Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse"

Transkript

1 24 Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse

2 SKAT Af Michael Tell, Ph.D., Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S Historisk set er danske virksomheders internationalisering sket gennem eksportaktivitet. I nyere tid sker internationalisering dog langt oftere end tidligere ved henlæggelse af aktiviteter til udenlandske datterselskaber, herunder produktionsaktiviteter, salgsaktiviteter, finansieringsaktiviteter, forskningsaktivitetermed videre. Ved sådanne udflytninger bør de skatteretlige konsekvenser naturligvis iagttages. Det gælder blandt andet i forhold til ledelsen af sådanne udenlandske datterselskaber. Det er ikke ualmindeligt, at danske selskaber ønsker en tæt kontakt og kontrol med de udenlandske datterselskaber og derfor også har én eller flere danske personer siddende i ledelsen af udenlandske datterselskaber. En sådan tilgang med en helt eller delvist dansk ledelse i et udenlandsk datterselskab kan have betydelige skattemæssige konsekvenser, da datterselskabet potentielt bliver fuldt skattepligtigt til Danmark som følge heraf. I dansk skatteret anvendes forskellige tilknytningskriterier for henholdsvis aktie- og anpartsselskaber (SEL 1, stk. 1, nr. 1) og andre selskaber og foreninger (SEL 1, stk. 1, nr. 2-6). Fuld skattepligt for aktie- og anpartsselskaber betinges alene af indregistrering i Danmark (indregistreringskriteriet). For alle andre selskaber og foreninger med videre anvendes i stedet hovedsædekriteriet i SEL 1, stk. 6, hvorved det afgørende er, om ledelsen har sæde her i landet eller ej. Der redegøres i denne artikel for indholdet af hovedsædekriteriet i SEL 1, stk. 6. Det vises, at der ved fastlæggelsen af hovedsædet lægges vægt på stedet, hvor beslutninger vedrørende den daglige ledelse træffes, hvilket altid nødvendiggør en konkret vurdering af de faktiske forhold. Det vises ydermere, at den daglige ledelse er fortolket i overensstemmelse med selskabsrettens afgrænsning af direktionens opgaver og ansvar samt at der i situationer, hvor der ikke eksisterer en daglig ledelse (eksempelvis holdingselskaber), i stedet lægges vægt på stedet, hvor de øvrige beslutninger vedrørende selskabets ledelse tages. Ledelsens sæde - regulering Historisk har ledelsens sæde været et afgørende tilknytningskriterium i Danmark. Det fulgte allerede af statsskatteloven fra 1903, at selskaber ansås for hjemmehørende i Danmark, såfremt selskabets bestyrelse eller hovedkontor var i Danmark. Der blev således lagt vægt på det overordnede beslutningsdygtige organ eller hovedkontoret. Dette blev tillige fastholdt ved indførelsen af selskabsskatteloven i I 1992 anførte Personskatteudvalget, at hjemstedskriteriet burde overvejes ændret. Det anførtes, at der i administrativ praksis lagdes vægt på, om bestyrelsens flertal eller selskabets hovedkontor lå i Danmark, i øvrigt i overensstemmelse med statsskatteloven. Personskatteudvalget anførte, at hjemstedskriteriet burde overvejes ændret, således at der i stedet blev lagt afgørende vægt på, hvor den reelle ledelse, herunder den faktiske daglige ledelse, blev varetaget. Lovgiver fulgte denne opfordring, og ved lov nr. 312 af 17. maj 1995 (L 35) blev den nuværende formulering i SEL 1, stk. 6, indsat. Det følger heraf, at selskaber og foreninger med videre, dog ikke aktie- og anpartsselskaber, anses for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Dette gælder efter ordlyden, uanset hvor selskabet eller 25

3 26 foreningen med videre eventuelt er indregistreret. Det anførtes i forhold til ledelsens sæde i lovbemærkningerne til lov nr. 312 af 17. maj 1995 (L 35), at: Afgørelsen af, om et selskabs ledelse har sæde her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Ved denne vurdering lægges først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde, eller hovedsædet er beliggende her i landet. Begrebet hjemmehørende ændredes derved i forhold til selskaber og foreninger med videre, dog ikke aktie- og anpartsselskaber, således at der i stedet lægges vægt på den daglige ledelse (direktionen) og ikke bestyrelsen. Det uddybes ydermere i lovbemærkningerne til lov nr. 312 af 17. maj 1995 (L 35), at: I det omfang bestyrelsen forestår den reelle ledelse af selskabet, vil stedet for bestyrelsens sæde være af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende i Danmark. Det er stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der i disse tilfælde er afgørende for ledelsens sædes placering. Dette kan være aktuelt i tilfælde, hvor for eksempel bestyrelsesformanden reelt forestår ledelsen af selskabet. Slutteligt anføres om begrebet ledelsens sæde i pkt i cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997 om international beskatning, at: Hvis selskabets virksomhed er af en karakter, hvor der ikke er en faktisk daglig ledelse, for eksempel fordi selskabets eneste aktivitet er at besidde aktier i andre selskaber, så må stedet, hvor de øvrige beslutninger vedrørende selskabets ledelse tages, lægges til grund. Dette medfører, at hvis hovedparten af den ledelsesmæssige aktivitet, der foregår, sker i Danmark, så vil ledelsen blive anset for beliggende her i landet. Der lægges også i denne sammenhæng vægt på en vurdering af, hvor beslutningerne reelt træffes. Samlet set følger det, at der ved identifikation af ledelsen først og fremmest lægges vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet og derved stedet, hvor denne ledelsesfunktion udøves. Det er dog ikke nærmere uddybet, hvad der forstås ved daglig ledelse, ligesom det ikke er angivet, hvilke beslutninger der hører til den daglige ledelse af et selskab. Der skal i stedet henses til praksis. Praksis om ledelsens sæde Ledelsens sæde er behandlet i både administrativ praksis og retspraksis, hvorved der herfra findes nærmere fortolkningsbidrag. Allerede i 1996 berørtes begrebet af det daværende Ligningsråd i TfS 1996, 257 LR. Ligningsrådet fandt ikke, at et canadisk indregistreret selskab, hvis aktivitet var rejefiskerivirksomhed i canadisk farvand, havde ledelsens sæde i Danmark, og selskabet var derved ikke fuldt skattepligtigt til Danmark. Ligningsrådet lagde vægt på, at den daglige ledelse, ifølge det oplyste, herunder funktionsbeskrivelsen af aktiviteterne i Danmark/Canada og ombord på skibet, i det væsentlige fandt sted i Canada. Skibet var indregistreret i Canada og befandt sig næsten udelukkende i canadisk farvand. På skibet foretoges blandt andet beslutninger om det nødvendige antal besætningsmedlemmer, udskiftning af besætningsmedlemmer, fangstområde, produktionssammensætning og bestilling af diverse materialer. Ligeledes foregik bogføring, skattebetaling for mandskab med videre fra kontoret i Canada. Derimod tillagdes det ikke vægt, at de daglige ledere og ultimative ejere af selskabet havde bopæl i Danmark. Ligningsrådet fandt således ikke, at ledelsen havde sæde her i landet. Ligningsrådet fandt derimod i TfS 1996, 476 LR, at et svensk selskab var skattepligtigt til Danmark, da ledelsen havde sæde her i landet. Det var oplyst, at der ikke var behov for en daglig ledelse, idet det svenske selskabs eneste funktion var at eje aktier (holdingselskab). Ligningsrådet lagde derfor i stedet afgørende vægt på, hvor beslutninger om selskabets ledelse blev truffet. Alle bestyrelsesmedlemmerne havde bopæl i Danmark, mens selve bestyrelsen havde sit sæde i Sverige, hvor det første bestyrelsesmøde ligeledes afholdtes. Beslutninger, der krævede bestyrelsens stillingtagen, ville blive truffet på bestyrelsesmøder, der ofte blev afholdt i Sverige, mens beslutninger af større rækkevidde skulle godkendes af ledelsen i det danske moderselskab. Direktøren havde bopæl i Danmark og havde daglig beskæftigelse i Danmark. Ligningsrådet fandt efter en konkret vurdering, at selskabets ledelse havde sæde i Danmark. Ligningsrådet lagde vægt på, at hovedparten af den ledelsesmæssige aktivitet ville foregå i Danmark, og at beslutninger, der vedrørte aktier i selskabet, ville blive truffet i Danmark. Ligningsrådet behandlede tilsvarende ledelsens sæde for et holdingselskab i TfS 1998, 334 LR. En til Danmark fuldt skattepligtig person erhvervede aktierne i et finsk holdingselskab, og det finske holdingselskabs eneste funktion var at eje et dansk datterselskab. Der blev ikke truffet daglige ledelsesbeslutninger, ligesom der ikke var ansat en direktør. Bestyrelsen i holdingselskabet bestod af aktionæren og den lokale direktør for det finske datterselskab, men det oplystes samtidigt, at der ikke var afholdt bestyrelsesmøder siden købet, og at selskabets generalforsamling blev afholdt telefonisk, hvorefter dokumenterne blev rundsendt til bestyrelsesmedlemmernes underskrift. Det var således ikke mange holdepunkter for konstatering af ledelsesbeslutninger, herunder stedet herfor. Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skatteregionens indstilling, hvorefter holdingselskabets ledelse fandtes at have sæde i Danmark, da der lagdes vægt på, at selskabets aktionær var bosiddende og fuldt skattepligtig til Danmark, og at den fak-

4 PARATVIDEN I LOMMEFORMAT SKATTEMEMO Gennemgår de vigtigste skatteregler og indeholder alle beløbsgrænser og procentsatser på skatteområdet. Der er lagt særlig vægt på nye skatteregler. Beskrivelserne er suppleret med beregningseksempler, diagrammer og fortolkningsbidrag. Afgiftsdelen er opbygget således, at hver enkelt lov gennemgås for sig. MOMS- OG AFGIFTSMEMO Er opdelt i en momsdel og en afgiftsdel. Momsdelen er et alfabetisk opslagsværk med beskrivelser og forklaringer på de væsentligste emner i relation til moms. I afgiftsdelen gennemgås hver enkelt lov for sig. BESTIL ALLE 5: Inkl. usb REVISIONSMEMO Er opbygget som et alfabetisk opslagsværk med beskrivelser og forklaringer på mere end 200 emner og begreber. Bogen tager sit udspring i de danske revisionsstandarder og vejledninger, og behandler ligeledes områder indenfor revisionsteorien og -praksis. 566,- 662,- Ved samlet bestilling af både Skatte- samt Moms- & Afgiftsmemo er den samlede pris 662 kr. Pakken indeholder begge bøger i trykt version samt én USB-nøgle med begge bøger. Inkl. usb Relevant for alle der vil have et hurtigt, praktisk og præcist overblik over de mest forekommende revisionsopgaver, som en revisor kan have brug for i sin dagligdag. REGNSKABSMEMO De oftest forekommende emner indenfor regnskab, opbygget som et alfabetisk opslagsværk med beskrivelser, eksempler og forklaringer på mere end 200 emner og begreber. Bogen omhandler indregning og måling efter årsregnskabsloven, regnskabsvejledninger og de internationale regnskabsstandarder (IFRS) med primær vægt på de danske regler samt andre relevante emner indenfor regnskab. 370, ,- 322,- 322,- INTERNATIONAL TOLD- & MOMSMEMO Indeholder beskrivelser og forklaringer på de væsentligste emner inden for internationale told- og momsforhold. Den henvender sig til alle, som har brug for hurtige og konkrete oplysninger inden for disse emner. Bogen er opdelt i en told- og en momsdel, der hver især er opbygget alfabetisk, således at du hurtigt og nemt kan finde svar på de spørgsmål, du sidder med. Ved samlet bestilling af både Revisionsamt Regnskabsmemo er den samlede pris 566 kr. Pakken indeholder begge bøger i trykt version samt én USB-nøgle med begge bøger. Inkl. usb Bemærk venligst: Alle priser er ekskl. ekspedition, porto og moms. Der tages forbehold for trykfejl. MEMO erne sælges kun til medlemmer af FSR danske revisorer 370,- 370,- BESTIL DINE EKSEMPLARER ELLER TEGN ABONNEMENT MED DET SAMME:

5 28

6 tiske administration af koncernen vurderedes at finde sted i Danmark. af bestyrelsens beslutninger samt sikkerhed for, at disse beslutninger reelt ville blive truffet i Danmark. Højesteret behandlede i TfS 1998, 697 H ledelsesbegrebet, dog ikke i forhold til SEL 1, men derimod i forhold til den dagældende lov om kapitaltilførselsafgift. Det fulgte af 2 i den dagældende lov om kapitaltilførselsafgift, at afgift kun kunne afkræves i Danmark, såfremt selskabets egentlige ledelse havde sit sæde i Danmark. Højesteret fandt, at det danske selskabs daglige ledelse foregik i Danmark, uanset at det tyske moderselskab besluttede de generelle driftsmæssige mål, godkendte selskabets regnskab, budget, personaleudvidelse og aftaler om leasing af firmabiler samt indgik aftaler om priser og design for autovaskeanlæg. Højesteret stadfæstede landsrettens dom med bemærkning om, at det almindeligvis er direktionen, der varetager den daglige ledelse, hvorfor hovedvægten i disse tilfælde må lægges på, hvor direktionen har sæde. Der henvistes til den dagældende aktieselskabslovs 54, stk. 2 (nu selskabslovens 117). Det fulgte heraf, at direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har udstukket. Ligeledes fulgte det, at den daglige ledelse ikke omfatter dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Højesteret tiltrådte således, at selskabets ledelse havde sæde i Danmark, hvorfor der skulle betales kapitaltilførselsafgift af aktieudvidelsen. I TfS 2000, 196 LR havde et moderselskab datterselskaber i en række lande. En del af disse selskaber var ejet af et mellemliggende hollandsk holdingselskab (C BV). I forbindelse med en omstrukturering af koncernen ønskedes et nyt hollandsk holdingselskab (B BV) stiftet med ledelsens sæde i Danmark. B BV ville herefter eje samtlige aktier i C BV, og B BV ville fungere som et typisk holdingselskab og hverken have kontor eller ansatte i Holland. B BV påtænkte at ansætte en administrerende direktør med bopæl i Danmark. Den administrerende direktørs arbejde ville blandt andet bestå i at koordinere kommunikationen med datterselskaberne på den ene side og aktionærerne på den anden side, samt udarbejde referater fra bestyrelsesmøder, føre forhandlingsprotokollen og forestå kommunikationen med de danske myndigheder. Bestyrelsesarbejdet omfattede enhver beslutning om køb og salg af aktier i eksisterende eller nye selskaber samt beslutninger vedrørende udbyttepolitik. Bestyrelsen i B BV ville have fem medlemmer, hvoraf tre, herunder bestyrelsesformanden, ville have bopæl i Danmark. Bestyrelsen skulle mødes mindst én gang årligt i København for at diskutere og godkende forretningsplanerne. Øvrige bestyrelsesmøder skulle afholdes i København, medmindre der helt undtagelsesvist var behov for en omgående afgørelse "på stedet". Derudover ville den årlige generalforsamling blive afholdt i København. Ligningsrådet fandt, at B BV ville blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark efter SEL 1, stk. 6, idet ledelsen fandtes at ville få sit sæde i Danmark. De opgaver, som den administrerende direktør ville varetage, var dog ikke tilstrækkelige til at flytte ledelsens sæde til Danmark, og det afgørende var indholdet I TfS 2000, 197 LR behandlede Ligningsrådet ligeledes en tilflytningssituation. Ligningsrådet blev forespurgt om et engelsk indregistreret selskab ville have ledelsens sæde i Danmark. Det oplystes, at de nuværende engelske bestyrelsesmedlemmer og direktøren ville fratræde, at selskabet ville blive afregistreret hos det lokale virksomhedsregister i England, at selskabets adresse ville blive ændret fra England til Danmark, at anlægsaktiver, administration, herunder bogføring med videre skulle flyttes til Danmark, at der skulle udnævnes nye bestyrelsesmedlemmer og en ny direktør med bopæl i Danmark, samt at alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger ville blive holdt i Danmark. Ligningsrådet fandt ud fra det oplyste om karakteren af de beslutninger, som bestyrelsen kan træffe, at holdingselskabet herefter ville have ledelsens sæde i Danmark. Landsskatteretten behandlede i TfS 2000, 209 LSR en klage over en bindende forhåndsbesked, hvorefter Ligningsrådet havde anset et irsk indregistreret selskab for at have ledelsens sæde i Danmark. Faktum i sagen var, at en dansk bank havde medvirket til securitization af danske realkreditobligationer og af danske statsobligationer, og banken ønskede nu at medvirke til securitization af virksomhedsobligationer, pantebreve, banklån eller lignende aktiver i kombination med swapaftaler eller andre finansielle kontrakter. Til dette formål skulle oprettes et irsk Public Limited Company med egen bestyrelse og administrator, der alle var uafhængige af banken. Den daglige drift, herunder løbende ledelsesbeslutninger, skulle varetages af administrator og bestyrelsen, der alle ville være fysiske eller juridiske personer hjemmehørende i Irland, og som ville træffe deres beslutninger i Irland. Bestyrelsen skulle udgøre det ultimative ledelsesorgan og have kontrol over alle beslutninger. Ligningsrådet havde anset ledelsens sæde for at være i Danmark. Modsat fandt Landsskatteretten, at ledelsen ikke havde sæde her i Danmark, og at selskabet derfor ikke var fuldt skattepligtigt til Danmark. I TfS 2009, 405 SR behandlede Skatterådet begrebet ledelsens sæde. Selskabet var etableret som et offshore selskab i Dubai med henblik på ejendomsinvestering i De Forenede Arabiske Emirater. Det var oplyst, at ledelsen i selskabet i Dubai bestod af et Board of Directors (bestyrelse), hvilken bestod af to personer, der begge var bosat i Dubai. Ledelsen var udpeget på den stiftende generalforsamling, ligesom ledelsens beføjelser var nærmere fastsat i selskabets vedtægter og særskilt fuldmagt. Af generalforsamlingsprotokollatet fremgik det, at ledelsen bemyndigedes til at åbne bankkonti, forhandle med banker og offentlige myndigheder på vegne af selskabet samt repræsentere selskabet over for enhver tredjemand. Af vedtægterne fremgik det, at selskabets aktiviteter administreredes af ledelsen, og at ledelsen var bemyndiget til at udnævne en anden ledelse eller supplere den eksisterende ledelse. Af fuldmagten fremgik det, at ledelsen be- 29

7 30 myndiges til at repræsentere selskabet over for enhver offentlig myndighed, tiltræde og implementere selskabets finansielle forretninger, forhandle og optage lån, opkræve skyldnere, underskrive og eksekvere kontrakter, skøder med videre, indgå forsikringsaftaler og allokere dem, ansætte og afskedige personale, repræsentere selskabet i retssystemet i enhver henseende og engagere advokater med videre. Endvidere blev det oplyst, at selskabet havde adresse i Dubai, hvilket også var ledelsens adresse. Inden selskabets formelle registrering i Dubai havde selskabet investeret i fire ejendomsprojekter, og beslutning om disse projekters gennemførelse var foretaget af eneejeren af anpartsselskabet, der ved selskabets formelle registrering blev direktør i selskabet i Dubai. Direktøren af selskabet i Dubai, der samtidigt var eneejer af det danske moderselskab, ansås for bosiddende i Danmark. Skatterådet fandt efter en konkret vurdering, at ledelsens sæde var i Dubai uden en fremhævelse af de afgørende momenter. Skatterådet var igen på banen i TfS 2009, 984 SR i forbindelse med, at en rederikoncern hjemmehørende på Bahamas ønskede at flytte til Danmark. Rederiets direktør påtænkte at tage bopæl i Danmark. Om rederiets ledelse blev det oplyst, at denne typisk bestod af en præsident (administrerende direktør) i hvert enkelt selskab samt en bestyrelse bestående af direktøren og én eller to personer med bopæl på Bahamas. Ingen væsentlige beslutninger blev truffet i rederiet uden direktørens medvirken. Efter direktørens tilflytning til Danmark ville hovedkvarteret på Bahamas blive reduceret, og idet direktøren ville blive bosat i Danmark, ville ledelsen få centrum i Danmark. Skatterådet henviste til, at der skete en reduktion af de ansatte i hovedkvarteret på Bahamas, at ledelsesfunktionen flyttede til Danmark, at direktøren var aktiv i ledelsen, og at ingen beslutning blev truffet uden hans medvirken, at bestyrelsen ville bestå af direktøren og én eller to personer bosat på Bahamas samt en finansdirektør bosat i Danmark. Skatterådet fandt herefter, at ledelsens sæde var i Danmark. I TfS 2009, 987 SR påtænkte et dansk anpartsselskab at flytte ledelsens sæde til Schweiz. Selskabet havde hjemsted i Danmark og var indregistreret i Danmark og derfor skattepligtigt til Danmark efter SEL 1, stk. 1, nr. 1. Den skatteretlige problemstilling vedrørte derfor, hvor selskabet skulle anses for hjemmehørende efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten indgået mellem Danmark og Schweiz. Selskabet blev tegnet af én direktør, hvilken blev udpeget på generalforsamlingen. Ved udflytning til Schweiz var det påtænkt at udnævne en ny ledelse placeret i Schweiz. Den nye ledelse skulle bestå af en bestyrelse på tre medlemmer, der alle ville have bopæl i Schweiz, ligesom alle bestyrelsesmøder ville blive afholdt i Schweiz, og alle beslutninger vedrørende selskabet ville blive truffet i Schweiz. På den baggrund fandt Skatterådet, at ledelsens sæde herefter ville være i Schweiz. Skatterådet behandlede i TfS 2009, 1137 SR et dansk indregistreret anpartsselskab, som (derfor) var skattepligtigt til Danmark efter SEL 1, stk. 1, nr. 1. Den skatteretlige problemstilling vedrørte, hvor selskabet skulle anses for hjemmehørende efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten indgået mellem Danmark og Luxembourg. Selskabet var ejet ligeligt af to fysiske personer, der begge havde bopæl i Frankrig og nu skulle flytte til Luxembourg. Selskabets aktiviteter bestod dels af ejendomsudlejning gennem et interessentskab i Danmark og dels af køb og salg af værdipapirer. Selskabet havde ingen bestyrelse og blev udelukkende ledet af de to anpartshavere, der begge var direktører i selskabet. Det fremgik af selskabets vedtægter, at direktionen varetog selskabets ledelse, og at direktionen kunne fastsætte de nærmere retningslinjer herfor gennem en forretningsorden. Selskabet blev tegnet af en direktør. Selskabet udførte ingen aktiviteter i Luxembourg og havde derfor hverken fysisk eller anden repræsentation i landet. Selskabets aktivitet var udelukkende knyttet til anpartshavernes fysiske tilstedeværelse i Luxembourg. Værdipapirhandlerne foregik gennem både danske og udenlandske banker. Selskabets danske adresse blev kun anvendt i forbindelse med bogføring og regnskabsføring, og der foregik ikke erhvervsaktiviteter på adressen. Anpartshaverne modtog løn fra selskabet i kraft af deres direktørstillinger, men i og med at arbejdet udelukkende fandt sted i Luxembourg, blev indkomsten kun beskattet dér. Skatterådet bemærkede, at udgangspunktet for vurderingen af selskabets hjemsted er art. 4, stk. 3 i den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Luxembourg. Herefter henvistes til praksis vedrørende SEL 1, stk. 6. Skatterådet henviste til, at selskabets direktører havde bopæl i Luxembourg, at direktørerne udførte arbejdet i Luxembourg, at direktørernes arbejdsindsats i Luxembourg var væsentlig henset til lønnens størrelse, at selskabet ikke havde nogen bestyrelse, at hovedparten af selskabets aktiviteter vedrørte handel med værdipapirer, at beslutninger vedrørende handlen med værdipapirer på baggrund af faktum fandtes at finde sted i Luxembourg, at deltagelsen i interessentskabet ansås for at være en passiv kapitalanbringelse, og at beslutningen om deltagelse i interessentskabet ansås for at være truffet i Luxembourg. Skatterådet fandt herefter, at ledelsens sæde var i Luxembourg. Skatterådets afgørelse i TfS 2010, 667 SR vedrørte et dansk aktieselskab, hvis aktiviteter bestod i at eje, administrere og handle med værdipapirer samt anden dermed beslægtet virksomhed. Eneaktionæren påtænkte at flytte til Schweiz, hvorefter selskabet ville få kontor i Schweiz på samme adresse som ejerens bopæl. Eftersom der var tale om et dansk indregistreret aktieselskab, kunne frigørelse fra beskatning af selskabet i Danmark kun ske, såfremt Schweiz i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten var tildelt beskatningsretten og faktisk udnyttede beskatningsretten. Dette afhang af ledelsens sæde. Skatterådet bemærkede, at begrebet ledelsens sæde var uddybet i intern ret i cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997, hvoraf det følger, at hvis alle møder og beslutninger vedrørende selskabets forhold reelt foregår i udlandet, vil udgangspunktet være, at ledelsens virkelige sæde ikke er i Danmark. Eftersom selskabets ledelse alene bestod af én di-

8 rektør, og eftersom de ledelsesmæssige beslutninger udelukkende ville blive truffet i Schweiz og af direktøren, fandtes ledelsens sæde at være i Schweiz. Senest har Skatterådet i SKM 2011, 92 SR bekræftet, at hverken et maltesisk indregistreret driftsselskab eller et maltesisk indregistreret holdingselskab var skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i medfør af SEL 1, stk. 6. Det var oplyst, at ledelsen i begge selskaber udelukkende bestod af en direktion. Skatteministeriet lagde i forhold til driftsselskabet i sin indstilling vægt på, at direktionen havde sæde på Malta, da driftsselskabets direktør havde bopæl på Malta og udførte arbejdet fysisk på Malta. Ligeledes lagde man vægt på, at driftsselskabets øvrige ansatte fysisk udførte arbejdet fra Malta, samt at direktionsmøder for holdingselskabet afholdtes på Malta, da der ifølge referater herfra også behandledes forhold, som vedrørte driftsselskabets forhold, herunder ansættelse af ny direktør. Slutteligt blev det tillagt vægt, at softwaren kørte på driftsselskabets server, der blev hostet af et selskab på Malta. I forhold til holdingselskabet lagde Skatteministeriet vægt på, at holdingselskabets direktør var hjemmehørende på Malta og fysisk udførte arbejde på Malta, at direktionsmøder vedrørende eksempelvis holdingselskabets investeringer blev afholdt på Malta, samt at holdingselskabets investeringsstrategi rettede sig mod driftsaktiviteter, der for hovedpartens vedkommende var sandsynliggjort at ske fra Malta. Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelser uden nærmere kommentarer. Afsluttende bemærkninger Samlet understøtter praksis en fortolkning af ledelsens sæde i overensstemmelse med stedet, hvor beslutninger vedrørende den daglige ledelse træffes. Ligeledes understøttes det at fortolke begrebet daglig ledelse i overensstemmelse med selskabsrettens afgrænsning af direktionens opgaver og ansvar. Der skal dog fortsat foretages en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Ved fastlæggelsen af ledelsens sæde er der således i praksis lagt vægt på stedet, hvor der træffes beslutning om: Selskabets daglige drift Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere og andre personalemæssige anliggender Bogføring og regnskab Generelle driftsmæssige målsætninger Driftsinvesteringer Finansiering af driften Markedsføring 31

9 32 Herudover skal det erindres, at der ikke altid består en daglig ledelse. I sådanne situationer må der i stedet lægges vægt på stedet, hvor de øvrige beslutninger vedrørende selskabets ledelse tages. Der er ved holdingselskaber og andre selskaber uden daglig ledelse i praksis lagt vægt på stedet, hvor: Ledelsesorganet træffer sine afgørelser Ledelsesorganet holder møder Ledelsesorganets medlemmer har bopæl. Det skal understreges, at den blotte identifikation af (den daglige) ledelse ikke er nok, da stedet, hvor denne ledelsesfunktion udøves, er afgørende. Dette kan være problematisk, såfremt ledelsen udføres af et kollegialt organ bestående af en flerhed af personer. Det kan særlig være vanskeligt at afgøre, hvor ledelsen samles og træffer sine beslutninger, såfremt kommunikationen mellem ledelsens medlemmer ikke foregår ved fysiske møder. Der består da ikke én fysisk ledelseslokalitet, hvorved der formentlig lægges vægt på andre elementer, herunder eksempelvis vedtægtsbestemmelser om hjemsted, kontorfaciliteter, ledelsens bopælsforhold med videre. Det er dog ikke endeligt afklaret, hvorved der i sådanne tilfælde består et væsentligt usikkerhedsmoment. Samlet set bør den danske deltagelse i ledelsen af udenlandske selskaber således nøje overvejes. Det gør sig ikke blot gældende i forhold til antallet af danske ledelsesmedlemmer i udenlandske selskaber, men ligeledes de ledelsesmæssige beføjelser tillagt danske ledelsesmedlemmer. Det bør samtidig tilstræbes, at danske ledelsesmedlemmer slet ikke eller kun i mindre grad træffer ledelsesmæssige beslutninger i Danmark. I modsat fald kan fuld skattepligt til Danmark indtræde, hvilket kan være en bekostelig affære. Om forfatteren Michael Tell, Ph.D., er adjunkt i skatteret ved Copenhagen Business School og Senior Associate i CORIT Advisory P/S. Michael er specialiseret i selskabsskatteret og international selskabsskatteret og rådgiver primært større internationale virksomheder. For yderligere info, kontakt:

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN

DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut Erhvervsøkonomi & Erhvervsjurastudiet

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere