MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE"

Transkript

1 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution 14/08902 LIC, AE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé Indstilling Sagsfremstilling Høring Lovgrundlag Vurdering Definitioner Anvendte fagtermer Målere omfattet af påbuddet Ansøgningsprocedure Meromkostninger ved fremskyndelse Meromkostninger til udskiftning eller opgradering Meromkostninger som følge af øgede anlægsomkostninger Meromkostninger som følge af øgede driftsomkostninger Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata Samlet forhøjelse af reguleringsprisen Indstilling...29 SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf

2 Side 2/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED 1. RESUMÉ 1. Alle netvirksomheder skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. 2. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen (og dermed indtægtsrammen) for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i den såkaldte målerbekendtgørelse. 3. En udskiftning eller opgradering af eksisterende målere til fjernaflæste målere giver anledning til tre typer af forhøjelser af reguleringsprisen, nemlig som følge af: Dokumenterede meromkostninger ved fremrykning af investeringer som følge af tidsfristen den 31. december 2020 Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste målere, der opfylder de tekniske krav i målerbekendtgørelsen Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata 4. Sekretariatet for Energitilsynet redegør i afsnit 6 for principper og forudsætninger bag to ud af tre forhøjelser samt modellen, der anvendes til beregning af forhøjelsernes størrelse. Den tredje forhøjelse vil først blive behandlet, når Energinet.dk har udstedt de gældende forskrifter for timeafregning. 5. Sekretariatet for Energitilsynet har sigtet efter, at modellen for forhøjelser af reguleringsprisen (indtægtsrammeforhøjelsen) i forbindelse med installation af fjernaflæste målere i hovedtræk følger principperne i den model, der anvendes til beregning af indtægtsforhøjelser for nødvendige nyinvesteringer, som Energitilsynet har truffet afgørelse om den 23. juni INDSTILLING 6. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer afgørelse om: At der til brug for forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere, jf. målerbekendtgørelsens 9, skal anvendes beregningsmodellen med de forudsætninger og parametre, der er fastsat i dette notat.

3 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 3/29 3. SAGSFREMSTILLING 7. Sagen forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet kan træffe afgørelse om, at Sekretariatet for Energitilsynet fremadrettet kan behandle netvirksomhedernes ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investeringer i fjernaflæste målere efter den model og de forudsætninger og parametre, som Sekretariatet for Energitilsynet fremlægger i dette notat. 8. I medfør af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, BEK nr af 03/12/2013 (herefter målerbekendtgørelsen) skal alle netvirksomheder sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere, jf. målerbekendtgørelsens Af målerbekendtgørelsens 4-7 fremgår en række tekniske krav, som de fjernaflæste målere skal opfylde. 10. Af målerbekendtgørelsens 8 fremgår det yderligere, at netvirksomhederne er forpligtet til at indsende timemålte forbrugsdata til datahubben, for de af netvirksomhedens slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Energinet.dk er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere. 11. Af målerbekendtgørelsens 9 fremgår det, at Energitilsynet efter ansøgning kan forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i målerbekendtgørelsen om at opsætte fjernaflæste målere ( 2-7 samt 8). 12. Da Energinet.dk endnu ikke har udstedt forskrifter for timeafregning, er det alene en forhøjelse af reguleringsprisen (og dermed indtægtsrammen) som følge af fremskyndelse af investeringer og pålæggene i medfør af målerbekendtgørelsens 2-7, som behandles i dette notat. 13. Forhøjelse af reguleringsprisen som følge af pålægget i medfør af målerbekendtgørelsens 8 vil blive behandlet selvstændigt, når Energinet.dk har udstedt de gældende forskrifter for timeafregning, jf. afsnit Sekretariatet for Energitilsynet har i processen med fastlæggelse af modellen haft flere indledende drøftelser med branchen: Dansk Energi, 27. januar 2014 Dansk Energi, 20. februar 2014 Dansk Energi, 5. september 2014 Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution A/S, 11. september 2014 Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution A/S, 1. oktober 2014 Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution A/S, 7. januar 2015 Dansk Energi, 25. februar 2015

4 Side 4/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED 15. Dansk Energi har i forbindelse med de indledende drøftelser modtaget et foreløbigt udkast til afgørelse d. 27. august Dansk Energis kommentarer til udkastet blev fremført på mødet d. 5. september Sekretariatet for Energitilsynet har ved mails af 6. oktober 2014, 8. oktober 2014 samt 9. oktober 2013 forespurgt Energistyrelsen om, hvorvidt udskiftning af eksisterende fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, kan kvalificere til en forhøjelse af indtægtsrammen. Der blev endvidere efterspurgt en fortolkning af ordlyden pålæg. 17. Energistyrelsen har ved mails af 8. oktober 2014 og 20. oktober 2014 bekræftet, at pålæggene nævnt i målerbekendtgørelsens 9 er pålæg fra myndighed, jf. elforsyningslovens 70, stk. 7, 2. pkt., hvilket betyder, at pålæggene nævnt i målerbekendtgørelsens 9 kan kvalificere til en forhøjelse af indtægtsrammen og således ligger ud over netvirksomhedernes generelle forpligtelse nævnt i elforsyningslovens 20, stk. 1. Energistyrelsen bekræftede samtidig, at udskiftning af eksisterende fjernaflæste målere kan kvalificere til forhøjelse af indtægtsrammen. 18. Energistyrelsen har oplyst, at hensynet bag bestemmelsen i målerbekendtgørelsens 9, stk. 4, er, at der ikke må ske forskelsbehandling mellem netvirksomheder, der allerede har installeret fjernaflæste målere og netvirksomheder, som alene har installeret elektroniske ikke-fjernaflæste målere før bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 19. Af boks 1 fremgår en kort forklaring af en elmåler, herunder betydningen af fjernaflæsning.

5 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 5/29 BOKS 1 HVAD ER EN ELMÅLER? En elmåler er den enhed, som måler, hvor mange kilowatt-timer (kwh) der forbruges i en husstand. Der findes forskellige typer af elmålere, alt efter produktstandard, teknologi og funktioner. I dette notat skelnes der alene blandt elmålere, der er fjernaflæste eller ikke-fjernaflæste hvilket afgøres af hvorvidt elmåleren opfylder de tekniske krav i målerbekendtgørelsens 4-7 (se notatets lovgrundlag). En fjernaflæst måler er en elmåler, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7. Afgrænsningen af en fjernaflæst elmåler omfatter også det datahjemtagningsudstyr, der er nødvendigt for at anvende den fjernaflæste måler. En ikke-fjernaflæst måler er en elmåler, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7. En ikke-fjernaflæst måler kan f.eks. være en elektronisk elmåler eller en mekanisk elmåler (f.eks. af typen Ferraris). Sekretariatet for Energitilsynet henviser i øvrigt til afsnit 6.1.1, hvor der blandt andet gennemgås anvendte definitioner og fagtermer. 20. Ifølge målerbekendtgørelsens 9, stk. 4, kan Energitilsynet fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger. 21. Sekretariatet for Energitilsynet udsendte derfor den 31. oktober 2014 et spørgeskema vedr. ikke-fjernaflæste målere til udvalgte netvirksomheder for at kortlægge de gennemsnitlige driftsomkostninger til ikke-fjernaflæste målere. Svarfristen var den 14. november Sekretariatet modtog 16 svar, der kunne anvendes i beregningsgrundlaget. 22. Sekretariatet for Energitilsynets beregning af de standardiserede forudsætninger vedr. standardværdi for omkostninger til installation af elektroniske ikkefjernaflæste målere fremgår af bilag Resultatet af sekretariatets undersøgelse samt beregninger blev fremsendt til Dansk Energi den 8. januar Dansk Energi fremsendte sine kommentarer hertil den 29. januar Sekretariatet for Energitilsynet udsendte den 6. marts 2015 en orientering til netvirksomhederne vedr. ansøgningsproceduren til forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i fjernaflæste målere.

6 Side 6/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED 25. Orienteringen af netvirksomhederne var ikke afhængig af modellen, der præsenteres i dette notat, men orienteringen skulle fungere som en forberedelse af netvirksomhederne på den kommende procedure op mod ansøgningsfristen d. 31. maj. 4. HØRING 26. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 24. april 2015 et udkast til afgørelse samt beregningsmodellen i høring hos netvirksomhederne med frist d. 8. maj [Afventer eventuelle høringssvar]

7 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 7/29 5. LOVGRUNDLAG 28. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 29. Elnetvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (indtægtsrammebekendtgørelsen), som er udstedt med hjemmel i bl.a. 70 i lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 (elforsyningsloven). 30. Målerbekendtgørelsen er udstedt i medfør af 20, stk. 2, 22, stk. 4, 28, stk. 3, og 70, stk. 2, i elforsyningsloven. 31. Af 20, stk. 1-2, i elforsyningsloven fremgår: 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, 2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i elforsyningsnettet og 4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte regler om udskiftning eller opgradering af eksisterende elmålere til fjernaflæste målere. 32. Af 22, stk. 4, i elforsyningsloven fremgår: Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1-3, herunder bl.a. regler om måling af elektricitet, regler om virksomhedernes opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået, regler om dokumentation, indberetning og verifikation samt regler om afholdelse af nærmere angivne fællesomkostninger. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, nr. 5, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse samt for virksomhedernes finansiering af de udbudte opgaver. 33. Af 28, stk. 3, i elforsyningsloven fremgår: Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og udførelsen af de opgaver, som påhviler Energinet.dk i medfør af ovenstående bestemmelser. 34. Af 70, stk. 2, i elforsyningsloven fremgår: Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regulering sikres det, at tarif-

8 Side 8/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED ferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. Indtægtsrammen vil blive hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, eventuelt med modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil indtægtsrammen blive forhøjet med et beløb, der dækker forrentning, afskrivning samt drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen. Virksomheden kan vælge, at beregningen sker som en varig eller en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen. Såfremt forhøjelsen beregnes som en annuitet, vil forhøjelsen være varig. Såfremt forhøjelsen sker, således at den afspejler et serielån, bortfalder forhøjelsen ved udløbet af den forventede levetid, og ved fremtidige investeringer i anlægget vil der ske en fornyet beregning af indtægtsrammen. Uanset om forhøjelsen sker, så den afspejler en annuitet eller et serielån, indregnes endvidere omkostninger til nedtagning af det erstattede anlæg og efterlevelse af myndighedskrav i forbindelse hermed. Ved beregningen af forhøjelsen skal der ske modregning af et beløb, der dækker kassationsværdien af det erstattede anlæg. Der skal endvidere ske modregning af et beløb, der dækker de omkostninger, som netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed ville have haft til drift, vedligeholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstattede anlæg fortsat skulle have været drevet med uændret funktionalitet. Over- og underdækning for perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. nævnte loft. Afvikling af denne underdækning skal være afsluttet senest ved udgangen af Fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i 2, stk. 1, i målerbekendtgørelsen kompenseres i henhold til 70, stk. 7, 1. pkt., i elforsyningsloven og udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, kompenseres i medfør af 70, stk. 7, 2. pkt., i elforsyningsloven: Stk. 7. Ved pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, der indebærer en væsentlig fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasninger af eksisterende anlæg, kan Energitilsynet forhøje virksomhedens indtægtsramme med et beløb, der kompenserer for eventuelle afholdte meromkostninger ved fremskyndelsen. Energitilsynet kan endvidere forhøje indtægtsrammen med et beløb, der kompenserer for væsentlige meromkostninger som følge af pålæg fra myndigheder, som ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. 20, stk. 1, og som ikke er omfattet af 70, stk. 3. Energitilsynet kan forud for sin afgørelse indhente udtalelse fra Energistyrelsen om, hvorvidt der er tale om forpligtelser, der går ud over den generelle forpligtelse i henhold til 20, stk Målerbekendtgørelsens anvendelsesområde fremgår af målerbekendtgørelsens 1: 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på netvirksomheders fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet hos slutbrugere. Stk. 2. Ved slutbruger forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, hvis levering eller aftag af elektricitet i nettet er omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. 20, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning. 37. Netvirksomhedernes pålæg om idriftsættelse af fjernaflæste målere fremgår af målerbekendtgørelsens 2-3: 2. Netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. Stk. 2. Fjernaflæste elmålere skal opfylde kravene i 4-7, jf. dog 11. Stk. 3. En fjernaflæst elmåler, der opfylder kravene i 4-7, kan ikke udskiftes med en elmåler, som ikke opfylder disse krav. 3. Ved installation af fjernaflæste elmålere hos slutbrugere skal netvirksomhederne informere og rådgive slutbrugerne om anvendelsen af fjernaflæste elmålere og potentialet for brugen af disse.

9 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 9/ I målerbekendtgørelsen fremgår det af 4-7, hvilke tekniske krav de fjernaflæste målere skal opfylde: 4. En fjernaflæst elmåler skal kunne 1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert 15. minut eller med kortere intervaller, 2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem, og 3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning. Stk. 2. Målersystemet skal kunne registrere forsyningsafbrud hos forbrugeren og på forespørgsel fra netvirksomheden overføre afbrudsdata. 5. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste elmåler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt. 6. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses netvirksomhedernes afregnings- og faktureringsrutiner i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk. Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra den fjernaflæste elmåler af netvirksomheden. 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. 5. Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende. Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger. Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste elmåler. 39. Af målerbekendtgørelsens 8 fremgår det ydermere, at netvirksomhederne skal indsende timemålte forbrugsdata til datahubben fra de fjernaflæste målere, når Energinet.dk har udstedt markedsforskrifter for timeafregning af alle slutbrugere. 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Energinet.dk er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte en tidsfrist for Energinet.dk s udstedelse af forskrifter, der indfører en model for timeafregning af alle slutbrugere. 40. Energitilsynets forpligtelser i forhold til netvirksomhedernes investeringer i fjernaflæste målere fremgår af 9, i målerbekendtgørelsen: 9. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i 2, stk. 1 og 2, og 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Stk. 2. Dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i 2, stk. 1, kompenseres i medfør af 70, stk. 7, 1. pkt. i lov om elforsyning. Kompensationen kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 4. Stk. 3. Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i 4-7, kompenseres i medfør af 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om elforsyning. Kompensationen kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 4. Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger. Ved fastsættelsen heraf tager Energitilsynet blandt andet hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes

10 Side 10/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED sparede omkostninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 vil være en elektronisk ikke-fjernaflæst elmåler. Stk. 5. Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. 8, stk. 1, kompenseres i medfør af 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om elforsyning. Stk. 6. På baggrund af Energinet.dk s forskrifter, jf. 8, stk. 1, fastsætter Energitilsynet standardiserede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af øgede driftsomkostninger, jf. stk. 5. Stk. 7. Netvirksomhederne kan alene ansøge Energitilsynet om kompensation for dokumenterede meromkostninger, jf. stk. 1, én gang årligt for meromkostninger i det foregående regnskabsår. Retten til at få godkendt en indtægtsrammeforhøjelse som følge af meromkostningerne bortfalder, såfremt ansøgningen ikke foreligger i Energitilsynet senest den 31. maj i regnskabsaflæggelsesåret. 41. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser fremgår af målerbekendtgørelsens 10-11: 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 783 af 29. juni 2011 om måling af elektricitet i slutforbruget. 11. De fjernaflæste elmålere, der allerede er idriftsat på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, men ikke opfylder alle kravene i 4-7, kan forblive i drift i de pågældende elmåleres restlevetid, såfremt de kan benyttes til indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben, jf. 8, stk. 1. Stk. 2. I målersystemer med fjernaflæste elmålere som nævnt i stk. 1, finder 2, stk. 2, ikke anvendelse ved udskiftning af enkelte defekte fjernaflæste elmålere og tilslutning af nye fjernaflæste elmålere. 42. Idriftsættelse, indtægtsramme samt reguleringspris er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsens 2: 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: [ ] 9) Idriftsættelse: Et anlæg anses for idriftsat fra det tidspunkt, hvor anlægget er spændingssat. Såfremt der herefter har været et dokumenteret behov for supplerende tests eller tilpasninger af anlægget, kan tidspunktet i reguleringsmæssig henseende udskydes i op til 2 uger. [ ] 11) Indtægtsramme: Økonomisk ramme for hver enkelt virksomhed i et reguleringsår. [ ] 21) Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige indtægt pr. kwh leveret elektricitet, der udmeldes af Energitilsynet til virksomheden. 43. Reguleringsprisindekset er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen 7, stk. 1: 7. Reguleringspriser og rådighedsbeløb reguleres ved anvendelse af et sammenvejet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for ansatte i industrien (ILON2). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10). Energitilsynet udmelder kvartårligt det sammenvejede indeks. Ved beregningen af en virksomheds årlige reguleringspris, jf. 2, nr. 25, henholdsvis en virksomheds årlige rådighedsbeløb, jr. 2, nr. 26, anses ændringer i det sammenvejede indeks at have virkning fra den første dag i det næstfølgende kvartal. 44. Ved afgørelse af 5. september 2011 har Energiklagenævnet stadfæstet Energitilsynets metode for beregning af forhøjelser af indtægtsramme og reguleringspris som følge af nødvendige nyinvesteringer:

11 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 11/29 Forhøjelsen af reguleringsprisen indregnes først i forbindelse med, at et års reguleringspris efterfølgende gøres endelige op, når årets leverede mængde elektricitet kendes. Energiklagenævnet vurderer, at den valgte metode er egnet til at sikre, at det alene er mankoen, der bliver dækket. Energiklagenævnet finder i lighed med Energitilsynet, at det ikke er hensigten med indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2, at forhøjelser af reguleringsprisen på baggrund af nødvendige nyinvesteringer skal svinge med den leverede mængde el. 45. Energitilsynet har i forbindelse med afgørelse af 30. maj 2011 vedr. DONG Energy Eldistribution A/S udskiftning af kabelkasser fastsat en forhøjelse af indtægtsrammer til kompensation som følge af pålæg ved anvendelse af modellen for nødvendige nyinvesteringer. I Energitilsynets afgørelse fremgår af punkt 22 (sekretariatets understregning): De samlede omkostninger til udskiftning af kabelkasser er så betydelige - specielt i København, at tarifferne ville stige væsentligt, hvis beløbene skulle straksafskrives og dermed fuldt ud overvæltes i tarifferne i de år, hvor netvirksomhederne har afholdt omkostningerne. Denne stigning i tarifferne kan udjævnes over en overrække, såfremt netvirksomhederne aktiverer de beløb, der er brugt til ekstraordinære omkostninger til udskiftning af kabelkasser. Herefter kan indtægtsrammen på samme måde som ved nødvendige nyinvesteringer forhøjes med et beløb, der dækker afskrivning og forrentning af det aktiverede beløb i aktivets forventede levetid.

12 Side 12/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED 6. VURDERING 46. Det fremgår af målerbekendtgørelsens 9, at Energitilsynet efter ansøgning kan forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i målerbekendtgørelsens 2, stk. 1 og 2, og 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. 47. Af målerbekendtgørelsens 9, stk. 2-3, fremgår, at de dokumenterede meromkostninger kompenseres i medfør af elforsyningslovens 70, stk Sekretariatet for Energitilsynet har forespurgt Energistyrelsen om, hvorvidt Energistyrelsens pålæg vedr. fjernaflæste målere ligger ud over den generelle forpligtelse i henhold til elforsyningslovens 20, stk. 1, jf. elforsyningslovens 70, stk. 7 om at netvirksomhederne skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser. 49. Energistyrelsen har ved mail af 17. marts 2015 bekræftet, at forpligtelsen til at opsætte fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020 ligger ud over den generelle forpligtelse i henhold til elforsyningslovens 20, stk. 1. Det betyder, at Energitilsynet kan forhøje indtægtsrammen med et beløb, der kompenserer for væsentlige meromkostninger som følge af pålæg fra myndigheder, som ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. elforsyningslovens 20, stk. 1, og som ikke er omfattet af elforsyningslovens 70, stk. 3 (nødvendige nyinvesteringer). 50. Energitilsynets tidligere praksis for forhøjelse af indtægtsrammerne som følge af myndighedspålæg begrænser sig til et enkelt tilfælde. Energitilsynet har ved afgørelse af 30. maj 2011 vedr. DONG Energy Eldistribution A/S udskiftning af kabelkasser fastsat en forhøjelse af indtægtsrammer til kompensation som følge af myndighedspålæg 1 ved hjælp af modellen for nødvendige nyinvesteringer, der er fastsat i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer (vedlagt som bilag 5). 51. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at en investering i fjernaflæste målere ikke afviger væsentligt fra netvirksomhedernes nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatet finder derfor ikke, at modellen for beregning af forhøjelser som følge af pålæg om investeringer i fjernaflæste målere bør adskille sig væsentligt sig fra den model, der anvendes i beregningen af forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer. 52. Sekretariatet vurderer derfor, at modellen for forhøjelse af reguleringsprisen (og deraf indtægtsrammen) i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere i hovedtræk skal følge principperne i den model, der anvendes til beregning af indtægtsrammeforhøjelser i forbindelse med nødvendige nyinve- 1 Pålæg fra Sikkerhedsstyrelsen om udskiftning af kabelkasser i København og på Frederiksberg.

13 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 13/29 steringer. Dvs. modellen for beregning af kompensation for meromkostninger følger overordnet de principper, der er fastsat i Energitilsynets model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer (vedlagt som bilag 5). 53. Afvigelser i forhold til modellen for nødvendige nyinvesteringer er præsenteret i bilag Det medfører, at metoden for beregning af kompensation for meromkostninger, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk. 2-3, tager højde for forrentning, afskrivning samt omkostninger til drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen, jf. elforsyningslovens 70, stk Sekretariatet har ved gennemgangen af modellen opdelt vurderingen i afsnit om: Dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i målerbekendtgørelsens 2, stk. 1, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk. 2 (uddybes i afsnit 6.2) Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk. 3 (uddybes i afsnit 6.3) Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk. 5 (uddybes i afsnit 6.4) 56. Sekretariatet har i bilag 2 illustreret den valgte model ved udvalgte eksempler. I bilag 2 illustreres således konsekvenserne af de vurderinger, der gennemgås i afsnit I vurderingen vil der blive anvendt en række definitioner og fagtermer, der kan kræve en nærmere forklaring. Disse definitioner mv. er præsenteret i afsnit DEFINITIONER 58. I dette afsnit gennemgås anvendte definitioner og fagtermer. Gennemgangen er opstillet i punktform og alfabetisk. De anvendte definitioner og fagtermer er til dels definitioner fra indtægtsrammebekendtgørelsen mm. og til dels definitioner anvendt i Sekretariatet for Energitilsynets øvrige sagsbehandling. Sekretariatet henviser til bekendtgørelsens bestemmelser samt Energitilsynets tidligere afgørelser, hvor det er relevant. 59. En oversigt over hvilke antagelser, der er hhv. generelle og virksomhedsspecifikke, fremgår af bilag I afsnit og afsnit følger sekretariatets vurdering af, hvilke målere, der er omfattet af påbuddet samt en beskrivelse af netvirksomhedernes ansøgningsprocedure.

14 Side 14/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED ANVENDTE FAGTERMER 61. Afskrivningsperioden for fjernaflæste målere er fastsat til 15 år, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk Den alternative investering i forhold til en fjernaflæst måler er i perioden frem til 31. december 2020 en elektronisk måler uden fjernaflæsning, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk Anlægssummen er de samlede faktisk afholdte og aktiverede omkostninger ved udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7. De samlede aktiverede omkostninger består af den dokumenterede, faktiske anlægsomkostning til målerinvesteringen som udgøres af projekteringsomkostninger, omkostninger til målerindkøb, demonteringsomkostninger, monteringsomkostninger, omkostninger til installation samt omkostninger til etablering af datakommunikations- og valideringssystemer med tilhørende IT-løsninger, jf. punkt 194 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 (se bilag 5). 64. Datahjemtagningssystem eller fjernaflæsningssystem er et it-system, der transmitterer målerdata fra slutbrugeren til netvirksomheden 2. Hvis netvirksomhedens datahjemtagningsudstyr bliver brugt af andre forsyningsarter, skal netvirksomheden modregne betaling/bidrag, der eventuelt er modtaget i forbindelse med installationen af elmålerne og/eller datahjemtagningssystemet, i anlægssummen. 65. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af elmålerne, datahjemtagningssystemer og eventuelle strøm- og spændingstransformere samt målertavler m.m., der er ejet af netvirksomheden. Derudover omfatter driftsomkostningerne eventuelle omkostninger til måleoperatør, omkostninger til stikprøvekontrol og udskiftning af elmålere, som kontrolleres ved periodisk totalkontrol eller permanent overvågning, øvrige omkostninger ved indhentning og validering af måledata Fjernaflæste målere er elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7. Afgrænsningen af en fjernaflæst elmåler omfatter også det datahjemtagningsudstyr, der er nødvendigt for at anvende den fjernaflæste måler. 67. Forrentningssatsen (rente) er fastsat til den gennemsnitlige lange byggeobligationsrente i idriftsættelsesåret plus 1 procentpoint, jf. boks 1 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 (se bilag 5). 2 Datahjemtagningssystemer til fjernaflæste målere er senest omtalt i Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 (se afgørelsens bilag 5). 3 Hvis netvirksomheden som led i arbejdet med smart grid har installeret yderligere udstyr på netstationer for at samle og formidle oplysninger om driften af elnettet, skal disse ekstraudgifter ikke medtages i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til fjernaflæste elmålere, da disse egenskaber ligger udenfor kravene i målerbekendtgørelsens 4-7.

15 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 15/ Forventet levetid er det antal år, som det forventes, at en måler, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, er i drift. Energitilsynet tager hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk Idriftsættelsestidspunkt er den dato, hvor investeringen bliver idriftsat. Et anlæg anses for idriftsat fra det tidspunkt, hvor anlægget er spændingssat, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr Ikke-fjernaflæste målere er elmålere, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens Indtægtsrammen er den økonomiske ramme for hver enkelt netvirksomhed i et reguleringsår, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 11. Indtægtsrammen for en netvirksomhed er overordnet bestemt ved produktet af netvirksomhedens pristalsregulerede reguleringspris og netvirksomhedens leverende mængde strøm i det pågældende år. 72. Inflation er et udtryk for en løbende generel prisstigning på varer og tjenesteydelser. Inflationen er i reguleringsmæssig henseende givet ved ændringer i reguleringsprisindekset (den forventede fremtidige udvikling i reguleringsprisindekset). Den forventede inflation i nærværende model fastsættes på baggrund af den løbende 5 årige gennemsnitlige udvikling i reguleringsprisindekset 4. Denne antagelse er en afvigelse i forhold til antagelsen i den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer, hvor inflationssatsen ikke har været opdateret siden Omkostningsækvivalenter for fjernaflæste målere er et udtryk for de gennemsnitlige årlige omkostninger til hhv. drift og afskrivning af en fjernaflæst måler. Omkostningsækvivalenter er synonym til de standardiserede forudsætninger, der fremgår af målerbekendtgørelsens 9, stk Nutidsværdien af en fremtidig investering er den tilbagediskonterede værdi af en række fremtidige anlægsomkostninger. Nutidsværdi er et almindeligt økonomisk fagbegreb. 75. Reguleringsmæssig anlægssaldo er den reguleringsmæssige værdi af investeringen (kapitalen) og defineres som anlægssummen fratrukket nutidsværdien af sparede omkostninger til reinvestering i ikke-fjernaflæste elmålere Reguleringsprisen for en netvirksomhed er bestemt ved netvirksomhedens pristalsregulerede driftsmæssige indtægter i 2004 divideret med netvirksomhedens leverede mængde elektricitet i 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 4 Inflationssatsen har tidligere været fastsat på baggrund af den gennemsnitlige udvikling i reguleringsprisindekset i perioden , jf. punkt 265 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 (se bilag 5). 5 Reguleringsmæssig anlægssaldo er et begreb, der anvendes i forbindelse med afgørelser om indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer som udtryk for den kapital, der bliver forrentet og afskrevet over investeringens levetid. For at ensrette brugen af begreber er det her valgt at genbruge den sædvanlige terminologi.

16 Side 16/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED 21. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i målerbekendtgørelsens 2, stk. 1-2, og 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk Reguleringsprisindekset er det prisindeks, der anvendes til at pristalsregulere netvirksomhedernes reguleringspriser, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 7, stk Restafskrivning er den på demonteringstidspunktet bogførte værdi af den demonterede måler, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7. Restafskrivning er en omkostning, som afholdes af netvirksomhederne på tidspunktet for demontering. 79. Restlevetid er en betegnelse, som sekretariatet anvender for den gennemsnitlige økonomiske restlevetid, som netvirksomheden ved ansøgning har skønnet/beregnet for de demonterede ikke-fjernaflæste målere. Den økonomiske restlevetid indgår i beregningen af den reguleringsmæssige anlægssaldo. Netvirksomheden indsender en redegørelse for principperne bag skønnet/beregningen af den økonomiske restlevetid i forbindelse med sin ansøgning 6. Der skelnes mellem i andre sammenhænge mellem teknisk og økonomisk levetid. Den tekniske levetid er den tid, en måler rent teknisk kan leve, og denne kan således variere fra måler til måler. Den økonomiske restlevetid er derimod fast og vil som udgangspunkt være forskellig fra den tekniske levetid, der kan variere. 80. Sparede omkostninger til reinvesteringer er nutidsværdien af sparede omkostninger til reinvestering i ikke-fjernaflæste elektroniske elmålere. Sparede omkostninger er således et udtryk for de omkostninger netvirksomheden ville have haft, idet netvirksomhedens elektroniske ikke-fjernaflæste målere oprindeligt skulle have været udskiftet med nye elektroniske ikke-fjernaflæste målere ved levetidens udløb. De sparede omkostninger beregnes på baggrund af en standardiseret værdi for omkostningen til installation af en ikke-fjernaflæst måler på 902 kr. (2014- priser) 7 samt den økonomiske restlevetid på netvirksomhedens målere, der udskiftes med fjernaflæste målere. 81. Tilbagediskonteringsraten er fastsat til den gennemsnitlige lange byggeobligationsrente i idriftsættelsesåret plus 1 procentpoint jf. punkt 193 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 (se bilag 5). 6 De demonterede ikke-fjernaflæste målere er installeret i forskellige år og er hhv. mekaniske målere og elektroniske ikke-fjernaflæste målere. Netvirksomhederne estimerer derfor en samlet gennemsnitlig økonomisk restlevetid, der tager højde for, at elmålerne skulle have været udskiftet på forskellige tidspunkter. 7 Omkostningerne til installation af en ikke-fjernaflæst måler på 902 kr. (2014-priser) er fastsat på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Sekretariatet for Energitilsynet foretog i november 2014 vedr. omkostninger til ikke-fjernaflæste målere, jf. bilag 1.

17 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 17/ MÅLERE OMFATTET AF PÅBUDDET 82. Ifølge målerbekendtgørelsens 2 skal netvirksomhederne sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere, som opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, jf. dog overgangsbestemmelsen i målerbekendtgørelsens Ifølge målerbekendtgørelsens 11, stk. 1 kan fjernaflæste målere, der allerede er idriftsat på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, men ikke opfylder alle kravene i målerbekendtgørelsens 4-7 forblive i drift i de pågældende elmåleres restlevetid, såfremt de kan benyttes til indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben, jf. målerbekendtgørelsens 8, stk Bestemmelsen i målerbekendtgørelsens 11, stk. 1 skal sikre forbrugerne mod unødvendige omkostninger til udskiftning af fuldt funktionsdygtige fjernaflæste elmålere med timeregistrering. Dette kan eksempelvis være en netvirksomhed, hvor de opsatte målere kan fjernaflæses og anvendes til timeafregning, men hvor målerne ikke lever op til de specifikke tekniske krav, f.eks. kravene om at måleren skal besidde en ekstra port og kunne vise effektmåling. 85. Energistyrelsen har ved mails af 8. oktober 2014 og 20. oktober 2014 bekræftet, at pålæggene nævnt i målerbekendtgørelsens 9 er pålæg fra myndighed, jf. elforsyningslovens 70, stk. 7, 2. pkt., samt at udskiftning af eksisterende fjernaflæste målere kan kvalificere til forhøjelse af indtægtsrammen. 86. Energistyrelsen begrunder sin bekræftelse med, at hensynet bag bestemmelsen i målerbekendtgørelsens 9, stk. 4, er, at der ikke må ske forskelsbehandling mellem netvirksomheder, der allerede har installeret fjernaflæste målere og netvirksomheder, som alene har installeret elektroniske ikke-fjernaflæste målere før bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 87. Ifølge målerbekendtgørelsens 11, stk. 2 finder målerbekendtgørelsens 2, stk. 2 ikke anvendelse i målersystemer med fjernaflæste målere som nævnt i målerbekendtgørelsens 11, stk. 1, ved udskiftning af enkelte defekte fjernaflæste målere og tilslutning af nye fjernaflæste målere. 88. Det fremgår af målerbekendtgørelsens 9, stk. 3, at investeringer, der kan give anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, omfatter udskiftning eller opgradering af målere til fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, jf. dog overgangsbestemmelsen i målerbekendtgørelsens Sekretariatet for Energitilsynet finder på baggrund af ovenstående, at udskiftning af fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7 med fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, kan give anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, dog kompenseres netvirksomhederne i dette tilfælde ikke for meromkostninger som følge af fremskyndelse, jf. afsnit 6.2.

18 Side 18/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED 90. Et eksempel på udskiftning af fjernaflæste målere, der erstattes med fjernaflæste målere kan være, at en netvirksomhed har installeret fjernaflæste målere i eksempelvis 2007, der allerede opfylder alle betingelser i målerbekendtgørelsens 4-7. Disse fjernaflæste målere vil i 2019 alene have en økonomisk restlevetid på 2 år. Det kan i et sådant tilfælde være økonomisk fordelagtigt for en netvirksomhed at udskifte de fjernaflæste målere et par år inden udløbet af den økonomiske restlevetid og således kunne ansøge om en forhøjelse af indtægtsrammen. Netvirksomheden bliver i dette tilfælde dog ikke kompenseret for fremskyndelsen af investeringen, hvilket uddybes i afsnit Sekretariatet understreger, at alle ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i fjernaflæste målere vil blive vurderet konkret fra gang til gang ANSØGNINGSPROCEDURE 92. Netvirksomhederne vil i praksis investere i fjernaflæste målere frem mod udgangen af Netvirksomhederne skal hvert år senest den 31. maj i regnskabsaflæggelsesåret indsende en ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i fjernaflæste målere i det foregående regnskabsår, jf. målerbekendtgørelsen 9, stk Til brug for fastsættelsen af forhøjelsen af reguleringsprisen indberetter netvirksomhederne følgende oplysninger for regnskabsaflæggelsesåret: Antal elmålere, som er udskiftet/opgraderet til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i 4-7 i målerbekendtgørelsen (stk.) De samlede aktiverede anlægsomkostninger (kr.) Restafskrivning for evt. demonterede målere, der ikke opfylder kravene i 4-7 i målerbekendtgørelsen (kr.) Økonomisk restlevetid på evt. demonterede målere, der ikke opfylder kravene i 4-7 i målerbekendtgørelsen (år) 94. Til brug for ansøgningen indsender netvirksomhederne endvidere dokumentation for antal målere (f.eks. udtræk fra anlægskartotek) samt den økonomiske restlevetid af de demonterede målere (f.eks. udtræk fra anlægskartotek eller redegørelse for principperne bag et skøn/beregning af den økonomiske restlevetid). 95. Netvirksomhederne indsender særskilt revisorpåtegning på de samlede anlægsomkostninger og evt. restafskrivninger på demonterede målere, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens Hvis netvirksomhedens datahjemtagningsudstyr bliver brugt af andre forsyningsarter, skal netvirksomheden modregne betaling/bidrag, der eventuelt er modtaget i forbindelse med installationen af elmålerne og/eller datahjemtagningssystemet, i anlægssummen.

19 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED Side 19/ Målere opsat i perioden fra den 10. december 2013 til den 31. december 2013 indberettes som målere opsat i En evt. forhøjelse af reguleringsprisen for investering i fjernaflæste målere i 2013 vil således ske fra og med reguleringsåret Målere opsat før målerbekendtgørelsens ikrafttræden den 10. december 2013 er ikke omfattet af bekendtgørelsen MEROMKOSTNINGER VED FREMSKYNDELSE 99. Dette afsnit vedrører meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i målerbekendtgørelsens 2, stk. 1, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk Sekretariatet for Energitilsynet finder, at meromkostninger ved fremskyndelse af investeringen omfatter omkostninger til restafskrivning på demonterede målere, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7. Restafskrivningen er en omkostning, som afholdes af netvirksomhederne på tidspunktet for demontering af de erstattede målere, og omkostningen opstår således som følge af investeringens fremskyndelse Sekretariatet vurderer, at der ikke er omkostninger til fremskyndelse i de tilfælde, hvor investeringen udelukkende består af en 1) opgradering af elmålere til fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, idet netvirksomhederne i dette tilfælde ikke har fremrykkede omkostninger i form af restafskrivning eller 2) udskiftning af fjernaflæste målere, der allerede opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, da pålægget om fremskyndelse ikke vil være aktuelt for netvirksomheder, der allerede har opsat fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens Sekretariatet finder, at netvirksomheden skal kompenseres for meromkostninger ved fremskyndelse i idriftsættelsesåret (år 1), da de tilsvarende omkostninger bogføres i regnskabet samme år (år 1) DONG Energy Eldistribution A/S har oplyst, at den forventede forhøjelse på baggrund af pålægget om fremskyndelse i idriftsættelsesårene udgør ca. 2,0-3,5 pct. af netvirksomhedens samlede indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på den baggrund, at den samlede effekt for forbrugeren i forhold til ændringen i netvirksomhedens reguleringspris som følge af kompensationen er relativ begrænset Et eksempel på forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse fremgår af eksempel 1 i bilag 2.

20 Side 20/29 ENERGITILSYNET MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED 6.3. MEROMKOSTNINGER TIL UDSKIFTNING ELLER OPGRADERING 106. Dette afsnit vedrører meromkostninger til selve udskiftningen eller opgraderingen af elmålere til fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, jf. målerbekendtgørelsens 9, stk Kravene i målerbekendtgørelsens 4-7 er udtryk for de tekniske minimumsstandarder for de fjernaflæste målere Sekretariatet for Energitilsynet finder, at dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7 kan opdeles i: Meromkostninger som følge af øgede anlægsomkostninger (uddybes i afsnit 6.3.1) Meromkostninger som følge af øgede driftsomkostninger (uddybes i afsnit 6.3.2) MEROMKOSTNINGER SOM FØLGE AF ØGEDE ANLÆGSOMKOSTNINGER 109. Sekretariatet for Energitilsynets finder, at modellen for indtægtsrammeforhøjelser i forbindelse med installation af fjernaflæste målere i hovedtræk skal følge principperne i den model, der anvendes til beregning af forhøjelser for nødvendige nyinvesteringer, jf. punkt Sekretariatet finder, at den reguleringsmæssige værdi af investeringen i fjernaflæste målere (også kaldet den reguleringsmæssige anlægssaldo, jf. afsnit 6.1.1) skal beregnes på samme måde som i modellen for nødvendige nyinvesteringer: Reguleringsmæssig anlægssaldo, primo = Anlægssum nutidsværdi af sparede omkostninger til reinvestering i elektroniske ikke-fjernaflæste målere 111. Den reguleringsmæssige anlægssaldo er udtryk for en stigning i anlægsudgifter forbundet med at investere i en fjernaflæst måler i dag frem for en fremtidig reinvestering i en elektronisk ikke-fjernaflæst måler. Meromkostningerne som følge af øgede anlægsomkostninger består af afskrivning og forrentning af den reguleringsmæssige anlægssaldo For at kunne beregne den reguleringsmæssige anlægssaldo er der behov for at definere, hvad der forstås ved henholdsvis anlægssum og nutidsværdi af sparede omkostninger til reinvestering i elektroniske ikke-fjernaflæste målere Sekretariatet finder, at anlægssummen er defineret ved de samlede faktisk afholdte og aktiverede omkostninger ved udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 4-7, jf. afsnit

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 29. september 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar

Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Dansk Energi indgav høringssvar ved 1. høringsrunde, jf. bilag 5, og 3. høringsrunde, jf. bilag 11. Energitilsynet sekretariat

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Beregning af standardværdi for omkostninger til installation af elektronisk ikke-fjernaflæst måler

Beregning af standardværdi for omkostninger til installation af elektronisk ikke-fjernaflæst måler Side 1/101 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 BILAG TIL PUNKT 5 29. september 2015 Detail & Distribution 14/08902 BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-3 Beregning af standardværdi for omkostninger

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Høring af Energitilsynets udkast til afgørelse vedr. Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Høring af Energitilsynets udkast til afgørelse vedr. Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer NOTAT Dok. ansvarlig: MGA Sekretær: JBA Sagsnr: 10/102 Doknr: 18 19-05-2010 Høring af Energitilsynets udkast til afgørelse vedr. Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C. Pristalskorrektion af reguleringspriser og rådighedsbeløb. Indledning

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C. Pristalskorrektion af reguleringspriser og rådighedsbeløb. Indledning Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 12. december 2011 Sag 4/0720-0200-0229 / JST Deres ref. Pristalskorrektion af reguleringspriser og rådighedsbeløb Indledning Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 22-06-2011 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 123. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra chefen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af klima- og energiminister Connie Hedegaard Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Sikring af

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet

Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet H Ø RI NGSNO T AT 8. november 2013 J.nr. 2203/1190-0139 Ref. Bak Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget Udkast til en

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer ENERGITILSYNET Punkt 5 d. 23. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets møde den 23. juni 2010 Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Læs mere

Datahubben og liberaliseringen af elmarkedet

Datahubben og liberaliseringen af elmarkedet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 107 Offentligt N O T AT 4. december 2013 J.nr.2203/1190-0145 Ref.Bak Forsyning Datahubben og liberaliseringen af elmarkedet 1. Liberaliseringen

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere