubehandlel 7 2.J x.s 1 rllt \fegiltllm1 L' ~ l 1 )( 1.0 I Anustar Pro I )( 0.5 I AmI5tar ILI I li..'i I Allll'l.1J Pil) I )( 0.2<; I lm'i.lf IS S 1)( 10 J AmistlU' Pro o J )(.S 1Ami'l.lf Pro I.S l ! II.~ )( 10 J AmiSlur Pro.0.2 I SUlm AJptul I )( 0.5 I AmJslar I x 1.0 I AI1I1'I.lr p (J.! l uml-l\lrh.j 1 li (Jo I\nlllar J SUllu-Alphoa 1.' (Ul 49.s 11.1\ )( 101 Anusw Pro 1 )( 0.5 1AnlIstar.015 l Ccrone 7 I {~\I} I Y l. {~\I} ;:!.(J J.7!'~crqc t-oioaj Forclltl'Jl' rn...:r '\:ld.'1 I.cJ 1--l!l 7 <j hclmi1jlc11 'I.JJIUIlI 111 ~I lt)-4~ I.c-J '; n~ fi ~h.lildlrl 'Iokllum ~ll ~I gennem...ml af de nvrige 7 fl'ug cr mcrudbyucl forbedrel med 1.7 h~g pr. ha ed ~kadcdyr~bekæmpele I \:ck<imadiulll 3U-31. Vcd ;l(...:ul1tllt:llhol<.!c r{)r\~'plcd 3 og <) fremgår del. :11 Ifrkstrel!u/erillg mej Cerom: I~kc har rc...uiterct l <;lkre mcrudb) lier Sonenngen har \'ærel huj t forsogene og er kun bleh:t lidt forbedret afde fnr..l.dligc behandlinger. Strategi i sortstyper al vårbyg I 1994 bic p~bcgyndl en ff:'llg~eric med oel fonn.l al bcly..c den optimale \ampebchandllllg I soner med for <~clh!? modlagelighed mcrfor blad\\ampe. Sortcn Ale'( is blcv valgl \om repr:c\clll:mt fnr...ortcr. der er rt'i/\ tf'li Il' mod 11/e/du[:. mnl hvxrtll tmodu/f:l'iige. Mcll:Jll rcpr::c\cnlam for..oner. \om er re.f/.hell/t' mod meldug K b.\jfnot. men.. Maud blc\ \algl \lll repræ...cntjili for!-orter \lll er motitllg'-nt' for me!dux og mdre ml/ia!fe/x I'erfir h\ gnhr. Sortcrne modtagelighcd merfnr b) gbladplcl og ~oldplcl er lllc Inddraget. fordi modlagchgheden o\erfor di\\c sygdommc generelt er dårligere belyst. Det har dug \11\( sig. al Ini... er rcl lillkltagc- 101

16 - Tabel II S~'ampebdQ!mpelse/l\pesorler aji'clrb)k (CJ7) 10loi IolI- Vårsæd - I MaIS V fon.g l. Ubehandlt:t 2. 3 )( 0.25 ITill Megaturbo 3.2)( 025 ITilt MepbUtIo 4. J )( 0.1S ITilt Megatutbo 5. I )( J. IAmistar Pro l )( 05 I Amistar 6. I )( 1.0 I Amistar Pro 7. 1)( 0.5 JAmista1 Pro t )( 025 I Amistar 8. I )( 0S I Amlstar Ilro LSD / 8 LSD I6forspg I. l1i>dw>di«2 3 )( 0.25 l Till Megaturbo 3. 2)( 0.25 I Till Megalutbo 4. I x 0.25 I Till Megalurbo 5. I )( 10 JAmistar Pro I x 0.51 Amistar 6. I x 1.0 l Amistar Pro 7. I x 0.5 I Amista1 Pro J x 0.25 l Amistar lo; 1)( 05 I Anustar Pro I..!J 1-8 IS l-x 0.75.so Mdf(ln /!' l l 4 :: Iq''''' ad -TltVa I'':';'' 1I61~ Ca. I 2.:1_ 11 fs :'0 I o.~: J J l ] l J J.I ~ ' <> '..I J /.2 l.l 5< l..l I.J -<>A l. -l5 ll -<>J l <> l.l 199-:' 16 j')rjtlf! I. Ubehandlet 2. 3 x 0.25 ITill Me1!;llurbu 3.2 X0.25 I Tilt Megalurbo 4 l x 0.25 I TIlt MCf'alUrbo 5 I x 10 I Ami..;w Pro I x 05 IAmislar 6 I x 1.0 I Amislar Ilrl) 7. I )( 05 I Ami.slar Pro I x 0.25 I Amistar R I x 0_5 I Amlstar Pro '~\lj l-x L..'S1JlX 1'l-olcmcoJc priser - <(: tckst l.ed 2 hch.mojlct i stadium I.ed 1. _~ ug 7 bchamjicl1 ~ladium Lcd 4. Il (l~ II Ix:hanoJtcll \ladium Muud J 2 l 0.25 lu (J J l 2 l 0.15 n4 () J IJ 12 l _17 59 W J l6-14 l U J.J hg o\'crfor di...c )gdomme. mens ~1e1l3n kun er mindre modtagelig. Maud er del\! nuxllagdlg. Formålet med forsøgene er på Cl lidligl lid:-.punkt al have et bud på den opllrnalc svarnpctx;kæmpc1..c...trme ~p i.'(1' Iner med liwumde modtal.:l'iikhed overfor bladsvampe. I [abel 21 er \ bl arcl TC..u!lalcr. Tidligere år. forsag er iue \ l!. fordi ff'iogsplanen er ændret i år. BL.I mdgar der nu cl..lrobilurin i afpro\ ningen lor al undef\oge. om den opltmale '!Irategl \ed anvendelse af et strobilurin er anderledes i de fo...kellige oner end \ ed brug af Tilt Megalurbo. Der he\'tscs l stedct III \-e~igten I I tabel 11 se\ s\'ampeud\ lklingen 1 de ubehandlede forsogsled l senerne i lobet af vækslsæsonen. Angrebene af meldug og bygrust har været meget svage. og an grebene af bygbladplet og skoldplet har været svage til moderate. 'liif MegQwrbo. rorsogsled 2-4 er der udføn 1 3 behandlinger med kvan do'\cnng Tilt Megalurbo. Udregne... nellomerudbytter. har Ingen af strategierne i Alex.is og Meltan i gennemsnit af forsøgene været rentable. I Maud er der kun opnået sm neuomerudb)'tter på 0.3 hh\'. 0.6 hkg pr. ha i forsogsled 3 og 4. Amislllr Pro. l forsogslcd 5-8 er der behandlet med trohilurinet Amistar Pro i forskellige dosennger og an- 102

17 Vårsæd An'lrt'h ajsm(rfderfutl't'r f I'(jrbl'g har Huel mere udbredt eml ti(lfflllt i Spredt; marj..etl Jes ljllejaldem/e KU' II! plaflter:. RHer mali I pirullenjt'. Jølger de le/ med. K fn't'fi ululerjort/uj..e l.'t1ul' ses Derer getl ImillKIlederfnr J..e'm\k IU'kælfl[w/w' AnXI'I'b kan kllflj(nt!kmfllllt' IU'iJ tll'i'fimul i'f t/}'rket gnt'\' da wurldere kuli lægger (t'g i xr(n De kraftigste ankreb 'it'\' IHN e/fer)lt'l1.' tin ~rll'\d\'rktllll}':'wn'enll' har i'fl.j-arig fuil'ikling l!. al/greb t'r ru I'a'rst 2. og 3 år efta omplc>jllil/~af l.'ræ\ fimji lan't'nlt' det fontp ar lel'pr afgræston'en NtJr delll/(' f'i' 0$(1/ ktl\ter fan'ei' flt'.'iig 0\'(' (f/k'et/i'''. Na'\{l'll alle n{grodt'r kut! (liignbt'\ mell pimlier. som IlluJ..er S;1:. er me.h toft'raml' for (lilgreh. TtJlu JJ SHJml)(heJ..tl'/~/St' i f\pt':iorter af I drb\'!:. (CI7) tal behandlinger I for..ngled 5 og 6 er dcr anvcndl halv Pl:l dzlnina in I fubehanulc d~ring og i fnr'\l~g\lcd 7 og 8 kvan docnng. ØnsÅ.l's S'...b Jfi/6 11>'7 t1jelitell af 'itmhilurillet \Wf/1ligtll'/ ml d Tilt Me~a /f) f{lrs.~ turbo skol jll'øg\'h'd 3 ok 7!tltv. Jonøg\led.J 08 8 derfor WlflJml'flli~l/('\. Meldu~ I 0.02 Ami.'>lar Pm er il..l..e glkil..cndl. men rc~ner med dc fo B)8ru~t U () (U rehthlge pn\er. har ingen <.Ir de ;Ifprovedc strategier Bladplel 04 7 været nkononmk rentable I den nllnd~1 modtagclige <;on Sl.:uldplcl I 7 Meltan I ~'l3ud er der i gennemsnit al forsogene kun op- M~l~n njct sm ncllomerudb) Iler med del h~)je...te nellomerudb}uc I fi'spgrk116 og 8. hvor der er hchanllkl en cnkclt Meldug )gnl~t () () gang med halv hhv. kvart dn\enng (10 hh\' 0.9 hkg pr Blltdplct ha i nclltllllentdhy(lc) l Alcxls er der ogs:'l kun opn:'lcl Sl.:oldplC' ~ll1å ncllomcrudhyncr dcr dog har \ ærct lidi højere end i Maud ncmlig 1.7 hkg pr ha i det bedste for<;lgslej ;\1uuti Meldug I I I 0.8 <;om har værel cn enkelt behandling llled kvart Jmcnng. B)gru~t () () () I A1e'l(ir er J..l'all1eti'fI med henhhk på egnethed til Bladplcl I S 7 mult hyg ligdcde\ undcnlgl Sonenngen er ogel svagt SI.:1I1dplct 9 ved o;;\ umpcbchandlingcmc. mcn dcr har il..ke værel nogen afgorende forskel på. om der er behandlet med Tilt \It'kshladiurn Megaturbo eller Amlslar Pro. Pel angrebrk' planlc'r 3t15 J' \. U FN)genc fonsætier t\ll.'xi~ 103

18 Sorter I tabel 23 ses en sammenstilling af de opnåede bruuo- merudbytter for svampebehandling med godkendte mid ler (1-3 x I pr. ha) i forskellige vårbygsoner i 1997 og i tidligere år. Sorterne er sorteret alfabeli~k. Fra år til år er anvendt en varierende kemikalieindsats. I 1997 er der anvendt i alt I pr. ha. pgørelsen bygger både på sortsforsøg og plantcvæmsfol1~g. I 1997 er der udført færre forsøg end i tidligere år. idet der i mange fors~g i stedet er an\'cndt strobiluriner. Det skal påpeges. at der ligger et forskelligt antal forsøg til grund for de viste merudbytter i de enkelte sorter. hvorfor tal lene iku er dj~kjt! sammenlignelige. Tallene giver dog et indtryk af nl\'t!que( for merudbyneme for svampebekæmpelse. Merudbyueme er både et udtryk for M>J1ernes modtagelighed årets smineuyk og midlernes effektivitet. Fra år til år er forskellige svampesygdomme dominerende. Det fremgår al de højeste merudbytter i sorterne i pe. rioden er opnået i Her optrådte meget ridlige og kraftige angreb af meldug i modtagelige soner. Merudbyueme i Alexis i 1993 skyldtes hovedsageligt bygrustangreb. I 1997 og de øvrige år er der i gennem snit af forsøgene opnået relativt!tma merudbytter. I 1995 var skoldplcl mere udbredt end normalt men merudbyt Ierne var alligevel forholdsvis små. fordi det torre vejr fra sankthans og til høst salte udviklingen i stå. Seneste drsforsøg med smmpebd:~mpelsei \'arbyg har visi: - at der findes mange sorter h...or.h'ampebekæmpelse heil kan undlades. e//er li\'or kun en meget lil/e indsats er pdkræ~ et. - at en indsals pd normaldosering ofte har...æ ret mest remabel i forsøg med mere udbredte angreb - 01 o\'ensldende klmkiusioner ogsij synes at g{l!ldl! ~'ed brug afstrobiluriner. Denne konklusion er hauret pd dejon'en/ede priserpd slrobiluriner. PC-Planteværn PC-Plantevæm er et beslutningssiøtte sysl.em der kan vejlede om behovet for bekæmpelse af sygdomme ska dedyr og ukrudt. Programmel kan købes på det lokale planteavlskonlor. I forsøgene i label 24 og 25 er afprøvet PC-plante værns vejledning i bekæmpelse af sygdomme og skadedyr. Forsøgene er udført i mindre modtagelige hhv. modtagelige sorter. l forsøgsled 2 og 3 er indlagt nogle»standardled«hvor indsatsen er højest i de modlagelige sorter. Da fon.øgsplanen er lang. er det begrænset hvor mange standardled der kan medtages. l forsøgsled 4 er sygdomme og skadedyr bekæmpet ifølge PC-Planteværns vejledning. l forsøgsled 5 er afprøvet en justeret udgave. Her er doseringen for svampe- og skadedyrsmidler i højere grad tilpassel klimaforholdene i perioden forud for behandling. Forsøgsled 6 og 7 er behandlet med 75 pet. hhv. 50 pet. af den dosering som PC-Plantevæm har anbefalet mod svampesygdomme i forsøgs led 4. Evt. skadedyrsbekæmpel~e har været den samme i forsøgsled 4-7. l forsøgsled 8 er udført samme behand ling som i marken omkring forsøget mens en lokal plantevæmsgruppe har givel forslag til bekæmpelsc:stra tegi i forsøgsled 9. Tabel 24 viser resultaterne af 3 forsøg j mindre mod/age/ige soner gennemført i Bartok (2 forsøg) og Lamba. Det fremgår at tabellen. al der kun er opnået sm5. og usikre merudbytter for svampe.bekæmpclse. Der har ik ke været sikre forskelle mellem de enkelte behandlinger. Kun ved anvendelse af PC-Planleværn er der opnået et positivl neuomerudbyhe for svampebekæmpelse som dog er lavl i forhold lil el behandlingsindeks på Bekæmpelsen er udløsl mod bygbladplel/skoldplet. Det lave-lle kemikajieforbrug er opn et ved at følge planteværnsgruppernes vejledning og det højeste ved al følge markens plantevæm. Det høje behandligsindeks her skyldes bl.a. et behandlingsindeks for insekticider p Nederst i tabellen ses resultater fra hvor der ogsa blcv opnået relativt små merudbytter. Det lavesl.e behandhngsldeks i forsøgsled 4--9 blev opnået ved at følge PC Plantevæms vejledmng. I 1995 anbefalede oa.. liliiyao Alexis ok Coop Goldle Henni l. Lam Il Moud Meltan l.3 33 l.l Menlor pti< l. Scarlett Tofm l

19 Vårsæd Jahpl u Vn PC-P!mIlPI'II'm I //lilli/re modtare!ig(' WI/('r. (C/8) Pct. d.'rk.nill8 af Hkg kmw: pr ha Be- B p1. tri 8y... m<d MeI- Slold ~'<> Udb. bladlus blad køn' 1In&~ h- pid plet mcltk: fb.. Ca l1n C. lin l I 7 9 byt1< l jijrløl( l. Ubthandlct 28 o l x.2<; I Rllal '8 l l lu I RI\II + 02 I Sumi.Alpha l J PC Planlclæm. d}'r/\)'~ 1.0.Jl 100 o l Vi 0.<; 5. PC PbultcvZJn dyr/syg Just ' l () p(' Planlcl':rm. \yg. 7~l} :!'i o l 14-0._1 7. PC Plantevrm. syg. 50% '9 27 l. 08 X. (\ l.arl.cll' planlcla:rn nj 11) n 9. Planlevll:msgrupper '8 2' l LSf>' I) LSf> % \(..ltjt< I. Ubehandlet IIS 62..J 1. I ~ 01<; I RI\JI ~ 111)1.' <; I RIval Sumi-Alpha ' PC l'lilnlclæm. dyr/'ht l PC Pl:lIlle\'zm. dyr/syg Just PC PIlnle\æm 'Hl 7'i<; R7.H J Ul PC Planlc\ zm. syg SQlJ ' 8 \1JII.(n plant(' crm... J2 D'i 0.1Il'i l ()~ 1...' 9. Plank\-Itmsgru~r I ISJ) I II ISf) 2. II ' /995.J 10/løs.:. I. Ubehand1</ J x(j.:!'i l Rllal 1.0 :!5 l7 lil l l ]0.25 I RIval + 02 ISunu.Alphl DI I '.1 :!.I PC PI.anlcl<l:m d)f/~~ fl.i I PC Planlc'iæm dyr/..yg. JUSI <J7 8 Marl.cn plantcldtn 1.' I :U l.i 9 Plamevzmsgruppcr \ _04 LSD l-v /.' LSJ) 2 ') /.7 led 2 Il \ hdl..n(li~l 1KIIUIll '2 n ' cl PC Plantcværn liog en relativt huj llld..at i forhold til det opn!tcde mcrudhyue I for...ngsled 2. I 1997 har der i lighed med 1996 Ikke været noget Ikk~rt udhyuclab ved al halvere den af PC-Planlevæm :mhcfaledc do...cring mod svampcygdomme. f tjhel 25 se'i re'lultateme I tnojlg~ligt sorter -or gene er udfllrt i Maud og Texane. I 1997 har angrebene af meldug og bygrut været meget...vage. hvorfor der i år iue er S3 <;;tor forskel p. PC Plantevæm<; ff'llag til ind...at.. I modtagelige og mindre modtagelige sorter Vel.! at...ammcnhulde for..g... led 2 og 3 frelllg~ al skadedyrsbekæmpcbe i gennclmnil :.ir formtgene har uget merudbyttct mcd 2.9 hkg pr ha PC-Plantc\æm har Ikke 3nbefaJel sl..adedyrsbcl..:empelsc. men I del cnc for- ug burde hckæmpchc hdv!: været anbefalet. Ved svampcbekæmpcl..e har PC-Plante\-'ærn.. \'cjlcdlllng rc..uitcre( i del højc'ilc nenomcrudbylle. Kcmlkalleforbruget har I':crct lave..t vcl.! al fnlgt' plantev:cm~grtlppeme'i vcjlcdnmg. men ncllomerudbyttet har og...aværet 1a\'cre. I fn>gene \-ar PC-Plante\æm. plante\æm.. grupperne og markcn... planlc\æm på amme nj\'ciu bå I.!e med hcnyil lil behandlmgsmdcks og nellomerudbyt IC. pmærk'tt)mheden hcllledc:-. p~ label lil hvor vejled nlng i sv:liupcbck:cmpcl'c I v;irhyg ir~lgc PC Plal1tcværn ogs:'! cr afprøvc!. I kadcdyr'iafllitlct finde... hgclc de.. re..ultaler med afprøvning af...l..aded)'tdelen I pc. PI.mlcl ;cm 105

20 Id Tabel 25. PC Plamevæm i modtagelige!ioner. (C/9) YIItn -- / fors_x \. Ubehandlet 2.2)( Rival J. 025 I Rival 025 I Rival JSumi-AJpba 5 fw 4. PC P1antev<lr:m dyr/syg 5. PC Plaøtevlm! dyr/syg. jl&. 6. PC P'bntcvzm S)'X. 75'1: 1. PC-PlanteVlm! syg. ~ 8. Mad.ens planlcyiem 9 Plantevæmsg.rupper LSD / 9 LSD os fors_g I. Ubehandlet 2.2)( Rival I Rival Rival Sumi-Alpha 5 fw 4. PC P1antevrrn dyr/syg S. PC P1.an&t:vlM!; dyrisygjust 6. PC-P'LaDtevrm SYl. 75~ 7. PCPlanteVJenl sy..so.. 8. MaJkens planlevzm 9 Plamevacmsgrupper LSD /-9 LSD Il* _ Ca. 11/7 - Ca._ I I 6 I ~ L -'o D D W / fs D o 7 I I I I ' I Q S l' ' ' ' 5' 33 2' ' l.' U L' ' 0.' 18 L' /995. os fors#g I. ljbdw>diet n ' 2_ 2 )(0251 Rival Rival Rival JSurni Alpha S FW ' 4 II(: Plantevzm dyr/syg L' ' 12 S PC P1aoteVltrn dyr/syg just S Markens planteva:m P1anteVZT1lSgruppc:r LSD /-9 LSD N Lcd 2 og 3 beundiec \ibdlum og De seneste drs forsøg har vist at PC-P[amew('ms vejledning i bekæmpelse afsyrdomme K skaded...r har med ført: - at sygdomme og sko.ded\'r kan koncrollerl's attidspunkr og dosis optimeres - at kemiktjlieforbru/:et J..an redikere:.. - lit det økoflflmi.{ke re.w/tlu er på højde med dl' hedste afde øvrige afprø\'e(je hpkæmpelsesstratl'g;pr. Integreret dyrkning al vårbyg I 1996 blev der Iartet fo~g med integrerel dyrl..ning af vårhyg. I label 26 og 27 -.c årel re...ullater i malthygsor- ten Alexis og foderoygsortcn Mcltan. I forsøgsled 4 bekæmpes såvel ukrudt som sygdomme og skadedyr ifølge PC Planh:væms vejledning. J forsøgsled 5 anvendes 50 pet. af den fore..låede mængde af alle mtdler. I forwgslcd 2 og 3 er ukrudtsbckæmpclscn hhv. bekæmpelse af sygdomme og skadedyr fastlagt på for hånd Fo~øgene et udført ved I kvælstofniveauer nemlig optimal kvælstoflilforsel ifølge N-min metoden hhv. 40 kg kvælstof mjndrc pr. ha. Det er PC-plante værns vejledning ved det nocmale kvælslofniveau. som er fulgl I forsøgene i tabel 26 er kun tildelt handelsgodning - fra R-l lil & N pr. ha i blok A. I forsøgene i 106

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

I I d I, I r I I h. j ~ "', I h. I h I ,-,- ,.E

I I d I, I r I I h. j ~ ', I h. I h I ,-,- ,.E Tabel 44. Hveeyrknin.serie 011083. Frsgsplun 3 400 spireygtige kerner pr m. hl..tfgmng Illrrl pl en gang. staium 4 b!.om li 20 I Cyccel ck)tra wliulll 34 c \>m b + 05 l DerD:>UI n qllchum 56. \OlIl l 0.5

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

"""'" hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge

' hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge G Plantebeskyttelse Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen Forsøgsarbejdet I 1988 har hovedsagelig været en videreforeise af foregående Ars forseg med såvel mar kedsforte som ikke markedsførte produkter.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN- OG DILDFRØ (Foto: Makhteshim-Agan) 2... TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om dyrkning af majs v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning Efterafgrøder Høsttider Snitlængde Kolbemajs og moden majs? Majssorter 2001-02 FK NDF 65,0

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Leif Hagelskjær og Per Rydahl, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere