OK a.m.b.a. INDHOLD LEDELSESBERETNING. OK a.m.b.a. 1. Årets resultat 2. Bilistmarkedet 3. Energimarkedet 4. Datterselskaber 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK a.m.b.a. INDHOLD LEDELSESBERETNING. OK a.m.b.a. 1. Årets resultat 2. Bilistmarkedet 3. Energimarkedet 4. Datterselskaber 5."

Transkript

1 INDHOLD LEDELSESBERETNING OK a.m.b.a. 1 Årets resultat 2 Bilistmarkedet 3 Energimarkedet 4 Datterselskaber 5 Særlige risici 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 OK s repræsentantskab 10 OK a.m.b.a. OK er et dansk, landsdækkende og forbrugerejet energiselskab. OK-kæden omfatter mere end 680 tankstationer, og OK er Danmarks mest solgte benzinmærke. De fleste OK-tankstationer findes ved brugsforeninger og Coop-butikker. OK forsyner desuden boliger, landbrug, industri og erhvervsliv med olie, biobrændsel, varmepumper, solløsninger, naturgas og el. Hovedtal for 5 år for moderselskabet Salgskvantum m 3 /t Nettoomsætning mio. kr Resultat af primær drift mio. kr (156) Resultat af finansielle poster mio. kr. (7) (14) (67) (42) (35) Resultat før skat og ekstraordinære poster mio. kr (180) Skat af ordinært resultat mio. kr. (1) (13) 56 (49) (81) Årets resultat mio. kr (124) Aktiver i alt mio. kr Egenkapital mio. kr Egenkapitalandel (soliditet) 22,0 22,0 17,5 22,5 31,8 Gennemsnitligt antal ansatte Antal ansatte ultimo året

2 ÅRETS RESULTAT OK s resultat blev i 2010 et overskud før skat på 472,9 mio. kr. Dette resultat sætter rekord som det største i OK s historie og må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Resultatfremgangen skyldes dels et kraftigt omkostningsfokus, dels at en række interne indsatser og investeringer gennem de seneste år har givet resultat. Dertil kommer, at vigtige parametre som oliepris og rente udviklede sig gunstigt for OK i årets løb. Med i billedet hører endelig også, at OK s to største datterselskaber, cleantech-virksomheden Kamstrup A/S, og olieudvindingsselskabet Danoil A/S i 2010 har leveret flotte resultater. Årets resultat er påvirket af hensættelser på ca. 65 mio. kr. Herunder er der hensættelser til OK s andel af udgifterne i forbindelse med opgørelsen af oliebranchens fælles miljøpuljer samt rensning af tanke forud for tilsætning af bio-komponent til transport-diesel i Egenkapitalen er styrket og udgør ved årets udgang 958 mio. kr. Interne indsatser En del af baggrunden for det fine 2010-resultat skal findes i en styrkelse af driftsindtjeningen på olieprodukter, og ikke mindst et fortsat stærkt fokus på omkostningseffektivitet. Desuden er de foregående års omfattende investeringsprogrammer i moderselskabet blevet afsluttet i løbet af året. Den usædvanlig kolde vinter gav øget salg af fyringsolie, men de sneog isdækkede veje var lidt af en udfordring for de tunge tankbiler. OK s chauffører gjorde imidlertid en ekstra indsats og tacklede situationen til langt de fleste kunders tilfredshed Olieprisen lå på 77,68 $ pr. tønde ved årets begyndelse og nåede inden årets udgang op på 92,55 $ pr. tønde - altså en stigning på 19,1 %. Stigningen i olieprisen har betydet en gevinst på 89,7 mio. kr. på OK s lagre af olie og benzin. Renteniveauet lå i 2010 fortsat på et relativt lavt niveau i Danmark, hvilket gav sig udslag i markant reducerede renteudgifter for OK. Forventninger til 2011 For 2011 forventes et overskud på et noget lavere niveau end Resultatforventningerne er baseret på, at der ikke sker væsentlige ændringer i konkurrencesituationen på det danske marked og på en relativt stabil udvikling i valutakurser, olie- og benzinpriser. Medvind udefra Finanskrisen kastede stadig skygger over den globale økonomi i Der oplevedes kun svag vækst i den vestlige verden men til gengæld en stærk vækst i udviklingsøkonomier som Kina og Indien. Dette var tilstrækkeligt til at øge efterspørgslen på olie med markante prisstigninger som konsekvens. Samtidig medførte de vestlige landes pengepolitiske bestræbelser på at få gang i væksten, at renten blev fastholdt på et historisk lavt niveau. Begge disse forhold havde en positiv indvirkning på OK s regnskab. Tillige var der ikke mindre end i alt fem måneder med udbredt kulde i 2010, hvilket øgede efterspørgslen på fyringsolie. 2

3 BILISTMARKEDET Flere dieselbiler Udviklingen i retning af, at den danske bilpark i stigende grad bliver dieseldrevet, fortsætter. Antallet af nyindregistrerede dieselbiler er fortsat voksende. 48 % af de personbiler, der blev solgt i Danmark i 2010, var dieselbiler mod ca. 45 % i Dette betyder, at en ikke ubetydelig del af omsætningen på tankstationerne er flyttet fra benzin til diesel. række bæredygtighedskriterier for bioethanol. Tilsætningen af bioethanol forløb planmæssigt, og der har hidtil ikke kunnet konstateres problemer med blandingsbrændstoffet. Der er også truffet beslutning om, at diesel i Danmark skal tilsættes 7 % bio-komponent. Denne tilsætning af biodiesel forventes at finde sted i foråret Hård priskrig på benzinstationerne I lighed med tidligere år var markedet i 2010 præget af aggressiv priskrig på benzinstationerne. Samtidig var det danske benzinforbrug generelt vigende. OK fastholdt imidlertid sin markedsandel stort set uændret på 25 % i OK tankstationerne tilpasset et marked i forandring Arbejdet med renovering og teknisk opgradering af benzinstationerne i OK-kæden på grund af indførelse af chip-dankortet blev endelig afsluttet i Endvidere har de fleste stationer fået forøget dieselkapaciteten som en tilpasning til det voksende antal dieselkøretøjer på markedet. Ved udgangen af 2010 fremstår OK-kæden fuldt moderniseret og tilpasset markedets krav i de kommende år. Miljøpuljen afsluttes og gøres op Formålet med Oliebranchens Miljøpulje er at undersøge og oprense forureninger på nedlagte benzinstationer. Oliebranchens Miljøpulje er resultatet af en aftale mellem samtlige olieselskaber, der sælger autobrændstoffer i Danmark og en række offentlige myndigheder. Aftalen blev underskrevet den 21. december 1992 af Oliebranchens Fællesrepræsentation, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner), Frederiksberg Kommune og Miljøstyrelsen. Ved udgangen af 2010 havde Oliebranchens Miljøpulje endeligt overblik over det udestående arbejde. Hovedparten af forureningerne stammer fra nedlagte benzinstationer med brændstofsalg i perioden Alle tilmeldte grunde er nu kortlagt, og der er foretaget en opgørelse over fordelingen af udgifterne mellem de enkelte olieselskaber. OK s andel af disse udgifter beløber sig til ca. 44 mio. kr., som afholdes i 2010-regnskabet. Introduktion af biobrændstoffer Primært for at reducere CO 2-udledningen fra transportsektoren blev der indført en lovændring, så al benzin i Danmark blev tilsat 5 % bioethanol fra juli For at undgå, at fx naturfølsomme vådområder inddrages i produktionen af energiafgrøder, er der i EU fastlagt en Fra 1. juli 2010 blev benzinen i Danmark tilsat 5 % bioethanol. Overgangen til den nye blandede benzin var helt problemfri for kunderne på OK tankstationerne. Med iblandingen af 5 % bioethanol i benzinen reduceres CO 2 -udslippet i Danmark med godt ton om året 3

4 ENERGIMARKEDET Energimarkedet dækker salg af fyringsolie til private, salg af olie til landbrug og erhvervsvirksomheder, salg af transportdiesel og smøreolie samt salg af el, naturgas og energiteknik til virksomheder og private. Transportsektoren mærker krisen Finanskrisen har sat sig dybe spor i transportbranchen, idet transporten af varer har været faldende på grund af den generelle afmatning i økonomien. OK s omsætning i kæden af Truck Diesel-stationer er stort set stabiliseret på niveauet fra OK Truck Diesel-kæden er i løbet af året blevet udvidet med syv nye stationer, herunder i trafikknudepunkterne ved Taulov og Hjøllund. OK leverer varme under vanskelige forhold Også markedet for fyringsolie har været faldende gennem mange år, men salget lå trods alt på et pænt niveau sidste år, fordi vinteren 2010 var kold. I henhold til DMI s oplysninger var der sidste år noteret frostvejr i intet mindre end fem ud af årets 12 måneder. Samtidig gjorde is- og snedækkede veje i lange perioder forholdene vanskelige for OK s chauffører, når de skulle levere fyringsolie. Vejr- og vejforholdene krævede både køretekniske færdigheder og en hel del konduite. OK s driftsafdeling viste sig at besidde begge dele og løste opgaven til langt de fleste kunders tilfredshed. OK på industri- og erhvervsmarkedet OK oplever fortsat en positiv udvikling på dette markedssegment. En styrkelse af OK s organisation på smøreolie og hurtig levering fra lager i Danmark har i høj grad medvirket til, at OK har konsolideret sig som en velrenommeret leverandør til større erhverv og industri. Der arbejdes dog fortsat på at gøre OK s koncepter endnu mere attraktive for dette segment - både med hensyn til el, smøreolie og naturgas. Ny teknologi til boligopvarmning Fokus på overholdelse af Danmarks klimamålsætninger har udløst et skrotningsbidrag, som fra marts 2010 gav boligejerne mulighed for få tilskud til at udskifte oliefyringsanlæg. Tilskuddet kunne fx opnås, når eksisterende anlæg erstattedes af nye oliefyr måske i kombination med solvarmeanlæg eller blev udskiftet med en varmepumpe. Foruden varmepumper tilbød OK derfor fra starten af året en række nye kombinationsløsninger af sol og oliefyr til konkurrencedygtige priser. Der er i årets løb opnået en fornuftig afsætning af disse sol/olie-pakker. OK s Truck Diesel-kæde er landsdækkende med 53 anlæg. Heraf kom de syv til i For eksempel kan lastbilerne nu tanke diesel og AdBlue på nye Truck Diesel-anlæg i Taulov og i Transportcenter Midtjylland i Hjøllund og el i boligmassen. Disse besparelser finansieres ved hjælp af et energisparebidrag. Boligejere, der gennemfører energibesparelser gennem OK, har til gengæld mulighed for at få et energisparefradrag. Energisparefradraget kan udløses af fx oliefyrsservcie, udskiftning af fyr og/eller kedel, etablering af opvarmning baseret på vedvarende energi m.v. OK har efterhånden opbygget et bredt sortiment inden for varmepumper og solvarmeanlæg og forventer, at energispareordningerne for alvor vil åbne markedet for disse opvarmningsformer. For at kunne yde boligejerne den bedste rådgivning, blev der i 2010 ansat en række kvalificerede energirådgivere i OK. I 2010 igangsatte OK de første af en række initiativer til udvidelse af OK s aktiviteter på naturgas i de kommende år. Oliebranchen skaffer energibesparelser Oliebranchen har indgået en aftale med Klima- og Energiministeriet om årligt at skaffe besparelser i de danske boliger svarende til 0,2 % af det årlige forbrug af energi 4

5 DATTERSELSKABER Kamstrup A/S koncernen (100 %) Koncernen Kamstrup udvikler, producerer og sælger elektroniske energi- og brugsvandsmålere med tilhørende aflæsningssystemer til forsyningsselskaber i hele verden. Hovedkontoret ligger i Stilling syd for Århus og huser udvikling, administration, salg og automatiseret produktion. På verdensbasis har Kamstrup A/S afdelinger i Sverige, Norge, England, Holland, Polen, Frankrig, Rusland, Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Tjekkiet, Rumænien, Serbien, Dubai, Singapore og Kina. I øvrige lande sælges og markedsføres via et netværk af distributører. Kamstrup opkøbte i 2010 den svenske konkurrent SVM blev et rekordår for Kamstrup: Salget steg med 9 % til ca. 918 mio. kr. Ordreindgangen blev den største i selskabets historie, ligesom også overskuddet på 115,7 mio. kr. før skat blev det største nogensinde. Væksten og rekordresultatet er afkastet af de seneste års indsats på produktudvikling, hvor en række succesfulde produktlanceringer er gennemført i 2009 og Disse har forstærket Kamstrups konkurrenceevne, dels gennem produkternes øgede funktionalitet, dels gennem reduktioner i fremstillingsomkostningerne. Årets resultat på 95,7 mio. må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Danoil Exploration A/S (100 %) Selskabet deltager i olie- og gasefterforskning i den danske del af Nordsøen, og har blandt andet licensandele i oliefeltet Syd Arne og efterforskningslicenserne Gita/ Maja. På baggrund af en efterforskningsboring i sidstnævnte har man arbejdet med genberegning af seismiske data. Dette arbejde afsluttes i 2011, hvorefter der tages beslutning om en evt. videre efterforskning i området. Der blev endvidere taget beslutning om en udbygningsplan med infrastruktur og produktionsbrønde, der skal gøre det muligt at indvinde olie- og gasreserver fra Syd Arne feltets nordlige flanke. Olieproduktionen fra Syd Arne har været meget tilfredsstillende i Oliepriserne har været gunstige året igennem, og Danoils afsætning har ligget pænt på budget. Selskabets resultat på 22,4 mio. efter skat må betegnes som meget tilfredsstillende. EnergiData ApS (90 %) EnergiData arbejder med overvågning af energiforbruget og iværksættelse af energibesparelser i enkeltstående bygninger og bygningskomplekser som fx indkøbscentre, kommunale ejendomme og erhvervsejendomme, undervisningsinstitutioner og boligforeninger. Selskabet har fortsat stor fremgang på web-baseret energistyring med MinEnergi. I 2010 har fremgangen været specielt stor på etablering af timebaseret fjernaflæsning. Årets resultat på 4,8 mio. kr. er tilfredsstillende. OK Plus A/S (100 %) Selskabet fungerer som kædekontor for de 104 OK Plusbutikker. Convenience-markedet har også i 2010 haft en faldende tendens, og der er skarp konkurrence mellem de forskellige koncepter. Coop-Danmark fungerer som indkøbsorganisation og distributør til kæden. I betragtning af de givne markedsforhold samt afskrivninger og hensættelser i regnskabet, anses selskabets resultat på 3,8 mio. kr. for at være som forventet. Samtank A/S (50 %) Samtank varetager oplagring af benzin og olie for aktionærerne, som er Uno-X Energi A/S og OK. Årets resultat på 4 mio. kr. er tilfredsstillende. Samfinans A/S (100 %) Samfinans yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Årets resultat blev 2,6 mio. kr. og var som forventet. DK-Benzin A/S (100 %) Selskabets hovedaktiviteter omkring køb og salg af olieprodukter er afviklet. Set i lyset heraf er årets resultat på 1,8 mio. kr. tilfredsstillende. De godt 100 butikker i OK Plus-kæden fremstår nu lyst og venligt med et bredt sortiment af slik, snacks og forfriskninger. Men kampen om de vejfarendes gunst er hård og finanskrisen og den stigende arbejdsløshed begrænser forbrugernes købelyst 5

6 SÆRLIGE RISICI Markedsrisiko Koncernen er eksponeret over for prisdannelsen på energiprodukter. Udsving i olieprisen Som følge af de store varebeholdninger af olieprodukter og olieproduktionen i Danoil er koncernen eksponeret over for udsving i olieprisen. Det er selskabets politik ikke at afdække værdien af varelageret og afsætning af olieproduktion, hvilket kan medføre betydelige udsving i resultaterne mellem de enkelte regnskabsår. Lagerrisikoen søges reduceret mest muligt ved at operere med mindst mulige lagre. Salg af elektricitet til både erhvervsliv og private er fortsat et væsentligt forretningsområde for OK Kreditrisiko Der ydes betydelige kreditter til koncernens kunder, hovedsageligt i form af varekreditter. Det er selskabets politik løbende at kreditvurdere kunderne. Renterisiko Koncernen er hovedsageligt finansieret ved korte banklån og er derved eksponeret over for udsving i den korte rente. Det er koncernens politik løbende at vurdere en delvis afdækning af renterisikoen. Valutarisiko Olieprodukter købes hjem i USD, hvorfor koncernen er eksponeret over for udsving i valutakursen. Risikoen modsvares dog delvist af varebeholdning af olieprodukter. Nettopositioner afdækkes ikke. Kamstrup er disponeret over for valutakursudsving på eksportmarkederne, primært på SEK, NOK og GBP. Behovet for sikring af valutapositioner vurderes løbende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter ledelsens opfattelse indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som i væsentlig grad har indflydelse på selskabets økonomiske stilling. Miljø Kamstrup A/S er miljøcertificeret i henhold til ISO Det er koncernens mål at levere produkter, som belaster miljøet mindst muligt. Videnressourcer I forhold til koncernens forretningsgrundlag er det af afgørende betydning, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau såvel som medarbejdere med faglig og teknologisk indsigt i koncernen forskellige forretningsområder. Koncernen fører en attraktiv personalepolitik og har ikke problemer med at tiltrække veluddannede og kompetente medarbejdere. 6

7 RESULTATOPGØRELSE Koncern Moderselskab tkr Varesalg inklusive punktafgifter og moms Punktafgifter og moms Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Logistikomkostninger Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Resultat efter skat i datterselskaber Resultat efter skat i associerede selskaber Indtægter af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Minoritetsaktionærernes andel af dattervirksomheders resultat OK-koncernens andel af årets resultat Forslag til resultatdisponering tkr. Forrentning af andelskapitalen 40% (2009 5%) Udstedelse af fondsandelsbeviser 50 kr./m3 ( kr./m3) Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31.DECEMBER 7

8 BALANCE Koncern Moderselskab tkr AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Goodwill Investeringstilskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Investeringer, olieudvinding Igangværende investeringer / forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i associerede selskaber Andre værdipapirer (pantebreve) Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Udskudt skatteaktiv Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Anlæg til videresalg Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavende hos datterselskaber Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31.DECEMBER 8

9 BALANCE Koncern Moderselskab tkr PASSIVER Egenkapital Andelskapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reservefond Foreslået forrentning af andelskapital Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Medarbejderobligationsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til datterselskaber Gæld til associerede selskaber Offentlige afgifter Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31.DECEMBER 9

10 OK s REPRÆSENTANTSKAB Nordjylland Torben Frandsen, Hadsund Karsten Jakobsen, Sindal Henrik Johansen, Svenstrup Bente Meibom, Tornby Jens Nøhr, Birkelse Jens M. Andreasen, Serritslev Jørgen S. Andreasen, Hjallerup Christian Brath, Vodskov Niels Jørgen Frederiksen, Sulsted Knud Jensen, Gærum Jørgen Balle Hansen, Aalborg Formand: Niels Jørgen Frederiksen Næstformand: Torben Frandsen Nordvestjylland Leo Berwald, Videbæk Kjeld Krog, Breum Ole Olesen, Spjald Palle Strande, Vinderup Andre Knudsen, Vemb Peter Laustsen, Vesløs Svend Allerslev, Struer Laurids Husted, Spjald Henning Jensen, Thisted Finn Chr. Larsen, Sunds Ole Olesen, Ejsing Formand: Svend Allerslev Næstformand: Palle Strande Østjylland Torben Andreassen, Ry Peder Bak, Auning Niels Bjerg-Nielsen, Hørning Jørn Bøndergaard, Vandel Jens Friis, Ebeltoft Finn Jensen, Lund Niels Celund Jensen, Solbjerg Brian Vestergaard Kamper, Galten Palle Olesen, Hatting Ryan Andersen, Hadsten Hans Jørgen Balleby, Hadsten Jens Kirk Graversen, Silkeborg Anders Kjær Jensen, Viby J Kenneth Jensen, Hjøllund Peter Kristensen, Hadsten Susanne Vangsgaard, Risskov Formand: Niels Bjerg-Nielsen Næstformand: Ryan Andersen Syd- og Vestjylland John Hansen, Skærbæk Knud Dalgaard Hansen, Nørre Nebel Karl Jørgensen, Erritsø Kjeld Mohr, Kolding Peter L. Nordestgaard, Brørup Flemming Rasmussen, Ribe Per Sørensen, Tønder Jesper Thomsen, Gråsten Peter Tolberg, Vorbasse Jens Wind, Sønderborg Christian Dahl, Ødis Jan Lillegaard, Ølgod John Lundorff, Holsted Torben B. Pedersen, Esbjerg Jens Aage Uldall, Vejen Formand: Flemming Rasmussen Næstformand: Jens Aage Uldall Fyn Henrik Dalgaard, Ringe Ole Hansen, Ørbæk Henrik Larsen, Haarby Flemming Olsen, Tommerup Jens Groth Pedersen, Ærøskøbing Karl Pedersen, Strib Jan Sandgaard, Kerteminde Birgit Bjerring, Broby Terese Hansen, Vissenbjerg John Thor True, Odense Formand: Flemming Olsen Næstformand: Terese Hansen Midt- og Vestsjælland Henrik Andersen, Højby Erling Bechmann, Vig Leo Cordua, Asnæs Hans Larsen, Fensmark Leif Nielsen, Ringsted Per Nørholm, Ølsemagle Karsten Sivgaard, Gadstrup Karsten Thomsen, Kalundborg Lars Sørensen, Flakkebjerg Tove Christensen, Sorø Ole Kildegaard Hansen, Sorø Erik Larsen, Dalmose John Valeur, Hellested Formand: Henrik Andersen Næstformand: Erik Larsen Nordsjælland Søren Brøgger, Jægerspris Lars Corfitzen, Gilleleje Peter Hamberg, Hillerød Peter Nielsen, Slangerup Kristian Bak, København S Svend Muusmann, Hørsholm Christian Vestergaard, Skævinge Finn Sørensen, Slangerup Henrik Tofteng, Brøndby Jørgen Christiansen, Jægerspris Formand: Jørgen Christiansen Næstformand: Lars Corfitzen Storstrømmen Per Frederiksen, Sakskøbing Torben Jensen, Guldborg Morten Friis Rasmussen, Rødby Finn Skaaning, Stege Esben Paaske-Sørensen, Dannemare Niels Lassesen, Hoby Orla Pedersen, Guldborg Børge Mortensen, Nykøbing F. Lena Poulsen, Vordingborg Formand: Per Frederiksen Næstformand: Orla Pedersen Landskredsen Preben Jensen, Coop Danmark A/S Jan Madsen, Coop Danmark A/S Medarbejdervalgte Erik Danielsen Mogens H. Christensen Jens Jørgen Nielsen 10

OK a.m.b.a. Årets resultat Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter Datterselskaber 6 Særlige risici

OK a.m.b.a. Årets resultat Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter Datterselskaber 6 Særlige risici INDHOLD OK a.m.b.a. 2 Årets resultat 3 Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter 5 Datterselskaber 6 Særlige risici 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 OK s repræsentantskab 12 Dette er et uddrag af

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014 Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17 Årsrapport 2014 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Direktion Kongskilde Industries A/S CVR-nr. DK 70 28 29 17 Lars Aage Sørensen (fmd.) Lars Romme Jakobsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar INDHOLD GENERELT - INTRODUKTION AF OK OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar En del af forretningen: OK støtter sporten 3 Fighter Pokalen - en hyldest til små og mellemstore virksomheder

Læs mere