MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation."

Transkript

1 MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i at udvide deres coachingfærdigheder. Hver mastercoach var først begynder, tilegnede sig dernæst et mellemliggende færdighedsniveau, og endelig et mesterligt niveau, hvor coachens rolle altid er tydeligt kendetegnet ved, at coachen lærer om klienten. ICF s certificeringsproces er med dens tre niveauer en afspejling af den gradvise vækst, som hver coach gennemgår. Dette dokument er skrevet med henblik på at støtte coaches i deres forberedelse til PCC certificering. Det er ligeledes vores håb, at dette dokument vil være en hjælp for mentorcoaches i deres støtte og supervision af disse coaches, samt for coachuddannelsesinstitutioner, der sigter mod akkreditering af deres undervisningsforløb. Sigtet er at bistå coaches med succesfuldt at gennemføre PCC eksamen og fortsat at udvikle deres færdigheder som coaches. Dokumentets opbygning vil give de, der søger at opnå en certificering, en forståelse af, hvad bedømmerne evaluerer i forhold til hver kompetence, det minimale kompetenceniveau, der kræves for PCC certificering, samt hjælpe til forståelse af, hvilken ikkecoachende adfærd der kan forhindre beståelse af PCC eksamen. Vi håber, at dokumentet hjælper hver enkelt coach med at besvare følgende spørgsmål: Hvad vil det sige at være PCC coach? Hvad lytter ICF bedømmerne efter, når de bedømmer en PCC coach? Hvad er mine styrker, og inden for hvilke områder skal jeg udvikle mine evner på min fortsatte rejse som coach for at bestå PCC eksamenen? Endelig er ICF overbevist om, at klienterne opnår ægte og betydeligt personligt udbytte af mødet med PCC coaches. Dette udbytte er altid baseret på coachens fuldstændige opmærksomhed på klienten og på, hvad klienten ønsker at opnå, så vel som på coachens fuldstændige opbakning til klientens dagsorden. Vi hylder hver eneste coach på hans eller hendes rejse, og ser frem til at støtte din vækst som coach og din vej mod certificering inden for ICF.

2 1. Overholde etiske retningslinier og professionelle standarder Forståelse af coachingetik og standarder, samt evnen til at anvende dem på en passende måde i alle coachingsituationer a. Forstår og udviser med egen adfærd ICF's Adfærdsstandarder b. Forstår og følger alle ICF s Etiske Regler c. Kommunikerer klart forskellene mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og andre relaterede fagområder d. Henviser klienten til anden fagperson, når dette er nødvendigt, og er vidende om hvornår dette er nødvendigt, samt hvilke resourcer der er til rådighed. Vigtigt: Kendskab til de etiske regler og anvendelsen af disse er et krav for alle coachingniveauer, og standarden for at udvise en stærk etisk forståelse af coaching er ensartet og streng for alle niveauer af ICF certificering. Ansøgere vil bestå denne kompetence, hvis de demonstrerer en viden om coachingsamtalen, som er fokuseret på spørgsmål og udforskning, og såfremt samtalen er baseret på nutidige og fremtidige forhold. Ansøgere består ikke denne kompetence, hvis ansøger primært fokuserer på at fortælle, hvad klienten skal gøre, og hvordan (rådgivning), eller hvis samtalen primært er baseret på fortiden, i særdeleshed den følelsesmæssige fortid (terapi). Herudover bemærker ICF, at hvis en ansøger mangler klar forståelse af færdigheder inden for grundlæggende udforskning og det at fremkalde følelser, færdigheder som ligger til grund for ICF s definition af coaching, vil denne mangel på klar forståelse af færdighedernes anvendelse afspejle sig i det færdighedsniveau, der udvises inden for nogle af de øvrige kompetencer som er anført nedenfor. Hvis en coach for eksempel næsten udelukkende giver råd eller antyder, at et bestemt svar, der er valgt af coachen, er det rigtige for klienten, vil tillid og intimitet, coaching nærvær, kraftfulde spørgsmål, bevidsthedsskabelse, handlinger udformet af klienten, samt ansvarlighed ikke være tilstede, og der vil ikke kunne gives certificering på noget niveau. 2. At etablere coachingaftale - Evnen til at forstå, hvad der kræves i den specifikke coachinginteraktion, og til at nå frem til en aftale med den mulige og nye klient om coachingprocessen og den indbyrdes relation a. Forstår og tager en grundig drøftelse med klienten om retningslinjer og specifikke parametre i coachingrelationen (f. eks. logistik, honorar, aftaler, inddragelse af andre, hvis hensigtsmæssigt) b. Indgår aftale om, hvad der indgår og ikke indgår i relationen, hvad der tilbydes og ikke tilbydes og om klientens og coachens respektive ansvar. c. Tager stilling til, om der er et virkningsfuldt match mellem hans/hendes coachingmetode og den mulige klients behov. Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Den dybde der opnås i at skabe en aftale om sessionen; 2) Coachens evne til at etablere partnerskab, og dybden af partnerskabet med klienten i forhold til at etablere en aftale, succeskriterier, og områder, der skal tages fat på

3 På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder inden for etablering af coachingaftale, at coachen spørger klienten, hvad denne ønsker at arbejde med, udforsker og får bekræftet at dagsordenen giver mening for klienten og vil bringe klienten videre i retning af det ønskede resultat, at coachen foretager en vis udforskning af succeskriterierne for hvert af de resultater, klienten ønsker i sessionen, at coachen foretager en vis udforskning af klientens problemstillinger i relation til hvert resultat. Coachen holder sig til dagsordenen, kriterierne og problemstillingerne under hele sessionen. Coachen kan bringe problemstillinger på banen som ikke er rejst, men ændrer ikke dagsordner, kriterier eller problemstillinger, medmindre klienten instruerer om det. Til en PCC eksamen vil en coach ikke bestå kravene til at etablere coachingaftale, hvis coachen vælger emnet for klienten, eller hvis coachen ikke coacher på det emne, klienten har valgt. Bedømmelsen af denne kompetence vil også blive påvirket i negativ retning, hvis coachen ikke foretager en vis udforskning af succeskriterierne for hvert emne sammen med klienten, eller definerer disse kriterier for klienten. Bedømmelsen vil blive påvirket i negativ retning, hvis coachen ikke foretager en vis udforskning af de underliggende problemstillinger i forhold til at opnå målene eller færdiggøre dagsordenen, eller ikke sammen med klienten efterprøver om vedkommende bevæger sig i retning af det, klienten ønskede med sessionen. 3. At etablere tillid og nærhed med klienten - Evne til at skabe et trygt, støttende miljø, der frembringer fortløbende, gensidig respekt og tillid. a. Viser oprigtig interesse for klientens trivsel og fremtid b. Udviser vedvarende personlig integritet, ærlighed og oprigtighed c. Etablerer klare aftaler og holder løfter d. Udviser respekt for klientens opfattelser, læringsstil og personlighed e. Giver vedvarende støtte til og giver sin opbakning til ny adfærd og handlinger, herunder også de, der indebærer risici og angst for at mislykkes f. Beder om tilladelse til at coache klienten på sensitive, nye områder Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Dybden af coachens nærvær med klienten; 2) Graden af den tillid coachen udviser til klienten og dennes tanke- og nyskabelsesprocesser; 3) Coachens villighed til at være fuldstændig tryg ved sin egen autenticitet sammen med klienten På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder inden for etablering af tillid og nærhed med klienten, at coachen udviser oprigtig interesse for klienten, udviser en god forbindelse med og relation til klienten, og er afstemt med og har tillid til klientens opfattelser, læringsstil og personlighed. Coachen skal også udvise evne til at yde vedvarende støtte til ny adfærd og nye handlinger, og til at invitere klienten til at deltage i udviklingen og skabelsen af disse nye adfærdsmønstre. Til en PCC eksamen vil en coach ikke opfylde kravene til etablering af tillid og nærhed, hvis coachen udviser betydelig interesse for sin egen opfattelse af situationen snarere end

4 for klientens opfattelse af situationen, ikke søger information fra klienten om den måde klienten tænker om situationen, ikke søger information fra klienten om klientens mål i forhold til situationen, eller hvis opmærksomheden synes rettet mod coachens egen præstation eller mod at demonstrere viden om emnet. Herudover vil bedømmelsen blive påvirket i negativ retning, hvis coachen ikke inviterer klienten til at dele sine tanker på lige fod med coachen. 4. Coachingnærvær - Evnen til at være fuldt til stede og skabe en spontan relation til klienten ved at bruge en stil der er åben, fleksibel og sikker. a. Er nærværende og fleksibel i coachingprocessen, danser i nuet b. Har adgang til egen intuition og har tillid til indre viden - "følger mavefornemmelsen" c. Er åben overfor ikke at vide og tager risici d. Ser mange måder at arbejde med klienten, og vælger i øjeblikket, hvad der er mest virkningsfuldt e. Bruger humor på en virkningsfuld måde for at skabe lethed og energi f. Er sikker i sin måde at skifte perspektiv, og eksperimenterer med nye muligheder for egen handling g. Udviser sikkerhed i arbejdet med stærke følelser, og kan tage vare på sig selv og undgå at blive overvældet af eller indspundet i klientens følelser Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Dybden af coachens partnerskab med klienten; 2) Dybden af coachens iagttagelse og brug af hele klientens person i coachingprocessen På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder inden for coachingnærvær, at coachen forholder sig til klientens dagsorden, søger information fra klienten om denne dagsorden, er lydhør over for informationen, både i forhold til handlinger der skal indfri klientens dagsorden og i forhold til klientens måde at tænke, lære og være på. Coachen er også opmærksom på, hvilke handlinger klienten udfører i forhold til dagsordnen, og, i et vist omfang, hvordan disse handlinger er tilpasset klientens måde at tænke, lære og skabe på. Herudover skal coachen demonstrere et godt partnerskab med klienten, hvori klienten har indflydelse på ikke blot valg af emne, men også valg af metode og fremgangsmåde i coachingen. ICF bemærker at tillid, nærhed og nærvær er nært beslægtede kompetencer. Derfor vil en coach ikke opfylde kravene til coachingnærvær til en PCC eksamen, hvis coachen udviser betydelig interesse for sin egen opfattelse af situationen snarere end at udforske klientens opfattelse, ikke søger information fra klienten om klientens måde at tænke om situationen, eller ikke forholder sig til informationen, eller hvis coachen ikke søger information om klientens mål i forhold til situationen, eller ikke forholder sig til informationen, eller hvis coachens opmærksomhed synes fokuseret på coachens egen præstation eller demonstration af viden om emnet. Bedømmelsen vil blive påvirket i negativ retning, hvis coachen, snarere end at være til stede og lydhør over for klienten, i for høj grad forlader sig på en åbenlys coachingmodel, et specifikt coachingredskab eller standard coachingspørgsmål. Bedømmelsen vil også blive påvirket i negativ retning, hvis

5 coachen ikke tillader klienten at bidrage til at skabe den metode eller måde som coachingsessionen udvikler sig på. 5. At lytte aktivt - Evnen til fuldstændigt at fokusere på, hvad klienten siger og ikke siger, at forstå, hvad der bliver sagt inden for konteksten af klientens ønsker, og at støtte klientens selvudfoldelse. a. Er opmærksom på klienten og klientens dagsorden og ikke på coachens dagsorden for klienten. b. Hører klientens bekymringer, mål, værdier og overbevisninger om, hvad der er eller ikke er muligt c. Skelner mellem ordene, betoningen og kropssproget d. Opsummerer, omformulerer, gentager og spejler, hvad klienten har sagt for at sikre klarhed og forståelse e. Opmuntrer, accepterer, udforsker og bestyrker klientens måde at udtrykke følelser, opfattelser, bekymringer, overbevisninger, forslag, etc. f. Integrerer og bygger videre på klientens ideer og forslag g. Sammenfatter og forstår essensen af klientens kommunikation og hjælper klienten til at komme til sagens kerne snarere end at kaste sig ud i lange, beskrivende historier h. Tillader klienten at viske tavlen ren eller give luft for situationen, uden at fælde dom eller involvere sig, for således at komme videre til næste skridt Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Dybden af coachens evne til at lytte på det klienten siger i relation til klientens dagsorden; 2) Coachens evne til at lytte på flere niveauer, der omfatter både det formulerede og det emotionelle indhold af ordene; 3) Coachens evne til at høre underliggende overbevisninger, tankegange, skabelsesprocesser og læring som opstår for klienten, herunder at genkende uoverenstemmelser mellem sprog, følelser og handlinger; 4) Coachens evne til at høre klientens sprog og opmuntre klienten til at gøre sit sprog og sine beskriveser omkring sig selv dybere. På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder inden for aktiv lytning, at coachen lytter på et bevidst niveau og hører, hvad klienten siger i relation til klientens dagsorden, forholder sig til det i relation til klientens dagsorden og at lytningen er fokuseret på at hjælpe klienten med at opfylde sin dagsorden, og coachen kan ændre retning, hvis klienten ændrer retning. Coachen er i stand til at opfange en stor del af klientens måde at tænke, skabe og lære på, og indarbejder dette i sin reaktion på det klienten siger. Coachens måde at forholde sig til det klienten siger viser også i et vist omfang, at coachen har hørt og bemærket klientens sprog. Coachen skal i nogen grad demonstrere en god evne til at høre styrker såvel som udfordringer. Til en PCC eksamen vil en coach ikke opfylde kravene til aktiv lytning, hvis coachen ikke demonstrerer lytning, der er fokuseret på og lydhør overfor, hvad klienten siger, eller hvis coachens måde at forholde sig ikke er relateret til, hvad klienten søger at opnå, eller coachens lytning er begrænset til at høre problemer eller svagheder. Coachen vil ikke opfylde kravene til en PCC eksamen, hvis coachen virker som om, han/hun lytter efter et

6 passende sted at demonstrere sin viden om emnet, eller at fortælle klienten, hvad vedkommende skal gøre ved emnet. Herudover vil bedømmelsen blive påvirket i negativ retning, hvis coachen viser, at han/hun kun kan høre gennem sine egne perceptioner og egne måder at tænke, lære og skabe på, snarere end at være i stand til at høre nogle af klientens måder at tænke, lære og skabe på. 6. At stille kraftfulde spørgsmål - Evnen til at stille spørgsmål, der afdækker den information, der er nødvendig for at opnå mest mulig værdi i coachingrelationen og for klienten a. Stiller spørgsmål, der afspeljer aktiv lytning og en forståelse af klientens perspektiv b. Stiller spørgsmål, der ansporer opdagelse, indsigt, forpligtelse eller handling (fx spørgsmål, der udfordrer klientens antagelser) c. Stiller åbne spørgsmål, der skaber større klarhed, muligheder og ny læring d. Stiller spørgsmål, der bevæger klienten hen mod det, vedkommende ønsker at opnå, frem for spørgsmål, der opfordrer klienten til at begrunde eller se tilbage Nøglefærdigheder der evalueres: Dybden i den måde coachen spørger og derigennem fremkalder de centrale problemstillinger, som enten er indeholdt i eller ligger bag klientens dagsorden; 2) Coachens evne til at udforske sammen med klienten, og at inspirere til, at klienten selv udforsker det formulerede og det emotionelle indhold af ordene; 3) Coachens evne til at udforske sammen med klienten og inspirere til, at klienten selv udforsker de underliggende overbevisninger, tankegange, skabelsesprocesser og læring som opstår for klienten; 4) Dybden hvormed coachens spørgsmål skaber tankerum for og bringer nye perspektiver frem hos klienten På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder inden for kraftfulde spørgsmål, at coachens spørgsmål forholder sig klientens dagsorden, og at spørgsmålene varierer, således at nogle sigter mod at indsamle information og andre mod at vække følelser. Spørgsmålene skal overvejende være rettet mod at vække følelser snarere end at indsamle informationer. Spørgsmålene skal variere, således at nogle spørgsmål sigter mod at udforske underliggende problemstillinger i forhold til klientens dagsorden, og andre mod at gøre coachen og klienten i stand til at se, hvordan klientens væsen, læringsstil, adfærd og måde at skabe på kan anvendes for at lykkes. Mange af spørgsmålene bør opstå ud fra det, coachen lytter sig til hos klienten på flere niveauer, og bør ofte være baseret på klientens sprog snarere end på coachens sprog. På dette niveau bør coachens brug af model- eller standardspørgsmål være noget begrænset. Til en PCC eksamen vil en coach ikke opfylde kravene til kraftfulde spørgsmål, hvis coachen stiller spørgsmål, der afspejler coachens eget syn på situationen, eller spørgsmål, der lægger op til forudbestemte svar fra coachens side. Coachen vil ikke opfylde kravene til denne kompetence, hvis spørgsmålene fører klienten i en retning, som coachen har valgt, uden diskussion med og tilslutning fra klienten. På dette niveau forventes coachen at bevæge sig ud over standardspørgsmål. Derfor vil det påvirke bedømmelsen i negativ retning, hvis coachen ikke evner at bevæge sig ud over standardspørgsmål eller ud over

7 coachens måde at tænke og lære på, således at klientens måder at tænke og lære på holdes udenfor. 7. At kommunikere direkte Evnen til at kommunikere virkningsfuldt i løbet af coachingsessionen, og til at bruge det sprog der har størst mulig positiv indvirkning på klienten a. Er klar, velartikuleret og direkte, når der gives feedback b. Reframer og artikulerer for at hjælpe klienten med at forstå, hvad han/hun ønsker eller er usikker på, set fra et andet perspektiv c. Beskriver klart formålet med coaching, dagsordenen for mødet, formål med teknikker eller øvelser d. Bruger sprog, der er passende og respektfuldt over for klienten (dvs. ikkediskriminerende, ikke-racistisk, ikke-teknisk, ikke-jargonpræget) e. Bruger metaforer og analogier til at illustrere et emne eller male et sprogligt billede Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Den lethed, ligefremhed og dybde, hvormed coachen deler sine perspektiver, tanker, intuition og feedback; 2) Om coachen virker bundet af coachens perspektiv; 3) Coachens virkningsfulde brug af klientens sprog og læremodeller; 4) Rummeligheden af den invitation coachen giver klienten til at dele sine egne perspektiver, tanker, intuition og feedback På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder i at kommunikere direkte, at coachen i løbet af sessionen hyppigt er direkte, og har tilstrækkeligt med sproglige redskaber over for klienten. Herudover tilskynder coachen i et vist omfang klienten til at dele sin intuition og måde at tænke på som en del af læreprocessen. Coachens kommunikation er ikke blot rettet mod den aktuelle situation, men til tider også mod det bredere perspektiv for klientens tænkemåde og læring. Coachen gør god brug af klientens sprog i sin kommunikation med klienten. Til en PCC eksamen vil en coach ikke opfylde kravene til direkte kommunikation, hvis coachen i betydelig eller overvejende grad forlader sig på sit eget sprog, sin egen tænkemåde og læringsstil, uden at gøre brug af klientens færdigheder på disse områder. Bedømmelsen vil også blive påvirket i negativ retning, hvis coachen ikke inviterer klienten til at delagtiggøre coachen i disse områder såvel som i sin intuition, eller hvis coachen er bundet til en bestemt retning eller et bestemt resultat af coachingen. 8. At skabe bevidsthed - Evnen til at integrere og præcist vurdere flere informationskilder og til at skabe fortolkninger, der hjælper klienten til større bevidsthed og derved til at opnå de ønskede aftalte resultater a. Går udover, hvad der bliver sagt for at tage stilling til klientens bekymringer uden at blive låst af klientens beskrivelse b. Undersøger for at opnå større forståelse, bevidsthed og klarhed

8 c. Identificerer sammen med klienten de underliggende bekymringer, typiske og fastlåste måder at opfatte sig selv og omverdenen, forskelle mellem fakta og fortolkninger, uoverensstemmelser mellem tanker, følelser og handling d. Hjælper klienten til selv at opdage nye tanker, overbevisninger, opfattelser, emotioner, sindsstemninger, m.v., der styrker klienten i at handle og opnå, hvad der er vigtigt for vedkommende e. Formidler bredere perspektiver til klienter og inspirerer til, at klienten forpligter sig til at ændre synsvinkler og finde nye muligheder for handling f. Hjælper klienter med at se de forskellige, indbyrdes forbundne faktorer, der påvirker dem og deres adfærd (f. eks. tanker, følelser, krop, baggrund) g. Udtrykker indsigter over for klienten på måder, der er brugbare og meningsfyldte for klienten h. Identificerer væsentlige styrker kontra væsentlige udviklingspunkter for læring og vækst, samt det, der er vigtigst at forholde sig til i løbet af coachingen i. Beder klienten om at skelne mellem trivielle og væsentlige problemstillinger samt mellem situationsbestemte kontra tilbagevendende adfærd, når coachen opdager en adskillelse mellem det, der bliver sagt og det der bliver gjort Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Coachens evne til at etablere et fuldstændigt partnerskab med klienten i forhold til at udforske nye og bredere perspektiver, læring, skabelse og handlinger; 2) Coachens evne til at dele sine perspektiver uden at være bundet af dem og uden at tilskynde klienten til at dele coachens egne tanker, perspektiver og intuition; 3) Coachens tilskyndelse til og accept af klientens intuition, tænkning og sprog som afgørende redskaber i coachingprocessen; 4) Coachens evne til at belyse klientens fastslåste tankesæt, der kunne hæmme vækst og opnåelse af klientens mål, uden at behandle coachens iagttagelser som sandheder, men blot som coachens tanker; 5) Coachens evne til at bruge klientens sprog som et redskab til at skabe bevidsthed; 6) Coachens evne til at forene begyndelse, mellemfase og afslutning af sessionen, hvis det er hensigtsmæssigt for klientens læring og skabelse På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder i at skabe bevidsthed, at coachen har fokus på, at klienten foretager en dybere undersøgelse, og at coachen opmuntrer klienten til at skabe ny bevidsthed gennem problemløsning og målopfyldelse. Coachen opmuntrer klientens udforskning og dannelse af nye teknikker og redskaber, der hjælper klienten til at forholde sig til sin dagsorden og opnå de ønskede resultater. Coachen synes ikke at være bundet til et bestemt resultat af coachingen, og er i nogen grad villig til ikke at vide, hvorhen coachingen bevæger sig. Coachen viser en evne til at hjælpe klienten med at integrere ny bevidsthed for så vidt angår en bestemt situation eller dagsorden. I det mindste noget af tiden opfordrer coachen klienten til at beskrive den læring der foregår, frem for at coachen beskriver den læring der foregår. Coachen udviser en evne til på professionelt niveau at forstå den måde, hvorpå klienten lærer og skaber, og anvender dette, såvel som klientens sprog, som redskaber i coachingen. Til en PCC eksamen vil en coach ikke opfylde kravene til at skabe bevidsthed, hvis coachen ikke forholder sig til klientens dagsorden, ændrer dagsordenen uden input fra

9 klienten eller virker bundet af et bestemt resultat eller en bestemt løsning. Coachen opfylder heller ikke kravene til en PCC eksamen, hvis coachen ikke anvender klientens tænkemåde og læringsstil som redskaber i coachingen, eller ikke anvender klientens sprog som redskab i coachingen. Bedømmelsen vil også blive påvirket i negativ retning, hvis coachen synes udelukkende at anvende vurderinger og standard coachingøvelser, og ikke anvender de redskaber klienten allerede besidder til at skabe bevidsthed. Coachen vil ikke opfylde kravene, hvis coachen definerer hvad bevidsthed er, uden i fællesskab med klienten at udforske hvori klientens bevidsthed består eller uden at efterspørge klientens input til, om coachens observationer er korrekte og uden at give klienten en chance for at tilføje sine egne observationer. 9. At udforme handlinger - Evne til sammen med klienten at skabe muligheder for fortsat læring under coaching og i job- eller hverdagssituationer og for at iværksætte ny handling, der på den mest effektive måde fører frem til de aftalte coachingresultater. a. Brainstormer og hjælper klienten med at definere handlinger, der vil gøre klienten i stand til at udvise, praktisere og uddybe ny læring b. Hjælper klienten til at fokusere på og systematisk udforske specifikke bekymringer og muligheder, der er centrale i forhold til de aftalte mål for coachingen c. Sætter klienten i gang med at udforske alternative ideer og løsninger, at evaluere muligheder og at træffe relaterede beslutninger d. Opmuntrer til aktiv eksperimenteren og selvopdagelse, hvor klienten umiddelbart efterfølgende i sin arbejds- eller livssituation anvender det, der er blevet drøftet og lært i løbet af sessionerne e. Fejrer klientens succeser og evner for fremtidig vækst f. Udfordrer klientens antagelser og perspektiver for at vække nye ideer og finde nye muligheder for handling g. Går sig til talsmand for eller fremfører synspunkter, der er i overensstemmelse med klientens mål, og får klienten til at overveje dem, uden at coachen selv at lade sig binde af dem h. Støtter klienten i en "Gør Det Nu"-tankegang i løbet af coachingessionen, og giver umiddelbar støtte i. Opmuntrer til fremdrift og udfordringer men også et tilpas læringstempo. Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Coachens evne til at etablere et fuldstændigt partnerskab med klienten i forhold til at skabe handlinger, der er forbundet med og bevæger sig hen imod den dagsorden, klienten har fremlagt; 2) At handlingerne har en bredde og dybde, der tillader, at de også kan omfatte tænkning, følelse og læring; 3) At de udformede handlinger integrerer hele klientens person, når hensigtsmæssigt; 4) At de udformede handlinger er i overensstemmelse med det, der er foregået i løbet af sessionen, og det sted klienten er i forhold til sin udtrykte dagsorden og ønskede resultat; 5) At de udformede handlinger er i overensstemmelse med klientens måde at tænke, lære, integrere og skabe På ACC niveau er minimumskravet til færdigheder i at udforme handlinger, at coachen indgår i et, i det mindste delvist, partnerskab med klienten med henblik på at udforme

10 handlinger. Coachen foreslår ikke bare handlinger og hjemmearbejde uden input fra klienten. Som det altid er tilfældet på dette niveau, skal hjemmearbejdet og handlingerne være relateret til den dagsorden klienten har fremlagt og delmålene for denne dagsorden. Det foreslåede hjemmearbejde skal have et klart formål og potentiale til at bringe klienten videre i dennes tænkning, læring og handling i forhold til den fremlagte dagsorden. De handlinger, der i fællesskab udformes, skal i det mindste delvist afspejle klientens måde at lære, bearbejde og skabe på. På dette niveau vil coachen kun sjældent foreslå redskaber og strukturer for at hjælpe klienten, men diskuterer værdien af redskaberne med klienten og får klientens input til, hvordan de bør anvendes, og hvorvidt de bør anvendes, snarere end blot at søge at opnå klientens samtykke til at anvende redskabet, øvelsen eller strukturen. Redskaberne, øvelserne eller strukturerne skal have en let gennemskuelig relation til opnåelsen af klientens dagsorden og have en let gennemskuelig relation til klientens måde at lære, skabe og opnå noget. Til en PCC eksamen vil en coach ikke opfylde kravene til at udforme handlinger, hvis udformningen enten slet ikke eller kun i ringe omfang sker i fællesskab, hvis handlingerne ikke har en klar relation til den dagsorden klienten har fremlagt og klientens læringsstil og måde at skabe på, hvis handlingerne ikke har et klart formål eller potentiale til at bringe klienten videre, eller hvis de foreslåede redskaber og strukturer åbenlyst ikke har sammenhæng med behovene hos den specifikke klient eller vedkommendes dagsorden, eller påtvinges klienten uden diskussion. 10. At planlægge og sætte mål - Evnen til, sammen med klienten, at udvikle og fastholde en effektiv plan for coachingen a. Konsoliderer indsamlet information og etablerer sammen med klienten en coachingplan og udviklingsmål, der forholder sig til overvejelser og væsentlige læringsog udviklingsområder, b. Lægger en plan med resultater, der er opnåelige, målbare, specifikke og har deadlines, c. Justerer planen på baggrund af coachingprocessen eller ændringer i situationen d. Hjælper klienten med at identificere og få adgang til andre læringsresourcer (f. eks. bøger, andre fagfolk) e. Identificerer og går målrettet efter succeser, der kan opnås tidligt og som er vigtige for klienten. Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Coachens evne til sammen med klienten at etablere et fuldstændigt partnerskab og gå på opdagelse med henblik på at opsætte mål og planer, der matcher klientens måde at lære og skabe på, den fremlagte dagsorden og ønskede resultat; 2) At de udformede planer og målsætninger har en bredde og dybde, der kan rumme tænkning, følelse, læring og skabelse; 3) At de udformede planer og mål integrerer hele klientens person, når hensigtsmæssigt; 4) At de fastlagte planer og mål er i overensstemmelse med det, der er foregået i løbet af sessionen og det sted klienten er i forhold til sin udtrykte dagsorden og ønskede resultat; 5) At de udformede planer og mål er i overensstemmelse med klientens måder at tænke, lære, integrere og skabe på; 6) At coachen, når det er hensigtsmæssigt, hjælper klienten med at udforme en målbar indsats, der fører hen imod klientens endelige, ønskede resultat

11 På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder i at planlægge og sætte mål, at coachen indgår i et delvist partnerskab med klienten, på en måde der hjælper klienten med at sætte mål, der tydeligt og årsagsmæssigt er relateret til opnåelsen af klientens overordnede målsætning og fremsatte dagsorden. Planerne og delmålene skal have et klart formål og potentiale til at bringe klienten videre i sin tænkning, læring eller handling omkring den fremlagte dagsorden og hen imod klientens overordnede succeskriterier. På dette niveau kan coachen lejlighedsvist også foreslå redskaber eller strukturer for at støtte klienten, så længe klienten ikke påtvinges redskaberne, og så længe redskaberne og strukturerne har en let gennemskuelig relation til opfyldelsen af den dagsorden, klienten har fremlagt, det ønskede resultat og klientens læringsstil og måde at skabe på. Til en PCC eksamen kan en coach ikke opfylde kravene til at planlægge og sætte mål, hvis arbejdet med at planlægge og sætte mål enten slet ikke eller kun i ringe omfang sker i fællesskab, hvis coachen er ude af stand til at støtte klienten i at udvikle en effektiv coachingplan, hvis planen eller målene ikke har et tydeligt formål eller potentiale til at bringe klienten videre, eller hvis de foreslåede redskaber og strukturer åbenlyst er uden sammenhæng med den specifikke klients behov eller vedkommendes dagsorden. Bedømmelsen vil også blive påvirket i negativ retning, hvis coachen foreslår standard coachingredskaber eller -øvelser, uden at diskutere med klienten, i hvilket omfang de kan have værdi for klienten. 11. At håndtere fremskridt og ansvar - Evnen til at fastholde opmærksomheden på det, der er vigtigt for klienten og at overlade ansvaret for at handle til klienten. a. Efterspørger tydeligt handlinger, der fører klienten hen imod de opsatte mål b. Følger op og holder fast ved at spørge klienten om de handlinger, vedkommende forpligtede sig til under tidligere session(er) c. Anerkender klienten for, hvad denne har gjort, ikke har gjort, lært eller er blevet bevidst om siden tidligere coaching session(er) d. Forbereder, organiserer og gennemgår sammen med klienten, og på en effektivt måde, den information, der er kommet frem i løbet af sessionerne e. Holder klienten på sporet mellem sessionerne ved at fastholde opmærksomheden på coachingplanen og resultaterne, aftalte handlinger, og emner for kommende møde(r) f. Fokuserer på coachingplanen, men er også åben for at justere adfærd og handling på baggrund af coachingprocessen og retningsskift i løbet af sessionerne g. Er i stand til at bevæge sig frem og tilbage mellem det store billede af, hvor klienten er på vej hen, ved at etablere en sammenhæng mellem det der drøftes og det sted klienten ønsker at bevæge sig hen, h. Styrker klientens selvdisciplin og stiller klienten til ansvar for det han/hun siger, vedkommende vil gøre, for resultaterne af en tilsigtet handling eller for en specifik plan med tilhørende tidshorisont, i. Udvikler klientens evne til at træffe beslutninger, håndtere væsentligste bekymringer og udvikle sig selv (få feedback, fastsætte prioriteter og fastlægge læringstempoet, reflektere over og lære af erfaringer)

12 j. Konfronterer på en positiv måde klienten, når han/hun ikke har udført de aftalte handlinger. Nøglefærdigheder der evalueres: 1) Coachens evne til at etablere et fuldstændigt partnerskab med klienten for at skabe strukturer og metoder til måling af fremdrift og til at stille klienten til ansvar over for sig selv i relation til fremskridtene; 2) At metoder og strukturer til ansvarliggørelse omfatter hele klientens person, når det er hensigtsmæssigt; 3) At klienten via de udformede strukturer og metoder til ansvarliggørelse er i stand til at skabe fremadrettet bevægelse i overensstemmelse med det, der er foregået i løbet af sessionen, og det sted klienten er i forhold til sin udtrykte dagsorden og ønskede resultat; 4) At de udformede strukturer og metoder til ansvarliggørelse er tilpasset klientens måder at tænke, lære, integrere og skabe på; 5) Coachens evne til at stole på, at klienten stiller sig selv til ansvar, og have fortroligheden til at stille klienten til ansvar, i henhold til de metoder der er aftalt for dette På PCC niveau er minimumskravet til færdigheder i at håndtere fremskridt og ansvar, at coachen indgår i et delvist partnerskab med klienten for at hjælpe klienten med at udvikle succeskriterier og ansvarsstrukturer, der tydeligt og årsagsmæssigt er relateret til opnåelse af klientens overordnede målsætninger og fremlagte dagsorden, og tydeligt er relateret til klientens læringsstil og måde at skabe på. Ansvarsstrukturerne og delmålene skal have et klart formål og potentiale til at bringe klienten videre i sin tænkning, læring og handling i forhold til den fremlagte dagsorden og hen imod klientens overordnede succeskriterier, såvel som til at gøre klientens læring dybere. På dette niveau kan coachen lejlighedsvist også foreslå redskaber eller strukturer for at hjælpe klienten, så længe klienten ikke påtvinges redskaberne, og så længe redskaberne eller strukturen har en let gennemskuelig sammenhæng med opnåelsen af klientens dagsorden og ønskede resultat, samt klientens læringsstil og måde at skabe på. Til en PCC eksamen kan en coach ikke opfylde kravene til at håndtere fremskridt og ansvar, hvis arbejdet med at skabe succeskriterier og ansvarsstrukturer enten slet ikke eller kun i ringe omfang sker i fællesskab, hvis coachen i overvejende grad er den der fastsætter ansvarsstrukturer, hvis coachen er ude af stand til at støtte klienten i at udvikle effektive succeskriterier og ansvarsstrukturer, hvis kriterierne og strukturerne ikke har en klar sammenhæng med klientens fremlagte dagsorden og ønskede resultat eller klientens lærings- og skabelsesprocesser, hvis planen eller målene ikke har et klart formål og potentiale til at bringe klienten videre, eller hvis de foreslåede redskaber og strukturer åbenlyst ikke hænger sammen med den specifikke klients behov eller vedkommendes dagsorden. Bedømmelsen vil også blive påvirket i negativ retning, hvis coachen foreslår standard coachingredskaber eller øvelser, uden at diskutere med klienten, i hvilket omfang de kan have værdi for klienten. Copyright 2006 International Coach Federation, all rights reserved

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i at udvide deres coachingfærdigheder. Hver

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation.

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation. MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i udviklingen af deres coachkompetencer.

Læs mere

Klassificeringsniveauer for ICF s kernekompetencer

Klassificeringsniveauer for ICF s kernekompetencer Klassificeringsniveauer for ICF s kernekompetencer Udarbejdet på baggrund af dokumenterne om minimumskriterier for hvert certificeringsniveau (inkluderer kriterier for at kandidaten ikke vil bestå grå

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Uddannelsesforbundet April 2011 Malene Rix www.malenerix.dk Mette Rix www.metterix.dk Formål Personlig afklaring omkring egne udfordringer og roller i.f.m. de vanskelige samtaler

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Guide til Medarbejderudviklingssamtale

Guide til Medarbejderudviklingssamtale » Guide til Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Indhold Forord... 2 MUS processen... 3 1. Virksomhedens planer og budgetter... 4 2. Forberedelse... 4 3. Samtalen... 5 3.1 Small talk og introduktion... 6

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 1. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 1. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Organisation og virksomhed Den afgørende forskel på en organisation og en virksomhed er: a At en virksomhed udbetaler lønninger b At en organisation kun beskæftiger frivillige medarbejdere

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

CASEMETODEN. Knut Aspegren 02.12.2003

CASEMETODEN. Knut Aspegren 02.12.2003 1 CASEMETODEN Knut Aspegren 02.12.2003 Casemetoden er en form af probleminitieret analyse og læring. Den stammer oprindeligt fra Harvard Business School, hvor man allerede i 1920-erne begyndte at bruge

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Fraværende Utilstrækkeligt Gennemført Udmærket gennemført 0 1 2 3 4 5

Fraværende Utilstrækkeligt Gennemført Udmærket gennemført 0 1 2 3 4 5 Dette evalueringsskema har til hensigt at hjælpe dig med at kunne evaluere din egen stil og dine interventioner. Det er også en guide til planlægning af behandlingen og en hjælp til at styrke din egen

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 3 Mosede, Strand, Holmeager, Tune Om vejledningskompetence 2 18. januar 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI Hørsholm 14. Maj 2014 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 1. Klar strukturering af undervisningen 2. En betydelig mængde ægte læretid 3. Læringsfremmende arbejdsklima 4. Indholdsmæssig

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger:

Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger: 1 Forord Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger: - at alle børn og unge oplever sig som en del af, og som værdifulde for,

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo SOLRØD KOMMUNE BØRNEINSTITUTIONEN PARKBO Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo Kerneopgaven i Parkbo: En pædagogisk tilgang der tager vare på Barnets selvfølelse Positive udvikling Sociale kompetence

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Jens Schultzer Mission Quest Nyt perspektiv og klarhed! Jens Schultzer Mission Quest Nyt perspektiv og klarhed!

Jens Schultzer Mission Quest Nyt perspektiv og klarhed! Jens Schultzer Mission Quest Nyt perspektiv og klarhed! Jens Schultzer 1 40 timers individuelt tilpasset program Målgruppe Mennesker der står overfor vigtige valg! Forretningsmæssigt, karrieremæssigt og/eller personligt Målet Filosofi Form Finde det rigtige

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015.

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. for at styrke mennesker i svære livssituationer for at tage ansvar for egen værdi og ressoucer for at udtrykke

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Mette Vaarst Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring & Thorkild B. Nissen Økologisk

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE KAPITEL 8 STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE En af de største vanskeligheder for ledere af selvledende medarbejdere er, hvordan de skal kunne hjælpe medarbejderne med at prioritere og afgrænse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde + Mentorsamtale Støtte, udfordre og fastholde + Den unges vigtigste udviklingsopgaver At den unge kender, accepterer, respekter og kan leve op til almindelige samværsregler At den unge kan tage ansvar

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere