Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold"

Transkript

1 Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold

2 Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark

3 INDHOLD Side Forord Bemærkning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet Generelle sikkerhedsforskrifter Fare Opbevaring og installation Kontrol Procedurer for opbevaring Installation Idriftsætning Indlende kontrol Kontrol af data Start Driftsbetingelser Vedligehold Inspektion Smøring Demontage og montage Udskiftning af lejer Vedligehold og reparation Fejlfinding Tabeller Nummer: UM3 Udgave: 0113 Erstatter:

4 Forord De elektriske maskiner der er omtalt i denne instruktion er komponenter til industrielt brug. Derfor er oplysningerne i denne vejledning forbeholdt fagfolk, som er bekendt med de gældende love og tekniske forskrifter. Informationerne erstatter ikke gældende installationsregler og sikkerhedsbestemmelser. I henhold til EU direktivet 89/392 CEE er en elektromotor en komponent til indbygning i en maskine og igangsætning er forbudt inden maskinen er kontrolleret for konformitet. Bemærkning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet Under forudsætning af korrekt montage og installation, overholder lavspændingsmotorerne emissionsgrænserne som er fastlagt i bestemmelserne for elektromagnetisk kompabilitet (EMC Generic Standard for industrisektoren). Hvis der som forsyning anvendes et elektronisk drev (omformer, encoder, softstarter o.s.v.) så skal montøren foretage måling af EMC og montere det fornødne udstyr, der kan sikre at de foreskrevne grænseværdier overholdes. Motorer til klassificerede områder Motorer der skal anvendes i farlige områder er konstrueret i overensstemmelse med Europæiske normer, der garanterer sikkerheden i områder med brand og eksplosionsfare. Hvis motorerne anvendes forkert, kan sikkerheden indskrænkes. Se venligst sikkerhedsinstruktion. 4

5 1. Generelle sikkerhedsforskrifter 1.1 Fare Roterende elektriske maskiner er farlige som følge af: Forkert brug Fjernelse af beskyttelse eller frakobling af sikkerhedsudstyr manglende tilsyn og vedligehold kan forårsage betydelig skade. Personalet skal instrueres i enhver fare forårsaget ved berøring af: Spændingsførende dele CEMP har et særligt program, som udvælger strukturer, leverer træningskurser, udsteder deltagerbeviser, logo og anerkendelsesemblemer til autoriserede værksteder. Hvor end det er muligt, anbefaler vi at du henvender dig til vores Authorized Repairernetværk. En komplet liste over reparatører findes på siden "Organisation" på vores hjemmeside: Roterende dele Varme overflader Ved normal drift kan motorens temperatur overskride 50 C. Den sikkerhedsansvarlige må sikre og garantere at: Maskinen transporteres, installeres, sættes i drift, overvåges, vedligeholdes og repareres af kvalificeret personale som skal have: Specifik teknisk uddannelse og erfaring Kendskab til tekniske standarder og anvendelige love. Kendskab til generelle sikkerhedsregler, såvel nationale som lokale, og installationsreglement. Evne til at opdage og undgå alle mulige farer. Arbejde på elektriske maskiner må kun udføres efter tilladelse fra sikkerhedschefen. Forud skal følgende sikres: a) Motoren skal være frakoblet strømforsyningen og ingen dele af motoren inclusive hjælpeudstyr, er spændingsførende. b) Afladning af kondensator skal udføres på enfasede motorer. c) Motoren står stille og der ikke er fare for tilfældig opstart. d) At der for bremsemotorer er taget forholdsregler for fejlagtig bremsning. Hvor der anvendes termisk beskyttelse med automatisk opstart, må det sikres at automatisk opstart ikke finder sted. Da den beskrevne maskine er et produkt der forventes at blive brugt i industrimiljøer, må der, hvis det er nødvendigt, tages ekstra beskyttelsesforanstaltninger, hvilket påhviler den person der udfører installationen. 5

6 Normer og specifikationer INTERNATIONAL EU I GB F D Titel IEC CENELEC CEIEN BS NFC DIN/VDE Roterende elektriske maskiner Mærkedata IEC EN CEIEN BS NFC VDE (CEI 23) BS NFC Motorer til bestemmelse af tab og virkningsgrad for elektrisk roterende maskiner Beskyttelsesgrader for elektrisk roterende maskiner Kølemetoder for elektrisk roterende maskiner IEC EN CEIEN (CEI 26) IEC EN CEIEN (CEI 216) IEC EN CEIEN (CEI 27) BS NFC VDE BS NFC VDE BS IEC 346 DIN IEC 346 Byggeformer og indbygningsformer IEC EN CEIEN (CEI 214) BS NFC DIN IEC 347 Klemmebetegnelser og omdrejningsretning for elektrisk roterende maskiner IEC EN CEI 28 BS NFC VDE Max. støjgrænser IEC EN CEIEN (CEI 224) BS NFC VDE Opstartsegenskaber for asynkronmotorer ved 50 Hz og op til 690V Mekaniske svingninger for elektrisk roterende maskiner IEC EN CEIEN (CEI 215) IEC EN CEIEN (CEI 223) BS IEC 3412 VDE BS NFC DIN ISO 2373 Byggemål og effekter motorer i byggeform IM B3 Byggemål og effekter motorer i byggeform IM B5, IM B14 IEC EN IEC BS NFC 51104/110 DIN IEC EN IEC BS NFC 51104/110 DIN Cylindriske aksler for elektriske maskiner IEC EN IEC BS NFC DIN 7483 Elektrisk udstyr til eksplosionstruede områder generelle regler Elektrisk udstyr til eksplosionstruede områder tryksikker kapsling d IEC EN (CEI 318) BS NFC VDE IEC EN (CEI 311) BS NFC VDE Elektrisk udstyr til eksplosionstruede områder tryksikker kapsling e IEC EN (CEI 317) BS NFC VDE Prøvning og vedligehold af elektriske anlæg i områder med eksplosionsfare på grund af gas Elektriske anlæg i områder med eksplosionsfare på grund af gas Klassifikation af de farlige steder på grund af tilstedeværelse af gas Kontrol og vedligeholdelse af de elektriske anlæg i steder med eksplosionsfare på grund af tilstedeværelse af støv Elektriske anlæg i steder med eksplosion sfare på grund af tilstedeværelse af støv Klassifikation af de farlige steder på grund af tilstedeværelse af støv IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN

7 2. Opbevaring og installation 2.1 Kontrol Motorerne bliver leveret klar til installation. Ved modtagelse udpakkes motoren og akslen drejes for at sikre at motoren ikke er skadet, ligesom det også sikres at der ikke er mekaniske skader på motoren. Bliver det fastslået at der er skader, skal der skrives en rapport, som bliver underskrevet af lagerforvalteren og fragtføreren. Cemp skal indenfor 3 dage underrettes og rapporten tilsendes. 2.2 Lagerprocedure Lagerforhold Hvis motorerne ikke skal anvendes med det samme, skal de lagres i rene og tørre omgivelser fri for vibrationer og beskyttet for vejrlig. (Hvis motorerne lagres under 15 C, skal motoren tempereres op til normal driftstemperatur (d.v.s. 15 C>40 C) før opstart. I dette tilfælde er det nødvendigt ved ordreafgivelse at beskrive lagringsforholdene, således at der ved konstruktion og pakning kan tages de nødvendige forholdsregler Kontrol af lejer Hvis motorer er lagret under ordentlige forhold, kræver lejerne ingen vedligehold. Det er en god ide at dreje akslen en gang om måneden. Hvis motoren lagres i mere end 1 år, skal motorer med åbne lejer (oftest har disse motorer eftersmøringsmulighed eller smurte dæksler) adskilles og fedtet kontrolleres Kontrol af isolering Før installation skal motorens isolation kontrolleres. Med et egnet instrument kontrolleres viklingsmodstanden mellem faserne og faserne til jord. Berør ikke terminalerne under og umiddelbart efter målingen, da de er spændingsførende. Hvis isolationsmodstanden er mindre end 10 megaohm efter lagring i fugtige omgivelser, skal motoren tørres i ovn i 8 timer hvor temperaturen langsomt reguleres op til 100 C. For at sikre at motoren udtørres helt, skal den adskilles Sikkerhedsforanstaltninger ved opstart Alle nedennævnte operationer skal udføres af kvalificeret personale. Ved eksplosionssikre motorer er følgende nødvendigt: Det sikres omhyggeligt at der ikke er foretaget ændringer af exsikringen De under punkt nævnte procedurer er udført af et autoriseret værksted At vide, at hvis motoren demonteres eller åbnes uden tilladelse fra Cemp bortfalder garantien. 2.3 Installation Arbejde på den elektriske maskine skal udføres når den er stoppet og afbrudt fra spændingsforsyningen (det gælder også ekstra udstyr så som varmelegemer) Hejsning Før øjeboltene anvendes, sikres det at de er spændt. Øjeboltene er dimensioneret til at bære vægten af motoren og må derfor ikke anvendes til at løfte udstyr som er påbygget motoren. Hvis omgivelsestemperaturen er lavere end 20 C, skal øjeboltene bruges med forsigtighed, da de kan brække ved lave temperaturer og forårsage skade Montage af transmissionselementer Montage af remskive, kobling eller gear på motorakslen, skal udføres omhyggeligt for at undgå skader på motorlejer. Beskyttelsesmalingen på akslen fjernes og akslen smøres med olie. Opvarm transmissionselementet hvis det er muligt, for at lette montagen. 7

8 Enhver komponent som monteres på motorakslen, skal være afvejet. Motoren er standard afvejet med halv kile og der er slået et H i akselenden. Transmissionsdele der ikke er afvejet omhyggeligt, kan forårsage unormale vibrationer under drift og indskrænke motorens funktion og reducere levetiden drastisk Direkte kobling Der anvendes bearbejdede og nøjagtigt afvejede koblinger. Dårlig pasning kan forårsage vibrationer som kan ødelægge lejer og beskadige akslen Transmission ved hjælp af remtræk Kontroller at opretning med remskive på maskinen er i orden. Opstramning af remmene skal være tilstrækkelig for at undgå remmene skrider. For meget opspænding af remmene kan give for stor radial last på motorakslen og lejer og reducere levetiden. Det kan anbefales at montere motoren på spændeskinner, for at kunne foretage remspænding nøjagtigt. Remtræk skal udføres således at akkumuleringen af statisk elektricitet undgåes, idet det kan forårsage gnister Nettilslutning Der skal anvendes kabler med tilstrækkeligt kvadrat til at bære den maximale strøm til motoren for at undgå overophedning og spændingsfald. Kablerne forbindes til terminalerne som vist på typeskiltet eller diagrammet i klemkassen. Kontroller at klembrædtets møtrikker er spændt. Forbindelse til klemmerne skal udføres således at sikkerhedsafstande mellem uisolerede spændingsførende dele overholdes. Jordforbindelse skal tilsluttes jordskruen i klemkassen. Eksplosionssikre motorer er udstyret med en ekstra jordskrue placeret på statorhuset udenfor klemkassen. Jordledning skal have et tilstrækkeligt tværsnit og installeres i henhold til gældende standarder. Kontaktfladerne skal være rene og beskyttes mod rust. Hvis kabelindføringen laves ved hjælp af kabelforskruninger, skal der vælges omhyggeligt udfra område og kabeltype. Kabelforskruningen skal spændes således at spænderingen laver et tryk der er nødvendigt for: a) at undgå mekanisk påvirkning af motorklemmer. b) at sikre den mekaniske (IP tætning) beskyttelse sgrad af klemkassen. Kabelforskruninger til tryksikre motorer skal laves i overensstemmelse med forskrifterne i IEC del 13. Huller der ikke anvendes skal lukkes i overensstemmelse med kapitel 13 i samme standard. Når klemkasselåget skal monteres, skal man sikre at der er en tætning og den er rigtig placeret. Tryksikre motorer har ingen pakning, så når klemkassen skal samles er det nødvendigt at forny fedtet. Klemkasselåget skal spændes tilstrækkeligt for at opnå en optimal tætning Tilslutning af tilbehør (Tabel B) a) Termisk beskyttelse Kontroller hvilken type beskyttelse der er installeret før den tilsluttes. Hvis det er termistorer (PTC) der er indbygget, skal anvendes et passende relæ. Hvis termistorerne prøves for gennemgang, må den maximale prøvespænding ikke overstige 6V. b) Stilstandsvarme Hvis motoren er forsynet med varmelegemer skal det forsynes fra en spændingsforsyning der er adskilt fra motorens. Tilslutning udføres på separate klemmer i klemkassen. ADVARSEL: Varmelegemet er altid enfaset og spændingen afviger fra motorens. Kontroller om spændingen er i overensstemmelse med typeskiltet. 8

9 c) Fremmedventilation Forsyningen til fremmedventilation skal være adskilt fra motorens forsyning. ADVARSEL: Der skal være et sikringssystem der overvåger at motoren kun kan starte og køre, når fremmedventilationen er i drift. d) Alt ovennævnte skal udføres i overensstemmelse med diagrammet der medfølger Montage på fundament Boltene til fastgørelse skal forsynes med skiver for at sikre en jævn fordeling af lasten. 9

10 3. Idriftsætning Installatøren af anlægget er ansvarlig for valg af motoren der anvendes i et specifikt anlæg. Forud må han undersøge de risici der er i installationsområdet og sikre at gældende love og sikkerhedsforskrifter overholdes. 3.1 Opstartkontrol Før motoren startes er det vigtigt at kontrollere følgende: a) Installationen er udført korrekt b) Lejerne ikke er beskadiget under installationen c) Motoren er fastgjort og fundamentsboltene er spændt. d) Projektdata er i overensstemmelse med typeskiltet og den tekniske dokumentation. Elektromotoren er en del af et anlæg og bliver installeret i dette. Derfor er den person der udfører installationen ansvarlig for beskyttelse af personer og genstande. Der skal laves beskyttelse mod berøring af bevægelige dele. 3.2 Kontrol af projektdata Det er nødvendigt at sikre sig at motoren kan fungere under de givne driftsbetingelser. Desuden skal følgende kontrolleres: Omgivelser a) Omgivelsestemperatur: lukkede standardmotorer kan anvendes mellem 15 C og + 40 C. Standardmotorer for certificerede områder (Exd, Exde, Exe, Exn) kan anvendes mellem 20 C og +40 C. b) Højde: Standardmotorer er konstrueret til drift mellem 0 og 1000 m over havets overflade. c) Beskyttelse mod skadelige påvirkninger af: sand, korroderende stoffer, støv eller fibre, vand, mekaniske belastninger og vibrationer. d) Mekansik beskyttelse: Ved montage inde og ude skal der tages højde for skadelig påvirkning af vejrlig, indflydelse fra temperatur og fugtighed og dannelse af kondensvand. e) Passende plads rundt om motoren, særdeles i ventilatorenden, således at der sikres tilstrækkelig ventilation. 10 f) Motorer monteret vertikalt med aksel nedad kræver en afdækning over ventilatorskærmen. g) Enhver fare for eksplosion eller ild Arbejdsbetingelser a) Montage og drift af motoren må kun foregå i den byggeform der er angivet på typeskiltet. b) Driftsart: Motoren er normalt udlagt for S1 drift kontinuerlig drift. c) Belastning: Maskiner med start og enertimoment og tilsvarende opstartstider, må beregnes nøje. d) Motorer der er beregnet til brug i eksplosionstruede områder (Exd og Exe) skal vælges således at temperaturklassen og beskyttelsesmåder er i overensstemmelse med områdets klassifikation. Hvis der er et X på typeskiltet ved siden af certifikatsnummeret, er det nødvendigt at se i certifikatet hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at få en sikker funktion. e) For motorer med bremse gælder særlig anvendelse og anvisning som foreskrevet i det pågældende katalog Elektriske egenskaber a) Spænding og frekvens skal være i overensstemmelse med typeskiltet. b) Motoreffekten skal være tilpasset lasten. c) Overstrømsbeskyttelsen til beskyttelse mod overlast og kortslutning, skal være afstemt med mærkestrøm og startstrøm. d) For at forbinde motoren anvendes diagrammet der leveres med motoren (Tabel A). Unormale driftsforhold skal altid oplyses ved ordreafgivelse for at sikre at forholdene ikke hindrer ordentlig drift på maskinen Yderligere kontrol før opstart Kontroller at motorens omdrejningsretning er korrekt og hvis motoren drives af frekvensomformer, må maxfrekvensen ikke overskrides. Kontroller at motoren er beskyttet som beskrevet i standarden. Hvis der anvendes stjerne/trekant starter, skal omkobling fra stjerne til trekant først ske når startstrømmen er reduceret passende, for at undgå overbelastning. Kontroller funktionen af eventuelt tilbehør.

11 3.3 Start Jordforbindelse Før opstart af motoren, skal det kontrolleres at jordledninger er rigtigt tilsluttet Motorer med fremmedventilation For motorer med fremmedventilation ved hjælp af ekstern ventilator, skal det kontrolleres at fremmedventilationens spændingsforsyning er tvangsstyret af hovedmotorens relæ, således at motoren kun kan starte såfremt fremmedventilatoren kører Opstart Når alle førnævnte check er udført tilfredsstillende, kan motoren startes. Hvis ikke andet er nævnt, kan alle motorer starte direkte. Hvis der anvendes soft eller stjerne/trekant starter til opstart, skal starteren vælges og indstilles omhyggeligt for at undgå driftsforstyrrelse på motoren. 3.4 Driftsbetingelser Arbejdsbetingelser Efter opstart af motoren skal det kontrolleres at driftsdata ligger indenfor fastsatte grænseværdier. Først og fremmest skal følgende undgåes: a) Overlast b) Farlig stigning i omgivelsestemperaturen c) Extremt spændingsfald Opstart efter længere tids stilstand Før opstart efter lang tids stilstand, skal kontrollen i punkt og udføres. Hvis der er varmelegeme indbygget, skal de være afbrudt når motoren er i drift Afvigelse fra normal drift Motoren må kun anvendes til applikationer den er konstrueret til. Den skal anvendes og kontrolleres i henhold til sikkerhedsforeskrifterne. Hvis der opstår uregelmæssigheder (forhøjet strøm, temperaturstigning, støj eller vibrationer) skal vedligeholdelsesafdelingen kontaktes omgående Beskyttelse mod overlast I henhold til IEC normen, skal alle motorer beskyttes mod overbelastning med et passende relæ, f.eks. en strømafhængig forsinket udløser med fasebrudssikring. Beskyttelsesanordningen skal indstilles på motorens mærkestrøm. Det skal vælges således at motoren er beskyttet termisk ved blokeret rotor. Hvis motoren er forbundet i trekant, skal den beskyttes på en sådan måde at afbrydere eller relæerne er forbundet i serie med fasevindingen. Afbrydere skal vælges indstillet på den nominelle fasestrøm som er 0,58 gange motorens mærkstrøm. Hver gang driftsbetingelserne ændres, skal det kontrolleres at motoren er blevet tilpasset de nye betingelser. For eksempel: Variation i arbejdscyklus Motorens funktion er ændret Flytning af motorer til andre omgivelser (fra ude til inde) Flytning af motoren fra et område med lav temperatur til et område med høj temperatur. 11

12 4. Vedligehold Ethvert indgreb i motoren skal udføres med maskinen stoppet og frakoblet nettet (det gælder også for hjælpeudstyr, først og fremmest varmelegemer) Den elektriske maskines originale tilstand skal sikres ved hjælp af et eftersyn og vedligeholdelses program, udført af kvalificeret personale. Hyppigheden og arten af vedligeholdelse afhænger af miljøet og driftsforholdene. Det anbefales at første eftersyn sker efter 500 driftstimer (eller indenfor 1 år) mens efterfølgende eftersyn følger planen for smøring og almindeligt vedligehold. 4.1 Eftersyn Normal drift Kontroller at motoren kører normalt uden støj eller vibrationer. Hvis det ikke er tilfældet, undersøges årsagen Rengøring af overfladen Rengør motoren ved at fjerne støv og fibre fra køleripper og fra ventilatorskærmen Kontrol af forsynings og jordkabler Det kontrolleres at forsyningskablet ikke udviser tegn på slid og at samlingerne er spændt Transmissionselementer Kontroller at transmissionselementer er i perfekt stand og at skruer og møtrikker er spændt Beskyttelse mod vand Hvis motoren er installeret i et meget fugtigt område eller udsat for vandstænk, skal det jævnligt kontrolleres at pakninger, tætningsringe og beskyttelsesforanstaltninger er i orden. Det bør tilsikres at der ikke kan trænge vand ind i klemkasse eller statorhus Drænanordning Motorer der er udstyret med drænanordning, skal jævnligt efterses og renses, således at det fortsat virker effektivt. Rigtigt valg og indstilling af termorelæer til Exe motorer er meget vigtigt for at sikre temperaturklassen og sikkerheden mod eksplosionsfare Uautoriserede ændringer Kontroller at der ikke er udført modifikationer der ændrer den elektriske eller mekaniske drift af motoren Maling Hvis motoren installeres i omgivelser hvor der er fare for rustdannelse, anbefales det at male motoren for at beskytte overfladen mod rust Istandsættelse Enhver uregelmæssighed eller fejl der konstateres ved eftersyn, skal omgående udbedres. 4.2 Smøring Levetidssmurte lejer Motorer med lukkede eller tætnede lejer (type 2Z eller 2RS) kræver ikke smøring. Ved omhyggelig brug kræver de ingen vedligeholdelse Lejer med eftersmøring Motorer med åbne lejer er forsynet med smørenipler. Smøreintervallet er afhængig af fedttypen, omgivelsestemperaturen (usædvanlig høj arbejdstemperatur) og driftsarten. Tabel C viser intervallet for 70 C lejetemperatur og normale driftsbetingelser. Det anbefales at anvende en kvalitets lithium fedt med stor indtrængningsevne og højt flydepunkt, f.eks. SKF LGHP 2, SKF LGWA 2. Vær opmærksom på at ved højere omdrejningstal afkortes smøreintervallet. F.eks: lejestørrelse 6314 ved 1800 o/min. 1 = 1500 x 3550 timer = 2950 timer 1800 Afhængig af driftstimer, skal fedtet udskiftes efter 1 til 2 år i forbindelse med et hovedeftersyn. Hvis motoren er forsynet med et smøreskilt gælder data derfra Termisk beskyttelse Kontroller at den termiske beskyttelse ikke har været udkoblet og er korrekt indstillet. 12

13 4.3 Demontage og montage af motor Alle arbejder skal udføres under hensyn til sundhed og sikkerhedsregler Kataloger Før der arbejdes på motoren anbefales det at finde relevante kataloger og have værktøj parat Afbrydelse fra net Før man starter på at adskille motoren skal spændingen afbrydes. Kontroller at spændingen er afbrudt og afmonter hoved og evt. hjælpekabler Placering på arbejdsbord For at kunne arbejde tilfredsstillende, skal motoren demonteres fra maskinen og placeres på et arbejdsbord Demontage Afmonter ventilatorskærmen ved at fjerne montageskruerne. Ved hjælp af en aftrækker demonteres ventilatoren. Demonter lejeskjoldene og træk rotoren ud. Vær omhyggelig med ikke at skade viklingen. Særlig forsigtighed skal udvises for ikke at beskadige spaltetætninger på tryksikre motorer. Når motoren er adskilt, skal de forskellige dele beskyttes mod snavs og stød, især vikling og lejeskjolde Tilføjelse til bremsemotorer Ved adskillelse af bremsemotorer følges instruktionen i den pågældende brugsanvisning. 4.4 Udskiftning af lejer Demontage af lejer a) Hvis lejerne er indfalsede på akslen: træk lejerne ud ved hjælp af en aftrækker. b) Hvis lejerne er indfalsede på skjoldene: opvarm skjoldene til en temperatur på mellem 140 og 160 C og træk derefter lejerne ud ved hjælp af en aftrækker. I begge tilfælde kontrolleres at de respektive lejesæder ikke er blevet beskadigede, hvorefter de nye lejer, der skal være af samme type som de demonterede, kan monteres Montering af nye lejer a) Hvis lejerne er indfalsede på akslen: lejerne opvarmes i forvejen til en temperatur på cirka C og monteres hurtigt på akslen. Hvis det er nødvendigt, bruges til monteringen en gummihammer og et messingrør, der skal lægges an på lejens inderring. Ellers, hvis det ikke er muligt at opvarme lejerne, anbefales det at anvende en presse og et passende rør. b) Hvis lejerne er indfalsede på skjoldene: opvarm skjoldene til en temperatur på max 140 C, sæt derefter lejet på plads i sædet ved at trykke, indtil det lægger an mod den radiale elastiske stopring (Seeger) Kontrol af lejernes indfalsning a) Hvis lejerne er indfalsede på akslen: efter montering skal lejernes inderringe lægge an mod de relative akselbryst. b) Hvis lejerne er indfalsede på skjoldene: efter montering skal lejernes inderringe lægge an mod den radiale elastiske stopring (Seeger) Samling af motor Før samling af motoren påbegyndes, skal alle motordele rengøres omhyggeligt og delene skal kontrolleres for skader. Forny fedtet på receskanter hvis det er nødvendigt og fortsæt med montagen. 4.5 Renovering og reparation Reservedele Hvis der er brug for reservedele skal de udskiftes med originale dele. Ved bestilling af reservedele, bruges betegnelserne fra kataloget og opgiv altid følgende: Motortype Serie nummer Byggeår Kvalificeret personale uautoriserede værksteder Renovering og reparation skal udføres af fagfolk som kan garantere at motoren bliver bragt i original stand. Vi anbefaler at en autoriseret reparatør anvendes. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte vores salgsafdeling. 13

14 5. Fejlfinding Problem Mulig årsag Løsning Motoren starter ikke Sikringer sprængt p.g.a. overlast Udskift sikringer med samme i korrekt størrelse. Udfald på relæ p.g.a. overlast Kontroller og reset relæet. Installeret effekt ikke tilstrækkelig Kontroller den nødvendige effekt på motorens typeskilt. Fejlforbundet Mekanisk fejl Kontroller at forbindelsen er som vist på motorens forbindelsesdiagram. Kontroller at motor og maskine kører frit. Kontroller lejer og smørdem. Kortslutning i stator Rotor defekt En fase er afbrudt Forkert anvendelse Overlast Motoren skal omvikles. Kontroller om stavene eller kortslutningsringene er revnede. Udskift rotor. Kontroller kabler. Kontroller dimensioneringen med leverandøren. Reducer lasten. Motoren når ikke mærkeomdrejninger, har for lang accellerationstid eller optager for stor strøm Spænding for lav Spændingsfald i kabler For stor enerti Kontroller at motoren forsynes med spændingen der står på motorens typeskilt. Kontroller forbindelser, kontroller at kabler er rigtigt dimensioneret. Kontroller motorstørrelsen. Defekt rotor Kontroller rotorviklingen. Udskift rotor hvis nødvendigt. 14

15 Problem Mulig årsag Løsning Motor overophedes når den kører belastet Overlast Køleripper og eller ventilator er tilstoppet af støv Reducer belastningen. Rengør statorhus og ventilatorskærm. En fase er afbrudt Jordfejl på en vikling Kontroller at alle kabler er forbundet spændt korrekt. Kontroller viklingen og fjern fejlen. Asymetrisk fasespænding på motoren Belastning af faser Forkert omdrejningsretning Forkert fasefølge Ombyt 2 faser. Udløsning af beskyttelsesrelæ Motor mangler en fase Fejlforbinding Overbelastning Kontroller netspænding og udlign belastningen. Sammenlign med data på typeskilt og reducer belastningen. Kontroller spændingsforsyningen. Følg forbindelsesdiagrammet og data på motorskiltet. Sammenlign med data på motor og reducer belastning hvis det er nødvendigt. Unormale vibrationer Motoren er ikke oprettet Motoren skal oprettes i forbindelse med maskinen. Svagt fundament Forstærk fundamentet, kontroller boltene. Kobling eller maskine ikke Afvej delene. afballanceret Arbejdsmaskinen er i ubalance Afvej maskinen. Defekte lejer Motor anderledes afvejet end kobling (halv feder hel feder) Udskift lejer. Afvejning med halv feder. Motor kører på 2 faser For stort slør i lejer Kontroller faserne og genetabler nettet. Alternativer: Udskift lejer Udskift lejeskjolde Monter shimps i lejesæder. Unormal støj Ventilator rører ved ventilatorskærm Ret skærmen. Defekte lejer Udskift lejer. 15

16 Problem Mulig årsag Løsning Lejer overophedet Motor monteret forkert Undersøg om motorens byggeform er egnet til den montageform. Remme spændt for hårdt Remskive monteret for langt ude på aksel Remskive diameter for lille Reducer remspændingen. Flyt remskiven tættere på akselbryst. Motor ikke oprettet Utilstrækkelig smøring Foretag korrekt opretning af motor og maskine. Fyld lejer med korrekt fedtmængde. Fedtet er slidt eller forurenet Fjern gammelt fedt, rengør lejer og smør med nyt fedt. For meget fedt Reducer fedtmængden. Lejet må ikke være mere end halv fyldt. Lejer overbelastet Lejets kugler eller ringe beskadiget Kontroller opretning og eventuel radial og eller aksial belastning. Udskift lejer. 16

17 Forbindelsesdiagram Tabel A Diagram for 1hastighedsmotorer: Y forbindelse U1 W2 U2 V2 forbindelse U1 W2 U2 V2 U1 W1 U1 W1 W1 W1 L1 L2 L3 Antal poler: 2, 4, 6, 8... Synkront omløbstal ved 50 Hz: 3000, 1500, 1000, L1 L2 L3 To adskilte viklinger for 2hastighedsmotorer: L1 L2 L3 Høj hastighed W2 W2 U2 V2 Lav hastighed U1 W2 U2 V2 U1 W1 U1 W1 V2 U2 W1 L1 L2 L3 Antal poler: 2/6, 2/8, 4/6, 6/8... Synkront omløbstal ved 50 Hz: 3000/1000, 3000/750, 1500/1000, 1000/ Dahlandervikling for 2hastighedsmotorer, konstant moment Høj hastighed W2 L1 L2 L3 W2 U2 V2 Lav hastighed V2 U1 W2 W2 U2 V2 U1 W1 U1 W1 V2 U2 Antal poler: 2/4, 4/8 Synkront omløbstal ved 50 Hz: 3000/1500, 1500/750 W1 U2 U1 W1 L1 L2 L3 Dahlandervikling for 2hastighedsmotorer, faldende moment: Høj hastighed U1 W2 W1 L1 L2 L3 W2 U2 V2 U1 W1 Lav hastighed V2 U1 W2 U2 W2 U2 V2 U1 W1 V2 U2 W1 L1 L2 L3 Antal poler: 2/4, 4/8 Synkront omløbstal ved 50 Hz: 3000/1500, 1500/750 Tilslutning af enfasede motorer og specielle motorer. Til enfasede motorer og til motorer med specielle tilslutninger henvises til diagrammerne der leveret sammen med motoren. 17

18 Mærkning af hjælpeklemmer (IEC600348) Tabel B Mærkning Antal klemmer Hjælpeklemmer for: TP1 TP2 (advarsel) 2 TP3 TP4 (afbryder) 2 Termistorer PTC (*) R1 R2 R3 (I sensor) R4 R5 R6 (II sensor) 3 3 Termistorer PT 100 med 3 ledninger R7 R8 R9 (III sensor) 3 R11 R12 R13 (DE) 3 R21 R22 R23 (NDE) 3 Termistorer PT 100 på lejer TB1 TB2 (advarsel) 2 TB3 TB4 (afbryder) 2 Bimetalsfølere lukket (**) TB8 TB9 (afbryder) 2 Bimetalsføelere lukket for bremse (**) TM1 TM2 (advarsel) 2 TM3 TM4 (afbryder) 2 Bimetalsfølere åben (**) HE1 HE2 2 Stilstandsvarme U1 U2 2 Enfaset fremmedventilation U V W 2 Trefaset fremmedventilation Farver i h.t. fabrikantens diagram 9 Encoder CA1 CA2 2 Kondensator PE 1 Jordledning (*) U nominel = 6V max. 30V (**) U nominel = 250V Smøreintervaller i timer for åbne lejer Tabel C Lejer / NU / NU / NU NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU 320 Fedtmængde i gram o/min Use the data shown on the motor s plate (see also catalogue 14) o/min o/min o/min

19 Leveringsprogram: Tryksikre motorer Ex d Ex de Gruppe IIIAIIBIIC Kategori M2, 2G, 2D, 2GD Temperaturklasse T3T4T5T6 Trefaset Enfaset Med bremse Motorer med forhøjet sikkerhed Ex e Gruppe II Kategori 2G Temperaturklasse T1T2T3 Gnistsikre motorer Ex na Gruppe II Kategori 3G, 3GD Lukkede kappekølede IEC motorer Trefaset, Enfaset Kategori 3D Eksplosionssikre elektriske centrifugalpumper til trykkerimaskiner Ex d Ex de Elektriske centrifugalpumper til værktøjsmaskiner Udarbejdelsen af dette materiale er sket med stor omhu, for at sikre korrektheden af indholdets informationer. Desuden, også som følge af Cemp s politik om kontinuerlig udvikling og forbedring af produktet, forbeholder firmaet sig rettigheden og tilladelsen til at foretage ændringer, af enhver art, til enhver tid og uden forudgående varsel, af både dette materiale og af produktet. Derfor er beskrivelserne og de tekniske egenskaber i denne udgivelse ikke forpligtende og de angivne data betyder ikke, på nogen måde, kontrakt forpligtelse.

20 Cemp srl Via Piemonte, SENAGO (Milan) Italy Tel Fax Cemp France s.a.s 6, Avenue Victor Hugo NONANCOURT France Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Cemp International GmbH Dr.AtzingerStrasse Passau Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Cemp srl Middle East Jebel Ali Free Zone Dubai UAE Mobile: Overall sales network at

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER. Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF

VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER. Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER S LÆ Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF IG M T! RS FØ VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964 Spindelgear Manual /// Side 2 Spindelgearets opbygning /// Side Montagevejledning /// Side Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 6 Unikt gearnummer /// Side 7 Reservedelstegning /// Side 8 Reservedelsliste

Læs mere

Montage og serviceinstruktion

Montage og serviceinstruktion Montage og serviceinstruktion Husk de normale sikkerhedsregler Før arbejde på transmissionen, skal strømmen afbrydes. Det skal sikres at transmissionen, ikke kan startes under arbejdet. Følg i øvrigt anvisningerne

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk 12.udg. Motorer normmotorer højeffektmotorer polomkobbelbare motorer energisparemotorer bremsemotorer Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...3 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 3 1.2 Almene henvisninger...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

10. FEJLFINDING OG LØSNINGER

10. FEJLFINDING OG LØSNINGER 10. FEJLFINDING OG LØSNINGER Situation Tilstand Årsag Afhjælpning Hverken løft eller fir er mulig Hverken løft eller fir virker Når styretryk eller cylinderafbryder aktiveres høres en klikkende lyd Styretryk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE

VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE VACUMEX VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF S LÆ revision 2-2010 IG M T! RS FØ VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

47772, teknologisk opdatering af el-motorer

47772, teknologisk opdatering af el-motorer 47772, teknologisk opdatering af el-motorer 1 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 47772, teknologisk opdatering af elmotorer. De enkelte opgaver er delt op i tre niveauer: Begynder Rutine Opgaverne

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere