UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG"

Transkript

1 B HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og Peter Mørk Thomsen, førstnævnte som rettens formand. Der foretoges 19. afd. kære nr. B : SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Rune Tandgård Derno) mod [Hustru] (advokat Jacob Monberg) Ingen var mødt eller indkaldt. Der fremlagdes kæreskrift af 8. december 2014 med bilag D til J, hvorved SKAT har kæret Lyngby Fogedrets afgørelse af 25. november 2014 (FS /2014) om subsidiært udlæg efter gældsinddrivelseslovens 12, stk. 1. Endvidere fremlagdes fogedrettens fremsendelsesbrev af 16. december 2014, udskrift af fogedbogen indeholdende den kærede afgørelse samt parternes processkrifter for fogedretten med bilag 1 til 7 og A til C.

2 - 2 - Der fremlagdes desuden kæresvarskrift af 22. januar 2015 med bilag 8 og 9, kærereplik af 2. februar 2015 med bilag K, kæreduplik af 13. februar 2015 med bilag 10, processkrift 1 af 24. februar 2015 og processkrift A af 24. februar Fogedretten har ved sagens fremsendelse oplyst, at fogedretten under henvisning til kæreskriftet og de vedlagte nye bilag ikke længere kan henholde sig til den trufne afgørelse. Kærende, SKAT, har nedlagt påstand om, at sagen hjemvises med henblik på fremme af udlægsforretningen. Indkærede, [hustru], har påstået stadfæstelse. SKAT har til støtte for påstanden navnlig gjort gældende, at betingelserne for at foretage subsidiært udlæg hos [hustru] var opfyldt på udlægstidspunktet den 7. april 2014, idet det ikke er godtgjort eller blot sandsynliggjort, at samlivet mellem [hustru] og [mand] var ophævet på tidspunktet for udlægsforretningens foretagelse. SKAT har som udgangspunkt bevisbyrden for, at ægtefællerne var samlevende på udlægstidspunktet. Desuagtet gælder der normalt en bevismæssig formodning for, at ægtefæller, som ikke er separerede, er samlevende. Dette gælder særligt, hvis ægtefællerne har registreret sig med samme adresse i Folkeregistret. [Hustru] var på udlægstidspunktet gift med [mand], og de var registreret på samme adresse i Folkeregistret. Det bestrides som udokumenteret, at ægtefællerne ophævede samlivet den 3. marts Hertil bemærkes, at ægtefællerne efter det oplyste på intet tidspunkt har taget skridt til at blive separeret, og at [hustru] til trods for oplysningen om samlivsophævelsen valgte at flytte til London samtidig med [mand], selvom familiens indbo på det tidspunkt allerede var på vej til Dubai. Desuden stemmer [hustrus] oplysninger om samlivsophævelsen ikke overens med de billeder og statusopdateringer, som hun offentliggjorde henover foråret og sommeren Billedet og kommentarerne fra den 23. marts 2014 viser, at hele familien samlet rejste til London, og [hustru] bemærkning om, at familien først rejste videre til Dubai nogle uger senere, idet [mand] havde så meget arbejde her, bekræfter, at hensigten var, at hele familien samlet skulle rejse videre til Dubai. Dette bekræftes desuden af [mands] mors kommentar den 23. april 2014 om, at det glædede hende, at de alle 6 nu kunne komme på plads i Dubai. Hertil

3 - 3 - kommer, at [hustru] efterfølgende har offentliggjort billeder af [mand] og sig selv på de sociale medier med tilhørende statusopdateringer og kommentarer som mylove, me&mylove og true love, hvilket ville være yderst usædvanligt at gøre i en situation, hvor ægtefællerne skulle have ophævet samlivet. [Hustru] har ikke ved sagens oplysninger afkræftet formodningen for, at ægtefællerne var samlevende på tidspunktet for udlæggets foretagelse den 7. april SKAT har foretaget behørig underretning om udlæggets foretagelse over for [hustru], idet SKAT fremsendte underretningsbrev til hende den 20. marts 2014 til den adresse i London, som hun var registreret hos i Folkeregistret. Underretningen angav, at SKAT agter at foretage subsidiært udlæg i de aktiver, du har efterladt her i landet. Da [hustru] alene havde efterladt sig fast ejendom, må det have været klart for hende, at udlægget skulle foretages på adresserne for disse. Udlægsforretningen var således tilstrækkeligt oplyst for [hustru], således at hun havde mulighed for at give møde og varetage sine interesser. Selv hvis det måtte lægges til grund, at [hustru] ikke blev behørigt underrettet om stedet for udlægsforretningen, kan dette ikke fratage udlægget dets retskraft, idet hun blev gjort bekendt med udlægsforretningen den pågældende dag. [Hustru] har til støtte for påstanden om stadfæstelse gjort gældende navnlig, at betingelserne for at foretage subsidiært udlæg efter gældsinddrivelseslovens 12, stk. 1, ikke er opfyldt, idet hun ikke var samlevende med [mand] på udlægstidspunktet den 7. april Det er SKAT, der har bevisbyrden for, at hun var samlevende med [ægtefælle 2] på udlægstidspunktet, og den omstændighed, at de var gift og formelt var registreret på samme adresse, skaber ikke nogen formodning for, at de var samlevende. SKAT har ikke løftet bevisbyrden for, at de var samlevende på udlægstidspunktet. [Hustru] og [mand] var ikke samlevende efter fraflytningen fra Danmark den 3. marts Den 7. april 2014 havde [ægtefælle 1] fast adresse i Dubai sammen med børnene, men uden [mand], der havde bopæl i London. [Hustru] har modtaget et UAE Resident Identity Card i Dubai, hvilket [mand] ikke har. [Mand] har derimod modtaget et engelsk National Insurance Number, hvilket ikke er tilfældet for [hustru].

4 - 4 - De fremlagte billeder og statusopdateringer fra de sociale medier kan og skal ikke tillægges bevismæssig værdi ved vurderingen af de faktiske forhold. Disse hverken dokumenterer eller sandsynliggør i øvrigt, at [hustru] og [mand] var samlevende på udlægstidspunktet. Statusopdateringen den 23. marts 2014 er ikke udtryk for, at de var samlevende, eller at [mand] skulle flytte med hende og børnene til Dubai. Kommentaren fra [mands] mor den 23. april 2014 skal ses i lyset af, at [mand] af private årsager endnu ikke havde fortalt sin mor om samlivsophævelsen. De billeder, som [hustru] efterfølgende har offentliggjort af [mand] og sig selv på de sociale medier, er taget i forbindelse med, at [mand] var i Dubai for at besøge børnene. Efter samlivsophævelsen har ægteparret så vidt muligt forsøgt at bevare et godt forhold til hinanden og at komme overens af hensyn til børnene. Billederne indgår i øvrigt som led i [hustrus] virksomhed med salg af bl.a. modetøj og accessories, hvor billederne viser en livsstil indeholdende fiktive/forskønnende omstændigheder, der understøtter virksomheden og produkterne. Billederne er således udtryk for reklame og dokumenterer ikke konkrete personlige forhold i juridisk eller faktisk sammenhæng. [Hustru] har desuden gjort gældende, at betingelsen i retsplejelovens 493 om underretning om stedet for udlægsforretningen ikke er opfyldt, og at SKAT s subsidiære udlæg allerede af den grund bør ophæves. De modtagne bilag var til stede. Efter votering afsagdes k e n d e l s e : Er udlæg for skattebeløb forgæves forsøgt hos den skattepligtige selv, kan udlæg efter gældsinddrivelseslovens 12, stk. 1, ske i ejendele, der tilhører den skattepligtiges samlevende ægtefælle. Spørgsmålet for landsretten er, om [hustru] på udlægstidspunktet den 7. april 2014 var samlevende med sin ægtefælle [mand], og om [hustru] modtog tilstrækkelig underretning om stedet for udlægsforretningens foretagelse.

5 - 5 - [Hustru] og [mand] var på tidspunktet for udlægsforretningen gift, og de var i Folkeregistret registreret med bopæl på den samme adresse i London. Ægteparret udrejste begge af Danmark den 3. marts 2014, og de tog ophold i London på et tidspunkt, hvor [hustru] efter det oplyste havde planlagt at bosætte sig i Dubai, og hvor indboet i ægteparrets tidligere fælles hjem i Danmark var på vej til Dubai. Ifølge oplysninger fra [hustru] og andre via sociale medier må det lægges til grund, at ægtefællerne rejste sammen med deres 4 børn til Dubai i slutningen af marts 2014, og at de fortsat var samlevende på udlægstidspunktet den 7. april Landsretten finder det på den baggrund godtgjort, at [hustru] var samlevende med [mand] på tidspunktet for udlæggets foretagelse. Betingelserne for at foretage udlæg hos [hustru] i medfør af gældsinddrivelseslovens 12, stk. 1, var således opfyldt. Tilbage står herefter at vurdere, om [hustru] modtog tilstrækkelig underretning om stedet for udlægsforretningens foretagelse. Efter retsplejelovens 493, stk. 1, skal fogedretten så vidt muligt underrette om tid og sted for forretningen. Af underretningen af 20. marts 2014 fremgår det, at SKAT agtede at foretage udlæg i de aktiver, [hustru] havde efterladt sig i Danmark, men der er ikke herudover angivet noget sted for udlægsforretningen. Det er ubestridt, at [hustru] alene havde aktiver i Danmark bestående af to faste ejendomme. Udlægsforretningen fandt sted på den tidligere bopælsadresse. Landsretten finder, at SKAT burde have underrettet [hustru] mere præcist om, hvor udlægsforretningen skulle finde sted. [Hustru] kunne imidlertid på trods af den manglende præcisering ikke have været i tvivl om, hvor udlægsforretningen ville blive foretaget. Med disse bemærkninger tages SKAT s påstand til følge, således at sagen hjemvises til fogedretten med henblik på at fremme udlægsforretningen. T h i b e s t e m m e s :

6 - 6 - Sagen hjemvises til fogedretten med henblik på at fremme udlægsforretningen. [Hustru] skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale kr. til SKAT. Beløbet indeholder moms. Kæreafgiften tilbagebetales. Retten hævet. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Peter Jansen Sektionsleder

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere