Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005"

Transkript

1 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har to hovedprodukter, nemlig huldæk og væg- eller facadeelementer. Huldæk anvendes til etageadskillelse, og de bliver støbt i 150 m lange baner, og når betonen er hærdet, bliver de savet over i de længder, der skal bruges ude på byggepladsen. Huldæk kan laves i forskellige tykkelser, alt efter hvor meget de skal kunne bære, og hvor langt de skal spænde. Vi har stillet et par prøver på huldæk op nede bagest i salen. De tyndeste huldæk vi producerer er 150 mm. tykke, og de bruge typisk i boligbyggeri, hvor spændet normalt er på en 5 7 meter, og hvor belastningen ikke er så stor. De tykkeste huldæk vi producerer er 500 mm tykke, eller en halv meter. De bruges til store spænd og høje belastninger. F.eks. leverer vi en del tykke huldæk til parkeringshuse, hvor det er muligt at spænde op til meter, selv om der kører biler oven på dækkene. 1

2 Væg-/facadeelementer Det andet hovedprodukt er væg- eller facadeelementer. De støbes ved at komme beton i en færdiglavet form af stål. Heri er der naturligvis lavet plads til vinduer og døre, og hvad der ellers skal i væggen. Facadeelementerne kan laves med forskellig overflade og i forskellige farver. Ud over de to hovedprodukter laver vi også f.eks. trapper, søjler og bjælker. Som Niels Heering nævnte omlagde vi en del af produktionskapaciteten i Dubai og Abu Dhabi fra facadeelementer til huldæk i løbet af 2004, og det skyldes hovedsageligt, at med de stigende materialepriser blev konkurrencebilledet forrykket. Konkurrencen i forhold til andre betonelementfabrikker blev ikke påvirket, men derimod konkurrencen med andre byggemetoder. Når vi sælger vægelementer konkurrerer vi lidt forenklet med, at man murer væggene op i betonblokke. Det betyder, at materialernes andel af de samlede produktionsomkostninger er højere ved betonelementer end ved de alternative metoder, men omvendt af lønudgifterne lavere. Når så materialerne stiger kraftigt i forhold til lønnen, bliver betonelementer mindre konkurrencedygtige. Der er også forskel i kvaliteten, så et hus af betonelementer holder langt bedre end et muret i blokke men desværre er det ikke altid muligt at få kunderne til at betale for den bedre kvalitet. Der skete ikke det samme skred i konkurrenceforholdene på huldæk, og samtidig kan vi generelt opnå bedre dækningsgrader på huldækkene. Det var baggrunden for omlægningen. 2

3 Nye regnskabsprincipper Lad mig vende mig mod årsregnskabet for 2004, men inden vi kaster os over tallene, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi i 2004 har valgt at ændre i den måde vi stiller regnskabet op. I aftalen med den lokale partner i BPC er der en række bestemmelser der sikrer, at der reelt skal være enighed om alle væsentlige beslutninger i BPCs bestyrelse, og vi har derfor fra 2004 valgt at definere BPC som det, der i et regnskabsteknisk sprog kaldes en fællesledet virksomhed. Det betyder samtidig, at vi har ændret konsolideringsformen i regnskabet, idet vi er gået over til det, der hedder pro-rata konsolidering. Fællesledet virksomhed Pro-rata konsolidering 3

4 Fællesledet virksomhed Pro-rata konsolidering BPC Gruppen Konsolidering Omsætning.... Omkostninger.... Nettoresultat 49% 49% 49% NTR koncern Omsætning.... Omkostninger.... Nettoresultat Pro-rata konsolideringen betyder, at vi tager hver enkelt regnskabspost i BPCs regnskab og indregner 49% heraf i NTRs koncernregnskab. De 49% svarer til vor ejerandel af BPC. Hvis der i en periode har været en omsætning på f.eks. 100 mio. kr. i BPC, vil der derfor blive indregnet 49 mio. kr. i NTRs koncernregnskab. Og sådan gør vi med alle posterne i både resultatopgørelsen og balancen. Jeg er klar over, at det kan lyde lidt teknisk, men jeg kan berolige med, at det ikke har nogen indflydelse hverken på resultatet eller egenkapitalen i NTR koncernen. Pro-rata konsolideringen har derimod betydet, at koncernens balance ultimo 2004 er forøget med lige knap 100 mio. kr. Baggrunden for at anvende det nye princip er, at vi dermed i koncernregnskabet får et langt bedre billede af, hvad der egentlig indgår i NTR koncernen. Tidligere blev BPCs resultat og egenkapital alene indregnet i een linie i hhv. resultatopgørelse og balance. Anlægsaktiver.. Aktiver i alt Hensættelser.... Gæld Passiver i alt 49% 49% 49% 49% 49% Anlægsaktiver.. Aktiver i alt Hensættelser.... Gæld Passiver i alt 4

5 Lad os gå til resultatopgørelsen, som findes på side 33 i årsrapporten. I lighed med tidligere år, vil jeg ikke gennemgå alle tallene, men jeg vil forsøge at trække de væsentligste forhold frem. Når man ser på omsætningen springer det i øjnene, at den er mere end halveret fra 2003 til 2004, men det er ikke et udtryk for den faktiske udvikling, for i 2003-tallene indgår HOH Water Technology i de første 8 måneder, indtil vi solgte selskabet. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 5

6 Nettoomsætning Hvis vi derfor skiller HOH ud fra 2003 tallene, kan vi se, at omsætningen så ville have været på 256 mio. kr. i Der er stadig et stykke ned til de 213,6 mio. vi omsatte i Men mere end halvdelen af det fald er udtryk for, at kursen på amerikanske dollar og dermed på de valutaer, vi bruger i BPC koncernen, faldt gennem Som formanden nævnte havde selskaberne i Dubai og Abu Dhabi derudover en ekstraordinær høj omsætning i 2003 i forbindelse med, at de købte færdige elementer fra andre fabrikker. Nettoomsætning 213,6 448,1 heraf HOH Water Techn. (192,6) Korrigeret nettoomsætning 213,6 255,5 6

7 Ser vi på bruttofortjenesten, ser det ud til, at den også er faldet kraftigt, men igen er det indflydelsen fra HOH der driller. Renser vi for det, kan vi se at bruttofortjenesten er steget fra 40,4 mio. kr. til 44,3 mio. kr. Med den lavere omsætning betyder det, at dækningsgraden er steget fra 16% i 2003 til 21% i Bruttofortjeneste Nettoomsætning 213,6 448,1 heraf HOH Water Techn. (192,6) Korrigeret nettoomsætning 213,6 255,5 Bruttofortjeneste 44,3 114,2 heraf HOH Water Techn. (73,8) Korrigeret bruttofortjeneste 44,3 40,4 Korrigeret dækningsgrad 21% 16% 7

8 Resultatopgørelse Hvis vi går ned til andre driftsindtægter kan jeg oplyse, at ud af de 1,5 mio. kr. i indtægter i 2004 stammer de 0,9 mio. kr. fra salget af HOH tilbage i Som sælger havde NTR givet en delvis resultatgaranti og afgivet en række indeståelser, og til at dække dem, havde vi allerede i 2003 lavet en hensættelse. I løbet af foråret 2004 indgik vi en endelige aftale med køberen af HOH, og det betød, at vi kunne tilbageføre de 0,9 mio. kr. fra hensættelserne. Vi har nu ikke flere forpligtelser eller indeståelser i forhold til HOH Water Technology. Vi kan glæde os over, at der ikke er nogen udgifter under andre driftsudgifter i 2004, hvor vi i 2003 havde nettoudgifter på 12,6 mio. kr., herunder de føromtalte hensættelser i relation til HOH. Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) 8

9 Selv om der ikke står noget tal i koncernregnskabet, vil jeg lige knytte en kommentar til den linie, der hedder Resultatandel, fællesledede virksomheder. Som jeg nævnte indledningsvis, definerer vi nu BPC som en fællesledet virksomhed, men alligevel står der ikke noget resultat her. Det er fordi vores andel af omsætning og omkostninger jo nu indregnes i hver enkelt linie i resultatopgørelsen og på den måde kommer resultatet også med i koncernresultatet. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) Primært resultat 8,5 (8,0) Resultatandel, fællesledede virksomheder - - 9

10 Lige nedenunder står resultatandele fra associerede virksomheder. Det var her, vi tidligere indregnede BPC. I 2004 har vi haft et lille underskud i et selskab, som havde relation til de tidligere ejendomsaktiviteter i Danmark. Selskabet er nu endeligt lukket, og det kan derfor ikke påvirke fremtidige resultater. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) Primært resultat 8,5 (8,0) Resultatandele associerede virks. (0,1) 0,4 10

11 Finansielle poster NTR Holding har en del tilgodehavender hos BPC selskaberne, og da de er opgjort i lokale valutaer, påfører de os en kursrisiko, hvis valutakursen ændrer sig. Vi søger løbende at afdække kursrisikoen ved at optage en del af vore lån i dollar og indgå valutaterminskontrakter. I 2004 er det lykkedes fuldt ud at afdække risikoen, så selv om der indgår valutakurstab på 1,4 mio. kr. i de finansielle udgifter, indgår der en tilsvarende gevinst på 1,5 mio. kr. i indtægterne. De øvrige finansielle poster er renter af obligationsbeholdninger og bankindskud og renter af banklån. (mio. kr.) 2004 Renter af obligationer m.v. 1,4 Renter fra fællesledede virksomheder 0,2 Valutakursgevinster 1,5 Finansielle indtægter 3,1 Renter til banker m.v. (2,1) Valutakurstab (1,4) Finansielle udgifter (3,5) 11

12 I lighed med de foregående år kan vi skrive et 0 ud for selskabsskatten. Der er to grunde til det. For det første har vi store skattemæssige underskud fra tidligere år, som kan føres frem, og for det andet er vi ikke skattepligtige af indtjeningen fra BPC, da selskabet ikke skal betale skat i Bahrain, og da vi ejer mere end 20% af selskabet kan vi trække udbytte hjem til Danmark uden beskatning. Vi kan derfor også forudse, at vi ikke kommer til at betale skat i adskillige år fremover. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) Primært resultat 8,5 (8,0) Resultatandele associerede virksomheder (0,1) 0,4 Finansielle poster netto (0,4) (2,1) Ordinært resultat 8,0 (9,7) Skat 0,0 0,0 12

13 Alle disse tal fører os frem til koncernens nettoresultat, der som nævnt blev på 8 mio. kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning 213,6 448,1 Produktionsomkostninger (169,3) (333,9) Bruttofortjeneste 44,3 114,2 Kapacitetsomkostninger (37,3) (109,6) Andre driftsposter (netto) 1,5 (12,6) Primært resultat 8,5 (8,0) Resultatandele associerede virksomheder (0,1) 0,4 Finansielle poster netto (0,4) (2,1) Ordinært resultat 8,0 (9,7) Skat 0,0 0,0 Nettoresultat 8,0 (9,7) 13

14 Hvis vi ser på moderselskabets regnskab, skal jeg her blot fremhæve, at nettoresultatet er det samme som for koncernen, nemlig 8 mio. kr. Af moderselskabsregnskabet fremgår også, at det foreslås, at hele resultatet overføres til andre reserver. Det betyder, at hele beløbet overføres til egenkapitalen og bestyrelsen foreslår som Niels Heering nævnte, at der ikke udbetales udbytte for Forslag til resultatdisponering (mio. kr.) 2004 Årets resultat foreslås anvendt således: Overført til andre reserver 8,0 I alt 8,0 14

15 Balance - AKTIVER Materielle anlægsaktiver 76,2 80,7 Jeg vil nu vende mig mod balancen, som findes på side 34 og 35 i den trykte årsrapport. Også her slår den nye pro-rata konsolidering igennem, idet den samlede balance er 100 mio. kr. højere, end hvis vi havde anvendt de tidligere principper. Samtidig har vi valgt at specificere balancen yderligere, så det er muligt at henføre hver enkelt post til enten BPC Gruppen, R+S Baugesellschaft eller NTR Holding. Det har vi valgt at gøre, så man kan skelne de forskellige aktiviteter fra hinanden primært adskille balancen fra BPC Gruppen og balancen fra R+S Baugesellschaft. Også i balancen vil jeg koncentrere mig om de væsentligste forskydninger i forhold til sidste år, og her har vi ikke problemet med HOH, da det selskab allerede var solgt med udgangen af 2003 og derfor ikke indgår i 2003-balancen. De materielle anlægsaktiver udgøres stort set alene af fabriksbygninger og maskiner i BPC Gruppen. 15

16 Balance - AKTIVER Under anlægsaktiver vil jeg nævne en ny post under andre finansielle anlægsaktiver i R+S Baugesellschaft på 17,7 mio. kr. Som Niels Heering nævnte, indgik vi i 2004 et stort forlig omkring et tilgodehavende, som betød, at der blev aftalt en fast tilbagebetalingsplan og vi fik pant for vort tilgodehavende. Da tilbagebetalingen strækker sig over de næste 4 år har vi nu defineret tilgodehavendet som langfristet og dermed et anlægsaktiv. Der er derfor alene tale om, at aktivet er flyttet op i anlægsaktiver i stedet for at indgå under tilgodehavender. Materielle anlægsaktiver 76,2 80,7 Finansielle anlægsaktiver 17,7 1,1 Anlægsaktiver i alt 93,9 81,8 16

17 De samlede tilgodehavender er faldet ret markant fra 188 mio. kr. til 124 mio. kr. For det første havde BPC ikke så store udeståender ved udgangen af 2004 som året før, og for det andet er der som nævnt flyttet knap 18 mio. kr. op under anlægsaktiverne. Balance - AKTIVER Materielle anlægsaktiver 76,2 80,7 Finansielle anlægsaktiver 17,7 1,1 Anlægsaktiver i alt 93,9 81,8 Ejendomme og varebeholdninger 26,0 27,6 Tilgodehavender 124,4 187,6 17

18 Likvide beholdninger Den sidste aktivpost er de likvide beholdninger, dvs. obligationer og bankindestående. Ved udgangen af 2004 havde koncernen likvide beholdninger på 56 mio. kr. Heraf var hovedparten dog deponeret til sikkerhed for koncernens forpligtelser, primært i Tyskland. Der var således deponeret i alt 43,6 mio. kr. Hvis vi sammenligner med udgangen af 2003 kan man se, at de likvide beholdninger er faldet fra 98,5 mio. kr. til de 56 mio. kr. Og man kan naturligvis spørge sig selv, hvad der er sket med alle disse penge. Jeg skal prøve at opstille de væsentligste poster. Frie likvide beholdninger 12,4 18,1 Deponerede likvide beh. 43,6 80,4 Likvide beholdninger i alt 56,0 98,5 18

19 Forskydning i likvide beholdninger (mio. kr.) 2004 Likvide beholdninger primo 98,5 Bankgæld R+S Bauges. (14,4) Drift R+S Baugesellschaft (8,1) HOH forlig (6,6) Lukning ejendomsselsk. (6,6) Øvrige forskydninger (6,8) Likvide beholdninger ultimo 56,0 Vi startede som sagt året med 98,5 mio. kr. Af dem har vi brugt knap 15 mio. kr. til at indfri bankgæld i R+S Baugesellschaft, og som Niels Heering nævnte, har vi nu stort set indfriet al bankgæld i selskabet. Derudover koster det noget at holde den nødvendige organisation i Tyskland kørende. I 2004 blev det til 8,1 mio. kr. Beløbet belaster ikke resultatet, da det dækkes af de tidligere hensættelser, men det belaster alligevel likviditeten. Endvidere indgik vi som nævnte et afsluttende forlig omkring HOH handlen. Igen var den dækket af hensættelser, og det gav som jeg nævnte tidligere endda en lille regnskabsmæssig gevinst. Men resultatet af forliget var, at vi betalte 6,6 mio. kr. til køberen af HOH. Og som jeg også har nævnt lukkede vi det sidste selskab med relationer til de danske ejendomsaktiviteter. Her indestod vi sammen med de øvrige aktionærer for en betydelig underbalance. Beløbet var hensat for adskillige år siden, så det ikke har påvirket resultatet, men det kostede andre 6,6 mio. kr. i likviditet. Reduktionen af andre balanceposter i R+S Baugesellschaft samt den løbende drift og investeringer i BPC står for de resterende 6,8 mio. kr. i likviditetsforskydningen. 19

20 Forskydning i likvide beholdninger (mio. kr.) 2004 Likvide beholdninger primo 98,5 Bankgæld R+S Bauges. Drift R+S Baugesellschaft (8,1) HOH forlig Lukning ejendomsselsk. Øvrige forskydninger (6,8) Likvide beholdninger ultimo 56,0 (14,4) Engangspost (6,6) Engangspost (6,6) Engangspost Hvis vi skal forsøge at bruge disse tal til at forudse likviditetsforskydningerne i 2005 og fremover, kan vi glæde os over, at nedbringelse af bankgælden i Tyskland, HOH afregningen og lukningen af det danske ejendomsselskab er engangsposter, som ikke vil gentage sig. Omvendt skal vi være realistiske og sige, at der også vil komme driftsunderskud i R+S Baugesellschaft i 2005 og de kommende år, selv om vi forventer de vil være faldende, efterhånden som vi reducerer organisationen. Og samtidig kan vi risikere, at vi må indfri vore forpligtelser i R+S Baugesellschaft tidligere, end vi får penge ind for aktiverne. Det kan også belaste den fremtidige likviditet. Det er baggrunden for, at NTR finder det nødvendigt at opretholde det nuværende likvide beredskab, og som Niels Heering nævnte, har bestyrelsen derfor ikke foreslået noget udbytte for

21 Jeg vil nu vende mig mod passiverne på side 35. Egenkapitalen er i 2004 steget fra 122,5 mio. kr. til 125,1 mio. kr. Der er flere forhold, der har haft indflydelse på egenkapitalen i løbet af året. Balance - PASSIVER Egenkapital 125,1 122,5 21

22 Udvikling i egenkapital (mio. kr.) 2004 Egenkapital 1. januar ,5 Nedsættelse af aktiekapital 0,0 Årets resultat 8,0 Valutakursreguleringer (5,4) Egenkapital 31. december ,1 Som bekendt vedtog generalforsamlingen sidste år at nedsætte den nominelle aktiekapital fra 194 mio. kr. til 38,8 mio. kr. Nedsættelsen blev gennemført i august måned, men den har ikke haft indflydelse på den samlede egenkapital, da der alene er tale om en ompostering mellem forskellige konti under egenkapitalen. Til egenkapitalen primo på de 122,5 mio. kr. kan vi derimod lægge de 8 mio. kr. fra årets resultat, men samtidig må vi trække 5,4 mio. kr. fra som kursregulering af vore interesser i BPC. Når vi omregner aktiver og passiver i BPC til de aktuelle valutakurser, opstår der en regulering, som altså i 2004 var negativ med 5,4 mio. kr. En sådan regulering indgår ikke i resultatopgørelsen, men indregnes direkte under egenkapitalen. Jeg kan i øvrigt oplyse, at i 1. kvartal af 2005 er det gået den anden vej, og her har vi kunnet indregne en positiv regulering af egenkapitalen på 3,1 mio. kr. Jeg skal understrege, at vi ikke afdækker den kursrisiko der er på indregningen af aktiver og passiver i BPC. Den afdækning jeg nævnte tidligere vedrører alene de tilgodehavender NTR Holding har hos BPC. 22

23 Hensættelse NTR Holding Under hensættelserne vil jeg nævne hensættelserne i NTR Holding, som er reduceret fra 36,6 mio. kr. til 12,9 mio. kr. Disse hensættelser bruger vi bl.a. til at dække de løbende driftsunderskud i R+S Baugesellschaft, der som nævnt blev på 8,1 mio. kr. i Herudover havde vi en hensættelse vedrørende HOH-handelenpå 7,5 mio. kr., som blev opløst i forbindelse med forliget, og endelig som Niels Heering også nævnte - valgte vi af forsigtighedsårsager at nedskrive nogle af vore tilgodehavender i Tyskland med i alt 8 mio. kr. (mio. kr.) 2004 Hensættelser primo 36,6 Drift R+S Baugesellschaft (8,1) HOH forlig (7,5) R+S Bau nedskrivninger (8,0) Hensættelser ultimo 13,0 23

24 Den langfristede gæld i koncernen udgøres udelukkende af lån i BPC, som er optaget til finansiering af de mange fabriksudvidelser, vi har gennemført i de senere år. Den langfristede gæld har været nogenlunde uændret i løbet af Balance - PASSIVER Egenkapital 125,1 122,5 Hensatte forpligtelser 62,0 85,4 Langfristede gældsforp. 23,0 22,6 24

25 Balance - PASSIVER Egenkapital 125,1 122,5 Hensatte forpligtelser 62,0 85,4 Langfristede gældsforpligtelser 23,0 22,6 Kort del af langfristede gældsf. 20,9 21,9 Kortfristet bankgæld 13,9 38,7 Gæld til leverandører 50,1 87,6 Forudbetalinger og fællesledede 3,7 5,3 Andre gældsforpligtelser 1,6 11,5 Kortfristede gældsforp. 90,2 165,0 En del af den langfristede gæld indregnes i øvrigt under kortfristet gæld, idet den forfalder til betaling inden for de kommende 12 måneder. Den kortfristede bankgæld er reduceret med næsten 25 mio. kr., hvoraf den største del vedrører R+S Baugesellschaft, men også i NTR Holding og BPC er bankgælden reduceret. Som nævnt havde BPC færre tilgodehavender med udgangen af 2004, og samtidig skyldte de mindre til leverandørerne, og det er den væsentligste årsag til, at gælden til leverandører er faldet i løbet af Andre gældsforpligtelser er faldet fra 11,5 til 1,6 mio. kr. Bag disse tal gemmer sig bl.a. indfrielsen af forpligtelserne i relation til det danske ejendomsselskab, som jeg nævnte tidligere. 25

26 De samlede aktiver og passiver er på 300 mio. kr., hvilket giver en egenkapitalandel på 41,7%. Jeg vil ikke komme nærmere ind på moderselskabets balance men blot nævne, at egenkapitalen i moderselskabet og koncernen er ens med de 125,1 mio. kr. Balance - PASSIVER Egenkapital 125,1 122,5 Hensatte forpligtelser 62,0 85,4 Langfristede gældsforpligtelser 23,0 22,6 Kort del af langfristede gældsf. 20,9 21,9 Kortfristet bankgæld 13,9 38,7 Gæld til leverandører 50,1 87,6 Forudbetalinger og fællesledede 3,7 5,3 Andre gældsforpligtelser 1,6 11,5 Kortfristede gældsforpligtelser 90,2 165,0 Passiver i alt 300,3 395,5 Egenkapitalandel 41,7% 31,0% 26

27 Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Noter Revisionspåtegning På næste side finder vi pengestrømsopgørelsen, som jeg ikke vil gennemgå nærmere. Jeg har været inde på en del af forholdende i min gennemgang af balancen. Nederst side 37 og på side 38 vil jeg pege på segmentoplysningerne, hvor vi i år har valgt at give mere detaljerede oplysninger om omsætning og resultat på de enkelte geografiske markeder i BPC. På de sidste mange sider i årsrapporten finder vi noterne, som jeg ikke skal gennemgå. Jeg vil dog godt understrege, at vi har forsøgt at være meget åbne omkring en række forhold, som vi har erfaret, at nogle aktionærer og analytikere interesserer sig for. Bl.a. har vi ret præcist specificeret sammensætningen af koncernens skattemæssige underskud. Man kan også finde oplysningerne om aflønning af bestyrelsen og direktionen, men det er jo nok mest journalisterne der interesserer sig for det. Som den sidste ting fra årsrapporten vil jeg nævne revisionspåtegningen på side 27. Jeg vil ikke læse den op men blot slå fast, at til forskel fra de foregående år, har NTR i 2004 fået en såkaldt blank påtegning. Det er udtryk for, at koncernens fremtidige likviditetssituation nu vurderes at være så meget forbedret, at revisorerne ikke har fundet anledning til at komme med supplerende bemærkninger. 27

28 Afslutningsvis vil jeg nævne, at i lighed med alle andre børsnoterede virksomheder overgår NTR til at aflægge regnskaber efter de internationale IFRS standarder med virkning fra Jeg skal ikke her gennemgå alle konsekvenserne det må De have til gode til næste års generalforsamling men jeg vil blot slå fast, at overgangen stort set ikke får nogen indflydelse på koncernens regnskaber, mens der vil ske visse ændringer for det separate moderselskabsregnskab. Hermed vil jeg give ordet tilbage til dirigenten. Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Noter Revisionspåtegning Overgang til IFRS standarder 28

NTR Holding fastholder forventningen om et nettoresultat på omkring 10 mio. kr. for 2004

NTR Holding fastholder forventningen om et nettoresultat på omkring 10 mio. kr. for 2004 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2003

Delårsrapport 3. kvartal 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2003 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Side 1 af 6 År 2005, den 27. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1) Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NTR Holding fortsætter overvejelserne om koncernens fremtidige aktiviteter

NTR Holding fortsætter overvejelserne om koncernens fremtidige aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2006 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årets resultat blev på 10,9 mio. kr., udbytte foreslås med kr. 5 pr. aktie og disponibel likviditet kr. 98 mio.

Årets resultat blev på 10,9 mio. kr., udbytte foreslås med kr. 5 pr. aktie og disponibel likviditet kr. 98 mio. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 1 /2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: København V,

Læs mere

NTR Holding har likvide midler på godt 100 mio. kr. til investering i fremtidige aktiviteter

NTR Holding har likvide midler på godt 100 mio. kr. til investering i fremtidige aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2006 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Afviklingen af tidligere entreprenøraktiviteter i R+S Baugesellschaft er fortsat i 2007 uden yderligere hensættelser eller tilførsel af likviditet

Afviklingen af tidligere entreprenøraktiviteter i R+S Baugesellschaft er fortsat i 2007 uden yderligere hensættelser eller tilførsel af likviditet Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 /2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: København Ø, den 6. marts

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2005 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2005

Delårsrapport 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2005 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere