Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14"

Transkript

1 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2013/14. Årsrapporten har følgende hovedpunkter: Omsætningen udgjorde mio. kr. svarende til en vækst på 2,3%. Omsætningen påvirkes positivt af overtagene kinesiske aktiviteter, men negativt af valutakursudvikling Same-store-sales målt på ordreindgang voksede med 1,4%. Negativ udvikling i årets første halvdel blev afløst af fremgang, specielt i 4. kvartal, da salgsfremmende initiativer slog igennem Med 40 nyåbnede butikker og 26 lukninger var franchisekæden på rekordhøje 266 brand stores ultimo regnskabsåret, bl.a. som følge af åbningen af et betydeligt antal butikker i Tyskland, USA og Asien EBIT% på -2,1% som følge af ekstraomkostninger til konceptudvikling, øget markedsføringsindsats, større hensættelser til tab på debitorer samt faldende valutakurser Årets resultat efter skat udgjorde et tab på 13 mio. kr. Investeringer i kinesiske masterrettigheder, Location Involvement, egne butikker og varelagre øgede balancesummen og gør, at egenkapitalandelen var 36,1% ultimo regnskabsåret Forbedring af arbejdskapital styrkede pengestrømme fra driften i årets sidste kvartal. Efter nettoinvesteringer på 59 mio. kr. udgjorde pengestrømme før finansieringsaktivitet -5% af omsætningen Forventning til regnskabsåret 2014/15 Under forudsætning af uforandrede markedsbetingelser og valutakurser forventer ledelsen, at BoConcept i regnskabsåret 2014/15 vil omsætte et opdateret forretningsgrundlag til at øge aktiviteten og indtjeningen. Omsætningen forventes øget med 5-8% med positive bidrag fra både same-store-sales-vækst og flere butikker. Overskudsgraden vil udgøre 2-3% drevet af omsætningsvækst, større effektivitet og færre hensættelser til tab. Investeringerne vil i de kommende år normalisere sig på niveau med afskrivningerne. Forventningerne til regnskabsåret 2014/15 er ud over stabile markedsforhold baseret på uændrede valutakurser i forhold til det aktuelle niveau. Regnskabsmeddelelse 27. juni /2014 Side 1 af 2

2 'Til trods for, at vi hele regnskabsåret gennemførte en lang række aktiviteter, der skulle øge trafikken til butikkerne, var effekten lang tid om at vise sig i salgstallene i 2013/14. Større tab på debitorer og negativ påvirkning fra valutakurser gjorde ondt værre, mens en flot stigning i samestore-sales i fjerde kvartal, åbningen af et rekordhøjt antal butikker og tilpasning af kapacitetsomkostninger trak i positiv retning,' fortæller Torben Paulin, CEO i BoConcept Holding A/S. For at imødegå udviklingen allokerede vi i året store ressourcer til at udstikke den fremtidige retning for BoConcept og fastlægge den strategi, der skal øge omsætningen pr. kvadratmeter i butikkerne. Det har vi fulgt op med store investeringer i vores forretningsgrundlag, hvor koncept, kollektion og kommunikation har fået en massiv opdatering. Samtidig har vi gennemført besparelser, reduceret ledelseslagene og styrket organisationen på vigtige områder for at opnå større effektivitet. De mange tiltag vil være fuldt implementeret, når vi i september introducerer vores nye 2015-kollektion. Derfra handler det om at omsætte den opdaterede platform til resultater i form af stigende omsætning og øget indtjening. Det er alene på de parametre vi i 2014/15 vil definere vores succes,' slutter Torben Paulin. Generalforsamling Der afholdes generalforsamling i BoConcept Holding A/S onsdag den 27. august kl på selskabets hovedkontor på Mørupvej 16, Herning. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 16. juli For yderligere oplysninger kontakt venligst CEO Torben Paulin eller CFO Hans Barslund på tlf BoConcept Holding A/S Viggo Mølholm Bestyrelsesformand Torben Paulin CEO Regnskabsmeddelelse 27. juni /2014 Side 2 af 2

3 CVR no ÅRSRAPPORT

4 KORT OM BOCONCEPT BoConcept er et globalt brand og en international møbelretailkæde placeret i den øvre del af 'Affordable Luxury'-segmentet. Vores vision er at gøre BoConcept til det førende brand inden for urban indretning. Med 'We make the most out of your space' som løfte differentierer vi os fra konkurrenterne i et samlet koncept, der forener en moderne, funktionel og fuldt koordineret kollektion med en unik personlig indretningsservice. Det hele samles af én global kommunikationsplatform og et butikskoncept, der understreger mulighederne for individuelle løsninger. eller akkvisitive væksttiltag, tilbagebetales overskydende likviditet til aktionærerne. VÆKST I SAME-STORE-SALES 5,0% 4,7% Kollektionen sælges via en butikskæde med 266 BoConcept Brand Stores og 47 BoConcept Studios på 60 markeder over hele verden. Butikkerne ejes og drives af franchisetagere, mens BoConcept er forretningsudvikler, eneleverandør og international distributør til franchisekæden. Vores forretningsmodel og kernekompetencer dækker hele værdikæden fra design, over branding og markedsføring, til produktion og supply chain mod driftsoptimering og uddannelse af salgspersonalet i butikkerne. 1,0% 2009/ / /12 2,5% 2012/13 1,4% 2013/14 Lønsom vækst gennem eksekvering BoConcepts mål er lønsom vækst, der øger værdiskabelsen. Vores 'asset-light'-forretningsmodel baseres på udstrakt brug af sourcing og et stærkt fokus på effektivitet i alle led i værdikæden. Når omsætningen stiger, kan vi derfor opnå en betydelig marginal merindtjening og et højt cash flow uden at foretage store anlægsinvesteringer. Strategien er funderet i tre overordnede temaer, som er de væsentlige value drivers i vores forretningsmodel: at skabe vækst i same-store-sales at ekspandere franchisekæden at udnytte høj produktivitet og effektivitet til at opnå skalafordele BoConcepts strategi skal sikre en målrettet indfrielse af brandets og konceptets fulde vækstpotentiale, så selskabets langsigtede målsætning om en betydelig stigning i indtjening og afkast kan realiseres. Med en ikke-kapitalintensiv forretningsmodel tilstræber BoConcept en normaliseret egenkapitalandel på 40-50% over en konjunkturcyklus med mulighed for kortsigtede udsving. Er egenkapitalandelen mindst på niveau med den langsigtede målsætning, og investeres pengestrømme og likviditet ikke i organiske ANTAL BOCONCEPT BRAND STORES / / / /13 EBIT% OG CASH FLOW/OMS. 9% /14 1% 4% 0% 4% 3% 2% 2% Same-store-sales Same-store-sales er udtryk for den årlige vækst i ordreoptaget i en brand store, som har været i kæden i minimum 13 måneder, og som anvender koncernens Axapta-system. 2009/ / / /13-2% -5% 2013/14 EBIT% Cash flow/oms.

5 INDHOLD BERETNING Kort om BoConcept 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle hovedpunkter 5 Forord 7 Ledelsesberetning 8 Regnskabsudvikling 2013/14 14 Risikostyring 22 Ledelsesforhold 26 Investor relations 28 Social ansvarlighed 30 Bestyrelse og direktion 32 PÅTEGNINGER Ledelsens regnskabspåtegning 34 Den uafhængige revisors påtegning 35 REGNSKAB, KONCERN Anvendt regnskabspraksis 36 Resultat- og totalindkomstopgørelse for koncernen 43 Balance for koncernen 44 Egenkapitalopgørelse for koncernen 46 Pengestrømsopgørelse for koncernen 47 Noter for koncernen 49 REGNSKAB, MODERVIRKSOMHED Resultatopgørelse for modervirksomheden 69 Balance for modervirksomheden 70 Egenkapitalopgørelse for modervirksomheden 71 Noter for modervirksomheden 72

6 HOVED- OG NØGLETAL 2013/ / / / /10 Resultatopgørelse i mio. kr. Omsætning 1.049, , , ,1 910,2 Bruttooverskud 448,8 442,9 451,6 421,4 371,2 Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) 15,6 51,3 75,5 71,9 51,1 Resultat af primær drift (EBIT) -21,7 19,5 36,7 35,1 12,7 Finans, netto -2,0-2,1 2,8-4,9-3,1 Resultat før skat og minoritetsinteresser -23,7 17,4 39,6 30,2 9,6 Resultat efter skat -12,8 11,3 25,6 19,7 5,3 Balance i mio. kr. Langfristede aktiver 249,2 240,2 244,7 251,6 260,1 Kortfristede aktiver 332,6 292,1 296,9 256,0 249,9 Balancesum 581,9 532,3 541,6 507,6 510,0 Egenkapital 210,3 228,0 224,9 199,7 183,6 Rentebærende gæld 128,2 74,7 86,8 109,2 132,0 Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet 5,0 55,2 53,1 32,6 106,4 Pengestrøm til investeringsaktivitet -59,4-31,9-21,2-29,0-28,7 Heraf til investering i materielle aktiver -28,4-16,5-10,2-4,2-11,1 Pengestrøm før finansieringsaktivitet -54,5 23,4 31,9 3,7 77,7 2013/ / / / /10 Nøgletal Overskudsgrad (EBIT%) -2,1 1,9 3,6 3,5 1,4 Afkastningsgrad -3,9 3,6 7,0 6,9 2,5 Pengestrømme i % af omsætningen -5,2 2,3 3,1 0,4 8,5 Nettoarbejdskapital i % af omsætningen 8,9 9,0 9,6 9,3 5,9 Overskud pr. 10 kr. aktie Egenkapitalens forrentning -5,9 5,0 12,0 10,3 3,2 Egenkapitalandel, % 36,1 42,8 41,5 39,3 36,0 Indre værdi pr. 10 kr. aktie Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids / / / / /10 Aktierelaterede nøgletal Aktieudbytte, mio. kr. 0,0 0,0 5,7 5,7 0,0 Børskurs, ultimo Aktiekapital, mio. kr. 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 Kurs/indre værdi 1,3 1,4 1,4 2,4 3,3 Price/earning ratio, ultimo - 27,8 12,5 24,7 113,3 Nøgletallene er beregnet efter Den danske Finansanalytikerforenings 'Anbefalinger og Nøgletal 2010'. 4 BoConcept - Årsrapport 2013/14

7 FINANSIELLE HOVEDPUNKTER FRA BOCONCEPT HOLDING A/S' ÅRSRAPPORT 2013/14 REGNSKABSUDVIKLING Omsætningen udgjorde mio. kr. svarende til en vækst på 2,3%. Omsætningen påvirkes positivt af overtagne kinesiske aktiviteter, men negativt af valutakursudvikling Same-store-sales målt på ordreindgang voksede med 1,4%. Negativ udvikling i årets første halvdel blev afløst af fremgang, specielt i 4. kvartal, da salgsfremmende initiativer slog igennem Med 40 nyåbnede butikker og 26 lukninger var franchisekæden på rekordhøje 266 brand stores ultimo regnskabsåret, bl.a. som følge af åbningen af et betydeligt antal butikker i Tyskland, USA og Asien EBIT% blev realiseret med -2,1% som følge af ekstra omkostninger til konceptudvikling, øget markedsføringsindsats, større hensættelser til tab på debitorer samt faldende valutakurser Årets resultat efter skat udgjorde et tab på 13 mio. kr. Investeringer i kinesiske masterrettigheder, Location Involvement, egne butikker og varelagre øgede balancesummen og gjorde, at egenkapitalandelen var 36,1% ultimo regnskabsåret Forbedring af arbejdskapital styrkede pengestrømme fra driften i årets sidste kvartal. Efter nettoinvesteringer på 59 mio. kr. udgjorde pengestrømme før finansieringsaktivitet -5% af omsætningen FORVENTNINGER Under forudsætning af uforandrede markedsbetingelser og valutakurser forventer ledelsen, at BoConcept i regnskabsåret 2014/15 vil omsætte et opdateret forretningsgrundlag til at øge aktiviteten og indtjeningen. Omsætningen forventes øget med 5-8% med positive bidrag fra både same-store-sales-vækst og flere butikker. Overskudsgraden vil udgøre 2-3% drevet af omsætningsvækst, større effektivitet og færre hensættelser til tab på debitorer. Investeringerne vil i de kommende år normalisere sig på niveau med afskrivningerne. Forventningerne til regnskabsåret 2014/15 er ud over stabile markedsforhold baseret på uændrede valutakurser i forhold til det aktuelle niveau. GENERALFORSAMLING Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2013/14 ikke udbetales udbytte. BoConcept - Årsrapport 2013/14 5

8 Cenova-sofaen er et modulært koncept, som kan sammensættes, så det passer perfekt til kunden og kundens hjem 6 BoConcept - Årsrapport 2013/14

9 MÅLRETTET EKSEKVERING AF OPTIMERET FORRETNINGSGRUNDLAG For at skabe rammerne for eksekvering af strategien har vi foretaget store investeringer i vores forretningsgrundlag i 2013 og Vi har skabt en 2015-kollektion, som for 60% vedkommende består af nye eller opdaterede produkter. Vi udruller næste generation af butikslayout, der sætter fokus på vores koncepttilgang, og vi introducerer en helt ny kommunikationsplatform, der gennem virkelige historier og personlige oplevelser adresserer, hvilken forskel vi gør for vores kunder. Derudover har vi i jagten på større effektivitet og eksekveringsevne reduceret ledelseslagene i organisationen og styrket den på vigtige indsatsområder. Nye stærke ressourcer er således blevet tilført produktvikling, distribution, marketing og business development, hvor sidstnævnte både skal sikre fokus i butiksåbningerne og reducere tab på udfordrende butikker via målrettede handlingsplaner. Regnskabsåret 2013/14 udviklede sig ikke som ventet for BoConcept. Til trods for, at vi hele året gennemførte en lang række aktiviteter, der skulle øge trafikken til butikkerne, var effekten lang tid om at vise sig i salgstallene. Større hensættelser til tab på debitorer og negativ påvirkning fra valutakurser gjorde ondt værre. Derfor var en flot stigning i same-storesales i fjerde kvartal, åbning af et rekordhøjt antal butikker og tilpasning af kapacitetsomkostninger ikke nok til, at vi nåede vores oprindelige finansielle målsætninger, hvilket var utilfredsstillende. Opdateret strategi og forretningsgrundlag på basis af kundernes behov I lyset af udviklingen brugte vi i regnskabsåret 2013/14 mange kræfter på at skabe et bedre udgangspunkt for at øge vores performance. Indledningsvis gennemførte vi en stor global kundeundersøgelse, som kortlagde, hvorfor vores kunder synes, vores brand og koncept er fantastisk. Resultatet har hjulpet til at udstikke den fremtidige retning for BoConcept og fastlægge den strategi, der skal øge omsætning pr. kvadratmeter i butikkerne og dermed forbedre butikkernes og vores indtjening. Et hovedelement i strategien er at styrke budskabet om, hvordan BoConcept gennem funktionelle og personlige indretningsløsninger leverer sin unikke kernekompetence 'we make the most out of your space'. Eksekvering og øget indtjening som eneste succesparametre Det opdaterede forretningsgrundlag bestod med stor succes sin første test, da vi i maj 2014 på årets BiC (BoConcept inspiration Camp) præsenterede franchisetagerne for vores nye butikskoncept, kollektion og kommunikation. Netop nu forberedes de sidste elementer til den anden store test; udrulningen til kunderne i forbindelse med lanceringen af 2015-kollektionen til september. Ved den lejlighed drejer vi samtidig organisationens fokus fra udvikling og klargøring til implementering og eksekvering. Vi har med hårdt arbejde og store investeringer i regnskabsåret 2013/14 etableret et nyt udgangspunkt for at skabe vækst og fremgang i BoConcept. Nu handler det om at høste frugterne ved at omsætte den opdaterede platform til resultater i form af stigende omsætning og øget indtjening. Det er alene på de parametre, vi i 2014/15 vil definere vores succes. Torben Paulin Koncernchef & CEO BoConcept - Årsrapport 2013/14 7

10 HOVEDBEGIVENHEDER I 2013/14 I EN PERIODE PRÆGET AF SVÆRE AFSÆTNINGSBETINGELSER SPECIELT I EUROPA VAR REGNSKABSÅRET 2013/14 KENDETEGNET VED HÅRDT ARBEJDE FOR AT STYRKE VÆKST- OG INDTJENINGSFORUDSÆTNINGERNE I BUTIKKER OG KONCERN. Høj markedsføringsaktivitet og et verdensnavn til Effect-kollektionen 2013/14-kollektionen blev lanceret gennem en imageskabende kampagne med stærk attitude, der differentierede brandet fra konkurrenterne, og en ny hjemmeside, som skal kvalificere trafikken til butikkerne yderligere. Kollektionens entry-priser blev fastholdt, mens nyhedsandelen på 20% var størst i den øverste del af prisspektret. Ved 2014-Effect-kollektionen, fusion, indgik BoConcept et eksklusivt samarbejde med det japanske designstudio nendo og dets grundlægger Oki Sato. Kollektionen og designsamarbejdet med en af tidens mest indflydelsesrige møbeldesignere gav stor international opmærksomhed i designmedier. Markedsføringsaktiviteterne har gennem hele året været høje, og BoConcept har fortsat støtten til regional markedsføring for at øge kendskabet til brandet og styrke trafikken til butikkerne på hovedmarkederne. Udrulning af ny ledelsesstrategi og store investeringer i konceptudvikling Siden sommeren 2013 har ledelsen arbejdet intensivt med at udvikle koncernens strategi og skabe grundlaget for en væsentlig styrkelse af aktivitetsniveauet i franchisekæden. Det har medført en omfattende opgradering af alle elementer i værdikæden, som lanceres i forbindelse med 2015-kollektionen i september Samtidig har BoConcept implementeret en performance-orienteret ledelsesstrategi, som med målrettet træning, motivering og feedback sætter den globale organisation i stand til at indfri langt mere ambitiøse mål for samestore-sales og effektivitet end tidligere. Opkøb i Kina styrker brand og performance BoConcept tilbagekøbte 1. maj 2013 de kinesiske masterrettigheder. Samtidig etablerede BoConcept et 85%-ejet datterselskab med ni egne butikker og seks franchisebutikker samt organisation til at håndtere distribution, support og udvikling af butikker. Investeringen i Kina har givet kontrol, fokus og ressourcer til at accelerere performance og franchiseekspansion på et marked, der indeholder betydeligt vækstpotentiale for internationale møbelbrands. Markedsorganisationens målrettede udrulning af det fulde koncept har betydet, at salget i egne butikker og franchisebutikker er stigende, og at pipelinen løbende tilføres nye projekter. Markant tilgang af nye butikker Med 40 nyåbnede brand stores og en nettotilgang på 14 butikker har ekspansionen af butikskæden sat ny rekord i regnskabsåret 2013/14. Åbningerne sammensætter sig med 33 franchiseåbninger, heraf otte alene i Tyskland, og syv egne butikker. Investeringerne i egne butikker, først og fremmest i Kina og Japan, har medvirket til at styrke koncept, position og branding kraftigt. Location Involvement-programmet er blevet tilbudt som delvis finansieringskilde til etableringen af 11 franchisebutikker i regnskabsåret. Flest i begyndelsen af året og færre i anden halvdel, hvor BoConcept primært har fungeret som garantistiller for bankfinansiering. Enkeltsager påvirker hensættelser negativt Mens hensættelser til tab på tilgodehavender de seneste to år har udgjort ca. 2% af omsætningen, steg de i regnskabsåret 2013/14 til 3,6%. Det skyldes tre forhold; for det første påvirkes et stigende antal butikker af, at same-store-sales de sidste par år har været negativ. Den udeblevne vækst har betydet, at den dårligst performende del af franchisetagerne har fået det stadig vanskeligere, hvilket har øget debitordagene og reduceret den samlede sundhedstilstand i kæden. For det andet blev kreditprincipperne opstrammet i USA efter overførslen af økonomiansvaret til hovedkontoret i Danmark. Og for det tredje har hensættelserne i regnskabsåret 2013/14 været negativt påvirket af enkelte større sager. Foruden de store investeringer i at øge den fremtidige samestore-sales gennem udrulning og kommunikation af det nye koncept og kollektionsopdateringen, får en nyetableret business development-afdeling en nøglefunktion i at styrke kriseramte butikker og reducere hensættelserne. Aktiv support og målrettet udarbejdelse af handlings- og opfølgningsplaner skal sikre, at konkrete finansielle og driftsmæssige udfordringer imødegås og løses i den enkelte butik med den eksisterende franchisetager eller en ny, hvis den oprindelige ikke magter at realisere potentialet. Fokus på salg og ekspansion med ny organisering For at understøtte koncernens performance-drevet ledelsesstrategi gennemførte BoConcept i februar 2014 en større omstrukturering, som har gjort retailorganisationen fladere og lederne direkte ansvarlige for optimering af salgsperformance. Samtidig er det strategiske fokus på butiksekspansion blevet flyttet til business development-afdelingen for at sikre momentum i kædeudvidelsen. De restruktureringer, omorganiseringer og tilpasninger af øvrige kapacitetsomkostninger, som er gennemført siden maj 2013, vil samlet have en helårseffekt på koncernens EBIT på ca. 28 mio. kr. Større effektivitet i supply chain og distribution Flytningen af distributionscenteret i USA til en ekstern part blev afsluttet i efteråret Det har reduceret distributionsom- 8 BoConcept - Årsrapport 2013/14

11 kostningerne og stabiliseret leveringsforholdene efter en tid med driftsforstyrrelser og forsinkelser. I de fortsatte bestræbelser på at optimere supply chain blev sourcingkontoret i Dongguan (Kina) endvidere lukket i februar 2014 og aktiviteterne samlet i Shanghai (Kina). Ny bestyrelse med stor retailerfaring og handlekraft Tre medlemmer af bestyrelsen i BoConcept Holding A/S meddelte i oktober 2013, at de ønskede at udtræde som følge af uenighed om tilpasning af den fremtidige strategi. På en ekstraordinær generalforsamling i november 2013 indvalgtes Peter Thorsen, Henrik Burkal og Preben Bager enstemmigt som nye bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra BoConcept Holding A/S og med forudgående støtte fra en række større, eksterne aktionærer. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Viggo Mølholm som formand og Peter Thorsen som næstformand. Hele reolsortimentet udskiftes i 2015 med tre nye linjer, der alle byder på smukke og smarte detaljer og uendeligt mange muligheder for at løse forskellige opbevaringsbehov BoConcept - Årsrapport 2013/14 9

12 OPDATERET KONCEPT STYRKER VÆKSTFORUDSÆTNINGER BOCONCEPT HAR I 2013 OG 2014 INVESTERET MASSIVT I UDVIKLING OG REVITALISERING AF KONCEPT, OPBYGNING AF NY KOLLEKTION, ÅBNING AF BUTIKKER, LEDERUDDANNELSE OG STØRRE EFFEKTIVITET. REGNSKABSÅRET 2014/15 ER DEDIKERET TIL AT SIKRE EN SUCCESFULD UDRULNING AF TILTAGENE, SOM SKAL SKABE FUNDAMENTET FOR FREMTIDENS BOCONCEPT OG SIKRE VÆKST I OMSÆTNING OG INDTJENING. BoConcepts strategi skal sikre en målrettet indfrielse af brandets og konceptets fulde vækstpotentiale, så selskabets langsigtede målsætning om en betydelig stigning i indtjening og afkast kan realiseres. Forretningsmodellen er gennem sourcing og stordriftsfordele i produktudvikling, markedsføring, support og administration indrettet, så vækst i omsætningen kan generere et marginalt indtjeningsbidrag på over 25% (EBIT-niveau). Væksten er ikke kapitalkrævende, og selskabet har fastsat en målsætning om en langsigtet egenkapitalandel på 40-50%. Strategien omsættes til handling og resultater via tre spor; øget same-store-sales, styrkelse og udvidelse af franchisekæden samt større skalafordele gennem høj effektivitet og produktivitet. Vækst i same-store-sales Vækst i butikkernes same-store-sales er et centralt succesparameter, der afspejler BoConcepts evne til at vinde markedsandele og øge indtjeningen i franchisekæden. Det taktiske og operationelle fokus er på udrulning af salgsfremmende tiltag, der styrker kendskabet til brand og koncept, øger trafikken til butikkerne og giver kunderne en unik service og shoppingoplevelse. Vækst i samestore-sales Udvikling af salgsfremmende tiltag LANGSIGTET MÅLSÆTNING REALISERE BETYDELIGT VÆKST- OG INDTJENINGSPOTENTIALE STRATEGISKE SPOR Ekspansion af kæde Øge kendskab til brand Styrkelse af effektivitet Udvikling af kæde på nye og eksisterende markeder Styrkelse af opstartssupport Styrkelse af produktudvikling og sourcing BoConcepts kollektion er designet til at ramme den stilbevidste målgruppes efterspørgsel efter møbler, der viser god smag, er fleksible og koordinerede og som fremfor alt optimerer den begrænsede plads, der er i et moderne, urbant hjem. Til at optimere salget af kollektionen, har BoConcept udviklet en kommunikationsplatform, der differentierer BoConcept fra konkurrenterne. Implementering af Multi Channel Retail (MCR) Færre lukninger og hensættelser Implementering af nyt ERP Ekspansion af franchisekæden En afgørende forudsætning for at realisere BoConcepts globale vækstpotentiale er en udvidelse af franchisekæden. Det styrker kendskabet til brandet samt sikrer synergier og kapitalisering på markedsføring, distribution og administration. Breakthrough ledelsesstrategi Business development-afdelingen har, støttet af de lokale markedsorganisationer, ansvaret for åbning af og åbningssupport til nye butikker i franchisekæden. BoConcept søger aktivt nye franchisetagere og udvikler partnermodeller, træningsprogrammer og finansielle løsninger, der muliggør en hurtig ekspansion. Målrettede handlingsplaner og en struktureret tilgang til økonomisk udfordrede butikker skal sikre tilgodehavender og reducere antallet af lukninger. FORRETNINGSGRUNDLAG OPTIMERING AF KONCEPT, KOLLEKTION, KOMMUNIKATION, BUTIKSPERFORMANCE, SOURCING OG DISTRIBUTION 10 BoConcept - Årsrapport 2013/14

13 Skalafordele gennem højere effektivitet BoConcepts skal sikre en konkurrencedygtig forretnings- og omkostningsplatform gennem optimering af administration, supply chain og distribution. Sourcing gør, at kapaciteten i det eksisterende produktions- og distributions-set-up er dimensioneret til at håndtere den langsigtede vækst. Et højere indtjeningsbidrag skabes desuden via outsourcing af en større del af lageraktiviteten samt optimering af produktudviklingen, så der opnås højere kvalitet, større leveringssikkerhed og bedre time-to-market. Endelig gennemfører BoConcept løbende tilpasninger af kapacitetsomkostninger for at sikre en øget produktivitet. REVITALISERET KONCEPT OG FORRETNINGSGRUNDLAG KLAR TIL LAUNCH Efter en årrække med markedsmæssige udfordringer og intensiveret konkurrence igangsatte BoConcept i 2013 en strategisk proces, der skal øge hele franchisekædens omsætning pr. kvadratmeter og dermed koncernens indtjening. Processen baseres på en stor international kundeundersøgelse, der har givet et unikt indblik i kundernes opfattelse af BoConcept og de muligheder, koncept og brand giver i forhold til den globale målgruppe. På den baggrund er der i 2013 og 2014 investeret i en omfattende opdatering af hele værdikæden fra koncept, kollektion og kommunikation til support, produktudvikling og back-office. Den nye platform udrulles kommercielt med lanceringen af 2015-kollektionen. Det samme BoConcept bare bedre BoConcepts brand er allerede stærkt. Men kendskabet til den funktionalitet, tilpasningsevne og indretningsrådgivning, der er forbundet med konceptet, er ikke stort nok. Det har BoConcept nu iværksat en proces, der vil ændre. For at understrege BoConcepts unikke karakteristika opdateres hele butikskonceptet, så indretningen tydeligere kommunikerer de individuelle muligheder, konceptet giver, samt fremhæver den personlige service og Interior Decoration-funktion, der er et helt centralt og unikt salgsværktøj for BoConcept. BoConcept Holding A/S BoConcept A/S * ** TCR Ltd. 1 brand store BoConcept North America, Inc.* BoConcept Japan K.K* 8 brand stores BC Design A/S 2 brand stores BC Design Odense A/S 1 brand store BC Design Århus A/S 1 brand store BC Design København A/S 1 brand store BoConcept Iberica S.L. BC Design Beaugrenelle S.a.r.l. - 1 brand store Pamaer AB 1 brand store BoConcept Stockholm AB 1 brand store BoConcept Hong Kong Ltd. BC Design Holding Ltd. *** BoConcept Germany GmbH BoConcept France S.a.r.l BoConcept Furniture Trading (Shanghai) Co., Ltd. * ** *** Distributionsenhed Produktionsenhed 85% ejerandel BoConcept Retail China Ltd. 9 brand stores BoConcept ECI S.L. 2 brand stores Tyson Corner LLC BoConcept DC LLC BoConcept Franchise Inc. BoConcept USA Inc. BoConcept - Årsrapport 2013/14 11

14 Størstedelen af kollektionen opdateres og udskiftes I 2015-kollektionen opdateres eller udskiftes 60% af produkterne. Hele reolsortimentet udskiftes med tre nye linjer i et tværgående koncept, som er koordineret i størrelse og design, hvilket er helt unikt. Reolerne introduceres også i nye farver. På polsterdelen omfatter nyhederne to nye lænestole og tre nye sofadesigns. Samtidig udskiftes hele stof- og læderkollektionen med nye farvepaletter, bedre finish og egenudviklede kvaliteter, som øger value for money betragteligt. I Sleeping introduceres nye sengerammer og systemer, som kan koordineres med det øvrige plademøbelsortiment, og i Dining lanceres et helt nyt stolekoncept, ligesom spisebordskollektionen udvides med nye produkter og langt flere kombinationsmuligheder. Accessories-strategien ændres, så en mindre basiskollektion suppleres af fire årlige opdateringer for at give plads til sæsonspecifikke varer, der kan skabe fornyelse og trafik. Tilføjelse af produktområde Med den nye kollektion har BoConcept tilføjet et nyt område til sin eksisterende produktpalette. Den formelle del af kollektionen udvides i den øvre del af prisspektret, hvor målgruppen ofte anvender indretningskonsulenter i deres indkøb. Helt ny kommunikationsplatform Kommunikationsstrategien fornyes fuldstændig med kollektionen på baggrund af det nye brand promise: 'We make the most out of your space' og pay-off'et 'It's not a product - It's a concept', som flytter BoConcepts value proposition. Kommunikationen vil være direkte involverende. I markedsføring, på hjemmeside og i butikkerne baseret på virkelige kundecases, som understreger, hvordan BoConcepts kunder oplever og bruger konceptet. For at forstærke den personlige oplevelse har BoConcept indrettet tre lejligheder i New York, Dubai og Berlin, som kunder kan leje eller vinde et ophold i og herved teste konceptet og dets muligheder i sin fuldstændighed. Optimerede produktionsprocesser og supply chain Som led i konceptopdateringen er også udviklingsprocesser og supply chain sammen med leverandører blevet analyseret for at identificere muligheder, der kan optimere salgsperformance. Det har bl.a. reduceret kompleksiteten i polsterproduktionen og skabt mulighed for at reducere eller nedbringe produktionstid og omkostning og dermed gjort produkterne mere kommercielle. Samtidig har det frigivet ressourcer til at introducere nye funktioner, f.eks. sofaer med elektriske justeringsmuligheder, som er meget efterspurgt i de højere prisniveauer. Eksekvering har topprioritet det kommende år En succesfuld udrulning af det revitaliserede koncept, hvor investeringerne omsættes til stigende omsætning og indtjening, får ledelsens fulde fokus i regnskabåret 2014/15. Forberedelserne til den kommercielle lancering i september har været i gang hele regnskabsåret og omfatter opbygning af lagre, indretning af butikker, forberedelse af kampagner og opdatering af salgsmaterialer. I kombination med koncernens nye breakthrough-ledelsesstrategi og en markant styrkelse af Carlton-sofa i moderne fløjlsagtigt stof med et gyldent skær 12 BoConcept - Årsrapport 2013/14

15 The BoConcept Brand OUR BRAND PROMISE Our promise to everyone around us We make the most out of your space OUR PURPOSE The big singular reason why we are here When it comes to style, function and customisation, we make the most out of our customers' space Interior Decoration-konceptet forventes de betydelige tiltag at generere et stærkt vækstmomentum de kommende år. Den nyetablerede business development-afdeling vil arbejde på at styrke pipelinen og dens kvalitet yderligere, så det høje antal nyåbninger kan fortsætte. Et væsentligt fokusområde er udvikling af en ny opstartsmodel, hvor franchisetagerne følges helt tæt det første år for at sikre optimale forudsætninger for en økonomisk, succesfuld butik. Et andet fokusområde er at reducere antallet af lukninger og nødlidende butikker, så hensættelser til tab nedbringes. Endelig skal det sikres, at synergierne fra besparelsesprogrammerne i regnskabsåret 2013/14 øger indtjeningen og pengestrømmene. Forventninger til vækst i omsætning og indtjening i regnskabsåret 2014/15 Omsætning forventes at stige med 5-8% med positive bidrag fra både same-store-sales-vækst og flere butikker. Overskudsgraden vil udgøre 2-3% drevet af omsætningsvækst, større effektivitet og færre hensættelser til tab. OUR COMPETENCES What we do better than the others Our insight into urban living makes us able to design furniture and create homes that make the most of our customers interiors both when it comes to personal style ambitions and best use of space OUR BRAND SOUL The most singular way to describe our brand Designing urban life OUR VISION What we want to achieve To make BoConcept no. 1 brand within urban interiors OUR MISSION What we do to achieve our vision Through passionate and persistent performance we make customized, coordinated and functional design furniture accessible to the urban-minded shopper OUR CORE VALUES How we always act 1: Respect! always show you care 2: Think Smarter always look for the better solution 3: Play the Team always use your freedom responsibly 4: Love City Life always know what's going on OUR PAY OFF Our promise and idea expressed in one single-minded, differentiating and impactful manner Urban Danish Design Since 1952 BoConcept - Årsrapport 2013/14 13

16 REGNSKABSUDVIKLING 2013/14 SKUFFENDE OMSÆTNINGSUDVIKLING I STARTEN AF ÅRET BLEV AFLØST AF VÆKST I 4. KVARTAL 2013/14. INDTJENING OG PENGESTRØM AFSPEJLEDE ET ÅR MED STORE INVESTERINGER I DET FREMTIDIGE VÆKSTGRUNDLAG, FALDENDE VALUTAKURSER OG STØRRE HENSÆTTELSER TIL TAB PÅ DEBITORER. BoConcepts omsætning udgjorde 267 mio. kr. i 4. kvartal 2013/14 og steg dermed 6,4% i forhold til sidste år. Korrigeret for negativ valutakurspåvirkning fra USD og JPY var omsætningsvæksten i årets sidste kvartal 9,1%, hvilket var tilfredsstillende, efter afsætningen de tre første kvartaler var under budget. Omsætningsudvikling (mio. kr.) 4. kvartal År til dato Realiseret 2012/13 250, ,1 Valutaeffekt -6,5-39,5 Nettoudvikling i brand stores 23,5 67,6 Nettoudvikling i studios -0,8-4,7 Realiseret 2013/14 266, ,5 I regnskabsåret 2013/14 realiserede BoConcept en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. året før. Væksten på 2,3% er på linje med de seneste udmeldte forventninger, jf. meddelelse 4/2014 af 10. marts 2014, men under det oprindeligt forventede. Det tilskrives primært to forhold; for det første blev den negative valutakurspåvirkning større end oprindelig forudsat. Korrigeret for den samlede valutakurspåvirkning var væksten således 6,1%. For det andet var omsætningen til brand stores (ekskl. Kina) mindre end budgetteret ved årets start. Meromsætningen fra de tilkøbte butikker i Kina udgjorde som forventet i alt 38 mio. kr. Vanskeligheder på hovedmarkeder afløst af stabilisering og moderat fremgang Vækstmarkederne i Latinamerika og Asien viste i regnskabsåret 2013/14 flot fremgang, mens aktivitetsniveauet i BoConcepts butikskæde på hovedmarkederne var præget af usikkerhed og lav trafik. Mod regnskabsårets slutning forbedredes situationen dog, og Europa viste for første gang i regnskabsåret fremgang i 4. kvartal. OMSÆTNING (LTM) I MIO. KR kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 2011/ / /14 Med et omsætningsfald på ca. 7% var aktiviteten i butikkerne i Frankrig i regnskabsåret 2013/14 negativt påvirket af vanskelige markedsbetingelser forårsaget af en hårdere finanspolitisk kurs og deraf følgende lav forbrugertillid. Resultatet var en drastisk nedgang i trafikken, som førte til aggressiv priskonkurrence på hele markedet. Som modtræk allokerede BoConcept sammen med franchisetagerne flere ressourcer til markedsføring og iværksatte i efteråret en stor kampagneaktivitet. Det styrkede i 2. halvår 2013/14 afsætningsbetingelserne og skabte vækst i same-store-sales. BoConcepts omsætning i Tyskland var i regnskabsåret præget af fremgang båret af åbningen af et stort antal nye butikker. Også i Tyskland supporterede BoConcept markedsføringsindsatsen for at skabe trafik. Til trods herfor har same-storesales gennem hele perioden været under pres, bl.a. præget af generel tilbagegang i efterspørgslen efter langvarige forbrugsgoder. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. OMSÆTNINGSUDVIKLING I REGIONER OG PÅ UDVALGTE HOVEDMARKEDER (Mio. kr.) 2013/14 4. kv. 2012/13 4. kv. Indeks 2013/ /13 Indeks Europa 171,2 165,0 103,8 635,4 654,7 97,1 Frankrig 48,7 45,4 107,3 152,4 163,6 93,2 Tyskland 34,3 27,7 123,8 128,7 112,0 114,9 Mellemøsten + Afrika 8,9 10,3 86,4 36,1 30,5 118,4 Nordamerika 26,2 26,7 98,1 125,1 123,1 101,6 USA 23,0 23,9 96,2 110,3 109,4 100,8 Latinamerika 11,5 10,5 109,5 56,5 44,7 126,4 Asien 48,7 37,9 128,5 196,3 173,1 113,4 Japan 26,5 27,6 96,0 113,8 121,4 93,7 Total 266,5 250,4 106, , ,1 102,3 14 BoConcept - Årsrapport 2013/14

17 KVARTALSVIS UDVIKLING I SAME-STORE-SALES 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2011/12 Ordreindgang 3% grænse 4. kv. 1. kv. 2. kv. Den mest stabile performancefremgang i Europa var i Storbritannien, hvor franchisetagerne omsatte generelt bedre markedsvilkår og nyudviklede ledelsesværktøjer til skabelse af en markant vækst i same-store-sales. I Norden performede butikkerne i Sverige fortsat godt med fremgang i same-storesales, mens salget i Danmark påvirkedes negativt af et kampagnetungt marked med stor fokus på pris. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2012/ /14 4. kv. Efter en årrække med stort omsætningsfald og betydelig restrukturering på markederne i Sydeuropa har aktiviteterne nu stabiliseret sig på lave niveauer, hvorfra omsætningen gradvist reetableres, og markedspositionerne styrkes. Omsætningen i USA var i årets første kvartaler ramt af driftsforstyrrelser pga. outsourcing af distributions- og lageraktiviteterne. I regnskabsårets sidste del var det nye distributions-setup på plads, og same-store-sales steg gennem en fokuseret salgs- og supportindsats. Indsatsen rettede sig også mod en reduktion af tab på et mindre antal dårligt performende butikker, som skal lukkes eller sælges til nye franchisetagere. Langt mere positiv var udviklingen i Latinamerika, hvor BoConcepts franchisetagere performede på højt niveau og omsatte et stort markedspotentiale til flot vækst. BoConcepts aktivitet i Asien blev i regnskabsåret 2013/14 øget betydeligt pga. overtagelsen af distributionsselskab og egne butikker i Kina. Efter BoConcepts overtagelse af markedsorganisationen har same-store-sales været i betydelig bedring, og markedspositionen er blevet styrket gennem implementering af det fulde koncept. Fremgangen i BoConcepts egne butikker i Japan var målt i lokal valuta meget stærk med stor vækst i same-store-sales hen over året. Imidlertid udhules omsætningsfremgangen i danske kroner fuldstændig af et markant valutakursfald på JPY. Antal butikker 30. april 2014 Pipeline 30. april /14 Åbninger 2013/14 Lukninger Stores Heraf egne stores Studios Fase 2 Fase 3 Europa Frankrig Tyskland England Spanien Danmark Sverige Norge Mellemøsten + Afrika Nordamerika USA Latinamerika Asien Japan Kina Total BoConcept - Årsrapport 2013/14 15

18 BoConcept har gennem hele året arbejdet målrettet med at eksekvere trafikskabende og salgsfremmende tiltag. En ny hjemmeside er implementeret, der er foretaget betydelige investeringer i markedsføring og implementeret en ny ledelsesstrategi. Indsatsen havde dog først tydelig effekt i 4. kvartal, hvor same-store-sales er øget med 7,8%. Den markante stigning er først og fremmest effekten af bedre hit rate, da både trafik og basket size har været konstante. ANTAL BRAND STORES Stigningen i årets sidste kvartal medførte, at væksten i samestore-sales for hele regnskabsåret blev på 1,4%, hvilket var bedre end de 0%, som var den oprindelige forventning. Flere butikker i kæden end nogensinde før Ledelsen forventede ved regnskabsårets start at åbne 35 nye butikker og udvide kæden med netto ca. 10 butikker. Det blev senere opjusteret til 40 åbninger og en nettotilgang på ca. 15 butikker, jf. meddelelse nr. 4/10 af 10. marts Med åbning af 10 nye butikker og lukning af otte i regnskabsårets sidste kvartal blev forventningerne indfriet. Tilgangen gjorde, at der på balancedagen var i alt 266 brand stores i kæden fordelt på 60 markeder det største antal nogensinde. Butikkerne i kæden har i regnskabsåret 2013/14 uændret haft en gennemsnitsstørrelse på 458 kvadratmeter og en gennemsnitlig retailomsætning på ca. 1 mio. euro. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2011/ / /14 BRAND STORE PIPELINE Åbningerne har specielt været mange i Tyskland og USA, hvor der gennem de seneste år er udøvet en markant opsøgende indsats for at tiltrække nye franchisetagere. Desuden er der åbnet flere egne butikker i Japan og Kina, hvor beliggenhederne har været attraktive og potentialet stort. Antallet af åbninger i Latinamerika vidner endvidere om markedspotentialet og den store interesse for konceptet i denne del af verden. Location Involvement-programmet, der giver udvalgte franchisetagere adgang til opstartsfinansiering, udgjorde ultimo regnskabsåret som forventet en samlet eksponering på 27 mio. kr. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2011/12 Fase 2 Fase 3 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2012/ /14 4. kv. En større sanering har betydet, at 26 butikker i det forgangne regnskabsår blev lukket. Flertallet som konsekvens af dårlig performance eller manglende efterlevelse af konceptet. På helårsbasis bidrager nyåbnede butikker gennemsnitligt med ca. 3 mio. kr. til koncernomsætningen, mens en lukket butik reducerede omsætningen med ca. 2 mio. kr. LOCATION INVOLVEMENT Pipelinen for åbninger svandt lidt ind i 4. kvartal 2013/14 som en naturlig konsekvens af mange åbninger. Der er fortsat interesse for butiksåbninger i Tyskland, mens den tidlige pipeline (fase 2) viser stor interesse i USA og på vækstmarkederne i Asien og Latinamerika ½ 2011/ / /14 Oprindeligt lånebeløb Restgæld på balancedagen 16 BoConcept - Årsrapport 2013/14

19 RESULTATUDVIKLING - 4. KV. (Mio. kr.) 4. kv. 2012/13 Forretningsmodel og optimering Netto egne butikker Kina Valuta 4. kv. 2013/14 Omsætning 250,3 9,0 3,0 10,7-6,5 266,5 Produktionsomkostninger -143,1-8,2 0,0-3,8 1,9-153,2 Bruttoavance 107,2 0,8 3,0 6,9-4,6 113,3 Kapacitetsomkostninger -110,7-7,7-5,2-11,2 3,3-131,5 Resultat af primær drift -3,5-6,9-2,2-4,3-1,3-18,2 % -1,4% -6,8% RESULTATUDVIKLING - HELE ÅRET (Mio. kr.) 2012/13 Forretningsmodel og optimering Netto egne butikker Kina Valuta 2013/14 Omsætning 1.026,1 24,5 0,9 37,5-39, ,5 Produktionsomkostninger -583,2-16,5 0,0-8,1 7,1-600,7 Bruttoavance 442,9 8,0 0,9 29,4-32,4 448,8 Kapacitetsomkostninger -423,4-17,5-5,2-38,7 14,3-470,5 Resultat af primær drift 19,5-9,5-4,3-9,3-18,1-21,7 % 1,9% -2,1% KONCEPTUDVIKLING, MARKEDSFØRING OG TAB PÅ DEBITORER REDUCEREDE INDTJENINGEN I REGNSKABSÅRET 2013/14 BoConcept realiserede i 4. kvartal 2013/14 et driftstab, primært som konsekvens af engangsomkostninger til restrukturering, hensættelser til tab på debitorer, flere egne brand stores og underskud på kinesiske butikker. som reducerede bruttoavancen negativt med 1,6%-point, mens de overtagne aktiviteter i Kina styrkede bruttoavancen med 1,2%-point. Sourcingandelen udgjorde 78% af omsætningen i regnskabsåret 2013/14. BRUTTOAVANCE (LTM) For hele regnskabsåret 2013/14 påvirkede ekstraomkostninger til konceptudvikling, øget markedsføringsindsats og større hensættelser til tab på debitorer sammen med faldende valutakurser indtjeningen negativt. Af de øgede omkostninger til de kinesiske aktiviteter kan 4 mio. kr. henføres til engangsforhold vedrørende lagertilpasning og ændrede regnskabsprincipper. Lavere valutakurser påvirker bruttoavancen BoConcepts bruttoavance var i 4. kvartal 2013/14 på 42,5%, omtrent samme niveau som året før. Niveauet afspejler dog en underliggende reduktion af bruttomarginalen med 0,7%-point fra valutakursændringer og 1,1%-point som følge af øgede nedskrivninger på udgående varer samt indkørings- og opstartsomkostninger til kollektionsskiftet. Omvendt bidrog de kinesiske aktiviteter og flere øvrige egne butikker til at styrke kvartalets bruttomarginal med samlet 1,6%-point. For hele regnskabsåret 2013/14 udgjorde bruttoavancen 42,8%, hvilket var 0,4%-point mindre end året før. Faldet i bruttoavancen skyldes i al væsentlighed de lavere valutakurser, 48% 46% 44% 42% 40% 38% 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 2011/ / /14 Kinesiske aktiviteter og stigning i hensættelser øger omkostningsniveauet Kapacitetsomkostninger udgjorde i regnskabsåret 2013/14 i alt 471 mio. kr. mod 423 mio. kr. sidste år, svarende til henholdsvis 44,8% og 41,3% af omsætningen de to år. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. BoConcept - Årsrapport 2013/14 17

20 Omkostningerne er i høj grad steget som konsekvens af tilkøbet af aktiviteterne i Kina og flere egne butikker, mens valutakursændringer har trukket i modsat retning. Omkostninger i forretningsmodellen er øget med 18 mio. kr. Det skyldes nettoeffekten af øgede omkostninger til konceptudvikling og større markedsføringsindsats på ca. 9 mio. kr. og engangs-/ restruktureringsomkostninger på ca. 7 mio. kr. samt 19 mio. kr. i øgede hensættelser til tab på debitorer over for de besparelser fra omkostningstilpasninger og restruktureringer, som blev gennemført ad to omgange i henholdsvis maj 2013 og februar 2014, og som har nedbragt omkostningsniveauet med ca. 17 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14. Årets hensættelser til tab udgjorde i alt 39 mio. kr. mod 20 mio. kr. sidste år. En periode med negativ udvikling i same-storessales betød, at de dårligst performende butikker i regnskabsåret 2013/14 fik det endnu vanskeligere, hvilket reducerede den samlede sundhedstilstand i kæden. Hertil kom effekten af opstrammede kreditprincipper i USA efter centralisering af økonomiansvaret i Danmark, hvilket har øget hensættelserne med ca. 8 mio. kr. i forhold til sidste år. Endelig blev hensættelserne negativt påvirket af et antal større enkeltsager på butikker i USA og Europa. De realiserede tab på tilgodehavender udgjorde i regnskabsåret 2013/14 i alt 8 mio. kr. mod 0 kr. året før. Utilfredsstillende indtjeningsudvikling Koncernens resultat af primær drift (EBIT) blev i 4. kvartal 2013/14 et tab på 18 mio. kr. mod et tab på 4 mio. kr. sidste år. For regnskabsåret 2013/14 som helhed realiserede koncernen et tab på primær drift på 22 mio. kr. mod en indtægt sidste år på 20 mio. kr. Overskudsgraden på -2,1% er i bunden af det senest udmeldte interval, jf. meddelelse nr. 4/2014 af 10. marts 2014, men langt fra de oprindelige forventninger om en overskudsgrad på 2,5- RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) I MIO. KR. 3,0%. Det skyldes primært tre forhold; omsætningsvæksten var begrænset af, at de gennemførte initiativer slog for sent igennem på aktivitetsniveauet, omkostningsbesparelserne blev udhulet af restruktureringsomkostninger og ekstra omkostninger til konceptudvikling og markedsføring samt stigende hensættelser til tab på debitorer, og endelig faldt valutakurserne mere end budgetteret. Finansposterne blev i regnskabsåret 2013/14 netto realiseret med en udgift på 2 mio. kr., hvorefter resultat før skat udviste et underskud på 24 mio. kr. mod en indtægt året før på 17 mio. kr. Efter skatteindtægt på 11 mio. kr. var årets resultat dermed et tab på 13 mio. kr. sammenlignet med 11 mio. kr. i overskud i regnskabsåret 2012/13. Til trods for at resultatet bl.a. afspejler en markant omkostning til udvikling af koncept, kollektion og kommunikation, som styrker betingelser for den fremtidige afsætning, anses resultatet som utilfredsstillende af bestyrelse og direktion. VÆKSTFORBEDRENDE INVESTERINGER PÅVIRKER BALANCEN Balancesummen udgjorde pr. 30. april 2014 i alt 582 mio. kr., svarende til en stigning på 50 mio. kr. i regnskabsåret. Udviklingen afspejler et år med betydelige investeringer. Opkøbet af de kinesiske masterrettigheder og butikker medførte således en nettostigning i immaterielle aktiver på 22 mio. kr., mens større investeringer i egne butikker øger materielle aktiver. Stigningen modsvares dog af generelt større anlægsafskrivning end anlægsinvesteringer. Som forventet øgede BoConcept i regnskabsåret 2013/14 långivning til opstartsfinansiering for udvalgte franchiseåbninger under Location Involvement-programmet. Nettolångivningen steg således fra 9 mio. kr. primo regnskabsåret til 23 mio. kr. ultimo. EBIT I MIO. KR. OG EBIT% (LTM) kv kv kv kv. 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2011/ / /14 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2011/ / /14 EBIT (LTM) i mio. kr. EBIT% (LTM) 18 BoConcept - Årsrapport 2013/14

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Generalforsamling 31. august 2011

Generalforsamling 31. august 2011 Generalforsamling 31. august 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Generalforsamling 29. august 2012

Generalforsamling 29. august 2012 Generalforsamling 29. august 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009 Generalforsamling BoConcept Holding A/S Den 27. august 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter: MEDDELELSE 5/2013 Herning, 26. juni 2013 BoConcept styrkede markedspositionen og fastholdte omsætningen i vanskeligt 2012/13 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Boconcept Holding A/S

Boconcept Holding A/S Boconcept Holding A/S Fair value: 323 DKK Markedsværdi: 170 DKK Upside: 94 % Indhold Om:... 3 Facts:... 3 Forretningsmodel:... 4 Omsætning:... 5 Same store sales growth:... 5 Margin udvikling:... 7 Valutaforhold:...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 29. juni 2006 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 19,6% til kr. 951,5 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Bestyrelsesformandens supplerende bemærkninger på s ordinære generalforsamling den 13. december 2012 er en rigtig god virksomhed, som alle kan være glade for og stolte af. Det er

Læs mere