Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 ophæves.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 ophæves."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 OM godkendelse af projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme og etablering af transmissionsledning J.nr SSH EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen NÆVNETS AFGØRELSE Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 ophæves. Naturgas Fyn Distribution A/S repræsenteret af advokat Nicolaj Kleist, Bruun & Hjejle (herefter klager), har ved klage af 25. oktober 2012 indbragt Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen af 27. september 2012 godkendte Assens Kommune Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. s (herefter Glamsbjerg Fjernvarme) projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra fødevarevirksomheden Kerry Ingredients & Flavours LTD. (herefter Kerry) samt etablering af en transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. (herefter Haarby Kraftvarme). Glamsbjerg Fjernvarme er under sagens behandling ved Energiklagenævnet repræsenteret af advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø. Sagens baggrund På Glamsbjerg Fjernvarme er installeret en naturgasmotor, to naturgaskedler og en fliskedel. På Haarby Kraftvarmeværk er installeret to naturgasmotorer, en naturgaskedel og en oliekedel. Klager er naturgasdistributør på Fyn og leverer naturgas til Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarme. Ved projektforslag af 2. april 2012 anmodede Glamsbjerg Fjernvarme Assens Kommune om at godkende, at Glamsbjerg Fjernvarme kunne udnytte over-

2 skudsvarme fra Kerry samt etablere en transmissionsledning mellem Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarme. Det fremgår bl.a. af projektforslaget, at formålet hermed er at reducere lugtemissionen hos Kerry via afkøling af røggas, at udnytte eksisterende overskudsvarme fra Kerry og dermed reducere CO 2-udledningen ved Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarme, samt at sikre varme til Haarby og Glamsbjerg, der er billigere end den varme, som produceres på de eksisterende produktionsanlæg. Af projektforslaget fremgår videre, at der til brug for udnyttelsen af overskudsvarmen på 2 MW fra Kerry skal etableres en absorptionsvarmepumpe. Til at drive denne absorptionsvarmepumpe skal der etableres en fliskedel med en hedtvandseffekt på 3,0 MW og en effekt på ca. 0,5 MW ved returvandskøling af røggassen. Dette anlæg giver en samlet fjernvarmeeffekt på 5,5 MW ved fuldlast og kan nedreguleres til 3,0 MW fjernvarmeeffekt ved bl.a. udkobling af den supplerende røggaskøling med kølevand fra absorptionsvarmepumpen. Den maksimale varmegenvinding, der vil kunne danne basis for en fjernvarmeeffekt varierer mellem 3,0 MW i sommerperioden og 5,5 MW i vinterperioden, hvilket vil kunne udgøre grundlasten i et fælles forsyningssystem med transmissionsledning mellem Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarme. Til transmissionsledning mellem Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarme har Kerry mulighed for at levere en årlig mængde overskudsvarme, der forventes at udgøre ca MWh. Overskudsvarmen skal udgøre grundlasten i varmeproduktionen, og ved stigende varmebehov vil der blive suppleret med varme fra den eksisterende fliskedel i Glamsbjerg og gasmotorerne henholdsvis i Glamsbjerg og Haarby. Glambjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarme har etableret et interesseselskab (I/S), der skal bygge og eje fliskedlen m.v. med henblik på en senere fusion af de to selskaber. Side 2 af 23 Projektforslaget er i sin helhed vedlagt som bilag 1. Af projektforslaget fremgår bl.a. følgende: [ ] 1.1 Indledning Glamsbjerg Fjernvarme har fået udarbejdet nærværende projektforslag, som skal danne grundlaget for kommunalbestyrelsens godkendelse af udnyttelse af overskudsvarme hos KERRY samt godkendelse af ny transmissionsledning mellem Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme. KERRY Ingredients og Glamsbjerg Fjernvarme har indgået aftale om levering af overskudsvarme til ny transmissionsledning mellem Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme. Til udnyttelse af overskudsvarme i rørggasvasker hos KERRY, skal etableres varmepumpe som drivers via af en ny flisfyret hedtvandskedel. [ ]

3 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse forholdene ved etablering af et ny genvindingsanlæg samt transmissionsledning, og de selskabs- og brugerøkonomiske forhold. Formålet med etablering af genvindingsanlæg samt transmissionsledning kan i overskriftsform opstilles således: At reducere lugtemissionen hos KERRY via afkøling af røggassen. At udnytte eksisterende overskudsvarme fra KERRY og dermed reducere CO2-udledningen ved Glamsbjerg og Haarby At sikre varme til Haarby og Glamsbjerg, der er billigere end den varme som i dag produceres på de eksisterende produktions-anlæg. [ ] 1.3 Baggrund Baggrunden for etablering af genvindingsanlæg og transmissionsledningen er, at Glamsbjerg og Haarby kan reducere egen varmeproduktion og supplere nuværende varmeforsyning med et genvinding af overskudsvarme hos KERRY. Desuden reduceres lugtemmisionen hos KERRY. For at udnytte overskudsvarmen på 2 MW fra KERRY, skal der etableres en absorptionsvarmepumpe. Til at drive denne absorptionsvarmepumpe, er der brug for en kedel med en hedtvandseffekt på 3,0 MW og en effekt på ca. 0,5 MW ved returvandskøling af røggassen. Dette anlæg giver en samlet fjernvarmeeffekt på 5,5 MW ved fuldlast og som uden problemer kan nedreguleres til 3,0 MW fjernvarmeeffekt ved bl.a. udkobling af den supplerende røggaskøling med kølevand fra absorptionsvarmepumpen. Side 3 af 23 Derved bevares størst mulig køleeffekt til KERRY også i sommerperioden, hvorved problemerne med øget lugtemission i sommerperioden undgås helt. Den maksimale varmegenvinding ville således kunne danne basis for en fjernvarmeeffekt varierende mellem 3,0 MW i sommerperioden og 5,5 MW i vinterperioden, hvilket vil kunne udgøre grundlasten i et fælles forsyningssystem med transmissionsledning mellem Glamsbjerg og Haarby. Til transmissionsledning mellem Glamsbjerg og Haarby har KER- RY mulighed for at levere en årlig overskudsvarme, der forventes at udgøre ca MWh. Overskudsvarmen skal danne grundlasten i varmeproduktionen, og ved stigende varmebehov vil der

4 blive suppleret med varme fra fliskedlen i Glamsbjerg og gasmotorerne henholdsvis i Glamsbjerg og Haarby. Ved at aftage overskudsvarme øges fleksibiliten i det eksisterende produktionsanlæg. Det giver større mulighed for at udnytte gasmotoranlægget, når der er høje el-priser, og dermed en lav varmeproduktionspris. [ ] 1.5 Organisation Glamsbjerg er bygherre ved etablering af transmissionsledningen, varmepumpen og hedtvandfliskedelen. I projekteringsfasen bistås bygherren af rådgivende ingeniørfirma DFP A.m.b.a., Kolding. [ ] Side 4 af 23 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition For at genvinde overskudsvarmen fra KERRY, etableres der varmegenvinding på den varme og fugtige røggas hos KERRY. Den forholdsvis store luftmængde ledes i dag ud til det fri uden varmegenvinding. Anlægget opbygges med en røggasvasker der genvinder varmen fra den ca. 55 C varme afkastluft, og fører den genvundne varme over til et vandbåret system. Når varmen er ført over til det vandbårne system, føres det videre gennem en absorptionsvarmepumpe, som drives via en hedtvandsfliskedel, der yderligere hæver temperaturen på vandet således, at det kan anvendes direkte i fjernvarmesystemet. Absorptionsvarmepumpen producerer samtidig kølevand til røggasvasker til reducering af lugtemissionen hos KERRY. [ ] Glamsbjergs nuværende årlige varmeproduktion er på ca MWh. Efter etablering af det beskrevne projekt vil Glamsbjerg i fremtiden levere ca MWh svarende til ca. 40 % af den årlige varmeproduktion. Haarbys nuværende årlige varmeproduktion er på ca MWh. Efter etablering af det beskrevne projekt vil Haarby i fremtiden levere ca MWh svarende til ca. 8 % af den årlige varmeproduktion. [ ].

5 Den påklagede afgørelse Af Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 fremgår bl.a. følgende: [ ] Begrundelse for afgørelsen Det er kommunens vurdering, at der i projektforslaget og efterfølgende høringssvar er redegjort for, at hedtvandsfliskedlen indgår i produktionsanlægget som drivenergi (procesenergi) for absorptionsvarmepumpen, som skal udnytte overskudsvarmen. Kommunen vurderer, at der er hjemmel til at godkende projekter for varmepumper baseret på biomasse. Det er således vurderingen, at etablering og anvendelse af den biomassedrevet fliskedel til brug for driften af varmepumpen til procesformål, dvs. alene med henblik på at sikre anvendelsen af overskudsvarmen, er undtaget for reglen om brændselsskift, jf. projektbekendtgørelsens 15, stk.2, og kan godkendes i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen. Side 5 af 23 Samfundsøkonomi Af projektforslaget fremgår en samfundsøkonomisk fordel på ca. 88 millioner kroner i forhold til referencen (den nuværende situation). Selskabsøkonomi Den samlede investering er på ca. 46 millioner kr. Projektforslaget udviser en selskabsøkonomisk gevinst. Der er beregnet en selskabsøkonomisk besparelse første år på ca. 4 millioner kr. Miljøforhold Som det fremgår af projektforslaget vil en del af den eksisterende varmeproduktion på oliekedler, gasmotoren og gaskedlerne blive erstattet af CO2 neutralt overskudsvarme samt hedtvandsfliskedlen. Overskudsvarmen er CO2 neutral på den måde, at der ikke skal tilføres yderligere brændsel, da energien tilvejebringes ved at genvinde varmen på røggas, der i dag bliver sendt ud i det fri. Som drivenergi til varmepumpe anvendes flis. Projektgodkendelsen skal ske på baggrund af en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Ved vurderingen skal det påses, at projektet er i overensstemmelse

6 med varmforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering af det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens 24. Det er kommunens vurdering, at projektforslaget opfylder ovenstående betingelser og dermed kan godkendes. Lovgrundlag: Projektforslaget er godkendt i henhold til Lov om Varmeforsyning LBK 1184 af , og disse senere ændringer, samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Bek. 795 af (projektbekendtgørelsen). [ ]. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 skal ophæves. Alternativt finder klager, at Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 skal ophæves og hjemvises til fornyet behandling i kommunen. Klagen vedrører godkendelsen af biomassekedlen på 3 MW. Til støtte for at klager er klageberettiget til Energiklagenævnet, har klager navnlig anført følgende: Side 6 af 23 Klager leverer naturgas til Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarmeværks varmeproduktion. Det fremgår af bilag og bilag til projektforslaget, at de to selskaber forud for projektets gennemførelse årligt aftager henholdsvis ,9 m 3 naturgas og ,2 m 3 naturgas. Klager leverer således i alt 6,19 mio. m 3 naturgas årligt til varmeproduktionen i de to varmeforsyningsvirksomheder. Det fremgår videre af bilag 7.2.5, at det samlede aftag af naturgas efter gennemførelsen af projektet vil blive 1,80 mio. m 3. Projektet vil derfor indebære, at afsætningen til de to selskaber reduceres med 4,39 mio. m 3 svarende til et afsætningstab på ca. 70 pct. Klager mister således ikke kunder ved projektet, men klagers afsætning til de to selskaber vil blive væsentlig reduceret. Klager har på denne baggrund en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen af 27. september Af Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen 1 fremgår, at formålet med bekendtgørelsens 15 er at begrænse mulighederne for, at de naturgasfyrede kraftvarmeværker etablerer biomassefyrede kedler og dermed fortrænger naturgas. Det er således netop klagers interesse, som bestemmelsen skal varetage. Det fremgår videre af vejledningen til projektbekendtgørelsens 29, at berørte forsyningsselska- 1 Vejledning: Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsen December 2007

7 ber er blandt de klageberettigede. Dette støttes også af Energiklagenævnets praksis. Til støtte for klagen i øvrigt har klager navnlig anført følgende: Afgørelsen af 27. september 2012 er i strid med projektbekendtgørelsens 15 om brændselsvalg. Bekendtgørelsens 15, stk. 1 og 2, bestemmer, at kommunalbestyrelsen kun kan godkende anvendelse af brændslerne naturgas og mineralsk olie til brug for et varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af eksisterende naturgasbaserede anlæg. Projektforslaget omhandler etablering af et varmeproduktionsanlæg i form af et varmepumpeanlæg med en biomassekedel. Anlægget skal levere varme til fjernvarmenettene i Glamsbjerg og Haarby, der forsynes af naturgasbaserede anlæg. Kommunalbestyrelsen skal derfor iagttage bestemmelserne i projektbekendtgørelsens 15. Ingen af undtagelserne i 15, stk. 3, eller stk. 4, finder anvendelse i sagen. Kommunen har derfor ikke hjemmel til at godkende biomasse som brændsel for anlægget. Side 7 af 23 Anlægget omfattet af projektforslaget er utvivlsomt et varmeproduktionsanlæg. Af Glamsbjerg Fjernvarmes bemærkninger fremgår, at anlægget giver en forøget varmeproduktionskapacitet på 5,5 MW. Anlægget er dermed omfattet af ordlyden i projektbekendtgørelsens 15, stk. 1, og der må alene anvendes brændsler til drift af anlægget i overensstemmelse med 15. I sine bemærkninger erkender Glamsbjerg Fjernvarme endvidere, at der skal benyttes ekstra brændsel til at løfte overskudsvarmen til et anvendeligt temperaturniveau. Brændsel til brug for drift af et varmeproduktionsanlæg er ikke undtaget fra projektbekendtgørelsens 15, men er tværtimod det, som bestemmelsen sigter på at regulere. Det afgørende er, at brændsel anvendes i et anlæg, der producerer varme. Bestemmelsens anvendelse afhænger ikke af, hvordan brændslet anvendes i anlægget. Det er ikke korrekt, at fliskedlen alene skal bruges til at sikre anvendelsen af overskudsvarme og ikke selv bidrager med en varmeeffekt. Det fremgår således af projektforslaget, at udnyttelsen af overskudsvarmen, det vil sige varmen fra røggassen, reelt sker ved hjælp af en røggasvasker. Det fremgår videre af projektforslaget, at det nye varmeproduktionsanlæg får en samlet varmeeffekt på 5,5 MW, hvoraf kun 2 MW stammer fra overskudsvarmen. De resterende 3,5 MW varmeeffekt kommer fra fliskedlen. Størstedelen af varmeeffekten i anlægget er således baseret på biomasse.

8 At projektforslaget er i strid med projektbekendtgørelsens 15 fremgår tillige af Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelsen. Der er i projektet tale om, at naturgasbaserede varmeværker vil etablere en biomassefyret kedel, der vil fortrænge anvendelsen af naturgas. Dette ændres ikke ved, at der samtidig opnås anvendelse af overskudsvarme fra andre anlæg. Flis er udtrykkeligt nævnt i Energistyrelsens vejledning som en brændselstype omfattet af 15. I projektforslaget benyttes ekstra brændsel i form af biomasse (fils) til at producere/udvinde overskudsvarmen på 2 MW. Desuden bruges biomasse til produktion af en yderligere varmeeffekt på 3,5 MW. Vejledningen til bekendtgørelsen skal ikke forstås således, at etablering af biomassedrevne varmepumper kan ske uanset bestemmelsen i 15. De tilfælde, der er undtaget fra 15, er anlæg, hvorved der ikke anvendes brændsel, f.eks. eldrevne varmepumper. En biomassedrevet varmepumpe er ikke et sådant anlæg, hvorfor det ikke kan antages at være undtaget. Side 8 af 23 Energistyrelsen gør endvidere opmærksom på, at Glamsbjerg Fjernvarmes synspunkter kan føre til, at omkostningerne ved etablering og drift af anlægget ikke kan indregnes i varmepriserne. Dette vil bl.a. betyde, at projektforslagets beregninger ikke kan lægges til grund for kommunens godkendelse, da beregningerne for samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og brugerøkonomi er baseret på, at samtlige omkostninger kan indregnes i varmepriserne. Det synes endvidere at ligge udenfor Glamsbjerg Fjernvarmes formål at etablere og drive procesanlæg til brug for køling af røggas og fjernelse af lugtgener for en privat industrivirksomhed. Glamsbjerg Fjernvarme Glamsbjerg Fjernvarme finder, at klagen skal afvises, da klager ikke er klageberettiget. Såfremt klagen ikke bliver afvist, finder Glamsbjerg Fjernvarme, at afgørelsen af 27. september 2012 skal stadfæstes, da kriterierne for brændselsvalg i projektbekendtgørelsens 15 ikke finder anvendelse. Til støtte for at klager ikke er klageberettiget, har Glamsbjerg Fjernvarme navnlig anført følgende: Klagers klageberettigelse forudsætter, at selskabet har en væsentlig og individuel interesse i, at afgørelsen ændres. Dette følger endvidere af Energiklagenævnets praksis. Der kan i den forbindelse henvises til

9 Energiklagenævnets afgørelse af 15. juni 2011 (j.nr ) 2 om Gladsaxe Kommunes godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg. Energiklagenævnet anså i sagen E.ON Produktion for klageberettiget, da selskabet efter en konkret vurdering havde en væsentlig og individuel interesse i, at Gladsaxe Kommunes afgørelse blev ændret. I modsætning hertil fremgår det ikke af klagers klage, hvilken væsentlig og individuel interesse klager har i at få ændret afgørelsen af 27. september Klagers tekniske direktør har i Dagbladet Politiken den 29. december 2012 udtalt, at klagen ikke skyldes frygt for mistet afsætning, men at selskabet udelukkende har klaget, fordi selskabet mener, at projektet ikke er lovligt. Klager mister dog ingen kunder på det. Uenighed i den trufne afgørelse gør imidlertid ikke klager klageberettiget. Klagers interesse i sagen må nærmest kunne sammenlignes med interessen hos den, der anmelder et forhold til en offentlig tilsynsmyndighed, som den pågældende anser for ulovligt. En sådan anmelder vil heller ikke i kraft af selve anmeldelsen kunne anses for part og dermed klageberettiget. Side 9 af 23 Hovedformålet med klageadgangen i henhold til projektbekendtgørelsen er at tilgodese berørte borgere eller virksomheders retssikkerhed. Hvis klager mener, at en eller flere kommuner administrerer projektgodkendelsen forkert, må selskabet rette henvendelse til Energistyrelsen som sektortilsynsmyndighed med henblik på at få retstilstanden præciseret. Til støtte for stadfæstelse af afgørelsen af 27. september 2012 har Glamsbjerg Fjernvarme navnlig anført følgende: Bestemmelsen i projektbekendtgørelsens 15 om brændselsvalg er overholdt. Fliskedlen skal drive en absorptionsvarmepumpe, der skal reducere lugtgenerne fra produktionen hos Kerry ved afkøling af røggassen herfra. Selve etableringen af kedlen sker således med henblik på levering af procesvarme til brug for køleleverance til Kerry og falder som sådan uden for projektbekendtgørelsens anvendelsesområde. Det følger i den forbindelse af Energistyrelsens vejledning, at anlæg, hvis hovedformål er at levere energi til andet end opvarmning af bygninger, ikke anses for kollektive varmeforsyningsanlæg i varmeforsyningslovens forstand. Ved at nedkøle og kondensere vanddampene i afkastluften løses virksomhedens emissionsproblemer i form af lugt. Overskudsvarmen fra denne proces bortskaffes via absorptionsvarmepum- 2 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om varmeforsyning.

10 pen. Fliskedlens størrelse er netop tilpasset den effekt, der skal til for at drive varmepumpen. Hovedformålet med etableringen af kedlen er således ikke at levere energi til bygningsopvarmning, men derimod til virksomhedens proces. Når projektet rejser spørgsmål om anvendelse af projektbekendtgørelsens 15, skyldes det, at overskudsvarmen via absorptionsvarmepumpen afleveres i fjernvarmesystemet, der således fungerer som køling for processen. Spørgsmålet er herefter, om bestemmelsens kriterier for brændselsvalg også finder anvendelse på den forøgede produktionskapacitet på 5,5 MW, som opstår ved udnyttelsen af overskudsvarmen fra Kerry. Der skal ikke benyttes ekstra brændsel til frembringelsen af selve overskudsvarmen, men alene brændsel til via køling at opfange overskudsvarmen og løfte denne til et anvendeligt temperaturniveau. I forhold til projektbekendtgørelsens 15 og Energistyrelsens vejledning hertil, skal projektforslaget anses for et projekt for overskudsvarme baseret på biomasse. I henhold til Energistyrelsens vejledning bemærkes, at Energistyrelsens bemærkning Det betyder, at der godt kan godkendes projektforslag for varmepumper, solvarme, geotermi og overskudsvarme baseret på biomasse i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarme-anlæg knytter sig til alle de opremsede produktionsformer. For en ren sproglig betragtning giver det ikke mening at fremhæve netop overskudsvarme baseret på biomasse særskilt i citatets sidste afsnit, når omtalen af overskudsvarme udtrykkeligt vedrører al overskudsvarme, uanset hvilket brændsel der er brugt til den oprindelige proces. Side 10 af 23 Glambjerg Fjernvarmes fortolkning er i praksis den generelt anerkendte og har været benyttet ved hidtidige projektgodkendelser af biomasse som drivenergi til varmepumper til udnyttelse af ikke-brændsel i form af solenergi, geotermi og overskudsvarme. Til eksempel kan nævnets et geotermianlæg i Thisted og et geotermianlæg i Sønderborg m.v. Tilføjelsen baseret på biomasse sigter antageligvis til denne praksis. Indregning af omkostningerne ved projektet i varmeprisen henhører under Energitilsynets kompetence. Etableringen og driften af procesanlægget i form af fliskedel og varmepumpe sikrer Glamsbjerg Fjernvarme en forøget varmeproduktionskapacitet på 5,5 MW. I forhold til Kerry indebærer projektet en gensidig udveksling af ydelser, hvorved Glamsbjerg Fjernvarme forestår etableringen og driften af procesanlægget som betaling for den herved udvundne overskudsvarme fra virksomhedens produktion. Drifts- og etableringsomkostningerne ud-

11 gør således en nødvendig omkostning til varmeproduktion, der kan indregnes i varmeprisen efter varmeforsyningslovens 3 20, stk. 1. Der arbejdes på en ændring af Glamsbjerg Fjernvarmes vedtægter, hvorefter det udtrykkeligt vil fremgå, at selskabet også kan forestå levering af procesenergi til industrivirksomheder med henblik på udnyttelse af overskudsvarme. Dette spørgsmål henhører under Energitilsynet. Haarby Kraftvarmes synspunkter og bemærkninger Haarby Kraftvarme er ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. Kerrys synspunkter og bemærkninger Kerry er ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. Side 11 af 23 Assens Kommunes udtalelse til sagen Assens Kommune finder, at afgørelsen af 27. september 2012 skal stadfæstes. Til støtte herfor har kommunen navnlig anført følgende: Assens Kommune fastholder sin afgørelse og vurdering af, at biomassekedlen indgår i produktionsanlægget som drivenergi (procesenergi) for absorptionsvarmepumpen, som skal udnytte overskudsvarmen. Kommunen mener endvidere, at der er hjemmel til at godkende projekter for varmepumper baseret på biomasse. Det er kommunens vurdering, at etablering og anvendelse af den biomassedrevede fliskedel til brug for driften af varmepumpen til procesformål, dvs. alene med henblik på at sikre anvendelsen af overskudsvarmen, er undtaget for reglen om brændselsskift, jf. projektbekendtgørelsens 15, stk. 2, og kan godkendes i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen. Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse Projektbekendtgørelsen er udstedt i medfør af varmeforsyningsloven. Loven indeholder i 2, stk. 1, en definition af begrebet kollektive varmeforsyningsanlæg: [ ] 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog stk. 2: 1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas. 3 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer.

12 2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarme-værker, affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg m.v. 3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg m.v., herunder kraft-varme-anlæg med en eleffekt op til 25 MW. 4) Blokvarmecentraler, herunder kraft-varme-centraler med en eleffekt op til 25 MW. [ ]. 2 i den nugældende varmeforsyningslov er i hovedsagen en videreførelse af 2 i den oprindelige varmeforsyningslov fra 1979 (lov nr. 258 af 8. juni 1979). Af forarbejderne til den oprindelige varmeforsyningslov (lovforslag nr. 206 fremsat den 5. april 1979) fremgår bl.a. følgende vedrørende lovens anvendelsesområde: Side 12 af 23 [ ] Til 2 I 2 fastlægges, hvad der i lovens sammenhæng forstås ved kollektive varmeforsyningsanlæg. Af stk. 1 fremgår det, at kollektive varmeforsyningsanlæg er anlæg, hvis hovedformål er at levere energi i form af gas, opvarmet vand eller damp til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Anlæg hvis hovedformål er at levere energi til andet end bygningsopvarmning, f.eks. til procesformål i industrien, betragtes ikke som kollektive varmeforsyningsanlæg. Anlæg i en industrivirksomhed, der producerer energi til procesformål, men som desuden har en produktion af overskudsvarme, der anvendes til rumopvarmning, er således ikke omfattet af definitionen. [ ]. Den 20. april 2013 trådte en ny projektbekendtgørelsen i kraft (bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013). Det fremgår af bekendtgørelsens 34, stk. 4, at klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen eller Energistyrelsen efter tidligere projektbekendtgørelse nr af 13. december 2005, behandles efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 3. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Når der herefter henvises til projektbekendtgørelsen, henvises der således til bekendtgørelse nr af 13. december Af projektbekendtgørelsens 1 og 2 fremgår bl.a. følgende om bekendtgørelsens anvendelsesområde:

13 [ ] 1. Bekendtgørelsen omfatter kommunalbestyrelsens planlægning for varmeforsyningen, forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager efter varmeforsyningslovens 3, 4 og I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Kollektive varmeforsyningsanlæg: Virksomheder, der driver de i varmeforsyningslovens 2, stk. 1-4, nævnte anlæg, herunder distributionsnet til fremføring af naturgas. [ ]., Godkendelsen af projektforslag for etablering af transmissionsledninger er reguleret i projektbekendtgørelsens 8, hvoraf fremgår følgende: Side 13 af 23 [ ] 8. Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen. [ ]. Projektbekendtgørelsens 15 regulerer, hvilke typer brændsel der kan anvendes ved etablering af et varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, som forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Af bestemmelsen fremgår følgende: [ ] Varmeproduktionsanlæg 15. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg eller varmeanlæg, skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projekter anvende kriterierne i stk. 2-4 for fastlæggelse af brændselsvalg. Stk. 2. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse forudsat, at brændslet anvendes på en kraft-varme-producerende produktionsenhed baseret på disse brændsler.

14 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af CO2 -afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov, jf. dog 13. [ ] Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til projektbekendtgørelsen (vejledning om bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, december 2007). Af vejledningen fremgår bl.a. følgende: [ ] Kollektive varmeforsyningsanlæg er i varmeforsyningslovens 2 defineret som virksomhed, der driver anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Det fremgår af stk. 2, at distributionsnet til fremføring af naturgas er omfattet af lovens kapitel 2 og 3 om varmeforsyningsplanlægning og ekspropriation. Anlæg, hvis hovedformål er at levere energi til andet end opvarmning af bygninger, f.eks. til fremstilling af industri-, landbrugs- eller gartneriprodukter, er ikke kollektive varmeforsynings-anlæg i varmeforsyningslovens forstand. Hvis et anlæg leverer energi både til opvarmning/varmt brugsvand og til procesformål, skal kommunen vurdere, hvad hovedformålet med anlæggets energiproduktion er. Udgangspunktet for kommunens vurdering vil være, til hvilket formål over halvdelen af energiproduktionen går. [ ] Side 14 af 23 Følgende anlæg er ikke kollektive varmeforsyningsanlæg i varmeforsyningslovens forstand: 1. Anlæg, hvis hovedformål er at levere energi til andet end opvarmning af bygninger, f.eks. til fremstilling af industri-, landbrugs- eller gartneriprodukter. Hvis et anlæg (typisk en blokvarmecentral) leverer energi både til opvarmning/varmt brugsvand og til procesformål, skal kommunen vurdere, hvad hovedformålet med anlæggets energiproduktion er. Udgangspunktet for kommunens vurdering vil være, til hvilket formål over halvdelen af energi produktionen går. [ ]

15 Varmeproduktionsanlæg [Citat af projektbekendtgørelsens 15] Paragraffen vedrører alene kommuners godkendelse af etablering af ren varmeproduktionsproduktionskapacitet, altså ikke kraftvarmekapacitet, som behandles i 14. Ved varmeproduktionsanlæg forstås her anlæg typisk kedler som kun kan producere varme. Bestemmelsen sigter derfor ikke mod at begrænse etablering af kraftvarmeanlæg på biomasse. Paragraffens sigte er at begrænse mulighederne for, at de naturgasfyrede kraftvarmeværker etablerer biomassefyrede kedler og dermed fortrænger naturgas, jf. den politiske aftale af 29. marts Side 15 af 23 En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler. Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være fossile som kul, olie og naturgas eller biomasseformer, som f.eks. flis. Derimod er overskudsvarme, hvor der ikke bliver brugt ekstra brændsel til at producere overskudsvarmen, ikke er at betragte som brændsel. Dette gælder uanset, hvilket brændsler der er brugt til den oprindelige proces. Tilsvarende anvendes der ikke brændsel til at producere solvarme og geotermi. Eldrevne varme-pumper og elpatroner (dyppekoger) betragtes ligeledes ikke som brændsel. Det betyder, at der godt kan godkendes projektforslag for varmepumper, solvarme, geotermi og overskudsvarme baseret på biomasse i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg. Der skal dog stadig udformes projekter for indpasningen af disse i varmeplanlægningen. I stk. 1 afgrænses hvilke anlæg der er omfattet af bestemmelsen. Afgrænsningen går på fjernvarmenettene og ikke på de enkelte værker/anlæg. Det betyder, at der ikke kan godkendes kedler på biomasse, som sender varme ud på et net, der også modtager varme fra et naturgasfyret kraft-varmeanlæg. Hvis der i forvejen findes en godkendt biomassekedel, må den, som tidligere nævnt,

16 gerne producere mere varme, men der må ikke etableres nye biomassekedler. [ ]. Energistyrelsens energistatistik for 2011, der er offentliggjort på styrelsens hjemmeside: indeholder følgende definition af begrebet overskudsvarme: [ ] Restvarme fra erhvervsmæssig produktion. Private producenter sælger i stort omfang overskudsvarme fra deres processer til fjernvarmenettet. Fjernvarme, som stammer fra overskudsvarme, tilknyttes ikke brændsel i energistatistikken, da brændslet indgår under den primære produktion. Ved fjernvarmeproduktion fra private producenter fremkommer derfor en konverteringsgevinst. [ ]. Side 16 af 23 Energiklagenævnets praksis Nyborg Kommune godkendte ved afgørelse af 10. april 2008 et projektforslag for etablering af et biomassebaseret kedelanlæg og transmissionsledning til forsyning af Ullerslev Fjernvarme. Naturgas Fyn A/S indbragte afgørelsen for Energiklagenævnet, der ved afgørelse af 15. december 2008 ophævede kommunens afgørelse (Energiklagenævnets j.nr ) 4. Projektforslaget indebar, at en del af den naturgasbaserede varme blev erstattet af varme baseret på CO 2-afgiftsfrit brændsel. Varmen skulle produceres på virksomheden Ulsa Pack A/S ved afbrænding af virksomhedens restprodukter. Ulsa Pack A/S producerede emballager af træ og krydsfiner. På virksomheden skulle der opsættes en kedel med en kapacitet på 0,950 MW, hvor restprodukterne fra produktionen skulle afbrændes. Kedlen og tilhørende installationer skulle etableres i en silobygning, som ville blive opført til formålet. Derudover skulle der etableres en ca. 420 m lang transmissionsledning fra silobygningen til Ullerslev Fjernvarmes net. Der forventedes en årlig levering af varme på MWh gennem transmissionsledningen til Ullerslev Fjernvarme. Ullerslev Fjernvarme havde et samlet årligt varmebehov på ca MWh. Af Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen fremgår bl.a. følgende: [ ] Overskudsvarme er, til forskel fra f.eks. fossile brændstoffer (eksempelvis naturgas) og biomassebrændsler (eksempelvis træflis), ikke at betragte som et brændsel. Et projektforslag for udnyttelse 4 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om varmeforsyning.

17 af overskudsvarme kan derfor godkendes uanset bestemmelsen om brændselsvalg i projektbekendtgørelsens 15. Ifølge Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen er der tale om overskudsvarme, når der ikke anvendes ekstra brændsel til at producere varmen. Energiklagenævnet kan tilslutte sig denne forståelse af begrebet overskudsvarme. Overskudsvarme skal således i projektbekendtgørelsens forstand forstås som et biprodukt til en anden og primær proces, der ikke har varmeproducerende karakter. Projektforslaget indebærer, at der etableres en kedel til afbrænding af virksomhedens restprodukter. Restprodukterne fremkommer ved virksomhedens fremstilling af trævarer og afbrændes i en til lejligheden opført kedel. Den varme, som kedlen herefter leverer til brug for virksomheden selv og til Ullerslev Fjernvarme, er ikke et biprodukt i forhold til den produktion af trævarer, som virksomheden fremstiller. Den nye kedels primære formål er at producere varme, og som brændsel herfor anvendes virksomhedens restprodukter. Varmen kan derfor ikke betegnes som overskudsvarme. For at projektforslaget kan godkendes, skal det opfylde projektbekendtgørelsens 15 om valg af særlige brændselstyper, ligesom de øvrige betingelser i projektbekendtgørelsen skal være opfyldte. [ ]. Side 17 af 23 Energiklagenævnet genoptog ved afgørelse af 27. maj 2009 (Energiklagenævnets j.nr ) 5 afgørelsen af 15. december Ved efterfølgende afgørelse af 11. februar 2010 (Energiklagenævnets j.nr ) 6 tog Energiklagenævnet stilling til, hvorvidt kravet om, at en udvidet varmeproduktionskapacitet var nødvendiggjort af et øget fremtidigt varmebehov, var opfyldt, således at projektforslaget i henhold til projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, jf. 24, kunne godkendes. Energiklagenævnet fandt, at projektforslaget ikke opfyldte kravet om, at den udvidede varmeproduktionskapacitet var nødvendiggjort af et øget fremtidigt varmebehov. Energiklagenævnet fastholdte på denne baggrund nævnets afgørelse af 15. december Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad Klageberettigelse Glamsbjerg Fjernvarme har anført, at klager ikke er klageberettiget til Energiklagenævnet over afgørelsen af 27. september Energiklagenævnet be- 5 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om varmeforsyning. 6 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om varmeforsyning.

18 mærker hertil, at hverken varmeforsyningslovens 26 eller projektbekendtgørelsens 29 indeholder særskilte regler om kredsen af klageberettigede til Energiklagenævnet. Vurderingen af, hvem der kan indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet skal derfor foretages ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler. Efter disse regler er det et krav, at man har en væsentlig og individuel interesse i sagen. At en interesse skal være individuel betyder, at afgørelsen i sagen skal være mere indgribende over for parten, i forhold til andre personer, som berøres af afgørelsen. En interesse skal udover at være individuel også være væsentlig. Dette indebærer, at betydningen af afgørelsen for den pågældende fysiske eller juridiske person skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. Væsentlighedskravet indebærer som udgangspunkt endvidere, at der skal være et vist direkte forhold mellem den involverede interesse og parten. Partsstatus er dog ikke udelukket ved enhver form for afledet interesse. En afledet interesse kan efter en konkret vurdering vise sig at være tilstrækkelig væsentlig til at medføre status som klageberettiget. Side 18 af 23 Det er Energiklagenævnets opfattelse, at klager utvivlsomt er klageberettiget til nævnet i denne sag. Energiklagenævnet har herved lagt afgørende vægt på, at klager er naturgasleverandør til Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarmeværk. Ved godkendelsen af projektforslaget vil klagers levering af naturgas til de to værker blive væsentligt reduceret. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at klager har en væsentlig og individuel interesse i Assens Kommunes afgørelse af 27. september Klagers interesse må endvidere anses for relevant i forhold til projektbekendtgørelsens formål, herunder navnlig formålene i bekendtgørelsens 15. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at nævnet i et stort antal sager vedrørende en kommunal godkendelse af et projektforslag efter projektbekendtgørelsens regler har vurderet, at naturgasleverandøren var at betragte som klageberettiget, når sagen vedrørte en ændring af brændselsvalget 7. Energiklagenævnet kan herefter behandle klagen. Ad Projektforslaget Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at der i indeværende sag er tale om et projektforslag med gode samfundsøkonomiske og miljømæssige intentioner. Gennemførelsen af projektforslaget kræver dog, at det kan godkendes i medfør af projektbekendtgørelsens regler. Det er Energiklagenævnets vurdering, at etableringen af fliskedlen, varmepumpen og røggasvaskeren har karakter af et selvstændigt anlæg, og at an- 7 Der kan bl.a. henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 16. marts 2011 [j.nr ] og Energiklagenævnets afgørelse af 12. marts 2012 (j.nr ). Afgørelserne er offentliggjorte på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om varmeforsyning.

19 lægget derfor ikke som sådan er en integreret del af Kerrys eksisterende produktionsanlæg. Anlæggets mulige karakter af procesanlæg skal derfor efter Energiklagenævnets opfattelse vurderes selvstændigt i forhold til Kerrys eksisterende produktionsanlæg. Projektbekendtgørelsens regler gælder alene for kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. bekendtgørelses 1. Begrebet kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere defineret i varmeforsyningslovens 2. Af forarbejderne til varmeforsyningslovens 2 fremgår, at der ikke er tale om et kollektivt varmeforsyningsanlæg, hvis anlægget er opført til procesformål. Et anlæg opført til procesformål skal således ikke godkendes efter reglerne i projektbekendtgørelsen. Hvis fliskedlen i denne sag er et procesanlæg, er det derfor alene transmissionsledningen, der skal godkendes efter reglerne i projektbekendtgørelsen. Side 19 af 23 Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til projektbekendtgørelsen. Vejledningen tager bl.a. stilling til anlæg, der både leverer energi til opvarmning/varmt brugsvand og til procesformål. Det fremgår af vejledningen, at hvis et anlæg leverer energi både til opvarmning/varmt brugsvand og til procesformål, må det vurderes, hvad hovedformålet med anlæggets energiproduktion er. Udgangspunktet for denne vurdering vil være, til hvilket formål over halvdelen af energiproduktionen går. Energiklagenævnet kan tiltræde denne forståelse af, hvornår et anlæg er opført til procesformål i relation til anlæg, der både leverer energi til opvarmning/varmt brugsvand og til procesformål. Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering af oplysningerne i sagen, at anlæggets hovedformål er at levere energi til bygningsopvarmning. Energiklagenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at anlægget vil give en samlet fjernvarmeeffekt på 5,5 MW ved fuldlast. Af projektforslaget fremgår således, at Kerry har mulighed for at levere ca MWh varme. Dette betyder, at Glambjerg Fjernvarme efter etableringen af anlægget vil få leveret op til 60 pct. af det, der svarer til værkets årlige varmeproduktion fra anlægget, mens Haarby Kraftvarmeværk vil få leveret op til 92 pct. af det, der svarer til værkets årlige varmeproduktion fra anlægget. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at det fremgår af projektforslaget, at Glamsbjerg Fjernvarme har en årlige varmeproduktion på ca MWh, mens Haarby Kraftvarme har en årlig varmeproduktion på ca MWh. Dette svarer i alt til en årlig produktion på MWh. På baggrund af projektet vil selskabernes årlige produktion imidlertid falde til MWh. Projektet skal således erstatte en årlig produktion fra de to selskaber på ca MWh. Af projektforslagets bilag fremgår, at hedtvandfliskedlen og varmepumpen kan levere ,9 MWh pr. år. Det følger som anført af projektforslaget, at Kerry kan levere ca MWh. Energiklagenævnet lægger på baggrund af oplysnin-

20 gerne i projektforslaget til grund, at de ca MWh er det, som Kerry kan levere, efter bearbejdningen af røggassen i absorptionsvarmepumpen. Kerry kan således levere MWh ud af de ,9 MWh, som i henhold til projektforslaget skal leveres til de to selskabet. Energiklagenævnet lægger på denne baggrund til grund, at de resterende ca MWh pr. år, som efter projektforslaget skal leveres til de to selskaber, vil blive produceret via en merindfyring af flis i hedtvandfliskedlen. Energiklagenævnet finder herefter, at der på baggrund af etableringen af anlægget og merindfyringen af flis sker så stor en ændring i produktionsformen af Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarmes varmeleveringer, at det taler for, at anlæggets hovedformål er at levere energi til bygningsopvarmning. Det fremgår videre af projektforslaget, at overskudsvarmen fra Kerry skal være grundlast i varmeproduktionen. Hovedformålet med projektforslaget må derfor være at erstatte den eksisterende varme i fjernvarmenettet med varme fra Kerry og hedtvandfliskedlen. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at Glamsbjerg Fjernvarme er bygherre af transmissionsledningen og anlægget. Det forhold, at det samlede anlæg også løser problemer med lugtgenerne ved Kerrys produktion, ændrer efter Energiklagenævnets vurdering ikke på, at anlægget i det konkrete tilfælde må anses for at have bygningsopvarmning som hovedformål. Der er derfor ikke tale om et procesanlæg. Etableringen af anlægget er på denne baggrund omfattet af reglerne i projektbekendtgørelsen. Etableringen af anlægget kræver således godkendelse efter projektbekendtgørelsens regler. Projektbekendtgørelsens 15 angår brændselsvalget ved etableringen af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg eller varmeanlæg. Etableringen af anlægget skal således godkendes efter projektbekendtgørelsens 15. Side 20 af 23 Af Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen fremgår vedrørende bestemmelsen i 15 bl.a., at der f.eks. ikke anvendes brændsel til at producere solvarme og geotermi. Af vejledningen fremgår, at det betyder, at der kan godkendes projektforslag for varmepumper, solvarme, geotermi og overskudsvarme baseret på biomasse i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Ved overskudsvarme forstås restvarme fra en erhvervsmæssig produktion. Der er således tale om et biprodukt til en anden og primær proces, der ikke har varmeproducerende karakter. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at der i den foreliggende sag ikke er tale om et anlæg opført til procesformål, og at den producerede varme derfor ikke anses for overskudsvarme i projektbekendtgørelsens forstand. Det følger af projektbekendtgørelsens 15, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal anvende kriterierne i 15, stk. 2-4, ved fastlæggelse af brændselsvalg

21 ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie. Kommunalbestyrelsen kan endvidere godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse, hvis brændslet anvendes på en kraftvarmeproducerende produktionsenhed, der er baseret på disse brændsler. Såfremt der er tale om udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, kan kommunalbestyrelsen tillige godkende anvendelsen af CO 2-afgiftsfrit brændsel, såfremt anlægget alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov. Da der i denne sag er tale om, at varmepumpen drives af en fliskedel, kræver godkendelsen af etableringen af anlægget således, at der er tale om et øget varmebehov, jf. projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Energiklagenævnet har i sin praksis tilsluttet sig forståelsen af udtrykket øget varmebehov, som det fremgår af Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen. Energiklagenævnet har tiltrådt denne praksis i flere sager vedrørende projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til nævnets afgørelse af 12. oktober 2009 (j.nr ). Ved øget varmebehov forstås således et efterfølgende planlagt varmebehov. Nye anlæg skal derfor etableres og dimensioneres til at dække en udbygning af forsyningen i fremtiden. Der er således ikke tale om et efterfølgende planlagt varmebehov, hvis forsyningsområdet løbende udvides siden etableringen af det nuværende anlæg. Side 21 af 23 Energiklagenævnet finder ikke, at der i den foreliggende sag er tale om et øget varmebehov i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, s forstand, det vil sige et efterfølgende planlagt varmebehov. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at overskudsvarmen fra Kerry vil komme til at erstatte varmen produceret hos Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraftvarme. Overskudsvarmen fra Kerry skal således dække det eksisterende varmebehov. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af projektforslaget, at varmen fra Kerry skal være grundlast i varmeproduktion. Da betingelserne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, således ikke er opfyldte, kan projektforslaget alene godkendes, hvis Energistyrelsen i henhold til projektbekendtgørelsens 28 meddeler dispensation fra projektbekendtgørelsens 15. En sådan dispensation ses ikke at foreligge. Projektforslaget kan derfor ikke godkendes i medfør af projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Energiklagenævnet ophæver på denne baggrund Assens Kommunes afgørelse af 27. september Sagen vedrørte en klage over Vejle Kommunes afgørelse af 28. januar 2009 om afslag på godkendelse af projektforslag om etablering af biomassefyret kedelcentral. Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om varmeforsyning.

22 Energiklagenævnet har ikke herved taget stilling til projektforslagets lovlighed, såfremt kedlens størrelse, brændselstype el. lign. ændres. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at den nye projektbekendtgørelse ikke ses at tage stilling til, om varme til at drive en absorptionsvarmepumpe er procesenergi eller ej. Energiklagenævnet bemærker afslutningsvist, at projektforslaget er dateret 2. april Af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår, at beregningerne bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger fra april Beregningerne er udarbejdet i regneprogrammet energypro, der er udviklet af firmaet Energi- og Miljødata. Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet på ca. 88 mio. kr. Assens Kommune godkendte projektforslaget den 27. september Af Energistyrelsens hjemmeside, fremgår, at styrelsen den 10. september 2012 offentliggjorde en ny udgave af beregningsforudsætningerne for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den nye udgave består af et regneark. Af Energistyrelsens hjemmeside fremgår endvidere, at det er tallene i dette regneark, der skal anvendes, når samfundsøkonomiske analyser på energiområdet gennemføres. Side 22 af 23 Energistyrelsens notater om forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet har vejledende karakter. De faktiske forudsætninger for den samfundsøkonomiske analyse kan til stadighed ændre sig. Desuden har analysen et 20-årigt perspektiv, der i sagens natur er usikkert og må antages at være en kvalificeret øjebliksvurdering på bestemte forudsætninger. For at give kommunen et så godt beslutningsgrundlag som muligt, så bør det projektforslag, som kommunen har til godkendelse, være opdateret i henhold til den seneste version af Energistyrelsens udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på Energiområdet, hvis man vælger at basere projektforslagets samfundsøkonomiske analyse på disse forudsætninger. Da beregningerne i projektforslaget ikke var opdateret, da Assens Kommune traf afgørelsen af 27. september 2012, lider afgørelsen også på denne baggrund af en væsentlig mangel, der medfører afgørelsen ophævelse. Energiklagenævnets afgørelse Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 ophæves. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 17. april 2013 Afgørelsen er truffet i henhold til projektbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises.

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises. (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Svanemølleværket (EKN j.nr. 531-10) og H.C. Ørsted Værket (EKN j.nr. 531-)

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 566 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Ansøgningen er behandlet på følgende baggrund.

Ansøgningen er behandlet på følgende baggrund. Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 3. juli 2007 om godkendelse af projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Troldhede Pladeindustri,

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Haderslev

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S

Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra ATES-anlæg hos VIVA Odense DATO 1/49 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG ENERGITILSYNETS MØDE DEN 21. JUNI 2017 BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG 21. juni 2017 Varme 17/05558 MLD BILAG 2 RETSGRUNDLAG 1. INDLEDNING 1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016 Deltagelse i biogasprojekter Landbrugsseminar 16. marts 2016 Hvad er biogas? Biogas opstår under forskellige biomassers nedbrydelse og består af metan og kuldioxid Ifølge Energistyrelsen er der: - 23 fællesanlæg

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Til: [XXX] Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Aalborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 25. september 2015. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 25. september 2015. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 25. september 2015 23. september 2015. Nr. 1124. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for

Læs mere

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

UDKAST: Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i nordvestområdet at Løgumkloster og afslag på ansøgning om tilslutningspligt.

UDKAST: Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i nordvestområdet at Løgumkloster og afslag på ansøgning om tilslutningspligt. LØGUMKLOSTER FJERNVARME Søndermarksvej 3 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929276 Mail: hh1@toender.dk Sags id.: 13.03.01-P19-457-11 28-02-2013 UDKAST: Godkendelse af Projektforslag

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Bjerringbro Kommunes afgørelse af 18. oktober 2006 ophæves.

Bjerringbro Kommunes afgørelse af 18. oktober 2006 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Bjerringbro (nu Viborg) Kommune af den 18. oktober 2006 Godkendelse af Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. s projektforslag til etablering af 7 MW træpillefyret

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand,

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Afgørelse - Klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt dispensation,

Afgørelse - Klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt dispensation, Til: [XXX] Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune, Miljø og Teknik (j.nr. [XXX]) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende Fjernvarme i Syddjurs Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Vedrørende Fjernvarme i Syddjurs Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere