Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold"

Transkript

1 Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold

2 Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark

3 INDHOLD Side Forord Bemærkning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet Generelle sikkerhedsforskrifter Fare Opbevaring og installation Kontrol Procedurer for opbevaring Installation Idriftsætning Indlende kontrol Kontrol af data Start Driftsbetingelser Vedligehold Inspektion Smøring Demontage og montage Udskiftning af lejer Vedligehold og reparation Fejlfinding Tabeller Nummer: UM3 Udgave: 0113 Erstatter:

4 Forord De elektriske maskiner der er omtalt i denne instruktion er komponenter til industrielt brug. Derfor er oplysningerne i denne vejledning forbeholdt fagfolk, som er bekendt med de gældende love og tekniske forskrifter. Informationerne erstatter ikke gældende installationsregler og sikkerhedsbestemmelser. I henhold til EU direktivet 89/392 CEE er en elektromotor en komponent til indbygning i en maskine og igangsætning er forbudt inden maskinen er kontrolleret for konformitet. Bemærkning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet Under forudsætning af korrekt montage og installation, overholder lavspændingsmotorerne emissionsgrænserne som er fastlagt i bestemmelserne for elektromagnetisk kompabilitet (EMC Generic Standard for industrisektoren). Hvis der som forsyning anvendes et elektronisk drev (omformer, encoder, softstarter o.s.v.) så skal montøren foretage måling af EMC og montere det fornødne udstyr, der kan sikre at de foreskrevne grænseværdier overholdes. Motorer til klassificerede områder Motorer der skal anvendes i farlige områder er konstrueret i overensstemmelse med Europæiske normer, der garanterer sikkerheden i områder med brand og eksplosionsfare. Hvis motorerne anvendes forkert, kan sikkerheden indskrænkes. Se venligst sikkerhedsinstruktion. 4

5 1. Generelle sikkerhedsforskrifter 1.1 Fare Roterende elektriske maskiner er farlige som følge af: Forkert brug Fjernelse af beskyttelse eller frakobling af sikkerhedsudstyr manglende tilsyn og vedligehold kan forårsage betydelig skade. Personalet skal instrueres i enhver fare forårsaget ved berøring af: Spændingsførende dele CEMP har et særligt program, som udvælger strukturer, leverer træningskurser, udsteder deltagerbeviser, logo og anerkendelsesemblemer til autoriserede værksteder. Hvor end det er muligt, anbefaler vi at du henvender dig til vores Authorized Repairernetværk. En komplet liste over reparatører findes på siden "Organisation" på vores hjemmeside: Roterende dele Varme overflader Ved normal drift kan motorens temperatur overskride 50 C. Den sikkerhedsansvarlige må sikre og garantere at: Maskinen transporteres, installeres, sættes i drift, overvåges, vedligeholdes og repareres af kvalificeret personale som skal have: Specifik teknisk uddannelse og erfaring Kendskab til tekniske standarder og anvendelige love. Kendskab til generelle sikkerhedsregler, såvel nationale som lokale, og installationsreglement. Evne til at opdage og undgå alle mulige farer. Arbejde på elektriske maskiner må kun udføres efter tilladelse fra sikkerhedschefen. Forud skal følgende sikres: a) Motoren skal være frakoblet strømforsyningen og ingen dele af motoren inclusive hjælpeudstyr, er spændingsførende. b) Afladning af kondensator skal udføres på enfasede motorer. c) Motoren står stille og der ikke er fare for tilfældig opstart. d) At der for bremsemotorer er taget forholdsregler for fejlagtig bremsning. Hvor der anvendes termisk beskyttelse med automatisk opstart, må det sikres at automatisk opstart ikke finder sted. Da den beskrevne maskine er et produkt der forventes at blive brugt i industrimiljøer, må der, hvis det er nødvendigt, tages ekstra beskyttelsesforanstaltninger, hvilket påhviler den person der udfører installationen. 5

6 Normer og specifikationer INTERNATIONAL EU I GB F D Titel IEC CENELEC CEIEN BS NFC DIN/VDE Roterende elektriske maskiner Mærkedata IEC EN CEIEN BS NFC VDE (CEI 23) BS NFC Motorer til bestemmelse af tab og virkningsgrad for elektrisk roterende maskiner Beskyttelsesgrader for elektrisk roterende maskiner Kølemetoder for elektrisk roterende maskiner IEC EN CEIEN (CEI 26) IEC EN CEIEN (CEI 216) IEC EN CEIEN (CEI 27) BS NFC VDE BS NFC VDE BS IEC 346 DIN IEC 346 Byggeformer og indbygningsformer IEC EN CEIEN (CEI 214) BS NFC DIN IEC 347 Klemmebetegnelser og omdrejningsretning for elektrisk roterende maskiner IEC EN CEI 28 BS NFC VDE Max. støjgrænser IEC EN CEIEN (CEI 224) BS NFC VDE Opstartsegenskaber for asynkronmotorer ved 50 Hz og op til 690V Mekaniske svingninger for elektrisk roterende maskiner IEC EN CEIEN (CEI 215) IEC EN CEIEN (CEI 223) BS IEC 3412 VDE BS NFC DIN ISO 2373 Byggemål og effekter motorer i byggeform IM B3 Byggemål og effekter motorer i byggeform IM B5, IM B14 IEC EN IEC BS NFC 51104/110 DIN IEC EN IEC BS NFC 51104/110 DIN Cylindriske aksler for elektriske maskiner IEC EN IEC BS NFC DIN 7483 Elektrisk udstyr til eksplosionstruede områder generelle regler Elektrisk udstyr til eksplosionstruede områder tryksikker kapsling d IEC EN (CEI 318) BS NFC VDE IEC EN (CEI 311) BS NFC VDE Elektrisk udstyr til eksplosionstruede områder tryksikker kapsling e IEC EN (CEI 317) BS NFC VDE Prøvning og vedligehold af elektriske anlæg i områder med eksplosionsfare på grund af gas Elektriske anlæg i områder med eksplosionsfare på grund af gas Klassifikation af de farlige steder på grund af tilstedeværelse af gas Kontrol og vedligeholdelse af de elektriske anlæg i steder med eksplosionsfare på grund af tilstedeværelse af støv Elektriske anlæg i steder med eksplosion sfare på grund af tilstedeværelse af støv Klassifikation af de farlige steder på grund af tilstedeværelse af støv IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN

7 2. Opbevaring og installation 2.1 Kontrol Motorerne bliver leveret klar til installation. Ved modtagelse udpakkes motoren og akslen drejes for at sikre at motoren ikke er skadet, ligesom det også sikres at der ikke er mekaniske skader på motoren. Bliver det fastslået at der er skader, skal der skrives en rapport, som bliver underskrevet af lagerforvalteren og fragtføreren. Cemp skal indenfor 3 dage underrettes og rapporten tilsendes. 2.2 Lagerprocedure Lagerforhold Hvis motorerne ikke skal anvendes med det samme, skal de lagres i rene og tørre omgivelser fri for vibrationer og beskyttet for vejrlig. (Hvis motorerne lagres under 15 C, skal motoren tempereres op til normal driftstemperatur (d.v.s. 15 C>40 C) før opstart. I dette tilfælde er det nødvendigt ved ordreafgivelse at beskrive lagringsforholdene, således at der ved konstruktion og pakning kan tages de nødvendige forholdsregler Kontrol af lejer Hvis motorer er lagret under ordentlige forhold, kræver lejerne ingen vedligehold. Det er en god ide at dreje akslen en gang om måneden. Hvis motoren lagres i mere end 1 år, skal motorer med åbne lejer (oftest har disse motorer eftersmøringsmulighed eller smurte dæksler) adskilles og fedtet kontrolleres Kontrol af isolering Før installation skal motorens isolation kontrolleres. Med et egnet instrument kontrolleres viklingsmodstanden mellem faserne og faserne til jord. Berør ikke terminalerne under og umiddelbart efter målingen, da de er spændingsførende. Hvis isolationsmodstanden er mindre end 10 megaohm efter lagring i fugtige omgivelser, skal motoren tørres i ovn i 8 timer hvor temperaturen langsomt reguleres op til 100 C. For at sikre at motoren udtørres helt, skal den adskilles Sikkerhedsforanstaltninger ved opstart Alle nedennævnte operationer skal udføres af kvalificeret personale. Ved eksplosionssikre motorer er følgende nødvendigt: Det sikres omhyggeligt at der ikke er foretaget ændringer af exsikringen De under punkt nævnte procedurer er udført af et autoriseret værksted At vide, at hvis motoren demonteres eller åbnes uden tilladelse fra Cemp bortfalder garantien. 2.3 Installation Arbejde på den elektriske maskine skal udføres når den er stoppet og afbrudt fra spændingsforsyningen (det gælder også ekstra udstyr så som varmelegemer) Hejsning Før øjeboltene anvendes, sikres det at de er spændt. Øjeboltene er dimensioneret til at bære vægten af motoren og må derfor ikke anvendes til at løfte udstyr som er påbygget motoren. Hvis omgivelsestemperaturen er lavere end 20 C, skal øjeboltene bruges med forsigtighed, da de kan brække ved lave temperaturer og forårsage skade Montage af transmissionselementer Montage af remskive, kobling eller gear på motorakslen, skal udføres omhyggeligt for at undgå skader på motorlejer. Beskyttelsesmalingen på akslen fjernes og akslen smøres med olie. Opvarm transmissionselementet hvis det er muligt, for at lette montagen. 7

8 Enhver komponent som monteres på motorakslen, skal være afvejet. Motoren er standard afvejet med halv kile og der er slået et H i akselenden. Transmissionsdele der ikke er afvejet omhyggeligt, kan forårsage unormale vibrationer under drift og indskrænke motorens funktion og reducere levetiden drastisk Direkte kobling Der anvendes bearbejdede og nøjagtigt afvejede koblinger. Dårlig pasning kan forårsage vibrationer som kan ødelægge lejer og beskadige akslen Transmission ved hjælp af remtræk Kontroller at opretning med remskive på maskinen er i orden. Opstramning af remmene skal være tilstrækkelig for at undgå remmene skrider. For meget opspænding af remmene kan give for stor radial last på motorakslen og lejer og reducere levetiden. Det kan anbefales at montere motoren på spændeskinner, for at kunne foretage remspænding nøjagtigt. Remtræk skal udføres således at akkumuleringen af statisk elektricitet undgåes, idet det kan forårsage gnister Nettilslutning Der skal anvendes kabler med tilstrækkeligt kvadrat til at bære den maximale strøm til motoren for at undgå overophedning og spændingsfald. Kablerne forbindes til terminalerne som vist på typeskiltet eller diagrammet i klemkassen. Kontroller at klembrædtets møtrikker er spændt. Forbindelse til klemmerne skal udføres således at sikkerhedsafstande mellem uisolerede spændingsførende dele overholdes. Jordforbindelse skal tilsluttes jordskruen i klemkassen. Eksplosionssikre motorer er udstyret med en ekstra jordskrue placeret på statorhuset udenfor klemkassen. Jordledning skal have et tilstrækkeligt tværsnit og installeres i henhold til gældende standarder. Kontaktfladerne skal være rene og beskyttes mod rust. Hvis kabelindføringen laves ved hjælp af kabelforskruninger, skal der vælges omhyggeligt udfra område og kabeltype. Kabelforskruningen skal spændes således at spænderingen laver et tryk der er nødvendigt for: a) at undgå mekanisk påvirkning af motorklemmer. b) at sikre den mekaniske (IP tætning) beskyttelse sgrad af klemkassen. Kabelforskruninger til tryksikre motorer skal laves i overensstemmelse med forskrifterne i IEC del 13. Huller der ikke anvendes skal lukkes i overensstemmelse med kapitel 13 i samme standard. Når klemkasselåget skal monteres, skal man sikre at der er en tætning og den er rigtig placeret. Tryksikre motorer har ingen pakning, så når klemkassen skal samles er det nødvendigt at forny fedtet. Klemkasselåget skal spændes tilstrækkeligt for at opnå en optimal tætning Tilslutning af tilbehør (Tabel B) a) Termisk beskyttelse Kontroller hvilken type beskyttelse der er installeret før den tilsluttes. Hvis det er termistorer (PTC) der er indbygget, skal anvendes et passende relæ. Hvis termistorerne prøves for gennemgang, må den maximale prøvespænding ikke overstige 6V. b) Stilstandsvarme Hvis motoren er forsynet med varmelegemer skal det forsynes fra en spændingsforsyning der er adskilt fra motorens. Tilslutning udføres på separate klemmer i klemkassen. ADVARSEL: Varmelegemet er altid enfaset og spændingen afviger fra motorens. Kontroller om spændingen er i overensstemmelse med typeskiltet. 8

9 c) Fremmedventilation Forsyningen til fremmedventilation skal være adskilt fra motorens forsyning. ADVARSEL: Der skal være et sikringssystem der overvåger at motoren kun kan starte og køre, når fremmedventilationen er i drift. d) Alt ovennævnte skal udføres i overensstemmelse med diagrammet der medfølger Montage på fundament Boltene til fastgørelse skal forsynes med skiver for at sikre en jævn fordeling af lasten. 9

10 3. Idriftsætning Installatøren af anlægget er ansvarlig for valg af motoren der anvendes i et specifikt anlæg. Forud må han undersøge de risici der er i installationsområdet og sikre at gældende love og sikkerhedsforskrifter overholdes. 3.1 Opstartkontrol Før motoren startes er det vigtigt at kontrollere følgende: a) Installationen er udført korrekt b) Lejerne ikke er beskadiget under installationen c) Motoren er fastgjort og fundamentsboltene er spændt. d) Projektdata er i overensstemmelse med typeskiltet og den tekniske dokumentation. Elektromotoren er en del af et anlæg og bliver installeret i dette. Derfor er den person der udfører installationen ansvarlig for beskyttelse af personer og genstande. Der skal laves beskyttelse mod berøring af bevægelige dele. 3.2 Kontrol af projektdata Det er nødvendigt at sikre sig at motoren kan fungere under de givne driftsbetingelser. Desuden skal følgende kontrolleres: Omgivelser a) Omgivelsestemperatur: lukkede standardmotorer kan anvendes mellem 15 C og + 40 C. Standardmotorer for certificerede områder (Exd, Exde, Exe, Exn) kan anvendes mellem 20 C og +40 C. b) Højde: Standardmotorer er konstrueret til drift mellem 0 og 1000 m over havets overflade. c) Beskyttelse mod skadelige påvirkninger af: sand, korroderende stoffer, støv eller fibre, vand, mekaniske belastninger og vibrationer. d) Mekansik beskyttelse: Ved montage inde og ude skal der tages højde for skadelig påvirkning af vejrlig, indflydelse fra temperatur og fugtighed og dannelse af kondensvand. e) Passende plads rundt om motoren, særdeles i ventilatorenden, således at der sikres tilstrækkelig ventilation. 10 f) Motorer monteret vertikalt med aksel nedad kræver en afdækning over ventilatorskærmen. g) Enhver fare for eksplosion eller ild Arbejdsbetingelser a) Montage og drift af motoren må kun foregå i den byggeform der er angivet på typeskiltet. b) Driftsart: Motoren er normalt udlagt for S1 drift kontinuerlig drift. c) Belastning: Maskiner med start og enertimoment og tilsvarende opstartstider, må beregnes nøje. d) Motorer der er beregnet til brug i eksplosionstruede områder (Exd og Exe) skal vælges således at temperaturklassen og beskyttelsesmåder er i overensstemmelse med områdets klassifikation. Hvis der er et X på typeskiltet ved siden af certifikatsnummeret, er det nødvendigt at se i certifikatet hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at få en sikker funktion. e) For motorer med bremse gælder særlig anvendelse og anvisning som foreskrevet i det pågældende katalog Elektriske egenskaber a) Spænding og frekvens skal være i overensstemmelse med typeskiltet. b) Motoreffekten skal være tilpasset lasten. c) Overstrømsbeskyttelsen til beskyttelse mod overlast og kortslutning, skal være afstemt med mærkestrøm og startstrøm. d) For at forbinde motoren anvendes diagrammet der leveres med motoren (Tabel A). Unormale driftsforhold skal altid oplyses ved ordreafgivelse for at sikre at forholdene ikke hindrer ordentlig drift på maskinen Yderligere kontrol før opstart Kontroller at motorens omdrejningsretning er korrekt og hvis motoren drives af frekvensomformer, må maxfrekvensen ikke overskrides. Kontroller at motoren er beskyttet som beskrevet i standarden. Hvis der anvendes stjerne/trekant starter, skal omkobling fra stjerne til trekant først ske når startstrømmen er reduceret passende, for at undgå overbelastning. Kontroller funktionen af eventuelt tilbehør.

11 3.3 Start Jordforbindelse Før opstart af motoren, skal det kontrolleres at jordledninger er rigtigt tilsluttet Motorer med fremmedventilation For motorer med fremmedventilation ved hjælp af ekstern ventilator, skal det kontrolleres at fremmedventilationens spændingsforsyning er tvangsstyret af hovedmotorens relæ, således at motoren kun kan starte såfremt fremmedventilatoren kører Opstart Når alle førnævnte check er udført tilfredsstillende, kan motoren startes. Hvis ikke andet er nævnt, kan alle motorer starte direkte. Hvis der anvendes soft eller stjerne/trekant starter til opstart, skal starteren vælges og indstilles omhyggeligt for at undgå driftsforstyrrelse på motoren. 3.4 Driftsbetingelser Arbejdsbetingelser Efter opstart af motoren skal det kontrolleres at driftsdata ligger indenfor fastsatte grænseværdier. Først og fremmest skal følgende undgåes: a) Overlast b) Farlig stigning i omgivelsestemperaturen c) Extremt spændingsfald Opstart efter længere tids stilstand Før opstart efter lang tids stilstand, skal kontrollen i punkt og udføres. Hvis der er varmelegeme indbygget, skal de være afbrudt når motoren er i drift Afvigelse fra normal drift Motoren må kun anvendes til applikationer den er konstrueret til. Den skal anvendes og kontrolleres i henhold til sikkerhedsforeskrifterne. Hvis der opstår uregelmæssigheder (forhøjet strøm, temperaturstigning, støj eller vibrationer) skal vedligeholdelsesafdelingen kontaktes omgående Beskyttelse mod overlast I henhold til IEC normen, skal alle motorer beskyttes mod overbelastning med et passende relæ, f.eks. en strømafhængig forsinket udløser med fasebrudssikring. Beskyttelsesanordningen skal indstilles på motorens mærkestrøm. Det skal vælges således at motoren er beskyttet termisk ved blokeret rotor. Hvis motoren er forbundet i trekant, skal den beskyttes på en sådan måde at afbrydere eller relæerne er forbundet i serie med fasevindingen. Afbrydere skal vælges indstillet på den nominelle fasestrøm som er 0,58 gange motorens mærkstrøm. Hver gang driftsbetingelserne ændres, skal det kontrolleres at motoren er blevet tilpasset de nye betingelser. For eksempel: Variation i arbejdscyklus Motorens funktion er ændret Flytning af motorer til andre omgivelser (fra ude til inde) Flytning af motoren fra et område med lav temperatur til et område med høj temperatur. 11

12 4. Vedligehold Ethvert indgreb i motoren skal udføres med maskinen stoppet og frakoblet nettet (det gælder også for hjælpeudstyr, først og fremmest varmelegemer) Den elektriske maskines originale tilstand skal sikres ved hjælp af et eftersyn og vedligeholdelses program, udført af kvalificeret personale. Hyppigheden og arten af vedligeholdelse afhænger af miljøet og driftsforholdene. Det anbefales at første eftersyn sker efter 500 driftstimer (eller indenfor 1 år) mens efterfølgende eftersyn følger planen for smøring og almindeligt vedligehold. 4.1 Eftersyn Normal drift Kontroller at motoren kører normalt uden støj eller vibrationer. Hvis det ikke er tilfældet, undersøges årsagen Rengøring af overfladen Rengør motoren ved at fjerne støv og fibre fra køleripper og fra ventilatorskærmen Kontrol af forsynings og jordkabler Det kontrolleres at forsyningskablet ikke udviser tegn på slid og at samlingerne er spændt Transmissionselementer Kontroller at transmissionselementer er i perfekt stand og at skruer og møtrikker er spændt Beskyttelse mod vand Hvis motoren er installeret i et meget fugtigt område eller udsat for vandstænk, skal det jævnligt kontrolleres at pakninger, tætningsringe og beskyttelsesforanstaltninger er i orden. Det bør tilsikres at der ikke kan trænge vand ind i klemkasse eller statorhus Drænanordning Motorer der er udstyret med drænanordning, skal jævnligt efterses og renses, således at det fortsat virker effektivt. Rigtigt valg og indstilling af termorelæer til Exe motorer er meget vigtigt for at sikre temperaturklassen og sikkerheden mod eksplosionsfare Uautoriserede ændringer Kontroller at der ikke er udført modifikationer der ændrer den elektriske eller mekaniske drift af motoren Maling Hvis motoren installeres i omgivelser hvor der er fare for rustdannelse, anbefales det at male motoren for at beskytte overfladen mod rust Istandsættelse Enhver uregelmæssighed eller fejl der konstateres ved eftersyn, skal omgående udbedres. 4.2 Smøring Levetidssmurte lejer Motorer med lukkede eller tætnede lejer (type 2Z eller 2RS) kræver ikke smøring. Ved omhyggelig brug kræver de ingen vedligeholdelse Lejer med eftersmøring Motorer med åbne lejer er forsynet med smørenipler. Smøreintervallet er afhængig af fedttypen, omgivelsestemperaturen (usædvanlig høj arbejdstemperatur) og driftsarten. Tabel C viser intervallet for 70 C lejetemperatur og normale driftsbetingelser. Det anbefales at anvende en kvalitets lithium fedt med stor indtrængningsevne og højt flydepunkt, f.eks. SKF LGHP 2, SKF LGWA 2. Vær opmærksom på at ved højere omdrejningstal afkortes smøreintervallet. F.eks: lejestørrelse 6314 ved 1800 o/min. 1 = 1500 x 3550 timer = 2950 timer 1800 Afhængig af driftstimer, skal fedtet udskiftes efter 1 til 2 år i forbindelse med et hovedeftersyn. Hvis motoren er forsynet med et smøreskilt gælder data derfra Termisk beskyttelse Kontroller at den termiske beskyttelse ikke har været udkoblet og er korrekt indstillet. 12

13 4.3 Demontage og montage af motor Alle arbejder skal udføres under hensyn til sundhed og sikkerhedsregler Kataloger Før der arbejdes på motoren anbefales det at finde relevante kataloger og have værktøj parat Afbrydelse fra net Før man starter på at adskille motoren skal spændingen afbrydes. Kontroller at spændingen er afbrudt og afmonter hoved og evt. hjælpekabler Placering på arbejdsbord For at kunne arbejde tilfredsstillende, skal motoren demonteres fra maskinen og placeres på et arbejdsbord Demontage Afmonter ventilatorskærmen ved at fjerne montageskruerne. Ved hjælp af en aftrækker demonteres ventilatoren. Demonter lejeskjoldene og træk rotoren ud. Vær omhyggelig med ikke at skade viklingen. Særlig forsigtighed skal udvises for ikke at beskadige spaltetætninger på tryksikre motorer. Når motoren er adskilt, skal de forskellige dele beskyttes mod snavs og stød, især vikling og lejeskjolde Tilføjelse til bremsemotorer Ved adskillelse af bremsemotorer følges instruktionen i den pågældende brugsanvisning. 4.4 Udskiftning af lejer Demontage af lejer a) Hvis lejerne er indfalsede på akslen: træk lejerne ud ved hjælp af en aftrækker. b) Hvis lejerne er indfalsede på skjoldene: opvarm skjoldene til en temperatur på mellem 140 og 160 C og træk derefter lejerne ud ved hjælp af en aftrækker. I begge tilfælde kontrolleres at de respektive lejesæder ikke er blevet beskadigede, hvorefter de nye lejer, der skal være af samme type som de demonterede, kan monteres Montering af nye lejer a) Hvis lejerne er indfalsede på akslen: lejerne opvarmes i forvejen til en temperatur på cirka C og monteres hurtigt på akslen. Hvis det er nødvendigt, bruges til monteringen en gummihammer og et messingrør, der skal lægges an på lejens inderring. Ellers, hvis det ikke er muligt at opvarme lejerne, anbefales det at anvende en presse og et passende rør. b) Hvis lejerne er indfalsede på skjoldene: opvarm skjoldene til en temperatur på max 140 C, sæt derefter lejet på plads i sædet ved at trykke, indtil det lægger an mod den radiale elastiske stopring (Seeger) Kontrol af lejernes indfalsning a) Hvis lejerne er indfalsede på akslen: efter montering skal lejernes inderringe lægge an mod de relative akselbryst. b) Hvis lejerne er indfalsede på skjoldene: efter montering skal lejernes inderringe lægge an mod den radiale elastiske stopring (Seeger) Samling af motor Før samling af motoren påbegyndes, skal alle motordele rengøres omhyggeligt og delene skal kontrolleres for skader. Forny fedtet på receskanter hvis det er nødvendigt og fortsæt med montagen. 4.5 Renovering og reparation Reservedele Hvis der er brug for reservedele skal de udskiftes med originale dele. Ved bestilling af reservedele, bruges betegnelserne fra kataloget og opgiv altid følgende: Motortype Serie nummer Byggeår Kvalificeret personale uautoriserede værksteder Renovering og reparation skal udføres af fagfolk som kan garantere at motoren bliver bragt i original stand. Vi anbefaler at en autoriseret reparatør anvendes. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte vores salgsafdeling. 13

14 5. Fejlfinding Problem Mulig årsag Løsning Motoren starter ikke Sikringer sprængt p.g.a. overlast Udskift sikringer med samme i korrekt størrelse. Udfald på relæ p.g.a. overlast Kontroller og reset relæet. Installeret effekt ikke tilstrækkelig Kontroller den nødvendige effekt på motorens typeskilt. Fejlforbundet Mekanisk fejl Kontroller at forbindelsen er som vist på motorens forbindelsesdiagram. Kontroller at motor og maskine kører frit. Kontroller lejer og smørdem. Kortslutning i stator Rotor defekt En fase er afbrudt Forkert anvendelse Overlast Motoren skal omvikles. Kontroller om stavene eller kortslutningsringene er revnede. Udskift rotor. Kontroller kabler. Kontroller dimensioneringen med leverandøren. Reducer lasten. Motoren når ikke mærkeomdrejninger, har for lang accellerationstid eller optager for stor strøm Spænding for lav Spændingsfald i kabler For stor enerti Kontroller at motoren forsynes med spændingen der står på motorens typeskilt. Kontroller forbindelser, kontroller at kabler er rigtigt dimensioneret. Kontroller motorstørrelsen. Defekt rotor Kontroller rotorviklingen. Udskift rotor hvis nødvendigt. 14

15 Problem Mulig årsag Løsning Motor overophedes når den kører belastet Overlast Køleripper og eller ventilator er tilstoppet af støv Reducer belastningen. Rengør statorhus og ventilatorskærm. En fase er afbrudt Jordfejl på en vikling Kontroller at alle kabler er forbundet spændt korrekt. Kontroller viklingen og fjern fejlen. Asymetrisk fasespænding på motoren Belastning af faser Forkert omdrejningsretning Forkert fasefølge Ombyt 2 faser. Udløsning af beskyttelsesrelæ Motor mangler en fase Fejlforbinding Overbelastning Kontroller netspænding og udlign belastningen. Sammenlign med data på typeskilt og reducer belastningen. Kontroller spændingsforsyningen. Følg forbindelsesdiagrammet og data på motorskiltet. Sammenlign med data på motor og reducer belastning hvis det er nødvendigt. Unormale vibrationer Motoren er ikke oprettet Motoren skal oprettes i forbindelse med maskinen. Svagt fundament Forstærk fundamentet, kontroller boltene. Kobling eller maskine ikke Afvej delene. afballanceret Arbejdsmaskinen er i ubalance Afvej maskinen. Defekte lejer Motor anderledes afvejet end kobling (halv feder hel feder) Udskift lejer. Afvejning med halv feder. Motor kører på 2 faser For stort slør i lejer Kontroller faserne og genetabler nettet. Alternativer: Udskift lejer Udskift lejeskjolde Monter shimps i lejesæder. Unormal støj Ventilator rører ved ventilatorskærm Ret skærmen. Defekte lejer Udskift lejer. 15

16 Problem Mulig årsag Løsning Lejer overophedet Motor monteret forkert Undersøg om motorens byggeform er egnet til den montageform. Remme spændt for hårdt Remskive monteret for langt ude på aksel Remskive diameter for lille Reducer remspændingen. Flyt remskiven tættere på akselbryst. Motor ikke oprettet Utilstrækkelig smøring Foretag korrekt opretning af motor og maskine. Fyld lejer med korrekt fedtmængde. Fedtet er slidt eller forurenet Fjern gammelt fedt, rengør lejer og smør med nyt fedt. For meget fedt Reducer fedtmængden. Lejet må ikke være mere end halv fyldt. Lejer overbelastet Lejets kugler eller ringe beskadiget Kontroller opretning og eventuel radial og eller aksial belastning. Udskift lejer. 16

17 Forbindelsesdiagram Tabel A Diagram for 1hastighedsmotorer: Y forbindelse U1 W2 U2 V2 forbindelse U1 W2 U2 V2 U1 W1 U1 W1 W1 W1 L1 L2 L3 Antal poler: 2, 4, 6, 8... Synkront omløbstal ved 50 Hz: 3000, 1500, 1000, L1 L2 L3 To adskilte viklinger for 2hastighedsmotorer: L1 L2 L3 Høj hastighed W2 W2 U2 V2 Lav hastighed U1 W2 U2 V2 U1 W1 U1 W1 V2 U2 W1 L1 L2 L3 Antal poler: 2/6, 2/8, 4/6, 6/8... Synkront omløbstal ved 50 Hz: 3000/1000, 3000/750, 1500/1000, 1000/ Dahlandervikling for 2hastighedsmotorer, konstant moment Høj hastighed W2 L1 L2 L3 W2 U2 V2 Lav hastighed V2 U1 W2 W2 U2 V2 U1 W1 U1 W1 V2 U2 Antal poler: 2/4, 4/8 Synkront omløbstal ved 50 Hz: 3000/1500, 1500/750 W1 U2 U1 W1 L1 L2 L3 Dahlandervikling for 2hastighedsmotorer, faldende moment: Høj hastighed U1 W2 W1 L1 L2 L3 W2 U2 V2 U1 W1 Lav hastighed V2 U1 W2 U2 W2 U2 V2 U1 W1 V2 U2 W1 L1 L2 L3 Antal poler: 2/4, 4/8 Synkront omløbstal ved 50 Hz: 3000/1500, 1500/750 Tilslutning af enfasede motorer og specielle motorer. Til enfasede motorer og til motorer med specielle tilslutninger henvises til diagrammerne der leveret sammen med motoren. 17

18 Mærkning af hjælpeklemmer (IEC600348) Tabel B Mærkning Antal klemmer Hjælpeklemmer for: TP1 TP2 (advarsel) 2 TP3 TP4 (afbryder) 2 Termistorer PTC (*) R1 R2 R3 (I sensor) R4 R5 R6 (II sensor) 3 3 Termistorer PT 100 med 3 ledninger R7 R8 R9 (III sensor) 3 R11 R12 R13 (DE) 3 R21 R22 R23 (NDE) 3 Termistorer PT 100 på lejer TB1 TB2 (advarsel) 2 TB3 TB4 (afbryder) 2 Bimetalsfølere lukket (**) TB8 TB9 (afbryder) 2 Bimetalsføelere lukket for bremse (**) TM1 TM2 (advarsel) 2 TM3 TM4 (afbryder) 2 Bimetalsfølere åben (**) HE1 HE2 2 Stilstandsvarme U1 U2 2 Enfaset fremmedventilation U V W 2 Trefaset fremmedventilation Farver i h.t. fabrikantens diagram 9 Encoder CA1 CA2 2 Kondensator PE 1 Jordledning (*) U nominel = 6V max. 30V (**) U nominel = 250V Smøreintervaller i timer for åbne lejer Tabel C Lejer / NU / NU / NU NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU 320 Fedtmængde i gram o/min Use the data shown on the motor s plate (see also catalogue 14) o/min o/min o/min

19 Leveringsprogram: Tryksikre motorer Ex d Ex de Gruppe IIIAIIBIIC Kategori M2, 2G, 2D, 2GD Temperaturklasse T3T4T5T6 Trefaset Enfaset Med bremse Motorer med forhøjet sikkerhed Ex e Gruppe II Kategori 2G Temperaturklasse T1T2T3 Gnistsikre motorer Ex na Gruppe II Kategori 3G, 3GD Lukkede kappekølede IEC motorer Trefaset, Enfaset Kategori 3D Eksplosionssikre elektriske centrifugalpumper til trykkerimaskiner Ex d Ex de Elektriske centrifugalpumper til værktøjsmaskiner Udarbejdelsen af dette materiale er sket med stor omhu, for at sikre korrektheden af indholdets informationer. Desuden, også som følge af Cemp s politik om kontinuerlig udvikling og forbedring af produktet, forbeholder firmaet sig rettigheden og tilladelsen til at foretage ændringer, af enhver art, til enhver tid og uden forudgående varsel, af både dette materiale og af produktet. Derfor er beskrivelserne og de tekniske egenskaber i denne udgivelse ikke forpligtende og de angivne data betyder ikke, på nogen måde, kontrakt forpligtelse.

20 Cemp srl Via Piemonte, SENAGO (Milan) Italy Tel Fax Cemp France s.a.s 6, Avenue Victor Hugo NONANCOURT France Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Cemp International GmbH Dr.AtzingerStrasse Passau Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Cemp srl Middle East Jebel Ali Free Zone Dubai UAE Mobile: Overall sales network at

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere