Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14"

Transkript

1 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2013/14. Årsrapporten har følgende hovedpunkter: Omsætningen udgjorde mio. kr. svarende til en vækst på 2,3%. Omsætningen påvirkes positivt af overtagene kinesiske aktiviteter, men negativt af valutakursudvikling Same-store-sales målt på ordreindgang voksede med 1,4%. Negativ udvikling i årets første halvdel blev afløst af fremgang, specielt i 4. kvartal, da salgsfremmende initiativer slog igennem Med 40 nyåbnede butikker og 26 lukninger var franchisekæden på rekordhøje 266 brand stores ultimo regnskabsåret, bl.a. som følge af åbningen af et betydeligt antal butikker i Tyskland, USA og Asien EBIT% på -2,1% som følge af ekstraomkostninger til konceptudvikling, øget markedsføringsindsats, større hensættelser til tab på debitorer samt faldende valutakurser Årets resultat efter skat udgjorde et tab på 13 mio. kr. Investeringer i kinesiske masterrettigheder, Location Involvement, egne butikker og varelagre øgede balancesummen og gør, at egenkapitalandelen var 36,1% ultimo regnskabsåret Forbedring af arbejdskapital styrkede pengestrømme fra driften i årets sidste kvartal. Efter nettoinvesteringer på 59 mio. kr. udgjorde pengestrømme før finansieringsaktivitet -5% af omsætningen Forventning til regnskabsåret 2014/15 Under forudsætning af uforandrede markedsbetingelser og valutakurser forventer ledelsen, at BoConcept i regnskabsåret 2014/15 vil omsætte et opdateret forretningsgrundlag til at øge aktiviteten og indtjeningen. Omsætningen forventes øget med 5-8% med positive bidrag fra både same-store-sales-vækst og flere butikker. Overskudsgraden vil udgøre 2-3% drevet af omsætningsvækst, større effektivitet og færre hensættelser til tab. Investeringerne vil i de kommende år normalisere sig på niveau med afskrivningerne. Forventningerne til regnskabsåret 2014/15 er ud over stabile markedsforhold baseret på uændrede valutakurser i forhold til det aktuelle niveau. Regnskabsmeddelelse 27. juni /2014 Side 1 af 2

2 'Til trods for, at vi hele regnskabsåret gennemførte en lang række aktiviteter, der skulle øge trafikken til butikkerne, var effekten lang tid om at vise sig i salgstallene i 2013/14. Større tab på debitorer og negativ påvirkning fra valutakurser gjorde ondt værre, mens en flot stigning i samestore-sales i fjerde kvartal, åbningen af et rekordhøjt antal butikker og tilpasning af kapacitetsomkostninger trak i positiv retning,' fortæller Torben Paulin, CEO i BoConcept Holding A/S. For at imødegå udviklingen allokerede vi i året store ressourcer til at udstikke den fremtidige retning for BoConcept og fastlægge den strategi, der skal øge omsætningen pr. kvadratmeter i butikkerne. Det har vi fulgt op med store investeringer i vores forretningsgrundlag, hvor koncept, kollektion og kommunikation har fået en massiv opdatering. Samtidig har vi gennemført besparelser, reduceret ledelseslagene og styrket organisationen på vigtige områder for at opnå større effektivitet. De mange tiltag vil være fuldt implementeret, når vi i september introducerer vores nye 2015-kollektion. Derfra handler det om at omsætte den opdaterede platform til resultater i form af stigende omsætning og øget indtjening. Det er alene på de parametre vi i 2014/15 vil definere vores succes,' slutter Torben Paulin. Generalforsamling Der afholdes generalforsamling i BoConcept Holding A/S onsdag den 27. august kl på selskabets hovedkontor på Mørupvej 16, Herning. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 16. juli For yderligere oplysninger kontakt venligst CEO Torben Paulin eller CFO Hans Barslund på tlf BoConcept Holding A/S Viggo Mølholm Bestyrelsesformand Torben Paulin CEO Regnskabsmeddelelse 27. juni /2014 Side 2 af 2

3 CVR no ÅRSRAPPORT

4 KORT OM BOCONCEPT BoConcept er et globalt brand og en international møbelretailkæde placeret i den øvre del af 'Affordable Luxury'-segmentet. Vores vision er at gøre BoConcept til det førende brand inden for urban indretning. Med 'We make the most out of your space' som løfte differentierer vi os fra konkurrenterne i et samlet koncept, der forener en moderne, funktionel og fuldt koordineret kollektion med en unik personlig indretningsservice. Det hele samles af én global kommunikationsplatform og et butikskoncept, der understreger mulighederne for individuelle løsninger. eller akkvisitive væksttiltag, tilbagebetales overskydende likviditet til aktionærerne. VÆKST I SAME-STORE-SALES 5,0% 4,7% Kollektionen sælges via en butikskæde med 266 BoConcept Brand Stores og 47 BoConcept Studios på 60 markeder over hele verden. Butikkerne ejes og drives af franchisetagere, mens BoConcept er forretningsudvikler, eneleverandør og international distributør til franchisekæden. Vores forretningsmodel og kernekompetencer dækker hele værdikæden fra design, over branding og markedsføring, til produktion og supply chain mod driftsoptimering og uddannelse af salgspersonalet i butikkerne. 1,0% 2009/ / /12 2,5% 2012/13 1,4% 2013/14 Lønsom vækst gennem eksekvering BoConcepts mål er lønsom vækst, der øger værdiskabelsen. Vores 'asset-light'-forretningsmodel baseres på udstrakt brug af sourcing og et stærkt fokus på effektivitet i alle led i værdikæden. Når omsætningen stiger, kan vi derfor opnå en betydelig marginal merindtjening og et højt cash flow uden at foretage store anlægsinvesteringer. Strategien er funderet i tre overordnede temaer, som er de væsentlige value drivers i vores forretningsmodel: at skabe vækst i same-store-sales at ekspandere franchisekæden at udnytte høj produktivitet og effektivitet til at opnå skalafordele BoConcepts strategi skal sikre en målrettet indfrielse af brandets og konceptets fulde vækstpotentiale, så selskabets langsigtede målsætning om en betydelig stigning i indtjening og afkast kan realiseres. Med en ikke-kapitalintensiv forretningsmodel tilstræber BoConcept en normaliseret egenkapitalandel på 40-50% over en konjunkturcyklus med mulighed for kortsigtede udsving. Er egenkapitalandelen mindst på niveau med den langsigtede målsætning, og investeres pengestrømme og likviditet ikke i organiske ANTAL BOCONCEPT BRAND STORES / / / /13 EBIT% OG CASH FLOW/OMS. 9% /14 1% 4% 0% 4% 3% 2% 2% Same-store-sales Same-store-sales er udtryk for den årlige vækst i ordreoptaget i en brand store, som har været i kæden i minimum 13 måneder, og som anvender koncernens Axapta-system. 2009/ / / /13-2% -5% 2013/14 EBIT% Cash flow/oms.

5 INDHOLD BERETNING Kort om BoConcept 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle hovedpunkter 5 Forord 7 Ledelsesberetning 8 Regnskabsudvikling 2013/14 14 Risikostyring 22 Ledelsesforhold 26 Investor relations 28 Social ansvarlighed 30 Bestyrelse og direktion 32 PÅTEGNINGER Ledelsens regnskabspåtegning 34 Den uafhængige revisors påtegning 35 REGNSKAB, KONCERN Anvendt regnskabspraksis 36 Resultat- og totalindkomstopgørelse for koncernen 43 Balance for koncernen 44 Egenkapitalopgørelse for koncernen 46 Pengestrømsopgørelse for koncernen 47 Noter for koncernen 49 REGNSKAB, MODERVIRKSOMHED Resultatopgørelse for modervirksomheden 69 Balance for modervirksomheden 70 Egenkapitalopgørelse for modervirksomheden 71 Noter for modervirksomheden 72

6 HOVED- OG NØGLETAL 2013/ / / / /10 Resultatopgørelse i mio. kr. Omsætning 1.049, , , ,1 910,2 Bruttooverskud 448,8 442,9 451,6 421,4 371,2 Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) 15,6 51,3 75,5 71,9 51,1 Resultat af primær drift (EBIT) -21,7 19,5 36,7 35,1 12,7 Finans, netto -2,0-2,1 2,8-4,9-3,1 Resultat før skat og minoritetsinteresser -23,7 17,4 39,6 30,2 9,6 Resultat efter skat -12,8 11,3 25,6 19,7 5,3 Balance i mio. kr. Langfristede aktiver 249,2 240,2 244,7 251,6 260,1 Kortfristede aktiver 332,6 292,1 296,9 256,0 249,9 Balancesum 581,9 532,3 541,6 507,6 510,0 Egenkapital 210,3 228,0 224,9 199,7 183,6 Rentebærende gæld 128,2 74,7 86,8 109,2 132,0 Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet 5,0 55,2 53,1 32,6 106,4 Pengestrøm til investeringsaktivitet -59,4-31,9-21,2-29,0-28,7 Heraf til investering i materielle aktiver -28,4-16,5-10,2-4,2-11,1 Pengestrøm før finansieringsaktivitet -54,5 23,4 31,9 3,7 77,7 2013/ / / / /10 Nøgletal Overskudsgrad (EBIT%) -2,1 1,9 3,6 3,5 1,4 Afkastningsgrad -3,9 3,6 7,0 6,9 2,5 Pengestrømme i % af omsætningen -5,2 2,3 3,1 0,4 8,5 Nettoarbejdskapital i % af omsætningen 8,9 9,0 9,6 9,3 5,9 Overskud pr. 10 kr. aktie Egenkapitalens forrentning -5,9 5,0 12,0 10,3 3,2 Egenkapitalandel, % 36,1 42,8 41,5 39,3 36,0 Indre værdi pr. 10 kr. aktie Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids / / / / /10 Aktierelaterede nøgletal Aktieudbytte, mio. kr. 0,0 0,0 5,7 5,7 0,0 Børskurs, ultimo Aktiekapital, mio. kr. 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 Kurs/indre værdi 1,3 1,4 1,4 2,4 3,3 Price/earning ratio, ultimo - 27,8 12,5 24,7 113,3 Nøgletallene er beregnet efter Den danske Finansanalytikerforenings 'Anbefalinger og Nøgletal 2010'. 4 BoConcept - Årsrapport 2013/14

7 FINANSIELLE HOVEDPUNKTER FRA BOCONCEPT HOLDING A/S' ÅRSRAPPORT 2013/14 REGNSKABSUDVIKLING Omsætningen udgjorde mio. kr. svarende til en vækst på 2,3%. Omsætningen påvirkes positivt af overtagne kinesiske aktiviteter, men negativt af valutakursudvikling Same-store-sales målt på ordreindgang voksede med 1,4%. Negativ udvikling i årets første halvdel blev afløst af fremgang, specielt i 4. kvartal, da salgsfremmende initiativer slog igennem Med 40 nyåbnede butikker og 26 lukninger var franchisekæden på rekordhøje 266 brand stores ultimo regnskabsåret, bl.a. som følge af åbningen af et betydeligt antal butikker i Tyskland, USA og Asien EBIT% blev realiseret med -2,1% som følge af ekstra omkostninger til konceptudvikling, øget markedsføringsindsats, større hensættelser til tab på debitorer samt faldende valutakurser Årets resultat efter skat udgjorde et tab på 13 mio. kr. Investeringer i kinesiske masterrettigheder, Location Involvement, egne butikker og varelagre øgede balancesummen og gjorde, at egenkapitalandelen var 36,1% ultimo regnskabsåret Forbedring af arbejdskapital styrkede pengestrømme fra driften i årets sidste kvartal. Efter nettoinvesteringer på 59 mio. kr. udgjorde pengestrømme før finansieringsaktivitet -5% af omsætningen FORVENTNINGER Under forudsætning af uforandrede markedsbetingelser og valutakurser forventer ledelsen, at BoConcept i regnskabsåret 2014/15 vil omsætte et opdateret forretningsgrundlag til at øge aktiviteten og indtjeningen. Omsætningen forventes øget med 5-8% med positive bidrag fra både same-store-sales-vækst og flere butikker. Overskudsgraden vil udgøre 2-3% drevet af omsætningsvækst, større effektivitet og færre hensættelser til tab på debitorer. Investeringerne vil i de kommende år normalisere sig på niveau med afskrivningerne. Forventningerne til regnskabsåret 2014/15 er ud over stabile markedsforhold baseret på uændrede valutakurser i forhold til det aktuelle niveau. GENERALFORSAMLING Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2013/14 ikke udbetales udbytte. BoConcept - Årsrapport 2013/14 5

8 Cenova-sofaen er et modulært koncept, som kan sammensættes, så det passer perfekt til kunden og kundens hjem 6 BoConcept - Årsrapport 2013/14

9 MÅLRETTET EKSEKVERING AF OPTIMERET FORRETNINGSGRUNDLAG For at skabe rammerne for eksekvering af strategien har vi foretaget store investeringer i vores forretningsgrundlag i 2013 og Vi har skabt en 2015-kollektion, som for 60% vedkommende består af nye eller opdaterede produkter. Vi udruller næste generation af butikslayout, der sætter fokus på vores koncepttilgang, og vi introducerer en helt ny kommunikationsplatform, der gennem virkelige historier og personlige oplevelser adresserer, hvilken forskel vi gør for vores kunder. Derudover har vi i jagten på større effektivitet og eksekveringsevne reduceret ledelseslagene i organisationen og styrket den på vigtige indsatsområder. Nye stærke ressourcer er således blevet tilført produktvikling, distribution, marketing og business development, hvor sidstnævnte både skal sikre fokus i butiksåbningerne og reducere tab på udfordrende butikker via målrettede handlingsplaner. Regnskabsåret 2013/14 udviklede sig ikke som ventet for BoConcept. Til trods for, at vi hele året gennemførte en lang række aktiviteter, der skulle øge trafikken til butikkerne, var effekten lang tid om at vise sig i salgstallene. Større hensættelser til tab på debitorer og negativ påvirkning fra valutakurser gjorde ondt værre. Derfor var en flot stigning i same-storesales i fjerde kvartal, åbning af et rekordhøjt antal butikker og tilpasning af kapacitetsomkostninger ikke nok til, at vi nåede vores oprindelige finansielle målsætninger, hvilket var utilfredsstillende. Opdateret strategi og forretningsgrundlag på basis af kundernes behov I lyset af udviklingen brugte vi i regnskabsåret 2013/14 mange kræfter på at skabe et bedre udgangspunkt for at øge vores performance. Indledningsvis gennemførte vi en stor global kundeundersøgelse, som kortlagde, hvorfor vores kunder synes, vores brand og koncept er fantastisk. Resultatet har hjulpet til at udstikke den fremtidige retning for BoConcept og fastlægge den strategi, der skal øge omsætning pr. kvadratmeter i butikkerne og dermed forbedre butikkernes og vores indtjening. Et hovedelement i strategien er at styrke budskabet om, hvordan BoConcept gennem funktionelle og personlige indretningsløsninger leverer sin unikke kernekompetence 'we make the most out of your space'. Eksekvering og øget indtjening som eneste succesparametre Det opdaterede forretningsgrundlag bestod med stor succes sin første test, da vi i maj 2014 på årets BiC (BoConcept inspiration Camp) præsenterede franchisetagerne for vores nye butikskoncept, kollektion og kommunikation. Netop nu forberedes de sidste elementer til den anden store test; udrulningen til kunderne i forbindelse med lanceringen af 2015-kollektionen til september. Ved den lejlighed drejer vi samtidig organisationens fokus fra udvikling og klargøring til implementering og eksekvering. Vi har med hårdt arbejde og store investeringer i regnskabsåret 2013/14 etableret et nyt udgangspunkt for at skabe vækst og fremgang i BoConcept. Nu handler det om at høste frugterne ved at omsætte den opdaterede platform til resultater i form af stigende omsætning og øget indtjening. Det er alene på de parametre, vi i 2014/15 vil definere vores succes. Torben Paulin Koncernchef & CEO BoConcept - Årsrapport 2013/14 7

10 HOVEDBEGIVENHEDER I 2013/14 I EN PERIODE PRÆGET AF SVÆRE AFSÆTNINGSBETINGELSER SPECIELT I EUROPA VAR REGNSKABSÅRET 2013/14 KENDETEGNET VED HÅRDT ARBEJDE FOR AT STYRKE VÆKST- OG INDTJENINGSFORUDSÆTNINGERNE I BUTIKKER OG KONCERN. Høj markedsføringsaktivitet og et verdensnavn til Effect-kollektionen 2013/14-kollektionen blev lanceret gennem en imageskabende kampagne med stærk attitude, der differentierede brandet fra konkurrenterne, og en ny hjemmeside, som skal kvalificere trafikken til butikkerne yderligere. Kollektionens entry-priser blev fastholdt, mens nyhedsandelen på 20% var størst i den øverste del af prisspektret. Ved 2014-Effect-kollektionen, fusion, indgik BoConcept et eksklusivt samarbejde med det japanske designstudio nendo og dets grundlægger Oki Sato. Kollektionen og designsamarbejdet med en af tidens mest indflydelsesrige møbeldesignere gav stor international opmærksomhed i designmedier. Markedsføringsaktiviteterne har gennem hele året været høje, og BoConcept har fortsat støtten til regional markedsføring for at øge kendskabet til brandet og styrke trafikken til butikkerne på hovedmarkederne. Udrulning af ny ledelsesstrategi og store investeringer i konceptudvikling Siden sommeren 2013 har ledelsen arbejdet intensivt med at udvikle koncernens strategi og skabe grundlaget for en væsentlig styrkelse af aktivitetsniveauet i franchisekæden. Det har medført en omfattende opgradering af alle elementer i værdikæden, som lanceres i forbindelse med 2015-kollektionen i september Samtidig har BoConcept implementeret en performance-orienteret ledelsesstrategi, som med målrettet træning, motivering og feedback sætter den globale organisation i stand til at indfri langt mere ambitiøse mål for samestore-sales og effektivitet end tidligere. Opkøb i Kina styrker brand og performance BoConcept tilbagekøbte 1. maj 2013 de kinesiske masterrettigheder. Samtidig etablerede BoConcept et 85%-ejet datterselskab med ni egne butikker og seks franchisebutikker samt organisation til at håndtere distribution, support og udvikling af butikker. Investeringen i Kina har givet kontrol, fokus og ressourcer til at accelerere performance og franchiseekspansion på et marked, der indeholder betydeligt vækstpotentiale for internationale møbelbrands. Markedsorganisationens målrettede udrulning af det fulde koncept har betydet, at salget i egne butikker og franchisebutikker er stigende, og at pipelinen løbende tilføres nye projekter. Markant tilgang af nye butikker Med 40 nyåbnede brand stores og en nettotilgang på 14 butikker har ekspansionen af butikskæden sat ny rekord i regnskabsåret 2013/14. Åbningerne sammensætter sig med 33 franchiseåbninger, heraf otte alene i Tyskland, og syv egne butikker. Investeringerne i egne butikker, først og fremmest i Kina og Japan, har medvirket til at styrke koncept, position og branding kraftigt. Location Involvement-programmet er blevet tilbudt som delvis finansieringskilde til etableringen af 11 franchisebutikker i regnskabsåret. Flest i begyndelsen af året og færre i anden halvdel, hvor BoConcept primært har fungeret som garantistiller for bankfinansiering. Enkeltsager påvirker hensættelser negativt Mens hensættelser til tab på tilgodehavender de seneste to år har udgjort ca. 2% af omsætningen, steg de i regnskabsåret 2013/14 til 3,6%. Det skyldes tre forhold; for det første påvirkes et stigende antal butikker af, at same-store-sales de sidste par år har været negativ. Den udeblevne vækst har betydet, at den dårligst performende del af franchisetagerne har fået det stadig vanskeligere, hvilket har øget debitordagene og reduceret den samlede sundhedstilstand i kæden. For det andet blev kreditprincipperne opstrammet i USA efter overførslen af økonomiansvaret til hovedkontoret i Danmark. Og for det tredje har hensættelserne i regnskabsåret 2013/14 været negativt påvirket af enkelte større sager. Foruden de store investeringer i at øge den fremtidige samestore-sales gennem udrulning og kommunikation af det nye koncept og kollektionsopdateringen, får en nyetableret business development-afdeling en nøglefunktion i at styrke kriseramte butikker og reducere hensættelserne. Aktiv support og målrettet udarbejdelse af handlings- og opfølgningsplaner skal sikre, at konkrete finansielle og driftsmæssige udfordringer imødegås og løses i den enkelte butik med den eksisterende franchisetager eller en ny, hvis den oprindelige ikke magter at realisere potentialet. Fokus på salg og ekspansion med ny organisering For at understøtte koncernens performance-drevet ledelsesstrategi gennemførte BoConcept i februar 2014 en større omstrukturering, som har gjort retailorganisationen fladere og lederne direkte ansvarlige for optimering af salgsperformance. Samtidig er det strategiske fokus på butiksekspansion blevet flyttet til business development-afdelingen for at sikre momentum i kædeudvidelsen. De restruktureringer, omorganiseringer og tilpasninger af øvrige kapacitetsomkostninger, som er gennemført siden maj 2013, vil samlet have en helårseffekt på koncernens EBIT på ca. 28 mio. kr. Større effektivitet i supply chain og distribution Flytningen af distributionscenteret i USA til en ekstern part blev afsluttet i efteråret Det har reduceret distributionsom- 8 BoConcept - Årsrapport 2013/14

11 kostningerne og stabiliseret leveringsforholdene efter en tid med driftsforstyrrelser og forsinkelser. I de fortsatte bestræbelser på at optimere supply chain blev sourcingkontoret i Dongguan (Kina) endvidere lukket i februar 2014 og aktiviteterne samlet i Shanghai (Kina). Ny bestyrelse med stor retailerfaring og handlekraft Tre medlemmer af bestyrelsen i BoConcept Holding A/S meddelte i oktober 2013, at de ønskede at udtræde som følge af uenighed om tilpasning af den fremtidige strategi. På en ekstraordinær generalforsamling i november 2013 indvalgtes Peter Thorsen, Henrik Burkal og Preben Bager enstemmigt som nye bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra BoConcept Holding A/S og med forudgående støtte fra en række større, eksterne aktionærer. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Viggo Mølholm som formand og Peter Thorsen som næstformand. Hele reolsortimentet udskiftes i 2015 med tre nye linjer, der alle byder på smukke og smarte detaljer og uendeligt mange muligheder for at løse forskellige opbevaringsbehov BoConcept - Årsrapport 2013/14 9

12 OPDATERET KONCEPT STYRKER VÆKSTFORUDSÆTNINGER BOCONCEPT HAR I 2013 OG 2014 INVESTERET MASSIVT I UDVIKLING OG REVITALISERING AF KONCEPT, OPBYGNING AF NY KOLLEKTION, ÅBNING AF BUTIKKER, LEDERUDDANNELSE OG STØRRE EFFEKTIVITET. REGNSKABSÅRET 2014/15 ER DEDIKERET TIL AT SIKRE EN SUCCESFULD UDRULNING AF TILTAGENE, SOM SKAL SKABE FUNDAMENTET FOR FREMTIDENS BOCONCEPT OG SIKRE VÆKST I OMSÆTNING OG INDTJENING. BoConcepts strategi skal sikre en målrettet indfrielse af brandets og konceptets fulde vækstpotentiale, så selskabets langsigtede målsætning om en betydelig stigning i indtjening og afkast kan realiseres. Forretningsmodellen er gennem sourcing og stordriftsfordele i produktudvikling, markedsføring, support og administration indrettet, så vækst i omsætningen kan generere et marginalt indtjeningsbidrag på over 25% (EBIT-niveau). Væksten er ikke kapitalkrævende, og selskabet har fastsat en målsætning om en langsigtet egenkapitalandel på 40-50%. Strategien omsættes til handling og resultater via tre spor; øget same-store-sales, styrkelse og udvidelse af franchisekæden samt større skalafordele gennem høj effektivitet og produktivitet. Vækst i same-store-sales Vækst i butikkernes same-store-sales er et centralt succesparameter, der afspejler BoConcepts evne til at vinde markedsandele og øge indtjeningen i franchisekæden. Det taktiske og operationelle fokus er på udrulning af salgsfremmende tiltag, der styrker kendskabet til brand og koncept, øger trafikken til butikkerne og giver kunderne en unik service og shoppingoplevelse. Vækst i samestore-sales Udvikling af salgsfremmende tiltag LANGSIGTET MÅLSÆTNING REALISERE BETYDELIGT VÆKST- OG INDTJENINGSPOTENTIALE STRATEGISKE SPOR Ekspansion af kæde Øge kendskab til brand Styrkelse af effektivitet Udvikling af kæde på nye og eksisterende markeder Styrkelse af opstartssupport Styrkelse af produktudvikling og sourcing BoConcepts kollektion er designet til at ramme den stilbevidste målgruppes efterspørgsel efter møbler, der viser god smag, er fleksible og koordinerede og som fremfor alt optimerer den begrænsede plads, der er i et moderne, urbant hjem. Til at optimere salget af kollektionen, har BoConcept udviklet en kommunikationsplatform, der differentierer BoConcept fra konkurrenterne. Implementering af Multi Channel Retail (MCR) Færre lukninger og hensættelser Implementering af nyt ERP Ekspansion af franchisekæden En afgørende forudsætning for at realisere BoConcepts globale vækstpotentiale er en udvidelse af franchisekæden. Det styrker kendskabet til brandet samt sikrer synergier og kapitalisering på markedsføring, distribution og administration. Breakthrough ledelsesstrategi Business development-afdelingen har, støttet af de lokale markedsorganisationer, ansvaret for åbning af og åbningssupport til nye butikker i franchisekæden. BoConcept søger aktivt nye franchisetagere og udvikler partnermodeller, træningsprogrammer og finansielle løsninger, der muliggør en hurtig ekspansion. Målrettede handlingsplaner og en struktureret tilgang til økonomisk udfordrede butikker skal sikre tilgodehavender og reducere antallet af lukninger. FORRETNINGSGRUNDLAG OPTIMERING AF KONCEPT, KOLLEKTION, KOMMUNIKATION, BUTIKSPERFORMANCE, SOURCING OG DISTRIBUTION 10 BoConcept - Årsrapport 2013/14

13 Skalafordele gennem højere effektivitet BoConcepts skal sikre en konkurrencedygtig forretnings- og omkostningsplatform gennem optimering af administration, supply chain og distribution. Sourcing gør, at kapaciteten i det eksisterende produktions- og distributions-set-up er dimensioneret til at håndtere den langsigtede vækst. Et højere indtjeningsbidrag skabes desuden via outsourcing af en større del af lageraktiviteten samt optimering af produktudviklingen, så der opnås højere kvalitet, større leveringssikkerhed og bedre time-to-market. Endelig gennemfører BoConcept løbende tilpasninger af kapacitetsomkostninger for at sikre en øget produktivitet. REVITALISERET KONCEPT OG FORRETNINGSGRUNDLAG KLAR TIL LAUNCH Efter en årrække med markedsmæssige udfordringer og intensiveret konkurrence igangsatte BoConcept i 2013 en strategisk proces, der skal øge hele franchisekædens omsætning pr. kvadratmeter og dermed koncernens indtjening. Processen baseres på en stor international kundeundersøgelse, der har givet et unikt indblik i kundernes opfattelse af BoConcept og de muligheder, koncept og brand giver i forhold til den globale målgruppe. På den baggrund er der i 2013 og 2014 investeret i en omfattende opdatering af hele værdikæden fra koncept, kollektion og kommunikation til support, produktudvikling og back-office. Den nye platform udrulles kommercielt med lanceringen af 2015-kollektionen. Det samme BoConcept bare bedre BoConcepts brand er allerede stærkt. Men kendskabet til den funktionalitet, tilpasningsevne og indretningsrådgivning, der er forbundet med konceptet, er ikke stort nok. Det har BoConcept nu iværksat en proces, der vil ændre. For at understrege BoConcepts unikke karakteristika opdateres hele butikskonceptet, så indretningen tydeligere kommunikerer de individuelle muligheder, konceptet giver, samt fremhæver den personlige service og Interior Decoration-funktion, der er et helt centralt og unikt salgsværktøj for BoConcept. BoConcept Holding A/S BoConcept A/S * ** TCR Ltd. 1 brand store BoConcept North America, Inc.* BoConcept Japan K.K* 8 brand stores BC Design A/S 2 brand stores BC Design Odense A/S 1 brand store BC Design Århus A/S 1 brand store BC Design København A/S 1 brand store BoConcept Iberica S.L. BC Design Beaugrenelle S.a.r.l. - 1 brand store Pamaer AB 1 brand store BoConcept Stockholm AB 1 brand store BoConcept Hong Kong Ltd. BC Design Holding Ltd. *** BoConcept Germany GmbH BoConcept France S.a.r.l BoConcept Furniture Trading (Shanghai) Co., Ltd. * ** *** Distributionsenhed Produktionsenhed 85% ejerandel BoConcept Retail China Ltd. 9 brand stores BoConcept ECI S.L. 2 brand stores Tyson Corner LLC BoConcept DC LLC BoConcept Franchise Inc. BoConcept USA Inc. BoConcept - Årsrapport 2013/14 11

14 Størstedelen af kollektionen opdateres og udskiftes I 2015-kollektionen opdateres eller udskiftes 60% af produkterne. Hele reolsortimentet udskiftes med tre nye linjer i et tværgående koncept, som er koordineret i størrelse og design, hvilket er helt unikt. Reolerne introduceres også i nye farver. På polsterdelen omfatter nyhederne to nye lænestole og tre nye sofadesigns. Samtidig udskiftes hele stof- og læderkollektionen med nye farvepaletter, bedre finish og egenudviklede kvaliteter, som øger value for money betragteligt. I Sleeping introduceres nye sengerammer og systemer, som kan koordineres med det øvrige plademøbelsortiment, og i Dining lanceres et helt nyt stolekoncept, ligesom spisebordskollektionen udvides med nye produkter og langt flere kombinationsmuligheder. Accessories-strategien ændres, så en mindre basiskollektion suppleres af fire årlige opdateringer for at give plads til sæsonspecifikke varer, der kan skabe fornyelse og trafik. Tilføjelse af produktområde Med den nye kollektion har BoConcept tilføjet et nyt område til sin eksisterende produktpalette. Den formelle del af kollektionen udvides i den øvre del af prisspektret, hvor målgruppen ofte anvender indretningskonsulenter i deres indkøb. Helt ny kommunikationsplatform Kommunikationsstrategien fornyes fuldstændig med kollektionen på baggrund af det nye brand promise: 'We make the most out of your space' og pay-off'et 'It's not a product - It's a concept', som flytter BoConcepts value proposition. Kommunikationen vil være direkte involverende. I markedsføring, på hjemmeside og i butikkerne baseret på virkelige kundecases, som understreger, hvordan BoConcepts kunder oplever og bruger konceptet. For at forstærke den personlige oplevelse har BoConcept indrettet tre lejligheder i New York, Dubai og Berlin, som kunder kan leje eller vinde et ophold i og herved teste konceptet og dets muligheder i sin fuldstændighed. Optimerede produktionsprocesser og supply chain Som led i konceptopdateringen er også udviklingsprocesser og supply chain sammen med leverandører blevet analyseret for at identificere muligheder, der kan optimere salgsperformance. Det har bl.a. reduceret kompleksiteten i polsterproduktionen og skabt mulighed for at reducere eller nedbringe produktionstid og omkostning og dermed gjort produkterne mere kommercielle. Samtidig har det frigivet ressourcer til at introducere nye funktioner, f.eks. sofaer med elektriske justeringsmuligheder, som er meget efterspurgt i de højere prisniveauer. Eksekvering har topprioritet det kommende år En succesfuld udrulning af det revitaliserede koncept, hvor investeringerne omsættes til stigende omsætning og indtjening, får ledelsens fulde fokus i regnskabåret 2014/15. Forberedelserne til den kommercielle lancering i september har været i gang hele regnskabsåret og omfatter opbygning af lagre, indretning af butikker, forberedelse af kampagner og opdatering af salgsmaterialer. I kombination med koncernens nye breakthrough-ledelsesstrategi og en markant styrkelse af Carlton-sofa i moderne fløjlsagtigt stof med et gyldent skær 12 BoConcept - Årsrapport 2013/14

15 The BoConcept Brand OUR BRAND PROMISE Our promise to everyone around us We make the most out of your space OUR PURPOSE The big singular reason why we are here When it comes to style, function and customisation, we make the most out of our customers' space Interior Decoration-konceptet forventes de betydelige tiltag at generere et stærkt vækstmomentum de kommende år. Den nyetablerede business development-afdeling vil arbejde på at styrke pipelinen og dens kvalitet yderligere, så det høje antal nyåbninger kan fortsætte. Et væsentligt fokusområde er udvikling af en ny opstartsmodel, hvor franchisetagerne følges helt tæt det første år for at sikre optimale forudsætninger for en økonomisk, succesfuld butik. Et andet fokusområde er at reducere antallet af lukninger og nødlidende butikker, så hensættelser til tab nedbringes. Endelig skal det sikres, at synergierne fra besparelsesprogrammerne i regnskabsåret 2013/14 øger indtjeningen og pengestrømmene. Forventninger til vækst i omsætning og indtjening i regnskabsåret 2014/15 Omsætning forventes at stige med 5-8% med positive bidrag fra både same-store-sales-vækst og flere butikker. Overskudsgraden vil udgøre 2-3% drevet af omsætningsvækst, større effektivitet og færre hensættelser til tab. OUR COMPETENCES What we do better than the others Our insight into urban living makes us able to design furniture and create homes that make the most of our customers interiors both when it comes to personal style ambitions and best use of space OUR BRAND SOUL The most singular way to describe our brand Designing urban life OUR VISION What we want to achieve To make BoConcept no. 1 brand within urban interiors OUR MISSION What we do to achieve our vision Through passionate and persistent performance we make customized, coordinated and functional design furniture accessible to the urban-minded shopper OUR CORE VALUES How we always act 1: Respect! always show you care 2: Think Smarter always look for the better solution 3: Play the Team always use your freedom responsibly 4: Love City Life always know what's going on OUR PAY OFF Our promise and idea expressed in one single-minded, differentiating and impactful manner Urban Danish Design Since 1952 BoConcept - Årsrapport 2013/14 13

16 REGNSKABSUDVIKLING 2013/14 SKUFFENDE OMSÆTNINGSUDVIKLING I STARTEN AF ÅRET BLEV AFLØST AF VÆKST I 4. KVARTAL 2013/14. INDTJENING OG PENGESTRØM AFSPEJLEDE ET ÅR MED STORE INVESTERINGER I DET FREMTIDIGE VÆKSTGRUNDLAG, FALDENDE VALUTAKURSER OG STØRRE HENSÆTTELSER TIL TAB PÅ DEBITORER. BoConcepts omsætning udgjorde 267 mio. kr. i 4. kvartal 2013/14 og steg dermed 6,4% i forhold til sidste år. Korrigeret for negativ valutakurspåvirkning fra USD og JPY var omsætningsvæksten i årets sidste kvartal 9,1%, hvilket var tilfredsstillende, efter afsætningen de tre første kvartaler var under budget. Omsætningsudvikling (mio. kr.) 4. kvartal År til dato Realiseret 2012/13 250, ,1 Valutaeffekt -6,5-39,5 Nettoudvikling i brand stores 23,5 67,6 Nettoudvikling i studios -0,8-4,7 Realiseret 2013/14 266, ,5 I regnskabsåret 2013/14 realiserede BoConcept en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. året før. Væksten på 2,3% er på linje med de seneste udmeldte forventninger, jf. meddelelse 4/2014 af 10. marts 2014, men under det oprindeligt forventede. Det tilskrives primært to forhold; for det første blev den negative valutakurspåvirkning større end oprindelig forudsat. Korrigeret for den samlede valutakurspåvirkning var væksten således 6,1%. For det andet var omsætningen til brand stores (ekskl. Kina) mindre end budgetteret ved årets start. Meromsætningen fra de tilkøbte butikker i Kina udgjorde som forventet i alt 38 mio. kr. Vanskeligheder på hovedmarkeder afløst af stabilisering og moderat fremgang Vækstmarkederne i Latinamerika og Asien viste i regnskabsåret 2013/14 flot fremgang, mens aktivitetsniveauet i BoConcepts butikskæde på hovedmarkederne var præget af usikkerhed og lav trafik. Mod regnskabsårets slutning forbedredes situationen dog, og Europa viste for første gang i regnskabsåret fremgang i 4. kvartal. OMSÆTNING (LTM) I MIO. KR kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 2011/ / /14 Med et omsætningsfald på ca. 7% var aktiviteten i butikkerne i Frankrig i regnskabsåret 2013/14 negativt påvirket af vanskelige markedsbetingelser forårsaget af en hårdere finanspolitisk kurs og deraf følgende lav forbrugertillid. Resultatet var en drastisk nedgang i trafikken, som førte til aggressiv priskonkurrence på hele markedet. Som modtræk allokerede BoConcept sammen med franchisetagerne flere ressourcer til markedsføring og iværksatte i efteråret en stor kampagneaktivitet. Det styrkede i 2. halvår 2013/14 afsætningsbetingelserne og skabte vækst i same-store-sales. BoConcepts omsætning i Tyskland var i regnskabsåret præget af fremgang båret af åbningen af et stort antal nye butikker. Også i Tyskland supporterede BoConcept markedsføringsindsatsen for at skabe trafik. Til trods herfor har same-storesales gennem hele perioden været under pres, bl.a. præget af generel tilbagegang i efterspørgslen efter langvarige forbrugsgoder. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. OMSÆTNINGSUDVIKLING I REGIONER OG PÅ UDVALGTE HOVEDMARKEDER (Mio. kr.) 2013/14 4. kv. 2012/13 4. kv. Indeks 2013/ /13 Indeks Europa 171,2 165,0 103,8 635,4 654,7 97,1 Frankrig 48,7 45,4 107,3 152,4 163,6 93,2 Tyskland 34,3 27,7 123,8 128,7 112,0 114,9 Mellemøsten + Afrika 8,9 10,3 86,4 36,1 30,5 118,4 Nordamerika 26,2 26,7 98,1 125,1 123,1 101,6 USA 23,0 23,9 96,2 110,3 109,4 100,8 Latinamerika 11,5 10,5 109,5 56,5 44,7 126,4 Asien 48,7 37,9 128,5 196,3 173,1 113,4 Japan 26,5 27,6 96,0 113,8 121,4 93,7 Total 266,5 250,4 106, , ,1 102,3 14 BoConcept - Årsrapport 2013/14

17 KVARTALSVIS UDVIKLING I SAME-STORE-SALES 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2011/12 Ordreindgang 3% grænse 4. kv. 1. kv. 2. kv. Den mest stabile performancefremgang i Europa var i Storbritannien, hvor franchisetagerne omsatte generelt bedre markedsvilkår og nyudviklede ledelsesværktøjer til skabelse af en markant vækst i same-store-sales. I Norden performede butikkerne i Sverige fortsat godt med fremgang i same-storesales, mens salget i Danmark påvirkedes negativt af et kampagnetungt marked med stor fokus på pris. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2012/ /14 4. kv. Efter en årrække med stort omsætningsfald og betydelig restrukturering på markederne i Sydeuropa har aktiviteterne nu stabiliseret sig på lave niveauer, hvorfra omsætningen gradvist reetableres, og markedspositionerne styrkes. Omsætningen i USA var i årets første kvartaler ramt af driftsforstyrrelser pga. outsourcing af distributions- og lageraktiviteterne. I regnskabsårets sidste del var det nye distributions-setup på plads, og same-store-sales steg gennem en fokuseret salgs- og supportindsats. Indsatsen rettede sig også mod en reduktion af tab på et mindre antal dårligt performende butikker, som skal lukkes eller sælges til nye franchisetagere. Langt mere positiv var udviklingen i Latinamerika, hvor BoConcepts franchisetagere performede på højt niveau og omsatte et stort markedspotentiale til flot vækst. BoConcepts aktivitet i Asien blev i regnskabsåret 2013/14 øget betydeligt pga. overtagelsen af distributionsselskab og egne butikker i Kina. Efter BoConcepts overtagelse af markedsorganisationen har same-store-sales været i betydelig bedring, og markedspositionen er blevet styrket gennem implementering af det fulde koncept. Fremgangen i BoConcepts egne butikker i Japan var målt i lokal valuta meget stærk med stor vækst i same-store-sales hen over året. Imidlertid udhules omsætningsfremgangen i danske kroner fuldstændig af et markant valutakursfald på JPY. Antal butikker 30. april 2014 Pipeline 30. april /14 Åbninger 2013/14 Lukninger Stores Heraf egne stores Studios Fase 2 Fase 3 Europa Frankrig Tyskland England Spanien Danmark Sverige Norge Mellemøsten + Afrika Nordamerika USA Latinamerika Asien Japan Kina Total BoConcept - Årsrapport 2013/14 15

18 BoConcept har gennem hele året arbejdet målrettet med at eksekvere trafikskabende og salgsfremmende tiltag. En ny hjemmeside er implementeret, der er foretaget betydelige investeringer i markedsføring og implementeret en ny ledelsesstrategi. Indsatsen havde dog først tydelig effekt i 4. kvartal, hvor same-store-sales er øget med 7,8%. Den markante stigning er først og fremmest effekten af bedre hit rate, da både trafik og basket size har været konstante. ANTAL BRAND STORES Stigningen i årets sidste kvartal medførte, at væksten i samestore-sales for hele regnskabsåret blev på 1,4%, hvilket var bedre end de 0%, som var den oprindelige forventning. Flere butikker i kæden end nogensinde før Ledelsen forventede ved regnskabsårets start at åbne 35 nye butikker og udvide kæden med netto ca. 10 butikker. Det blev senere opjusteret til 40 åbninger og en nettotilgang på ca. 15 butikker, jf. meddelelse nr. 4/10 af 10. marts Med åbning af 10 nye butikker og lukning af otte i regnskabsårets sidste kvartal blev forventningerne indfriet. Tilgangen gjorde, at der på balancedagen var i alt 266 brand stores i kæden fordelt på 60 markeder det største antal nogensinde. Butikkerne i kæden har i regnskabsåret 2013/14 uændret haft en gennemsnitsstørrelse på 458 kvadratmeter og en gennemsnitlig retailomsætning på ca. 1 mio. euro. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2011/ / /14 BRAND STORE PIPELINE Åbningerne har specielt været mange i Tyskland og USA, hvor der gennem de seneste år er udøvet en markant opsøgende indsats for at tiltrække nye franchisetagere. Desuden er der åbnet flere egne butikker i Japan og Kina, hvor beliggenhederne har været attraktive og potentialet stort. Antallet af åbninger i Latinamerika vidner endvidere om markedspotentialet og den store interesse for konceptet i denne del af verden. Location Involvement-programmet, der giver udvalgte franchisetagere adgang til opstartsfinansiering, udgjorde ultimo regnskabsåret som forventet en samlet eksponering på 27 mio. kr. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2011/12 Fase 2 Fase 3 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2012/ /14 4. kv. En større sanering har betydet, at 26 butikker i det forgangne regnskabsår blev lukket. Flertallet som konsekvens af dårlig performance eller manglende efterlevelse af konceptet. På helårsbasis bidrager nyåbnede butikker gennemsnitligt med ca. 3 mio. kr. til koncernomsætningen, mens en lukket butik reducerede omsætningen med ca. 2 mio. kr. LOCATION INVOLVEMENT Pipelinen for åbninger svandt lidt ind i 4. kvartal 2013/14 som en naturlig konsekvens af mange åbninger. Der er fortsat interesse for butiksåbninger i Tyskland, mens den tidlige pipeline (fase 2) viser stor interesse i USA og på vækstmarkederne i Asien og Latinamerika ½ 2011/ / /14 Oprindeligt lånebeløb Restgæld på balancedagen 16 BoConcept - Årsrapport 2013/14

19 RESULTATUDVIKLING - 4. KV. (Mio. kr.) 4. kv. 2012/13 Forretningsmodel og optimering Netto egne butikker Kina Valuta 4. kv. 2013/14 Omsætning 250,3 9,0 3,0 10,7-6,5 266,5 Produktionsomkostninger -143,1-8,2 0,0-3,8 1,9-153,2 Bruttoavance 107,2 0,8 3,0 6,9-4,6 113,3 Kapacitetsomkostninger -110,7-7,7-5,2-11,2 3,3-131,5 Resultat af primær drift -3,5-6,9-2,2-4,3-1,3-18,2 % -1,4% -6,8% RESULTATUDVIKLING - HELE ÅRET (Mio. kr.) 2012/13 Forretningsmodel og optimering Netto egne butikker Kina Valuta 2013/14 Omsætning 1.026,1 24,5 0,9 37,5-39, ,5 Produktionsomkostninger -583,2-16,5 0,0-8,1 7,1-600,7 Bruttoavance 442,9 8,0 0,9 29,4-32,4 448,8 Kapacitetsomkostninger -423,4-17,5-5,2-38,7 14,3-470,5 Resultat af primær drift 19,5-9,5-4,3-9,3-18,1-21,7 % 1,9% -2,1% KONCEPTUDVIKLING, MARKEDSFØRING OG TAB PÅ DEBITORER REDUCEREDE INDTJENINGEN I REGNSKABSÅRET 2013/14 BoConcept realiserede i 4. kvartal 2013/14 et driftstab, primært som konsekvens af engangsomkostninger til restrukturering, hensættelser til tab på debitorer, flere egne brand stores og underskud på kinesiske butikker. som reducerede bruttoavancen negativt med 1,6%-point, mens de overtagne aktiviteter i Kina styrkede bruttoavancen med 1,2%-point. Sourcingandelen udgjorde 78% af omsætningen i regnskabsåret 2013/14. BRUTTOAVANCE (LTM) For hele regnskabsåret 2013/14 påvirkede ekstraomkostninger til konceptudvikling, øget markedsføringsindsats og større hensættelser til tab på debitorer sammen med faldende valutakurser indtjeningen negativt. Af de øgede omkostninger til de kinesiske aktiviteter kan 4 mio. kr. henføres til engangsforhold vedrørende lagertilpasning og ændrede regnskabsprincipper. Lavere valutakurser påvirker bruttoavancen BoConcepts bruttoavance var i 4. kvartal 2013/14 på 42,5%, omtrent samme niveau som året før. Niveauet afspejler dog en underliggende reduktion af bruttomarginalen med 0,7%-point fra valutakursændringer og 1,1%-point som følge af øgede nedskrivninger på udgående varer samt indkørings- og opstartsomkostninger til kollektionsskiftet. Omvendt bidrog de kinesiske aktiviteter og flere øvrige egne butikker til at styrke kvartalets bruttomarginal med samlet 1,6%-point. For hele regnskabsåret 2013/14 udgjorde bruttoavancen 42,8%, hvilket var 0,4%-point mindre end året før. Faldet i bruttoavancen skyldes i al væsentlighed de lavere valutakurser, 48% 46% 44% 42% 40% 38% 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 2011/ / /14 Kinesiske aktiviteter og stigning i hensættelser øger omkostningsniveauet Kapacitetsomkostninger udgjorde i regnskabsåret 2013/14 i alt 471 mio. kr. mod 423 mio. kr. sidste år, svarende til henholdsvis 44,8% og 41,3% af omsætningen de to år. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. BoConcept - Årsrapport 2013/14 17

20 Omkostningerne er i høj grad steget som konsekvens af tilkøbet af aktiviteterne i Kina og flere egne butikker, mens valutakursændringer har trukket i modsat retning. Omkostninger i forretningsmodellen er øget med 18 mio. kr. Det skyldes nettoeffekten af øgede omkostninger til konceptudvikling og større markedsføringsindsats på ca. 9 mio. kr. og engangs-/ restruktureringsomkostninger på ca. 7 mio. kr. samt 19 mio. kr. i øgede hensættelser til tab på debitorer over for de besparelser fra omkostningstilpasninger og restruktureringer, som blev gennemført ad to omgange i henholdsvis maj 2013 og februar 2014, og som har nedbragt omkostningsniveauet med ca. 17 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14. Årets hensættelser til tab udgjorde i alt 39 mio. kr. mod 20 mio. kr. sidste år. En periode med negativ udvikling i same-storessales betød, at de dårligst performende butikker i regnskabsåret 2013/14 fik det endnu vanskeligere, hvilket reducerede den samlede sundhedstilstand i kæden. Hertil kom effekten af opstrammede kreditprincipper i USA efter centralisering af økonomiansvaret i Danmark, hvilket har øget hensættelserne med ca. 8 mio. kr. i forhold til sidste år. Endelig blev hensættelserne negativt påvirket af et antal større enkeltsager på butikker i USA og Europa. De realiserede tab på tilgodehavender udgjorde i regnskabsåret 2013/14 i alt 8 mio. kr. mod 0 kr. året før. Utilfredsstillende indtjeningsudvikling Koncernens resultat af primær drift (EBIT) blev i 4. kvartal 2013/14 et tab på 18 mio. kr. mod et tab på 4 mio. kr. sidste år. For regnskabsåret 2013/14 som helhed realiserede koncernen et tab på primær drift på 22 mio. kr. mod en indtægt sidste år på 20 mio. kr. Overskudsgraden på -2,1% er i bunden af det senest udmeldte interval, jf. meddelelse nr. 4/2014 af 10. marts 2014, men langt fra de oprindelige forventninger om en overskudsgrad på 2,5- RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) I MIO. KR. 3,0%. Det skyldes primært tre forhold; omsætningsvæksten var begrænset af, at de gennemførte initiativer slog for sent igennem på aktivitetsniveauet, omkostningsbesparelserne blev udhulet af restruktureringsomkostninger og ekstra omkostninger til konceptudvikling og markedsføring samt stigende hensættelser til tab på debitorer, og endelig faldt valutakurserne mere end budgetteret. Finansposterne blev i regnskabsåret 2013/14 netto realiseret med en udgift på 2 mio. kr., hvorefter resultat før skat udviste et underskud på 24 mio. kr. mod en indtægt året før på 17 mio. kr. Efter skatteindtægt på 11 mio. kr. var årets resultat dermed et tab på 13 mio. kr. sammenlignet med 11 mio. kr. i overskud i regnskabsåret 2012/13. Til trods for at resultatet bl.a. afspejler en markant omkostning til udvikling af koncept, kollektion og kommunikation, som styrker betingelser for den fremtidige afsætning, anses resultatet som utilfredsstillende af bestyrelse og direktion. VÆKSTFORBEDRENDE INVESTERINGER PÅVIRKER BALANCEN Balancesummen udgjorde pr. 30. april 2014 i alt 582 mio. kr., svarende til en stigning på 50 mio. kr. i regnskabsåret. Udviklingen afspejler et år med betydelige investeringer. Opkøbet af de kinesiske masterrettigheder og butikker medførte således en nettostigning i immaterielle aktiver på 22 mio. kr., mens større investeringer i egne butikker øger materielle aktiver. Stigningen modsvares dog af generelt større anlægsafskrivning end anlægsinvesteringer. Som forventet øgede BoConcept i regnskabsåret 2013/14 långivning til opstartsfinansiering for udvalgte franchiseåbninger under Location Involvement-programmet. Nettolångivningen steg således fra 9 mio. kr. primo regnskabsåret til 23 mio. kr. ultimo. EBIT I MIO. KR. OG EBIT% (LTM) kv kv kv kv. 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2011/ / /14 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2011/ / /14 EBIT (LTM) i mio. kr. EBIT% (LTM) 18 BoConcept - Årsrapport 2013/14

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Endnu et godt år for ECCO 2007 blev endnu et tilfredsstillende

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport. www.kompan.com

Årsrapport. www.kompan.com Årsrapport www.kompan.com DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER NORGE SVERIGE DANMARK FINLAND RUSLAND USA IRLAND HOLLAND TYSKLAND STORBRITANNIEN BELGIEN MELLEMØSTEN OG AFRIKA ASIEN FRANKRIG ITALIEN

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere