E v a l u e r i n g s r a p p o r t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E v a l u e r i n g s r a p p o r t"

Transkript

1 E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i

2 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Forsideillustration: Vinderforslaget Øvrige illustrationer: Forslagsstillerne Udgivelsesdato: 4. juli 2011

3 INDLEDNING Carlsberg Ejendomme udskrev 30. maj 2011 en proceskonkurrence, og de deltagende arkitektteams afleverede deres endelige forslag d. 23. og 24. juni. De fire arkitektteams bestående af hver fem arkitektfirmaer blev udvalgt efter en prækvalifikation. Konkurrencen blev afholdt som en proceskonkurrence med tre individuelle workshops for hvert team over tre uger. Til disse workshops har deltagerne og bedømmelsesudvalg været i dialog om bl.a. organisation, proces og arkitektoniske og byplanmæssige forhold. Deltagerne kunne stille spørgsmål i hele processen. De enkelte teams har frit kunne vælge indhold og præsentationsform i workshop 1 og 2, og bedømmelsesudvalget blev præsenteret for adskillige modeller, PowerPoints, opnålede A3 ark samt dagbøger fra forløbet. Hvert team har modtaget et beløb på kr. ekskl. moms for deres forslag. Workshop 1 TEMA: DE FØRSTE IDEER Workshop 2 TEAM: KONCEPT FOR OPGAVELØSNINGEN Workshop 3 TEMA: ENDELIG AFLEVERING KONKURRENCEOPGAVEN - VISION Carlsbergs vision for den nye bydel er at skabe en aktiv og varieret by i et naturligt samspil med den øvrige bebyggelse, hvor bydelens historie fastholdes, samtidig med at nye principper for livet i den moderne by tænkes ind. Dette skal ske blandt andet ved en bevidst fortætning og en klar prioritering af de karakterfulde byrum og pladser for derigennem at videreudvikle den klassiske by i en levende og moderne nyfortolkning. I forhold til udviklingen af Stationsområdet er det hensigten, at det vindende arkitektteam og den vindende landskabsarkitekt (anden konkurrence), gennem et indledende og opfølgende tæt samarbejde, opnår en sammenhæng i det arkitektonisk udtryk for bygning og byrumsflade - og dermed skaber den arkitektoniske helhed, der udtrykker visionen. Det er af stor betydning, at facaderne i Carlsberg Byen nedbrydes i mindre enheder, der forholder sig til en velkendt klassisk byskala. Enhederne, kaldet byhuse, tegnes af forskellige arkitektrådgivere i teamet i et tværfagligt samarbejde. Derved sikres en arkitektonisk diversitet i facadeudtryk samtidig med, at en overordnet helhed og funktionssammenhæng kan forfølges. Udviklingen af de enkelte byhuse skal først og fremmest forholde sig til de tilstødende by- og gårdrum og dernæst til nabobygninger såvel de eksisterende som dem, der er under projektering. Området skal rumme byhuse af varierende størrelse, funktionsblanding og henvendelse til såvel indre som ydre byrumsforløb og bygningshøjder. 3

4 Arbejdet omfatter alene arkitektrådgivning i forbindelse med projektering af Stationsområdet i Carlsberg Byen (Byggeafsnit 8). Illustration af konkurrenceområdet Bygningskomplekset i Stationsområdet skal omfatte i alt minimum m 2 med bl.a. et 100 m højt tårnhus og sammenbygning med den eksisterende fredede bygning De hængende haver på m 2. Undervisning, boliger og detailhandel Det nye bygningskompleks skal indeholde arealer til undervisningsbyggeri (ca m 2 ), et tårnhus med boliger (ca m 2 ), boliger i øvrigt (ca m 2 ), arealer i stueetagen til dagligvarebutik, detailhandel, caféer og lign. funktioner (ca m 2 ) og arealer til erhverv (ca m 2 ). Derudover skal der etableres parkeringskælder i to etager, som skal placeres i terræn (ca m 2 ). Eksisterende bygninger ekskl. "De hængende haver" i Byggeafsnit 8 nedrives.

5 Parallelle delopgaver Carlsberg A/S Ejendomme udvikler ligeledes i Stationsområdet parallelt med ovennævnte udbudte opgave flere delopgaver. Disse delopgaver ligger uden for indeværende udbudte rådgiveropgave, men der vil være grænseflader og koordineringsopgaver, som det vindende arkitektteam skal forholde sig til: To byrum Stationspladsen og Campuspladsen samt to mindre pladser. En ny S-togsstation - Carlsberg Station En ny cykelsti langs banen - Carlsberg-ruten Infrastruktur - gader, stræder, passager og ny bro over banen fra Vigerslev Alle Forsyninger og omlægninger Rådgivningsopgaven for den nye S-togsstation Carlsberg Station udbydes separat. Ingeniørrådgivning og rådgivning til byrums- og landskabsydelser udbydes separat, parallelt med udvælgelse af arkitektteamet. Carlsberg A/S Ejendomme er bygherre på hele udviklingen af Stationsområdet. BEDØMMELSESKRITERIER Overordnet arkitektonisk idé Organisation og proces Bygbarhed og økonomisk realiserbarhed Honoraroverslag 5

6 DELTAGERE TEAM A Henning Larsen Architects A/S Dorte Mandrup Arkitekter ApS POLYFORM arkitekter ApS SIGNAL Arkitekter ApS Wohlert Arkitekter (som konsulent) TEAM B Vinder Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S Christensen & Co Arkitekter A/S COBE EFFEKT Nord Architects ApS TEAM C Rørbæk & Møller arkitekter ApS James Carpenter Design Associates Inc. Creo Arkitekter A/S JDS Architects ApS Virumgaard Arkitekter as Anders Abraham TEAM D PLH Arkitekter A/S CUBO arkitekter A/S BBP Arkitekter A/S DEVE Holgaard Arkitekter

7 BEDØMMELSESUDVALG Lars Holten, direktør, Carlsberg Ejendomme, formand for dommerkomiteen Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune Christian Cold, arkitekt MAA, Entasis Frank Maali, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen Nils Holscher, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen Rådgivere for bedømmelsesudvalget: Nina Skovgaard, projektchef, Carlsberg Ejendomme Claus Biilmann, projektchef, Carlsberg Ejendomme Jonas Kjær-Westermann, programleder/chefkonsulent, Professionshøjskolen UCC Mette Rose Eriksen, specialkonsulent, Professionshøjskolen UCC Allan Arpe, bygherrerådgiver, Arpe & Kjeldsholm A/S Tim Kjeldsholm, bygherrerådgiver, Arpe & Kjeldsholm A/S Bertha Lysgaard, områdechef, Københavns Kommune, Center for Bydesign Berit H. Jørgensen, byplanarkitekt, Københavns Kommune, Center for Bydesign Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, konkurrencerådgiver Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Strandgade 27 A DK-1401 København K 7

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER De fire arkitektteams har igennem et særdeles intenst forløb vist fagets evne til at forstå svært komplicerede fysiske, økonomiske og sociale programmer og omsætte disse til håndgribelige arkitektoniske og organisatoriske udsagn. Arbejdsglæden og produktionsevnen har været imponerende. Resultaterne ligeså! Bedømmelsesudvalget og dets rådgivere har således været privilegeret med fire forslag, der formår at belyse fire meget forskellige tilgange til opgaven. De fire forslag har hver for sig både svage og stærke sider, hvilket har gjort bedømmelsen og diskussionerne herom lange, komplekse og sjældent intense og spændende. Ingen af de fire forslag går lydefrit gennem den stillede opgave. Konkurrencen og bedømmelsen heraf har ikke været en klassisk bygningskonkurrence. Derfor bliver bedømmelsen og bedømmelsesudvalgets bemærkninger også langt fra et klassisk og konkluderende skrift. Det vindende team vil således blive bedt om at tage en lang række forhold til sig i det videre arbejde med denne første og utroligt vigtige hjørnesten af Carlsberg By. For bedømmelsesudvalget har det været vigtigt at stedets særlige karakter, historie og de intentioner, der er skrevet ind i masterplan og rammelokalplan fastholdes og forstærkes. Carlsberg by skal være en unik bydel med sin egen identitet, der ikke slægter Ørestad, Nordhavnen, Dubai eller for den sags skyd indre by på. De fire teams har på ganske kort tid formået at afkode masterplanens og stedets karakter, og har tydeligt været inspireret af denne balanceakt mellem at referere til en industriel og bygningsmæssig arv og så at skabe rammen om en levende grænseoverskridende uddannelsesinstitution UCC. Hertil skulle så lægges andre mindre programmer som detailhandel, erhverv og boliger. I drøftelsen og vurderingen af forslagene har blandt andet tre forhold været afgørende for bedømmelsesudvalgets stillingtagen: 1. Den Carlsbergske identitet, udtrykt i masterplanens bøger og deraf afledte masterplan. Herunder særligt forholdet omkring kantzoner og byhuse. 2. UCC s identitet skal komme til udtryk interiøret såvel som eksteriøret. 3. Teamsenes organisering Af de tre parametre har mødet mellem den Carlsbergske identitet og UCC s identitet været en stor udforing for samtlige teams. Dette er naturligt, da Carlsbergs masterplan ganske enkelt ikke er forfattet og planlagt til at modtage UCC s m 2 store program. Lykkeligvis viser de fire teams på hver sine måde, at Carlsberg og UCC kan smelte sammen til en livlig urban helhed. Det vidner om masterplanenes robusthed. Første skridt mod realiseringen af Carlsberg by er med andre ord blevet trykprøvet gennem denne proces og planen virker. Hvad angår den Carlsbergske identitet indikerede konkurrenceprogrammet tydeligt, at Ny Taps skæbne var beseglet og at en nedrivning ikke kunne undgås. Tre af de fire teams var ikke umiddelbart parate til at acceptere denne konklusion, og kastede sig ud i studier af forholdet mellem Ny Tap, vejprofiler, adkomstforhold, p-arealer. Pointen, der blev fremhævet af de tre teams, var, at nedrivning af Ny Tap ville slette spor, der refererede til stedets industrielle karakter. Carlsberg Ejendomme indvilligede i konkurrenceforløbet i at åbne for muligheden af, at Ny Tap blev bevaret, hvilket særlig Team C fulgte til dørs med en frapperende vision for en bevaring af Ny Tap, der kunne tilføjes større elementer. Med denne vision in

9 mente konkluderede bedømmelsesudvalget, at det vindende team, uanset om dette team havde bevaret Ny Tap eller ej, skal tage studiet om bevaring af Ny Tap op med største seriøsitet i det projekterings- og rådgivningsforløb, som forestår. Et andet vigtigt element for den samlede Carlsbergske identitet er sammenspillet mellem det offentlige rum og de bygninger, der indrammer rummet. Det ville have været optimalt, hvis der til denne konkurrence forelå skitseprojekter fra landskabsarkitekterne til både Stationspladsen og til Campuspladsen. Dette har ikke kunnet lade sig gøre, og de fire teams fik som en ekstra udfordring at vise rummelighed overfor den synergi, der skal og vil opstå mellem landskab/byrum og bygning. Særligt Team B greb denne udfordring og transformerede emnet til et bærende motiv for hele projektet. Netop kantzonen udgør i Carlsbergs udbygning den byggede syntese af bylivet. Det er her, man skal slå sig ned, møde andre, vise åbenhed, dynamik og transformation. Kantzonen er med andre ord et af Carlsbergs helt centrale DNA er, og Team B indikerer i deres besvarelse, at dette arkitektoniske møde mellem landskab og bygning kan løftes til nye højder. De fire teams gav hver sit svar, der spænder fra præcise svar på facaders udtryk, materialitet og organisering til flyvske oder til en by, der står overfor at få bygget sin første nye etape. De fire forskellige metoder bar alle på vigtige pointer, som skal føres videre over i det arbejde, som det ene team skal gennemføre. Overordnet kan man give de fire teams prædikater som: Team A: Evidensbaseret arkitektur. Her bliver en lang række arkitektoniske valg støttet eller ligefrem båret frem af detaljerede tekniske metoder og udredninger for bl.a. dagslys og vindforhold. Team B: Med kantzonen som udgangspunkt bliver bylivet tænkt udefra og ind i bygningerne, og omvendt bliver bygningernes liv tænkt indefra og ud i byrummet. Team C: Kontekstforståelse som grundlag for opdeling i det samlede program i seks byhuse. Team D: Med forståelsen for Carlsberg planens behov for at centrum og liv findes i byrummene skabes en række afbalancerede byhuse med stor sammenhængskraft. Alle svar er yderst værdifulde. Ingen svar dækker den samlede opgave fyldestgørende. Endvidere er bygbarhed og økonomisk realiserbarhed blevet vurderet, men dette har været meget vanskeligt, da alle fire forslag er midt i en proces og dermed ikke færdigbearbejdede. De afgivne honoraroverslag, som deltagerne har afleveret, har ikke haft betydning for valg af vinderteam. De fire deltagende arkitektteams har i konkurrencen leveret høj arkitektonisk kvalitet og Carlsberg Ejendomme takker for det store engagement. Vinder Bedømmelsesudvalget har endeligt peget på Team B som vinder af proceskonkurrencen. I kraft af deres stærke og visionære integrering af kantzonens store folkelige og livlige potentiale viser Team B, hvordan trykket arkitektonisk, organisatorisk og økonomisk kan lægges i øjenhøjde. Dette skønner bedømmelsesudvalget kan blive en præcedensskabende retning for den kommende Carlsbergudbygning. En retning der er i overensstemmelse med den folkelighed, som Carlsbergbrandet er og som Carlsberg By skal blive. 9

10 TEAM B Vinder Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S Christensen & Co Arkitekter A/S COBE EFFEKT Nord Architects ApS Luftperspektiv af stationsområdet Team B Team B har helt konsekvent organiseret sig som en fællestegnestue. Der er meget bevidst gjort en stor indsats for det fælles, og under hele forløbet har Team B nærmest fremstået i en koordineret koreografi, når der har været gennemgange under workshops. Det fælles grundlag med en tydelig teamledelse har vist sin styrke.

11 Tilgangen til opgaven har været at benytte Nollikortet (Giambattista Nollis kort over Rom, der indgik som et styreværktøj for Entasis 1. præmie projekt for planlægning af Carlsberg 2008). Team B har rejst kortet op og benytter det tredimensionelt ved at få snittet med. Ideen er fremkommet som følge af et overordnet mål om at forankre besvarelsen og udvikling af denne opgave i den materialitet, skala og bymæssighed Carlsbergplanen indeholder. Forslaget viser, at det samlede program kan opdeles i byhuse og gå fra stor skala til lille skala. Materialer beskrives for karréen som teglsten, evt. med forsætninger, taget fra den klassiske karréstruktur. Selve Warehouse ( Værkstedet ) beskrives som en Industriel Collage opbygget efter Ny Taps grid-struktur. Dette er i fuld tråd med de udlagte retningslinjer og forestillinger om industrireference. Endvidere kan denne Industriel Collage omsættes i forbindelse med evt. bevaring af Ny Tap. Kantzonen Projektets styrke er den intensitet og de spændende tanker og muligheder, der ligger i at væve byen ind i bygningerne. I hele kantzoneområdet ses en moderne og ekvilibristisk tilgang til at kreere det liv bygningerne kan tilbyde bydelen og samtidig fremkommer opsætning af det liv, der tænkes udfoldet. Der er både variation og rumlighed. Det ses i model og skitser, at man kan arbejde tredimensionelt med denne vigtige kantzone og idégrundlaget nemt kan videreformidles. UCC Team B har lagt vægt på en strategisk placering af de store funktioner i UCC som publikums-bærende faktorer. Det drejer sig blandt andet om biblioteket, auditorium og kantine samt hallerne. Argumenterne for disse placeringer virker fornuftige og vil på udmærket vis medvirke til at generere det ønskede byliv understøttet af idéudvikling af kantzonen. Forslaget inspirerer, støtter og udfordrer i positiv forstand stærkt til den markante nytænkning af et uddannelsessted, som UCC ønsker. Kantzonens muligheder for åbenhed rammer den forestilling om et hus, hvor ekstroverte rum i fysisk forstand kan påvirke UCC og UCC kan påvirke det urbane miljø. Forslaget giver derved billeder på materialiseringen af UCC s visioner om fleksibilitet, transparens og åbenhed. Tårnet Team B foreslår en graduering og bearbejdning af et gennemgående materiale til beklædning af tårnet, således at der foretages taktmæssige skift opad. Fra grov/mørk til finere/lys. Basen er samtidig en del af Warehouse (Ny Tap). Bedømmelsesudvalget ser dog ikke tårnet som færdigbearbejdet og er bekymret for idéen om det taktmæssige skift opad. Der skal i den videre bearbejdning ske grundige studier og analyser og udvikling af tårnbygningen. Der skal eventuelt introduceres en mellemskala i åbningerne og generelt komponeres i proportioner og materiale, så der opnås et stærkt enkelt tårn. 11

12 Organisation Forslaget indeholder en god beskrivelse af strategien for realisering af teamsamarbejdet. En strategibeskrivelse som gennem præsentationerne på de tre workshops blev virkeliggjort og demonstreret på en meget overbevisende måde. Ligeledes indeholder forslaget en god og tilpas detaljeret beskrivelse med en tilhørende fin grafisk illustration af relationer og ansvarsområder for projektlederen, designteamet og projekteringsteamet samt beskrivelse af holdets samarbejde såvel indbyrdes som med projektets øvrige parter og interessenter. Forslaget indeholder en detaljeret beskrivelse af designteamet med personangivelse af de enkelte designansvarlige samt beskrivelse af deres ansvarsområder og kobling til projekteringsteamet. Ligeledes beskrives projekteringsteamet, som udgør en fleksibel pulje af dedikerede medarbejdere fra de respektive tegnestuer samt et bud på, hvilke arbejdsgrupper projekteringsteamet kunne tænkes inddelt i. Samlet set en god, interessant og fint detaljeret beskrivelse af, hvordan opgaven vil blive grebet an, og hvordan styring og koordinering tænkes udført. Forslaget indeholder en detaljeret diagrammatisk redegørelse for hvilke dele af bygningerne og deres facader, der tegnes af hvilket arkitektfirma. En bedre afspejling af disse illustrationer kunne dog ønskes i forslagets visuelle præsentationer. Campuspladsen

13 Konklusion Campuspladen bliver det første egentlige byrum som Carlsberg bydelen skal rumme. Team B beskriver dette rum som et semiprivat gårdrum, hvilket leder til en absolut fravigelse fra regelsættet om tunge facader af industriel karakter. Team B ønsker at bygningernes liv skal stråle ud på pladsen, hvilket er forståeligt. Bedømmelsesudvalget er enig om, at transparens og indblik kan skabes i de tunge Carlsbergske facaders mellemskala der kan gå dybt i bygningerne ind i de særlige programmer som auditorier etc. Tyngde og transparens er ikke en modsætning, men bliver en udfordring for Team B. Tårnets graduering mod lethed har ikke overbevist bedømmelsesudvalget som værende et robust motiv. Mellemskalaen mangler: de særlige træk der danner bro mellem det enkelte element eller vindueshul og så den store helhed. Tårnet fremstår i forslaget som en knap boligsilo, og skal bearbejdes betydeligt for at kunne udspille en præcedensdannende rolle som Carlsbergs første nye tårn. Warehouse erstatter Ny Tap, hvis ikke Ny Tap kan bevares. Warehouse beskrives som en collage, der bygges op omkring Ny Taps eksisterende grid. Ordene får følgeskab af visualiseringer, der viser et fragmenteret bygningskonglomerat, der ikke rummer en Carlsbergsk stemning, men som i højere grad peger mod byudviklingsområder som Ørestad, Havneholmen eller den kommende Nordhavsudbygning. Nedbrydningen af skalaen i Warehouse betyder endvidere, at Carlsberg kommer til at savne arkitektonisk hierarki og orientering i det første byggeafsnit. Ny Tap s erstatning udfylder med andre ord ikke trøjen med overbevisning og tyngde. Forslaget indeholder en stærk idé til kantzonen og UCC s indretning er visionær. Der er potentiale til at få bydel, bygninger og UCC i spil på ekvilibristisk vis det forudsætter, at man kan styre sig og manøvrere sig gennem det forestillingsfilter, der er om Carlsberg byens nye bygninger. Kan man det, vil bydel, UCC og Carlsberg få indfriet forventningerne på et højt arkitektonisk niveau. For at sikre denne styring, skal der arbejdes meget bevidst og disciplineret med en enkelhed, en klassisk bymæssighed og i et formsprog der på alle måder er Carlsberg på dette sted. Bedømmelsesudvalget har tiltro til, at Team B kan indfri disse krav. 13

14 TEAM A Henning Larsen Architects A/S Dorte Mandrup Arkitekter ApS POLYFORM arkitekter ApS SIGNAL Arkitekter ApS Wohlert Arkitekter, konsulent Modelfoto

15 Team A Team A har lagt vægt på syv forhold, der blev udtrykt i på workshop 1. Det omhandler en vision, forskydning i skala, dynamik i by og bygning, fleksibilitet, UCC, miljø og bæredygtighed. Gennemgangen fra workshop 1 viste en klar stillingtagen i Team A for, hvilken bygninger de deltagende arkitektfirmaer udfører. Dette opfattes således, at de enkelte tegnestuer arbejder egenhændigt med de bygninger, de har fået tildelt, og teamwork praktiseres i den overordnede koordinering og det fælles syv-punktsprogram. Teamet har som gennemgående team haft den målsætning at generere arkitektur ud fra det eksisterende Carlsberg. UCC Forslaget beskriver en tryg og stilfuld campushelhed. Det store indvendige atrium, der skaber mulighed for flere anvendelser fra det uformelle møde til storauditorium, rammer den fleksibilitet, det flow og den åbenhed, UCC ønsker. Det samlede indtryk af forslaget giver et trygt, men også forudsigeligt bud på UCC s visioner. Trappeindskæring med hovedindgang til UCC fremstår som et aktivt udendørs trappe- og opholdsrum/plads, men indskæring i facaderækken er mindre heldig og virker skyggefuld. Dagslys I forslaget er der lagt meget vægt på forsyning af dagslys. Dels ved etablering af ovenlys til underliggende rum, men også ved forskydninger i den samlede bygningsmasse således at der i ét greb nedskaleres og tilvejebringes dagslys. Et andet eksempel er kun at udføre to forbindelser i portområdet, således at det efterladte midterareal dagslysmæssigt er mere optimalt end i flere af de andre forslag. Man har foretaget diverse ekspertanalyser af dette. Optimering af dagslys virker velargumenteret og bevidst. Den anviste indvendige Campusgård i UCC s hovedbygning, et atrium med et stort ovenlys, er også lysmæssigt veldisponeret. Kantzonen Kantzonen er dyrket med stor variation og forskydninger. Motiverne: loggia, nicher og kolonnade, er indarbejdet og bidrager til nedskallering af bygningsvolumener og inkorporering af sociale miljøer. Dette virker godt i flow, og der opstår et grundlag for det urbane liv, der ønskes, og som er en vigtig del af UCC s profil/studiemiljø. De hængende haver De viste skitser/udkast til forlængelse af de hængende haver kan være en god idé, men er beroende på tilladelser fra myndigheder. Den foreslåede geometri kan måske styrkes i en mere eller mindre moderne tolkning af de hængende haver. 15

16 Ny Tap Team A har undersøgt, om der var/er idé i at bevare Ny Tap. Dette er en besnærende tanke også for Team A, der viste i analyser, med afsæt i deres forslag, at det er mere hensigtsmæssigt at erstatte Ny Tap med en ny bygning. Tårnet Tårnet er flyttet i forhold til programmets bestemmelser/udgangspunkt. Det er meddelt Team A, at dette tillades i forbindelse med proceskonkurrencen. Flytning af tårnet udløser dog, fra Team A s side en udbygning langs sydfacaden for at bryde nedadgående vindstød. Der er arbejdet med udfræsning/skæring af tårnet ved tilbagetrækning af facadebånd i varierende højde. Ved at udføre disse horisontale basreliefvirkende udskæringer øges volumen, og visuelt vil tårnet ikke opnå den maksimale slankhed, der nævnes i projektet. Intentionen har været at få tårnet styrket som et selvstændigt tårn ved at rykke det til hjørnet, men det forekommer ikke konsekvent. Der er gjort mange studier om tårnet, dette gælder ligeledes vedrørende materialer, men det er som om temaet bliver overspillet. Dét der kunne være et enkelt tårn, får pludselig mange opgaver og mage effekter. Diverse Idéen om et shedtag på hjørnebygningen virker ikke velbegrundet bortset fra ønsket om dagslys. Industrireferencen spiller ikke godt med den helhed, hjørnebygningen skal indgå i. Parasitten virker derimod fornuftig. De mange huller i hjørnebygningen kan vise sig urealistiske. Idéen med en cykelsti kørende gennem kælderniveauet ses som en fin tanke, der dog ligger udenfor den stillede opgave. Idéen om parcelhuset på pindens tagflade, i urban rækkehusudgave, virker ikke overbevisende og ikke indskrevet i den urbanitet der er tilstede og skal videredyrkes. Tanken om træhuskassetter er bedømmelsesudvalget ikke enig i. Organisation Forslaget indeholder en god beskrivelse af, hvorledes teamet organiseres med udgangspunkt i en diagrammatisk opdeling af bygningskomplekset i mindre enheder. Forslaget beskriver derudover flere interessante delelementer i forbindelse med organisering og styring af teamet: En detaljeret beskrivelse af teamets procesledelse. Signal Arkitekter er udpeget til at varetage procesledelsen både i relation til UCC og internt i teamet. Der er til teamet tilknyttet flere konsulenter/ph.d. studerende som arbejder målrettet med vidensbaseret formgivning, dette bidrager til øget fokus på interessante og spændende elementer såsom dagslys, uderum mm.

17 Forslaget indeholder, udover selve beskrivelsen, to meget illustrative figurer af samarbejdet beskrevet over tid. Dog synes UCC s forudgående programmeringsarbejde, i hvilke der er brugt mange ressourcer på en koordineret brugerindflydelse, ikke inddraget i betragtninger om procesledelsen i relation til UCC. En mere klar beskrivelse af teamets projektledelse, både hvad angår den designmæssige linje, det projekteringsmæssige og relationen til Carlsberg Ejendomme, kunne ønskes såvel i selve besvarelsen som på de tre workshops. Konklusion Der er med den meget opdelte rollefordeling i Team A ikke tilstrækkeligt af en gennemgående arkitektonisk rød tråd i forslaget. Bedømmelsesudvalget finder, at der er for mange effekter både i udskæringer, forskubninger og materialitet. Der er i forslaget både dynamik og bratte overgange, der giver den tilstræbte forskydning, men som helhed virker det ikke som naturlig vekselvirkning i byhuse og bygninger udsprunget fra en hovedidé, men mere som en samling af for mange muligheder. Team A har udvist en imponerende professionalisme og har tilført deres forslag videnskabelige analyser. Der er fx i det store atrium mulighed for at tilføje et majestætisk rum men stor styrke til UCC. Der er ingen tvivl om dette teams formåen, men projektet savner en Valbysk varme og mere naturlig beherskelse af de mange udsagn. 17

18 TEAM C Rørbæk & Møller arkitekter ApS James Carpenter Design Associates Inc. Creo Arkitekter A/S JDS Architects ApS Virumgaard Arkitekter as Anders Abraham Luftperspektiv af stationsområdet

19 Team C Team C fremstår meget velorganiseret med en godt koordineret arbejdsfordeling mellem de forskellige kompetencer, som holdet byder ind med. Team C var i den indledende fase et af de mest velstrukturerede team, både som organisation og i deres arkitektoniske tilgang og læsning af den stillede opgave. Teamet har foretaget nogle meget grundige analyser af Carlsberg og de tilstødende kvarterer, som har udmøntet sig i nogle præcise udsagn i de første faser. Særlig forståelsen af Carlsbergs identitet har fanget bedømmelsesudvalgets opmærksomhed. Holdet efterviser på en overbevisende måde, at en bevarelse af Ny Tap er realistisk. Dette finder bedømmelsesudvalget yderst interessant, og det har været et stor plus for holdets endelige aflevering. Holdet opererer konsekvent med indlæsning af den omkringliggende skala som udgangspunkt for formuleringen af den nye bydel. Den konsekvente opdeling i syv byggeafsnit virker overbevisende i sine hovedtræk. I oplægget relateres det østlige byggeafsnit til Vesterbro, mens Ny Tap og boligtårn refererer til Carlsbergs industriskala. Ny Tap Eftervisningen af at Ny Tap kan bevares, gøres som nævnt overbevisende, og der skabes spændende rumligheder og overbevisende læringsmiljøer i den gamle struktur. Arkitektonisk bearbejdes Ny Tap med respekt og indlevelse, så dennes særlige identitet bevares. Betydningen af denne, for Carlsberg vigtige, bygning har været af stor interesse for bedømmelseskomiteen. Nytænkningen af Ny Tap s facader er velkomponerede og stramme som i den bedste industriarkitektur. Der arbejdes ligeledes med markante dagslysindtag til Ny Tap og p-kælder, ved at fore dækgennemskæringer med en light sock en stor, vævet reflekterende struktur, der bringer lyset ned til de nederste planer. Disse markante lyselementer bringer form og materialemæssig kontraster til de eksisterende bygninger. UCC Betragtningerne omkring placeringen af UCC som en komprimeret, lodret Cityby med korte gangafstande i et tæt læringsmiljø, er et godt udgangspunkt for forståelsen af UCC s ønsker. Men forslaget beskriver en markant opdeling i UCC s funktioner i separate bygninger som samlingen af undervisningsrumlighederne i Ny tap og kilen, en separat biblioteksbygning og en bygning med kontorer, auditorier og personaleområder for undervisere og konsulenter. Dette opfylder ikke UCC s visioner om variation af læringsrum, sociale rum og administrative rum inden for UCC s beskrivelse af eksempelvis basecamps. 19

20 Tårnet Tårnet er udformet på fornem vis. Alle skalatrin kommer til udtryk på hver deres overbevisende måde. Kontrasten mellem tårnets lethed og dets placering på den tunge base virker overbevisende som forklaring på bygningernes forskellige funktioner. Mellemskalaen udtrykkes ved de dobbelt høje, vertikale åbninger som giver relief og slankhed til tårnet. De metalliserede plader vil reflektere det skiftende himmellys og dermed variere tårnets facadeudtryk døgnet igennem. Hermed bibringes det en stæk forankring, der med sin foranderlighed over tid bliver et markant pejlemærke og bidrag til den københavnske skyline. Diverse Ved den endelige aflevering bliver de gode intentioner, der blev lagt ud med desværre ikke forløst. Der spilles på referencerne til Vesterbrokarréen og dens skala, men det virker i forslaget uforløst. Bygninger fremtræder for elitære og uden de sammenbindene elementer, der giver gode og forståelige byrum/facader. Opfattelsen er ikke byhuse, men i for høj grad enkeltstående bygninger, der underordner sig en udlagt karréstruktur. Det er netop i forståelsen af byhuset som enkeltstående element, og som meningsfuld enhed i det forløb af bygninger der udgør UCC s volumen, at den afklarede bydannelse opstår. I adskillelsen mellem de enkelte bygningsvolumener opstår uafklarede byrumspassager, og dette peger på sammenbygningsproblematikker med gangbroer etc. mellem de enkelte enheder og ikke, som ønsket, kvalitative byrumsforløb. Forslaget mangler kvalificerede bud på kantzonen og dennes vigtige betydning for bylivet og UCC s henvendelse til det offentlige rum. Det dynamisk udformede Kilehus virker med sin afrundede grundgeometri, lange ubrudte facadeforløb og introverte udtryk ikke velvalgt på dette sted. Huset er velkomponeret i sin form og materialemæssige udtryk og fungerer som selvstændigt objekt, men savner tilhørsforhold til nabobygninger og bydel. Ligeledes virker biblioteksbygningen, igen med sin egen art, for løsrevet i det arkitektoniske formsprog. Der savnes sammenhæng til de andre huse i strukturen. Ofte kan det være få og overraskende elementer, der giver både en sammenhæng og integritet, men denne væning, der både adskiller og samler, foreligger ikke i forslaget. Bibliotekets horisontalt orienterede facadeudformning med synlige betonflader, der funger som ophold og forbindelse til taget, virker ikke overbevisende. Forløbet er præget af for ens bredder, med ringe anvendelighed. Bedømmelsesudvalget er ikke overbevist om, at det lange forløb op til tagfladen har sin berettigelse. Hjørnehuset mod Stationen/Vesterfælledvej danner med sine runde hjørner og materialeholdning et interessant bud på dette hjørne, men man kunne have ønsket sig en mere nuanceret åbning på netop dette sted. Afrundingen af bygningsvolumenet ind mod Biblioteket/Campustorvet bryder facadeforløbet op og understreger ikke den sammenhæng i facader, der også efterlyses.

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVA DRIKKER MØLR -siloen er blevet et velkendt bygningsværk for mange Københavnere og et folkeligt ikon for Nordhavnen. Siloen er den største industribygning i Nordhavnen

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere