Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005"

Transkript

1 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har to hovedprodukter, nemlig huldæk og væg- eller facadeelementer. Huldæk anvendes til etageadskillelse, og de bliver støbt i 150 m lange baner, og når betonen er hærdet, bliver de savet over i de længder, der skal bruges ude på byggepladsen. Huldæk kan laves i forskellige tykkelser, alt efter hvor meget de skal kunne bære, og hvor langt de skal spænde. Vi har stillet et par prøver på huldæk op nede bagest i salen. De tyndeste huldæk vi producerer er 150 mm. tykke, og de bruge typisk i boligbyggeri, hvor spændet normalt er på en 5 7 meter, og hvor belastningen ikke er så stor. De tykkeste huldæk vi producerer er 500 mm tykke, eller en halv meter. De bruges til store spænd og høje belastninger. F.eks. leverer vi en del tykke huldæk til parkeringshuse, hvor det er muligt at spænde op til meter, selv om der kører biler oven på dækkene. 1

2 Væg-/facadeelementer Det andet hovedprodukt er væg- eller facadeelementer. De støbes ved at komme beton i en færdiglavet form af stål. Heri er der naturligvis lavet plads til vinduer og døre, og hvad der ellers skal i væggen. Facadeelementerne kan laves med forskellig overflade og i forskellige farver. Ud over de to hovedprodukter laver vi også f.eks. trapper, søjler og bjælker. Som Niels Heering nævnte omlagde vi en del af produktionskapaciteten i Dubai og Abu Dhabi fra facadeelementer til huldæk i løbet af 2004, og det skyldes hovedsageligt, at med de stigende materialepriser blev konkurrencebilledet forrykket. Konkurrencen i forhold til andre betonelementfabrikker blev ikke påvirket, men derimod konkurrencen med andre byggemetoder. Når vi sælger vægelementer konkurrerer vi lidt forenklet med, at man murer væggene op i betonblokke. Det betyder, at materialernes andel af de samlede produktionsomkostninger er højere ved betonelementer end ved de alternative metoder, men omvendt af lønudgifterne lavere. Når så materialerne stiger kraftigt i forhold til lønnen, bliver betonelementer mindre konkurrencedygtige. Der er også forskel i kvaliteten, så et hus af betonelementer holder langt bedre end et muret i blokke men desværre er det ikke altid muligt at få kunderne til at betale for den bedre kvalitet. Der skete ikke det samme skred i konkurrenceforholdene på huldæk, og samtidig kan vi generelt opnå bedre dækningsgrader på huldækkene. Det var baggrunden for omlægningen. 2

3 Nye regnskabsprincipper Lad mig vende mig mod årsregnskabet for 2004, men inden vi kaster os over tallene, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi i 2004 har valgt at ændre i den måde vi stiller regnskabet op. I aftalen med den lokale partner i BPC er der en række bestemmelser der sikrer, at der reelt skal være enighed om alle væsentlige beslutninger i BPCs bestyrelse, og vi har derfor fra 2004 valgt at definere BPC som det, der i et regnskabsteknisk sprog kaldes en fællesledet virksomhed. Det betyder samtidig, at vi har ændret konsolideringsformen i regnskabet, idet vi er gået over til det, der hedder pro-rata konsolidering. Fællesledet virksomhed Pro-rata konsolidering 3

4 Fællesledet virksomhed Pro-rata konsolidering BPC Gruppen Konsolidering Omsætning.... Omkostninger.... Nettoresultat 49% 49% 49% NTR koncern Omsætning.... Omkostninger.... Nettoresultat Pro-rata konsolideringen betyder, at vi tager hver enkelt regnskabspost i BPCs regnskab og indregner 49% heraf i NTRs koncernregnskab. De 49% svarer til vor ejerandel af BPC. Hvis der i en periode har været en omsætning på f.eks. 100 mio. kr. i BPC, vil der derfor blive indregnet 49 mio. kr. i NTRs koncernregnskab. Og sådan gør vi med alle posterne i både resultatopgørelsen og balancen. Jeg er klar over, at det kan lyde lidt teknisk, men jeg kan berolige med, at det ikke har nogen indflydelse hverken på resultatet eller egenkapitalen i NTR koncernen. Pro-rata konsolideringen har derimod betydet, at koncernens balance ultimo 2004 er forøget med lige knap 100 mio. kr. Baggrunden for at anvende det nye princip er, at vi dermed i koncernregnskabet får et langt bedre billede af, hvad der egentlig indgår i NTR koncernen. Tidligere blev BPCs resultat og egenkapital alene indregnet i een linie i hhv. resultatopgørelse og balance. Anlægsaktiver.. Aktiver i alt Hensættelser.... Gæld Passiver i alt 49% 49% 49% 49% 49% Anlægsaktiver.. Aktiver i alt Hensættelser.... Gæld Passiver i alt 4

5 Lad os gå til resultatopgørelsen, som findes på side 33 i årsrapporten. I lighed med tidligere år, vil jeg ikke gennemgå alle tallene, men jeg vil forsøge at trække de væsentligste forhold frem. Når man ser på omsætningen springer det i øjnene, at den er mere end halveret fra 2003 til 2004, men det er ikke et udtryk for den faktiske udvikling, for i 2003-tallene indgår HOH Water Technology i de første 8 måneder, indtil vi solgte selskabet. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 5

6 Nettoomsætning Hvis vi derfor skiller HOH ud fra 2003 tallene, kan vi se, at omsætningen så ville have været på 256 mio. kr. i Der er stadig et stykke ned til de 213,6 mio. vi omsatte i Men mere end halvdelen af det fald er udtryk for, at kursen på amerikanske dollar og dermed på de valutaer, vi bruger i BPC koncernen, faldt gennem Som formanden nævnte havde selskaberne i Dubai og Abu Dhabi derudover en ekstraordinær høj omsætning i 2003 i forbindelse med, at de købte færdige elementer fra andre fabrikker. Nettoomsætning 213,6 448,1 heraf HOH Water Techn. (192,6) Korrigeret nettoomsætning 213,6 255,5 6

7 Ser vi på bruttofortjenesten, ser det ud til, at den også er faldet kraftigt, men igen er det indflydelsen fra HOH der driller. Renser vi for det, kan vi se at bruttofortjenesten er steget fra 40,4 mio. kr. til 44,3 mio. kr. Med den lavere omsætning betyder det, at dækningsgraden er steget fra 16% i 2003 til 21% i Bruttofortjeneste Nettoomsætning 213,6 448,1 heraf HOH Water Techn. (192,6) Korrigeret nettoomsætning 213,6 255,5 Bruttofortjeneste 44,3 114,2 heraf HOH Water Techn. (73,8) Korrigeret bruttofortjeneste 44,3 40,4 Korrigeret dækningsgrad 21% 16% 7

8 Resultatopgørelse Hvis vi går ned til andre driftsindtægter kan jeg oplyse, at ud af de 1,5 mio. kr. i indtægter i 2004 stammer de 0,9 mio. kr. fra salget af HOH tilbage i Som sælger havde NTR givet en delvis resultatgaranti og afgivet en række indeståelser, og til at dække dem, havde vi allerede i 2003 lavet en hensættelse. I løbet af foråret 2004 indgik vi en endelige aftale med køberen af HOH, og det betød, at vi kunne tilbageføre de 0,9 mio. kr. fra hensættelserne. Vi har nu ikke flere forpligtelser eller indeståelser i forhold til HOH Water Technology. Vi kan glæde os over, at der ikke er nogen udgifter under andre driftsudgifter i 2004, hvor vi i 2003 havde nettoudgifter på 12,6 mio. kr., herunder de føromtalte hensættelser i relation til HOH. Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) 8

9 Selv om der ikke står noget tal i koncernregnskabet, vil jeg lige knytte en kommentar til den linie, der hedder Resultatandel, fællesledede virksomheder. Som jeg nævnte indledningsvis, definerer vi nu BPC som en fællesledet virksomhed, men alligevel står der ikke noget resultat her. Det er fordi vores andel af omsætning og omkostninger jo nu indregnes i hver enkelt linie i resultatopgørelsen og på den måde kommer resultatet også med i koncernresultatet. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) Primært resultat 8,5 (8,0) Resultatandel, fællesledede virksomheder - - 9

10 Lige nedenunder står resultatandele fra associerede virksomheder. Det var her, vi tidligere indregnede BPC. I 2004 har vi haft et lille underskud i et selskab, som havde relation til de tidligere ejendomsaktiviteter i Danmark. Selskabet er nu endeligt lukket, og det kan derfor ikke påvirke fremtidige resultater. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) Primært resultat 8,5 (8,0) Resultatandele associerede virks. (0,1) 0,4 10

11 Finansielle poster NTR Holding har en del tilgodehavender hos BPC selskaberne, og da de er opgjort i lokale valutaer, påfører de os en kursrisiko, hvis valutakursen ændrer sig. Vi søger løbende at afdække kursrisikoen ved at optage en del af vore lån i dollar og indgå valutaterminskontrakter. I 2004 er det lykkedes fuldt ud at afdække risikoen, så selv om der indgår valutakurstab på 1,4 mio. kr. i de finansielle udgifter, indgår der en tilsvarende gevinst på 1,5 mio. kr. i indtægterne. De øvrige finansielle poster er renter af obligationsbeholdninger og bankindskud og renter af banklån. (mio. kr.) 2004 Renter af obligationer m.v. 1,4 Renter fra fællesledede virksomheder 0,2 Valutakursgevinster 1,5 Finansielle indtægter 3,1 Renter til banker m.v. (2,1) Valutakurstab (1,4) Finansielle udgifter (3,5) 11

12 I lighed med de foregående år kan vi skrive et 0 ud for selskabsskatten. Der er to grunde til det. For det første har vi store skattemæssige underskud fra tidligere år, som kan føres frem, og for det andet er vi ikke skattepligtige af indtjeningen fra BPC, da selskabet ikke skal betale skat i Bahrain, og da vi ejer mere end 20% af selskabet kan vi trække udbytte hjem til Danmark uden beskatning. Vi kan derfor også forudse, at vi ikke kommer til at betale skat i adskillige år fremover. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) Primært resultat 8,5 (8,0) Resultatandele associerede virksomheder (0,1) 0,4 Finansielle poster netto (0,4) (2,1) Ordinært resultat 8,0 (9,7) Skat 0,0 0,0 12

13 Alle disse tal fører os frem til koncernens nettoresultat, der som nævnt blev på 8 mio. kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) Primært resultat 8,5 (8,0) Resultatandele associerede virksomheder (0,1) 0,4 Finansielle poster netto (0,4) (2,1) Ordinært resultat 8,0 (9,7) Skat 0,0 0,0 Nettoresultat 8,0 (9,7) 13

14 Hvis vi ser på moderselskabets regnskab, skal jeg her blot fremhæve, at nettoresultatet er det samme som for koncernen, nemlig 8 mio. kr. Af moderselskabsregnskabet fremgår også, at det foreslås, at hele resultatet overføres til andre reserver. Det betyder, at hele beløbet overføres til egenkapitalen og bestyrelsen foreslår som Niels Heering nævnte, at der ikke udbetales udbytte for Forslag til resultatdisponering (mio. kr.) 2004 Årets resultat foreslås anvendt således: Overført til andre reserver 8,0 I alt 8,0 14

15 Balance - AKTIVER Materielle anlægsaktiver 76,2 80,7 Jeg vil nu vende mig mod balancen, som findes på side 34 og 35 i den trykte årsrapport. Også her slår den nye pro-rata konsolidering igennem, idet den samlede balance er 100 mio. kr. højere, end hvis vi havde anvendt de tidligere principper. Samtidig har vi valgt at specificere balancen yderligere, så det er muligt at henføre hver enkelt post til enten BPC Gruppen, R+S Baugesellschaft eller NTR Holding. Det har vi valgt at gøre, så man kan skelne de forskellige aktiviteter fra hinanden primært adskille balancen fra BPC Gruppen og balancen fra R+S Baugesellschaft. Også i balancen vil jeg koncentrere mig om de væsentligste forskydninger i forhold til sidste år, og her har vi ikke problemet med HOH, da det selskab allerede var solgt med udgangen af 2003 og derfor ikke indgår i 2003-balancen. De materielle anlægsaktiver udgøres stort set alene af fabriksbygninger og maskiner i BPC Gruppen. 15

16 Balance - AKTIVER Under anlægsaktiver vil jeg nævne en ny post under andre finansielle anlægsaktiver i R+S Baugesellschaft på 17,7 mio. kr. Som Niels Heering nævnte, indgik vi i 2004 et stort forlig omkring et tilgodehavende, som betød, at der blev aftalt en fast tilbagebetalingsplan og vi fik pant for vort tilgodehavende. Da tilbagebetalingen strækker sig over de næste 4 år har vi nu defineret tilgodehavendet som langfristet og dermed et anlægsaktiv. Der er derfor alene tale om, at aktivet er flyttet op i anlægsaktiver i stedet for at indgå under tilgodehavender. Materielle anlægsaktiver 76,2 80,7 Finansielle anlægsaktiver 17,7 1,1 Anlægsaktiver i alt 93,9 81,8 16

17 De samlede tilgodehavender er faldet ret markant fra 188 mio. kr. til 124 mio. kr. For det første havde BPC ikke så store udeståender ved udgangen af 2004 som året før, og for det andet er der som nævnt flyttet knap 18 mio. kr. op under anlægsaktiverne. Balance - AKTIVER Materielle anlægsaktiver 76,2 80,7 Finansielle anlægsaktiver 17,7 1,1 Anlægsaktiver i alt 93,9 81,8 Ejendomme og varebeholdninger 26,0 27,6 Tilgodehavender 124,4 187,6 17

18 Likvide beholdninger Den sidste aktivpost er de likvide beholdninger, dvs. obligationer og bankindestående. Ved udgangen af 2004 havde koncernen likvide beholdninger på 56 mio. kr. Heraf var hovedparten dog deponeret til sikkerhed for koncernens forpligtelser, primært i Tyskland. Der var således deponeret i alt 43,6 mio. kr. Hvis vi sammenligner med udgangen af 2003 kan man se, at de likvide beholdninger er faldet fra 98,5 mio. kr. til de 56 mio. kr. Og man kan naturligvis spørge sig selv, hvad der er sket med alle disse penge. Jeg skal prøve at opstille de væsentligste poster. Frie likvide beholdninger 12,4 18,1 Deponerede likvide beh. 43,6 80,4 Likvide beholdninger i alt 56,0 98,5 18

19 Forskydning i likvide beholdninger (mio. kr.) 2004 Likvide beholdninger primo 98,5 Bankgæld R+S Bauges. (14,4) Drift R+S Baugesellschaft (8,1) HOH forlig (6,6) Lukning ejendomsselsk. (6,6) Øvrige forskydninger (6,8) Likvide beholdninger ultimo 56,0 Vi startede som sagt året med 98,5 mio. kr. Af dem har vi brugt knap 15 mio. kr. til at indfri bankgæld i R+S Baugesellschaft, og som Niels Heering nævnte, har vi nu stort set indfriet al bankgæld i selskabet. Derudover koster det noget at holde den nødvendige organisation i Tyskland kørende. I 2004 blev det til 8,1 mio. kr. Beløbet belaster ikke resultatet, da det dækkes af de tidligere hensættelser, men det belaster alligevel likviditeten. Endvidere indgik vi som nævnte et afsluttende forlig omkring HOH handlen. Igen var den dækket af hensættelser, og det gav som jeg nævnte tidligere endda en lille regnskabsmæssig gevinst. Men resultatet af forliget var, at vi betalte 6,6 mio. kr. til køberen af HOH. Og som jeg også har nævnt lukkede vi det sidste selskab med relationer til de danske ejendomsaktiviteter. Her indestod vi sammen med de øvrige aktionærer for en betydelig underbalance. Beløbet var hensat for adskillige år siden, så det ikke har påvirket resultatet, men det kostede andre 6,6 mio. kr. i likviditet. Reduktionen af andre balanceposter i R+S Baugesellschaft samt den løbende drift og investeringer i BPC står for de resterende 6,8 mio. kr. i likviditetsforskydningen. 19

20 Forskydning i likvide beholdninger (mio. kr.) 2004 Likvide beholdninger primo 98,5 Bankgæld R+S Bauges. Drift R+S Baugesellschaft (8,1) HOH forlig Lukning ejendomsselsk. Øvrige forskydninger (6,8) Likvide beholdninger ultimo 56,0 (14,4) Engangspost (6,6) Engangspost (6,6) Engangspost Hvis vi skal forsøge at bruge disse tal til at forudse likviditetsforskydningerne i 2005 og fremover, kan vi glæde os over, at nedbringelse af bankgælden i Tyskland, HOH afregningen og lukningen af det danske ejendomsselskab er engangsposter, som ikke vil gentage sig. Omvendt skal vi være realistiske og sige, at der også vil komme driftsunderskud i R+S Baugesellschaft i 2005 og de kommende år, selv om vi forventer de vil være faldende, efterhånden som vi reducerer organisationen. Og samtidig kan vi risikere, at vi må indfri vore forpligtelser i R+S Baugesellschaft tidligere, end vi får penge ind for aktiverne. Det kan også belaste den fremtidige likviditet. Det er baggrunden for, at NTR finder det nødvendigt at opretholde det nuværende likvide beredskab, og som Niels Heering nævnte, har bestyrelsen derfor ikke foreslået noget udbytte for

21 Jeg vil nu vende mig mod passiverne på side 35. Egenkapitalen er i 2004 steget fra 122,5 mio. kr. til 125,1 mio. kr. Der er flere forhold, der har haft indflydelse på egenkapitalen i løbet af året. Balance - PASSIVER Egenkapital 125,1 122,5 21

22 Udvikling i egenkapital (mio. kr.) 2004 Egenkapital 1. januar ,5 Nedsættelse af aktiekapital 0,0 Årets resultat 8,0 Valutakursreguleringer (5,4) Egenkapital 31. december ,1 Som bekendt vedtog generalforsamlingen sidste år at nedsætte den nominelle aktiekapital fra 194 mio. kr. til 38,8 mio. kr. Nedsættelsen blev gennemført i august måned, men den har ikke haft indflydelse på den samlede egenkapital, da der alene er tale om en ompostering mellem forskellige konti under egenkapitalen. Til egenkapitalen primo på de 122,5 mio. kr. kan vi derimod lægge de 8 mio. kr. fra årets resultat, men samtidig må vi trække 5,4 mio. kr. fra som kursregulering af vore interesser i BPC. Når vi omregner aktiver og passiver i BPC til de aktuelle valutakurser, opstår der en regulering, som altså i 2004 var negativ med 5,4 mio. kr. En sådan regulering indgår ikke i resultatopgørelsen, men indregnes direkte under egenkapitalen. Jeg kan i øvrigt oplyse, at i 1. kvartal af 2005 er det gået den anden vej, og her har vi kunnet indregne en positiv regulering af egenkapitalen på 3,1 mio. kr. Jeg skal understrege, at vi ikke afdækker den kursrisiko der er på indregningen af aktiver og passiver i BPC. Den afdækning jeg nævnte tidligere vedrører alene de tilgodehavender NTR Holding har hos BPC. 22

23 Hensættelse NTR Holding Under hensættelserne vil jeg nævne hensættelserne i NTR Holding, som er reduceret fra 36,6 mio. kr. til 12,9 mio. kr. Disse hensættelser bruger vi bl.a. til at dække de løbende driftsunderskud i R+S Baugesellschaft, der som nævnt blev på 8,1 mio. kr. i Herudover havde vi en hensættelse vedrørende HOH-handelenpå 7,5 mio. kr., som blev opløst i forbindelse med forliget, og endelig som Niels Heering også nævnte - valgte vi af forsigtighedsårsager at nedskrive nogle af vore tilgodehavender i Tyskland med i alt 8 mio. kr. (mio. kr.) 2004 Hensættelser primo 36,6 Drift R+S Baugesellschaft (8,1) HOH forlig (7,5) R+S Bau nedskrivninger (8,0) Hensættelser ultimo 13,0 23

24 Den langfristede gæld i koncernen udgøres udelukkende af lån i BPC, som er optaget til finansiering af de mange fabriksudvidelser, vi har gennemført i de senere år. Den langfristede gæld har været nogenlunde uændret i løbet af Balance - PASSIVER Egenkapital 125,1 122,5 Hensatte forpligtelser 62,0 85,4 Langfristede gældsforp. 23,0 22,6 24

25 Balance - PASSIVER Egenkapital 125,1 122,5 Hensatte forpligtelser 62,0 85,4 Langfristede gældsforpligtelser 23,0 22,6 Kort del af langfristede gældsf. 20,9 21,9 Kortfristet bankgæld 13,9 38,7 Gæld til leverandører 50,1 87,6 Forudbetalinger og fællesledede 3,7 5,3 Andre gældsforpligtelser 1,6 11,5 Kortfristede gældsforp. 90,2 165,0 En del af den langfristede gæld indregnes i øvrigt under kortfristet gæld, idet den forfalder til betaling inden for de kommende 12 måneder. Den kortfristede bankgæld er reduceret med næsten 25 mio. kr., hvoraf den største del vedrører R+S Baugesellschaft, men også i NTR Holding og BPC er bankgælden reduceret. Som nævnt havde BPC færre tilgodehavender med udgangen af 2004, og samtidig skyldte de mindre til leverandørerne, og det er den væsentligste årsag til, at gælden til leverandører er faldet i løbet af Andre gældsforpligtelser er faldet fra 11,5 til 1,6 mio. kr. Bag disse tal gemmer sig bl.a. indfrielsen af forpligtelserne i relation til det danske ejendomsselskab, som jeg nævnte tidligere. 25

26 De samlede aktiver og passiver er på 300 mio. kr., hvilket giver en egenkapitalandel på 41,7%. Jeg vil ikke komme nærmere ind på moderselskabets balance men blot nævne, at egenkapitalen i moderselskabet og koncernen er ens med de 125,1 mio. kr. Balance - PASSIVER Egenkapital 125,1 122,5 Hensatte forpligtelser 62,0 85,4 Langfristede gældsforpligtelser 23,0 22,6 Kort del af langfristede gældsf. 20,9 21,9 Kortfristet bankgæld 13,9 38,7 Gæld til leverandører 50,1 87,6 Forudbetalinger og fællesledede 3,7 5,3 Andre gældsforpligtelser 1,6 11,5 Kortfristede gældsforpligtelser 90,2 165,0 Passiver i alt 300,3 395,5 Egenkapitalandel 41,7% 31,0% 26

27 Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Noter Revisionspåtegning På næste side finder vi pengestrømsopgørelsen, som jeg ikke vil gennemgå nærmere. Jeg har været inde på en del af forholdende i min gennemgang af balancen. Nederst side 37 og på side 38 vil jeg pege på segmentoplysningerne, hvor vi i år har valgt at give mere detaljerede oplysninger om omsætning og resultat på de enkelte geografiske markeder i BPC. På de sidste mange sider i årsrapporten finder vi noterne, som jeg ikke skal gennemgå. Jeg vil dog godt understrege, at vi har forsøgt at være meget åbne omkring en række forhold, som vi har erfaret, at nogle aktionærer og analytikere interesserer sig for. Bl.a. har vi ret præcist specificeret sammensætningen af koncernens skattemæssige underskud. Man kan også finde oplysningerne om aflønning af bestyrelsen og direktionen, men det er jo nok mest journalisterne der interesserer sig for det. Som den sidste ting fra årsrapporten vil jeg nævne revisionspåtegningen på side 27. Jeg vil ikke læse den op men blot slå fast, at til forskel fra de foregående år, har NTR i 2004 fået en såkaldt blank påtegning. Det er udtryk for, at koncernens fremtidige likviditetssituation nu vurderes at være så meget forbedret, at revisorerne ikke har fundet anledning til at komme med supplerende bemærkninger. 27

28 Afslutningsvis vil jeg nævne, at i lighed med alle andre børsnoterede virksomheder overgår NTR til at aflægge regnskaber efter de internationale IFRS standarder med virkning fra Jeg skal ikke her gennemgå alle konsekvenserne det må De have til gode til næste års generalforsamling men jeg vil blot slå fast, at overgangen stort set ikke får nogen indflydelse på koncernens regnskaber, mens der vil ske visse ændringer for det separate moderselskabsregnskab. Hermed vil jeg give ordet tilbage til dirigenten. Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Noter Revisionspåtegning Overgang til IFRS standarder 28

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0 ARSBERETNING 2000 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere