Saudi Arabien, regimeoverlevelse & nye medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saudi Arabien, regimeoverlevelse & nye medier"

Transkript

1 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier københavns universitet Saudi Arabien, regimeoverlevelse & nye medier Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier københavns universitet Saudi Arabien, regimeoverlevelse & nye medier casestudies, lovgivning og medieudvikling fra 1950 erne til i dag Af Lea Tang Møller

2 Abstract This thesis explores Saudi Arabia s strategy for survival, when faced with challenges from new media. With a theoretical framework of democratization and post-democratizaton, and on the basis of three concrete case studies, Internet and opposition, Internet and state and Tash ma Tash and comedy activism, this thesis is looking to establish whether or not, Saudi Arabia is moving in direction of liberalized autocracy. Key words: liberalized autocracy, post-democratization, Internet, Saudi Arabia, new media. Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 2. udgave Københavns Universitet, Kandidatafhandling af Lea Tang Møller Vejleder Sune Haubølle Grafisk produktion TANGdesign ApS Print PaperPrint Typografi Adobe Garamond og Frutiger Anslag Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 3

3 Indholdsfortegnelse Abstract...3 Indledning....7 Metode...8 Teori...10 Det tidlige studie af demokrati og Mellemøsten...11 Nye tider, ny forskning, ny teori demokratiseringsbølge...14 Post-demokratisering og liberaliseret autokrati...17 Medier som fundament for politisk offentlighed...20 Foråret Opsummering...27 Nye medier, nye udfordringer Radio...30 Satellit tv Den tidlige udvikling...34 Mediebilledet forandres...36 Opsummering...40 Internet Censur...44 Selvcensur...47 Lovgivning og hensyn Lovgivning omkring brug af medier Medieloven af 1. januar Opsummering...57 Lovgivning i Saudi Arabien...58 Opsummering...60 CASE1 - Internet og opposition i Saudi Arabien...62 Blogging...65 Reformkrav og underskriftsindsamlinger...71 Opsummering...76 Vredens dag og kvinders valgret...77 CASE2 - Internet og stat...82 Baggrund...83 Kommunikations- og IT- plan Statens hjemmesider og selskaber...85 ICT uddannelse og hjemmecomputere...88 Sociale medier...89 Opsummering...90 CASE3 - Tash ma Tash og comedy-activism...92 Ramadanserier...93 Tash ma Tash...94 Comedy-activism...98 Opsummering...99 Konklusion Litteraturliste Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 5

4 Indledning Der afholdes kommunalvalg i Saudi Arabien i efteråret 2011, hvilket giver lejlighed til at se på nogle af de forestillinger, der gennem de seneste 20 år er gjort om demokrati generelt og i Mellem østen i særdeleshed. Forventningerne var høje, da den tredje demokratibølge begyndte at rulle og skuffelsen tilsvarende stor, da den skyllede uden om Mellemøsten. Forskerne blev tvunget til at revidere deres teorier, og fokus blev ændret fra at se på, hvad der ifølge teorierne burde foregå i regionen, til hvad der reelt foregik. Samtidig måtte selv de mest ihærdige demokratiforkæmpere indse, at regimerne ikke så ud til at lade sig ryste. Spørgsmålet var nu, hvordan de bar sig ad med at overleve? Det havde ellers ikke skortet på udfordringer. Medierne, der er dette speciales omdrejningspunkt, var fra deres tidligste fase blevet spået en stor fremtid som destabilisatorer i en i forvejen udfordret region, og i takt med at mediebilledet udviklede sig, blev udfordringerne kun større. Regimerne var dog stadig ikke til at rokke. Mange års manøvrering i stadigt mere klippefyldt farvand og en værktøjskasse fyldt med repression, skin-valg, liberaliseringer og deliberaliseringer, havde rustet regimerne til at kunne modstå udfordringer. Udviklingen i Mellemøsten i foråret 2011, kom derfor bag på de fleste. Mest af alt nok, på præsidenterne i Egypten og Tunesien, der blev sendt til tælling af medievante, unge befolkninger, men også for regionens øvrige autoritære regimer. Igen er værktøjskassen fundet frem 6 Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 7

5 Metode Det er dette speciales mål, at undersøge hvordan den saudiarabiske stat gennem de seneste 60 år er blevet udfordret, hvad der har udfordret den og hvordan den har fastholdt magten. For at danne et fundament for specialet, vil jeg i specialets indledende afsnit lægge ud med en historisk gennemgang af demokratiseringsteoriens udvikling og postdemokratiseringsteoriens opgør med samme. Sidstnævnte teori tjener som specialets overordnede teoretiske ramme og skal gerne trække sig som en rød tråd gennem specialet. Med udgangspunkt i Daniel Brumberg, Thomas Carothers og duoen Albrecht og Schlumberger, vil jeg vende blikket mod de virkemidler staten har anvendt for at bevare magten. Herunder vil jeg undersøge, om staten kan siges at have udviklet sig til et liberaliseret autokrati. Specialets underordnede, men ikke mindre væsentlige, teoretiske ramme drejer sig om mediernes evne til at facilitere en politisk offentlighed. Teorien vil blive ført over i en saudiarabisk kontekst af Mai Yamani, der ser statens narrativ som udfordret gennem det nye mediebillede. Disse to teorier vil også blive appliceret løbende gennem specialet. Efter at have tegnet specialets teoretiske ramme, vil jeg bl.a. redegøre for medieudviklingen i Saudi Arabien, samt statens håndtering af samme gennem ejerskab og regid censur. Dette gør jeg, fordi jeg mener, det vil bidrage til en samlet forståelse af Saudi Arabien og landets måde at forholde sig til udfordringer på. Denne tråd følges op i det følgende afsnit Lovgivning og hensyn, hvor jeg behandler udviklingen i Saudi Arabiens medielovgivning, med hovedvægt på den nye medielov af 1. januar Udviklingen i lovgivningen om medier viser, at landet tager emnet alvorligt, og at det forstår at tilpasse sig de udfordringer det står over for. En del af lovgivningsprocessen i Saudi Arabien, drejer sig om hensynet til landets religiøst konservative ulama. Det særlige forhold mellem staten og ulama ridses op, og tjener igen til at tegne et fuldt billede af Saudi Arabien. Fra de mere teoretiske kapitler vil de tre følgende cases inddrage den for specialet nødvendige empiri. Her vil jeg, i bedste postdemokratiske ånd, se på hvad der reelt sker i Saudi Arabien. Første case handler om Internettet som værktøj for oppositionen. Her vil jeg gå i dybden med blogging, sociale medier, underskriftsindsamlinger og hvad der ellers rører sig blandt de sekulære oppositionsgrupperinger. Jeg vil inddrage dele fra medieteorien og arbejde med forestillingen om en virtuelt politisk offentlighed. Anden case handler om hvordan staten har ageret. I dette tilfælde ved selv at anvende Internettet til konsolidering og statsopbygning, gennem blandt andet e-goverment programmer. Her vil jeg også behandle de økonomiske overvejelser bag implementeringen af Internettet. Og igen vil jeg kort inddrage sociale medier. Tredje case er lidt skævt vinklet i forhold til de to øvrige. Casen handler om en særlig saudiarabisk ramadanserie, Tash ma Tash, samt den nye generation af comedy aktivister. Fælles for de to er, at de bryder tabuer og flytter grænser og er derigennem genstand for og giver materiale til stor debat. I det afsluttende, konkluderende afsnit, vil jeg samle trådende og give en kort perspektivering mod fremtiden. Hele specialet skal gerne søge at besvare spørgsmålene stillet i min problemformulering: Nye teorier om postdemokratisering har fastslået, at det forgangne årtis forventninger til demokratiets udbredelse i Mellemøsten ikke er blevet indfriet. Mange regimer synes derimod at have slået endnu større og stærkere rødder. Hvad er der sket? Med udgangspunkt i en analyse af udvalgte nye medier som Internet og satellit-tv er det mit ønske at undersøge, hvordan det saudiarabiske regime har modgået udfordringer til deres magtmonopol og i samme proces omdannet sig til det som flere forfattere har kaldt et liberaliseret autokrati. 8 Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 9

6 Teori Det tidlige studie af demokrati og Mellemøsten Gennem de sidste 60 år har der i varierende grad i forskningsverdenen været forventninger om, at Mellemøsten ville blive demokratiseret, uden det er sket. Forskellige teorier og modteorier er blevet fremsat og Mellemøsten er ofte blevet anset som exceptionel. I dette afsnit vil jeg redegøre for nævnte teorier, samt redegøre for nogle af de faktorer, der er blevet gjort til forklaringer på regimernes overlevelsesevne. Da dette speciale tager afsæt i, at medier kan danne grundlag for en udfordring af et lands styre, har jeg fundet det relevant også at gennemgå elementer inden for medieteori. Her vil jeg især fokusere på adgangen til information og nye mediers potentiale i forhold til dannelsen af en politisk offentlighed. Saudi Arabien har, ligesom de øvrige stater i Mellemøsten, modstået den bølge af demokrati der har ramt store dele af udviklingslandene fra 1970 erne. For at forstå af hvordan staten har båret sig ad med at overleve trods udfordringer, er det nødvendigt at se statens virkemidler. Indledningsvis mener jeg dog, det er formålstjenstligt med en gennemgang af den teoretiske udvikling på området, da dette vil tjene til, at danne ramme om de efterfølgende cases. Studiet af demokrati har sit udgangspunkt i de tidlige samfundsvidenskabers forsøg på at forstå, hvorfor demokratiet voksede frem i Europa. Spørgsmålene der blev stillet var, hvad der var så særligt med europæerne og Europa, at demokratiet havde fundet fæste netop der. Der var mange forklaringer på fænomenet: kapitalisme, industrialisering og den protestantiske arbejdsetik som Max Weber foreslog. Demokrati blev set som et udtryk for nogle særlige karaktertræk, der var til stede i den vestlige verden, men som var fraværende i den despotiske orient. I videnskabernes forsøg på at forstå demokratiet blev Osmannerriget og Orienten anvendt som kontraster, i hvad Edward Said i Orientalism (1978) kaldte Vestens signifikante anden. Orienten blev set som værende exceptionel og uden samme naturlige anlæg for demokrati. Mellemøstforskningen blev varetaget af antropologer og orientalister, da samfundsvidenskaberne dengang ikke beskæftigede med ikkevestlige lande, og deres fokus på sprog og religion gjorde at islam blev godtaget som forklaringsramme på en lang række sociale og samfundsmæssige forhold. 1 1 Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 11

7 Nye tider, ny forskning, ny teori Slutningen af Anden Verdenskrig markerede begyndelsen på nye tider i forskningskredse. Udviklingsteorien var tidens paradigme de jour og den lineære moderniseringsteori, med demokrati til alle som kronen på værket, passede godt ind i en tid hvor de demokratiske alliancemagter havde overvundet Hitlers totalitære tredje rige. Udvikling og modernitet, antog man, ville ipso facto føre til demokrati. Trods optakten til Den Kolde Krig, var tiltroen til demokratiets udbredelse stor. Demokrati blev ikke længere set som noget særligt europæisk eller vestligt, men som en tilstand alle lande kunne opnå. Det var endemålet for en global og universel moderniseringsproces 1 og en simpel lineær proces alle lande ville gennemgå, når de var blevet moderne nok også i Mellemøsten. Det var blot et spørgsmål om tid. Udvikling af demokrati blev ikke længere defineret spactielt, men temporalt 2. Seymour Martin Lipset var en af tidens store fortalere for moderniseringsteorien. Han argumenterede for, at jo rigere et land var, desto bedre var dets muligheder for at opnå og fastholde demokrati 3. Denne ide skulle vise sig ikke at passe på de rige lande i Golfen, hvis rentier-økonomi, mest af alt øgede borgerens afhængighed af staten og fastholdt patron-klient forholdet mellem borgeren og staten. 4 En tendens olieboomet i 1970 erne blot bekræftede. Den nye tid medførte et behov for ny viden om Mellemøsten. Det var ikke længere nok at forstå regionen gennem analyser af sprog og religion, hvorfor det tværfaglige områdestudie vandt frem. Mellemøsten blev ikke mere set som værende exceptionel, men i stedet for en region op vej mod demokrati. Skuffelsen var derfor stor da den faktiske udvikling, ikke alene i Mellemøsten og Nordafrika, men også i andre regioner, viste sig ikke at bekræfte moderniseringsteorien. Militærkup, borgerkrige og ustabilitet prægede årene efter afkoloniseringen, og trods store indtægter fra olien i Golfen blev landene her ikke demokratiserede. Moderniseringsteorien mødte voksende kritik, blandt andet for dens etnocentrisme og manglende blik for forskellene mellem de nyligt uafhængige ikkevestlige samfund og den interne og eksterne situation, de vestlige samfund i sin tid havde stået i 1 Moderniseringsteorien havde ikke taget højde for traditionelle samfundsformer, loyaliteter og religion. Disse faktorer, samt etiske spændinger og sekterisk uro, spændte ben for den lineære udvikling moderniseringsteoretikerne havde forestillet sig. I mellemøstforskningen skiftede debatten til i stedet at dreje sig om Israel-Palæstina konflikten, arabisk nationalisme, landenes koloniale arv og islamisme. Demokrati-debatten døde langsomt ud. 1 Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli ibid. 3 Why are there no Arab democracies? Larry Diamond. Journal of Democracy. Vol 21.No. 1 Januar authoritarian Persistance, Democratization Theory and The Middle East: An Overview and Critique. Raymond Hinnebusch. Democratization. Vol. 13. Nr. 3. Juni Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 13

8 3. Fremvæksten af demokrati i Europa fra begyndelsen af 1800-tallet betegnes som den første bølge fundamentet demokratiseringsbølge af demokrati og afkoloniseringen og afslutningen af Anden Verdenskrig som den anden. Begge bølger blev mødt af mod-bølger, først fra fremvoksningen af totalitære stater i tiden inden Anden Verdenskrig og senere med opbygningen af autoritære regimer efter afkoloniseringen. Den tredje demokratiseringsbølge blev udløst af forandringer i Sydeuropa i 1970 erne og ramte i de følgende år Latinamerika og Afrika syd for Sahara. Den medførte Berlinmurens fald i 1989 og de følgende års regimeomvæltninger i Østeuropa. Det vestlige demokrati blev globalt, og der var ikke en modbølge i sigte. I et essay erklærede Francis Fukuyama historiens afslutning forstået på den måde, at menneskeheden nu var nået til the endpoint of mankind s ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human governement 1. I Mellemøsten var virkeligheden dog ikke så rosenrødt. Bølgen var behændigt skyllet uden om regionen, der igen fremstod exceptionel. Inden for mellemøstforskningen rejste den tredje demokratiseringsbølge derfor et væsentligt spørgsmål: Hvorfor var Mellemøsten ikke blevet demokratiseret? Svaret blev søgt i regionens umiddelbare fællestræk inden for religion og kultur. Bernard Lewis og Samuel P. Huntington var to af tidens mest fremtrædende forskere, også når det kom til at påtale islams uforenelighed med demokrati 2 lige som mellemøsthistorikeren Elie Kedourie, der i 1992 udtalte at: there is nothing in the political traditions in the Arab world which are the political traditions of islam which might make familiar, or indeed intelligible, the organizing idears of constitutional and representative government 3. Forskere som John Esposito og John Voll forsøgte at gendrive denne påstand og påpegede, at islamiske primærkilder rummede en række centrale forestillinger og begreber, som kunne udgøre for et autentisk arabisk demokrati.1 Det var i deres optik ikke islam, der stod i vejen for demokrati. Andre forskere mente, at det var olieindtægterne og rentiersystemet der fastholdt store dele af Mellemøsten i en autoritær benlås. Politologerne førte an i forskningen i perioden, og mellemøstforskningen som områdestudie blev marginaliseret for sin manglende forklaringsramme i forhold til det demokratiske fravær i regionen. En ny politologisk grundantagelse, transitiologien, vandt frem, som en ny, forbedret udgave af moderniseringsteorien. Transitiologien, eller transitionsparadigmet, blev dog hurtigt modsagt og dekonstrueres i The End of A Transition Paradigm (2002) af Thomas Carothers, der oplister teoriens fem grundantagelser 2. En hver bevægelse væk fra diktaturstyre, er mod demokrati. Demokratisering sker over en række faste stadier (åbning, gennembrud og konsolidering) Valghandlinger er, per se, altid lig med demokrati Et lands politiske historie, økonomi, institutioner, etnicitet m.m. er ikke determinerende for hverken indledningen eller udfaldet af transitionsprocessen. Antagelsen om et eksisterende apparat af statslige institutioner, der måske skal modificeres, men som ikke skal opbygges eller grundlæggende laves om. I forhold til senere forskning virker transitiologien, i Carothers fremlægning, nærmest ironisk. Udviklingen, i flere af de lande der blev ramt af den tredje demokratibølge, har vist, at der er mange vildveje fra diktatur til demokrati, at valg kan være rene skurprocesser og at et lands bagage i høj grad har betydning for dets vej mod demokrati, hvilket alt sammen endte med at 1 Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli ibid. 3 Why are there no Arab democracies? Larry Diamond. Journal of Democracy. Vol 21.No. 1 Januar Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli the End of the Transition Paradigm. Thomas Carothers. Journal of Democracy 13: Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 15

9 Post-demokratisering o g liberaliseret autokrati tale imod teoriens gangbarhed. Meget sigende beskriver Carothers udviklingen for landene som; away from and then back toward authotarianism 1. Ligesom moderniseringsteorien måtte man i forskerkredse erkende, at endnu en teori var slået fejl. For demokratiseringsforskningen betød dette, igen ifølge Thomas Carothers (2002), at forskerne måtte erkende at: (The) middleground between full-fledged democracy and outright dictatorship is actually the most common political condition today of countries in the developing world and the postcommunistic countries. 2 Landene i denne gråzone, som Carothers kalder det, er hverken demokratier eller autokratier, men et blandingsprodukt hvor transition to democracy er blevet afløst af transition to nowhere. 3 Albrecht og Schlumberger (2004) er mere kategoriske og mener, at en stat ikke kan defineres som mere eller mindre autoritær, The relevant variable for classifying a polity as authoritarian is not its level of plurialism, but whether pluralism is restricted or not, which is a simple yes-or-no question 4. Ud fra denne præmis, kan der næppe være tvivl om at Saudi Arabien er en autoritær stat. Alligevel mener jeg, det er Carothers (2002) idé om gråzone, giver mening i denne sammenhæng, hvilket jeg vil redegøre for i det følgende. Holdningsskiftet fra demokratisering til post-demokratisering fandt sted i tiden omkring årtusindeskiftet og repræsenteres af forskere som blandt andre Albrecht og Schlumberger (2004), der mener at: academic research on Middle Eastern political regimes throughout the 1990s can be characterized as a period of waiting for expectations to materialize that were ill-grounded to begin with in fact, a period of Waiting for Godot 1. I erkendelsen af demokratiseringsteoriens fallit blev blikket vendt ind ad, og efterhånden blev ideen om failure of the Middle East erstattet af erkendelsen om failure of theory 2. Fokus blev ændret, og interessen var ikke længere, hvorfor demokratiet havde slået fejl, men hvordan de autoritære regimer havde båret sig ad med at overleve. I artiklen Searching where the light shines 3 fremsætter Lisa Anderson den påstand, at spørgsmålet om demokrati i Mellemøsten tidligere var blevet stillet ud fra en forkert præmis, nemlig ideen om hvad der burde være, frem for hvad der reelt var. For forskningen betød holdningsskiftet, at områdestudiet af Mellemøsten igen kom ind i varmen. Behovet for konkret, landespecifik viden vandt frem som erstatning for en mere teoretisk tilgang. Skiftet ses også indenfor det empiriske felt, hvor fokus nu blev lagt på forandringer i regionens autoritære regimer, i stedet for forandring af regimetype 4. Kort sagt ændrede studiet af demokrati i Mellemøsten sig og fokus blev lagt på to ting: hvordan regimerne havde båret sig ad med at overleve, og hvad der reelt foregik i regimerne. En række nye forklaringer på Mellemøstens resistens mod demokrati vandt frem. Albrect og Schlumberger beskriver i Waiting for Godot (2004) de autoritære regimer som neo-patriarkalske og mener, at de overlever via patron-klient forholdet samt opretholdelsen af en balance mel- 1 the Trap of Liberalized Autocracy. Journal of Democracy. Vol. 13.No. 4. October the End of the Transition Paradigm. Thomas Carothers. Journal of Democracy 13: (Daniel Brumberg) Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli Waiting for Godot : Regine change Without Democratization in the Middle East. (2004). Holger Albrecht & Oliver Schlumberger. International Political Science Review. Vol. 25, No 4. 1 Waiting for Godot : Regine change Without Democratization in the Middle East. (2004). Holger Albrecht & Oliver Schlumberger. International Political Science Review. Vol. 25, No 4. 2 (Volpi og Cavatorta) i Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli Seaching where the light shines. Lisa Anderson. Annual review of Political Science Vol 9, Juni Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 17

10 lem anvendelsen af repression og fastholdelsen af legitimitet. En forklaring der giver god mening, når den appliceres på de olierige Golfstater og Saudi Arabien. Denne vekselvirkning er, i mine øjne, med til fortsat at sikre statens overlevelse, hvilket jeg vil underbygge med de senere casestudies. En anden forklaring, der ligger tæt på Albrecht og Schlumbergers, er, regimernes strategiske forsøg på forandring for at bevare hvilket giver sig til udtryk gennem en kalkuleret evig vekslen mellem (pseudo)liberaliseringer og de-liberaliseringer 1. Ved at kigge på det, der reelt set foregik i gråzonen af autoritære stater, udvikledes teorien om de liberaliserede autokratier Daniel Brumberg (2002) betegner det liberaliserede autokrati som more than just a survival strategy adopted by authoritarian regimes, but rather a type of political system whose institutions, rules, and logic defy any linear model of democratization. 2 Regimet kan (..) widen or narrow the boundaries of participation and expression in response to what they see as social, economic, political and geostrategic challenges facing their regimes 3 I de første år af det nye årtusinde skete flere forandringer i Mellemøsten, men hvor eksempelvis valghandlinger som lokalvalget i Saudi Arabien i 2005 før ville være blevet betragtet som en demokratisk åbning, blev det i post-demokratiseringsteoriens klare og mere realistiske lys i stedet set som et udtryk for ovenstående. Regimeoverlevelse er for Saudi Arabien, ifølge Brumberg (2002), bundet op på tre faktorer: Oliepenge (rare, men ikke nødvendige) Legitimitet fra religion og samling af staten (kan dog udfordres af nationale islamiske grupper) Udbygget statsapparat (kan indlemme eller undertrykke oppositionen efter behov) Her er det vigtigt at bemærke at artiklen blev skrevet i 2002, tre år inden det første (og frem til 23. september 2011 eneste) lokalvalg i Saudi Arabien, hvorfor landet i artiklen står anført som et fuldblods autokrati. Trods der endnu kun har været gennemført et valg, mener jeg denne betegnelse ikke længere er korrekt. Betragter man udviklingen i landet gennem de seneste knap 10 år, er det min vurdering, at Saudi Arabien har bevæget sig imod liberaliseret autokrati, ikke så meget som et skridt i retning af demokrati, men fordi landet i de seneste år, ud od over oliepenge, legitimitet og statsapparat, har gjort brug af flere af de nævnte redskaber i de liberaliserede autokratiers værktøjskasse. Flere af disse værktøjer har været brugt til at håndtere det ændrede mediebillede, der opstod i Saudi Arabien 1950 erne, og som fortsat er i forandring. I det følgende vil jeg gennemgå udvalgt medieteori, der i senere afsnit vil blive koblet sammen med udviklingen af medier i Saudi Arabien og specialets empiriafsnit. 1 (Steve Heydemann) i Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten. Morten Valbjørn. Politica Nr.2. Juli The Trap of Liberalized Autocracy. Daniel Braumberg. Journal of Democracy. Vol 13. Nr. 4. Oktober ibid. 18 Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 19

11 Medier som fundament for politisk offentlighed Skuffelsen, over at demokratiseringen var skyllet uden om Mellemøsten, blev fra 1990 ere afløst af fornyet optimisme og høje forventninger til, at en ny generation af medier måske ville være det skub der skulle til for at landene blev demokratiske. I det følgende vil jeg indlede med en teoretisk gennemgang og derefter føre teorien over i en saudiarabisk kontekst. Afslutningsvis vil jeg komme med nogle korte bemærkninger om opstandene i Mellemøsten foråret 2011 og kommenterer på, om og hvordan det har påvirket forskningen. Hvor mediernes mulige indflydelse på politik, og omvendt, generelt betragtes med mistro i Vesten, blev situationen anskuet anderledes, når det kom til Mellemøsten. Her har medierne fra første færd været kontrolleret af staten, og statslige radio- og tv-programmer været anvendt til statens fordel. Der blev spekuleret i, om medierne kunne være med til at bryde regimernes politiske monopol og give samfundet en stemme 1. Denne forestilling har domineret diskursen omkring arabisk medier siden 1990 erne og kædes ofte sammen med udviklings- og moderniseringsteorierne. Antagelsen har været, at eksplosionen af satellitkanaler og medieudviklingen på andre fronter kunne hjælpe en ny offentlig sfære til verden. Dette underbygges til dels af kanaler som Al-Jazeera og med talk shows og sæbeopreaer (pl. musalsalat), hvor der nu diskuteres følsomme emner som sociale forhold og politik. 2 Udviklingen gav anledning til at tro, at medierne ville ryste de autoritære regimer, og at de var en forløber for en demokratisk revolution 3. At regimerne havde overlevet mange udfordringer inden medierne kom til blev overset, ligesom det blev glemt, at medierne i sig selv ikke er sociale aktører og at også de har eksempelvis økonomiske hensyn at tage til seertal og sponsorer. Historisk set, påpeger Kai Kafez (2008), har det altid været intellektuelle, dissidenter og politiske bevægelser der har igangsat politisk forandring, aldrig medier. Medierne kan være redskaber, men rummer ikke i sig selv et iboende forandringspotentiale. Sideløbende med eksplosionen af nye medier, har regi- merne har tilpasset sig udfordringen, med alt fra øget kontrol og begrænsning til øget (kontrolleret) åbenhed og overbærenhed over for den offentlige sfære, så længe den ikke overskred visse grænser 1. For Saudi Arabien, er denne tilpasning blevet hjulpet på vej af landets enorme olieformuer, og landet har formået at opnå kontrol med store dele af satellitmedierne i regionen. Dermed ikke sagt, at medierne ikke kan medføre forandring hvis de anvendes målrettet. Mediernes potentiale som igangstættere af forandring, ligger ifølge Kai Hafez i den nye offentlige sfære de har potentiale til at danne, hvor: Effects of the media and interactions with the media on that level of social development (..) can in fact lead to long-term political and societal changes 2. Medierne, siger Kai Hafez, har potentialet til at skabe fundamentet for en ny offentlighed 3. For en uddybning af dette, vil jeg kort se på, hvordan offentlighed defineres af Jürgen Habermas, teoriens grand ol man. Habermas ser den borgerlige offentlighed som fladen mellem borgeren og staten, og udgør rummet hvori staten frit kunne kritiseres og herigennem ansvarliggøres. Borge- 1 arab Media. Power and Weakness. (2008)Ed. Kai Hafez. Kai Hafez, s. 1 2 ibid. s. 2 3 ibid. s. 2 1 Statens forsøg på kontrol og repression vil blive gennemgået i senere afsnit og cases. 2 arab Media. Power and Weakness. (2008)Ed. Kai Hafez. Kai Hafez, s. 2 3 habermas definerer offentlighed som fladen mellem borgeren og staten, hvor borgeren gennem kritik og diskussion kan holde staten ansvarlig. Store dele af offentlighedsteorien er forkastet som linær og eurocentrisk. 20 Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 21

12 rens indflydelse var nødvendig for statens legitimitet, i et fælles afhængighedsforhold. Habermas tilgang til offentlighed og demokrati er senere blevet kritiseret for at være for diskriminerende, lineær og eurocentrisk. Alligevel mener jeg, at dele af offentlighedsteorien, med visse forbehold, kan være anvendelig i forhold til forståelsen af den nye virtuelle offentlighed, som satellit-tv og Internet har dannet grobund for i Mellemøsten i de sidste godt 10 år. I samfund som det saudiarabiske hvor alle nationale, og en del internationale mediekanaler, er kontrolleret staten, bliver Internettet hovedomdrejningspunktet denne ny offentlighed, idet der skabes et nyt frirum, hvor saudiaraberne kan ytre holdninger, uploade filmklip og diskutere politik. 1 Ligesom i den klassiske offentlighed får borgeren i Mellemøsten mulighed for, gennem den virtuelle offentlighed, at tilkendegive sine meninger og at holde staten ansvarlig for sine handlinger i et omfang hidtidige begrænsninger havde forhindret. Blogs, diskussionsforaer, Youtube, Twitter og Facebook har skabt nye måder at kommunikere og udtrykke sig på og nå et langt større publikum end tidligere. Marwan Kraidy kalder den nye Internetfaciliterede offentlighed Hypermedia space og citerer Ronald Dibert for følgende: (hypermedia) not only captures the convergence of discrete technologies, it also suggests the massive penetration and ubiquity of electronic media characteristic of the new communications environment the prefix hyper (meaning over or above ) emphasizes two central characteristics of that environment: the speed by which communications currently take place, and the intertextuality or interoperatibility of once-discrete media linked together into a single seamless web of digital-electronictelecommunications 2. Citatet er fra 1997 og dermed fra en tid før Facebook, blogs, Youtube og Twitter. Fremkomsten af disse nye kommunikationsværktøjer har blot forstærket validiteten af ovenstående argument. Det er med Internettet blevet lettere at søge, producere og reagere på information, og de nye sociale medier har opløst grænserne mellem de der producerer, og de der modtager information. Den Internetfaciliterede, virtuelle offentlighed er åben for alle, både de der ønsker forandring eller bevaring af det eksisterende. Der åbnes for en ny måde at diskutere på, som mest giver sig til udtryk når: (..) a context is rife with social and political tensions, and when social agents are willing and able to use hypermedia space with the objective of inducing change in the social or political status quo, then the availability of hypermedia space can play a crucial role in the performance of contention communication in political discourse. 1 Vendes blikket mod Saudi Arabien, bakkes denne teori op af Mai Yamani, der ser de nye medier, satellit-tv som Internet, som en seriøs udfordring af Al-Saud styret. Hun anser Internettet, og det jeg kalder den virtuelle offentlighed, som base for en ny politisk kultur, hvor kritikere af Al- Saud styret og staten generelt, gennem aktiv deltagelse og afsløringer underminerer det billede af stabilitet og harmoni, staten har søgt at opbygge. Det officielle narrativ belastes, og forsøget på at censurere, lovgive omkring eller blokere Internettet, er, ifølge Yamani, dømt til at mislykkes 2,3. Marc Lynch, der har arbejdet meget med arabiske blogs, mener også at se potentialet i en ny arabisk offentlighed, som vil ændre det politiske billede i årene, der kommer 4. På et mindre optimistisk plan tilføjer han, at staten dog også kan vælge at se bloggene som en slags ventil, hvor de politisk engagerede har mulighed for at komme af med deres frustrationer til et forholdsvis begrænset publikum 5. Også fra den selverklærede Internet-skeptiker, Evgeny Morozov, forfatteren af The Net Delusion lyder der mere pessimistiske toner. For det første ser han ikke al deltagelse online som aktivis- 1 hypermedia Space and Global Communication Studies. Lessons from the Middle East. Marwan M. Kraidy & Sara Mourad. Global Media Journal. Vol. 9. Nr. 16. Forår kingdom without Borders. Red. Madawi Al-Rasheed. Kap. 15, Mai Yamani, s a History of Saudi Arabia. Madawi Al-Rasheed S hypermedia Space and Global Communication Studies. Lessons from the Middle East. Marwan M. Kraidy & Sara Mourad. Global Media Journal. Vol. 9. Nr. 16. Forår Mai Yamanis teori om Narrativ samt statens anvendelse af censur vil blive uddybet specialets mediehistoriske gennemgang. 4 blogging the new Arab Public. Marc Lynch. Arab Media & Society 5 ibid. 22 Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 23

13 Foråret 2011 Det vil være svært at skrive et speciale om medier og regimeoverlevelse i Mellemøsten uden at knytte en kommentar til udviklingen i foråret 2011, der i skrivende stund tæller borgerkrig og Nato-involvering i Libyen, gadekampe i Syrien og Yemen og ulmende uro på Bahrain. Selvom der er skrevet meget om demonstrationerne, der væltede to præsidenter i nogle af Nordafrikas mest repressive regimer, er der endnu ikke blevet lavet meget solid forskning på området. Der er blevet spekuleret i, at udviklingen ville betyde et opgør med postdemokratiseringsteorien, da regimerne måske alligevel ikke sad så sikkert i sadlen. Dette mener jeg ville være for tidligt, da de langsigtede konsekvenser endnu er ukendte. me. Facebook, Twitter og Youtube har alle like funktioner, der inviterer til slacktivism, hvilket han beskriver som feel-good aktivsm without political or social impact 1. For det andet mener han, at den entusiastiske tiltro til de elektroniske mediers liberaliserende effekt er naiv. I ønsket om at se Internettet øge den politiske deltagelse, bliver farerne ved Internettet overset. I demokratiske lande, mener Morozov, kan Internettet være et frisk pust i den offentlige sfære, som vil blive hilst velkommen af landenes regeringer. Omvendt vil autoritære regimer være langt mere påpasselige, idet de blandt andet har overlevet gennem undertrykkelse af ytringsfriheden. Forblændet af Internettets demokratiserende potentiale, er dets potentiale til at sprede propaganda, overvågning og censur blevet overset. Internettet er, i Morozovs optik, ikke blot et redskab for borgeren, men i høj grad også for det autoritære regime 2. På den anden side giver Internettet også staterne nye værktøjer, til at sikre deres overlevelse på fredelig vis. Virtuel konsolidering, blandt andet gennem statslige hjemmesider og andre e-government projekter, tjener give borgeren et billede af staten som moderne og til stede. Statens evne til at anvende Internettet, mener jeg, i postdemokratiseringens ånd, viser noget om dens evne til at tilpasse sig, og måske på sigt at overleve. Da bølgerne gik højest i Mellemøsten og Nordafrika i foråret 2011, og der dagligt var pro-demokratiske demonstrationer i Tunesien og Egypten, var især de vestlige medier hurtige til at tage navne som Facebook-revolution og Twitter-revolution i brug. Æren for opstandene blev givet til redskabet og ikke til menneskene der anvendte det, svarende til tidligere forventninger om at nye medier i sig selv ville forandre Mellemøsten. Dette søger professor Annabelle Sreberny fra Center for Medier og Film ved University of London s School of Oriental and African Studies at korrigere, og hun udtalte i et blogindlæg på OECD Insights at: New media can no longer be considered the epiphenomena of political movements but are rather significant tools of political mobilization. This is NOT to repeat the fatuous claim that Tunisia was a twitter revolution, as had been claimed for the Green Movement in Iran after the June 2009 election, nor that such tools are indispensible for political change. Clearly people have made revolution without such tools. But in repressive regimes where face-to-face public politics is extremely curtailed, a platform such as Facebook provides a space where silence and fear are broken and trust can be built, where social networks can turn political, and where home and diaspora can come together. Whatever the intentions of their developers, social media are being used to provide news and information hard to come by from regime channels; to plan and coordinate action; and to tell the world what is going on the Net Delusion. Evgeny Morozov (2011). S. xiv Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 25

14 Opsummering Opstanden blev ikke igangsat af sociale medier, de var blot redskaber, som Sreberny slår fast. Men det er redskaber, der har gjort det langt lettere at komme i kontakt med ligesindede og via en virtuel offentlighed samle det momentum eller skabe grundlaget for den kritiske masse, der skal til for at forandre gennem revolution. Hverken Tunesien eller Egypten virkede til at havde forståelse for den nye udfordring der var dukket op, og det endte med at koste regimernes liv. Mange teorier er forsøgt appliceret på Mellemøsten. Når teorierne slog fejl, blev det antaget at det var Mellemøsten, og ikke teorierne, der var noget galt med. Med postdemokratiseringsteorien sker der et brud med denne antagelse, og fokus blev i stedet lagt på regimernes talent for at overleve. Gennem case- og areastudies begyndte forskerne at se på forandringer i landene og ikke af landene, hvilket også er formålet med dette speciale. Med dette in mente vil jeg i det følgende afsnit gennemgå udviklingen af medier i Saudi Arabien fra 1950 erne til i dag. 26 Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 27

15 Nye medier, nye udfordringer For at kunne forstå den saudiarabiske stats forsøg på at kontrollere og privatisere landets medier er det nødvendigt først at at vide, hvordan saudiarabiske medier blev til og har udviklet sig. I dette afsnit vil jeg gennemgå landets medieudvikling med fokus på tre hovedområder: radio, satellittv og Internet. Under hvert afsnit vil jeg beskrive hvordan de blev til, i hvilken kontekst de skal ses, og hvordan den saudiarabiske stat har søgt at kontrollere dem. Desuden vil jeg vise, hvordan de saudiarabiske medier er blevet påvirket af medieudviklingen i regionen og i resten af verden. Indledningsvis vil jeg dog redegøre for, hvorfor mediekontrol er så vigtig for staten. I Kingdom without Borders beskriver May Yamani det saudiarabiske styres forhold til medierne, som forholdet mellem en løve og en løvetæmmer. Styret har ikke lært at elske medierne men anerkender deres potentiale og forstår derfor vigtigheden af at konfrontere, tæmme og kontrollere dem. Hun taler om vigtigheden af at beskytte kongedømmets narrativ for herigennem at bevare kontrollen og magten 1. Narrativet, hele den historie kongedømmet fortæller som sig selv, er ikke blot en vigtig del af landets selvforståelse, men måske endnu vigtigere, en grundsten i statens legi- timitet. 1 Adgang til alternative udlægninger af landets historie, kritik eller debat kan udfordre statens selvfortælling og anfægte dens legitimitet. For en autoritær stat som Saudi Arabien, med dens legitimitet så stærkt bundet på landets narrativ, ligger en del af statens magt således i dens evne til at kontrollere landets medier. Da Saudi Arabien stod over for sin første store mediemæssige udfordring 1950 erne, var det derfor ikke radioen i sig selv der udfordrede staten, men dens potentiale. Pludselig kunne styret ikke kontrollere hvilke informationer befolkningen fik adgang til, og den arabiske nationalisme skyllede ind over landets grænser. Siden har situation gentaget sig med udviklingen af forskellige medier, senest især fra 1990 erne og frem hvor mediebilledet i hele Mellemøsten ændrede sig. Med nye satellitkanaler og et spirende Internet gik medierne fra at være regimernes talerør, til være deres største udfordring. Dette ses måske endnu tydeligere i foråret 2011, hvor Internettet og sociale medier er blevet anvendt som værktøjer til at sprede både krav om reform og nyheder fra en region i oprør. Trods statens forsøg på kontrol, er den nu igen udfordret. 1 kingdom without Borders. Saudi Arabia s Political, Religious and Media Frontiers. Red. Madawi Al-Rasheed. S kingdom without Borders. Saudi Arabia s Political, Religious and Media Frontiers. Red. Madawi Al-Rasheed. S Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 29

16 Radio De første radioudsendelser i Mellemøsten blev sendt i 1920erne, og efter Anden Verdenskrig etablerede flere lande egne radiokanaler. Radiomediet var vigtigt, da det gav mulighed for at nå selv geografisk isolerede egne, og da det ikke stillede krav til læsefærdigheder. Avismediet, hvis plads radioen overtog som foretrukne nyhedsmedie, var forbeholdt de få læsekyndige. Samtidig gik radioapparaterne fra at være et luksusprodukt til at være allemandseje. Radioen var en vigtig del af den nationsopbyggende proces og var i mediets første år forbeholdt staten 1. Egypterne var blandt de første til at tage radiomediet i brug og særligt éet program kendetegner perioden, Cairo Radios Sawt al-arab (Arabernes stemme). Cairo Radio sendte 18 timer dagligt og kombinerede det nye egyptiske regimes nationalistiske propaganda med musik fra berømte egyptiske kunstnere som Umm Khaltum og blev hurtigt en af regionens mest populære 2. Arabismen var tidens ideologiske trend og via tidens nye medie, radioen, blev den udbredt til hele regionen med daværende egyptiske præsident Nassers taler. Den udgave Nasser var repræsentant for kaldes Nasserisme og har en mere sekulær, socialistisk drejning end den klassiske arabisme 3. Nasser var tidens store helt i Mellemøsten, præsident over den nye republik Egypten og den store sejrherre fra Suezkrisen. Han var blevet et populært symbol i perioden, og han blev også hyldet uden for Egyptens grænser. Transmissionerne på Radio Cairo blev sendt til hele Mellemøsten og var et vigtigt middel for udbredelsen af nasserismen. De opfordrede til mobilisering, også på tværs af grænser, hvilket var stik modsat Saudi Arabiens interesser i perioden. Hvor Nasser ville have en ny social dagsorden, ønskede daværende Kong Saud af Saudi Arabien at bevare den skrøbelige ro og orden, der havde været længe undervejs i det unge kongedømme. Som ældste søn af og efterfølger til landets grundlægger Abd al-aziz ibn Abd al-rahman Al Saud (Ibn Saud), overtog kronprins Saud ved Ibn Sauds død i 1953 en stat, der fortsat var i opbygningsfasen. Enkelte ministerier var skabt kort efter statens grundlæggelse i 1932, men største- parten af de institutioner der forbindes med en moderne stat blev først etableret fra 1950 erne, finansieret af de første olieindtægter. I 1950 var indtægten fra olien nået over $ om året men blev i vid udstrækning fordelt via kongen til bl.a. stammeledere og religiøse ledere, og forskellen mellem rig og fattig blev tydeligere 1. Enorme summer blev kanaliseret til kongen, selv og utilfredsheden med Kong Saud voksede både inden for Al-Saud familien, og i de nye sociale grupper i befolkningen der dukkede op i forbindelse med olieudvindingen og den voksende statsadministration. Det var i den periode, at radioen blev indstillet på Radio Cairo, og Nassers budskab vandt frem. Kong Saud støttede i årene 1954 til 1957 Egypten økonomisk og søgte i første omgang at udnytte den nye positive stemning omkring nasserismen og dens nationalistiske aspekter til egen fordel. Saudi Arabian red i tiden omkring Suezkrisen med på bølgen af modstand mod den koloniale tilstedeværelse og afskar både olien og de diplomatiske forbindelser til England og Frankrig i ønsket om at fremstille staten i positivt lys. 2 Alligevel bevægede Saudi Arabien sig tættere på USA i slutningen af 1950 erne, især efter Kong Sauds besøg hos USA s daværende præsident Eisenhower. Besøget førte til Saudi Arabiens støtte til Eisenhower Doktrinen i 1957, hvilket betød, at USA fik større indflydelse i regionen. Hermed kølnedes forholdet mellem Egypten og Saudi Arabien væsentligt, og Nassers retorik i Radio Cairo vendte sig mod det feudale pro-vestlige saudiarabiske kongedømme 3. Inspireret af udviklingen i Egypten, med de frie officerers afsættelse af kong Farouk i 1952 og opildnet af Nassers taler, voksede den nationale modstand mod Al-Saud styret i den sidste halvdel af 1950 erne, og kong Saud frygtede efter afsættelsen af det Hashimitiske kongedømme i Irak i 1956, at noget lignende kunne ske i Saudi Arabien. Som reaktion mod Radio Cairo og Nasser lanceredes den første saudiarabiske radiostation Nida al-islam (Islams kald) i Den sendte i starten 90 minutter dagligt fra Mekka, hvilket blev 1 ( ) Wiliam A. Rugh 2 TBS 16, 2006 ( ) 3 ibid. 1 Saudi Arabia. Power, legitimacy and survival. Tim Nieblock, (2006) s ibid. s ibid. s Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 31

17 øget til 4,5 timer i Størsteparten af det transmitterede var koranrecitation 1. Desuden blev der lavet udsendelser på flere sprog, bl.a. urdu, tyrkisk, indonesisk, swahili, somali og farsi i ønsket om at udbrede den wahhabitiske udgave af islam inden for landets grænser, samt at etablere Saudi Arabien som en leder blandt de muslimske lande i modspil til Præsident Nasser. Andre programmer som Haqiq wa arqam (Sandhed og tal) søgte at skabe en følelse af national enhed og fokuserede på Ibn Sauds handlinger og på det saudiarabisk styre 2. Igen blev radioen et instrument til nationsopbyggelse, og omdrejningspunktet var en fælles glorværdig fortid og fremtid. Dog var der i Saudi Arabiens religiøse wahhabi etablissement (herefter ulama) modstand mod det nye medie, der blev betragtet med stor mistro. Landets daværende stormufti Ibn Baz advarede om, at radioudsendelser var kufr (kætteri) 3. Især var det transmission af musik, der blev betragtet som en farlig distraktion. Løsningen blev en aftale mellem staten og ulama om at disse fik egne programmer svarende til ca. 20% af sendefladen 4. Et slags uofficielt medieforlig der fortsat eksisterer i udstrakt grad. I 2011 er det fortsat den saudiarabiske stat, der har kontrollen med landets radiokanaler, gennem Kommissionen for Kommunikations- og Informationsteknologi (CICT) 5, som hører under Ministeriet for Kultur og Information. Fra 2007 blev der åbnet for muligheden for at private kunne købe sig til et radiolicens (alle private radiostationer blev lukkede i ) og i 2010 blev den første af i alt fem udbudte licenser solgt til Prins Khaled Al-Faisal for et beløb svarende til 100 mill kroner 7. Kanalen er måske i teorien privatejet, men må siges at være tæt knyttet til det saudiarabiske styre og dermed, må man antage, under kontrol. Ingen private har endnu, i marts 2011, købt egen radiostation. Landets nuværende radiostationer er således under statens kontrol, hvilket også gælder for MBC FM og Panorama FM, begge en del af MBC gruppen, hvis ejer er nært tilknyttet Al-Saud familien. (Mere om MBC under afsnittet om satellit-tv). MBC FM beskriver på sin hjemmeside sig selv som den største radiokanal i Golfen målt på udbredelse, idet den når 47% af alle saudiarabere 1. Kanalen sender poesi, musik og underholdning. Noget mindre er Panorama FM, der når ud til 15% af saudiaraberne og videre på tværs af landegrænserne til Jordan, Bahrain og Baghdad. Kanalen præsenterer sig som en ungdomskanal med hit-musik og moderne radiounderholdning. Radio Mekka, i den anden ende af skalaen, sender koranrecitation og religiøse programmer, og har efter kongeligt dekret i 2010 udvidet sendefladen fra 4 til 12 timer med planer om at sende døgnet rundt inden længe 2. Radioprogrammerne transmitteres via Saudi Broadcasting Service, der henter signalet fra Arabsat satellitter, som håndterer størsteparten af radio og tv-kanalerne i regionen. Trods ihærdige forsøg er det ikke muligt for staten at kontrollere alt, der kan lyttes til i Saudi Arabien. Flere kanaler finder vej til de saudiarabiske lyttere gennem Internettet og livestreaming. Det drejer sig om en kanal som Radio Islah, der sendes fra London, og som er en del af Movement for Islamic Reform in Arabia 3. Det lykkedes for den saudiarabiske stat at få fjernet radiokanalen fra satellitten Hotbird i 2004, men kanalen er fortsat tilgængelig via Internettet. Radio Al-Tajdeed, en del af partiet for islamisk fornyelse 4 som menes, at have været sympatisk indstillet over for Al-Qaida på Den Arabiske Halvø, var tilgængelig frem til Begge kanaler repræsentere(de) den islamiske opposition, med deres budskab om fornyelse og islamisk reform. 1 kingdom without Borders. Marawi Al-Rasheed, (2008) s ibid. 3 ibid. 4 ibid. 5 communications and Information Technology Commission/ Saudi Arabia in the Balance. Ed. Paul Aartes & Gerd Nonneman.(2005) Madawi Al-Rasheed, s ibid Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 33

18 I dag er Arabsat en af verdens største satellitudbydere og opererer mere end 400 tv-kanaler og 160 radiokanaler og når mere en 100 lande i Mellemøsten, Europa, Afrika og Centralasien Satellit tv Den tidlige udvikling Tv-mediet kom Mellemøsten allerede midt i 1950 erne hvor Irak var første land til at tage mediet i brug 1. Libanon fulgte hurtigt efter, og snart så også Egypten potentialet i fjernsynsmediet, og i 1960 blev de første egyptiske tv-programmer sendt 2. De tidlige kanaler var nationale, og staten stod for alle udsendelser. Temaerne var uddannelse af og information til befolkningen. Fra 1965 fulgte Saudi Arabien trop, og mellem 1967 og 1974 lykkedes det Al-Saud styret at skabe et af de bedst finansierede og mest magtfulde medieapparater i Mellemøsten 3. Flere faktorer var med til at give Saudi Arabien denne position. Blandt andet Egyptens nederlag i Seksdageskrigen i 1967, som fjernede momentum fra Nasser og fratog ham noget at tidligere tiders storhed. Der blev plads til en ny spiller på mediebanen, en plads Saudi Arabien gerne overtog. Ønsket om at kontrollere nyhedsstrømmen var stor, og de enorme indtægter i perioden fra olieproduktionen muliggjorde en hidtidig uset ekspansion på det saudiarabiske medieområde. Ideen om et fællesarabisk satellitsamarbejde var opstået i kølvandet på nederlaget i 1967, og anført af Saudi Arabien og den Arabiske liga blev Arabsat (Arab Satellite Communication Organization) en realitet i Udbygningen af medieområdet blev varetaget af Det Højere Medieråd der blev nedsat i 1981 under landets indenrigsministerium 4. Arabsat blev den første arabiske kommunikationssatellit, og med den kom der for alvor gang i udviklingen af fjernsynsmediet, hvilket medførte en eksplosion af antallet af kanaler, private som statsejede 5. I dag er Arabsat en af verdens største satellitudbydere og opererer mere end 400 tv-kanaler og 160 radiokanaler og når mere en 100 lande i Mellemøsten, Europa, Afrika og Centralasien 6. Egypten stod i første omgang uden for satellitsamarbejdet, idet landet var blevet boykottet af Den Arabiske Liga efter dets indgåelse af Camp David aftalen med Israel 1 I stedet, og som modsvar til Arabsat, blev Nilesat, Egyptens eget satellitselskab, igangsat i 1998, som en del af mediekapløbet i regionen 2. 1 Medier i den arabiske verden. Mellemøsthåndbogen. Ehab Galel (2005) 2 ( ) 3 kingdom without Borders.Ed. Madawi Al-Rasheed. (2008), Mai Yamani s kingdom without Borders. S Medier i den arabiske verden. Mellemøsthåndbogen. Ehab Galel (2005) 6 1 Medier i den arabiske verden. Mellemøsthåndbogen. Ehab Galel (2005) 2 ibid. 34 Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 35

19 Flere grene af Al-Saud familien har egne tv-kanaler og anvender dem i spillet om indflydelse både inden for familien og i det omgivende samfund entertainment adverticing TALKSHOWS NEWS entertainment adverticing NEWS entertainment Mediebilledet forandres QUIZ-SHOWS Med Iraks invasion af Kuwait i 1990 skete der et væsentlig ændring i international mediedækning. CNN dækkede begivenhederne intenst med nogle af de første live reportager. Seerne var med på første række, og nyhederne gik verden rundt. En ny form for globale medier var hermed skabt. Igen søgte Saudi Arabien fra første færd at være med på beatet især måske i ønsket om hurtigt at opnå kontrol med strømmen af nyheder. Løsningen var MBC, der blev etableret i London i 1991, bygget over samme skabelon som CNN med live-nyheder og reportager døgnet rundt. Skønt kanalen officielt var privatejet, havde dens saudiarabiske grundlægger, Walid Al-Ibrahim, tætte bånd til Al-Saud familien gennem ægteskabet med søsteren til daværende Kong Fahd, ældste bror i den magtfulde Sudairi klan 1. Kanalen har siden flyttet hovedsæde til Dubai og når, efter egne tal, ud til over 150 millioner seere på verdensplan med sine ni tv-kanaler, to radiokanaler, samt mobiltelefonsite og livsstilsmagasin. MBC har siden 2006 sendt den satiriske, saudiarabiske ramadanserie Tash ma Tash, som jeg vil gennemgå i en selvstændig case. Ovennævnte måde at indlemme medierne i Al-Saud familien skal ses som et klart forsøg på at kontrollere hvilke nyheder og hvilken underholdning, der når frem til befolkningen for derigennem at fastholde landets narrativ. Man kan tale om censur gennem ejerskab. Flere grene af Al- Saud familien har egne tv-kanaler, og anvender dem i spillet om indflydelse både inden for familien og i det omgivende samfund 2. Denne kontrol blev udfordret med etableringen af Al-Jazeera i Qatar i Finansieret og på initiativ af Qatars emir Skeikh Hamad bin Khalifa Al-Thani dannede kanalen fra begyndelsen en modpol til de regimekontrollerede satellitstationer i regionen. Al-Jazeeras programflade var, og er, domineret af nyhedsudsendelser og debatprogrammer. Tonen var, i kanalens første levetid, kritisk overfor både Vesten, især USA, og overfor regimerne i Mellemøsten. Debatter og kritiske reportager kom på programmet, og der blev også givet plads til eksempelvis udtalelser fra Al- Qaeda og Osama bin Laden. Nye emner blev taget op, og den selvcensur der havde præget de arabiske medier generelt fandtes ikke i samme omfang på Al-Jazeera, skønt kanalen undgår en række nationale emner samt kritik af emiren af Qatar 1. Med sin kritik satte Al-Jazeera en helt ny standard i den offentlige diskurs. I et forsøg på at dæmpe kritikken af det saudiarabiske regime og Al-Saud familien generelt, har det i Saudi Arabien i perioder været forbudt at se Al-Jazeera på offentlige cafeer, ligesom statslige saudiarabiske virksomheder har undladt at bruge reklamepenge på Al-Jazeera 2. Som et saudiarabisk modsvar til Al-Jazeera åbnede Walid al-ibrahim kanalen Al-Arabiya i 2003, som en del af MBC gruppen. Kanalen sender nyheder, debatter, sport og dokumentarprogrammer døgnet rundt fra Dubai Media City. Kanalen søger at positionere sig som et seriøst og sobert alternativ til Al-Jazeera, naturligvis uden den Al-Saud kritiske vinkel. Kanalen beskyldes i konservative kredse for at være pro-vestlig, hvilket blev bestyrket, da USA s præsident Barak Obama valgte at give sit første officielle interview netop til denne kanal i I gennem 1990 erne opstod i takt med det sigende antal nyhedskanaler, også flere underholdningskanaler i regionen. I Saudi Arabien startede prins Khalid bin Abdallah bin Abd Al-Rahman i 1994 underholdningsnetværket Orbit og samme år lancerede Sheikh Salah Kamel ART (Arab Radio Television), som prins Al-Waleed bin Talal senere har købt sig ind i. Prins Al-Waleed er manden bag Kingdom Holding, der har aktieandele i den amerikanske underholdnings- og nyhedsindustri. Samtidig ejer han den arabiske verdens største medie- og underholdnings virksomhed Rotana, og har opkøbt store dele af Libanesiske LBC 3. Igen kan kanalerne måske tilnærmelsesvis kaldes private, men de er næppe uafhængige. Fysisk er de placeret uden for Saudi Arabien, hvilket giver dem et større råderum, skønt de fortsat er underlagt de særlige saudiarabi- 1 Sudairiklanen: En magtfuld gruppe af helbrødre inden for Al-Saud familien, frem til Kong Fahds død kendt som The Sudairi Seven. Alle er de sønner af Ibn Saud og prinsesse Hassa bint Ahmad bin Muhammed Al-Sudairi. Gruppen består bl.a. af kronprins Sultan, 2. vicepremierminister Nayef, prins Salman som er guvernør i Riyadh og nu afdøde Kong Fahd. Alle er/var halvbrødre til den nuværende konge, Abdullah. 2 kingdom without Borders. Ed. Madawi Al-Rasheed (2008). Noah Mellor, s Medier i den arabiske verden. Mellemøsthåndbogen. Ehab Galel (2005) 1 Saudi Media &Society. Saudi Arabia s Media Influence. Paul Cochrane. Issue 3, Fall Medier i den arabiske verden. Mellemøsthåndbogen. Ehab Galel (2005) 3 arab media & Society. Saudi Arabia s Media Influence. Paul Cochrane. Issue 3, Fall Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 37

20 NEWS entertainment TALKSHOWS adverticing NEWS NEWS entertainment adverticing QUIZ-SHOWS NEWS entertainment ske grænser for ytringsfrihed 1. En anden og væsentlig del af Saudi Arabiens mediestrategi ligger i, ikke kun at kunne kontrollere de nationale medier, men at opnå dominans over mediebilledet i regionen generelt og derved sikre sig mod kritik 2. Programfladen er en bred vifte af underholdning, og ART tilbyder alt fra reality tv og populære konkurrencer som Hvem vil være millionær, til kanaler der udelukkende sender klassiske arabiske film og religiøse programmer. Den stærkt wahhabi orienterede kanal Iqra er også en del af ART pakken. Orbit har også en bred programflade og sender internationale nyheder, sport, kendte børneprogrammer, præmierefilm, amerikanske serier og realityshows som American Idol. Det kan måske undre, at kanaler så tæt på Al-Saud familien sender programmer, der kan ses som værende i konflikt med Saudi Arabiens traditionelle værdier og normer. En nærliggende forklaring ligger i, at det var nødvendigt for at den saudiarabiske stat at fremstå moderne og moderat, for at bløde op på det billede omverdenen fik af landet efter terrorhandlingerne den 11. september 2001, hvor 15 af 19 flykaprere var saudiarabiske statsborgere 3. Et varieret medieudbud kunne bidrage til sådan et billede. En anden vinkel ligger i Noah Mellors analyse af perioden, hvor hun i Kingdom without Borders tager udgangspunkt i saudiarabiens nationale forhold. Hun beskriver her, hvordan det saudiarabiske marked er gået fra at være sælgers, til nu at være købers med den konsekvens, at (..) companies have to compete for comsumers attention through better advertising and branding of their products. The presence of expatirates, along with the increasing interaction with western culture through travel and education, has also had an impact on the Saudi Social lifestyle 4. Derved tilskriver hun motivationen for det brede mediebillede, både hos et nyopstået behov hos og krav fra de saudiarabiske seere og i muligheden for profit hos mediebagmændene 1. Sammenfattet kan svaret derfor ligge i et forsøg på national og international forventningsafstemning, samt i en pragmatisk afvejning og accept af befolkningens behov, hvilket har ført til erkendelsen af, at det er bedre, og sikrere, selv at efterkomme dette behov end at lade andre gøre det. Afslutningsvis er det vigtigt at huske på, Al-Saud familien langt fra altid er enige indadtil, men at de oftest står sammen udadtil. Ingen inden for Al-Saud familien og den omgivende magtelite er interesserede i at sætte magten over styr. Trods kanalernes meget varierede indhold, vises der aldrig programmer der direkte kritiserer staten. Mediebilledet er måske blevet liberaliseret, men det er en sikker liberalisering, financieret af olieindtægter. Den saudiarabiske programflade har således noget for alle, uanset hvilket fløj af samfundet man tilhører. Andrew Hammond beskriver denne udvikling i et indlæg Arab Media & Society i 2007 som: Egypt s once omnipotent media of mobilization (i lam ta bawi) gave way for Saudi Arabia s media of pacification, or I lam tanwimi (..) where entertainment helps put the political mind to sleep and politics is maintained within strict limits 2 1 Medier i den arabiske verden. Mellemøsthåndbogen. Ehab Galel (2005) 2 arab Media & Society. Saudi Arabia s Media Empire:keeping the masses at home. Andrew Hammond. Issue 3, Fall ibid. 4 kingdom without Borders. Ed. Madawi Al-Rasheed. (2008). Noah Mellor, s kingdom without Borders. Ed. Madawi Al-Rasheed. (2008) s33. 2 Saudi Arabia s Media Empire: Keeping the masses at home. Andrew Hammond, AM&S, issue 3, fall Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund Speciale i Arabisk Mellemøstlige sprog og samfund 39

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen 1 Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen Integreret speciale, Internationale Udviklingsstudier & Journalistik Roskilde Universitetscenter, januar 2006 Vejledere: Connie Carøe Christiansen

Læs mere

MELLEMØST INFORMATION

MELLEMØST INFORMATION MELLEMØST INFORMATION MÅNEDSOVERSIGT NR 3 2005-22. ÅRGANG CENTER FOR MELLEMØSTSTUDIER SYDDANSK UNIVERSITET ODENSE 01 06 10 14 18 Golfen, sikkerheden og det demokratiske spøgelse Lars Erslev Andersen Valg

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt -

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt - FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L 2008/2009 Kaptajn Lasse Sand KINA I AFRIKA - Ressourcer og politisk magt - - Med udgangspunkt i Offensiv Realisme foretages en analyse

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation 178» maj 2010

samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation 178» maj 2010 178» maj 2010 samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 179: 15.08.2010 Redaktion:

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr. 061282-2433 Kristoffer Hartwig, cpr. 020180-2415

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kasper Fly Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 31. maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Omfang:

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Formalia. Kapitel 1 Indledning: Fælles. Kapitel 2 - Metode: Fælles

Formalia. Kapitel 1 Indledning: Fælles. Kapitel 2 - Metode: Fælles Abstract This thesis takes as its starting point the use made by Rigspolitiet, the Danish National Police, of the social media Facebook as a communication channel and tries to clarify whether there is

Læs mere

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet #Selviscenesættelse - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund * 18.12.2013 Roskilde Universitet Humanistisk Bacheloruddannelse Projektopgave 1. semester Kultur & Historie Subjektivitet

Læs mere

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006.

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006. MADRID--BOMBERNE 11/03/2004 -- EN EUROPÆISK DISKURS? En anallysse aff DR,, BBC og Frrancce 2 ss ttv-- dækniing aff tterrrrorrangrrebett ii Madrriid EEtt inntteeggrreerreett i ssppeecci iaal lee aaff Maatthhi

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider)

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Global Compact Et internationalt CSR paradoks Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Nanna- Karina Schleimann stud.nr. 46297 Asbjørn William

Læs mere

Oplevelsesbaseret Markedskommunikation

Oplevelsesbaseret Markedskommunikation Oplevelsesbaseret Markedskommunikation Johnny Nielsen Emil Zacho-Petersen Vejleder: Christian Andersen Medieformidlet Kommunikation Speciale, Aalborg Universitet 2011 Oplevelsesbaseret Markedskommunikation

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten

Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Københavns Universitet Institut for Film- og Medievidenskab Medievidenskab Cathrine Elle & Johanne Høegh Langvad

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere