En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Endelig rapport Marts 2008

2 Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Endelig rapport Marts 2008

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 2. Generelle, kvalitative karakteristika Aars-området Løgstør området 2.3 Farsø området Aalestrup området 5 3. Befolkningsstatistik 3.1 Befolkningen i Vesthimmerlands Kommune Befolkningsudvikling Uddannelsesniveau Andre socioøkonomiske størrelser Arbejdskraft og erhverv Arbejdskraft, pendling og ledighed Pendlingsmønstre Små og store virksomheder Beskæftigelsens branchemæssige fordeling Branchemæssige grupperinger og erhvervsklynger Fremstilling af fødevarer og drikkevarer Fremstilling af vinduer og døre Fremstilling af møbler og køkkenelementer Jern- og metalindustrien Fremstilling af produkter af plast m.m Bygge og anlæg Forretningsservice ekskl. offentlig administration Social- og sundhedssektoren Hotel og restaurationsvirksomhed Beskæftigelsen i detailhandelen Erhvervsbyggeri Beskæftigelse og produktion i landbruget Trafikmængde på overordnede veje Analyse af rammebetingelserne Dominerende udviklinger (megatrends) Globaliseringen Fokus på sundhed, miljø og energi Transport Generationsskifte problemer Statslige og regionale rammer Globaliseringsstrategien Samarbejdet med Vækstforum og Region Nordjylland Aalborg Samarbejdet Styrker, svagheder, muligheder og trusler Vesthimmerlands Kommune Aars Løgstør Farsø 51

4 6.5 Aalestrup Landdistrikter og mindre byer Forslag til erhvervsstrategi 7.1 Forslag til en overordnet erhvervsudviklingsstrategi Kompetenceudvikling Øget globaliseringsparathed Klyngestrategier Vækstfremmende fysisk planlægning Vækst iværksættere Tiltrækning af virksomheder Øget tiltrækningskraft Profilering og branding Turisme Forslag til delstrategier for byer og landdistrikter Aars Løgstør Farsø Aalestrup Satsninger vedr. landdistrikter Projektforslag Projekt 1: Fælles identitet Projekt 2: Viden i produkterne 68 Appendix 1: Arbejdssteder i Vesthimmerlands kommune 70 Appendix 2: Oversigt over forslag til indsatser 71

5 1. Baggrund Kommunalreformen har medført, at de nye kommuner blandt andet har fået ansvaret for erhvervsservice og de nye jobcentre, og at kommunerne er gået fra at være driftsorienterede til at være mere udviklingsorienterede med langt større ansvar for at sikre gode rammebetingelser for kommunens virksomheder og borgere. Vesthimmerlands Kommune ønsker derfor at spille en aktiv rolle i udviklingen af en erhvervsstrategi for den nye kommune. Med kommunesammenlægningen er der samtidigt opstået behov for en erhvervsstrategi, der omfatter hele den nye kommune samlet i én strategi. Der har tidligere været forslag fremme om blandt andet at etablere et erhvervsområde nær motorvejen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt i forbindelse med udviklingen af en samlet erhvervsstrategi for Vesthimmerland at fokusere på, hvordan de enkelte geografiske områder naturligt kan udvikle sig på baggrund af de potentialer, som de enkelte områder besidder. Erhvervsstrategien skal koordineres med den visionsplan og den kommuneplan, som Vesthimmerland har under udarbejdelse, ligesom strategien skal omfatte hele kommunen med alle dens bysamfund. Strategien skal også ses som et væsentligt element i at skabe et godt samspil mellem de forskellige dele af den nye kommune. Det er vigtigt, at erhvervsstrategien bygger på såvel kommunens samlede styrker som på styrkerne i de enkelte områder. Vesthimmerlands Kommune gennemfører strategiudviklingsprocessen med assistance fra Rambøll Management og i et tæt samarbejde med Himmerlands Udviklingsråd. Denne rapport er resultatet af en proces, hvori områdets erhvervsmæssige og socioøkonomiske styrker og svagheder er vurderet på basis af en række datakilder, rapporter og interviews. Enkelte steder i rapporten er interviewpersonerne citeret. Citaterne, der er anonymiserede, er fremhævet i rammer med grå skygge. Med udgangspunkt i de nævnte kilder er forslaget til en erhvervsudviklingsstrategi udviklet. Analyser og strategiforslag er i processen drøftet med en styregruppe, sammensat af repræsentanter for såvel Vesthimmerlands Kommune som Himmerlands Udviklingsråd, men resultatet skal ses som konsulentens forslag. 1

6 2. Generelle, kvalitative karakteristika Vesthimmerlands Kommune blev skabt ved sammenlægning af fire selvstændige kommuner som har en række ligheder og forskelligheder. Kommunen har i dag knapt indbyggere. Tilfælles for en stor del af kommunen er de markante historiske og kulturelle mindesteder, som har en række gode historier at fortælle helt tilbage fra stenalderen, men også fra middelalderen og de seneste århundreder og frem til industrialismen. Himmerlandsstien et kultur-, fritids- og turismeprojekt, der binder alle de gamle kommuner sammen er under opførelse for i størrelsesordenen 18 mio. kr. Stien løber gennem alle de fire gamle kommuner og omfatter mange forskellige aktiviteter undervejs. Himmerland Golf & Country Club, som er Nordeuropas største golfcenter, er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Golfcentret tiltrækker årligt knapt golfspillere. Vesthimmerland kendetegnes generelt ved et rigt udbud af fritids- og aktivitetstilbud. Et fællestræk ved de fire kommuner er det faktum, at pengeinstitutterne i Vesthimmerland igennem tiden har givet en forbilledlig opbakning til mange udviklingstiltag i kommunen offentlige som private. Det har haft stor betydning for udviklingen i alle dele af kommunen. Vesthimmerlands Kommune ligger i pendlingsafstand fra såvel Aalborg, Viborg, Århus, Skive, Hobro, Randers og Fjerritslev. Kommunen ligger tæt på motorvej E45, men denne når dog ikke på noget sted ind på kommunens område. Alligevel er der god motorvejsadgang fra Aars og Aalestrup med kilometers afstand. I det følgende gives en kort, overordnet karakteristik af de fire tidligere kommuner og de fire hovedbyer. De kvalitative karakteristika er indsamlet fra diverse eksisterende materiale, herunder rapporter, bøger, filmmanuskript samt web-sites 1. Desuden er en del hentet fra interviews med nøglepersoner i kommunen. 2.1 Aars-området Aars kommune var den folkerigeste af de fire sammenlagte kommuner i Vesthimmerlands Kommune, og Aars by er med knap indbyggere den nye kommunes største by. Aars blev trafikalt knudepunkt allerede i 1893, hvor statsbanen Hobro- Løgstør førtes gennem byen. I dag er Aars den af de større byer i Vesthimmerlands Kommune, der ligger tættest på motorvejen og tættest på Aalborg. Uden for Aars ligger desuden en flyveplads. Flere kunstnere har sat deres præg på byens rum med skulpturer og malerier heriblandt Per Kirkeby, som har lavet Bymuren på Kimbrertorvet og Kirsten Ortwed, som har lavet Ædeltårnet på det gamle torv. Poul Gernes har også sat sit præg på byens torve. 1 Det følgende er primært baseret på følgende kilder: Sven Allan Jensen: Nordjyske byers oprindelse og historie, samt Sven Allan Jensen: Bykvaliteter og bosætning i nordjyske byer. Hertil kommer følgende hjemmesider:

7 Aars præges af uddannelsesinstitutionerne der fungerer for både byens borgere og nabobyerne. Aars huser VUC Nordjyllands himmerlandsafdeling, Erhvervsskolerne Aars samt Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Erhvervsskolerne i Aars udbyder kurser inden for landbrugsmaskinområdet, der ikke udbydes andre steder i landet. Siden midten af 1900-tallet har byen vokset og været præget af landbrug og småindustri, med svineslagteriet som byens største virksomhed. Det er dog lukket i dag. Aars er hjemsted for en bredt sammensat industri og en række servicevirksomheder, herunder forretningsservice, og for Himmerlands Udviklingsråd, der tilbyder rådgivning og information til nye og etablerede virksomheder i hele Vesthimmerlands Kommune. Opførelsen af Messecenter Aars har været af stor betydning for byens profil udadtil og for dens fortsatte vækst. Turisterne i Aars kan opleve Museumscenter Aars og Dansk Nutidsmuseum. Museumscenter Aars rummer mere end års arkæologi og kulturhistorie og herunder en kopi af Gundestrupkarret, som blev fundet på Aars egnen. Herudover kan man se Borremose, som er Danmarks ældste fæstning beliggende syd for Aars. Aars forandrer sig meget i disse år med nye boligområder og senest med det store butikscenter med Kvickly, Fakta og specialforretninger. Der ses nu frem til den store og ambitiøse kultursatsning med bygningen af Vesthimmerlands Musikhus i Aars. 2.2 Løgstør området Løgstør området udgør Vesthimmerlands kommunes nordvestlige del. Løgstør er en havneby ved Løgstør Bredning i Limfjorden, 47 km vest for Aalborg og 64 km nord for Viborg. Siden midten af 1900-tallet har Løgstør sammen med Aars udgjort Vesthimmerlands trafikale knudepunkter. Der blev i denne periode etableret en del småindustri i Løgstør. Industrien har dog primært været rettet mod oplandsmarkedet. Løgstør er et senmiddelalderligt fiskerleje, opstået i forbindelse med de rige sildeforekomster i Limfjorden. Som fiskerby udviklede Løgstør sig i tallet og fik i 1851 et kapel og udskiltes som sogn med egen kirke i I begyndelsen af 1900-tallet voksede Løgstør fortsat med opførelse af skoler alderdomshjem, forsyningsværk, lystanlæg fiskeri. Løgstør har været hjemsted for forfatteren Johan Skjoldborg. I øvrigt har Løgstør huset flere billedkunstnere og skulptører, der har været tiltrukket af lyset og landskabet ved Limfjorden. Løgstør huser fem folkeskoler, hvoraf to har klassetrin til 9. klasse. I Ranum ved Løgstør ligger Ranum Efterskole og Ranum Seminariet, der tilbyder pædagoguddannelsen. Løgstør har tre større institutioner for udviklingshæmmede, et pensionat, et beskyttet værksted og en specialkostskole. Blandt Løgstørs største virksomheder er Logstor (tidl. Løgstør Rør), der bl.a. producerer fjernvarmerør og Jeld-Wen Danmark (tidl. Vest-Wood), der fremstiller døre. Detailhandlen er koncentreret omkring bymidten i Løgstør, hvor der findes fem dagligvareforretninger og øvrige specialforretninger. Ud over traditionelle detailerhverv huser Løgstør sundheds og wellness tilbud ved blandt andre Celestine, Rønbjerg Feriecenter og Løgstør Parkhotel. 3

8 Vitskøl Kloster fra 1158, hvor Tempelridder Arn ifølge overleveringen boede 10 år af sin barndom, ligger i den gamle Løgstør kommune. Klostret har været udgangspunkt for en udvikling af sociale bosteder i Vesthimmerland, hvor især Solhaven har spillet en væsentlig rolle. Turismemæssigt profilerer Løgstør sig på byens portal, på fiskeri- og lystbådehavnen samt udbuddet af kunsthåndværk og adgangen til den uspolerede natur. Specielt i sommerhalvåret er Løgstør et meget attraktivt mål for lystsejlere. I Løgstørs nære opland finder man det populære feriecenter Rønbjerg Feriecenter/DanParcs Løgstør. Traditionelle turist- og kulturtilbud tæller Limfjordsmuseet, der pt. står over for en større udvidelse, Frederik den VII s kanal, Aggersborg, Kunsttorvet samt Himmerlandsstien (den tidligere jernbanestrækning fra Løgstør over Aars mod Viborg). Løgstør har en række begivenheder og events heriblandt, Muslingefestival, musik på havnen, kanal jazz, Open Air, Træskibssejlads og Middelalderdage. 2.3 Farsø området Farsø området udgør den sydvestlige del af Vesthimmerlands Kommune med kyststrækningen i den sydlige del af ned til Hvalpsund. Farsø by ligger ca. 10 km sydvest for Aars, og afstanden til Aalborg er herfra 59 km. Farsø er en middelalderlig adel-kirkelandsby. Byen blev i 1860 erne udpeget til distriktslægested. Farsø adskilte sig yderligere fra de omkringliggende landsbyer ved i 1894 anlagdes et sygehus i byen. I slutningen af 1800-tallet etableredes herudover forsamlingshus, missionshus og yderligere købmænd og kroer. I 1910 blev Farsø stationsby hvilket bidrog yderligere til Farsøs centrale position i området. Farsøs sygehus videreudviklede sig i løbet af 1900-tallet og råder i dag over 95 sengepladser. Sygehuset har til dag præget byens identitet indad og udadtil i Vesthimmerland. Pt. ser det dog ud til at Farsø Sygehus skal erstattes af et nyt regionshospital beliggende udenfor kommunen. Den danske nobelprismodtager inden for litteratur Johannes V. Jensen og hans søster Thit Jensen er født og opvokset i et dyrelægehjem i Farsø. Et af Johannes V. Jensens hovedværker er Himmerlandshistorier, der skildrer livet i Himmerland i sidste halvdel af 1800-tallet Farsø har i mange år været kendetegnet af en betydelig træindustri og møbelfabrikation. Der er i dag et bredt sammensat erhvervsliv, der dog fortsat er karakteriseret af en betydelig fremstilling af vinduer og døre. Farsø har fem folkeskoler og en efterskole. Byen huser desuden Vesthimmerlands vækstcenter, der blev indviet i Her udbydes rådgivning og leje af 16 lejemål til fordelagtige priser. En del af lejemålene står dog i øjeblik ledige. Farsø er hjemsted for en række mindre og mellemstore primært produktionsvirksomheder. Farsø har et nyt, attraktivt indkøbsmiljø i Rådhuscenteret midt i Farsø by. Udenfor Farsø by finder man naturseværdigheder i form af Trend Å s udspring, Navn og Lovns Søer som er et attraktivt sted for ornitologer, Uhrehøj plantage, Hyllebjerg Bakker og Lovns halvøen. Kulturelt er der desuden flere seværdigheder i Farsø: Stenaldercentret, Herregården Hessel, Johannes V. 4

9 Jensen Museet, Thit Jensens Mindestue samt 10 kirker. Johannes V. Jensen Museet står netop over for en større udvidelse. 2.4 Aalestrup området Den tidligere Aalestrup kommune udgør den sydøstligste del af Vesthimmerlands Kommune og Alestrup er den by, der med 30 km. har kortest afstand til Viborg. Hvor de øvrige tre kommuner før var en del af Nordjyllands Amt hørte Aalestrup Kommune indtil kommunalreformen til Viborg Amt. Der har været togstation i Aalestrup, hvor Aalestrup station udgjorde en del af Løgstørbanen. Byen ligger ved Hovedvej A13 og ligger dermed fortsat meget centralt i forhold til infrastrukturen. Aalestrup har tre skoler dækkende 0. til 9. klassetrin. Aalestrup har i mange år været hjemsted for en betydelig industri inden for jern- og metalområdet. Der har her været produceret cykler og knallerter og byen har været hjemsted for en betydelig produktion af stålmøbler. Senest har byen haft en stor køleskabsproduktion, der dog efter en fusion og salg til et brasiliansk konsortium også har måttet lukke. Aalestrup huser fortsat flere små og mellemstore produktions- og servicevirksomheder, hvor stålproducenten TRECO A/S er en af de største i byen. Herudover præges Aalestrup af et hovedstrøg med aktivt handelsliv. Af seværdigheder har Aalestrup Cykelmuseet, Lille Restrup Hovedgård og Den Jydske Rosenpark. 5

10 3. Befolkningsstatistik 3.1 Befolkningen i Vesthimmerlands Kommune Den samlede befolkning i Vesthimmerlands Kommune var pr. 1. januar , fordelt på 49,6% kvinder og 50,4% mænd.. Befolkningens køns- og alderssammensætning er illustreret i nedenstående alderspyramide, hvor søjlernes længde til højre og venstre angiver, hvor mange kvinder og mænd, der er i kommunen på det angivne alderstrin. Det fremgår, at alderssammensætningen, ligesom i de fleste kommuner udenfor de største uddannelsesbyer, er karakteriseret af en stærk underrepræsentation af unge mellem 18 og 35 år og især af kvinder. Desuden er de alleryngste aldersklasser underrepræsenterede. Det fremgår dog også, at aldersklasserne over 40 år igen er fuldt repræsenterede. Dette billede kan skyldes, at tilflytningen til kommunen især består af børnefamilier. Figur 1: Befolkningspyramide for Vesthimmerlands Kommune, Kilde: Statistikbanken.dk Befolkningens fordeling på de fire kommuner, der blev sammenlagt og blev til Vesthimmerlands Kommune fordeltes i 2005 som det fremgår af figuren herunder. Det fremgår at Aars kommune befolkningsmæssigt udgjorde ca. en tredjedel af den nye kommunes samlede befolkning. 6

11 Figur 2: Befolkningens sammensætning på tidligere kommuner, 1. januar Aalestrup Kommune; 7557 Aars Kommune; Farsø Kommune; 8047 Løgstør Kommune; Aars Kommune Løgstør Kommune Farsø Kommune Aalestrup Kommune Kilde: Statistikbanken.dk Knapt halvdelen, 45%, af de fire kommuners befolkning havde i 2004 bopæl i kommunernes hovedbyer, Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. I Aars kommune boede 55% af befolkningen i kommunens hovedby, Aars. I Løgstør, Farsø og Aalestrup Kommune boede henholdsvis 43% 40% og 37% i kommunens hovedby. Dette er illustreret i nedenstående figur, hvoraf det også fremgår, at Aars by med 7328 indbyggere i 2004 var kommunens største by og havde et befolkningstal der næsten udgjorde summen af de to næststørste, Løgstør og Farsø. Figur 3: Befolkningssammensætningen på tidligere kommuner, fordelt på hovedbyer og resten, Aars Kommune Løgstør Kommune Farsø Kommune Aalestrup Kommune Hovedbyen i kommunen Kommunen i øvrigt Kilde: Statistikbanken.dk 3.2 Befolkningsudvikling Befolkningen i de fire kommune har tilsammen været meget stabil i perioden siden Det samlede befolkningstal for de fire kommuner er i denne periode steget med ca. 3%. Der er dog store forskelle på de enkelte dele af 7

12 kommunen. Farsø og Aalestrup har haft meget stabile befolkningstal, mens Aars har oplevet en vækst, der i hele perioden beløber sig til over 10%. Modsat har Løgstør haft et fald i befolkningstallet af omkring samme størrelse. Figur 4: Befolkningsudviklingen i de fire gamle kommuner, ,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Aars Kommune Løgstør Kommune Farsø Kommune Aalestrup Kommune Vesthimmerlands kommune 0, Kilde: Statistikbanken.dk Især i første del af denne periode er der sket en markant stigning i befolkningen i de fire hovedbyer, Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. De fire byers samlede befolkning er steget med 27%, mest i Aars med 45% og mindst i Løgstør med 6%. De allerseneste statistiske opgørelser, som ikke endnu er lagt ind i statistikbanken, viser at kurven i 2007 har slået et knæk. Befolkningstallet har ifølge Vesthimmerlands Kommune været stigende for kommunen som helhed i 2007, og hele væksten er sket i Aars by. Figur 5: Befolkningsudviklingen i de fire hovedbyer, Aars By Løgstør By Farsø By Aalestrup By Kilde: Statistikbanken.dk (Der her ikke været tal tilgængelige for 2005). 8

13 I nedenstående figur illustreres hvor tilflyttere i Vesthimmerlands Kommune kommer fra og hvor fraflytterne flytter hen. Samlet flyttede i personer til Vesthimmerlands Kommune, mens personer flyttede fra kommunen. Det svarer til en årlig befolkningsomsætning på 5%. Figur 6: Til- og fraflyttere i Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Viborg Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Skive Tilflyttere (1.793) Fraflyttere (1.917) Thisted Morsø Øvrige Region Nordjylland Øvrige Region Midtjylland Resten af Danmark Kilde: Statistikbanken.dk Faktorerne bag befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående figur, hvor befolkningstilvæksten fra fødselsoverskud, til/fraflytning og ind/udvandring er opgjort for fem års perioden for de fire tidligere kommuner. Det ses, at nettoindvandringen samlet set er den eneste positive faktor og at denne har stor betydning for befolkningsudviklingen i Vesthimmerland og især i den tidligere Aars Kommune. 9

14 Figur 7: Befolkningsudviklingens sammensætning på hovedkomponenter, Fødselsoverskud Nettotilflytning Nettoindvandring Aars Løgstør Farsø Aalestrup Kilde: Statistikbanken.dk 3.3 Uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet er nogenlunde ens i hver af de fire sammenlagte kommuner. Uddannelsesniveauet, defineret som andelen af befolkningen mellem 30 og 59, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, er markant lavere i de fire kommuner end i det øvrige Nordjyllands Amt (2006) 2. Figur 8: Uddannelsessammensætning blandt årige, % 20% 40% 60% 80% 100% Aars Løgstør Farsø Aalestrup Nordjyllands Amt Uoplyst Gymnasielle uddannelser Korte videregående uddannelser Lang vidergående uddannelser Grundskole Erhvervsuddannelser Mellemlang videregående uddannelser Kilde: Statistikbanken.dk Andelen af indbyggere med lange og mellemlange videregående uddannelser i Vesthimmerlands Kommune er steget fra gennemsnitligt 8,5 % i 1995 til 2 Her er der anvendt tal fra 2006 for at kunne vise eventuelle forskelle mellem kommunens fire tidligere kommuner. På dette område sker der ikke mærkbare udsving på kort sigt. 10

15 11,7 % i Væksten i uddannelsesniveau spejler en generel tendens i Nordjyllands Amt, og niveauet for Vesthimmerlands Kommune ligger stadig under gennemsnittet i Nordjyllands Amt. Figur 9: Andel af indbyggere mellem 30 og 59 år med mellemlange og lange videregående uddannelser, 1995 og ,0% 20,0% 15,0% 10,0% ,0% 0,0% Aars Løgstør Farsø Aalestrup Nordjyllands Amt Kilde: Statistikbanken.dk 3.4 Andre socioøkonomiske størrelser Gennemsnitlige personindkomster for årige er illustreret i Figur 10. Alle de tidligere fire kommuner lå i 2005 under landsgennemsnittet, men Aars Kommune lå dog over gennemsnittet for Nordjyllands Amt. Figur 10: Personindkomster, Aars Løgstør Farsø Aalestrup Aalborg Nordjyllands Amt Hele landet Kilde: Statistikbanken.dk Kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse er illustreret i nedenstående figur. Det ses at, som forventet, at prisen pr. kvm. er højest i Aalborg, men det fremgår også, at den laveste pris pr. kvadratmeter findes i Vesthimmer- 11

16 lands Kommune, hvor prisen er ca kr. pr. kvm. eller kun godt halvdelen af prisniveauet i Aalborg. Figur 11: Kvadratmeterpris på parcel- og rækkehus i Nordjyske kommuner (kr.) Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kilde: Nordjyske Stiftstidende 12/ (baseret på Danmarks Statistik, Realkreditrådet og De Kommunale Nøgletal) 12

17 4. Arbejdskraft og erhverv 4.1 Arbejdskraft, pendling og ledighed I Figur 12 illustreres udviklingen i antallet af arbejdspladser i de fire tidligere kommuner og i det tidligere Nordjyllands Amt. Det ses at der kun i Aars er flere arbejdspladser i 2006 end i 1997, og her er stigningen under 2%. Figur 12: Udvikling i antal arbejdspladser, index ,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 Aars Løgstør Farsø Aalestrup Nordjyllands Amt 0,92 0, Kilde: Statistikbanken.dk Vesthimmerlands Kommunes arbejdsstyrke var i 2006 på personer og antallet af arbejdspladser var Der var altså en dækningsgrad på ca. 93%. 71% af arbejdsstyrken arbejder i Vesthimmerlands Kommune. 15% arbejder i den øvrige del af Region Nordjylland, mens 8% arbejder i Region Midtjylland. Ledigheden Vesthimmerlands Kommune var i 2006 ca. 5% af arbejdsstyrken, men ved slutningen af 2007 var den nede på 2,7%. Figur 13: Vesthimmerlands Kommunes arbejdstyrke fordelt på arbejdstedskommune, % 1% 5% Vesthimmerlands 15% Øvrige Region Nordjylland Region Midtjylland Andet Ledige 71% Kilde: Statistikbanken.dk 13

18 77% af de beskæftigede i Vesthimmerlands Kommune har bopæl i kommunen. 17% af de beskæftigede i kommunen kommer fra den øvrige del af Region Nordjylland, mens 6% kommer fra Region Midtjylland. Figur 14: Beskæftigelsen i Vesthimmerlands Kommune fordelt på bopælskommune, % 1% 17% Vesthimmerlands Øvrige Region Nordjylland Region Midtjylland Andet 77% Kilde: Statistikbanken.dk Antallet af arbejdspladser i pct. af arbejdsstyrken i Vesthimmerlands Kommune er i nedenstående figur sammenlignet med tilsvarende tal for en række nabokommuner. Det fremgår, at Vesthimmerland med en 93% dækningsgrad har et lidt større underskud af arbejdspladser end Aalborg og Mariager Fjord kommuner, men at de nærmeste nabokommuner til Aalborg, nemlig Rebild og Jammerbugten kommuner har større underskud af arbejdspladser end Vesthimmerlands Kommune. Figur 15: Arbejdspladser som andel af arbejdsstyrken, % 100% 80% 60% 93% 100% 76% 96% 73% 93% 40% 20% 0% Vesthimmerland Aalborg Jammerbugt Mariagerfjord Rebild Region Nordjylland Kilde: Statistikbanken.dk Note: Arbejdsstyrken er her opgjort som antal beskæftigede efter bopæl med tillæg af antal ledige i

19 I nedenstående figur illustreres ledigheden over tid for de fire tidligere kommuner og for Nordjyllands Amt. Ledigheden i Vesthimmerland har i hele perioden været lavere end i Nordjyllands Amt. Den har været lavest i Aars og Farsø og højst i Løgstør. Som nævnt ovenfor er ledighedsprocenten for kommunen nede på 2,7% ved udgangen af Figur 16: Ledighedsprocenter over tid 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Aars Løgstør Farsø Aalestrup Nordjyllands Amt 2% 0% Kilde: Statistikbanken.dk 4.2 Pendlingsmønstre Pendlingsmønstret for såvel ud- som indpendlere til Vesthimmerlandskommune er illustreret i forhold til branchetilhørsforhold i nedenstående figur. Figur 17: Branchesammensætning af pendlergrupper i Vesthimmerlands Kommune, Dagbefolkning Udpendling Indpendling Natbefolkning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Kilde: Statistikbanken.dk Heri ses at dagbefolkningen (de, der arbejder i kommunen) nogenlunde er sammensat som natbefolkningen (befolkningen, der bor i kommunen). Dog er indpendlingen til industriarbejdspladser større end udpendlingen, hvilket betyder, at kommunen har et overskud af den type jobs. Omvendt er ud- 15

20 pendlingen inden for transport, post og tele større end indpendlingen. Her har kommunen altså et underskud af jobs i forhold til befolkningens erhvervsfordeling. I de nedenstående figurer ses pendlingsmønstret blandt de lokalt beskæftigede og i arbejdsstyrken i de fire tidligere kommuner i 1995 og i Andelen af lokalt beskæftige der bor i kommunen er i faldet fra ca. 70% til 60% i alle de tidligere kommuner på nær Løgstør, hvor denne andel kun er faldet fra ca. 76% til 74%. Der er samtidigt sket det, at andelen af lokalt beskæftigede, der kommer fra andre kommuner uden for Vesthimmerland, er steget 4-5% i alle fire kommuner. Dette viser at der er sket en forøgelse af mobiliteten på arbejdsmarkedet, der dog ikke rigtigt ser ud til at være slået igennem i Løgstør. Figur 18: Pendlingsmønstret blandt de lokalt ansatte i de fire tidligere kommuner, 1995 og % 20% 40% 60% 80% 100% Aars,1995 Aars, 2006 Løgstør, 1995 Løgstør, 2006 Farsø, 1995 Farsø, 2006 Aalestrup, 1995 Aalestrup, 2006 Andel af lokalt beskæftigede der bor i kommunen Andelen af lokalt beskæftigede der bor i de øvrige tre kommuner Andelen af lokalt beskæftigede, der kommer fra andre kommuner Kilde: Statistikbanken.dk I den næste figur ses pendlingsmønstret blandt arbejdsstyrken i de fire tidligere kommuner i 1995 og i Andelen af arbejdsstyrken, der er lokalt beskæftiget, er faldet med ca. 10% i Aars, Farsø og Aalestrup. I Løgstør er den kun faldet ca. 5%. Andelen af arbejdsstyrken der arbejder i andre kommuner er steget ca. 10% i Aars, Farsø og Aalestrup. I Løgstør er andelen nogenlunde den samme i 2006 som den var i Ledigheden er siden 1995 faldet med 4-6 procent-point i alle fire kommuner og er i 2006 ca. 5%. 16

21 Figur 19: Pendlingsmønstret i arbejdsstyrken i de fire tidligere kommuner, 1995 og % 20% 40% 60% 80% 100% Aars, 1995 Aars, 2006 Løgstør, 1995 Løgstør, 2006 Farsø, 1995 Farsø, 2006 Aalestrup, 1995 Aalestrup, 2006 Andelen af arbejdsstyrken, der er lokalt beskæftiget Andelen af arbejdsstyrken, der arbejder i de øvrige tre kommuner Andelen af arbejdsstyrken, der arbejder i andre kommuner Andel af ledige Kilde: Statistikbanken.dk 4.3 Små og store virksomheder Der var i 2005 relativt flere små arbejdspladser i de fire kommuner, der nu udgør Vesthimmerlands Kommune i forhold til gennemsnittet for det tidligere Nordjyllands Amt. I Vesthimmerland udgjorde virksomhederne med under 4 ansatte 70%, mens de udgjorde 65% i hele Nordjyllands Amt.. Figur 20: Arbejdspladser efter virksomhedsstørrelse, % 80% 60% 40% 20% 9% 10% 14% 16% 28% 27% 42% 38% 100+ ansatte ansatte ansatte ansatte 5-9 ansattte 2-4 ansatte 1 ansat 0% Aalestrup, Farsø, Løgstør, Aars Nordjyllands Amt Kilde: Statistikbanken.dk I næste figur vises antallet af nye virksomheder pr. år pr indbyggere i Det ses at antallet af iværksættere relativt er størst i Mariagerfjord, Jammerbugt og Aalborg. Opgjort som antal nye virksomheder pr indbyggere, ligger Vesthimmerlands Kommune næstlavest. Kun Brønderslev-Dronninglund har færre nye virksomheder pr indbyggere. 17

22 Figur 21: Gennemsnitligt antal nye virksomheder pr. år pr indbyggere baseret på data fra 2003 og Aalborg Brønderslev-Dronninglund Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 I Appendix 1 er vist de arbejdspladser i Vesthimmerlands Kommune, der ifølge Købmandsstandens Oplysningsbureau 2007 havde over 100 ansatte 3. Det fremgår, at 8 ud af 18 af de største arbejdspladser er beliggende i Aars, 5 i Løgstør, 3 i Farsø, én i Aalestrup og én i Ranum. Den branchemæssige fordeling er meget bred og fortæller ikke i sig selv noget om erhvervsstrukturen i området. 4.4 Beskæftigelsens branchemæssige fordeling Erhvervsstrukturen i Vesthimmerlands Kommune er i forhold til Region Nordjylland karakteriseret af en højere beskæftigelse inden for primær produktion, fremstillingsvirksomhed og byggeri. Dette modsvares af en lavere andel af beskæftigede inden for handel, transport og service samt social, sundhed, undervisning og offentlig administration i Vesthimmerlands Kommune end i Region Nordjylland. 3 Erfaringsmæssigt kan beskæftigelsesdata i KOB være lidt upræcise da opdateringen ikke altid kan følge den faktiske udvikling. 18

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE

FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE APRIL VEJDIREKTORATET FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2013 ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE-NÆSTVED Revision 01 Dato 05-06-2013 Udarbejdet af Henning Thomsen,

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere