Vårbyg O <; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f."

Transkript

1 c Vårsæd Vårsæd Af Jon Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen Årct.. (uø!! med v:tlæd har \æret præget af de meget varme og torre \xkslforhold Iluhct ufjuli. :'J kornel vaf modent allerede i hcgyndcbcll af august hvilct var mcd\'lrl-cnclc td Cl lidt kurrende udbync en dd ~lcdcr i l~lildcl Markante resultater i 1997 I 1997 er der I mange fon.ug l ar..æd lin hoslet meget 11l~ IIlcrudhyllcr fur wampchckæmpcl..c. Det vi..cr d fd..lcli If cl heldigt ~amspil mellem ct vejr. der har clingel rct beskedne sygdomsangreh og effektive rc~llcn gener 0\ er for i..ær meldug. Del forhold. al dansk landbrug hc\ id.. \;Ilcr p.l :11 vælge..[idanne...oncr. er Illl'd til al reducere beho\et lor meldugbcæmpel..c. Læsevejledning I delle :If:-.nu omtale...!reh (Nlg med sorter. planle\' æm og dyrkmng af \I. ræd. Alle for~gene mell u~ru(ll~hekæmpclse er genncmfol1 i v!\.rbyg. Dc {)Illlale~ derfor under dcnne afgrodc og alle: crfc:~it:.jhcllcr m' findes under'arhyg. Ragert i bogen findes en ovcrsigt o'er de afpnwcde soner. deres afslamnulg. fora Jlerbetegncl..e. fur.cjler m.m. amt en men.lgt over de 'Ifprmcdc midler dere mdholdsloffcr. Illnrkcdspri<;en for de mnr~edsfncll11d Icr mv. Trillel I angiver omfanget og forjelingen af. rel'i Iillld~fnr...()g l vår'iæd. LrJl1gt den 'itur<;te del af fon.lgcnc er genncmfnn i :trhyg 7åbt'll. Anw! ({/Iu/V0rfc.': IW7 Kom' Våro)'! 6-1 'if1~r 1'I.illlchc''''}lld-.c D}rmng tinit II soner PI.tlllCbc~}nclC VårhvcJc 7~cr <; 3 17 \ Vårbyg I dc nc'lc.tf form1gene med vårbyg er der I 1997 hwtet pæne udbytlcr Kvaliteten har de neste teder mill(hl været p3 hujde med hosten Del har bl.a. hclydct. al der er produceret 'iture mængder maltbyg af huj ~vajilet. Angrchcnc af <;\iampcs>gdommc I drbyg har æret ~age 111 moderate Bygbladplct og.. ~oldplel hm ærel de me~t udbredte. og 'itedj.. har der æret relallvt krafu gc angreh. Mcldugangrcbcne har v:cret wagc og bygnl..1 h:lr ~ton sct Ikkc optr.dl Skadedyr)\angrebcne har overvejcndt: værel ~\'agc bladlu~nc har fn brel.lt Ig fra t1illknng I juli I figur I \C~ ud\iklmgcn af <;~adcgorerc l rbh! I 1997 l pjantcals~onsulcnlcme rcgl... trcring~net Sorter Vårbyg ~ /6 24/6 - Meldug - Bygrust - Skoldplel Bygbladplel - Bladlus - Kornbladblller /.J. Bf7 /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle~ rekis frenfil(i nl.'f. Landsforo;ogene 1997 har omfallel dfprm iling af i~ke llundre cnl.l 64 vårbyg...oner. Det er en tlgnlllg p' 9 I forhold til Af de 64 afprøvede..oner er de 24 med ~7

2 Vårsæd Tabel 2. Lanthforsøg m~d wlrh.vgsortf'r /997 fej CJ) ulbel l.forhat AIf1(lIf$ Blandtng AICJl.i~ Mehan Maud Goldie Bartok Krona NC\':lll;l H Lwn' Reggae Cammant T~boo mk Coope< Te.une L)-si..mu E\ c1l ptic Tofla Mentor Palo B=.. M.uKlohn Trianon um J )7 IlA U _ > 2._' AIl/LI/jJ.J Blanding 684 Henni 63 Punta 10 Wren 1.1 Sultanc 34 ptima -l.n Barke.Q..5 Cadeau Il Mert1e 0..5 Linus 2.2 Gant -2.0 (ballet 2.2 Fennenl 2.3 Scarkll -06 Madras 08 Brenda -1.7 ExD1lC1 00 STRG TankanJ 0.0 Bnlta -01 NI'C49'i-17 U NFC rthega 2.Z Bella -02 LSD 18!orUlrttcf.\ _ (l ' -43 -ll. l A _' _ -0.6.' I'> 2A -1.2 l.os DA 14! 10 U / 61.6.L' )9 L' _.: U ] ' ' 9' ~ la I.~ ( ': IL:! II.J HJ IlA l.1) lia 11.2 for (on.te gang. 15 af de soner. der deltog i I~md\fur..øgene med årbygsoner i er således ikke hlect 1I1meldl forwgene i Antallc:t af afprøvede soner viser tydeligt en usvælo.lo.el interc...~ for afprmning og marlo.edsføring af nye vårbygsoner Samlidig i..er den Anwfb. 4 Blandmg 67.5 NR ' ~ Pongo 4.3 LUll l.6 tira 4.5 CM J-Ianka Ca~~ant -.t9 NFC495-) -1.0 PF (J4 PF PI' Br 473ge VDII ow NSL A~ ~ A~ l!)/) ' Ll ~~ 0._ lu /.6 Blanding. Akis. Lamba. H~nnl. Gnldlc / 62' '> -la 2.0 -I U 2.> / J(l~ ' J '03 hunlgc udsk.iftning i de afpro\'ede soner. al repnt:'''entanter og forædlere humgt tager konsekvensen af eventuelle svigtende udbyttcr I blot et enkelt ån: forsøg. I den fa:lle~ ~onsafpro\lling er der anlagt 30 fl'm'g. h'-orj.f 2 har måtlet kas..ere... J den supplerendc afprøvning. hvor der afprøvcs et ud..nit af sorterne i et stort an tul forsøg. er der gennemføn 84 forsøg fordeli pc\ 2 for...og..erier. En betydelig andel af fon.ogene gennemfpres som tofaklorielle forspg. I di~ fors~'g er der gennemført en... ampebek.æmpelse l hver anden gentagelse. mens der lue er foretaget s\'ampebekæmpelse i de irige genta ~c1<;cr I landsforsogene. hvor samtlige soner mdgår. gcnnemfores svampebekæmpel~n med 0.4 I TIlt IP pr. ha. I den supplerende afprovmng. der som nævn! kun omfatter et udsnit af sorterne. er der anvcndt 1.0 I Ami Slar Pro pr. ha. Be~e midler er i de fleste tilfælde udsprøjter ad en gang. I 1997 er der endnu en gang am-endt en l;onsblandjng som m legrundlag. Den har be..tåer af...urternealexi... Lamba. HClUli og Goldie. I 1997 har Henni anst Meltan i målesol1sblandingen. I året lands forsog er der høstet ca. 63 hj..g pr. ha j måjesonsblandmgen. Det er ct fald p ca. 4 hkg i forhold til Resultaterne af årets landsforsøg med vårbygm)rter fremgår af label 2. Resultaterne er opdclt på eme og Jylland. Udbyttet i målesonsblandingen er angivct med fede typer. men.. de afpr\wede ~oners udbytte er angivct som et mer- e1lcr mindrcudbyue i forhold til målesons blandingen. Udover udbyttc i hkg pr. ha er p land~niveau angivet det relatl\'c udby nc i forhold til målesortsblandingen. Endelig er råpr(cinprocentcn målt i en del af forsegene. Den er angivet yderst lil hojre I tabellen. I:::n <;tor del af de afpn'ede 'iner har rent udbyuemæs ~igt overgåct målcsort'ihlandingen. Med et forholdstal 88

3 /(lht'l} Slf/11II('h('J.frl'dw j l'arhhtwrtt'r IW7tC./ C6J \ l'den '\ajll(1d'd;('li1pelc' 'VlrbHC B =11-1 I hl1ltljl Blandms 594 AIc\l' W.:'i ~klwt SII.7 \I.lud ~61) Goldle 595 1l.lrtll~ (IL! Kro 587 KC'\ll\b Cl22 Heron 62.'} 1_lIuh;l h.'1 RrggK bi. C.lrnl;ln!!>l.' T~bon 627 Coc' hl. C 62.2 Tc\;U!c (lu L)'~lmu H'I}Jl tid p< b22 Tult.! C12.') ~1enlor 62.6 Pillnlll.l tin Berel3 60. \l.lt)(john t'.6 Ttianon 60.1 tif) la A/llill/I UI:mdlng :'i86 Ilennl 24 P'unto 56.5 Wren WJ Sultane.5 pul1la ~ti.~ B Catkau 51A Mcrele 58.2 l.mu' NI6 Gant 55.2 lhlhc<' 61.1 Fenncn! 6('-0 Sar!cn Hrcm.la :'in btrdcl >6.' ~TRG 63~ Cb T.:ml.anJ :'il.'} Bnlta 55.9 'l1'c -I9:'i 17 wn NI~ lhcgll 59.7 Bella 582 til) U fflrljlrtl~j Udbytte hkg pr ha MenJdb P'rvcent PrlII;;ent for mddug i u:oldplci btlucmpel'>c A B B-A A A I 61.9 '' 60.3 NI h1i) 59.5 tl1.ti 629 (lij:'i 62.6 (1( M.I 63.5 N).b bu< ' h '.58.7 (l'..:'i WI h2a!'l :'ik.ls b >6.5 til.' 61.1 H :'i q b.2 '11) U.'.I 2.5 _ li..j lui In o:! /J..J 11.1 (ja II.' 1.. IH \1 112 i.j l] lu 01 U Il) 04 (J lu U L' J l..J II.K.' HU ' l.5 o.n L' o.ti ' 0_ l..J Il I..J ' li.k IJ.tI.' l.fj.j lul i.j I.U.' II.:! fl1 (J no. 0.0 p 107 har '-<>r1en Henni været den hjtydende I Del er tredlc år I træk at Hcnm har været den hojslyden dc son. I 1995 III!te den dog dele plad<;en med Bartok. Der er opn Cl næslen sanline udbytte ~mn I Henni I 10 > fah.i.~ f'arb)k fr/wl Alita/b. 5 Blanding 60J (ss \ '\fuo.l'l711 ~:ii..j Pongo 624 lu\ 59.2 ura 623 C\1600b :'i6.ti Hllnka 57.6 C:lLml :'l~. NFC ~ '1 Illl ~:! 61.' PI pr II::!02-:'ill 6::!..'i Br4739d \ DH.JtJ'I1 I)~ ~7.tI NSL ~ l.lg.j 599 A~..t1 2.J91 :'llt2 bed 2~ IIl 59.5 I.m 1.0 UdbYIl~ hkg pr ha Merudb Procent P'm:enll for.\\' meldu}! I komplet bckrmpehe A B B A A A li lllidlllr. AIe. I.lllnh.l Ilenru. Goldic I.I.I <l S 0.1 lu ' (U 'i.J.' ' no ti'.\} I.' ' _.U _ IL! I.U andre soner. der har glvci et forholdlal ptl. IJ Raproll:inprCCnlcn i det h!!lledc kom li~er lidi la\cre end J årel'. ftog cr der luc I nogcn al \ncrne hu...tct kom med el protelllllldhold Q\ er 12 pet Dc relall\-'l hje<;le raprolcmproccmcr er i åreb. for..ug hlcl I nummer.onen STRG 63-l95. Mdlan. nummcr..nncn PI 1120'! 53 og KroIla. der alle har gl\'ci cl relatl\t/avl ud byuc. Dl; relativt I<t\c<;le dlprolcinproccnler er i ~rct....()rt..for..ug fundcl l..ortcrnc Cork.. Mandolin. I>alollla. Cuopcr og Bcrcla I fn)gcne med og uden wampchclæmpcl\c cr dcl muligt al la bely<;t \ærdlcn :lf \Urtcrnc<; mdbjggcdc rc..i <;Ien.. nulll)'gdommc. Del cr ff:11 bel al \æk..l\.'c..(lnen hch.:tndhng...lralcgien mod sygdomme hll\ct fa'llagl Der lages her hens) n lil. hvor kraftige og h\nr lldh ge mcldugangrebcnc har værct rundl omkring llandel. l>cnjdo\!cr tage... der hen<;yn lil. um \'cjrct helinger en kraftig udhredel..e af nogen <tf de fugtcb.kende \Vampe Ved fa~llæggel'>c af beh::mdlings~ir:lleglcncr dcr lagel udgang<;punkll. at behandhngen lue.. kai 'ære mere inlt:miv end ved prakllsk dyrkmng. Den gennemlune behandhng<;lr:ltcgl gl\er!kilede.. ingen <;iut=rhcd for. al alle -'<lrtcr kan holde.. fn for hcljdende..ygdln..angrcb EnkeIle af de afpruwdc <;oner har funnentllg v:erel... kraftigl :tngrebel al sygdommc. ogj i de behandlede parceller.;\l de havde kunnet betale for en mere 1I11enl\ bchandllllg Del kan dog ikke f()rvcl\le~. al dl<;~ <;otter h:.tr nogen dyrknll1glila~<;... ig intcrc<;c for dan<;k landbrug I fremliden Del bli\'cr tadtg \'IgtlgCrc al ~orterne kiln klare <;lg med cl abiui nunllnufll at plantcbesk)l IcI~esmldJcr Resultalerne i label 3 \fl..cr tydeligt. al der Igen i 1997 i langl de fle..lc af..oncmt= er upnåel enddil meget hc<;kedne merudb)'licr for den genncmførte be hllndhng. Dc slr<ote mcrudb)'ltcr er hos!el I!!Ionerne f\'laud og (ork I 27 eller næslen halvdelen af de afpro- ' j cl 89

4 V I'llæd Våroygsorter med og uden svampebekæmpelse 1997 LyoimaX!!!!!!!!!!!'!::-T-T-I-i Caskant Maud Gant enda CM 6006 NFC M...n Kn>na Britta Hanka Madras VH GoIdie Alexis Bae Punlo Scarlett Abed 2497!!I!!!I!I!!!l!I!!ii!~ Extet Tankard Trianon C$BA C_u Mandolin Berets Lamba Reggae Co!!I!!!I!I!!!l!I!!i!I!!~- STAG Lux PF Br473ge532 Camlnanl Abed 2418 Bella Merete Texane NSL Banl< pllc Coope Nevada NFC Cb.9358 Wrsn Mentor E_ nebon Heron Tofta!I!!!I!I!!!l!I!!i!!i!!!iL e: lhega PF Ferment NFC Paloma Sultane Linus ll. C~!!I!!!I!I!!!! PF Henni Blanding Med svampebekeempelse Fht. for udb. mkostning lu svampemidier mkostning til udbringning Uden svampebekæmpelse Fig. 2. Forholdstal for udbytte i \(jrbygsonu med og uden 5mmpebekampe/se. Udbwtl'l af den wampebehandlede.msblonding er s(lilil /()(). ede soner er der opn et mindre end l hkg pr. ha I merudbytte for den gennemførte behandling. Figur 2 giver en grafisk afbildning af re'iultateme fra landsforsøgene med og uden svampebekæmpc:lse. I figurcn er vist forholdstallene for alle de afprøvedc sorter. Forholdstallcne er her beregnet i forhold lil udbyttet i måle..orlsblandingen i de behandlede parceller. Herefter er sorterne sorteret s ledes al sorterne med det h'jeste forholdstal for udbytte i ubehandlel er vist nederst i fi guren. Dc grønne bjælker viscr forholdstallene for ud bytle i de ubehandlede parceller mens den o;amlede ner farvede bjælke viser forholdstallet for udbytte i de behandlcdc parceller. Udgiftcn til dc 04 I Till top svarcr til den blå kasse for enden af den flerfarvede bjælke. Den gule kasse svarer til udgifterne i forbindelse med udbringning. Den rode bjælke sammenlignet med den grønne viser om der er opnået et merudbytte for den gennemførte svampebekæmpelse. som har kunnet betale for både svampemiddel og udbringning. Det er kun i sorterne Maud. Cork og endelig nummersorten SL at der opnået store merudbytter for den gen nemførte behandling. at der har været betaling for b de wampemiddel og udbringning. Del fremgår tydeligt af figur 2. al del i 1997 har værel den bedsle forretning at dyrke en sort med en god resistens og undlade anven delse af svampemldler. Der bør ved valg af varb)'g~orteri forste række foku...eres p ~orteme nederst I figur 2. Disse sorter har I amts forsøg både visl. al de kan givc Cl højt udbyue. og at de kan klare sig uden svampebekæmpclsc. Supplerende forsøg med vårbygsorter Ved siden afde egentlige iandsforsøg som gennemfores I et samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForo;kning. danske forædlerc og srlsrepr.esentanter samt dc land o~()nomiske foreninger. bliver der gennemført et betydeligt antal lokale sortsforsøg. I 1997 cr der gennemført ikke mindre end 84 supplerende forsøg omfattende 14 udvalgte vårbygsortcr. Del er en stigning på 8 forsøg J forhold til og intet lyder således på at interessen for denne forsogsopga\'e er faldende. I tabel 4 (side 91) er vist resultatet fra de 2 forwgsserier opdelt på rcgioner. Der er i disse forsøgsserier i gen nemsnit hostet ca 2 hkg pr ha mindre end i de egentlige landsforsøg. De opnåede resultater svarer løvrigt pænt lil dem. der er opn ct i landsfolwgene. Ser man på forholdlallene for udbyttc. afviger de for de fleste sorter kun med 1-2 forholdstalsenheder. Den eneste undtagelse er sortcn Henni. der på land...plan har opnåel forholdslal let 103 i de supplercnde fl1iog mod 107 i de egentlige lundsforsøg. pdelingen på rcgioner afslflrer ingen lydelige forskelle i. hvordan de enkelte sortcr klarer sig. Dc samme form~g er i label 5 (side 91) opdelt efter den jordtype. de enkelte forsøg er gennemført på. Ser man på de opnåede reialive udbyttcr. er der en svag tendens til. al sorterne Trebon og Goldie har klaret sig relativl bedre på lettcre jord. Det :'ovarer lil tendenserne i forsøgene i I l997-forsøgcnc ~r Henni ud til al have klaret sig rela!.jvt bedst på den lidi sværere jord. Del var ikke tilfældet i Resultaterne kan Ikkc brugcs til en direkte \

5 V:i...:l'd Tabl'l4 \'arh\l! fy4f: SIII'Ift'rende fortejf( (C7-0~) UdbYlk l mendb)tk. hkø: pr ha V.6rb)l AIlI<l/fonø/( I 3 '4 9 4 Ude landet Sj<dland I Fyn ILolla l I I 0 I V I Nonl I Jylland Hig pr lai AH fal~tet 8(lf'nholm crne jylland J)'lland Jylland 4< 31 Blanding _ 56_ '11- nj (15 lul ().I S 101 AI':~l~ H ' (\It.Ipt'J tl. l.' 15 L' 1.1 Il. L'! 0.1 n7 IfJI Scarlcll I~ \1.lUU L' I.' L' -I.e U 'IX Tofta L Ireholn 1.. I.! '.' l.'!.~ 1.. lin Vi/) 15.:t. ~ U 1..\ '. - J: 0.11 ' '. 4'.Jntu/.'nøsr l -' 14 \ I Blanding J Ikllm 2.7 L I.S LI lu 0.11 L' I' Ijano~ L J.J 101 lam!>a lul ~ 0.-1.lI -.X -.~..~ Mellan 1.6 J.'.:'l (;.Idll: l -lui <;.f! 0.11 i 101 w Punto 01 2.ll -l.? '1'1 LSI) /J.\ J.tI n I. 14 ' cl laln'15 \ 'lirh\ l! /W7 SIlI'Iferendt }(Irlog 0rdt'l t'fru jorrlt\i'( To/wl ( l/aring Spplunuil' jilnr 0l'd.lt t'fra for/mgt r t.:dbyt~ og IDtrudb)lk. hk. ør. h.a I Udb)nt l mc:rujb~lk. hl.& pr. tu I Jordl)'J'IC Forfru!1 VArbYlil 18 I +.1 J82+4 JB 5-8 VArb}g Vhh 1 Andet kom I Ikk~ korn i :~;L I >1 I ~k~ I AlL I ~;~. I FIILI Hkj I I f[lg I I Dr ha nlt nr. ha Fht I nr ''' hu I FIlt' A/lIjf lonø~ 4 9 tll1foll/lrj~ Blandmg SI Blanding {)plk 1.1 1~ U Hn puc 22 -oa '1'1 II.:! IIXI AkAI~ '7 AlexIs '8-2.2 '7 ('oopel 1I.~ _ 101 CI)o.IpC' 1.1 J Scarlcll I.J '8 Scarlclt o.j MauJ -u 97.J '1' \1aud tlq 9' -2..\ '> f)1I To la '00 Tl't'bl'.'.1 I< -1.2 lk Tl't'bon.l2 l II 1112 LSD I.' I.U LSI) I. Tona L' '''' I' Blandmg 5UI U 100 Blanding Ss.< 100 6J llennl ' ~ Ill:nl Allwf IlJrI~ /I /I. An/lll {l/fut/( Banok Bartok I.J '02 Lamba (Hi 0-1 '1'1 Lamba.I..li '1'1 lu Mcllllll -oa ' Meltan Q.l ' 99 GoIJn: o.q lu2 15 [l GoldJC 1.' H:'l Wrcn Wl't'n 0.0 '''' t ' I\mlll :!.-I lu HH. 101 Pumo 1.1<. lui 101 (J.~ Hil Ul).' 1.4 LSI>.. 1. B1aooml! Ale~~. Lunh.i. Hemu. (;IIIJH: Blandlng.- Ale\I\. l.lmba. Henm. Goldl!' Il '''' /I menllg111llg..if ullb) liemt: p<i de ff\~c1ligcjordt)'j)cr. ILlet fllr\~gcnc er gcnncmfl>n I forskellige marker. Tahcl 6 vjcr dc ~upplcrcllde fn)g opllt.'lt efter f(l( frugt. gså her er der \Ild ft)f~kt:llc I de opn:\cdc rcsulw (l.:r. Dc ~unne dog :tnlyde. ;11 sonemc Trebon og Goldie har klarel sig relativt bedre med v. rbyg som forfrugl end dtt.'r andrc afgrodcr. Det ~\ arer til rc\uhatemc l I1l\cndt \cr del ud III. at \unen Henni har ~Iarct \ig hell..t med en anden forrnlgl end kom hvilket og<;3 svarer pænl til ft.'\ultalemc fra Det.. ~al undcr..trcges. al der kun cr tale om forhuldwi.. ~m' for<;kellc. Rc..ullalcme \igcr iue Il(lgCI om forfrtlglen') betydning tor 91

6 Hrsæd Ta~1 7. VlJrbYRsortn med og uden S1ulllpt'be/al'mlU'/{ supplt'mu1l' forsøg (C9 CI A Ulk fla~lnk~m~b 8:: 10 I Ami.flar Pro pr ha...- ~ =~ - AIa/for~øg puc 568 Aluis 56.2 Coopn 56.9 Scarlett 58.8 )1300 ~I Tofta 57.2 Trebon LSD Fa A I B bel Ile A A Y 'u U AlI/aljorS6J[ 12 Blanding Henni 8mok l.amba Meltan Goldic \\'ren $ :' J.2 4.J a 38 Punlo ~A ISIJ I / Blanding AlC'xis. Lambd. Ilenm. GnlJlc udb) tlel. da ror~ogcnc ikke er gt'lillt'lllfort l de!lamme marker. og udb)'tlerne derfor luc kan.'>ammc=nligncs direkte. Tabel 7 bringer rc.~...uhalenll: af de -+4 forsøg l den supplerenje afpro\ nlng. der er gennemfort med og uden... vampehdæmpelse. Der er i disse fr.ig opnåct cl noget højere mr.:rudbyue for den gennemførte hcb:mdling end i de cgcllilige land.-..forsog. Del skyldes l f'lf'le række. at der I den supplerende afpro\ ning er anvendl 1.0 l AmiSl3( Pro i sledet for Tilt lup til wampebekæmpclse. H\'is man :<.ammenligner merudbynerne mellelll de 2 forscgsscricr. <;e~ det. al der i de fleste vårbyg..ortcr er opnået et ekstra merudbyllc for behandling med Anllst:tr Pro svarende lill a. 3 hkg pr. ha. Vårbygsorternes egenskaber l observationsparcellerne lindc:<. alle de afprøvede vår bygsorter i de ~amme marker. Det gor del muligt al foretage en direkte <;ammenlignmg af de enkehe orters egenskaber har budt pt't muligheder for al \'urdere angreb af meldug bygbladplel og ~l...oldplet saml al regi 'trere modnmgsdato. måle lr.:tlængdc. give karakter for lejesæd og notere tendens 111 ncdknæl...mng \ed \crll1odcnhed i både...trl og aks. Den SldSle vurdering er gennemfort på en..adan måde. at der er taget hensyn til...orternes forskelle i modning.tidspunkt. I venstre side af label 8 (... itle 93) ses dyrkmn!!~cgen!\kaberne registreret i observation!\parcellerne i 1997 og karaktererne for angreb afde.3 nævnte o;ygdllllllc. Den hpjre halvdel af labellen bringer oplysningcr fra...nrt 1isIen 1996 for de 34 Jourter. der er optaget pn denne li IC ! b DISse l...arakterer \'edrorcr modtagelighed o\'r.:rfor bygrust og kemekaraktercmc l...omvægt. protemmdhold. sortering. ckstrdktudb)'tte og viskosilet. Datoen for modenhed har varieret med 4 d::lge. De tidligste sorter har været modne den 3. august og de sildig <;Ie soner den 7. august. ))el er ca. 14 dage lidiigere end i Strålængden har varicr~1 fra 53 cm i den meget kortstråcde Joort Cork til 76 cm i den langstråcde sort Evelyn. Der har kun været ganske svag forekomst af lejesæd l årets obset'\:allon~pan:eller. Den krafligme lejesæd er fundel i sorten Sultanc. der har fået en karakter på 2.5 på en skala fra til 10. Kar.u.:.tererne for ned knækmng af strt't varierer fr..t 8.5 i sorten Tofta ned Lil i enkelte af de andre prp\'ede..orter. Karakteren for nedknæknmg :Il' ak.. \'arierer fra I i nummersorten Abcd 2497 ned III 0.5 i rteme Extract. ptima og Trebon. Di...~e.\oidste 2 karakterer kan bruges. h\'is man skal vurdcre lano;risikoen i de tilfælde. hvor markcrnc får lov at stå eftcr fuldmodenhed f.eks. i tilfælde af ustabilt h~stvejr. eiler hvio; mejetærskerkapaciteten er begræn set. Modtagcligheuen overfor sygdomme varierer en del mellem sorterne. Meldugangrebene bar i 1997 gcnerelt \'ærel forholds\-'is beskedne. De kraftigste angreb er fundet i sortcn Cooper med 9.6 pet. dækning af de grønne plantedele. mens der i en meget Slor del af sonerne ~Iet ikke har l...unnet konstateres meldug. Angrebene af byg bladplclog!\koldplel har ligeledes været på et beskedent niveau. Den hjre del af tabel 8 vi...er karaktererne for kernen og den... rnallflingsegenskabcr. Hvis avlen skal bruges til malt. ønskes en god sortering. et lavt prolcinindhold. et højt ekstraktudbytle og en forholdsvis lav viskositet. En...Ior undd af sorterne opfylder disse krav. Del er dog in gen garanli for. at sorten også vil kunne sælges som maltbyg. Det er l ~id...le ende aftagerne. dvs. malterierne. som afgor. om de vil kube en!>rt. og det afhænger helt af deres og bryggeriernes kendskab lil og erfanngeme med lit: enl...elte sorter. Bygsorter og bladsvampe Mtxhage1igheden overfor!l)'gdomme er en \æsentlig egenskab. der SKal lægges vægt på ved valg af vårbyg. sort. I 1997 har der været forholdsvis begrænsede muligheder for at få bedøml Mlrternes modtagelighed overfor dc ne~le sygdomme. for de ) ~ygd()lilll1e meldug. bygbladplcl og...koldplet har det dog været muligt at fin de nogle o;ortsfof'kelle. I label Mer angi\-'cl. hvitkc meldugresistensgener de enke/it.' orter har. I flere af sorterne findes der indtil flere resi...lengener. Sammenholdes meldugang~~nemed sorterne<; re<:istcnsgener fremgår. at der er stor forskel p. hvor effektivt de for..kdlige gener virker. Dc enkelte resi~tensgenerer nænnerc be...krevet i tabel 9 (side 9~). I label I (side 94) er resultaterne fra eis observati on~parc..-d1eropgjort på en lidi anden måde end j tabel 8. Det cr i label I muligl at sammenligne de forskellige resistensgeners effektivitet. da det her cr udnyttet. at der er flere sorter i obscrvalion...parcellerne end j landsfor ~ogelle. pgørelsen i label I vi~r. al der i sorter med 92

7 V. rsæd Tahd lj.. EgcII.\ Å.Clha i \ (lrh\'~.wlrra flj97 bsl=rvaljfblun:ener 1997 'lin vl!kn l om Ncdkmek- Spe Modta- Kar. nmg vcd Mudlalighcd Il:lvrec)'st- cmi gelig Pro- ning V6rb)'c Mod S! r... :C:'lodovmorJ' ocmnt<kr md hed Kom- Rum- lein 50<. mng længde kj<. do. r l:gl Ygi ind- lennj Eks Vi... 'm I<.rd ll Me~ 1 Blad-' Skold- RaceIRace byg- hold tralr.- kodug : plel plct I II stcn~ s~ I ak~ rust odb Sllel \/lwl!i\øk fj 6 4 I Blanding Ri.Tum1Io1Ar.LaUlLy.U \IC'I'.'i/~ m Mlo 5 1 Barke 4/8 ' '.' ' 7 m m Mlo Banol. i/ii 6'.R f. 110.La J J Bell:1 4/ Hen.'I.1 ('l/ll 71 li. 1 ~.'i 95 en Mlo.AI J l. Brenda S 1.5 ' Brm. 'IX Cadeau 'IR Mlo C:l.1ll1l1:ml i/x n 110 m M J 7 Casbnl 4/ K ' C1mlll'c -4/X L '..l m m Mlo.\r J 5 J Cooper 518 '9 0..\ m m AI.La I (ork 7/S 51.S AI 5 b 4 E\'el)'n.lIS en m Ru.l--ll.Wt F'tr;I~I J/S Ferment 4/8 ' Mlo Galll ~/X o- IJ.l 'i.5 m Mlll Goldlc -4/ Hl ' J m Ar.I..-.a.U H.ml..\ 'VII n 0.0.i 4.0 ' m I-lenni 518 6' en ' m L).U Ilcron 5/1' (l m Mlo.Ar J 5 J 6 J Krona 5/R ' m ' Mlo.Ar L:.llllb:\ i/x _\0 'i.0 m m' Ri.Tu J LlIlus 4/11 en m U 3 J I.u~ 6111 L)'simllx 4/8 Ru.La M;idrH' 5/R Mandolin.'lIR MauJ III Mchan 4/8 ~lcnt\lr -4/S Merete 4/8 ~cvld;l 5/11 plic 4/8 plim1 (/11 Mega 5/8 ura.'111 Paloma 4/8 Pllg(1 4/H Punto 4/ M 11.0 '6 0.0 '7.' ' /) n.o (U l.l I.' R n.o (U U n o..~ \ ' 1.3 1(1.S o.~ 0.1 '-' 0.5 u fl :!.o 3.' IJl 0.6 J.' \ (> J 3.6.J 0.6 o ' 0.1 J K fl.'i m m Ar 1\ J 9 7 \ m m Mlo m..\1 5 I ' '...b.la.w~ I. 0.5 m l'.' 5 J I o ' t o_o 03 Mlo o_6.l! m ' R~T~.I~t<l.Hud RCg~:I(' 'V~ Scarlett lJ ~I\l ' ' 1 7 Sull:ll1c 418 6' m Ly 3 7 Tankard ' Tcx:me 4/R J 0.1 m m A1.A~ J Torm Ru.IM rrchtlll 4/ ti J Trianon I.S AI.Ab 2 \Vrcn slll (1 1' J ' ' m m Min 1 J J ABED '8 0.3 ABED 2497.'l/Il Br.473ge ' m m CM hn 4/}l en m CSBA3M9I en m Cb 9S1N 4/~ l Nr<: NFC /R 6' NFC NSL NK m m PF l.! PF 1l202S\ 5/8 PF STRG R m m 70.il l. l..'i VDH / m ' Blandmi! Alcx\~. Lamhl. Ht:IIIlI. (jo1uie Il Skala: 0-1. = Ingen IcJt:t'd. :!) I'rl did..kd bl..dareal. J) Sp«ifik rc~r\1cns <.(' lahcl9 MalI en m U J 2 3 I 4 m Ae J ' R..t!>N.Il' I MC.IM'Jl1 I 5 5 J 8 7

8 Vårsæd Tabel 9. Specifik meldugfl'sistens i lårbygsoner Ab AI M B. Bwl.Bw2 Ifl H. H' JM9 ' Kw La Ly MC Mlo P12 R. Ri Ro Sp S\ T<>2 U W Abys.'Iinian Algerian Arabische Banteng Ilnr...ina Dura Haulers Hulda Ingrid M9 Kredi\ Kw Laevigawm Lyallpur Monte Christo MI. Paula Ragu5a Ricardo Rupce Spontal'le.um Steffi Th<ilih Ukendt Wcihenstephlln Teslson for n:si~ll:n'i I lresis~n~.sen Il u><rn Pl PI 8anleng Borv.ina Dorn IS03R Hulda l3c.:ntdlktc l Pl6 '13 1'()5.P06 P08b 1>22 Plmla Lady P02 Pli P03 Sldli Gunnar DebaAbed MI(Ab) Mlal Mla12 MI(Ba) MI(Bwl lmlbw2) MI (Ifl) Mlh MI(Hu4) MI(IM9) MI(Kr) Mik MLa Mia? Mla9 ml. MI(PI2) Mira MI) MlaIJ.MI(Ru3) Mla6.MI.a14 MI(St) MJ(l'u'2) Mlg.MHCP) I Betegnelsen I parentes er kode for fordl)big f('sistens. hvor rt:m'ilnsgcnct endnu ikke er ldentificerel 1 8etegnehen udcn parenl(~s er kode for el \'eldcfincret remen'gen. Talangivel~eefter en rcsisrcnsbetegnebc omgiver den rlt'kkef<llge rcm.tenscn cr registrerer I Els Paula: Mini. MI(P12); Ml(PI2) er den anden registrerede resilen~ l Paulli UemærtnmgcT I. og 2_ remstens i 'Borwina' 4. resisic:ns i 'Hulda' Rcsislens fr.l 'Ingod IM9' 2. resistens i 'Paula' 2. resislc~ns i Turkish Tabe/I Meldugangreb i obst'rl'(l(iomparrefler l!lil'(irbv~ IY85 I99T Vlrb)R Karakter for meldugangreb Procenl meldug ''''7 An~~l I)CL sone mclduj l ' I 9-l I 95 I 96 Ingen :\.q J AI(AILa).(ALAb) 3.8 :u Ar.(Ar.AhM Ar. Wel.(Ar.AbWe).C Ar.La l JA J Ly(L)'.La).(LyNo) ' RURiLa.WeJ la 11.4 Ru (RuAb)(Ru.La).(Ru.We.Kw) I (Tu2.Ri).(Tu2.R I.Wc) I 0.1 MI-o. (MI-o.Ar). (MI-o.AI).(MI-o.Ly)'(MJ-o.U) U.(U.LauL.Ar.Lal J lm9.(im9.11u4).cim9.hu4.ru).(im9.ru);{lm9.tuuiu-l.ri) lJ2 mge:n \'ulllcnnger pll grund af Illrke:.. Karakfer:skala hvor o: ingen angreb resistcllser af MIo. Tul. U og IMQ reclt set ikke har været angreh af m~ldug. I den anden ende af kalaen optræder enkelte sorter uden resitens. cr er her tale om gamle <:orter. der ikke dyrkes mere. Disse sorter er tag!:l meu i ubsenationsparcellerne om l.akaldle fallgsoner for.11 give en mulighed for at mdere. hvor kraftige meldugangrcbcne ullne have været i dcl cnkehe år. l en midtergruppe ligg.er urter med andre typer af rcsilemgener. Selvom disse resi...tcmcr ikke p~ noge.n mfide er fuldl effektivt: mere. yder de...om det fremgår. en vis beskyttelse mod meldug. forskellene I...oncrnc sygdomsmodtagclighcd under praktiske dyrkningsm:c...ige forhold er Illustreret i figur 2. Del er igel1l1~ll1 de idstc mange :lr lykkedel. at gen- nemfme vårbygsonsforsøgene med og uden svampebekæmpcbe. Der opnået meget varierende merudbytter fra år III!Ir og fra rt til sort. De opnåede merudbytter har således både varieret. alt efter hvilke sygdomme der har været fremherskende j del enkelte år og efter styrken af...ygdomsangrebene. I son.[nr...øgene gennemføres ikke en egentlig 00 hovsbekæmpcl~c. Derfor kan det være van~keligt præci.l.t al \ urderc Ipnsolllhcden af behandlingerne. På lrods af di... ~e forbehold er det muligt ud fra de opnåede rcsultaler at få et gllt udgungspunkl for at vurdere de enkelte sorter i forhold ti! hinanden og for at vurdere hvilket behov for svampcbckæmpelse der kan forventes i en given ort. Den ~Iærkc: fokusering på landbruget pesticidforbrug 94

"""'" hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge

' hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge G Plantebeskyttelse Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen Forsøgsarbejdet I 1988 har hovedsagelig været en videreforeise af foregående Ars forseg med såvel mar kedsforte som ikke markedsførte produkter.

Læs mere

H Økologisk og biodynamisk dyrkning

H Økologisk og biodynamisk dyrkning Økologisk og biodynamisk dyrkning H Økologisk og biodynamisk dyrkning At Anders Borgen og Maren Korsgaard I 1993 er der gennemfml 17 forwg med ukol(lgisl.. d~ rk ning. I)et cr en nedgang l forhold lillw2.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres 2013 15.-16. januar i Herning Kongrescenter 2013 Oversigtsplan over Herning Kongrescenter Stueetage 1. sal Kongressal 5B 5A Udstillinger 4C 4B Cabaretsal B+C Cabaretsal

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere