Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern,"

Transkript

1 2/2006 Indhold Formanden har ordet 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Præsentation af bladets navn 5 Evaluering af brokollaps 6 Aalborg Portland White i Tyskland 11 Cementproduktion 12 Status 14

2 Formanden har ordet Af Mario Ciliberto Bestyrelsesformand Kære medarbejder i Aalborg Portland Group Da Cementir koncernen i 2003 indledte opkøbsprocessen af Aalborg Portland og Unicon, vidste vi godt, at vi havde mulighed for at købe to velrenommerede og dygtige organisationer i cement- og fabriksbetonbranchen. Jeg synes, at de seneste to år har vist, at vores vurdering var rigtig, og at resultaterne taler deres eget tydelige sprog: Vi har formået at leve op til vores ejeres forventninger og vist, at vi samtidig kan udnytte de positive markedsmæssige vilkår i tilfredsstillende grad. Gennem de seneste to år har jeg på nærmeste hold oplevet mange positive sider af den skandinaviske kultur, og i mit samarbejde med ledelsen set, hvorledes alle her bidrager til, at mål hurtigt omsættes til handlinger og resultater. Jeg ved, at en væsentlig forudsætning for dette er veluddannede, motiverede og loyale medarbejdere, som formår at arbejde målrettet med de udstukne mål. Noget som medarbejderne overalt i koncernen lever op til på fornem vis. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ledelse og medarbejdere for den gode indsats. Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern, som inden for cement og beton er førende i Skandinavien og inden for den hvide cement er førende i verden. Der vil i den kommende tid blive arbejdet videre med at opnå yderligere fordele af, at vi nu har samlet Aalborg Portland og Unicon til én organisation. Det er min klare overbevisning, at der fortsat er et uudnyttet potentiale i det nye fællesskab - noget som jeg har bedt ledelsen fokusere endnu mere på i resten af 2006 og i De mange igangsatte initiativer er godt på vej til at omsætte målene til resultater. Fra vores ejer i Caltagirone er forventningerne fortsat høje, og jeg er overbevist om, at vi vil leve op til dem. Jeg håber og forventer, at vi i den kommende tid vil se en fortsat udvikling af vores markedsmæssige position gennem vækst og opkøb inden for relevante områder. Viljen og mulighederne er til stede, og vil blive udnyttet optimalt. 2

3 Leder Af Søren Vinther Koncernadministrerende direktør En spændende og udfordrende tid i Aalborg Portland Group Så fik vores nye personaleblad sit navn på plads: UniPorten. Navnet er et godt miks af tradition og fornyelse, hvor vi fastholder vores tidligere tilhørsforhold i hhv. Unicon og (Aalborg) Portland, samtidig med, at navnet i sig selv spiller med ordene Uni (fællesskab, sammenhold og enighed) samt Port (åbning og indgang) - alt i alt en fælles indgang til information og kommunikation i vores gruppe. Det vil et andet sted i bladet blive afsløret, hvem der vinder den udlovede præmie i navnekonkurrencen. Fællesskab og korpsånd er på mange måder nødvendige i den situation, som kendetegner vores nye organisation her i Der er fuld knald på alle steder: Produktion, salg og distribution af fabriksbeton, hvid cement og grå cement sker med et højt aktivitetsniveau både i Danmark og resten af Norden. Det samme er tilfældet på de globale markeder i og uden for Europa. Vi må stort set melde udsolgt fra vore cementfabrikker - både grå og hvide. Aalborg Portland Groups nuværende markedsmæssige forhold afspejler det globale opsving; vi er godt hjulpet af de gode økonomiske konjunkturer, der hersker i verden netop nu, hvor vi kan se, at bl.a. Tyskland og Japan er på vej ud af deres flerårige stilstandsperiode. Det er positivt. Vi forventer, at salg og indtjening for hele året samlet set bliver på det budgetterede niveau og højere end Kigger vi fremad mod næste år ser vi et marked, præget af en fortsat positiv trend, men efterfølgende forventer vi en afmatning/ nedgang i I selv den mest positive og optimistiske periode er der hurdler. Energi- og brændselsomkostninger, vurderer vi, vil forblive på et højt niveau i resten af året. Specielt Danmark er kendetegnet ved meget høje el-priser. Vi er derfor nødt til fortsat at have fokus på vores omkostninger for at kompensere. I juniudgaven af dette nye medarbejderblad omtalte jeg i min leder den alvorlige CO 2 kvote-problematik. Der er fortsat ikke nogen løsning på vores udledningstilladelser for fabrikken i Aalborg. Vi venter nu, at den danske allokeringsplan for Kyotoperioden , som er så vigtige for Aalborg Portland Groups fremtid, bliver publiceret i løbet af fjerde kvartal Samtidig må vi fortsat fokusere på at øge vores anvendelse af CO 2 -neutrale brændsler. I sidste nummer omtalte jeg også, at vi i Gruppen har en fælles opgave med at udvikle vores forretning gennem organisatorisk vækst og via opkøb. Og jeg nævnte en række konkrete aktiviteter, der understøtter denne udvikling. Vi fortsætter ufortrødent med disse aktiviteter ad de lagte spor. Det er her værd at understrege, at vi gennem Aalborg Portland White har etableret salgsselskabet Aalborg White Italy. Gennem dette selskab er vi klar til at gå ind på det interessante italienske marked for hvid cement. Endnu et vigtigt element i den hvide vækststrategi er klar til at stå sin prøve (læs også Helle Nørgaards artikel om udviklingen i Tyskland). Ved en netop afholdt management konference, blev Aalborg Portland Groups strategi fremlagt og drøftet. Vi står stærkt til en fortsat ekspansion. Budgetmålene for 2007 blev fastlagt, så budgetprocessen nu kan fortsætte inden en endelig godkendelse i november. Der er fokus på effektivisering og udnyttelse af synergier i gruppen samtidig med, at vi skal udnytte højkonjunkturen og den markedslederposition, vi har i bl.a. Skandinavien. Vi er godt på vej med at implementere den nye organisation, der blev etableret den 1. januar Vi står nu over for opgaven med at skabe yderligere integration mellem de tre forretningsområder - det gælder både forretnings- og infrastrukturmæssigt. Lad mig nævne et par eksempler. Vi er godt på vej med SAPprojektet i vores cementforretning. Unicon vil følge efter. En ny samlet IT-organisation er under implementering, så vi kan udnytte relevante tværorganisatoriske IT-kompetencer og ressourcer. Research & Development i Aalborg står i spidsen for en række udviklingsopgaver for hele organisationen. Vi vil fortsætte denne udvikling. Målet er fortsat synergiudnyttelse og værdiskabelse. Lad mig slutte med at takke alle medarbejdere for en flot indsats i den forløbne periode af Udviklingen tyder på, at vi ikke får tid til at hvile på laurbærrene. Det er en udfordrende periode, der ligger foran os. 3

4 Nyt fra de 3 forretningsområder Søren Vinther Koncernadministrerende direktør Frands I. Grex Direktør, Aalborg Portland Grå Cement Bo Ankerfelt Direktør, Unicon Fabriksbeton Aalborg Portland Hvid Cement Aktivitetsniveauet i Danmark er stadigvæk meget højt og vi forventer, at udviklingen fortsætter resten af året. Det amerikanske hjemmemarked har udviklet sig særdeles positivt, og vi har afskibet betydelige mængder. Denne udvikling forventer vi vil fortsætte resten af året. Vores intensive bearbejdning på det tyske marked med eget distributionsnet fortsætter efter planerne, og budgettet for 2006 forventes at blive realiseret. Salget i Rusland udvikler sig positivt selvom markedspenetrering i Rusland forløber langsommere end forventet. I Kina forløber salget meget tilfredsstillende, og vi forventer et salg, der overstiger budgettet. Vi arbejder intenst på en strategiplan, der øger fokus på videre bearbejdning af hjemmemarkedet, hvor kvalitet og leveringssikkerhed sættes i højsædet. Eksportsalget i Mellemøsten og hjemmemarkedssalget i Egypten forløber tilfredsstillende. Vi forventer en 100 % kapacitetsudnyttelse på ton i Især er byggeaktiviteten eksploderet i Algeriet, og i august måned blev der afskibet mere end ton til dette marked. I september måned vil der blive taget endelig beslutning om udvidelsen af produktionskapacitet på Sinai White Portland Cement Co. til ton. I Malaysia og Singapore er aktivitetsniveauet opadgående, og vi forventer et stigende salg af hvid cement. Eksportmarkederne viser en tendens til en fornuftig fremgang i forhold til tidligere år. For hele 2006 forventer vi en pæn stigning i afsætning og indtjening i forhold til 2005-resultatet. Aalborg Portland Grå Cement Efter en veloverstået sommerferie går vi nu i gang med den sidste del af På salgssiden ser 2006 ud til at blive et rekordår på det danske marked, hvor vi ved udgangen af august kan konstatere en fremgang på ca ton. For hele året forventer vi et salg på ca ton mere end budgetteret. Faktisk har vi solgt så meget cement på hjemmemarkedet, at vi har måttet reducere eksportmængden - vores kapacitet er med andre ord fuldt udnyttet. Den lavere eksport er kompenseret af højere priser. Den store efterspørgsel på cement i året første måneder har betydet stort pres på vores chartrede skibe og vores tankbiler. For at afhjælpe denne situation har vi chartret et ekstra skib i fire måneder. Skibet skal - ud over at hjælpe til med transport til vores danske terminaler - også servicere vores terminaler på Island, der også oplever stor efterspørgsel. Endelig skal det fragte cement til vores eksportkunder i England. De kommende måneder indeholder store udfordringer for alle medarbejdere i Aalborg Portland Grå. Vi skal implementere det nye SAP system, samtidig med at vi skal sikre fuld kapacitetsudnyttelse er ikke blot en systemmæssig udfordring. De prisstigninger, der er på vej, især på energiområdet, vil kræve en stor indsats af Salg og ikke mindst, at vi alle ser på, hvordan vi kan gøre Aalborg Portland mere effektiv, hvordan vi kan sikre, at investeringskronerne giver et positivt afkast, og hvordan vores indsats bidrager til at øge indtjeningen. Unicon Unicon har i de seneste måneder været præget af et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i markedet, både i Norge, Sverige og Danmark. Det har presset organisationen til det yderste. Situationen er dog blevet håndteret meget professionelt af alle, og i den forbindelse skal der fra Unicons ledelse lyde en stor tak til alle medarbejdere for indsatsen. I Danmark har fokus været på at integrere 4K og på at overtage al administration for Skancon, efter at selskabet i april blev fuldt ejet af Unicon. Det er efterfølgende blevet besluttet at nedlægge selskabet Skancon og overføre transportaktiviteten til Unicon. Strategien om at have en samlet effektiv transportenhed er dog uændret, og med tilgangen af alle biler fra 4K forventer vi øgede muligheder for at forbedre effektiviteten yderligere. I Norge er det store Aukra/Ormen Lange projekt efterhånden afsluttet med en samlet projektleverance på ca m 3. Den ene af de to fabrikker, der blev brugt til projektet, er allerede ved at blive flyttet til Skien, hvor den skal erstatte en ældre nedslidt fabrik. Der er ingen tilsvarende store projekter i støbeskeen, men aktivitetsniveauet i det generelle marked er dog særdeles højt, og i løbet af 2007 forventer vi, at der bliver igangsat en række mellemstore anlægsprojekter. I Sverige er der også to store igangværende anlægsprojekter, der har medvirket til øget aktivitet i år: Tunnelprojekt Hallandsåsen og anlæg af stationer i forbindelse med tunnelprojekt Malmø City. Også leverancerne til det generelle marked ligger på et fortsat meget højt niveau. Økonomisk resulterer den øgede aktivitet samlet i forventninger om en forbedring af sidste års resultat. 4

5 Så fik vores nye nordiske blad sit navn hvem vandt rejsen til Rom? Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation Som du så på forsiden, er UniPorten navnet på vort nye nordiske medarbejderblad. Vi har modtaget i alt 329 forslag på vores navnekonkurrence fra medarbejdere i både Unicon og Aalborg Portland. Redaktionsudvalget har haft et vanskeligt job med at vælge blandt de mange interessante forslag. Vi rettede dog ret hurtigt vores interesse mod UniPort-navnet, som vi synes er både kort, dækkende og intelligent! Navnet ser vi som et godt miks af de to virksomheder - Unicon og Aalborg Portland - som nu er sammen om at danne Aalborg Portland Group. Samtidig spiller navnet med ordene Uni, der bl.a. henleder til fællesskab, sammenhold og enighed samt Port, der associerer med en indgang, adgang til, åbning eller på engelsk ( en havn ). Navnet giver samtidig både en dansk og international forståelse. Hele 14 forslag fra medarbejdere i både Unicon og Aalborg Portland kredser om UniPorten. Vi fik derfor vores koncernøkonomi- og finansdirektør Henning Bæk og kontorassistent Louise Skipper Nielsen til at trække lod blandt disse 14 indkomne forslag. Ud af skålen med navne trak Henning navnet på vinderen af førstepræmien: Anya Roskjær Knudsen, som til daglig er projektleder i Gruppens Research & Development Centre (RDC). Anya kan nu sammen med sin ægtefælle se frem til et dejligt weekendophold i Rom, når det passer ind i familiens planer. Hjerteligt til lykke til Anya med førstepræmien og til lykke til vort nye blad med det gode navn! Ministerbesøg i Aalborg Af koncernadministrerende Direktør Søren Vinther Onsdag den 13. september havde vi besøg af en af den danske regerings tunge ministre. Det var finansminister Thor Pedersen, der besøgte virksomheden i Aalborg. Der var sat et par timer af til besøget, der blev indledt med en introduktion til Aalborg Portland Group, både de nationale og internationale cementog betonaktiviteter. Thor Pedersen så bl.a. filmen om Aalborg Portland, hvorigennem han fik en koncentreret viden om virksomheden. Efter en kortere drøftelse af forskellige problemstillinger, bl.a. CO 2 -problematikken, tog jeg og direktør Frands I. Grex finansministeren med på fabriksbesøg. Under kyndig vejledning af informationskonsulent Bent Ole Borup fik finansministeren en grundig indsigt i, hvordan der i Aalborg på fabrikkens teknologisk avancerede anlæg på årsbasis bliver produceret 3 millioner ton grå og hvid cement. Besøget blev afsluttet med en frokost, hvorunder flere væsentlige virksomhedsforhold blev drøftet med den indflydelsesrige danske politiker. Til vores store glæde gav finansministeren udtryk for, at han var positivt overrasket over det, han havde set og over en professionel virksomhed med et godt rygte også miljømæssigt. Afslutningsvis udtrykte jeg håb om, at den danske regering vil fremme positive forhold for erhvervslivet og dets mange medarbejdere. 5

6 Brokollaps Evaluering af brokollaps i Aalborg - Hvad har vi lært? Af Freddie Larsen Chefteknolog, Unicon og Henning Ahrens Informationschef, Unicon Den 25. april klokken 10:06 styrtede en bro under støbning pludseligt ned på motorvejen nord for Aalborg. En medarbejder hos entreprenøren blev dræbt, og flere blev kvæstet. Unicon leverede beton til støbningen, og ikke så få Unicon-medarbejdere var på stedet, da broen kollapsede. Heldigvis blev ingen af Unicons medarbejdere alvorligt kvæstet, men mange var meget tæt på begivenhederne, og en roterbil fik ødelagt førerhuset af en nedstyrtende bjælke. Det er baggrunden for, at vi har samlet og evalueret de oplysninger, der er tilgængelige om ulykken for bedre at kunne løse fremtidige store støbeopgaver med fokus på medarbejdernes sikkerhed. Kort beskrivelse af projektet Limfjordstunnellen blev i sin tid anlagt som en del af omfartsvejen uden om Aalborg. Som led i dette projekt blev der etableret en afkørsel og en bro, der skulle lede trafikken ind mod Nørresundby centrum. Broen har siden haft en noget omtumlet tilværelse, og er flere gange blevet temmelig omfattende renoveret. For et par år siden blev det vedtaget, at frakørselen mod Nørresundby skulle udvides til 3 spor udover sporet mod centrum. En grundig gennemgang af broens tilstand blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll. 6 Gennemgangen afslørede, at broen trængte til en gennemgribende renovering, og det blev efterfølgende besluttet, at broen skulle rives ned. En ny bro blev projekteret af Rambøll, så den kunne spænde over de to gange tre motorvejsspor, og så den kunne forbindes med de eksisterende ramper i begge ender. Ved Licitationen vandt Norvin & Larsen opgaven med at udføre den nye bro. Entreprenøren Norvin & Larsen er et gammelt, velrenommeret Aalborg entreprenørfirma. Firmaet blev for en del år siden overtaget af Novejfa, der ejes af Colas Danmark. Norvin & Larsen har et godt navn inden for brobygning og renovering af broer. Det har erfaring med netop den type konstruktioner, som der var tale om ved den nye bro, nemlig at brodækket støbes svævende over den endelige placering, så det efter hærdning og opspænding i ét stykke sænkes ned på plads. En tilsvarende konstruktion blev for få år siden udført af samme firma ved udfletningen af motorvej E39, kun nogle få kilometer nord for Limfjordstunnellen. Betonleverancen Norvin & Larsen indgik aftale med Unicon om at levere ca m³ beton til den nye bro. Heraf skulle de ca m³ indbygges i selve brodækket. På det tidspunkt, hvor broen styrtede ned, havde vi leveret 809 m³ til dækket. Flere medarbejdere fra Unicon var involveret i at planlægge betonleverancerne. Senest den 20. april deltog Johnny Houtved, Jesper Chrone, Henrik Walther Larsen og Freddie Larsen i flere møder om formiddagen, hvor såvel sikkerhed for medarbejderne som for trafikanterne blev grundigt gennemgået. For at sikre at vores roterbiler ikke trak uvedkommende trafikanter med ind på byggepladsen, var der udarbejdet procedurer med, at roterbilerne skulle gøre et kort stop ved frakørslen fra motorvejen ind på byggepladsen. Alle biler, der havde opgaver på pladsen, var forsynet med gule advarselsblink, og chaufførerne var specielt instrueret i at udvise stor agtpågivenhed. Alt var forløbet helt uden problemer, indtil det fatale kollaps. Som eksempel på effekten af den minutiøse planlægning af betonleverancerne kan nævnes, at den støbeplan, som Peter Nielsen fra Norvin & Larsen havde udarbejdet, viser, at læs nummer 82 skulle ankomme med 10 m³ beton tirsdag den 25. april klokken 10:05. Broen styrtede ned klokken 10:06!

7 I hele leveringsfasen har der været tæt kontakt mellem Unicon og de involverede formænd. Der har været en del spørgsmål om påvirkning af den nyudstøbte beton i forbindelse med ramning af pæle i nærheden. Der har været lavet en del simuleringer af hærdeforløbet af betonen, og der har ligeledes været nær kontakt til byggepladsens tilsyn. Der har helt igennem været tale om samarbejde mellem meget rutinerede folk, som ansvarsfuldt kendte deres opgaver til bunds. Støbning af brodækket Støbningen startede mandag den 24. april sidst på eftermiddagen. Ved støbning af et brodæk er der hektisk aktivitet hos Unicons medarbejdere under opstart. På fabrikken skal der tages prøver af de tre første læs til sikring af, at betonen har den rigtige bearbejdelighed, og at det rigtige luftindhold er til stede i betonen. Pumpen skal køres i position, og der skal smøres med cementmørtel, såkaldt puds, så den første beton ikke fjerner al smørelse i røret. Derefter skal de første læs beton prøves - som regel efter pumpen - for at sikre, at der ikke sker et utilsigtet stort lufttab i pumpen. Når disse ting er inden for de aftalte rammer, begynder man at støbe i formen. Meget hurtigt kommer støbningen ind i en fast gænge, og hvis ikke der sker noget uforudset, vil det hele forløbe stille og roligt, indtil leverancen er afsluttet. Ulykken I den aktuelle sag var man inde i en sådan fast gænge. Morgenens myldretidstrafik under broen var overstået, og man var ved at gøre klar til at flytte pumper og øvrige aktiviteter over i den modsatte vejside. Unicons kontrollant Svend Snog havde netop flyttet laboratorievognen til en ny plads, da ulykken indtraf. Chauffør Gregor Madsen havde bakket sin roterbil hen til pumpen og var steget ud af førerhuset, og havde påbegyndt aflæsning. Ved siden af ham stod pumpefører Christian Jensen sammen med pumpefører Bent Møllegaard og chauffør Gert Jensen. Chauffør Palle Gjerlev holdt et stykke fra broen. Oppe på brodækket stod pumpefører Per Bach og styrede pumpen. En medarbejder fra støbesjakket havde fat i pumpeslangen og sørgede for, at betonen kom rigtigt ned i formen. Entreprenørens formand Svend Åge Møller og en anden medarbejder skulle holde øje med, at støbeformen opførte sig som forudsat ved beregningerne. Der var etableret nogle målepunkter, som han skulle kontrollere. På det tidspunkt, hvor broen styrtede ned, var han lige gået ind under den. Det er klart, at ved en sådan ulykke, hvor alt går så stærkt, kan man ikke huske alle detaljer. De enkelte tilstedeværende oplever kun det, der sker netop der, hvor de står. Det kan derfor være svært at få et samlet overblik over hændelsen. Det efterfølgende er derfor en sammenskrivning af de informationer, der er modtaget fra såvel Unicons medarbejdere som medarbejdere fra entreprenørselskabet Norvin & Larsen og det rådgivende ingeniørfirma Rambøll. Som altid når der er tale om en ulykke med dræbte eller kvæstede, foregår der en politimæssig efterforskning. De samtaler, der efterfølgende refereres til, har ingen sammenhæng med denne efterforskning, selv om flere af de nævnte personer har været afhørt af politiet. Der er alene tale om gengivelse af de oplevelser, den enkelte har haft. Unicon har udsendt en folder til alle danske medarbejdere om evalueringen af den tragiske ulykke i Aalborg. Folderens indhold gengives i denne artikel. 7

8 På bestilling af Vejdirektoratet har COWI udarbejdet en teknisk rapport om hændelsesforløbet. Den indgår naturligvis også i politiets undersøgelse, som endnu ikke er afsluttet. Rapporten kan i sin helhed ses på Vejdirektoratets hjemmeside Nogle af oplysningerne fra denne rapport indgår i følgende: Rapport Ved nitiden om morgenen bliver der drukket kaffe i mødeskuret på byggepladsen. Til stede er ingeniør Lars Juul fra Rambøll, ingeniør Per Holm Helgesen samt formændene Ole Andersen, Leif Munk Sørensen og Svend Åge Møller fra Norvin & Larsen. Efter pausen går de ud til deres respektive opgaver. Svend Åge Møller går sammen med to andre ind under brodækket, hvor man har konstateret, at der er problemer med et af tårnene, som bærer formen. De ser, at en af stålbjælkerne under donkrafterne har vredet sig. Fejlen skal rettes. Den ene af de tre går derfor efter værktøj, den anden går op på dækket, mens Svend Åge Møller bliver på stedet. Umiddelbart efter sker kollapset. Svend Åge Møller bliver dræbt på stedet. Oppe på brodækket sker der det, at hele konstruktionen pludselig falder ned på motorvejen. De fleste fra støbesjakket følger med ned. Det samme gør såvel tilsynsingeniøren Lars Juul, samt en ingeniør og en formand fra entreprenøren. De fleste får nogle skrammer og trykkede ribben. Enkelte kvæstes mere alvorligt. Den mand fra støbesjakket, som havde fat i pumpeslangen, holder sig fast i slangen og bliver derfor hængende. Pumpefører Per Bach falder ned sammen med dækket men ser, at der - under manden, der holder i slangen - ligger en kvæstet medarbejder. Per Bach har herefter åndsnærværelse nok til at komme på benene igen og få genstartet pumpen. Manden, der holder i slangen, bliver herefter sænket ned af Per Bach - uden at ramme den kvæstede. Nede ved pumpen hører tre medarbejdere fra Unicon et stort smæld og kaster sig sammen i dækning mellem 8 pumpe og roterbil. De tre er pumpeførerne Bent Møllegaard og Christian Jensen samt chauffør Gregor Madsen. De ser, at chauffør Gert Jensen er på den anden side af pumpen og i sikkerhed. Gert Jensen bliver imidlertid pludselig ramt af en genstand, der kommer flyvende gennem luften. Han bliver i ambulance kørt til skadestuen i Aalborg, hvor han bliver syet med fem sting. De tre øvrige er uskadte. Der, hvor de stod for et øjeblik siden, er der landet et skur, og der ligger en svær jernbjælke henover førerhuset på roterbilen. Pumpens støtteben har heldigvis taget en stor del af vægten af det nedfaldende materiale. Pressen I pressen - såvel den skrevne som den elektroniske - har der været en masse gisninger og fejlagtige oplysninger fremme. Mange såkaldte broeksperter har været tidligt ude med deres opfattelse af, hvad der skete. Det var meget bittert at læse overskriften på forsiden af Nordjyske Stiftstidende lørdag den 29. april - samme dag som den dræbte formand Svend Åge Møller blev begravet - at sjusk var årsag til broens nedstyrtning. Ingen, der kendte bare lidt til sagen eller var involveret i ulykken, var imponeret af journalisternes indsats. Selv uden for hospitalet stod de på lur for at få lokket en udtalelse ud af de tilskadekomne. Efterspil COWIs tekniske rapport om hændelsesforløbet er som tidligere nævnt afleveret til bygherren, Vejdirektoratet. Rapporten placerer ret entydigt ansvaret for ulykken hos entreprenøren. Tilsynet havde stillet spørgsmålstegn ved, om stilladsets konstruktion var sikker nok. Det er efterfølgende kommet frem, at også Vejdirektoratet havde kendskab til, at der var udtrykt betænkelighed ved konstruktionens bæreevne. Blandt fagfolk, der har kendskab til projektet, undres man over, at de implicerede parter alligevel accepterede, at støbningen fandt sted. I Unicon har vi oplevet, at blot en manglende procent luft i betonen har været tilstrækkelig til, at tilsynet har kasseret vores leverancer. Flere firmaer har været impliceret i beregning af de enkelte elementer fx stillads, støbeform og fundering. Entreprenøren har derefter foretaget sammenstykning af elementerne, og der er derfor ingen tvivl om, at entreprenøren i sidste ende er ansvarlig for arbejdet. Politiet foretager stadig efterforskning i sagen, der muligvis vil ende med, at der rejses tiltale mod Norvin & Larsen for uagtsomhed. Broprojektet fortsætter Vejdirektoratet ønsker fortsat broen bygget af Norvin & Larsen. Arbejdet hermed genoptages i nær fremtid, og man forventer, at broen kan være færdig med ca. et års forsinkelse. Hvad har Unicon lært af ulykken? Selv om sikkerhedssko og hjelm ikke ville have haft nogen virkning i den aktuelle sag, er det vigtigt at understrege, at medarbejdere i Unicon skal anvende det sikkerhedsudstyr, der er påbudt af entreprenøren eller er stillet som krav af Unicons ledelse. Placering af pumper og laboratorievogne på byggepladsen skal ske på anviste pladser. Som regel aftales placeringen af kørende materiel på støbemøder forud for leverancernes start. Det er naturligvis meget vigtigt, at de medarbejdere, der deltager i disse møder, nøje vurderer de sikkerhedsmæssige aspekter ved placeringen. Man bør altid kraftigt overveje risikoen ved at gå ind under objekter, der støbes.

9 Verdens nordligste teater i hvid beton Af Helle Stig Nørgaard Area Sales Manager Aalborg Portland White Hålogaland Teater i Tromsø, Norge, ligger på breddegraden 69 o nord og dermed nord for polarcirklen. Teatret, hvis officielle åbning var i 2005, har været på toppen af ønskelisten i de sidste 20 år. Kristian Øvernes der er teknisk direktør i Bjørn Bygg, som er moderselskabet til Færdig Beton, viser os rundt. I alt er der leveret m 3 beton, som Færdig Beton har leveret. Af disse har de 350 m 3 været hvid beton, som til dels er anvendt i foyeren støbt på stedet som Insitu beton, og til dels er anvendt til et område foran teatret. Betonen er lavet som ready mix på pladsen og består af hvid cement med lokale tilslagsmaterialer og titanium dioxid. Støbeformene er udført i ubehandlet træforskalling. Foyeren opleves som lys og venlig med et vidunderligt lysindfald. Ydervæggene er udført i hollandsk murværk, som giver et metallisk look. Tromsø kommune har indbyggere, og kommunen har en stærk befolkningstilvækst. Dette er ikke mindst takket være universitet, som har mere end studerende. Den vigtigste industri i kommunen er olieindustrien og fiskerierhvervet. Der er en befolkningstilvækst i byen på op til indbyggere om året, hvilket resulterer i en høj byggeaktivitet. Tromsø, som også kaldes nordens Paris, er et populært havneanløb for krydstogtsskibe. I sommeren 2005 anløb mere end 100 krydstogtskibe Tromsø, hvilket er af stor betydning for byen. Der er også en række aktiviteter på den kulturelle front. En af aktiviteterne på det lokale kulturcenter er en kulturskole for børn og et nyt stort bibliotek, som også netop er indviet. Så der er ingen tvivl om, at det nye teater, som kan rumme 400 gæster og som har et af Europas mest avancerede sceneudstyr, vil blive vel modtaget i Tromsø. En interessant observation om teatret er, at teatret er navngivet både på norsk og på samisk. På trods af at de fleste samer er velintegreret i Norge og taler norsk, gøres der en stor del for at bevare den samiske kultur. Fakta Navn: Hålogaland Teater Byggeår: 2005 Arkitekt: Vulkan Arkitekter Bebygget areal: m 2 Hovedentreprise: Bjørn Bygg AS Det metalliske udtryk på ydervæggene tilføjer bygningen en spændende effekt og bidrager til, at bygningen falder ind i omgivelserne. Samspil mellem træ, metal og hvid beton opleves tydeligt. Det smukke lysindfald i foyeren giver hele rummet en lethed. 9

10 Aalborg Portland Groups domicil på Islands Brygge Af Poul Dahl Projektleder, Group Communication Island Brygge: Byens smarteste sted Sådan opfatter københavnerne selv Bryggen et område, som har alt, hvad en moderne bydel skal have: Vand, plads, boliger, erhvervsbyggeri og kort afstand til centrum. Tidligere var Islands Brygge ved Københavns havn et nedslidt industriog arbejderkvarter, hjemsted for bl.a. godsbanen vest for Ørestaden, Sojakagefabrik og Forsvarets ubenyttede arealer. I løbet af de sidste fem år har et massivt privat og offentligt kvarterløft vendt billedet 180 grader, så det nu er præget af luksuriøse ejerlejligheder og markante offentlige og private virksomheder. Her i dette attraktive område - nærmere bestemt Islands Brygge 43 - med flot udsyn til kanalen og skylinen på kanalens venstre bred ligger domicilet for Aalborg Portland Group. Ledergruppen og dele af administrationen i Unicon har også hjemsted her. Redaktionen besøgte det nye domicil på årets første efterårsdag, hvor direktionssekretær Linda Ravn påtog sig opgaven at vise rundt på 6. sal. Her er lyse og luftige kontorer og mødelokaler for bestyrelsesformand Mario Ciliberto og direktør for forretningsudvikling Agnete Raaschou- Nielsen, controller Beniamino Natola, Monika Michalska og Linda Ravn. Der er også kontorfaciliteter for koncernadministrerende direktør Søren Vinther og andre fra koncernledelsen, der løbende kommer til møder i København. Se på billederne og fornem hvordan der ser ud inde og ude på Islands Brygge. 10

11 Aalborg Portland White i Tyskland Af Helle Nørgaard Area Sales Manager, Aalborg Portland White Aalborg Portland White har gennem mange år solgt hvid cement til Tyskland gennem en forhandler. For ca. 1 år siden besluttede vi os for at sælge direkte på det tyske marked; bl.a. ud fra et ønske om at være tættere på vore kunder og naturligvis for at øge afsætningen af hvid cement i Tyskland. I det sidste år har vi intensivt bearbejdet det tyske marked. I første omgang gik opgaven ud på at skabe relationer til de allerede eksisterende kunder, som hovedsageligt ligger i det nordtyske område. Vi kontakter nu potentielle kunder overalt i Tyskland. Den geografiske fordeling af potentielle kunder viser, at hovedvægten befinder sig i det centrale vesttyske område. Vi konkurrerer i Tyskland med den lokale producent Dyckerhoff. Men også med de importerede hvide cementer fra Slovakiet, Tyrkiet, Belgien og Italien. Vi transporterer i dag den hvide cement i tankbiler fra Aalborg direkte til de tyske kunder. Leveringstiden viser sig efterhånden at være et problem, jo længere sydpå vi kommer. Vi arbejder derfor i øjeblikket på at etablere et siloanlæg på flodsystemet i Tyskland, som kan forsynes med skib fra Aalborg. Foruden direkte at opsøge producenterne arbejder vi med flere forskellige markedsføringstiltag. Vi har bl.a. annonceret i relevante fagblade, og vi har netop fået de første tankbiler med AALBORG WHITE logoet ud på de tyske motorveje. Vi har i år besøgt flere udstillinger og messer for at finde frem til de mest relevante. Vi har besluttet i februar 2007 at deltage med en stand på Ulmer Betontage, som er det mest centrale samlingspunkt for betonvareog elementproducenter i Tyskland og omkringliggende lande. Et samarbejde med læreanstalter er også en vigtig indgangsvinkel til det tyske marked. Vi har etableret et samarbejde med Teknisk Universitet i Berlin, som vi allerede har haft flere arrangementer med. I efteråret skal der i samarbejde med arkitektskolen i Århus arrangeres en workshop for hvid beton i Teknisk Universitets imponerende Peter Behrens Halle i Berlin. Forbrugerne af hvid cement befinder sig hovedsageligt inden for segmenterne tørmørtel og betonvarer. Som i andre lande i Mellem- og Sydeuropa er markedet i Tyskland stort for belægningssten af høj kvalitet med overflade i hvid beton, som kan være indfarvet samt overfladebehandlet på forskellige måder. En speciel anvendelse af AALBORG WHITE ser vi hos vores kunde Buschbeck, som producerer udendørs grill-kaminer af høj kvalitet. Der er i mange lande et stort marked for disse kaminer og Buschbeck har efterhånden en eksport af kaminerne til flere lande i Europa og USA. Han har endog sendt kaminer så langt som til Dubai. 11

12 Fra det små til det store Cementproduktion på Rørdal Af Ole Dan Larsen Chefkemiker Aalborg Portland Grå Cement Tillad mig at præsentere mig. Jeg er en kokkolit og så ud som på billedet her til højre. Ja, jeg døde godt nok i kridttiden for hundrede millioner år siden, men det generer ikke små ånder. Og små var vi: En hundrededel af en millimeter! Jeg og mine fantasillioner af slægtninge svævede rundt i det varme hav indeni vores kugler af kalkkrystaller. Når vi døde, faldt kalken til bunds, og i løbet af mange millioner år dannedes et kilometertykt lag af kridt. Det er dette kridtlag, som danner basis for cementproduktionen på Rørdal. Kridt udgør cirka 80 procent af råmaterialerne til cement. Derfor ligger cementfabrikken i Rørdal, hvor det er let at få fat i kridtet og let at komme af med cementen i biler, tog og skibe. På Rørdal laves seks forskellige grå cementer og to hvide cementer. De er designet til forskellige anvendelser, og har forskellige egenskaber. Kridt er et blødt materiale, som raspes af kridtlaget, kører på kilometerlange bånd til fabrikken og slemmes op i vand til en slam. Der blandes fintformalet sand i, og sand- og kridtblandingerne er udgangspunktet for både grå og hvid cement. Der tilsættes flere råmaterialer som for eksempel flyveaske og kaolin, afhængigt af cementtypen. 12 Resten af fremstillingsprocesserne foregår i rør - men det er nu ikke derfor fabrikken hedder Rørdal. Råmaterialerne brændes til klinker i roterovne: Lange rør (op til 185 m), der drejer langsomt rundt. Klinkerne finformales til cement i cementmøller: Korte rør (5-6 m), der drejer hurtigt rundt. I roterovnene hældes slam ind i den ene ende, og der fyres i den anden ende med blandinger af petcoke, kul og olie. Først fordamper vandet. Det er det, man kan se komme op af skorstenene som hvide røgfaner. Derefter uddrives kuldioxid (CO 2 ) fra kridtet, og til sidst når materialerne en temperatur på C. Der foregår en række kemiske reaktioner, som danner de aktive forbindelser i cement. Materialet, der kommer ud af ovnene, kaldes klinker, og er kugler fra ærte- til golfboldestørrelse. Til en del af klinkertyperne bruges alternative brændsler og råmaterialer. Affaldsstoffer fra andre industrier, som vi kan udnytte og uskadeliggøre ved de høje temperaturer. På den måde både hjælper vi samfundet og gør vores cementer mere grønne. I cementmøllerne formales klinkerne ved at blive knust mellem stålkugler og små stålcylindre. Der tilsættes gips for at regulere afbindingstiden. Beton skal jo ikke begynde at størkne, før det kommer i støbeformen. Til nogle cementer tilsættes kridtstøv, som giver forbedrede egenskaber og gør cementen grønnere. Vi små kokkolitter bliver til tons cement om året, hvoraf de tons er hvid cement, som eksporteres til hele verden. Så selv om man er lille, kan man blive til noget stort og komme vidt omkring. Rørdalfabrikken med kridtgraven i baggrunden Et kig ind til flammen i en ovn. Klinkerne ligger glødende op ad siden.

13 Full fres i Region Vest endelig! Af Ole-Reidar Fauske Regionschef, Unicon Glad melding fra Region Vest i Norge: Nå går det så det kviner! Kundesentermodellen er etablert og innkjørt. Samtidig er produksjonen ved den nye fabrikken på Laksevågneset i svært godt gjenge, med 100 prosent driftssikkerhet fra 1. juni. Dette lover godt for fremtiden, men fødselen var lang og hard. Unicon Norge er dermed organisert i fem komplette regioner med tilhørende kundesenter for effektivt salg og distribusjon av ferdigbetong. Den nye fabrikken i Bergen ble tatt i bruk 1. november Fra samme dag var det full stopp i tradisjonsrike Bergen Betong i Solemsviken, som nå er jevnet med jorden. Dette området er ekspropriert til vei, noe som fremtvang flyttingen før tiden var riktig moden. Dette medførte betydelige innkjøringsproblemer og uforutsette kostnader, sier regionsjef Ole-Reidar Fauske. Med hyppig driftsstans og nødvendig utskifting av deler. Den nye fabrikken er nemlig ikke helt ny, opplyser Fauske. Den var tidligere i bruk i Sverige, under byggingen av Øresundbroen. Etter oppstarten her i Bergen viste det seg nødvendig med en nokså grundig gjennomgang, bit for bit, før den tilfredsstilte våre strenge krav. Det gjør den i dag. Fra juni 2006 har driftssikkerheten vært 100 prosent. En smertefull overgangsfase er over, og det nye blandeverket fungerer ja, nettopp som et flunkende nytt. En moderne fabrikk med effektive transportbånd, bedre logistikk og optimal kapasitet på 90 kubikk i timen. Alt det negative er snudd. Seks faste ansatte med en nytilsatt produksjonssjef i spissen har tatt grep og virkelig fått sving på sakene, sier Ole-Reidar Fauske. Han smiler tilfreds og berømmer alle sine menn, 15 tilknyttede sjåfører inkludert. Vi har markedet med oss. Det er høy aktivitet både på vei- og boligfronten. Utfordringen nå er å ta tilbake kundene vi mistet i flytteprosessen, få til full utnytting av kapasiteten i den nye fabrikken, og på sikt reise et blandeverk til, et annet sted i regionen, sier regionsjef Ole- Reidar Fauske. Den nye fabrikken har en flott og gunstig beliggenhet, på industriområdet på Laksevågneset, fire km fra Bergen sentrum. Trommelbiler på rad og rekke klare til å rykke ut fra Unicons nye fabrikk i Bergen 13

14 Status Nye hjemmesider i Aalborg Portland Group Af Poul Dahl Projektleder, Group Communication Nye hjemmesider skal være med til at binde vores nye organisation sammen samtidig med, at vi har ønsket at udvikle hjemmesider, hvor vi hurtigt og let kan kommunikere med vore kunder og interessenter - nationalt og internationalt. Den 1. februar gik Aalborg Portland Group i luften med den engelsksprogede gruppeportal Vi byggede denne portal op over samme læsevenlige og overskuelige skabelon, som er benyttet af Aalborg Portland White. Klikker du ind på adressen, finder du en lang række informationer krydret med flotte billeder fra forretningsområderne i den nyetablerede gruppe. Portalen er samtidig en indgang for forretningsområdernes egne hjemmesider: Den 1. juni gik vi atter i luften, denne gang med en helt ny udgave af Aalborg Portlands hjemmeside: hvis første udgave blev etableret helt tilbage i Den ny hjemmeside er bygget op over samme skabelon, som er benyttet i andre af gruppens hjemmesider. Kunderne er kommet i centrum på den nye hjemmeside, bl.a. via kundelink, som gør, at du som bruger allerede på startsiden kan vælge tilhørsforhold, fx Privat. Kig dig omkring på den godt 500 sider store hjemmeside. Har du gode ideer, der kan være med til at fremme denne del af vores forretning, er de meget velkomne. Send bare en mail til webmaster Karina Højgaard: Aalborg Portland A/S - Nordjyllands bedste praktikplads Af personalechef Christian Heinrich Brosolat, Aalborg Portland Grå Cement Personaleassistent Karina Knudsen modtog den 9. juni Årets Praktikpladspris på vegne af Aalborg Portland A/S. Prisen er indstiftet af Aalborg Industri- og Handelskammer samt Aalborg Handelsskole. Som et synligt bevis på hæderen modtog Aalborg Portland et flot maleri af kunstneren Tina Aagaard. I alt 11 nordjyske virksomheder var indstillet til at modtage årets pris. 14 For at komme i betragtning til prisen, skal man indstilles af en eller flere kontorelever, der gennemfører skoleophold på Aalborg Handelsskole. Aalborg Portland blev i år indstillet af kontorelev Liane B. Andreasen, hvis flotte indstilling i høj grad gjorde indtryk på dommerkomiteen. Aalborg Portland lægger stor vægt på at have lærlinge og elever. Ud af et samlet antal på knap 50 under uddannelse har vi i alt 5 kontor- og 3 handelselever. Vi forsøger ihærdigt at leve op til det store ansvar, der ligger i at uddanne unge mennesker. Uddannelsesforløbene, der for kontor- og handelselever er på to år, planlægges i samarbejde mellem HR og et antal elevansvarlige med base i de afdelinger, der har elever. De elevansvarlige har det daglige ansvar for elevernes uddannelse og dermed også en stor andel i, at netop vi i år skulle modtage prisen. Godt gået!

15 Kort nyt Aalborg Portland White A/S Af Henrik Hougaard Underdirektør, Salg Hvid Cement For at styrke salgsindsatsen i Rusland etablerede Aalborg Portland White A/S i slutningen af 2005 et salgsselskab i St. Petersborg med en 70 % ejerandel. AALBORG WHITE OOO er placeret i den centrale del af St. Petersborg og bliver til daglig ledet af Managing Director Audrius Svencionis og Logistic Manager Andrey Andreev. Fra en spæd start er der nu fuld turbo på aktiviteterne i Rusland, som i dag er et marked med et betydeligt potentiale. Salgsselskabet blev oprindeligt etableret i samarbejde med IØ (Investeringsfonden for Østeuropa) som medejer af de resterende 30 %. Det er nu aftalt, at Aalborg Portland White A/S overtager IØ s aktieandel i løbet af september Herefter vil AALBORG WHITE OOO være 100 % ejet af Aalborg Portland White A/S. Dragon Gate i Cairo Af Ahmed Mahmoud Aly Business Development Officer, Egypten Sinai White Portland Cement Co. Da Sinai White Cement Company påbegyndte arbejdet med at etablere et inspirerende udstillingslokale på kontoret i Cairo, besluttede en gruppe medarbejdere, der alle have deltaget i AALBORG WHITE Academys Dragon Gate Basic Diploma seminar, selv at konstruere nogle af de udstillede emner. De samledes i to timer for at genskabe noget af den inspiration, som de havde fået under seminaret for således at blive inspireret til at opleve og omsætte den hvide cements store fleksibilitet og potentialer til praksis. Alle deltagerne gav betonen deres eget personlige præg, idet de selv blandede betonen og støbte den i forskellige støbeforme. Snart arbejdede alle sammen i mindre grupper med at bygge en stor havegrill og de arbejdede hårdt for at gøre produktet levende. Alle var glade og nød at arbejde sammen på en harmonisk og næsten magisk måde, som gjorde arbejdet let og fornøjeligt. Hele holdet var enige om at foreslå lignende arrangementer med jævne mellemrum for at bevare den tætte kontakt til produktet og dets muligheder. 15

16 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Returneres ved varig adresseændring Den Blå Kæmpe alias Vægtløfteren vender tilbage! Af Henning Ahrens Informationschef, Unicon Beboerne, og ikke mindst børnene omkring Kirsebærhavens Skole i Valby, har længe savnet Den Blå Kæmpe, der også bærer navnet Vægtløfteren. Siden april 2005 har kæmpen prydet arealet foran skolen, men hærværksmænd væltede på et tidspunkt skulpturen, der led stor skade og måtte transporteres hele vejen til Fyn for at komme på skadestue hos kunstneren Erling Tingkær, der har udformet skulpturen efter idé af skoleeleven Ali fra Kirsebærhavens Skole. Torsdag den 7. september blev beboerne og skoleeleverne endelig genforenet med Den Blå Kæmpe, der kom tilbage efter opholdet på Fyn. For at hærværket ikke skal kunne gentages, blev skulpturen fyldt op med beton (i alt ca. 3 m 3 ), ligesom figuren blev fastgjort på to fundamenter. Unicon fik en henvendelse fra Pihl & Søn A/S, der udfører arbejdet, om vi kunne producere en beton med en vægtfylde på ca kg, en styrke på 5 Mpa og en konsistens tæt på Lava beton. Da betonen skulle omslutte armeringsjern inden i skulpturen, ville en skumbeton ikke have tilstrækkelig styrke. Valget faldt derfor på en modificeret Leca beton tilsat en stabilisator udviklet af Unicon/4K. Den Blå Kæmpe vil fremover stå urokkeligt fast, og alle, der dagligt færdes i og omkring Kirsebærhaven, kan glæde sig over kunstværket.

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg Aktionærforening præsenterer: ktionærforening Aalborg 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 4. november kl. 11.30-15.45 program Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Menneskestillads - af den norske kunstner Marit Benthe Norheim

Menneskestillads - af den norske kunstner Marit Benthe Norheim Nr. 37 - September 2005 Kunst i beton: Menneskestillads - af den norske kunstner Marit Benthe Norheim Netop nu og frem til den 23. oktober 2005 kan en meget anderledes skulpturudstilling ses på Vendsyssel

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement.

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement. INDGÅET 1 3 MAJ 2013 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Att. Christian Knudsen Skælbækvej 2 6200 Aabenraa Meldgaard Holding A/S Askelund 10 Postboks 1027 DK- 6200 Aabenraa TIf. +45 74 33

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

software til dokumentation af belægningssten og fliser.

software til dokumentation af belægningssten og fliser. Nr. 41 - September 2006 Ny software til dokumentation af belægningssten og fliser Aalborg Portland demonstrerer nye softwareprogrammer. Den 25., 26. og 31. oktober præsenterer Aalborg Portland ny tidsbesparende

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Tørsugning af filtersand fra vandværker og svømmehaller Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Når man skal fjerne 6 tons filtersand er den nemmeste måde at suge det ud. Så får man

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Member of

ÅRSRAPPORT 2007. Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere