En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Endelig rapport Marts 2008

2 Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Endelig rapport Marts 2008

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 2. Generelle, kvalitative karakteristika Aars-området Løgstør området 2.3 Farsø området Aalestrup området 5 3. Befolkningsstatistik 3.1 Befolkningen i Vesthimmerlands Kommune Befolkningsudvikling Uddannelsesniveau Andre socioøkonomiske størrelser Arbejdskraft og erhverv Arbejdskraft, pendling og ledighed Pendlingsmønstre Små og store virksomheder Beskæftigelsens branchemæssige fordeling Branchemæssige grupperinger og erhvervsklynger Fremstilling af fødevarer og drikkevarer Fremstilling af vinduer og døre Fremstilling af møbler og køkkenelementer Jern- og metalindustrien Fremstilling af produkter af plast m.m Bygge og anlæg Forretningsservice ekskl. offentlig administration Social- og sundhedssektoren Hotel og restaurationsvirksomhed Beskæftigelsen i detailhandelen Erhvervsbyggeri Beskæftigelse og produktion i landbruget Trafikmængde på overordnede veje Analyse af rammebetingelserne Dominerende udviklinger (megatrends) Globaliseringen Fokus på sundhed, miljø og energi Transport Generationsskifte problemer Statslige og regionale rammer Globaliseringsstrategien Samarbejdet med Vækstforum og Region Nordjylland Aalborg Samarbejdet Styrker, svagheder, muligheder og trusler Vesthimmerlands Kommune Aars Løgstør Farsø 51

4 6.5 Aalestrup Landdistrikter og mindre byer Forslag til erhvervsstrategi 7.1 Forslag til en overordnet erhvervsudviklingsstrategi Kompetenceudvikling Øget globaliseringsparathed Klyngestrategier Vækstfremmende fysisk planlægning Vækst iværksættere Tiltrækning af virksomheder Øget tiltrækningskraft Profilering og branding Turisme Forslag til delstrategier for byer og landdistrikter Aars Løgstør Farsø Aalestrup Satsninger vedr. landdistrikter Projektforslag Projekt 1: Fælles identitet Projekt 2: Viden i produkterne 68 Appendix 1: Arbejdssteder i Vesthimmerlands kommune 70 Appendix 2: Oversigt over forslag til indsatser 71

5 1. Baggrund Kommunalreformen har medført, at de nye kommuner blandt andet har fået ansvaret for erhvervsservice og de nye jobcentre, og at kommunerne er gået fra at være driftsorienterede til at være mere udviklingsorienterede med langt større ansvar for at sikre gode rammebetingelser for kommunens virksomheder og borgere. Vesthimmerlands Kommune ønsker derfor at spille en aktiv rolle i udviklingen af en erhvervsstrategi for den nye kommune. Med kommunesammenlægningen er der samtidigt opstået behov for en erhvervsstrategi, der omfatter hele den nye kommune samlet i én strategi. Der har tidligere været forslag fremme om blandt andet at etablere et erhvervsområde nær motorvejen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt i forbindelse med udviklingen af en samlet erhvervsstrategi for Vesthimmerland at fokusere på, hvordan de enkelte geografiske områder naturligt kan udvikle sig på baggrund af de potentialer, som de enkelte områder besidder. Erhvervsstrategien skal koordineres med den visionsplan og den kommuneplan, som Vesthimmerland har under udarbejdelse, ligesom strategien skal omfatte hele kommunen med alle dens bysamfund. Strategien skal også ses som et væsentligt element i at skabe et godt samspil mellem de forskellige dele af den nye kommune. Det er vigtigt, at erhvervsstrategien bygger på såvel kommunens samlede styrker som på styrkerne i de enkelte områder. Vesthimmerlands Kommune gennemfører strategiudviklingsprocessen med assistance fra Rambøll Management og i et tæt samarbejde med Himmerlands Udviklingsråd. Denne rapport er resultatet af en proces, hvori områdets erhvervsmæssige og socioøkonomiske styrker og svagheder er vurderet på basis af en række datakilder, rapporter og interviews. Enkelte steder i rapporten er interviewpersonerne citeret. Citaterne, der er anonymiserede, er fremhævet i rammer med grå skygge. Med udgangspunkt i de nævnte kilder er forslaget til en erhvervsudviklingsstrategi udviklet. Analyser og strategiforslag er i processen drøftet med en styregruppe, sammensat af repræsentanter for såvel Vesthimmerlands Kommune som Himmerlands Udviklingsråd, men resultatet skal ses som konsulentens forslag. 1

6 2. Generelle, kvalitative karakteristika Vesthimmerlands Kommune blev skabt ved sammenlægning af fire selvstændige kommuner som har en række ligheder og forskelligheder. Kommunen har i dag knapt indbyggere. Tilfælles for en stor del af kommunen er de markante historiske og kulturelle mindesteder, som har en række gode historier at fortælle helt tilbage fra stenalderen, men også fra middelalderen og de seneste århundreder og frem til industrialismen. Himmerlandsstien et kultur-, fritids- og turismeprojekt, der binder alle de gamle kommuner sammen er under opførelse for i størrelsesordenen 18 mio. kr. Stien løber gennem alle de fire gamle kommuner og omfatter mange forskellige aktiviteter undervejs. Himmerland Golf & Country Club, som er Nordeuropas største golfcenter, er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Golfcentret tiltrækker årligt knapt golfspillere. Vesthimmerland kendetegnes generelt ved et rigt udbud af fritids- og aktivitetstilbud. Et fællestræk ved de fire kommuner er det faktum, at pengeinstitutterne i Vesthimmerland igennem tiden har givet en forbilledlig opbakning til mange udviklingstiltag i kommunen offentlige som private. Det har haft stor betydning for udviklingen i alle dele af kommunen. Vesthimmerlands Kommune ligger i pendlingsafstand fra såvel Aalborg, Viborg, Århus, Skive, Hobro, Randers og Fjerritslev. Kommunen ligger tæt på motorvej E45, men denne når dog ikke på noget sted ind på kommunens område. Alligevel er der god motorvejsadgang fra Aars og Aalestrup med kilometers afstand. I det følgende gives en kort, overordnet karakteristik af de fire tidligere kommuner og de fire hovedbyer. De kvalitative karakteristika er indsamlet fra diverse eksisterende materiale, herunder rapporter, bøger, filmmanuskript samt web-sites 1. Desuden er en del hentet fra interviews med nøglepersoner i kommunen. 2.1 Aars-området Aars kommune var den folkerigeste af de fire sammenlagte kommuner i Vesthimmerlands Kommune, og Aars by er med knap indbyggere den nye kommunes største by. Aars blev trafikalt knudepunkt allerede i 1893, hvor statsbanen Hobro- Løgstør førtes gennem byen. I dag er Aars den af de større byer i Vesthimmerlands Kommune, der ligger tættest på motorvejen og tættest på Aalborg. Uden for Aars ligger desuden en flyveplads. Flere kunstnere har sat deres præg på byens rum med skulpturer og malerier heriblandt Per Kirkeby, som har lavet Bymuren på Kimbrertorvet og Kirsten Ortwed, som har lavet Ædeltårnet på det gamle torv. Poul Gernes har også sat sit præg på byens torve. 1 Det følgende er primært baseret på følgende kilder: Sven Allan Jensen: Nordjyske byers oprindelse og historie, samt Sven Allan Jensen: Bykvaliteter og bosætning i nordjyske byer. Hertil kommer følgende hjemmesider:

7 Aars præges af uddannelsesinstitutionerne der fungerer for både byens borgere og nabobyerne. Aars huser VUC Nordjyllands himmerlandsafdeling, Erhvervsskolerne Aars samt Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Erhvervsskolerne i Aars udbyder kurser inden for landbrugsmaskinområdet, der ikke udbydes andre steder i landet. Siden midten af 1900-tallet har byen vokset og været præget af landbrug og småindustri, med svineslagteriet som byens største virksomhed. Det er dog lukket i dag. Aars er hjemsted for en bredt sammensat industri og en række servicevirksomheder, herunder forretningsservice, og for Himmerlands Udviklingsråd, der tilbyder rådgivning og information til nye og etablerede virksomheder i hele Vesthimmerlands Kommune. Opførelsen af Messecenter Aars har været af stor betydning for byens profil udadtil og for dens fortsatte vækst. Turisterne i Aars kan opleve Museumscenter Aars og Dansk Nutidsmuseum. Museumscenter Aars rummer mere end års arkæologi og kulturhistorie og herunder en kopi af Gundestrupkarret, som blev fundet på Aars egnen. Herudover kan man se Borremose, som er Danmarks ældste fæstning beliggende syd for Aars. Aars forandrer sig meget i disse år med nye boligområder og senest med det store butikscenter med Kvickly, Fakta og specialforretninger. Der ses nu frem til den store og ambitiøse kultursatsning med bygningen af Vesthimmerlands Musikhus i Aars. 2.2 Løgstør området Løgstør området udgør Vesthimmerlands kommunes nordvestlige del. Løgstør er en havneby ved Løgstør Bredning i Limfjorden, 47 km vest for Aalborg og 64 km nord for Viborg. Siden midten af 1900-tallet har Løgstør sammen med Aars udgjort Vesthimmerlands trafikale knudepunkter. Der blev i denne periode etableret en del småindustri i Løgstør. Industrien har dog primært været rettet mod oplandsmarkedet. Løgstør er et senmiddelalderligt fiskerleje, opstået i forbindelse med de rige sildeforekomster i Limfjorden. Som fiskerby udviklede Løgstør sig i tallet og fik i 1851 et kapel og udskiltes som sogn med egen kirke i I begyndelsen af 1900-tallet voksede Løgstør fortsat med opførelse af skoler alderdomshjem, forsyningsværk, lystanlæg fiskeri. Løgstør har været hjemsted for forfatteren Johan Skjoldborg. I øvrigt har Løgstør huset flere billedkunstnere og skulptører, der har været tiltrukket af lyset og landskabet ved Limfjorden. Løgstør huser fem folkeskoler, hvoraf to har klassetrin til 9. klasse. I Ranum ved Løgstør ligger Ranum Efterskole og Ranum Seminariet, der tilbyder pædagoguddannelsen. Løgstør har tre større institutioner for udviklingshæmmede, et pensionat, et beskyttet værksted og en specialkostskole. Blandt Løgstørs største virksomheder er Logstor (tidl. Løgstør Rør), der bl.a. producerer fjernvarmerør og Jeld-Wen Danmark (tidl. Vest-Wood), der fremstiller døre. Detailhandlen er koncentreret omkring bymidten i Løgstør, hvor der findes fem dagligvareforretninger og øvrige specialforretninger. Ud over traditionelle detailerhverv huser Løgstør sundheds og wellness tilbud ved blandt andre Celestine, Rønbjerg Feriecenter og Løgstør Parkhotel. 3

8 Vitskøl Kloster fra 1158, hvor Tempelridder Arn ifølge overleveringen boede 10 år af sin barndom, ligger i den gamle Løgstør kommune. Klostret har været udgangspunkt for en udvikling af sociale bosteder i Vesthimmerland, hvor især Solhaven har spillet en væsentlig rolle. Turismemæssigt profilerer Løgstør sig på byens portal, på fiskeri- og lystbådehavnen samt udbuddet af kunsthåndværk og adgangen til den uspolerede natur. Specielt i sommerhalvåret er Løgstør et meget attraktivt mål for lystsejlere. I Løgstørs nære opland finder man det populære feriecenter Rønbjerg Feriecenter/DanParcs Løgstør. Traditionelle turist- og kulturtilbud tæller Limfjordsmuseet, der pt. står over for en større udvidelse, Frederik den VII s kanal, Aggersborg, Kunsttorvet samt Himmerlandsstien (den tidligere jernbanestrækning fra Løgstør over Aars mod Viborg). Løgstør har en række begivenheder og events heriblandt, Muslingefestival, musik på havnen, kanal jazz, Open Air, Træskibssejlads og Middelalderdage. 2.3 Farsø området Farsø området udgør den sydvestlige del af Vesthimmerlands Kommune med kyststrækningen i den sydlige del af ned til Hvalpsund. Farsø by ligger ca. 10 km sydvest for Aars, og afstanden til Aalborg er herfra 59 km. Farsø er en middelalderlig adel-kirkelandsby. Byen blev i 1860 erne udpeget til distriktslægested. Farsø adskilte sig yderligere fra de omkringliggende landsbyer ved i 1894 anlagdes et sygehus i byen. I slutningen af 1800-tallet etableredes herudover forsamlingshus, missionshus og yderligere købmænd og kroer. I 1910 blev Farsø stationsby hvilket bidrog yderligere til Farsøs centrale position i området. Farsøs sygehus videreudviklede sig i løbet af 1900-tallet og råder i dag over 95 sengepladser. Sygehuset har til dag præget byens identitet indad og udadtil i Vesthimmerland. Pt. ser det dog ud til at Farsø Sygehus skal erstattes af et nyt regionshospital beliggende udenfor kommunen. Den danske nobelprismodtager inden for litteratur Johannes V. Jensen og hans søster Thit Jensen er født og opvokset i et dyrelægehjem i Farsø. Et af Johannes V. Jensens hovedværker er Himmerlandshistorier, der skildrer livet i Himmerland i sidste halvdel af 1800-tallet Farsø har i mange år været kendetegnet af en betydelig træindustri og møbelfabrikation. Der er i dag et bredt sammensat erhvervsliv, der dog fortsat er karakteriseret af en betydelig fremstilling af vinduer og døre. Farsø har fem folkeskoler og en efterskole. Byen huser desuden Vesthimmerlands vækstcenter, der blev indviet i Her udbydes rådgivning og leje af 16 lejemål til fordelagtige priser. En del af lejemålene står dog i øjeblik ledige. Farsø er hjemsted for en række mindre og mellemstore primært produktionsvirksomheder. Farsø har et nyt, attraktivt indkøbsmiljø i Rådhuscenteret midt i Farsø by. Udenfor Farsø by finder man naturseværdigheder i form af Trend Å s udspring, Navn og Lovns Søer som er et attraktivt sted for ornitologer, Uhrehøj plantage, Hyllebjerg Bakker og Lovns halvøen. Kulturelt er der desuden flere seværdigheder i Farsø: Stenaldercentret, Herregården Hessel, Johannes V. 4

9 Jensen Museet, Thit Jensens Mindestue samt 10 kirker. Johannes V. Jensen Museet står netop over for en større udvidelse. 2.4 Aalestrup området Den tidligere Aalestrup kommune udgør den sydøstligste del af Vesthimmerlands Kommune og Alestrup er den by, der med 30 km. har kortest afstand til Viborg. Hvor de øvrige tre kommuner før var en del af Nordjyllands Amt hørte Aalestrup Kommune indtil kommunalreformen til Viborg Amt. Der har været togstation i Aalestrup, hvor Aalestrup station udgjorde en del af Løgstørbanen. Byen ligger ved Hovedvej A13 og ligger dermed fortsat meget centralt i forhold til infrastrukturen. Aalestrup har tre skoler dækkende 0. til 9. klassetrin. Aalestrup har i mange år været hjemsted for en betydelig industri inden for jern- og metalområdet. Der har her været produceret cykler og knallerter og byen har været hjemsted for en betydelig produktion af stålmøbler. Senest har byen haft en stor køleskabsproduktion, der dog efter en fusion og salg til et brasiliansk konsortium også har måttet lukke. Aalestrup huser fortsat flere små og mellemstore produktions- og servicevirksomheder, hvor stålproducenten TRECO A/S er en af de største i byen. Herudover præges Aalestrup af et hovedstrøg med aktivt handelsliv. Af seværdigheder har Aalestrup Cykelmuseet, Lille Restrup Hovedgård og Den Jydske Rosenpark. 5

10 3. Befolkningsstatistik 3.1 Befolkningen i Vesthimmerlands Kommune Den samlede befolkning i Vesthimmerlands Kommune var pr. 1. januar , fordelt på 49,6% kvinder og 50,4% mænd.. Befolkningens køns- og alderssammensætning er illustreret i nedenstående alderspyramide, hvor søjlernes længde til højre og venstre angiver, hvor mange kvinder og mænd, der er i kommunen på det angivne alderstrin. Det fremgår, at alderssammensætningen, ligesom i de fleste kommuner udenfor de største uddannelsesbyer, er karakteriseret af en stærk underrepræsentation af unge mellem 18 og 35 år og især af kvinder. Desuden er de alleryngste aldersklasser underrepræsenterede. Det fremgår dog også, at aldersklasserne over 40 år igen er fuldt repræsenterede. Dette billede kan skyldes, at tilflytningen til kommunen især består af børnefamilier. Figur 1: Befolkningspyramide for Vesthimmerlands Kommune, Kilde: Statistikbanken.dk Befolkningens fordeling på de fire kommuner, der blev sammenlagt og blev til Vesthimmerlands Kommune fordeltes i 2005 som det fremgår af figuren herunder. Det fremgår at Aars kommune befolkningsmæssigt udgjorde ca. en tredjedel af den nye kommunes samlede befolkning. 6

11 Figur 2: Befolkningens sammensætning på tidligere kommuner, 1. januar Aalestrup Kommune; 7557 Aars Kommune; Farsø Kommune; 8047 Løgstør Kommune; Aars Kommune Løgstør Kommune Farsø Kommune Aalestrup Kommune Kilde: Statistikbanken.dk Knapt halvdelen, 45%, af de fire kommuners befolkning havde i 2004 bopæl i kommunernes hovedbyer, Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. I Aars kommune boede 55% af befolkningen i kommunens hovedby, Aars. I Løgstør, Farsø og Aalestrup Kommune boede henholdsvis 43% 40% og 37% i kommunens hovedby. Dette er illustreret i nedenstående figur, hvoraf det også fremgår, at Aars by med 7328 indbyggere i 2004 var kommunens største by og havde et befolkningstal der næsten udgjorde summen af de to næststørste, Løgstør og Farsø. Figur 3: Befolkningssammensætningen på tidligere kommuner, fordelt på hovedbyer og resten, Aars Kommune Løgstør Kommune Farsø Kommune Aalestrup Kommune Hovedbyen i kommunen Kommunen i øvrigt Kilde: Statistikbanken.dk 3.2 Befolkningsudvikling Befolkningen i de fire kommune har tilsammen været meget stabil i perioden siden Det samlede befolkningstal for de fire kommuner er i denne periode steget med ca. 3%. Der er dog store forskelle på de enkelte dele af 7

12 kommunen. Farsø og Aalestrup har haft meget stabile befolkningstal, mens Aars har oplevet en vækst, der i hele perioden beløber sig til over 10%. Modsat har Løgstør haft et fald i befolkningstallet af omkring samme størrelse. Figur 4: Befolkningsudviklingen i de fire gamle kommuner, ,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Aars Kommune Løgstør Kommune Farsø Kommune Aalestrup Kommune Vesthimmerlands kommune 0, Kilde: Statistikbanken.dk Især i første del af denne periode er der sket en markant stigning i befolkningen i de fire hovedbyer, Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. De fire byers samlede befolkning er steget med 27%, mest i Aars med 45% og mindst i Løgstør med 6%. De allerseneste statistiske opgørelser, som ikke endnu er lagt ind i statistikbanken, viser at kurven i 2007 har slået et knæk. Befolkningstallet har ifølge Vesthimmerlands Kommune været stigende for kommunen som helhed i 2007, og hele væksten er sket i Aars by. Figur 5: Befolkningsudviklingen i de fire hovedbyer, Aars By Løgstør By Farsø By Aalestrup By Kilde: Statistikbanken.dk (Der her ikke været tal tilgængelige for 2005). 8

13 I nedenstående figur illustreres hvor tilflyttere i Vesthimmerlands Kommune kommer fra og hvor fraflytterne flytter hen. Samlet flyttede i personer til Vesthimmerlands Kommune, mens personer flyttede fra kommunen. Det svarer til en årlig befolkningsomsætning på 5%. Figur 6: Til- og fraflyttere i Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Viborg Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Skive Tilflyttere (1.793) Fraflyttere (1.917) Thisted Morsø Øvrige Region Nordjylland Øvrige Region Midtjylland Resten af Danmark Kilde: Statistikbanken.dk Faktorerne bag befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående figur, hvor befolkningstilvæksten fra fødselsoverskud, til/fraflytning og ind/udvandring er opgjort for fem års perioden for de fire tidligere kommuner. Det ses, at nettoindvandringen samlet set er den eneste positive faktor og at denne har stor betydning for befolkningsudviklingen i Vesthimmerland og især i den tidligere Aars Kommune. 9

14 Figur 7: Befolkningsudviklingens sammensætning på hovedkomponenter, Fødselsoverskud Nettotilflytning Nettoindvandring Aars Løgstør Farsø Aalestrup Kilde: Statistikbanken.dk 3.3 Uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet er nogenlunde ens i hver af de fire sammenlagte kommuner. Uddannelsesniveauet, defineret som andelen af befolkningen mellem 30 og 59, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, er markant lavere i de fire kommuner end i det øvrige Nordjyllands Amt (2006) 2. Figur 8: Uddannelsessammensætning blandt årige, % 20% 40% 60% 80% 100% Aars Løgstør Farsø Aalestrup Nordjyllands Amt Uoplyst Gymnasielle uddannelser Korte videregående uddannelser Lang vidergående uddannelser Grundskole Erhvervsuddannelser Mellemlang videregående uddannelser Kilde: Statistikbanken.dk Andelen af indbyggere med lange og mellemlange videregående uddannelser i Vesthimmerlands Kommune er steget fra gennemsnitligt 8,5 % i 1995 til 2 Her er der anvendt tal fra 2006 for at kunne vise eventuelle forskelle mellem kommunens fire tidligere kommuner. På dette område sker der ikke mærkbare udsving på kort sigt. 10

15 11,7 % i Væksten i uddannelsesniveau spejler en generel tendens i Nordjyllands Amt, og niveauet for Vesthimmerlands Kommune ligger stadig under gennemsnittet i Nordjyllands Amt. Figur 9: Andel af indbyggere mellem 30 og 59 år med mellemlange og lange videregående uddannelser, 1995 og ,0% 20,0% 15,0% 10,0% ,0% 0,0% Aars Løgstør Farsø Aalestrup Nordjyllands Amt Kilde: Statistikbanken.dk 3.4 Andre socioøkonomiske størrelser Gennemsnitlige personindkomster for årige er illustreret i Figur 10. Alle de tidligere fire kommuner lå i 2005 under landsgennemsnittet, men Aars Kommune lå dog over gennemsnittet for Nordjyllands Amt. Figur 10: Personindkomster, Aars Løgstør Farsø Aalestrup Aalborg Nordjyllands Amt Hele landet Kilde: Statistikbanken.dk Kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse er illustreret i nedenstående figur. Det ses at, som forventet, at prisen pr. kvm. er højest i Aalborg, men det fremgår også, at den laveste pris pr. kvadratmeter findes i Vesthimmer- 11

16 lands Kommune, hvor prisen er ca kr. pr. kvm. eller kun godt halvdelen af prisniveauet i Aalborg. Figur 11: Kvadratmeterpris på parcel- og rækkehus i Nordjyske kommuner (kr.) Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kilde: Nordjyske Stiftstidende 12/ (baseret på Danmarks Statistik, Realkreditrådet og De Kommunale Nøgletal) 12

17 4. Arbejdskraft og erhverv 4.1 Arbejdskraft, pendling og ledighed I Figur 12 illustreres udviklingen i antallet af arbejdspladser i de fire tidligere kommuner og i det tidligere Nordjyllands Amt. Det ses at der kun i Aars er flere arbejdspladser i 2006 end i 1997, og her er stigningen under 2%. Figur 12: Udvikling i antal arbejdspladser, index ,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 Aars Løgstør Farsø Aalestrup Nordjyllands Amt 0,92 0, Kilde: Statistikbanken.dk Vesthimmerlands Kommunes arbejdsstyrke var i 2006 på personer og antallet af arbejdspladser var Der var altså en dækningsgrad på ca. 93%. 71% af arbejdsstyrken arbejder i Vesthimmerlands Kommune. 15% arbejder i den øvrige del af Region Nordjylland, mens 8% arbejder i Region Midtjylland. Ledigheden Vesthimmerlands Kommune var i 2006 ca. 5% af arbejdsstyrken, men ved slutningen af 2007 var den nede på 2,7%. Figur 13: Vesthimmerlands Kommunes arbejdstyrke fordelt på arbejdstedskommune, % 1% 5% Vesthimmerlands 15% Øvrige Region Nordjylland Region Midtjylland Andet Ledige 71% Kilde: Statistikbanken.dk 13

18 77% af de beskæftigede i Vesthimmerlands Kommune har bopæl i kommunen. 17% af de beskæftigede i kommunen kommer fra den øvrige del af Region Nordjylland, mens 6% kommer fra Region Midtjylland. Figur 14: Beskæftigelsen i Vesthimmerlands Kommune fordelt på bopælskommune, % 1% 17% Vesthimmerlands Øvrige Region Nordjylland Region Midtjylland Andet 77% Kilde: Statistikbanken.dk Antallet af arbejdspladser i pct. af arbejdsstyrken i Vesthimmerlands Kommune er i nedenstående figur sammenlignet med tilsvarende tal for en række nabokommuner. Det fremgår, at Vesthimmerland med en 93% dækningsgrad har et lidt større underskud af arbejdspladser end Aalborg og Mariager Fjord kommuner, men at de nærmeste nabokommuner til Aalborg, nemlig Rebild og Jammerbugten kommuner har større underskud af arbejdspladser end Vesthimmerlands Kommune. Figur 15: Arbejdspladser som andel af arbejdsstyrken, % 100% 80% 60% 93% 100% 76% 96% 73% 93% 40% 20% 0% Vesthimmerland Aalborg Jammerbugt Mariagerfjord Rebild Region Nordjylland Kilde: Statistikbanken.dk Note: Arbejdsstyrken er her opgjort som antal beskæftigede efter bopæl med tillæg af antal ledige i

19 I nedenstående figur illustreres ledigheden over tid for de fire tidligere kommuner og for Nordjyllands Amt. Ledigheden i Vesthimmerland har i hele perioden været lavere end i Nordjyllands Amt. Den har været lavest i Aars og Farsø og højst i Løgstør. Som nævnt ovenfor er ledighedsprocenten for kommunen nede på 2,7% ved udgangen af Figur 16: Ledighedsprocenter over tid 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Aars Løgstør Farsø Aalestrup Nordjyllands Amt 2% 0% Kilde: Statistikbanken.dk 4.2 Pendlingsmønstre Pendlingsmønstret for såvel ud- som indpendlere til Vesthimmerlandskommune er illustreret i forhold til branchetilhørsforhold i nedenstående figur. Figur 17: Branchesammensætning af pendlergrupper i Vesthimmerlands Kommune, Dagbefolkning Udpendling Indpendling Natbefolkning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Kilde: Statistikbanken.dk Heri ses at dagbefolkningen (de, der arbejder i kommunen) nogenlunde er sammensat som natbefolkningen (befolkningen, der bor i kommunen). Dog er indpendlingen til industriarbejdspladser større end udpendlingen, hvilket betyder, at kommunen har et overskud af den type jobs. Omvendt er ud- 15

20 pendlingen inden for transport, post og tele større end indpendlingen. Her har kommunen altså et underskud af jobs i forhold til befolkningens erhvervsfordeling. I de nedenstående figurer ses pendlingsmønstret blandt de lokalt beskæftigede og i arbejdsstyrken i de fire tidligere kommuner i 1995 og i Andelen af lokalt beskæftige der bor i kommunen er i faldet fra ca. 70% til 60% i alle de tidligere kommuner på nær Løgstør, hvor denne andel kun er faldet fra ca. 76% til 74%. Der er samtidigt sket det, at andelen af lokalt beskæftigede, der kommer fra andre kommuner uden for Vesthimmerland, er steget 4-5% i alle fire kommuner. Dette viser at der er sket en forøgelse af mobiliteten på arbejdsmarkedet, der dog ikke rigtigt ser ud til at være slået igennem i Løgstør. Figur 18: Pendlingsmønstret blandt de lokalt ansatte i de fire tidligere kommuner, 1995 og % 20% 40% 60% 80% 100% Aars,1995 Aars, 2006 Løgstør, 1995 Løgstør, 2006 Farsø, 1995 Farsø, 2006 Aalestrup, 1995 Aalestrup, 2006 Andel af lokalt beskæftigede der bor i kommunen Andelen af lokalt beskæftigede der bor i de øvrige tre kommuner Andelen af lokalt beskæftigede, der kommer fra andre kommuner Kilde: Statistikbanken.dk I den næste figur ses pendlingsmønstret blandt arbejdsstyrken i de fire tidligere kommuner i 1995 og i Andelen af arbejdsstyrken, der er lokalt beskæftiget, er faldet med ca. 10% i Aars, Farsø og Aalestrup. I Løgstør er den kun faldet ca. 5%. Andelen af arbejdsstyrken der arbejder i andre kommuner er steget ca. 10% i Aars, Farsø og Aalestrup. I Løgstør er andelen nogenlunde den samme i 2006 som den var i Ledigheden er siden 1995 faldet med 4-6 procent-point i alle fire kommuner og er i 2006 ca. 5%. 16

21 Figur 19: Pendlingsmønstret i arbejdsstyrken i de fire tidligere kommuner, 1995 og % 20% 40% 60% 80% 100% Aars, 1995 Aars, 2006 Løgstør, 1995 Løgstør, 2006 Farsø, 1995 Farsø, 2006 Aalestrup, 1995 Aalestrup, 2006 Andelen af arbejdsstyrken, der er lokalt beskæftiget Andelen af arbejdsstyrken, der arbejder i de øvrige tre kommuner Andelen af arbejdsstyrken, der arbejder i andre kommuner Andel af ledige Kilde: Statistikbanken.dk 4.3 Små og store virksomheder Der var i 2005 relativt flere små arbejdspladser i de fire kommuner, der nu udgør Vesthimmerlands Kommune i forhold til gennemsnittet for det tidligere Nordjyllands Amt. I Vesthimmerland udgjorde virksomhederne med under 4 ansatte 70%, mens de udgjorde 65% i hele Nordjyllands Amt.. Figur 20: Arbejdspladser efter virksomhedsstørrelse, % 80% 60% 40% 20% 9% 10% 14% 16% 28% 27% 42% 38% 100+ ansatte ansatte ansatte ansatte 5-9 ansattte 2-4 ansatte 1 ansat 0% Aalestrup, Farsø, Løgstør, Aars Nordjyllands Amt Kilde: Statistikbanken.dk I næste figur vises antallet af nye virksomheder pr. år pr indbyggere i Det ses at antallet af iværksættere relativt er størst i Mariagerfjord, Jammerbugt og Aalborg. Opgjort som antal nye virksomheder pr indbyggere, ligger Vesthimmerlands Kommune næstlavest. Kun Brønderslev-Dronninglund har færre nye virksomheder pr indbyggere. 17

22 Figur 21: Gennemsnitligt antal nye virksomheder pr. år pr indbyggere baseret på data fra 2003 og Aalborg Brønderslev-Dronninglund Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 I Appendix 1 er vist de arbejdspladser i Vesthimmerlands Kommune, der ifølge Købmandsstandens Oplysningsbureau 2007 havde over 100 ansatte 3. Det fremgår, at 8 ud af 18 af de største arbejdspladser er beliggende i Aars, 5 i Løgstør, 3 i Farsø, én i Aalestrup og én i Ranum. Den branchemæssige fordeling er meget bred og fortæller ikke i sig selv noget om erhvervsstrukturen i området. 4.4 Beskæftigelsens branchemæssige fordeling Erhvervsstrukturen i Vesthimmerlands Kommune er i forhold til Region Nordjylland karakteriseret af en højere beskæftigelse inden for primær produktion, fremstillingsvirksomhed og byggeri. Dette modsvares af en lavere andel af beskæftigede inden for handel, transport og service samt social, sundhed, undervisning og offentlig administration i Vesthimmerlands Kommune end i Region Nordjylland. 3 Erfaringsmæssigt kan beskæftigelsesdata i KOB være lidt upræcise da opdateringen ikke altid kan følge den faktiske udvikling. 18

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND 0 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN 2001-2010 OG 2009-2010 NORDJYLLAND Indledning Detailhandelen er en vigtig branche for mange, fordi de her får deres første arbejdslivserfaringer f.eks. som

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Dokument

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 2. UDVIKLINGEN

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere