Oversigt over Nykøbing Sjællands historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Nykøbing Sjællands historie"

Transkript

1 Oversigt over Nykøbing Sjællands historie Nykøbing er sandsynligvis en meget gammel by. Beliggenheden ved indsejlingen til Issefjorden har udgjort en god handelsplads. Vi må huske på, at oprindeligt gik forbindelsen fra Kattegat til Issefjorden direkte øst for byen, så Rørvig dengang lå på en ø. I vikingetiden har stedet været en god ankerplads og samlingssted for ledingsflåden. Der er da også fundet et værft fra vikingetiden ved Lynæs på den anden side af fjorden. Vi ved, at der i tidlig middelalder blev holdt ting på Isøre, hvor kongerne Harald Heen og Niels (Svend Estridsenssønner) blev valgt. Byen lå udsat og blev da også hærget og brændt af Marsk Stig i Igen i 1308 indtraf katastrofen. I historisk tid var Odsherred afsondret fra det øvrige Sjælland af Lammefjorden. Den eneste landfaste forbindelse med det øvrige Sjælland var helt vestpå ved Dragsholm. Nykøbing var derfor et naturligt og vigtigt handelscentrum. Svenske krigen var en streng tid, også for Nykøbing, der blev hårdhændet besat og udpint af svenskerne omkring Indbyggertallet faldt og var i 1740 kun 350. Midt i 1800-tallet gik det atter fremad for byen, der blev anlagt havn med skibsbro. Godsejeren på Anneberg var storreder med eget skibsværft, hvor der blev bygget ca. 10 skibe. I alt var der efterhånden 25 skibe hjemmehørende i Nykøbing. Der kom industri: Salt-værk på havnen, ølbryggeri, tobaksspinderi, uldspinderi, garveri, rebslageri og jernstøberi, og i 1858 "Nykøbing Avis". Indbyggertallet steg til cirka Der blev udnævnt postmester i Brevposten kom kørende 2 gange om ugen. Pakker og passagerer kunne sejles med dampskib til både Roskilde og København. Men i slutningen af 1800-tallet gik det igen tilbage for byen, blandt andet på grund af Lammefjordens inddæmning: Odsherred blev nu "landfast" med det sydlige område, en stor del af handelen gik til Holbæk. omsætningen i Nykøbing faldt. Nykøbing omkring 1920 Byen var nu igen i vækst. Der var kommet jernbane til byen, og mange turister søgte til området, der blev mondænt som sommerhusområde. Også sommerpensionater så dagens lys. Der var kommet elværk i byen i Statshospitalet, som det hed dengang, var bygget samme år. Hovedgaden var blevet brolagt - også fortovene - med toppede brosten. Skolen, der havde til huse i den tidligere biblioteksbygning (nu turistbureau). nær Holtets Plads, havde fået realeksamen. "Odd Fellow-foreningen Odsings historie I 1920 var der 10 Odd Fellow-brødre i Nykøbing. Det var brødre af no. 7 "Union", no. 40 "Kong Skjold" og en enkelt af no. 6 "Eureka". N. A. Larsen. Han havde en sæbeforretning på hjørnet, hvor nu "Sillehoveds" forretning ligger. Jakob Matrosen. Han havde manufakturforretning. hvor nu Unibank ligger. P. Holst. Holst var gartner. Han havde det lange hus i Grønnehavestræde og gartnerjord bagved, hvor vejen "Holst Have" ligger, samt et udsalg i Algade. C. L. Johansen var murermester, boende Algade L. S. Poulsen. Savværksejer. Savværket lå på Savværksvej, hvor der nu er tandlægeklinik. Bolig og maskinsnedkeri, hvor "Aldi" er bygget. 1

2 M. H. Olsen, som ikke har kunnet identificeres sikkert, men vistnok var restauratør, hvor "Mirakelpriser" har til huse. Chr. Iversen. Mejeribestyrer ved mejeriet "Billesborg". Senere tillige borgmester. Havnefoged Jensen. Heller ikke han kan sikkert identificeres. Han var ikke havnefoged i Nykøbing i måske tidligere? Måske tilflytter? Han var i al fald broder af no. 6 "Eureka". V. Laulund. Restauratør på Rørvig kro. A. Kofoed Larsen. Redaktør for "Nykøbing Avis". På initiativ af N. A. Larsen indkaldtes til møde på hotel "Phønix", der i parentes bemærket på den tid regnedes for amtets førende hotel, d , med det formål at starte en Odd Fellowforening i Nykøbing. På et nyt møde den vedtog man at sende en skrivelse til D.D.S.S.*Skeel stilet til Storlogen med anmodning om godkendelse, samt en skrivelse til O.M. Udby no. 40 "Kong Skjold", Holbæk, om godkendelse af mødested (Phønix). Der foretoges valg således: Formand: Jakob Maltesen. Sekretær: N. A. Larsen. Kasserer: P. Holst. Mødedag skulle være l. og 3. tirsdag i hver måned, undtagen i månederne juni, juli og august med kun et månedligt møde, nemlig l. tirsdag i måneden. På et møde vedtoges et forslag fra br. Kofoed Larsen om at kalde foreningen "Odsing" (= en beboer i Odsherred). På samme møde udfærdigedes foreningens love foreligger fra D.D.S.S. Skeel en godkendelse af foreningens love efter små rettelser. Fra loge no. 40 "Kong Skjold" får den fremtidige forening forærende en pult, som logen selv har brugt, da den var forening. Ekstraordinært møde Det diskuteredes, om moderloge skulle være loge no. 7 "Union" eller loge no. 40 "Kong Skjold", der var brødre fra begge loger. Nr. 40 blev valgt, da det var lettere at komme til møder der, grundet den kortere vej. På et møde den 5.4. meddelte br. Maltesen, at han alligevel ikke kunne påtage sig formandsposten, så der foretoges valg således: Formand: Kofoed Larsen. Sekretær: N. A. Larsen. Kasserer: P. Holst. Der forelå meddelelse fra O.M. Udby no. 40 "Kong Skjold" om, at indvielse af foreningen kunne finde sted den 22. april Indvielse Store Bededag 22. april 1921 Indvielsen fandt sted på hotel "Phønix" kl. 16,30. Over hotellet vajede "Kong Skjolds" flag. Det blev et meget festligt minde for brødrene. Til stede var 9 egne brødre samt 33 besøgende, repræsenterende 7 loger. Efter formandens velkomst holdt br. O. M. Udby, no. 40 "Kong Skjold", indvielsestalen, hvor han gjorde rede for foreningens tilblivelse, fortalt embedsmændene om deres pligter samt formanede brødrene til trofast og flittigt fremmøde. Br. Wistoft hilste fra no. 9 "Andreas Holck". Afdøde storrepræsentant Clemen Jensen, no. 40 "Kong Skjold", har i 1967 meddelt os, at denne br. Wistoft er forfatteren til vor loges devise. Br. Wilhelm N. Petersen hilste fra no. 7 "Union". Efter afslutningssangen samledes alle brødre til fotografering i 2

3 det fri. Dette billede hænger nu i logens forværelse. Frk. Edith Larsen har venligst identificeret de Nyk.-brødre, som hun kendte og disse er markeret på billedets bagside. Billedet viser den østlige ende af Ahigade, som dengang blev stavet med et "h". Både gade og fortov er brolagte ca Til venstre ses "Phønix", og i baggrunden ser man Teknisk Skole. Bemærk gadebelysningen med gaslygter. Ved Teknisk Skole begynder Lindeallé. Derefter var der festmiddag på hotellet. Bordet var smukt pyntet af br. Holst og på bordet 3 flag på messingstager, foræret af br. Østrup Rasmussen af no. 40 "Kong Skjold". Disse flag bruges stadig i logen, og Østrup Rasmussens navn en indgraveret i dem. Menuen var: Suppe, laks, ryper og dessert, alle retter med tilhørende vine. Festudvalgets formand br. Johansen bød velkommen, br. M. H. Olsen talte for konge og fædreland, br. formand Kofoed Larsen for gæsterne. Br. o. m. Udby, no. 40 "Kong Skjold", talte for den nye forening "Odsing": selv om han gerne så brødrene forblive i "Kong Skjold", ønskede han dog, at foreningen engang skulle blive selvstændig loge - et ønske som først skulle gå i opfyldelse i 1967, efter foreningens meget omskiftende skæbne gennem 40 år. Der blev afsunget en sang forfattet i dagens anledning. 3

4 Til vor Ordens Pris. ======= Ved I. O. O. F. Foreningen Odsing"? Indvielsesfest den 22. April 1921 ======= Mel.: Du er rig, du er dejlig, o Syl For vor Orden en Sang skal vi ha', * ja for nu er det os, der har Ordet; denne Broderflok her omkring Bordet i Lovtoner vi prise den ska', den er Blomsten i vor Eksistens, bedst iblandt vor Tilværelses Goder, den er for os som selve vor Moder, og paa Ros bliver aldrig man læns. Vi i Venskabets Grad først fik lært, hvordan Brødre i Venskab os møder, og hvad Kærlighed det betyder, ret i Kærlighedsgraden man ser. Og naar Sandheden aabner vort Blik, saa vi Ordenen helt fuldt kan tyde, maa vi alle i Glæde udbryde, hvilke herlige Gaver vi fik. Vi Odd-Fellows til Stævne er mødt. Vi i Broderskabsaand her er samlet for det yngste Skud paa vor Stamme, derfor giv det et kraftigt Hurra. Det et Led i vor Kæde nu er, og vi ønsker, vi fremad i Tiden altid maa ha' vor Orden ved Siden saa velsignet, uendelig kær. ====== Så talte br. sekretær N. A. Larsen for no. 40 "Kong Skjold", vor moderloge. Br. H. M. Christensen talte for no. 7 "Union", som var loge for en stor del af foreningens brødre. Endelig talte br. OM for no. 9 "Andreas Holck", vor bedstemoderloge, efterfulgt af en række andre taler med gode ønsker for "Odsings fremtid. Man samledes om kaffebordene, og der blev sendt telegrafiske hilsener til br. storsire og til d.d.s.s. Skeel. 4

5 Operasanger Lindahl underholdt med et bredt udvalg af sange. Nogle kørte derpå hjem, mens andre sluttede festdagen med natmad. Foreningens hverdag De første møder holdtes på "Phønix", men fra oktober 1921 på Teknisk Skole. Ved det første møde forærede br. L. S. Poulsen foreningen en dirigent-hammer. Man anskaffede også det første år, til foreningens papirer og rekvisitter, et egetræsskrab udsmykket med ordenssymboler, det står i dag i logens selskabslokaler. Br. L. S. Poulsen leverede det for 275 kr. med rentefri kredit i 2 år! Det blev hverdag, og den gamle protokol fortæller om vanskelige og trange år. Den verdensomspændende krise satte ind i 20'eme og varede til op i 30'eme, den prægede byens og foreningens liv. Foreningen startede med 10 brødre, og tallet svingede heromkring op gennem årene - mange flyttede fra byen, andre kom til. Man startede med et kontingent på 2 kr. pr. kvartal, men hertil kom tilskud til juleuddelingerne, som foreningen gennemførte til krigens slutning. Der var megen nød og arbejdsløshed i byen som følge af krisen, så selv om julepakkernes værdi kun var mellem 10 og 20 kr., var det i den tids penge en velkommen julegave, specielt i en tid uden arbejdsløshedsunderstøttelse og med meget små indkomster. Mange modtog også koks til opvarmning. I 1936 var man oppe på 25 pakker. Foreningen følte sig ofte svigtet af moderlogen, men senere organiserede den besøg af brødre i foreningen. Det er i denne forbindelse værd at erindre, at "Kong Skjold" i disse år havde meget store indre vanskeligheder, der ligefrem truede med sprængning eller henlæggelse. Vanskelighederne stod på helt frem til Man følte også, at D.D.S.S. svigtede, han kom ikke på besøg, og anmodninger om at tale ved møder for eventuelle fremtidige medlemmer blev ikke efterkommet. I 1927 begyndte man af sparehensyn at holde møderne privat hos sygehusøkonom Jakob Nielsen med kun et møde pr. måned. Mange møder blev i øvrigt aflyst grundet for ringe fremmøde. I juni 1928 dør på Nykøbing sygehus en broder Carl Olsen, Faxe. I taknemmelighed over, at foreningens brødre drog omsorg for og besøgte den syge broder, skænker enken 400 kr. til foreningen. Det blev vedtaget at indsætte beløbet på en særlig konto til ordens-formål, så det ikke indgår i foreningens drift. Såfremt foreningen skulle blive opløst, skulle beløbet tilgå et af Odd Fellow ordenen støttet børnehjem. I april 1930 flyttes foreningens møder til nyt mødelokale på "Vilhelm Nielsens hotel", stillet gratis til rådighed at hotelværten, br. Vilhelm Nielsen. Man havde den glæde at få besøg af D.D.S.S., der ønskede tillykke med de nye lokaler og formanede brødrene til sammenhold og flittigt fremmøde. Der var stadig 10 brødre i foreningen. Den legendariske, senere d.d.s.s. August Petersen, der var lokalredaktør i byen, flytter til et job i Holbæk, men han er op gennem årene en stadig og trofast støtte for foreningen. Ny mødedag fastsættes til onsdag, og kontingentet bliver l kr. pr. måned. 19. marts 1931 afholdes 10 års stiftelsesfest i Teknisk Skoles festsal. Der var 55 personer tilstede ind. damer. Specielt glædeligt var det, at initiativtageren til foreningens stiftelse og embedsmand gennem mange år, N. A. Larsen, nu boende i Hellerup, var tilstede. 5

6 Br. O. M. fra no. 40 "Kong Skjold" overrakte som gave en dirigentklokke, og talt om ordenen som et net spændende om hele jorden. Teknisk Skole ca "Vilhelm Nielsens Hotel". Det senere Hotel "Odsherred Efter mødet festmiddag på hotel "Phønix" med mange taler for orden og forening. 6

7 Til finansiering af juleuddeling arrangeres årlige andespil, og man modtager tilskud fra no. 40 til samme formål. Af praktiske opgaver, som foreningen løser i disse år, kan nævnes, at brødrene i 1934 indløser et banklån for en broder, alle brødre betaler 100 kr. hver, en enkelt dog 200. I 1935 afvikler L. S. Poulsen på foreningens vegne afdøde br. Holsts bo. Gartnerjorden udstykkes og bliver til "Holsts Have". 26. april 1936 afholdes 15 års stiftelsesfest i Teknisk Skoles lokaler. 30 brødre med damer deltager i den efterfølgende middag på Rørvig kro hos br. restauratør Kai Larsen. I 1939 udbryder krigen, der også kommer til at præge foreningens liv. Privat bilkørsel stoppes, og det bliver vanskeligt for brødrene at komme til møderne i moderlogen. Det kan, som et kuriosum, fortælles, at br. Jørgensen, Fårevejle, cykler i al slags vejr til møderne. Efter besættelsen holdt man møderne privat på skift i hjemmene. I 1941 bliver det umuligt at skaffe varerne til julepakkerne, så der uddeltes i stedet rede penge. Samme år flyttedes møderne tilbage til "Vilhelm Nielsens hotel". Da foreningen kun modtager 100 kr. fra no. 40 "Kong Skjold" til foreningens 2 enker, bliver det i 1942 vedtaget at anvende gaver ondet fra enkefru Olsen (400 kr. hensat i 1928) til at forhøje tilskuddet til enkerne. I krigens sidste år med spærretid, mørklægning og sabotage, afholdtes der kun møder, når bestyrelsen indkaldte, men fra 1946 er der igen normale regelmæssige møder. En overgang overvejede man at give foreningen nyt navn. Af forslag kan nævnes: Marsk Stig, Chr. X, Isefjord m.m., men heldigvis besindede man sig og beholdt navnet "Odsing". Kontingentet var nu 10 kr. pr. kvartal. Foreningen overvejede at købe Amtstue-gården. I årene var der ret stor medlemstilgang. Det var relativt nemt at give møde i moderlogen, men fremmødet i foreningen var så ringe, at ingen efterhånden syntes, det var en god ide at opretholde møderne, så foreningen blev gjort "hvilende", vistnok i 1956, ingen ved det med sikkerhed, da protokoller mangler fra Om den sidste protokol er afleveret sammen med de øvrige til arkivet i no. 40 "Kong Skjold" og bortkommet der, eller om en Nykøbing-broder ikke har haft den sidste protokol med, bliver nok aldrig opklaret. Men efterhånden blæste nye vinde. Foreningen genopstår Som fugl Phønix genopstod af asken, således genopstod "Odsing" af ruinerne. I 1960 var der efterhånden 20 brødre i Nykøbing, alle af no. 40 "Kong Skjold". Blandt disse var politiassistent br. Herluf Willer, en meget aktiv og effektiv broder, som indkaldte til et møde på "Hotel Odsherred" den 16. juli 1963 med det formål at genoplive foreningen. 20 brødre var mødt, og man vedtog at nedsætte et udvalg bestående af: br. Herluf Willer br. Agner Petersen 7

8 br. Kristen Damborg, som skulle arbejde på sagen. 26. september 1963 var der så stiftende møde på "Hotel Odsherred". D.D.S.S. August Petersen redegjorde for en "Odd Fellow"-forenings arbejde, rituel m.m. Han fortalte, at han havde trådt sine "Odd Fellow"-børnesko i Nykøbing som medlem af den gamle forening. Nu afdøde br. ex.m. Helge Bemberg ønskede alt godt for foreningens fremtid, men gav udtryk for betænkelighed ved en fremtidig logedannelse, der ville kunne tappe nr. 40 for brødre, mens br. o.m. Satterup kun kunne se, at det ville gavne no. 40. Man enedes om, at brødrene fremover på skift skulle holde indlæg ved møderne for at knytte brødrene tættere til hinanden og evt. skabe debat. På forslag fra br. o.m. Satterup vedtog man at trække kuvertnumre til det selskabelige samvær for at undgå klikedannelse - det er en skik, vi siden har holdt i hævd. Der valgtes følgende embedsmænd: Formand: Kristen Damborg Sekretær: Herluf Willer Kasserer: Agner Petersen Allerede den 11. december 1963 foreligger storlogens godkendelse af forening og valg. Til fremtidige møder lejes Teknisk Skoles Festsal for 35 kr. pr. gang ind. varme, el og rengøring. Instituering 8. januar 1964 kl. 19,30 Institueringen fandt sted i festsalen. Der var 31 brødre, heraf 7 besøgende, tilstede. Storlogen var repræsenteret ved: Dep. storsire: D.D.S.S. August Petersen Stormarskal: Ex.m. Aksel P. Andersen. Storkasserer: o.m. Satterup. August Petersen indviede salen og indsatte embedsmændene: Formand: Kristen Damborg Sekretær: Herluf Willer Kasserer: Agner Petersen Br. fm. udnævnte følgende embedsmænd: Inspektør: Ernst Jensen Vagt: Leo Petersen Inspektør: Henning Rasmussen Kapellan: Ib Thorlacius 8

9 Efter logearbejdet var der festlig sammenkomst på "Hotel Odsherred". Herluf Willer talte for ordenen, ex.m. Helge Bemberg for foreningen og br. Agner Petersen for de brødre, der havde været med i den gamle forening. Endvidere talte D.D.S.S. August Petersen og o.m. Satterup. August Petersen overrakte som gave et bordflag, og o.m. Satterup en gæstebog fra nr. 40 "Kong Skjold". Den følgende tid bød på stor tilgang og aktivitet. Der var altid indlæg ved en broder i møderne. Foreningen fik af br. Leo Petersen et mahogni-pengeskrin til indsamling af gaver. Det blev overdraget br. Jørgensen, Fårevejle, at "bestyre" dette, hvilket han gjorde med stor nidkærhed. Fra br. Tagø nr. 7 "Union" modtog vi trykte kort med devisen, og senere fra br. Claudius Pedersen nr. 6 "Eureka" (far til fru Hanne Højbjerg, Nykøbing) nogle smukke 3-armede stager i "Jugend-stil, stager der stadig pynter i selskabslokalerne. I 1965 startede logen udflugter for byens og omegnens gamle. Disse udflugter har været arrangeret lige siden og er blevet til en løvsprings og en løvfaldstur, da ikke alle kunne "rummes" på en tur. Samme år overvejedes det at købe frk. Sørensens villa i Grønnehavestræde. Der nedsættes imidlertid et udvalg til at varetage et evt. køb eller et byggeri. Dette udvalg foreslår i januar 66 at købe "Frelsens Hærs" ejendom i Nørregade. Købet føres ud i livet i løbet af foråret. Finansieringen sker ved hjælp af en gave på kr. samt et lån, også på kr. fra storlogen, samt et banklån i "Nyk. Bank". Dette sidste lån etableredes med en kaution på kr. fra hver enkelt broder (altså ikke solidarisk hæftelse). 9. februar 1966 indsættes nye embedsmænd af D.D.S.S. Erik Christensen med ex. D.D.S.S. August Petersen som stormarskal: Formand: Herluf Willer Sekretær: Agner Petersen Kasserer: Leo Petersen Ved denne lejlighed overrækker Storrep. Aksel Svarre nr. 60 "Hammeren" en check på 760 kr. indsamlet i logen som hjælp til "Odsing" til at danne loge. Senere giver foreningens brødres hustruer 305 kr. Allerede i oktober 1965 havde man udpeget et udvalg bestående af: br. Kristen Damborg, br. Kasserer Agner Petersen, br. Carl Laursen og br. Ib Thorlacius, hvis opgave det var at forhandle sig frem til en overenskomst med vor moderloge "Kong Skjold". Moderlogens udvalg bestod af: ex. D.D.S.S. August Petersen, br. storrep. Clemen Jensen, br. u.m. Thormod Hansen og br. Kasserer Engelhard Olsen. Forhandlingsresultatet blev vedtaget af begge parter i marts 1966 og så således ud: 1. Kandidater, som "Odsing" ønsker optaget i ordenen, skal indvies i "Kong Skjold". 9

10 2. Når "Odsing" danner loge, betaler "Kong Skjold" den nye loge i overgangsgebyr 300 kr. for hver broder i 3. grad, som er indviet før l. januar 1963 og 500 kr. for senere indviede. For brødre af lavere grader end 3. betales de af disse brødre afkrævede gradegebyrer. 3. For hver "Odsing"-broder betales yderligere 50 kr. 4. Af enkefondens midler udbetales kontant kr. samt kr. i obligationer som båndlagt kapital for "Odsings enkefond. Såfremt logen senere skulle blive opløst, skal denne kapital gå tilbage til "Kong Skjold". 5. "Kong Skjold"-logen påtager sig samtlige forpligtelser for enker efter brødre, som er medlemmer af "Odsing" og "Kong Skjold", såfremt disse lever, når "Odsing" danner loge. 6. Ved en broders overgang til logen "Odsing" overføres samtlige forpligtelser for ham og hans familie til den nye loge. I juli 1966 påbegyndtes arbejdet i den nyerhvervede ejendom med frivillige brødre som arbejdskraft under ledelse af br. Peter Grønbek Andersen. Foreningen rundsender skrivelser til 22 loger med forespørgsel, om de skulle ligge inde med regalier, inventar eller andet, som de kan undvære og give som gave til vor fremtidige loge. Der var god respons, men derom i beretningen om logens historie. Efter storlogens godkendelse af foreningens overgang til loge meddeles det, at institueringen kan finde sted 21. oktober Til den fremtidige loge foretages valg således: Overmester: Herluf Willer. Undermester: Kristen Damborg. Sekretær: Ernst Jensen. Skatmester: Thiesen. Kasserer: Leo Petersen Kort efter søger 35 brødre af "Odsing" afgangskort fra "Kong Skjold" til den nye loge nr. 87 "Odsing", som vi alle håbede og troede ville gå en lys fremtid i møde, et håb som til fulde er blevet opfyldt. Valg Formand Sekretær Kasserer Jac. Maltesen N. A. Larsen P. Holst Kofoed Larsen N. A. Larsen P. Holst Kofoed Larsen Chr. Iversen Jac. Maltesen Kofoed Larsen Chr. Iversen Jac. Maltesen Chr. Iversen J. Nielsen H. P. Toftbøl Chr. Iversen J. Nielsen H. P. Toftbøl Toftbøl rejser fra byen. I hans sted vælges: Jac. Maltesen 10

11 N. A. Larsen J. Nielsen Jac. Maltesen 1926, 1927 og 1928 "hviler" foreningen Chr. Iversen J. Nielsen L. S. Poulsen Chr. Iversen J. Nielsen L. S. Poulsen Anton Hansen Hugo Schrøder Oscar Petersen Anton Hansen Hugo Schrøder Oscar Petersen Anton Hansen Hugo Schrøder L. S. Poulsen Anton Hansen Hugo Schrøder L. S. Poulsen Anton Hansen Hugo Schrøder L. S. Poulsen 1936 Ingen oplysninger Chr. Iversen Hugo Schrøder L. S. Poulsen Vald. Hansen Hugo Schrøder L. S. Poulsen Vald. Hansen Hugo Schrøder L. S. Poulsen 1940 Ingen oplysninger Hugo Schrøder Vilh. Nielsen L. S. Poulsen 1942, 43, 44, 45 Kun møder, når bestyrelsen indkalder. Ingen valg Vald. Hansen Hugo Schrøder L. S. Poulsen Vald. Hansen Vilh. Nielsen Bøgh-Nielsen Aage Nevermann Bøgh-Nielsen Arild Petersen Foreningen "hviler" Kristen Damborg Herluf Willer Agner Petersen Herluf Willer Agner Petersen Leo Petersen 11

12 Den nye Loge No. 87 "Odsing" Ved ombygningen af "Frelsens Hærs" bygning fremstod en særdeles formålstjenlig logebygning, selv om forholdene var trange. I stueetagen indrettedes en smuk logesal, kandidatværelse, garderobe og toilet. Ad en temmelig stejl og snoet trappe kom man til l. sal med selskabslokale, køkken og depot. Da etageadskillelsen ikke var dimensioneret til stor belastning, anbragte man, når mange skulle samles i selskabslokalerne, en afstivning i form af en kraftig bjælke lodret midt i logesalen fra gulv til loft. Logens egne brødre havde ydet både en stor arbejdsmæssig og en økonomisk indsats. Med rekvisitter og inventar fik vi megen hjælp fra andre loger: symbolerne fra Skive, embedsstole fra Næstved, regalier fra Grindsted, rekvisitter fra Kalundborg, ceremoni-stav i form af en hellebard fra Holbæk, et komplet sæt embedsmands-regalier fra Frederikssund, stave fra Skælskør. Konsul Beyers enke fra Holbæk skænkede altervasen (med et portræt af afdøde storsire Petrus Beyer), brødrenes hustruer: logetæppet, Herluf Willer: klokken, og Kristen Damborg: de bronzebogstaver, der blev sat på bygningens facade, og som senere blev flyttet med til den nuværende logebygning. På Nykøbing Museum fandt br. kapellan Thorlacius Odsherreds gamle segl (se afsnittet om logens segl), der indgik i "Odsings segl, og der blev med dette forlæg af br. Fåborg, Frederikssund, fremstillet en tegning til den nuværende ceremonimesterstav med seglet udført gedigent og smukt i messing øverst på staven. 12

13 Instituering 21. oktober 1967 Indvielse af bygning og instituering af embedsmændene blev foretaget af br. storsire Johs. Petersen og br. dep. storsire Edmund Melander i spidsen for storlogen. Til stede var desuden logens 36 brødre, distriktets overmestre og fra moderlogen ex. d.d.s.s. August Petersen, Storrepr.-: Clemen Jensen, Axel P. Andersen og Karl Nielsen og exmestrene Helge Bemberg og Frode Sørensen. Desuden borgmester Hans Jørgensen og politimester Arbøl. Efter ceremonien samledes gæsterne og brødrene til festmiddag på hotel "Phønix", i alt 60 deltagere. Det blev en meget festlig dag, som vi mindes med glæde og stolthed. Odsings hverdag Udadvendt arbejde: Som den første opgave inviteredes beboerne på "De gamles Hjem" og andre ældre på løvfaldstur til Rørvig med efterfølgende spisning, samvær og underholdning i selskabslokalerne. Udflugterne blev gennem årene -grundet stor tilslutning - delt i en løvsprings og en løvfaldstur. Det efterfølgende samvær måtte p.g.a. pladsmangel flyttes til det beskyttede værksteds lokaler. Fra 1980 kunne gæsterne rummes i den nye logebygning. Fra 1969 blev der ved juletid, på foranledning af br. Villum Neerup, foranstaltet indsamling af brugt tøj til Kofoeds skole. Indsamlingerne er fortsat gennem årene med flere indsamlingssteder, og tonsvis af tøj er kørt ind. De første år blev tøjet opbevaret og sorteret af br. Agner Petersen. Senere har andre brødre været indsamlere: br. Henry Sørensen, br. Hans Christensen og br. Ib Kurå. Det humanitære udvalg fik gennem mange år en god indtægt takket være br. Villum Neerup, der var lokalredaktør på "Sjællands Tidende". Avisen havde årlige juleindsamlinger til humanitære institutioner deriblandt "Odsing". Udvalget havde andre supplerende indtægter (lotterier, bankospil m.m.). Kirkekoncerter I samarbejde med menighedsrådet og med kommunal økonomisk sikkerhedsgaranti arrangeredes i 1976 julekoncert i Nykøbing kirke. Et kor fra Sorø under ledelse af Knud Vad, solosang af br. Ulf Hanssing og kirkens organist sørgede for en ypperlig oplevelse. I 1977 arrangerede logen igen julekoncert. Medvirkende var "Unge tonekunstnere" v/ Eddie Lander, Agnes Giebel med solosang og organist Juul ved orglet. Koncerten var en stor oplevelse, men for humanitært udvalg var udbyttet minimalt. Højby kirke var rammen om den næste koncert i Medvirkende var Katy Bødtker og Svend Lundvig samt kirkens organist. Koncerten gav et anseeligt underskud, som en anonym broder dækkede ind. I 1986 afholdtes julekoncerten i Rørvig sognegård. "Terpcichorus" fremførte værket: "Navidad nuestra" under ledelse af Per Larsen. Indimellem denne sydamerikanske musik oplæstes juleevangeliet. Koncerten blev optaget af Danmarks Radio, og salen var fyldt med 170 tilhørere. 13

14 Andet I 1977 gik Skt. Georgs Gildet, Ladies Cirkel, Round Table, Innerwheel, Rotary og "Odsing" sammen om at indsamle penge til et hjertestop-udstyr til montering i en ambulance. Det nødvendige beløb kom i hus, men der gik flere år, inden udstyret kunne købes og afleveres. Livet i logen 24. januar 1968 fungerede gradestaben for første gang med indvielse af 2 brødre: Erik Nielsen og Ulf Hanssing. Der blev brugt ledsagende båndmusik, for selv om vi havde fået et ældre orgel med fodbetjente bælge af br. Thorkild Petersen, havde vi endnu ingen organist. Musikanlægget blev i 1970 udskiftet med et mere moderne. Senere stillede br. Ulf Hanssing et elorgel til fri disposition, og endnu senere købte logen selv et velfungerende el-orgel. I mange år fungerede br. Ulf Hanssing som organist, indtil Kuno Højengaard tog over i I 1971 tildeltes for første gang i logens historie en eksmesterstjerne, det blev meget symbolsk til br. Herluf Willer, som havde været lokomotivet for dannelsen af både foreningen og logen. Fra loge nr. 38 "Humanitas", Nyk. f., og nr. 67 "M. C. Holm", Nyk. M., fremkom forslag om, at vore 3 loger af og til skulle afholde fællesmøder, en idé, som aldrig er blevet realiseret, men som måske fortjente at blive taget op? Efter design af br. Falle Uldal fremstilledes sølvlysestager med navnet "Odsing" samt de 3 kædeled indgraveret. Disse gives til brødre ved runde fødselsdage og lignende. Også i Falle Uldals design fik logen et nyt "altseende øje", i en mere dekorativ, abstrakt udførelse end det gamle naturalistiske. I marts 1972 indtraf det meget tragiske flystyrt ved Dubai, hvorved logen mistede br. E. C. Larsen. En af flyets piloter, som også omkom, var søn af br. Henrik Petersen. Januar 1973 institueredes lejr nr. 12 "Selandia" i Roskilde, og det blev senere af storlogen bestemt, at "Odsings patriarker skulle kaldes til "Selandia". Imidlertid har lejren samme mødedag som "Odsing", altså ville logen blive delvist affolket på lejrens mødedage, eller også måtte logen ændre mødedag. Dette sidste forslag ville logens brødre ikke acceptere, forslaget blev nedstemt. Efter langvarige og tunge forhandlinger fik Odsing så tilladelse til også fremover at lade nye patriarker blive kaldet til lejr nr. 6 "De 3 søjler". Et forslag fra Nyk.-Rørvig socialudvalg, Rotary og Set. Georgs Gildet om at købe den nedlagte Odsherred Trælasthandel til fælles brug nedstemtes i logen. Men da vi jo manglede plads og udvidelsesmuligheder, købte logen naboejendommen til logebygningen for kr. med henblik på senere sammen og ombygning. Fremkomne tegninger og forslag var imidlertid ikke tilfredsstillende, så de blev ikke ført ud i livet. Investeringen viste sig dog senere at være særdeles givtig oprettedes billedrækken af logens brødre i forværelset, som siden er ført ajour.' 1975 fik den nydannede rebekkaforening "Lærken" husly vederlagsfrit til månedlige møder. Logen modtog samme år som gave fra afdøde br. Charley Bjerregård porcelænsfiguren Smed ved ambolt. 14

15 10 års jubilæum Oktober 1977 havde logen bestået i 10 år. Medlemstallet var steget fra 36 til 68. Dagen blev fejret med festloge. Blandt gæsterne sås br. d.d.s.s. Argon Petersen, br. ex. d.d.s.s. Erik Christensen, hovedpatriark Helge Petersen og distriktets overmestre alle med fruer. Endvidere str. formand Lydia Nørgård Jensen, "Lærken", og br. o.m. Bent Jensen nr. 94 "Hertug Hans", tidligere broder hos os. Efter festlogen gik turen i bus til Strandlyst ved Vig strand, hvor festmiddagen blev indtaget. Der var mange taler og sange og en meget fin stemning. Efter dansen sluttede dagen med et storslået fyrværkeri skænket af værten, restauratør br. Carlo Jensen. Ny logebygning Efterhånden som brødrene talte 72, blev pladsmangelen akut, og da kommunen var interesseret i at købe Indre Missions hus, der var nabo til Grundtvigskskolen, blev resultatet af forhandlingerne mellem parterne, at kommunen købte vor logebygning, som så blev overtaget af Indre Mission. Logen købte derpå af kommunen en grund på Siriusvej i Industrikvarteret, men frit beliggende mod omkørselsvejen nord om byen. Grunden er på m2 til 60 kr. pr. m2. Logebygningen solgtes for kr., og nabobygningen senere for kr. Samtidig gav brødrene lånetilsagn til et obligationslån til logen på kr. rentefrit til Indløsning af obligationerne skulle begynde efter 5 år med kr. årligt. Alt dette gjorde det muligt, sammen med kreditforeningslån, at starte nybyggeriet. Ejendomsudvalget bestod af brødrene Hans Christensen, Per Schytte, Kaj Larsen, Vagn Jacobsen og Peter Grønbæk Andersen. Finansudvalget udgjordes af brødrene Åge Willumsen, Carl Olesen, Villy Randahl og Henning Isbrandtsen. Logen skylder disse 2 udvalg megen tak for dygtigt styret planlægning af byggeriet og dets finansiering. Br. Åge Willumsen tegnede den fremtidige logebygning, så den blev både formålstjenlig og smuk. Byggeriet påbegyndtes i marts 1979, og rejsegildet fandt sted kun 2 måneder senere. Mange brødre deltog i byggeriet, så man næsten undgik betalt arbejdskraft. Vi mødtes efter arbejdstid og sluttede ca. kl. 22. Ved rejsegildet blev nedlagt et grundstensdokument i forseglet blyrør. Det indeholdt tidens mønter, liste over håndværkere, fødselsdagskalender for logens brødre og byggeriets budget (ca. l million kr.). Der blev holdt taler af br. om. Villy Randahl, str. Lydia Nørgård Jensen, rebekka-foreningen "Lærken" samt borgmester Henry Jacobsen. I december 1979 var byggeriet klar til indvielse. Denne blev foretaget af br. storsire Preben O. Rasmussen i spidsen for storlogen. Efterfølgende afholdtes festloge. Ved orglet organist Juul, solosang ved br. Ulf Hanssing, recitativ ved exhp. Helge Petersen og festtale ved br. om. Henning Isbrandtsen, der specielt takkede arkitekten br. Åge Willumsen og havearkitekt Birgitte Fink (datter af br. Hans Lundsgård). Om aftenen var der arrangeret festmiddag på restaurant "Strandlyst" med 151 deltagere. 15

16 Den nye logebygning på Siriusvej På ny hverdag Første arbejdsmøde i den nye bygning oprandt 3. december Det blev vedtaget, at det ville være formålstjenligt at ansætte et bestyrerpar til at passe køkken og udlejning af selskabslokalerne m.m. Str. Mary og br. Tage Jensen blev ansat i jobbet. De fungerede til 1984,da de afløstes af Krista Hansen. Denne økonoma afløstes endelig i 1988 af vor nuværende Ulla Sørensen. Endelig i 1980 kunne det tidligere omtalte hjertestopudstyr afleveres til "Falck". Vor ceremonimester Aage Nevermann, der havde fungeret siden logens start, afløstes i 1981 af Per Schytte. Samme år installeredes et høreanlæg styret af infrarøde stråler, da der var flere brødre, der havde svært ved at følge logens forhandlinger grundet nedsat hørelse. I 1982 blev der i glædesrus over den nye bygning arrangeret mange logebesøg: nr. 9 "Andreas Holck", nr. 35 "Concordia", nr. 111 "De 5 tårne", og nr. 66 "Sorana". Der blev også udgivet en samling af deviserne for distriktets loger. I 1983 vedtoges det at hædre ældre brødre ved at arrangere reception på 75-års dagen og fremdeles hvert femte år. Året bød også på et chok for brødrene: Kommunen påtænkte at opføre en forbrændingsanstalt på nabogrunden mod vest med en 22 m høj bygning og en 40 meters skorsten. Heldigvis blev planen opgivet. I 1984 toges initiativet til virksomhedsbesøg, der startedes med besøg på de danske pelsauktioner i Glostrup. Senere har vi besøgt N. V. E., Asnæs-værket, Lundbecks medicinalfabrik i Lumsås og Nordisk Kabel og Tråd m.fl. 16

17 Forsommeren 1984 var vi inviteret på besøg i Marstallogen nr. 79 "Arrebo". Det var en weekendtur i bus med 38 deltagere ind. damer. Vi blev festligt modtaget på kajen og indkvarteret på hotel. Efter et logemøde var der selskabelig sammenkomst med middag på hotellet. Dagen efter rundtur på øen og herunder besøg på navigatørskolen. I maj 1987 kom så "Arrebo" på genvisit her. Efter logemødet var der foredrag ved br. Ib Thorlacius om Odsherred fra istiden til vore dage, og derpå samvær med middag i selskabslokalerne. Dagen efter bustur i det nordlige Odsherred, herunder besøg på marinestationen "Gniben". Frokost på Lumsås forsamlingshus nedsaltes et jubilæumsudvalg med henblik det kommende 25-års jubilæum, bestående af brødrene: Leo Petersen, Henry Sørensen, Henning Larsen. Carl Jensen, Per Schytte og Gert Nørrevang: Senere afløstes Carl Jensen grundet ny arbejdsplads af br. Mogens Larsen. Heldigvis er både nr. 87 "Odsing" og Rebekkaloge nr. 70 "Lærken" støt vokset, så nr. 87 nu tæller 87 brødre. Den plads, vi syntes, vi havde så rigelig af, da vi byggede den nye ordensbygning, er allerede blevet lidt kneben. Det har i været nødvendigt at tilføje en mindre tilbygning til depotrum og inddrage det tidligere depot i køkkenet. Et byggeri der har kostet kr. ca Tilbygningen er i træ, men fundamentet er støbt, så det senere kan bruges ved en eventuel forlængelse af selskabslokalerne.21. september 1989 tildeltes Peter Grønbæk Andersen logens første 40 års hæderstegn. Den 7. april 1992 blev vi alle rystet ved at høre om ordenens hovedsæde "Odd Fellow"-palæets brand. Br. ex. m. Einer Faldt havde 29. november 1989 i vor loge haft et indlæg om dette palæ, og han sagde bl.a.: "Byggeriet startede i 1751 og stod færdigt Til byggeriet var medgået mursten, glaserede tagsten, 510 stk. 10" pommerske fyrrebjælker m.m.m. Over indgangen blev indsat en plade, som sidder der den dag i dag, og på den er følgende indskrift: Da den nye bydel (Frederiksstaden) rejste sig med bygningen på kongens bud, opførte C. A. Berkentin på sammes opfordring dette bygningsværk for sig og sine efterkommere. Grev Berkentin fik dog ikke lov at nyde palæet ret længe, idet han døde 3 år senere. Året 1761 ramtes palæets riddersal af en brand i bjælkelaget under en kamin. Branden blev dog hurtigt slukket. Skaderne opgjordes til 2500 Rigsdaler. I året 1807 ramtes palæet af 3 bomber under englændernes terrorbombardement af København. Der blev ødelagt nogle meget kostbare rococo-spejle samt alle vinduer og en balkon. I 1892 udbrød igen brand, og bygningen led betydelig skade". Efter at palæet ikke længere blev anvendt til sit oprindelige formål: adelig beboelse, har det været brugt til mange forskellige formål: møder, foredrag, operaballer, ja sågar til industriel produktion af video-indspilninger, men mest kendt er de mange koncerter i den akustisk set enestående sal. Palæet blev overtaget af "Odd-Fellow" ordenen i Br. Faldt sluttede med: "Dette indlæg er blevet til i kærlighed til det gamle hus, og det skal være mit håb, at det må stå i endnu mange år". Vi håber alle, at det må lykkes at genopbygge palæet i dets oprindelige pragt. 17

18 Embedsvalg Ar Overmester Undermester Sekretær Kasserer Skatmester jan. Herluf Willer Kresten Damborg Ernst Jensen Leo Petersen EinerThiesen 1970/71 sept Kresten Damborg Ernst Jensen Leo Petersen Ejnar Jensen Bent Jensen 1971/73 Ernst Jensen Leo Petersen Arne Stigkjær Ejnar Jensen John Møller 1973/75 Leo Petersen Arne Stigkjær Villy R. Larsen Jacob Jensen John Møller Arne Stigkjær Villy Rand. Larsen Henning Isbra. Holger Haslund Kaj Larsen 1977/79 Villy Randahl Larsen Henning Isbrandtsen John Møller Per Schytte Gert Larsen 1979/81 Henning Isbrandtsen John Møller Henry Sørensen Per Schytte Gert Larsen 1981/83 John Møller Henry Sørensen Holger Petersen Bent Jørgensen Gert Larsen 1983/85 Henry Sørensen Holger Petersen Alex R. Jensen Bent Jørgensen Gert Larsen 1985/87 Holger Petersen Alex Rørma. Jensen Bent Andersen Jørgen Hansen Gert Larsen 1987/89 Alex Rørmann Jensen Bent Andersen Carl Jensen Jørgen Hansen Gert Larsen 1989/91 Bent Andersen Per Schytte Mogens Larsen Jørgen Hansen Bent Jørgensen Per Schytte Mogens Larsen Gert Nørrevang Jørgen Hansen Bent Jørgensen Logen Odsings segl Navnet Odsing er betegnelsen for en person, der bor i Odsherred. Det blev da det navn, en kreds af brødre valgte, da de oprettede en Odd Fellow-forening i Nykøbing Sjælland i Ordet Odsherred fortæller noget om den gamle inddeling af Danmark i herreder, en inddeling der kan spores tilbage til i al fald vikingetiden, sandsynligvis er denne inddeling endnu ældre. Herredet kan i oldtiden oprindeligt have været et religiøst område med fælles kultsted. Man ved ikke nøjagtigt, hvilke opgaver der senere påhvilede de enkelte herreder. Nogle hævder, at hvert herred skulle stille med en hærenhed, når der blev kaldt, og at herredet var den administrative enhed, centralmagten kunne trække på, når noget skulle føres ud i livet. Ud over at være en administrativ enhed var herredet med sikkerhed et juridisk område med eget ting. Herredsfogeden var den person, der stod i spidsen for herredet spec. som dommer. I kong Valdemars jordebog registreredes de herreder, der eksisterede i første halvdel af 1200-årene i alt ca. 200 ind. Sønderjylland og Skåne. Op i middelalderen mistede herredet sin militære betydning, idet man dannede større militærenheder, de såkaldte ledingen Senere, specielt med indførelsen af enevælden i 1660, dannede man større retskredse ved at slå flere herreder sammen. Dette muliggjorde en bedre aflønning af embedsmændene. I løbet af 1700-årene blev herredsfogeden foruden at være dommer også politimyndighed. Det blev ved den tid også reglen, at herredsfogeden var juridisk uddannet. Som bevis på et dokuments ægthed og juridiske gyldighed begyndte man tidligt at forsyne dokumenter med et aftryk af et seglstempel, der tilhørte den udstedende myndighed eller person, 18

19 svarende til vore dages underskrift, på et dokument. Segl kendes langt tilbage i historien; f.eks. er der fundet talrige segl fra de ældste tider i Mesopotamien, dengang som rullesegl, der blev rullet hen over den endnu våde lertavle, den tids skrivemateriale. I middelalderens dokumenter er seglet som regel presset ned i en klat voks smeltet på dokumentet eller på et bånd, der er ført igennem en spalte i dokumentets rand. I vort område er det ældste kendte segl Nykøbing Sjælland købstads fra 1519 med nymånen (Nykøbing) og fem stjerner, det våben, der nu er Nykøbings byvåben. Den ældste brug af herredsvåben fra Odsherred er fra 1610, da det blev anvendt på et dokument ved hyldesten af den valgte arveprins Christian, Chr. d. 4. s ældste søn. Han døde i øvrigt, inden han blev konge på en kurrejse til Karlsbad i det nuværende Tjekkoslovakiet i Herredsseglet fra Som det ses på billedet er herredsseglet en femtakket stjerne på en bund af bølgelinier. De fem takker på stjernen symboliserer Odsherreds 5 Odder: Ordrup næs, Sjællands Odde, Korshage, Nakkehoved og Kongsøre Nebbe. Bølgelinierne markerer det vand, der omgiver Odsherred på næsten alle sider. Tidligere afskar Lammefjorden næsten totalt Odsherred fra det øvrige Sjælland. Den landfaste forbindelse udgjordes af "Draget", en landtange bevogtet af Dragsholm. Ved roden af denne tange mod nord lå Fårevejle kirke på brinken mod fjorden. Udover den inddeling af landet i herreder, der er omtalt tidligere i artiklen, havde man en inddeling i len. Ordet betyder "overdraget myndighed". I spidsen for hvert len stod en lensmand, der var kongeligt udnævnt embedsmand. Systemet går tilbage til Valdemar Atterdags tid. Lensmanden havde dels pligt til krigstjeneste med sine mænd, dels skulle han inddrive og føre regnskab med kronens indtægter, som i det væsentligste var told og afgifter af retssager i de omgivende herreder. Da Dragsholm, formentlig på kongelig befaling, skulle have et segl, "lånte" man Odsherreds segl, som vi kender fra 1610, og omgav det med en femkant med en knop i hvert hjørne. Dette skal sandsynligvis symbolisere et borganlæg (Dragsholm). Dette segl kendes fra Efter denne tid brugte herredet denne udformning af sit segl, dog omgivet cirkelformet med teksten: Aadtz herrit seigl. På Nykøbing Museum findes en graveret kobber-plade, der stammer fra den gamle rådstue og tingstue, der blev bygget i Huset eksisterer ikke mere; det lå på den nuværende adresse Algade 18. Teksten på kobberpladen lyder på nu-dansk: "Anno 1684 er dette tinghus bygget på dette sted efter kongelig majestæts allernådigste befaling på almuens bekostning, efter at de gamle Dragsholm birk med Odsherred blev sammenføjet. At 19

20 betjenes og svare under denne ret, hvor da var rettens betjente nemlig Morten Boesen, birkedommer, og Niels Matsen, birkestingsskriver. Og gives hermed til kende, at denne indbefattede figur er en ret bemærkelse efter de originale smukke ceremonimester-stav, der foroven er prydet Odsherreds segl, som findes i fornævnte birkedommers forvaring, og hvor efterkommere det kan finde til fornøden efterretning, Da loge nr. 87 Odsing blev oprettet i 1967 var det vi bygger videre på. på denne baggrund helt naturligt at foreslå det gamle Odsherred segl som grundlag for den nye loges segl. Nu er en loges segl nødvendigvis forsynet med tekster og symboler, der afleder opmærksomheden fra det centrale, oprindelige segl. Vil man uforstyrret se det enkle Odsherred segl, kan man iagttage logens meget smukke ceremonimester stav, der foroven er prydet medd dette segl indrammet i en cirkel. Dette symbol, leder tankerne tilbage til Odsherreds fortid og til det liv, der rørte sig her engang til alt det vi bygger videre på. Henfarne slægter I landets marv Sig ej fornægte Bevar din arv. (Johs. V. Jensen). 20

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Forord. Sluttelig tak til de brødre der har påtaget sig opgaven at skrive logens historie.

Forord. Sluttelig tak til de brødre der har påtaget sig opgaven at skrive logens historie. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Odd Fellow Ordenens historie i Kalundborg... 3 Odd Fellow foreningen De Fem Tårne... 7 Indledningen.... 7 Foreningsdannelse... 8 Arbejdets gang... 10 Formandsskifte og

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 125 års jubilæum 28. april 2009 ISBN 978-87-993090-0-9 BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 1884 28. april 2009 Udgivet af Broderloge

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel Logen Excalibur af Danmark De Frie Druider Matrikel August 2014 Ordenens Loge hus. Haveselskabsvej 3 A 1823 Frederiksberg C DE FRIE DRUIDER. LOGEN EXCALIBUR Logens Embedsmænd for perioden 2014-2016 Tjensg.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere