Vårbyg O <; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f."

Transkript

1 c Vårsæd Vårsæd Af Jon Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen Årct.. (uø!! med v:tlæd har \æret præget af de meget varme og torre \xkslforhold Iluhct ufjuli. :'J kornel vaf modent allerede i hcgyndcbcll af august hvilct var mcd\'lrl-cnclc td Cl lidt kurrende udbync en dd ~lcdcr i l~lildcl Markante resultater i 1997 I 1997 er der I mange fon.ug l ar..æd lin hoslet meget 11l~ IIlcrudhyllcr fur wampchckæmpcl..c. Det vi..cr d fd..lcli If cl heldigt ~amspil mellem ct vejr. der har clingel rct beskedne sygdomsangreh og effektive rc~llcn gener 0\ er for i..ær meldug. Del forhold. al dansk landbrug hc\ id.. \;Ilcr p.l :11 vælge..[idanne...oncr. er Illl'd til al reducere beho\et lor meldugbcæmpel..c. Læsevejledning I delle :If:-.nu omtale...!reh (Nlg med sorter. planle\' æm og dyrkmng af \I. ræd. Alle for~gene mell u~ru(ll~hekæmpclse er genncmfol1 i v!\.rbyg. Dc {)Illlale~ derfor under dcnne afgrodc og alle: crfc:~it:.jhcllcr m' findes under'arhyg. Ragert i bogen findes en ovcrsigt o'er de afpnwcde soner. deres afslamnulg. fora Jlerbetegncl..e. fur.cjler m.m. amt en men.lgt over de 'Ifprmcdc midler dere mdholdsloffcr. Illnrkcdspri<;en for de mnr~edsfncll11d Icr mv. Trillel I angiver omfanget og forjelingen af. rel'i Iillld~fnr...()g l vår'iæd. LrJl1gt den 'itur<;te del af fon.lgcnc er genncmfnn i :trhyg 7åbt'll. Anw! ({/Iu/V0rfc.': IW7 Kom' Våro)'! 6-1 'if1~r 1'I.illlchc''''}lld-.c D}rmng tinit II soner PI.tlllCbc~}nclC VårhvcJc 7~cr <; 3 17 \ Vårbyg I dc nc'lc.tf form1gene med vårbyg er der I 1997 hwtet pæne udbytlcr Kvaliteten har de neste teder mill(hl været p3 hujde med hosten Del har bl.a. hclydct. al der er produceret 'iture mængder maltbyg af huj ~vajilet. Angrchcnc af <;\iampcs>gdommc I drbyg har æret ~age 111 moderate Bygbladplct og.. ~oldplel hm ærel de me~t udbredte. og 'itedj.. har der æret relallvt krafu gc angreh. Mcldugangrcbcne har v:cret wagc og bygnl..1 h:lr ~ton sct Ikkc optr.dl Skadedyr)\angrebcne har overvejcndt: værel ~\'agc bladlu~nc har fn brel.lt Ig fra t1illknng I juli I figur I \C~ ud\iklmgcn af <;~adcgorerc l rbh! I 1997 l pjantcals~onsulcnlcme rcgl... trcring~net Sorter Vårbyg ~ /6 24/6 - Meldug - Bygrust - Skoldplel Bygbladplel - Bladlus - Kornbladblller /.J. Bf7 /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle~ rekis frenfil(i nl.'f. Landsforo;ogene 1997 har omfallel dfprm iling af i~ke llundre cnl.l 64 vårbyg...oner. Det er en tlgnlllg p' 9 I forhold til Af de 64 afprøvede..oner er de 24 med ~7

2 Vårsæd Tabel 2. Lanthforsøg m~d wlrh.vgsortf'r /997 fej CJ) ulbel l.forhat AIf1(lIf$ Blandtng AICJl.i~ Mehan Maud Goldie Bartok Krona NC\':lll;l H Lwn' Reggae Cammant T~boo mk Coope< Te.une L)-si..mu E\ c1l ptic Tofla Mentor Palo B=.. M.uKlohn Trianon um J )7 IlA U _ > 2._' AIl/LI/jJ.J Blanding 684 Henni 63 Punta 10 Wren 1.1 Sultanc 34 ptima -l.n Barke.Q..5 Cadeau Il Mert1e 0..5 Linus 2.2 Gant -2.0 (ballet 2.2 Fennenl 2.3 Scarkll -06 Madras 08 Brenda -1.7 ExD1lC1 00 STRG TankanJ 0.0 Bnlta -01 NI'C49'i-17 U NFC rthega 2.Z Bella -02 LSD 18!orUlrttcf.\ _ (l ' -43 -ll. l A _' _ -0.6.' I'> 2A -1.2 l.os DA 14! 10 U / 61.6.L' )9 L' _.: U ] ' ' 9' ~ la I.~ ( ': IL:! II.J HJ IlA l.1) lia 11.2 for (on.te gang. 15 af de soner. der deltog i I~md\fur..øgene med årbygsoner i er således ikke hlect 1I1meldl forwgene i Antallc:t af afprøvede soner viser tydeligt en usvælo.lo.el interc...~ for afprmning og marlo.edsføring af nye vårbygsoner Samlidig i..er den Anwfb. 4 Blandmg 67.5 NR ' ~ Pongo 4.3 LUll l.6 tira 4.5 CM J-Ianka Ca~~ant -.t9 NFC495-) -1.0 PF (J4 PF PI' Br 473ge VDII ow NSL A~ ~ A~ l!)/) ' Ll ~~ 0._ lu /.6 Blanding. Akis. Lamba. H~nnl. Gnldlc / 62' '> -la 2.0 -I U 2.> / J(l~ ' J '03 hunlgc udsk.iftning i de afpro\'ede soner. al repnt:'''entanter og forædlere humgt tager konsekvensen af eventuelle svigtende udbyttcr I blot et enkelt ån: forsøg. I den fa:lle~ ~onsafpro\lling er der anlagt 30 fl'm'g. h'-orj.f 2 har måtlet kas..ere... J den supplerendc afprøvning. hvor der afprøvcs et ud..nit af sorterne i et stort an tul forsøg. er der gennemføn 84 forsøg fordeli pc\ 2 for...og..erier. En betydelig andel af fon.ogene gennemfpres som tofaklorielle forspg. I di~ fors~'g er der gennemført en... ampebek.æmpelse l hver anden gentagelse. mens der lue er foretaget s\'ampebekæmpelse i de irige genta ~c1<;cr I landsforsogene. hvor samtlige soner mdgår. gcnnemfores svampebekæmpel~n med 0.4 I TIlt IP pr. ha. I den supplerende afprovmng. der som nævn! kun omfatter et udsnit af sorterne. er der anvcndt 1.0 I Ami Slar Pro pr. ha. Be~e midler er i de fleste tilfælde udsprøjter ad en gang. I 1997 er der endnu en gang am-endt en l;onsblandjng som m legrundlag. Den har be..tåer af...urternealexi... Lamba. HClUli og Goldie. I 1997 har Henni anst Meltan i målesol1sblandingen. I året lands forsog er der høstet ca. 63 hj..g pr. ha j måjesonsblandmgen. Det er ct fald p ca. 4 hkg i forhold til Resultaterne af årets landsforsøg med vårbygm)rter fremgår af label 2. Resultaterne er opdclt på eme og Jylland. Udbyttet i målesonsblandingen er angivct med fede typer. men.. de afpr\wede ~oners udbytte er angivct som et mer- e1lcr mindrcudbyue i forhold til målesons blandingen. Udover udbyttc i hkg pr. ha er p land~niveau angivet det relatl\'c udby nc i forhold til målesortsblandingen. Endelig er råpr(cinprocentcn målt i en del af forsegene. Den er angivet yderst lil hojre I tabellen. I:::n <;tor del af de afpn'ede 'iner har rent udbyuemæs ~igt overgåct målcsort'ihlandingen. Med et forholdstal 88

3 /(lht'l} Slf/11II('h('J.frl'dw j l'arhhtwrtt'r IW7tC./ C6J \ l'den '\ajll(1d'd;('li1pelc' 'VlrbHC B =11-1 I hl1ltljl Blandms 594 AIc\l' W.:'i ~klwt SII.7 \I.lud ~61) Goldle 595 1l.lrtll~ (IL! Kro 587 KC'\ll\b Cl22 Heron 62.'} 1_lIuh;l h.'1 RrggK bi. C.lrnl;ln!!>l.' T~bon 627 Coc' hl. C 62.2 Tc\;U!c (lu L)'~lmu H'I}Jl tid p< b22 Tult.! C12.') ~1enlor 62.6 Pillnlll.l tin Berel3 60. \l.lt)(john t'.6 Ttianon 60.1 tif) la A/llill/I UI:mdlng :'i86 Ilennl 24 P'unto 56.5 Wren WJ Sultane.5 pul1la ~ti.~ B Catkau 51A Mcrele 58.2 l.mu' NI6 Gant 55.2 lhlhc<' 61.1 Fenncn! 6('-0 Sar!cn Hrcm.la :'in btrdcl >6.' ~TRG 63~ Cb T.:ml.anJ :'il.'} Bnlta 55.9 'l1'c -I9:'i 17 wn NI~ lhcgll 59.7 Bella 582 til) U fflrljlrtl~j Udbytte hkg pr ha MenJdb P'rvcent PrlII;;ent for mddug i u:oldplci btlucmpel'>c A B B-A A A I 61.9 '' 60.3 NI h1i) 59.5 tl1.ti 629 (lij:'i 62.6 (1( M.I 63.5 N).b bu< ' h '.58.7 (l'..:'i WI h2a!'l :'ik.ls b >6.5 til.' 61.1 H :'i q b.2 '11) U.'.I 2.5 _ li..j lui In o:! /J..J 11.1 (ja II.' 1.. IH \1 112 i.j l] lu 01 U Il) 04 (J lu U L' J l..J II.K.' HU ' l.5 o.n L' o.ti ' 0_ l..J Il I..J ' li.k IJ.tI.' l.fj.j lul i.j I.U.' II.:! fl1 (J no. 0.0 p 107 har '-<>r1en Henni været den hjtydende I Del er tredlc år I træk at Hcnm har været den hojslyden dc son. I 1995 III!te den dog dele plad<;en med Bartok. Der er opn Cl næslen sanline udbytte ~mn I Henni I 10 > fah.i.~ f'arb)k fr/wl Alita/b. 5 Blanding 60J (ss \ '\fuo.l'l711 ~:ii..j Pongo 624 lu\ 59.2 ura 623 C\1600b :'i6.ti Hllnka 57.6 C:lLml :'l~. NFC ~ '1 Illl ~:! 61.' PI pr II::!02-:'ill 6::!..'i Br4739d \ DH.JtJ'I1 I)~ ~7.tI NSL ~ l.lg.j 599 A~..t1 2.J91 :'llt2 bed 2~ IIl 59.5 I.m 1.0 UdbYIl~ hkg pr ha Merudb Procent P'm:enll for.\\' meldu}! I komplet bckrmpehe A B B A A A li lllidlllr. AIe. I.lllnh.l Ilenru. Goldic I.I.I <l S 0.1 lu ' (U 'i.J.' ' no ti'.\} I.' ' _.U _ IL! I.U andre soner. der har glvci et forholdlal ptl. IJ Raproll:inprCCnlcn i det h!!lledc kom li~er lidi la\cre end J årel'. ftog cr der luc I nogcn al \ncrne hu...tct kom med el protelllllldhold Q\ er 12 pet Dc relall\-'l hje<;le raprolcmproccmcr er i åreb. for..ug hlcl I nummer.onen STRG 63-l95. Mdlan. nummcr..nncn PI 1120'! 53 og KroIla. der alle har gl\'ci cl relatl\t/avl ud byuc. Dl; relativt I<t\c<;le dlprolcinproccnler er i ~rct....()rt..for..ug fundcl l..ortcrnc Cork.. Mandolin. I>alollla. Cuopcr og Bcrcla I fn)gcne med og uden wampchclæmpcl\c cr dcl muligt al la bely<;t \ærdlcn :lf \Urtcrnc<; mdbjggcdc rc..i <;Ien.. nulll)'gdommc. Del cr ff:11 bel al \æk..l\.'c..(lnen hch.:tndhng...lralcgien mod sygdomme hll\ct fa'llagl Der lages her hens) n lil. hvor kraftige og h\nr lldh ge mcldugangrebcnc har værct rundl omkring llandel. l>cnjdo\!cr tage... der hen<;yn lil. um \'cjrct helinger en kraftig udhredel..e af nogen <tf de fugtcb.kende \Vampe Ved fa~llæggel'>c af beh::mdlings~ir:lleglcncr dcr lagel udgang<;punkll. at behandhngen lue.. kai 'ære mere inlt:miv end ved prakllsk dyrkmng. Den gennemlune behandhng<;lr:ltcgl gl\er!kilede.. ingen <;iut=rhcd for. al alle -'<lrtcr kan holde.. fn for hcljdende..ygdln..angrcb EnkeIle af de afpruwdc <;oner har funnentllg v:erel... kraftigl :tngrebel al sygdommc. ogj i de behandlede parceller.;\l de havde kunnet betale for en mere 1I11enl\ bchandllllg Del kan dog ikke f()rvcl\le~. al dl<;~ <;otter h:.tr nogen dyrknll1glila~<;... ig intcrc<;c for dan<;k landbrug I fremliden Del bli\'cr tadtg \'IgtlgCrc al ~orterne kiln klare <;lg med cl abiui nunllnufll at plantcbesk)l IcI~esmldJcr Resultalerne i label 3 \fl..cr tydeligt. al der Igen i 1997 i langl de fle..lc af..oncmt= er upnåel enddil meget hc<;kedne merudb)'licr for den genncmførte be hllndhng. Dc slr<ote mcrudb)'ltcr er hos!el I!!Ionerne f\'laud og (ork I 27 eller næslen halvdelen af de afpro- ' j cl 89

4 V I'llæd Våroygsorter med og uden svampebekæmpelse 1997 LyoimaX!!!!!!!!!!!'!::-T-T-I-i Caskant Maud Gant enda CM 6006 NFC M...n Kn>na Britta Hanka Madras VH GoIdie Alexis Bae Punlo Scarlett Abed 2497!!I!!!I!I!!!l!I!!ii!~ Extet Tankard Trianon C$BA C_u Mandolin Berets Lamba Reggae Co!!I!!!I!I!!!l!I!!i!I!!~- STAG Lux PF Br473ge532 Camlnanl Abed 2418 Bella Merete Texane NSL Banl< pllc Coope Nevada NFC Cb.9358 Wrsn Mentor E_ nebon Heron Tofta!I!!!I!I!!!l!I!!i!!i!!!iL e: lhega PF Ferment NFC Paloma Sultane Linus ll. C~!!I!!!I!I!!!! PF Henni Blanding Med svampebekeempelse Fht. for udb. mkostning lu svampemidier mkostning til udbringning Uden svampebekæmpelse Fig. 2. Forholdstal for udbytte i \(jrbygsonu med og uden 5mmpebekampe/se. Udbwtl'l af den wampebehandlede.msblonding er s(lilil /()(). ede soner er der opn et mindre end l hkg pr. ha I merudbytte for den gennemførte behandling. Figur 2 giver en grafisk afbildning af re'iultateme fra landsforsøgene med og uden svampebekæmpc:lse. I figurcn er vist forholdstallene for alle de afprøvedc sorter. Forholdstallcne er her beregnet i forhold lil udbyttet i måle..orlsblandingen i de behandlede parceller. Herefter er sorterne sorteret s ledes al sorterne med det h'jeste forholdstal for udbytte i ubehandlel er vist nederst i fi guren. Dc grønne bjælker viscr forholdstallene for ud bytle i de ubehandlede parceller mens den o;amlede ner farvede bjælke viser forholdstallet for udbytte i de behandlcdc parceller. Udgiftcn til dc 04 I Till top svarcr til den blå kasse for enden af den flerfarvede bjælke. Den gule kasse svarer til udgifterne i forbindelse med udbringning. Den rode bjælke sammenlignet med den grønne viser om der er opnået et merudbytte for den gennemførte svampebekæmpelse. som har kunnet betale for både svampemiddel og udbringning. Det er kun i sorterne Maud. Cork og endelig nummersorten SL at der opnået store merudbytter for den gen nemførte behandling. at der har været betaling for b de wampemiddel og udbringning. Del fremgår tydeligt af figur 2. al del i 1997 har værel den bedsle forretning at dyrke en sort med en god resistens og undlade anven delse af svampemldler. Der bør ved valg af varb)'g~orteri forste række foku...eres p ~orteme nederst I figur 2. Disse sorter har I amts forsøg både visl. al de kan givc Cl højt udbyue. og at de kan klare sig uden svampebekæmpclsc. Supplerende forsøg med vårbygsorter Ved siden afde egentlige iandsforsøg som gennemfores I et samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForo;kning. danske forædlerc og srlsrepr.esentanter samt dc land o~()nomiske foreninger. bliver der gennemført et betydeligt antal lokale sortsforsøg. I 1997 cr der gennemført ikke mindre end 84 supplerende forsøg omfattende 14 udvalgte vårbygsortcr. Del er en stigning på 8 forsøg J forhold til og intet lyder således på at interessen for denne forsogsopga\'e er faldende. I tabel 4 (side 91) er vist resultatet fra de 2 forwgsserier opdelt på rcgioner. Der er i disse forsøgsserier i gen nemsnit hostet ca 2 hkg pr ha mindre end i de egentlige landsforsøg. De opnåede resultater svarer løvrigt pænt lil dem. der er opn ct i landsfolwgene. Ser man på forholdlallene for udbyttc. afviger de for de fleste sorter kun med 1-2 forholdstalsenheder. Den eneste undtagelse er sortcn Henni. der på land...plan har opnåel forholdslal let 103 i de supplercnde fl1iog mod 107 i de egentlige lundsforsøg. pdelingen på rcgioner afslflrer ingen lydelige forskelle i. hvordan de enkelte sortcr klarer sig. Dc samme form~g er i label 5 (side 91) opdelt efter den jordtype. de enkelte forsøg er gennemført på. Ser man på de opnåede reialive udbyttcr. er der en svag tendens til. al sorterne Trebon og Goldie har klaret sig relativl bedre på lettcre jord. Det :'ovarer lil tendenserne i forsøgene i I l997-forsøgcnc ~r Henni ud til al have klaret sig rela!.jvt bedst på den lidi sværere jord. Del var ikke tilfældet i Resultaterne kan Ikkc brugcs til en direkte \

5 V:i...:l'd Tabl'l4 \'arh\l! fy4f: SIII'Ift'rende fortejf( (C7-0~) UdbYlk l mendb)tk. hkø: pr ha V.6rb)l AIlI<l/fonø/( I 3 '4 9 4 Ude landet Sj<dland I Fyn ILolla l I I 0 I V I Nonl I Jylland Hig pr lai AH fal~tet 8(lf'nholm crne jylland J)'lland Jylland 4< 31 Blanding _ 56_ '11- nj (15 lul ().I S 101 AI':~l~ H ' (\It.Ipt'J tl. l.' 15 L' 1.1 Il. L'! 0.1 n7 IfJI Scarlcll I~ \1.lUU L' I.' L' -I.e U 'IX Tofta L Ireholn 1.. I.! '.' l.'!.~ 1.. lin Vi/) 15.:t. ~ U 1..\ '. - J: 0.11 ' '. 4'.Jntu/.'nøsr l -' 14 \ I Blanding J Ikllm 2.7 L I.S LI lu 0.11 L' I' Ijano~ L J.J 101 lam!>a lul ~ 0.-1.lI -.X -.~..~ Mellan 1.6 J.'.:'l (;.Idll: l -lui <;.f! 0.11 i 101 w Punto 01 2.ll -l.? '1'1 LSI) /J.\ J.tI n I. 14 ' cl laln'15 \ 'lirh\ l! /W7 SIlI'Iferendt }(Irlog 0rdt'l t'fru jorrlt\i'( To/wl ( l/aring Spplunuil' jilnr 0l'd.lt t'fra for/mgt r t.:dbyt~ og IDtrudb)lk. hk. ør. h.a I Udb)nt l mc:rujb~lk. hl.& pr. tu I Jordl)'J'IC Forfru!1 VArbYlil 18 I +.1 J82+4 JB 5-8 VArb}g Vhh 1 Andet kom I Ikk~ korn i :~;L I >1 I ~k~ I AlL I ~;~. I FIILI Hkj I I f[lg I I Dr ha nlt nr. ha Fht I nr ''' hu I FIlt' A/lIjf lonø~ 4 9 tll1foll/lrj~ Blandmg SI Blanding {)plk 1.1 1~ U Hn puc 22 -oa '1'1 II.:! IIXI AkAI~ '7 AlexIs '8-2.2 '7 ('oopel 1I.~ _ 101 CI)o.IpC' 1.1 J Scarlcll I.J '8 Scarlclt o.j MauJ -u 97.J '1' \1aud tlq 9' -2..\ '> f)1I To la '00 Tl't'bl'.'.1 I< -1.2 lk Tl't'bon.l2 l II 1112 LSD I.' I.U LSI) I. Tona L' '''' I' Blandmg 5UI U 100 Blanding Ss.< 100 6J llennl ' ~ Ill:nl Allwf IlJrI~ /I /I. An/lll {l/fut/( Banok Bartok I.J '02 Lamba (Hi 0-1 '1'1 Lamba.I..li '1'1 lu Mcllllll -oa ' Meltan Q.l ' 99 GoIJn: o.q lu2 15 [l GoldJC 1.' H:'l Wrcn Wl't'n 0.0 '''' t ' I\mlll :!.-I lu HH. 101 Pumo 1.1<. lui 101 (J.~ Hil Ul).' 1.4 LSI>.. 1. B1aooml! Ale~~. Lunh.i. Hemu. (;IIIJH: Blandlng.- Ale\I\. l.lmba. Henm. Goldl!' Il '''' /I menllg111llg..if ullb) liemt: p<i de ff\~c1ligcjordt)'j)cr. ILlet fllr\~gcnc er gcnncmfl>n I forskellige marker. Tahcl 6 vjcr dc ~upplcrcllde fn)g opllt.'lt efter f(l( frugt. gså her er der \Ild ft)f~kt:llc I de opn:\cdc rcsulw (l.:r. Dc ~unne dog :tnlyde. ;11 sonemc Trebon og Goldie har klarel sig relativt bedre med v. rbyg som forfrugl end dtt.'r andrc afgrodcr. Det ~\ arer til rc\uhatemc l I1l\cndt \cr del ud III. at \unen Henni har ~Iarct \ig hell..t med en anden forrnlgl end kom hvilket og<;3 svarer pænl til ft.'\ultalemc fra Det.. ~al undcr..trcges. al der kun cr tale om forhuldwi.. ~m' for<;kellc. Rc..ullalcme \igcr iue Il(lgCI om forfrtlglen') betydning tor 91

6 Hrsæd Ta~1 7. VlJrbYRsortn med og uden S1ulllpt'be/al'mlU'/{ supplt'mu1l' forsøg (C9 CI A Ulk fla~lnk~m~b 8:: 10 I Ami.flar Pro pr ha...- ~ =~ - AIa/for~øg puc 568 Aluis 56.2 Coopn 56.9 Scarlett 58.8 )1300 ~I Tofta 57.2 Trebon LSD Fa A I B bel Ile A A Y 'u U AlI/aljorS6J[ 12 Blanding Henni 8mok l.amba Meltan Goldic \\'ren $ :' J.2 4.J a 38 Punlo ~A ISIJ I / Blanding AlC'xis. Lambd. Ilenm. GnlJlc udb) tlel. da ror~ogcnc ikke er gt'lillt'lllfort l de!lamme marker. og udb)'tlerne derfor luc kan.'>ammc=nligncs direkte. Tabel 7 bringer rc.~...uhalenll: af de -+4 forsøg l den supplerenje afpro\ nlng. der er gennemfort med og uden... vampehdæmpelse. Der er i disse fr.ig opnåct cl noget højere mr.:rudbyue for den gennemførte hcb:mdling end i de cgcllilige land.-..forsog. Del skyldes l f'lf'le række. at der I den supplerende afpro\ ning er anvendl 1.0 l AmiSl3( Pro i sledet for Tilt lup til wampebekæmpclse. H\'is man :<.ammenligner merudbynerne mellelll de 2 forscgsscricr. <;e~ det. al der i de fleste vårbyg..ortcr er opnået et ekstra merudbyllc for behandling med Anllst:tr Pro svarende lill a. 3 hkg pr. ha. Vårbygsorternes egenskaber l observationsparcellerne lindc:<. alle de afprøvede vår bygsorter i de ~amme marker. Det gor del muligt al foretage en direkte <;ammenlignmg af de enkehe orters egenskaber har budt pt't muligheder for al \'urdere angreb af meldug bygbladplel og ~l...oldplet saml al regi 'trere modnmgsdato. måle lr.:tlængdc. give karakter for lejesæd og notere tendens 111 ncdknæl...mng \ed \crll1odcnhed i både...trl og aks. Den SldSle vurdering er gennemfort på en..adan måde. at der er taget hensyn til...orternes forskelle i modning.tidspunkt. I venstre side af label 8 (... itle 93) ses dyrkmn!!~cgen!\kaberne registreret i observation!\parcellerne i 1997 og karaktererne for angreb afde.3 nævnte o;ygdllllllc. Den hpjre halvdel af labellen bringer oplysningcr fra...nrt 1isIen 1996 for de 34 Jourter. der er optaget pn denne li IC ! b DISse l...arakterer \'edrorcr modtagelighed o\'r.:rfor bygrust og kemekaraktercmc l...omvægt. protemmdhold. sortering. ckstrdktudb)'tte og viskosilet. Datoen for modenhed har varieret med 4 d::lge. De tidligste sorter har været modne den 3. august og de sildig <;Ie soner den 7. august. ))el er ca. 14 dage lidiigere end i Strålængden har varicr~1 fra 53 cm i den meget kortstråcde Joort Cork til 76 cm i den langstråcde sort Evelyn. Der har kun været ganske svag forekomst af lejesæd l årets obset'\:allon~pan:eller. Den krafligme lejesæd er fundel i sorten Sultanc. der har fået en karakter på 2.5 på en skala fra til 10. Kar.u.:.tererne for ned knækmng af strt't varierer fr..t 8.5 i sorten Tofta ned Lil i enkelte af de andre prp\'ede..orter. Karakteren for nedknæknmg :Il' ak.. \'arierer fra I i nummersorten Abcd 2497 ned III 0.5 i rteme Extract. ptima og Trebon. Di...~e.\oidste 2 karakterer kan bruges. h\'is man skal vurdcre lano;risikoen i de tilfælde. hvor markcrnc får lov at stå eftcr fuldmodenhed f.eks. i tilfælde af ustabilt h~stvejr. eiler hvio; mejetærskerkapaciteten er begræn set. Modtagcligheuen overfor sygdomme varierer en del mellem sorterne. Meldugangrebene bar i 1997 gcnerelt \'ærel forholds\-'is beskedne. De kraftigste angreb er fundet i sortcn Cooper med 9.6 pet. dækning af de grønne plantedele. mens der i en meget Slor del af sonerne ~Iet ikke har l...unnet konstateres meldug. Angrebene af byg bladplclog!\koldplel har ligeledes været på et beskedent niveau. Den hjre del af tabel 8 vi...er karaktererne for kernen og den... rnallflingsegenskabcr. Hvis avlen skal bruges til malt. ønskes en god sortering. et lavt prolcinindhold. et højt ekstraktudbytle og en forholdsvis lav viskositet. En...Ior undd af sorterne opfylder disse krav. Del er dog in gen garanli for. at sorten også vil kunne sælges som maltbyg. Det er l ~id...le ende aftagerne. dvs. malterierne. som afgor. om de vil kube en!>rt. og det afhænger helt af deres og bryggeriernes kendskab lil og erfanngeme med lit: enl...elte sorter. Bygsorter og bladsvampe Mtxhage1igheden overfor!l)'gdomme er en \æsentlig egenskab. der SKal lægges vægt på ved valg af vårbyg. sort. I 1997 har der været forholdsvis begrænsede muligheder for at få bedøml Mlrternes modtagelighed overfor dc ne~le sygdomme. for de ) ~ygd()lilll1e meldug. bygbladplcl og...koldplet har det dog været muligt at fin de nogle o;ortsfof'kelle. I label Mer angi\-'cl. hvitkc meldugresistensgener de enke/it.' orter har. I flere af sorterne findes der indtil flere resi...lengener. Sammenholdes meldugang~~nemed sorterne<; re<:istcnsgener fremgår. at der er stor forskel p. hvor effektivt de for..kdlige gener virker. Dc enkelte resi~tensgenerer nænnerc be...krevet i tabel 9 (side 9~). I label I (side 94) er resultaterne fra eis observati on~parc..-d1eropgjort på en lidi anden måde end j tabel 8. Det cr i label I muligl at sammenligne de forskellige resistensgeners effektivitet. da det her cr udnyttet. at der er flere sorter i obscrvalion...parcellerne end j landsfor ~ogelle. pgørelsen i label I vi~r. al der i sorter med 92

7 V. rsæd Tahd lj.. EgcII.\ Å.Clha i \ (lrh\'~.wlrra flj97 bsl=rvaljfblun:ener 1997 'lin vl!kn l om Ncdkmek- Spe Modta- Kar. nmg vcd Mudlalighcd Il:lvrec)'st- cmi gelig Pro- ning V6rb)'c Mod S! r... :C:'lodovmorJ' ocmnt<kr md hed Kom- Rum- lein 50<. mng længde kj<. do. r l:gl Ygi ind- lennj Eks Vi... 'm I<.rd ll Me~ 1 Blad-' Skold- RaceIRace byg- hold tralr.- kodug : plel plct I II stcn~ s~ I ak~ rust odb Sllel \/lwl!i\øk fj 6 4 I Blanding Ri.Tum1Io1Ar.LaUlLy.U \IC'I'.'i/~ m Mlo 5 1 Barke 4/8 ' '.' ' 7 m m Mlo Banol. i/ii 6'.R f. 110.La J J Bell:1 4/ Hen.'I.1 ('l/ll 71 li. 1 ~.'i 95 en Mlo.AI J l. Brenda S 1.5 ' Brm. 'IX Cadeau 'IR Mlo C:l.1ll1l1:ml i/x n 110 m M J 7 Casbnl 4/ K ' C1mlll'c -4/X L '..l m m Mlo.\r J 5 J Cooper 518 '9 0..\ m m AI.La I (ork 7/S 51.S AI 5 b 4 E\'el)'n.lIS en m Ru.l--ll.Wt F'tr;I~I J/S Ferment 4/8 ' Mlo Galll ~/X o- IJ.l 'i.5 m Mlll Goldlc -4/ Hl ' J m Ar.I..-.a.U H.ml..\ 'VII n 0.0.i 4.0 ' m I-lenni 518 6' en ' m L).U Ilcron 5/1' (l m Mlo.Ar J 5 J 6 J Krona 5/R ' m ' Mlo.Ar L:.llllb:\ i/x _\0 'i.0 m m' Ri.Tu J LlIlus 4/11 en m U 3 J I.u~ 6111 L)'simllx 4/8 Ru.La M;idrH' 5/R Mandolin.'lIR MauJ III Mchan 4/8 ~lcnt\lr -4/S Merete 4/8 ~cvld;l 5/11 plic 4/8 plim1 (/11 Mega 5/8 ura.'111 Paloma 4/8 Pllg(1 4/H Punto 4/ M 11.0 '6 0.0 '7.' ' /) n.o (U l.l I.' R n.o (U U n o..~ \ ' 1.3 1(1.S o.~ 0.1 '-' 0.5 u fl :!.o 3.' IJl 0.6 J.' \ (> J 3.6.J 0.6 o ' 0.1 J K fl.'i m m Ar 1\ J 9 7 \ m m Mlo m..\1 5 I ' '...b.la.w~ I. 0.5 m l'.' 5 J I o ' t o_o 03 Mlo o_6.l! m ' R~T~.I~t<l.Hud RCg~:I(' 'V~ Scarlett lJ ~I\l ' ' 1 7 Sull:ll1c 418 6' m Ly 3 7 Tankard ' Tcx:me 4/R J 0.1 m m A1.A~ J Torm Ru.IM rrchtlll 4/ ti J Trianon I.S AI.Ab 2 \Vrcn slll (1 1' J ' ' m m Min 1 J J ABED '8 0.3 ABED 2497.'l/Il Br.473ge ' m m CM hn 4/}l en m CSBA3M9I en m Cb 9S1N 4/~ l Nr<: NFC /R 6' NFC NSL NK m m PF l.! PF 1l202S\ 5/8 PF STRG R m m 70.il l. l..'i VDH / m ' Blandmi! Alcx\~. Lamhl. Ht:IIIlI. (jo1uie Il Skala: 0-1. = Ingen IcJt:t'd. :!) I'rl did..kd bl..dareal. J) Sp«ifik rc~r\1cns <.(' lahcl9 MalI en m U J 2 3 I 4 m Ae J ' R..t!>N.Il' I MC.IM'Jl1 I 5 5 J 8 7

8 Vårsæd Tabel 9. Specifik meldugfl'sistens i lårbygsoner Ab AI M B. Bwl.Bw2 Ifl H. H' JM9 ' Kw La Ly MC Mlo P12 R. Ri Ro Sp S\ T<>2 U W Abys.'Iinian Algerian Arabische Banteng Ilnr...ina Dura Haulers Hulda Ingrid M9 Kredi\ Kw Laevigawm Lyallpur Monte Christo MI. Paula Ragu5a Ricardo Rupce Spontal'le.um Steffi Th<ilih Ukendt Wcihenstephlln Teslson for n:si~ll:n'i I lresis~n~.sen Il u><rn Pl PI 8anleng Borv.ina Dorn IS03R Hulda l3c.:ntdlktc l Pl6 '13 1'()5.P06 P08b 1>22 Plmla Lady P02 Pli P03 Sldli Gunnar DebaAbed MI(Ab) Mlal Mla12 MI(Ba) MI(Bwl lmlbw2) MI (Ifl) Mlh MI(Hu4) MI(IM9) MI(Kr) Mik MLa Mia? Mla9 ml. MI(PI2) Mira MI) MlaIJ.MI(Ru3) Mla6.MI.a14 MI(St) MJ(l'u'2) Mlg.MHCP) I Betegnelsen I parentes er kode for fordl)big f('sistens. hvor rt:m'ilnsgcnct endnu ikke er ldentificerel 1 8etegnehen udcn parenl(~s er kode for el \'eldcfincret remen'gen. Talangivel~eefter en rcsisrcnsbetegnebc omgiver den rlt'kkef<llge rcm.tenscn cr registrerer I Els Paula: Mini. MI(P12); Ml(PI2) er den anden registrerede resilen~ l Paulli UemærtnmgcT I. og 2_ remstens i 'Borwina' 4. resisic:ns i 'Hulda' Rcsislens fr.l 'Ingod IM9' 2. resistens i 'Paula' 2. resislc~ns i Turkish Tabe/I Meldugangreb i obst'rl'(l(iomparrefler l!lil'(irbv~ IY85 I99T Vlrb)R Karakter for meldugangreb Procenl meldug ''''7 An~~l I)CL sone mclduj l ' I 9-l I 95 I 96 Ingen :\.q J AI(AILa).(ALAb) 3.8 :u Ar.(Ar.AhM Ar. Wel.(Ar.AbWe).C Ar.La l JA J Ly(L)'.La).(LyNo) ' RURiLa.WeJ la 11.4 Ru (RuAb)(Ru.La).(Ru.We.Kw) I (Tu2.Ri).(Tu2.R I.Wc) I 0.1 MI-o. (MI-o.Ar). (MI-o.AI).(MI-o.Ly)'(MJ-o.U) U.(U.LauL.Ar.Lal J lm9.(im9.11u4).cim9.hu4.ru).(im9.ru);{lm9.tuuiu-l.ri) lJ2 mge:n \'ulllcnnger pll grund af Illrke:.. Karakfer:skala hvor o: ingen angreb resistcllser af MIo. Tul. U og IMQ reclt set ikke har været angreh af m~ldug. I den anden ende af kalaen optræder enkelte sorter uden resitens. cr er her tale om gamle <:orter. der ikke dyrkes mere. Disse sorter er tag!:l meu i ubsenationsparcellerne om l.akaldle fallgsoner for.11 give en mulighed for at mdere. hvor kraftige meldugangrcbcne ullne have været i dcl cnkehe år. l en midtergruppe ligg.er urter med andre typer af rcsilemgener. Selvom disse resi...tcmcr ikke p~ noge.n mfide er fuldl effektivt: mere. yder de...om det fremgår. en vis beskyttelse mod meldug. forskellene I...oncrnc sygdomsmodtagclighcd under praktiske dyrkningsm:c...ige forhold er Illustreret i figur 2. Del er igel1l1~ll1 de idstc mange :lr lykkedel. at gen- nemfme vårbygsonsforsøgene med og uden svampebekæmpcbe. Der opnået meget varierende merudbytter fra år III!Ir og fra rt til sort. De opnåede merudbytter har således både varieret. alt efter hvilke sygdomme der har været fremherskende j del enkelte år og efter styrken af...ygdomsangrebene. I son.[nr...øgene gennemføres ikke en egentlig 00 hovsbekæmpcl~c. Derfor kan det være van~keligt præci.l.t al \ urderc Ipnsolllhcden af behandlingerne. På lrods af di... ~e forbehold er det muligt ud fra de opnåede rcsultaler at få et gllt udgungspunkl for at vurdere de enkelte sorter i forhold ti! hinanden og for at vurdere hvilket behov for svampcbckæmpelse der kan forventes i en given ort. Den ~Iærkc: fokusering på landbruget pesticidforbrug 94

9 Vårsæd TlIbd II. Øerne Blanding Coopcr ID.l I::! % ID II~ Il Banok IS Ho::ron 104 9' Hl !liS ' JUl) Nevada Lamba I' I::! IS 1').1 99 IS ](l! I_~ Ii'l 10~ ).1 I:! Maud 102 % 101 9S S 98 IS oll.he lk III ' lils 'is Mellan S l 95 AJc\1\ 97 9' Hil 'i<! ol') 95 Kron. 95 9S ' % 96 % Trl'oon I' Cork l 102 Reggae 9S ](I Texane S S C;nninant Lysima:t Henni IS 110 I\) Sullane \ IS IS Paloma 104 IS Hl2 J0.\ 101 IS 103 Dpue IS M3.ndhll I ).1 Wren Punto 102 I.:! Evelyn C3.dcau lui Tofla \l IS fl.knlor lin I] ).1 Merete \01 Bcrela l IIH ptima Scarlett 10l III.' TrillllQn Ii<lrl..e 101 lilli Ferment 10J 103 IS 10J Chahce IS 10J JeU Madros S ' CM (ll)(l IU Brend ~\Ir;'CI J G~ PF J Ifl J07 Peno 106 IS IS 1fJ7 NSL LlIlu~ 10l Nr-C495-[8 10l Lux J 102 Cb Br 4739c rilicgll AbcJ Hil NFC PF lui Abe<! ' Tankard 99 9S 100 Bella CSBA 3049/ VDH Snua Nt-C 4lJ Hanks STRG J 101 Caskam cl 95

10 Vårsæd ~ammenholdtmed de stadigt faldende kornpriser gør det afgørende vigtigt at sorterneer i stand lil al»stå alene«. uden at de skal SIØttes ved gentagne svampebehandlinger igennem vækstsæsonen. Heldigvis findes der efterhånden et stort udbud af soner på markedet. der kan leve op til dette væscntlige krav. Flere års forsøg med vårbygsorter Tabellerne II (side 95) og 12 (side 97) giver en overt;;igt ovcr resultaterne af de seneste 5 års forsøg med vårbyg soner. Resultaterne stammer fra forsøg. hvor der er gen nemføn svampebekæmpelse. Tabel II viser udbytterelationcme udtl)'kt i forholdstal for de enkelte år fra 1993 lil Resultaterne er opdelt på Øerne og Jylland I alle 5 år har der været anvendt en sortsblanding som millesort. Sammensætningen af målesonsblandingen er løbende ændret i den 5 årige periode Ud fra tabel 11 kan man få et overblik over. hvordan sorternes relative udbytte har varieret fra år tij år. Dette kan understrege vigtigheden af al se på nere års resultater ved valg af sort. Tabel 12 viser de gennemsnitlige forholdstal for udbytter over de seneste 5 år for de enkelte soner. Ved beregningen er der ikke taget hensyn til. hvor mange for ~øg sonen har deltaget i det enkelte år. Hvert år tæller således lige meget i denne beregning. Resuhmerne ~r i tabel 12 opdelt p5 Øerne og Jylland Kort beskrivelse af vårbygsorterne Landsforsøgene med vårbygsorter i 1997 omfatter ikke mindre end 64 sol1er. Det kan derfor være vanskeligt at få et overblik over alle sl1ernes indbyrdes svage og stærke sider. For at hjælpe på delte er der i tabel 13 lavet en opstilling hvor der for dc enkelte egenskaber er nævnt de sorter der har egenskaben i ærlig udtalt grad eller næsten ikke. Her t:r således kun nævnt sorter. der tigger i en af ydergnlppeme. For in styrke ovcrskuelighcdcn af tabellen er hele midtergruppen er såledet;; undladl Valg af vårbygsort Vårbygarcalet i Danmark er på ca ha. Der er derfor stor interesse for at markcdsf~c og sælge v&rbygsorter. Til [rods for ul der afprøves mange nye og lovende sorter. er der en grad af konservatisme i son1<lvalg indenfor vårbyg. Forklaringen på dette er i første række at en meget lor andel af det producerede korn forventes afsat som maltbyg. Det er her aftagerne. der i.!>tore træk bestemmer sonen eller sorterne Det er med til at forhale et hurtigt sl1sskiftc. Man kan i tabel 14 (side 97) se sortsfordelingen i de seneste 6 :ir. Sorten Alexis har været dominerende gennem denne 6-års periode. Alexis har kun kunnet fa:-.lholde denne dominerende position på baggrund af. at den er en meget velkendt sort. der er accepteret som maltbyg af de fleste malterier. Ved dyrkning af byg til foder fremgår det af tabel 14 at sortsvalget er noget mere bredt. TalJe/IJ. Kem k(ll(lkrerisrik afvjrbygsartenre I landsforsøg /997. Kun sorler j ydergruppenre er fill'i'lit Tidlig modning Sildig modning SI RG 63495!Fe Tofta Br473geS12 Cork l>f '2 tira Evelyn C;.deau l'sl 9-HJS4 ptima Lux Brilta Bercta KrLt;;tråedc Lllngshiet Lamba Cor ptima Evelyn Brenda P:lIoma ~F Lu Mandolm Bella Britta l>f Hanka Slurkernetle' Småkernooc' Evelyn Ck h:nnenl Ly~imaJt IJunlo Lamba Mandolin Lavt proteinindhold Højt pflelnlndhold Cmk Mandolin Paloma STkG Mdtan Pr CP<' Bercta plic Krona CM 6006 Scarleu rf I.pimax Abed ~497 rthega Larnba AbedHI8 Maud God ~orlerlng' Dårlig surtl'rin1.' Mentor Evelyn Corl< L)'Mmax Mandolin \\ren FenncnI Barke Trianon Derela ok Alexis Cadeau trebon Goldic Linus Hejt ekstrakiudb)ue Lavlckslr:almdb)ltc' Trianon CP<' ok Henm Evel) n Tona Ia \ iskosilel' H_j iskosilef HeDDI Wren PaIoma Reggae Banok Caminant Nevada Cadeilll Berela ptlll1a Goldie Barke Fermcnl Chaliec Linu~ Trebon Alexis CP<' Trianon Kun r(lr..orter oplagct på dan~k 'Vn.. h~te \la/s: Ilf I'drbygsort: AIII'endelse Skal komet sælges som maltbyg I'ælges lu cep terede mallbygwrter. Det betyder i fprsle række Alexis. men også (llldrl' sorter udfra det! enke/te aftagers ()fisker. SYRdomsresi.~1ef1l i prioriteret rækkefolge: Fuldl effektivt l'i1kende n'sistens overfor meldug. - God resistens overfor b...grllst. - Bedst mulig resistens overfor skoldplerlb/adplel. Slrdegenskabfr: - Stift Strlt så brug af l'll'kstregu/erin8smid/er kim /lill/gås. - KrT sird gi\'er ell lettere øst men en dårligere konkurrenceevne ovelfor ukmdt. - Rillge tendens li/lledknæknillg af aks. - Riflge rendnll' lilnedknækning af ~trå. 96

11 Vårsæd /(/H>/ /! n'nlgl (Il t'r wrafimol: I \tir!j\ 1:. /WJ-Y7. Hekl4l\lJet J om;< Urb. l: II< merudb U~ hl ha IJlandl Pnnetaon fuhoid ul Blalxhn P'tø\tl 'I(W1 Forhold lal Blandln Prøt1 'l(lf1 Fllrhnld lal Blandmg 100 '00 '00 I'(lnø~fllr 1'J93-97 Banok ' 104 5gQ '04 Llmbll ' ti)) '''' Cooper 61l~ U Il 595. I' ' 104 (juldlc ' 102 SilA b6..ci S 101 Nevada ' Ilert 62.S N Hil 5' h7l 07 ll Mdlan 61.1.(t. I '00.0 ~ ' MJuJ hl.f -0.'\ 99 5ll.:'i. l.1l M.' AleXIS...(t (t run.. 6!.J '\l('i 2A % f-onølcsdr / CmI l Hn 6lPI L 1111 T«bon ' ' ' 100 RCgglC flx 'i lil Tcxanc ' C'JIUlll;1Il1 flx -la I'i. 0'J7-2'\ 1)(1 LysI01:IX ] J.. f'ondl;(lr IWJ-1J7 Henm J.' '08 Sullmc A 104 nl. 1.' I' 71t) D 10'\ pu 66.' 2.2 'J 'J J lom Hn Ton. '''' 66.' ' Mentul M _' 71.2.R lul Wren 653 t.j ' ' l Ca<.ic..u 6-' I.4 IllI 71_' I. I li::! M~le ~ 23 'l Bert'IJ t'l! \ JlH 71.6 D W.' Punl hs: I' '02 Mlllldllllll hhli n 101 6!' -.'i. I f) :U 101 Scllrlell U 0.0 '00 B..rlC'!:IS.:; -.' ' '\ 101 ptima 653.(t (t '00 Evel)n ~.7 'A Itl 99 Trianon (t F..nøl:jdr 1'196-1':' Chahce I' ' IS ' h:nllcnl bj. 1.' ~ 7H.'i 1.2 I::? Madn.) 64.' ~.(t '02 ('\1 tj6.7 -Q.3 ' (t Ex.~ 64.' (l. 99 (jani.0 -: '.1 70'fi (J.Q.. Brenda S ' cl /afæll-l \'årbygwnemer IIdhrt'dt'lst' i flroct'm Planteværn \Ic-\I' :n Bejdsning Lam 6 10 Il I label 15 \C~ rcsuhalel at 5 If'.og. hvor eftd.lcn af ~fellan Il bejdsmng mod hyxslribesyge er undcfltogl Vænhen af p<k ' en opremnmg af ud\æden \aml bet)'dlllngen af hcjd'c- Gold_e 2 lj 12 a.n.. ~\'alileten er hgelede.. hel)..t I alle fl'ug er amendl 12 ~mftlgl 'iimlllel ud\æd al Alexl_ En anal)''iic for ud..:cd..- \faut! Coope< 6 b.\me svampe vlsle 41 pcl kerner mcd byg'anbes)'gc I Ilennl praksis forekommer der ikke _ megel byg\lribe...)'ge I Muw 6 I. 2..~sæd. Af Hige ud~d...båme \\ampe er der fundel 2- c... J 2 Tofla pet. kerner med plnng\kadcnde \Vampe tfu\<tnum) Treboll Mod disse svampe har der derfor Ikke været bcjd'icbc- Scarlcll I hov. Mentur Der er bcjd\el med Fungul.il A (imut.ajill. All byg Andre soner

12 Vårsæd Tabel 15. Bejdsning n/udsæd kraftigt smit/et med 5rrjhe ')'ge (ejl)... UcI>... V.....-_ {or$'8 I. UbejdscI fw e ml FunglU'JI A- renset ml Fungaz.iJ A renset ml Fungllzil A urenset S. Ubejdset ureoset LSD /-5 LSD 2-5 / ('$'8 I. Ubejdsec - rense ml Fungazll A- renset ml Fungazil Al} - renset ml Fungazil A - urenset.5. Ubejdset urensel..sd /-5 L5D 2 j / for5'~ I. Vbejdset - renset: ml Fungazll A rcn-.et 5. Ubejdset - urenset UD J-5 LSD2 j I'Ddrltg bejd..el..ajltct - flad p<.. ;; l I 37 3J J J J.S ' J! bejdses I dag med Fungulil A dier tilsvarende ImazaJilholdige midler. Del fremgår. al der er opn!l.cl en effekliv bekæmpelse l alle de bejd...edc forsogsled. selv vcd en dårlig bejd..ekvalitet (dårlig fordeling af midlet). Udbyncl er ca. ble \.ct fordoblct vcd :U bejd-.e. h.. ilkel \ i..er. al slflbesyge kan \ære meget tabvoldende. hvi~ s\'ampen får lov til at ()pfonnere sig. Der har Ikke været mcrudb)'lic for al oprcn<;e ud~æden til ~åsæd. Stribes)'ge er den al\'rlig~le IId!iled:-.biJme sl'lullpesygdom i w:lrbyg. Undlades bejt/ming I mere end l (ir. kan wompen opformeres oldsomt og lære årsag 1I/~t{Jre udb\'rtewb. 5mbes.\ ~e kan kil bekæmpes \'ed be}(/...ning. Nogle.wrter har en god resistens od slribesyge men i IIm'et/parten af de dvrkede!>urrer er resis/('nsen ikke kendr. Afprøvning af midler og behandlingsstrategier I 1997 er der afpro\'ct lidt færre svampcmidler i vårbyg end tidligere. men afprovningen af slrobllunnet Anustar ProlAmi<;tar er fon..at og oget lidt l forhold III rorsøgsomfanget med <mobiluriner i \årbyg er dog ikke intensiveret l sammc omfang m I \'intersæd Dette :.kyldes. at bekæmpelsesbehovet generclt er megct lavcrc i vårbyg ng det potentielle merudbytte ved at anvendc de nye midler er derfor mindre. 1X1le er bekræftet i forsøgene I hvor Slrobilunner har været afpro \et i vårbyg I landsforsogene Tabel /6 Blads\'WtlfH - a!prøl'tung afstrobiluriner. (C12) øqp< Udb.... p<... olie.. lin -lomoe Blon#g I. Ubehandlet l Mcgaturbo I os l Megalurbo l Q l Mentor I Mentor l Q Mentor J I Anustar Pro I ArTll~tar Pro.J Q JAmJstar Pro I LSD / LSD 2-9 /2 V /or.fg. I. Ubehandlet I Mepturbo I Anustar Pro' L IAmislar Pro' l Amisw Pro l ' 3 I. 10 Amislar 2 II. 05 'AmisLar I Amislat 4 LSD/J2!Sl ll 6/' J.I 0.9 I Lidt andel blandingsforhold mellem de to aluvstofftt i 1995 l ForYcntede priser _se lelst Led :!-9 behandlet i stadium l l 2 J J 4 l tabel 16 er effekten af strobilllrmerne Amistar Pro ug Mentor sammenlignet med TIlt Mcgaturbo. Mentor er afprøvet for f~rste gang i landsforsøgene i vårbyg. Amistar Pro indeholder strobilurinet azoxystrobin og fenproplmorph. som er det aktive stof i Corbel. Mentor består af strobilurinet kresoxlm-methyl og fenpropimorph. I Amistar Pro indgår fenpropimorph for at forstærke cffekten mod meldug. I Mentor indgår det der Imod for at forbedre den kurative virkning mod meldug. Amistar Pro og Mentor er bredspektrede midler. Amislar Pro udmærker sig i byg ved en specielt god effelt mod bygbladplet. Mentor har derimod specielt god effekt mod meldug. I årets forsøg har der generelt været svage angreb uf meldug. mens angrebene af bygbladplct har været moderate. I tabel 16 er slrobilurinernc afprøvet med en enkelt behandling i hel. halv og kvart dosering mens Tilt Me gaturbu er afprovet i hel og halv dosering. Der har været relativt...'age angreb af s'iampe~ygdomme.og der er opnået sm. merudbytter. Skoldplet og meldug er blevet ensartet bekæmpel med de 3 midler mens bygbladplet er blevet bedst bekæmpet med Amistar Pro. Forsøgene er udført i ptic (2 forsøg) Henni Bartok Meltan Goldie Maud og Marcs!. De højestc merudbytter er opnået ved anvendelse af Amistar Pro og de næsthøjesle ved anvendelse af Mentor_ Strobllurinerne er endnu ikke godkendt og derfor ikke 98

13 Tabl'l/7. B/adswullpe - middelaftm'l'flillg. (C/J) Pet. dzklllng af _.. Antal Udb og Virlon Skold I Mel-I :~: bl' b 199 ~ fors_g I. Ubehandlet )( 0.5 I Ri\'al x.2S J RJ\'aJ 2 J :! x 0.5 I TIpIl' l.s. 2x 0.25 lliptor J 6 l x 101 Amismr Pro I x.~ I AmiSlar 7. I x 0.5 I Amistar Pro I x 0.25 J Amlstar 3 8 1)( 1.0 IAml'lar Pr 9. 1 )( 02 I Fortrcu 3 LSD 1 11 LSD 2 9 Lcd 2 7 nchmdlet l 'Iadlum Lcd li og 9 behandlet i ~tadlum plet dug p&rt >!ri ;.. Cl j (TJ_K md ml'ill'i bladplt/skoldpf l. Ubehandlet 14 S 2 2 x(u 1 Rl\al.J J.2x.25IR.i\al I 3 J 2)( 0.5 1Tiptor S2x.2SITiptor l 2 6 I )( 1.0 I Amlt:&r lro I x.'i I Aml'l;a( I XS I Amistar Pro I x 0.25 l Amistar I )( 1.01Aml~larPro I )( 0.2 l Fortrtu I 6 um I y LSl>1.-Y o lj I SSI ' J..U J ' ]()..31 :'\9-45 ] '.8 I.J U. marked... fort i Danmark. For at \'urdcre rcntablliteten I de n) c I) per ffildlcr er der gennemfort en beregning af neuomerudb)ue I enkelle labeller. Bl.a. I tabel 16. Fir maerne opiy'icr. al ~: fremt midlerne bliver godkendt. fo... enter man en pn.. p:\ 430 kr. mk!. afgift og eksk!. moms for en normaldosis Amistar (1.0 I pr. ha). 530 kr. for en normaldosis Amistar Pro (2.0 I pr. ha) ~amt 3 W kr. for en normaldoi... Menlor <0.7 I pr. ha). ct fremg r. :11 kun behandling med han dosenng Amlslar Pro og k\'art dosenng Mentor har \'æret renla bel. men nenomerudbytlele har værel sm~. I gennem llnit af forsogene I 1995-% har en han dn'icring Arni 'ilar Pro ug:'i~ klaret..ig bed..1. I dise år bic\' ren Arni..tar lillige afprø\'ct. og her gav kvan doscnng dct hjestc ncllomcrudbyuc. I label 17 ses resultaterne fra en n) forscgsplan. hvor RI\'al. TIplor og Anuslar ProlAll1i~tar er afprohi I hah og k\an dosering \ed 2 behandlinger. fon.()g~led 9 er FortreH afpro\et for for~tc gang i landsforsogene. ForlrC er Ikkc ct ~trobilunn. men cr specielt vcd. at del udelukkende Virker mod meldug og har en usædvanligt lang virkningstid (op lil 70 dage i forsag). Fonress bør derfor udbringe... tldligl i \:ekstsæsonen. forsogsled 9 cr Imdlet udbragl I \æk.sl.stadlum (begyndende strækmng). Vårsæd J 3 af forsogene har der været meget skoldplclg Id dels bygbladplel. og der er opnået relativt Slore merud byller. Forscgcnc er udfort i Maud. ptic og Goldie. Byg bladplet er blevet bedst bekæmpel med 'ilrobilurinet Amistar ProlAmistar. h\or del hjeste merudbytte ogs~ er opn~el. Skoldplel er ble\'el ensartet bekæmpet i for sogsled 2 7. Samme resultat er opn~et i de re\terende 2 forsøg. Ami~tar Pro/Amistar er ikkc godkendt. men regnes der med de forelobige priser. har 2 behandlinger med kvart dosering Amistar Pro/Amistar i forsog...lcd 7 værel mest rentabel i de 3 for...og med me~t bygbladplellskold plet H.6 hkg pr ha i nctlomerudb)uel. Da meldugangrebene har været megel s\'age. er der ikke opn~et sikre merudbyner med Fortress. I de 2 fr'108 med ~\'agcrc angrcb af skoldplet og bygbl:ldplc( er dcr opnåct lidt la\'erc merudbyner. og det hojc<ile nenoruerudbyue er opnåct l forsug... led 8. hvor der er behandlet en enkelt gang med hah dosis Ami~t:tr Pro (3A hkg pr. ha I nctlomerudbyuc). ~eldugangreb er Ikke angivet. men der er opnået et sikken merudb)'ue... ed behandling med Fortress. Ff'\ogcne er udfort i Maud og Lamba. I forsogsled I. 2 og 6 er foretagel k\oalirersanalyser mht. egnethed til maltning. I de 3 f{)r~øg med de kraftig...tc angreb har ~orteringen i genncmsnjt været 9193 hh\' 96 I de 3 forsogsled Der henvises l\rigt til tabelbilagel I forsøgene er optalt amal grønne blade pr. strå omkring midten afjuli. Behandling med Ri\ al og TIptor har oget antallet I forhold III ubehandlel. og strobtlunnet har øget antallct yderligere. Del er \clkcnd!. at strobllunncr ne har en»jurgrøllflelldl' effekl«. og at behandlede plan ter holder sig gmnne i en lidi længere periodc. TJhel 18 \ l:-.er resuhtlteme af den fonsalle afprovmng af forllkelllgt :lillal behandlinger og dosennger af Tilt )'lcgaturbo. I 1997 forsogene indgår 2 forsogsled med afpro\ ning af...trobilunnel Amistar ProIAmllar i hah docnng med en og to behandlinger....orsøgene er udfon t Maud. plic. Memor og AleXIS. Bygbladplel har værel mest udbrede men generelt har angrebene af svampesygdomme \'æret svage. I gennem..mt af forsogene har ingen af strategierne med TIlt Me galurbo været rentable. Amistar ProlAmislar er ikke godkend!. men regnes der med foreløbige pnser. har kun behandljngen I forsogsled 8. h\ør der er udfon en enkell beh:lndling. \ ærel renlabel. Nellomerudb)'uel har dog været lavt. nemlig 1.0 hkg pr. ha. I forsogsled 9 er behandlet mod s\'ampesygdomme Ifolge PC-Pltmu.'l'fuIIS I ejledning. Ved bek:cmpelsesbe hover anvendt Tilt Megaturbo. I gennemsnit af forsogene er an\endl 0.3 I Tilt Megarurbo pr ha. men der er Ik ke opnået et rentabeh merudb)lte I gennem~ntt af 23 forsog i de..id!<>ic 5 r er der ogs1\ opn. el relati\l lave merudbytter I alle forsogsled. Ved vejledning Ifolge PC-Ptantc\ærn er der I genncmsnlt af forsøgene anbefalet 053 ITIh Megaturbo pr. ha og opn~el cl beskedenl neuornerudbyllc. I tabel 19 er effekten af TIh Mcgaturbo sammenlignei med Slereo Ee. ~onnaldosenngen for Stereo I b) g er 1.6 I pr. ha. Stereo består af akti\ stoffet cypr(xh 99

14 Vårsæd TaMI /8.1Av~dosl'rafS\anlJNm'(Jdd(CI4) ':.;':. Bo- V -- -l I forsøg l. Ubehandlet 2_ 3 x l Mcgalurbo 3. 2 x 0.25 I Mtgalutbo -4 2 x 05 l Megalurbo 5. l x 05 I Megalurbo 6. I x 0.25 I Meg.lturbo 7. I x 1.0 IAmisw Pro l x 05 I Anusw 8 I x 1.0 I AmiSIw Pro 9 PC-Plantcvzm syl LSD 1-9 LSD]-9 lal... - pr illi> ud CL IYI... bytle l 2.7 -D 0.50 l l \) 0.2S l 05 -L::! ' / 2.l / Jftm'l>: \. Ubehandlet ] )( 0.25 \ Megaturbo x 0.25 I Mepturbo I x 0.5 l Megalurbo.S PC-ptanLe...~m lyg ' LSD /-9 I.J LSD 1-9 M F()r\'entedt prt.\c'r - se tent. Led 2 behandlet l 'l3(hum Led 3.4 og 7 behandlet I 'tadlum Led 5. 6 og 8 i stadium 12<\7 nil og propiconazoj. som er akliv:-'loffel i Tilt 250 EC. Et forsos med meget skoldplet er vist for sig seh. I delte forsøg er der opn el en ensanet bekæmpelse med de I midler. Der har værel en lendens lil. at Slereo har resul teret i del højeste merudbyuc. men forskellen er Ikke statistisk sikker I de øvnge ff'>øg har der kun værel svage angreb af svampesygdomme. og der er iue opnået sikre merudbyuer. På side 58 findes en oversigt over de godkendte svampemidlers effeln overfor svampesygdomme i byg og hvede. Der findes ligeledes en oversigt over effekten af nye. ikke godkendle midler. Planteværn i maltbyg Tabel 20 viser hvordan bekæmpel'ie af 'i)gduliunc: og skadedyr samt vækslregulering har påvirkct halltel og udbyuc i mahbyg. I forsogsled 2 ~ er smmpebekæmpebe med :2 gange hal\ dosis Till Megaturbo :-.ammc:nlignd liled 1 gange hah dosis Anll'~tar ProIAmlstar Skoldplelog bygbladpiet har været de mest udbredle svampc'i)'gdomme. B)grust og meldug har ikke optrådt l forsøgene. der cr udfon i Maud n ff'>og). plic (2 forsøg) Alexis. Scarlctt og Texanc. I (or.øpled 4 6 er anvendt Amistar Prol Amistar i 2 gange kvan dosering iooamt en enkelt behandling med halv og kvan dosering. Begge midler har haft ensanel cffekl mod ~koli.jrlet og T(J~l /9 /Audoserajsvam(NmidiUl (e/j) ~;. Bo fiol iddob CLIYI V UlIt I{orsøg mtgtl skoldplt't l. Ubehandlet 2. ] )( 025 I MC'galurbo x 025 I Megaturbo x 05 I Megillurbo t x 025 I MegalUrbo xAISlereo ~ 7.2 x 04 I Stereo lxI:tIStereo x04ISlen: tid /-9 /997.2{onø/l. I. Ubehandlet 2. ] x 015 l Megulurbo x 02.5 I Megalurbo )( 05 I Me~aturbo I x 0.25 I MC'gamrbo xa I Slereo x 04 I Slereo x 0.8 ISlereo lx.4ISu:reo LSD /.</ LSD 2-9 /996.5!lIrs_g l. Ubehandlet 6. J)( AI Stereo x04ISlereo x8IStereoJI I x 04 I Slereo '2.5 LSIJ / 9 LSIJ f.i I 003 -:.': _ byde SI ' l.' l \ 03 ' l M. Lcd 2 og 6 bthandlel i sladium 26-2<: Led J og 8 behandlet i \t3(hum Led 5 og <:I behandkl i.stadium 32-.'\1 l '443 0-' <: l M ns bygbladplct. men Ami~lar ProIAmistar har resulteret i det højeste merudbyttc. Et forsøg i Maud med meget skoldplet og bygbjadplet er vist separal. Amiitar Pro/Amislar er Ikke godkendt men regnes med de forclobige priser på strobilurinet og en maltbygpris p~ 100 kr. pr. hkg. er del højeste neuomerudbytte for s\i'ampcbekæmpclse i fors~'get med de kraftige angreb opnået i forsøgsled 4 (5.3 hkg pr. ha) hvor der er an\'endt 2 gange kvilil dosering Amistar ProIAmlo;;tar. ( gennemsnit af de øvrige 7 foro;;og er der kun opn el et rentabelt merudbytte l ff'>øg...jed 6 med et nenomerudb) ue på kun 1.0 hkg pr. ha. Ved at sammenholde forsogslcd 7 og 8 med forsøgsled 3 hn effekten af skadedyrsbekæmpelse med Sumi Alpha vurderes. I forsøget med meget skoldpletlbygbladplet har der også' æret mange bladlus. og merudbyltel er øgcl med 3.3 hl..g for skadedyrsbekæmpelse i vækststadiul En yderligere skadedyrsbekæm pele i vækststadium har ikke ~get menlljbyttel. I l 1.. 2A /.7 M...12-J

15 \' rsæd 1\:1 \trli K~NI. Pet. dz~nmb ar mg ro< ha Pcl ri V'rba m«l htll~. Skold Bygblad Pet ~~me - I prol~1 bladlus gnav pkt p!el TKV. o\'c:r I kerne Udb. og N~tlo- 2.5 mm merudb n\crudb. llin'iuf Ca I. Ubc.handlcl I % ~. ~ x05 (Till M\:l!oaIUlhn 7< 1.0 l ';-4.11 '> L' J. 1)( 1.0 t AmlSlar Pro I )( 0.5 I Amlslar 70 4 SSA l x. <; I Amislar Pro l x n.2.'; 1 AnlJ~I.1I Ul.<;4.~ '7 89 5_1 S I )( 10 JAmislllr Pro ' S l x 05 1\ml'l.lr I'n 1.0 -;.U) ') I )( 1.0 I Aml~lar Pro I SlIffii-Alpha I )( 0.5 l AmlSlar S ' l )( AmJ~I;U Pro -+- f1.2 I SlIml-Alphoa I ;J< n.s 1 '\II11'IM...21lIlmAlph 0.0 S'i )( 1.0 I ArniSlur Pro I )( 0.5 I Amistur Ceronc fsf) f '/ 2.J cl /9y7. 7/ond Ubehandlel 7 2.J x.s 1 rllt \fegiltllm1 L' ~ l 1 )( 1.0 I Anustar Pro I )( 0.5 I AmI5tar ILI I li..'i I Allll'l.1J Pil) I )( 0.2<; I lm'i.lf IS S 1)( 10 J AmistlU' Pro o J )(.S 1Ami'l.lf Pro I.S l ! II.~ )( 10 J AmiSlur Pro.0.2 I SUlm AJptul I )( 0.5 I AmJslar I x 1.0 I AI1I1'I.lr p (J.! l uml-l\lrh.j 1 li (Jo I\nlllar J SUllu-Alphoa 1.' (Ul 49.s 11.1\ )( 101 Anusw Pro 1 )( 0.5 1AnlIstar.015 l Ccrone 7 I {~\I} I Y l. {~\I} ;:!.(J J.7!'~crqc t-oioaj Forclltl'Jl' rn...:r '\:ld.'1 I.cJ 1--l!l 7 <j hclmi1jlc11 'I.JJIUIlI 111 ~I lt)-4~ I.c-J '; n~ fi ~h.lildlrl 'Iokllum ~ll ~I gennem...ml af de nvrige 7 fl'ug cr mcrudbyucl forbedrel med 1.7 h~g pr. ha ed ~kadcdyr~bekæmpele I \:ck<imadiulll 3U-31. Vcd ;l(...:ul1tllt:llhol<.!c r{)r\~'plcd 3 og <) fremgår del. :11 Ifrkstrel!u/erillg mej Cerom: I~kc har rc...uiterct l <;lkre mcrudb) lier Sonenngen har \'ærel huj t forsogene og er kun bleh:t lidt forbedret afde fnr..l.dligc behandlinger. Strategi i sortstyper al vårbyg I 1994 bic p~bcgyndl en ff:'llg~eric med oel fonn.l al bcly..c den optimale \ampebchandllllg I soner med for <~clh!? modlagelighed mcrfor blad\\ampe. Sortcn Ale'( is blcv valgl \om repr:c\clll:mt fnr...ortcr. der er rt'i/\ tf'li Il' mod 11/e/du[:. mnl hvxrtll tmodu/f:l'iige. Mcll:Jll rcpr::c\cnlam for..oner. \om er re.f/.hell/t' mod meldug K b.\jfnot. men.. Maud blc\ \algl \lll repræ...cntjili for!-orter \lll er motitllg'-nt' for me!dux og mdre ml/ia!fe/x I'erfir h\ gnhr. Sortcrne modtagelighcd merfnr b) gbladplcl og ~oldplcl er lllc Inddraget. fordi modlagchgheden o\erfor di\\c sygdommc generelt er dårligere belyst. Det har dug \11\( sig. al Ini... er rcl lillkltagc- 101

16 - Tabel II S~'ampebdQ!mpelse/l\pesorler aji'clrb)k (CJ7) 10loi IolI- Vårsæd - I MaIS V fon.g l. Ubehandlt:t 2. 3 )( 0.25 ITill Megaturbo 3.2)( 025 ITilt MepbUtIo 4. J )( 0.1S ITilt Megatutbo 5. I )( J. IAmistar Pro l )( 05 I Amistar 6. I )( 1.0 I Amistar Pro 7. 1)( 0.5 JAmista1 Pro t )( 025 I Amistar 8. I )( 0S I Amlstar Ilro LSD / 8 LSD I6forspg I. l1i>dw>di«2 3 )( 0.25 l Till Megaturbo 3. 2)( 0.25 I Till Megalutbo 4. I x 0.25 I Till Megalurbo 5. I )( 10 JAmistar Pro I x 0.51 Amistar 6. I x 1.0 l Amistar Pro 7. I x 0.5 I Amista1 Pro J x 0.25 l Amistar lo; 1)( 05 I Anustar Pro I..!J 1-8 IS l-x 0.75.so Mdf(ln /!' l l 4 :: Iq''''' ad -TltVa I'':';'' 1I61~ Ca. I 2.:1_ 11 fs :'0 I o.~: J J l ] l J J.I ~ ' <> '..I J /.2 l.l 5< l..l I.J -<>A l. -l5 ll -<>J l <> l.l 199-:' 16 j')rjtlf! I. Ubehandlet 2. 3 x 0.25 ITill Me1!;llurbu 3.2 X0.25 I Tilt Megalurbo 4 l x 0.25 I TIlt MCf'alUrbo 5 I x 10 I Ami..;w Pro I x 05 IAmislar 6 I x 1.0 I Amislar Ilrl) 7. I )( 05 I Ami.slar Pro I x 0.25 I Amistar R I x 0_5 I Amlstar Pro '~\lj l-x L..'S1JlX 1'l-olcmcoJc priser - <(: tckst l.ed 2 hch.mojlct i stadium I.ed 1. _~ ug 7 bchamjicl1 ~ladium Lcd 4. Il (l~ II Ix:hanoJtcll \ladium Muud J 2 l 0.25 lu (J J l 2 l 0.15 n4 () J IJ 12 l _17 59 W J l6-14 l U J.J hg o\'crfor di...c )gdomme. mens ~1e1l3n kun er mindre modtagelig. Maud er del\! nuxllagdlg. Formålet med forsøgene er på Cl lidligl lid:-.punkt al have et bud på den opllrnalc svarnpctx;kæmpc1..c...trme ~p i.'(1' Iner med liwumde modtal.:l'iikhed overfor bladsvampe. I [abel 21 er \ bl arcl TC..u!lalcr. Tidligere år. forsag er iue \ l!. fordi ff'iogsplanen er ændret i år. BL.I mdgar der nu cl..lrobilurin i afpro\ ningen lor al undef\oge. om den opltmale '!Irategl \ed anvendelse af et strobilurin er anderledes i de fo...kellige oner end \ ed brug af Tilt Megalurbo. Der he\'tscs l stedct III \-e~igten I I tabel 11 se\ s\'ampeud\ lklingen 1 de ubehandlede forsogsled l senerne i lobet af vækslsæsonen. Angrebene af meldug og bygrust har været meget svage. og an grebene af bygbladplet og skoldplet har været svage til moderate. 'liif MegQwrbo. rorsogsled 2-4 er der udføn 1 3 behandlinger med kvan do'\cnng Tilt Megalurbo. Udregne... nellomerudbytter. har Ingen af strategierne i Alex.is og Meltan i gennemsnit af forsøgene været rentable. I Maud er der kun opnået sm neuomerudb)'tter på 0.3 hh\'. 0.6 hkg pr. ha i forsogsled 3 og 4. Amislllr Pro. l forsogslcd 5-8 er der behandlet med trohilurinet Amistar Pro i forskellige dosennger og an- 102

17 Vårsæd An'lrt'h ajsm(rfderfutl't'r f I'(jrbl'g har Huel mere udbredt eml ti(lfflllt i Spredt; marj..etl Jes ljllejaldem/e KU' II! plaflter:. RHer mali I pirullenjt'. Jølger de le/ med. K fn't'fi ululerjort/uj..e l.'t1ul' ses Derer getl ImillKIlederfnr J..e'm\k IU'kælfl[w/w' AnXI'I'b kan kllflj(nt!kmfllllt' IU'iJ tll'i'fimul i'f t/}'rket gnt'\' da wurldere kuli lægger (t'g i xr(n De kraftigste ankreb 'it'\' IHN e/fer)lt'l1.' tin ~rll'\d\'rktllll}':'wn'enll' har i'fl.j-arig fuil'ikling l!. al/greb t'r ru I'a'rst 2. og 3 år efta omplc>jllil/~af l.'ræ\ fimji lan't'nlt' det fontp ar lel'pr afgræston'en NtJr delll/(' f'i' 0$(1/ ktl\ter fan'ei' flt'.'iig 0\'(' (f/k'et/i'''. Na'\{l'll alle n{grodt'r kut! (liignbt'\ mell pimlier. som IlluJ..er S;1:. er me.h toft'raml' for (lilgreh. TtJlu JJ SHJml)(heJ..tl'/~/St' i f\pt':iorter af I drb\'!:. (CI7) tal behandlinger I for..ngled 5 og 6 er dcr anvcndl halv Pl:l dzlnina in I fubehanulc d~ring og i fnr'\l~g\lcd 7 og 8 kvan docnng. ØnsÅ.l's S'...b Jfi/6 11>'7 t1jelitell af 'itmhilurillet \Wf/1ligtll'/ ml d Tilt Me~a /f) f{lrs.~ turbo skol jll'øg\'h'd 3 ok 7!tltv. Jonøg\led.J 08 8 derfor WlflJml'flli~l/('\. Meldu~ I 0.02 Ami.'>lar Pm er il..l..e glkil..cndl. men rc~ner med dc fo B)8ru~t U () (U rehthlge pn\er. har ingen <.Ir de ;Ifprovedc strategier Bladplel 04 7 været nkononmk rentable I den nllnd~1 modtagclige <;on Sl.:uldplcl I 7 Meltan I ~'l3ud er der i gennemsnit al forsogene kun op- M~l~n njct sm ncllomerudb) Iler med del h~)je...te nellomerudb}uc I fi'spgrk116 og 8. hvor der er hchanllkl en cnkclt Meldug )gnl~t () () gang med halv hhv. kvart dn\enng (10 hh\' 0.9 hkg pr Blltdplct ha i nclltllllentdhy(lc) l Alcxls er der ogs:'l kun opn:'lcl Sl.:oldplC' ~ll1å ncllomcrudhyncr dcr dog har \ ærct lidi højere end i Maud ncmlig 1.7 hkg pr ha i det bedste for<;lgslej ;\1uuti Meldug I I I 0.8 <;om har værel cn enkelt behandling llled kvart Jmcnng. B)gru~t () () () I A1e'l(ir er J..l'all1eti'fI med henhhk på egnethed til Bladplcl I S 7 mult hyg ligdcde\ undcnlgl Sonenngen er ogel svagt SI.:1I1dplct 9 ved o;;\ umpcbchandlingcmc. mcn dcr har il..ke værel nogen afgorende forskel på. om der er behandlet med Tilt \It'kshladiurn Megaturbo eller Amlslar Pro. Pel angrebrk' planlc'r 3t15 J' \. U FN)genc fonsætier t\ll.'xi~ 103

18 Sorter I tabel 23 ses en sammenstilling af de opnåede bruuo- merudbytter for svampebehandling med godkendte mid ler (1-3 x I pr. ha) i forskellige vårbygsoner i 1997 og i tidligere år. Sorterne er sorteret alfabeli~k. Fra år til år er anvendt en varierende kemikalieindsats. I 1997 er der anvendt i alt I pr. ha. pgørelsen bygger både på sortsforsøg og plantcvæmsfol1~g. I 1997 er der udført færre forsøg end i tidligere år. idet der i mange fors~g i stedet er an\'cndt strobiluriner. Det skal påpeges. at der ligger et forskelligt antal forsøg til grund for de viste merudbytter i de enkelte sorter. hvorfor tal lene iku er dj~kjt! sammenlignelige. Tallene giver dog et indtryk af nl\'t!que( for merudbyneme for svampebekæmpelse. Merudbyueme er både et udtryk for M>J1ernes modtagelighed årets smineuyk og midlernes effektivitet. Fra år til år er forskellige svampesygdomme dominerende. Det fremgår al de højeste merudbytter i sorterne i pe. rioden er opnået i Her optrådte meget ridlige og kraftige angreb af meldug i modtagelige soner. Merudbyueme i Alexis i 1993 skyldtes hovedsageligt bygrustangreb. I 1997 og de øvrige år er der i gennem snit af forsøgene opnået relativt!tma merudbytter. I 1995 var skoldplcl mere udbredt end normalt men merudbyt Ierne var alligevel forholdsvis små. fordi det torre vejr fra sankthans og til høst salte udviklingen i stå. Seneste drsforsøg med smmpebd:~mpelsei \'arbyg har visi: - at der findes mange sorter h...or.h'ampebekæmpelse heil kan undlades. e//er li\'or kun en meget lil/e indsats er pdkræ~ et. - at en indsals pd normaldosering ofte har...æ ret mest remabel i forsøg med mere udbredte angreb - 01 o\'ensldende klmkiusioner ogsij synes at g{l!ldl! ~'ed brug afstrobiluriner. Denne konklusion er hauret pd dejon'en/ede priserpd slrobiluriner. PC-Planteværn PC-Plantevæm er et beslutningssiøtte sysl.em der kan vejlede om behovet for bekæmpelse af sygdomme ska dedyr og ukrudt. Programmel kan købes på det lokale planteavlskonlor. I forsøgene i label 24 og 25 er afprøvet PC-plante værns vejledning i bekæmpelse af sygdomme og skadedyr. Forsøgene er udført i mindre modtagelige hhv. modtagelige sorter. l forsøgsled 2 og 3 er indlagt nogle»standardled«hvor indsatsen er højest i de modlagelige sorter. Da fon.øgsplanen er lang. er det begrænset hvor mange standardled der kan medtages. l forsøgsled 4 er sygdomme og skadedyr bekæmpet ifølge PC-Planteværns vejledning. l forsøgsled 5 er afprøvet en justeret udgave. Her er doseringen for svampe- og skadedyrsmidler i højere grad tilpassel klimaforholdene i perioden forud for behandling. Forsøgsled 6 og 7 er behandlet med 75 pet. hhv. 50 pet. af den dosering som PC-Plantevæm har anbefalet mod svampesygdomme i forsøgs led 4. Evt. skadedyrsbekæmpel~e har været den samme i forsøgsled 4-7. l forsøgsled 8 er udført samme behand ling som i marken omkring forsøget mens en lokal plantevæmsgruppe har givel forslag til bekæmpelsc:stra tegi i forsøgsled 9. Tabel 24 viser resultaterne af 3 forsøg j mindre mod/age/ige soner gennemført i Bartok (2 forsøg) og Lamba. Det fremgår at tabellen. al der kun er opnået sm5. og usikre merudbytter for svampe.bekæmpclse. Der har ik ke været sikre forskelle mellem de enkelte behandlinger. Kun ved anvendelse af PC-Planleværn er der opnået et positivl neuomerudbyhe for svampebekæmpelse som dog er lavl i forhold lil el behandlingsindeks på Bekæmpelsen er udløsl mod bygbladplel/skoldplet. Det lave-lle kemikajieforbrug er opn et ved at følge planteværnsgruppernes vejledning og det højeste ved al følge markens plantevæm. Det høje behandligsindeks her skyldes bl.a. et behandlingsindeks for insekticider p Nederst i tabellen ses resultater fra hvor der ogsa blcv opnået relativt små merudbytter. Det lavesl.e behandhngsldeks i forsøgsled 4--9 blev opnået ved at følge PC Plantevæms vejledmng. I 1995 anbefalede oa.. liliiyao Alexis ok Coop Goldle Henni l. Lam Il Moud Meltan l.3 33 l.l Menlor pti< l. Scarlett Tofm l

19 Vårsæd Jahpl u Vn PC-P!mIlPI'II'm I //lilli/re modtare!ig(' WI/('r. (C/8) Pct. d.'rk.nill8 af Hkg kmw: pr ha Be- B p1. tri 8y... m<d MeI- Slold ~'<> Udb. bladlus blad køn' 1In&~ h- pid plet mcltk: fb.. Ca l1n C. lin l I 7 9 byt1< l jijrløl( l. Ubthandlct 28 o l x.2<; I Rllal '8 l l lu I RI\II + 02 I Sumi.Alpha l J PC Planlclæm. d}'r/\)'~ 1.0.Jl 100 o l Vi 0.<; 5. PC PbultcvZJn dyr/syg Just ' l () p(' Planlcl':rm. \yg. 7~l} :!'i o l 14-0._1 7. PC Plantevrm. syg. 50% '9 27 l. 08 X. (\ l.arl.cll' planlcla:rn nj 11) n 9. Planlevll:msgrupper '8 2' l LSf>' I) LSf> % \(..ltjt< I. Ubehandlet IIS 62..J 1. I ~ 01<; I RI\JI ~ 111)1.' <; I RIval Sumi-Alpha ' PC l'lilnlclæm. dyr/'ht l PC Pl:lIlle\'zm. dyr/syg Just PC PIlnle\æm 'Hl 7'i<; R7.H J Ul PC Planlc\ zm. syg SQlJ ' 8 \1JII.(n plant(' crm... J2 D'i 0.1Il'i l ()~ 1...' 9. Plank\-Itmsgru~r I ISJ) I II ISf) 2. II ' /995.J 10/løs.:. I. Ubehand1</ J x(j.:!'i l Rllal 1.0 :!5 l7 lil l l ]0.25 I RIval + 02 ISunu.Alphl DI I '.1 :!.I PC PI.anlcl<l:m d)f/~~ fl.i I PC Planlc'iæm dyr/..yg. JUSI <J7 8 Marl.cn plantcldtn 1.' I :U l.i 9 Plamevzmsgruppcr \ _04 LSD l-v /.' LSJ) 2 ') /.7 led 2 Il \ hdl..n(li~l 1KIIUIll '2 n ' cl PC Plantcværn liog en relativt huj llld..at i forhold til det opn!tcde mcrudhyue I for...ngsled 2. I 1997 har der i lighed med 1996 Ikke været noget Ikk~rt udhyuclab ved al halvere den af PC-Planlevæm :mhcfaledc do...cring mod svampcygdomme. f tjhel 25 se'i re'lultateme I tnojlg~ligt sorter -or gene er udfllrt i Maud og Texane. I 1997 har angrebene af meldug og bygrut været meget...vage. hvorfor der i år iue er S3 <;;tor forskel p. PC Plantevæm<; ff'llag til ind...at.. I modtagelige og mindre modtagelige sorter Vel.! at...ammcnhulde for..g... led 2 og 3 frelllg~ al skadedyrsbekæmpcbe i gennclmnil :.ir formtgene har uget merudbyttct mcd 2.9 hkg pr ha PC-Plantc\æm har Ikke 3nbefaJel sl..adedyrsbcl..:empelsc. men I del cnc for- ug burde hckæmpchc hdv!: været anbefalet. Ved svampcbekæmpcl..e har PC-Plante\-'ærn.. \'cjlcdlllng rc..uitcre( i del højc'ilc nenomcrudbylle. Kcmlkalleforbruget har I':crct lave..t vcl.! al fnlgt' plantev:cm~grtlppeme'i vcjlcdnmg. men ncllomerudbyttet har og...aværet 1a\'cre. I fn>gene \-ar PC-Plante\æm. plante\æm.. grupperne og markcn... planlc\æm på amme nj\'ciu bå I.!e med hcnyil lil behandlmgsmdcks og nellomerudbyt IC. pmærk'tt)mheden hcllledc:-. p~ label lil hvor vejled nlng i sv:liupcbck:cmpcl'c I v;irhyg ir~lgc PC Plal1tcværn ogs:'! cr afprøvc!. I kadcdyr'iafllitlct finde... hgclc de.. re..ultaler med afprøvning af...l..aded)'tdelen I pc. PI.mlcl ;cm 105

20 Id Tabel 25. PC Plamevæm i modtagelige!ioner. (C/9) YIItn -- / fors_x \. Ubehandlet 2.2)( Rival J. 025 I Rival 025 I Rival JSumi-AJpba 5 fw 4. PC P1antev<lr:m dyr/syg 5. PC Plaøtevlm! dyr/syg. jl&. 6. PC P'bntcvzm S)'X. 75'1: 1. PC-PlanteVlm! syg. ~ 8. Mad.ens planlcyiem 9 Plantevæmsg.rupper LSD / 9 LSD os fors_g I. Ubehandlet 2.2)( Rival I Rival Rival Sumi-Alpha 5 fw 4. PC P1antevrrn dyr/syg S. PC P1.an&t:vlM!; dyrisygjust 6. PC-P'LaDtevrm SYl. 75~ 7. PCPlanteVJenl sy..so.. 8. MaJkens planlevzm 9 Plamevacmsgrupper LSD /-9 LSD Il* _ Ca. 11/7 - Ca._ I I 6 I ~ L -'o D D W / fs D o 7 I I I I ' I Q S l' ' ' ' 5' 33 2' ' l.' U L' ' 0.' 18 L' /995. os fors#g I. ljbdw>diet n ' 2_ 2 )(0251 Rival Rival Rival JSurni Alpha S FW ' 4 II(: Plantevzm dyr/syg L' ' 12 S PC P1aoteVltrn dyr/syg just S Markens planteva:m P1anteVZT1lSgruppc:r LSD /-9 LSD N Lcd 2 og 3 beundiec \ibdlum og De seneste drs forsøg har vist at PC-P[amew('ms vejledning i bekæmpelse afsyrdomme K skaded...r har med ført: - at sygdomme og sko.ded\'r kan koncrollerl's attidspunkr og dosis optimeres - at kemiktjlieforbru/:et J..an redikere:.. - lit det økoflflmi.{ke re.w/tlu er på højde med dl' hedste afde øvrige afprø\'e(je hpkæmpelsesstratl'g;pr. Integreret dyrkning al vårbyg I 1996 blev der Iartet fo~g med integrerel dyrl..ning af vårhyg. I label 26 og 27 -.c årel re...ullater i malthygsor- ten Alexis og foderoygsortcn Mcltan. I forsøgsled 4 bekæmpes såvel ukrudt som sygdomme og skadedyr ifølge PC Planh:væms vejledning. J forsøgsled 5 anvendes 50 pet. af den fore..låede mængde af alle mtdler. I forwgslcd 2 og 3 er ukrudtsbckæmpclscn hhv. bekæmpelse af sygdomme og skadedyr fastlagt på for hånd Fo~øgene et udført ved I kvælstofniveauer nemlig optimal kvælstoflilforsel ifølge N-min metoden hhv. 40 kg kvælstof mjndrc pr. ha. Det er PC-plante værns vejledning ved det nocmale kvælslofniveau. som er fulgl I forsøgene i tabel 26 er kun tildelt handelsgodning - fra R-l lil & N pr. ha i blok A. I forsøgene i 106

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

"""'" hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge

' hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge G Plantebeskyttelse Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen Forsøgsarbejdet I 1988 har hovedsagelig været en videreforeise af foregående Ars forseg med såvel mar kedsforte som ikke markedsførte produkter.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 & Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 VII Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffel bladplet (Alternaria solani & A. alternata) samt rodfiltsvamp (Rhizocto nia solani) i kartofler

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs...

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs... Svampebekæmpelse i hvede... 6 Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9 Klokkeklare resultater i majs... 13 Flere foderenheder i majs... 14-15 Indhold Heldigvis er priserne på vej op 2 Beskyt kornet

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere