E v a l u e r i n g s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E v a l u e r i n g s r a p p o r t"

Transkript

1 E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i

2 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Forsideillustration: Vinderforslaget Øvrige illustrationer: Forslagsstillerne Udgivelsesdato: 4. juli 2011

3 INDLEDNING Carlsberg Ejendomme udskrev 30. maj 2011 en proceskonkurrence, og de deltagende arkitektteams afleverede deres endelige forslag d. 23. og 24. juni. De fire arkitektteams bestående af hver fem arkitektfirmaer blev udvalgt efter en prækvalifikation. Konkurrencen blev afholdt som en proceskonkurrence med tre individuelle workshops for hvert team over tre uger. Til disse workshops har deltagerne og bedømmelsesudvalg været i dialog om bl.a. organisation, proces og arkitektoniske og byplanmæssige forhold. Deltagerne kunne stille spørgsmål i hele processen. De enkelte teams har frit kunne vælge indhold og præsentationsform i workshop 1 og 2, og bedømmelsesudvalget blev præsenteret for adskillige modeller, PowerPoints, opnålede A3 ark samt dagbøger fra forløbet. Hvert team har modtaget et beløb på kr. ekskl. moms for deres forslag. Workshop 1 TEMA: DE FØRSTE IDEER Workshop 2 TEAM: KONCEPT FOR OPGAVELØSNINGEN Workshop 3 TEMA: ENDELIG AFLEVERING KONKURRENCEOPGAVEN - VISION Carlsbergs vision for den nye bydel er at skabe en aktiv og varieret by i et naturligt samspil med den øvrige bebyggelse, hvor bydelens historie fastholdes, samtidig med at nye principper for livet i den moderne by tænkes ind. Dette skal ske blandt andet ved en bevidst fortætning og en klar prioritering af de karakterfulde byrum og pladser for derigennem at videreudvikle den klassiske by i en levende og moderne nyfortolkning. I forhold til udviklingen af Stationsområdet er det hensigten, at det vindende arkitektteam og den vindende landskabsarkitekt (anden konkurrence), gennem et indledende og opfølgende tæt samarbejde, opnår en sammenhæng i det arkitektonisk udtryk for bygning og byrumsflade - og dermed skaber den arkitektoniske helhed, der udtrykker visionen. Det er af stor betydning, at facaderne i Carlsberg Byen nedbrydes i mindre enheder, der forholder sig til en velkendt klassisk byskala. Enhederne, kaldet byhuse, tegnes af forskellige arkitektrådgivere i teamet i et tværfagligt samarbejde. Derved sikres en arkitektonisk diversitet i facadeudtryk samtidig med, at en overordnet helhed og funktionssammenhæng kan forfølges. Udviklingen af de enkelte byhuse skal først og fremmest forholde sig til de tilstødende by- og gårdrum og dernæst til nabobygninger såvel de eksisterende som dem, der er under projektering. Området skal rumme byhuse af varierende størrelse, funktionsblanding og henvendelse til såvel indre som ydre byrumsforløb og bygningshøjder. 3

4 Arbejdet omfatter alene arkitektrådgivning i forbindelse med projektering af Stationsområdet i Carlsberg Byen (Byggeafsnit 8). Illustration af konkurrenceområdet Bygningskomplekset i Stationsområdet skal omfatte i alt minimum m 2 med bl.a. et 100 m højt tårnhus og sammenbygning med den eksisterende fredede bygning De hængende haver på m 2. Undervisning, boliger og detailhandel Det nye bygningskompleks skal indeholde arealer til undervisningsbyggeri (ca m 2 ), et tårnhus med boliger (ca m 2 ), boliger i øvrigt (ca m 2 ), arealer i stueetagen til dagligvarebutik, detailhandel, caféer og lign. funktioner (ca m 2 ) og arealer til erhverv (ca m 2 ). Derudover skal der etableres parkeringskælder i to etager, som skal placeres i terræn (ca m 2 ). Eksisterende bygninger ekskl. "De hængende haver" i Byggeafsnit 8 nedrives.

5 Parallelle delopgaver Carlsberg A/S Ejendomme udvikler ligeledes i Stationsområdet parallelt med ovennævnte udbudte opgave flere delopgaver. Disse delopgaver ligger uden for indeværende udbudte rådgiveropgave, men der vil være grænseflader og koordineringsopgaver, som det vindende arkitektteam skal forholde sig til: To byrum Stationspladsen og Campuspladsen samt to mindre pladser. En ny S-togsstation - Carlsberg Station En ny cykelsti langs banen - Carlsberg-ruten Infrastruktur - gader, stræder, passager og ny bro over banen fra Vigerslev Alle Forsyninger og omlægninger Rådgivningsopgaven for den nye S-togsstation Carlsberg Station udbydes separat. Ingeniørrådgivning og rådgivning til byrums- og landskabsydelser udbydes separat, parallelt med udvælgelse af arkitektteamet. Carlsberg A/S Ejendomme er bygherre på hele udviklingen af Stationsområdet. BEDØMMELSESKRITERIER Overordnet arkitektonisk idé Organisation og proces Bygbarhed og økonomisk realiserbarhed Honoraroverslag 5

6 DELTAGERE TEAM A Henning Larsen Architects A/S Dorte Mandrup Arkitekter ApS POLYFORM arkitekter ApS SIGNAL Arkitekter ApS Wohlert Arkitekter (som konsulent) TEAM B Vinder Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S Christensen & Co Arkitekter A/S COBE EFFEKT Nord Architects ApS TEAM C Rørbæk & Møller arkitekter ApS James Carpenter Design Associates Inc. Creo Arkitekter A/S JDS Architects ApS Virumgaard Arkitekter as Anders Abraham TEAM D PLH Arkitekter A/S CUBO arkitekter A/S BBP Arkitekter A/S DEVE Holgaard Arkitekter

7 BEDØMMELSESUDVALG Lars Holten, direktør, Carlsberg Ejendomme, formand for dommerkomiteen Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune Christian Cold, arkitekt MAA, Entasis Frank Maali, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen Nils Holscher, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen Rådgivere for bedømmelsesudvalget: Nina Skovgaard, projektchef, Carlsberg Ejendomme Claus Biilmann, projektchef, Carlsberg Ejendomme Jonas Kjær-Westermann, programleder/chefkonsulent, Professionshøjskolen UCC Mette Rose Eriksen, specialkonsulent, Professionshøjskolen UCC Allan Arpe, bygherrerådgiver, Arpe & Kjeldsholm A/S Tim Kjeldsholm, bygherrerådgiver, Arpe & Kjeldsholm A/S Bertha Lysgaard, områdechef, Københavns Kommune, Center for Bydesign Berit H. Jørgensen, byplanarkitekt, Københavns Kommune, Center for Bydesign Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, konkurrencerådgiver Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Strandgade 27 A DK-1401 København K 7

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER De fire arkitektteams har igennem et særdeles intenst forløb vist fagets evne til at forstå svært komplicerede fysiske, økonomiske og sociale programmer og omsætte disse til håndgribelige arkitektoniske og organisatoriske udsagn. Arbejdsglæden og produktionsevnen har været imponerende. Resultaterne ligeså! Bedømmelsesudvalget og dets rådgivere har således været privilegeret med fire forslag, der formår at belyse fire meget forskellige tilgange til opgaven. De fire forslag har hver for sig både svage og stærke sider, hvilket har gjort bedømmelsen og diskussionerne herom lange, komplekse og sjældent intense og spændende. Ingen af de fire forslag går lydefrit gennem den stillede opgave. Konkurrencen og bedømmelsen heraf har ikke været en klassisk bygningskonkurrence. Derfor bliver bedømmelsen og bedømmelsesudvalgets bemærkninger også langt fra et klassisk og konkluderende skrift. Det vindende team vil således blive bedt om at tage en lang række forhold til sig i det videre arbejde med denne første og utroligt vigtige hjørnesten af Carlsberg By. For bedømmelsesudvalget har det været vigtigt at stedets særlige karakter, historie og de intentioner, der er skrevet ind i masterplan og rammelokalplan fastholdes og forstærkes. Carlsberg by skal være en unik bydel med sin egen identitet, der ikke slægter Ørestad, Nordhavnen, Dubai eller for den sags skyd indre by på. De fire teams har på ganske kort tid formået at afkode masterplanens og stedets karakter, og har tydeligt været inspireret af denne balanceakt mellem at referere til en industriel og bygningsmæssig arv og så at skabe rammen om en levende grænseoverskridende uddannelsesinstitution UCC. Hertil skulle så lægges andre mindre programmer som detailhandel, erhverv og boliger. I drøftelsen og vurderingen af forslagene har blandt andet tre forhold været afgørende for bedømmelsesudvalgets stillingtagen: 1. Den Carlsbergske identitet, udtrykt i masterplanens bøger og deraf afledte masterplan. Herunder særligt forholdet omkring kantzoner og byhuse. 2. UCC s identitet skal komme til udtryk interiøret såvel som eksteriøret. 3. Teamsenes organisering Af de tre parametre har mødet mellem den Carlsbergske identitet og UCC s identitet været en stor udforing for samtlige teams. Dette er naturligt, da Carlsbergs masterplan ganske enkelt ikke er forfattet og planlagt til at modtage UCC s m 2 store program. Lykkeligvis viser de fire teams på hver sine måde, at Carlsberg og UCC kan smelte sammen til en livlig urban helhed. Det vidner om masterplanenes robusthed. Første skridt mod realiseringen af Carlsberg by er med andre ord blevet trykprøvet gennem denne proces og planen virker. Hvad angår den Carlsbergske identitet indikerede konkurrenceprogrammet tydeligt, at Ny Taps skæbne var beseglet og at en nedrivning ikke kunne undgås. Tre af de fire teams var ikke umiddelbart parate til at acceptere denne konklusion, og kastede sig ud i studier af forholdet mellem Ny Tap, vejprofiler, adkomstforhold, p-arealer. Pointen, der blev fremhævet af de tre teams, var, at nedrivning af Ny Tap ville slette spor, der refererede til stedets industrielle karakter. Carlsberg Ejendomme indvilligede i konkurrenceforløbet i at åbne for muligheden af, at Ny Tap blev bevaret, hvilket særlig Team C fulgte til dørs med en frapperende vision for en bevaring af Ny Tap, der kunne tilføjes større elementer. Med denne vision in

9 mente konkluderede bedømmelsesudvalget, at det vindende team, uanset om dette team havde bevaret Ny Tap eller ej, skal tage studiet om bevaring af Ny Tap op med største seriøsitet i det projekterings- og rådgivningsforløb, som forestår. Et andet vigtigt element for den samlede Carlsbergske identitet er sammenspillet mellem det offentlige rum og de bygninger, der indrammer rummet. Det ville have været optimalt, hvis der til denne konkurrence forelå skitseprojekter fra landskabsarkitekterne til både Stationspladsen og til Campuspladsen. Dette har ikke kunnet lade sig gøre, og de fire teams fik som en ekstra udfordring at vise rummelighed overfor den synergi, der skal og vil opstå mellem landskab/byrum og bygning. Særligt Team B greb denne udfordring og transformerede emnet til et bærende motiv for hele projektet. Netop kantzonen udgør i Carlsbergs udbygning den byggede syntese af bylivet. Det er her, man skal slå sig ned, møde andre, vise åbenhed, dynamik og transformation. Kantzonen er med andre ord et af Carlsbergs helt centrale DNA er, og Team B indikerer i deres besvarelse, at dette arkitektoniske møde mellem landskab og bygning kan løftes til nye højder. De fire teams gav hver sit svar, der spænder fra præcise svar på facaders udtryk, materialitet og organisering til flyvske oder til en by, der står overfor at få bygget sin første nye etape. De fire forskellige metoder bar alle på vigtige pointer, som skal føres videre over i det arbejde, som det ene team skal gennemføre. Overordnet kan man give de fire teams prædikater som: Team A: Evidensbaseret arkitektur. Her bliver en lang række arkitektoniske valg støttet eller ligefrem båret frem af detaljerede tekniske metoder og udredninger for bl.a. dagslys og vindforhold. Team B: Med kantzonen som udgangspunkt bliver bylivet tænkt udefra og ind i bygningerne, og omvendt bliver bygningernes liv tænkt indefra og ud i byrummet. Team C: Kontekstforståelse som grundlag for opdeling i det samlede program i seks byhuse. Team D: Med forståelsen for Carlsberg planens behov for at centrum og liv findes i byrummene skabes en række afbalancerede byhuse med stor sammenhængskraft. Alle svar er yderst værdifulde. Ingen svar dækker den samlede opgave fyldestgørende. Endvidere er bygbarhed og økonomisk realiserbarhed blevet vurderet, men dette har været meget vanskeligt, da alle fire forslag er midt i en proces og dermed ikke færdigbearbejdede. De afgivne honoraroverslag, som deltagerne har afleveret, har ikke haft betydning for valg af vinderteam. De fire deltagende arkitektteams har i konkurrencen leveret høj arkitektonisk kvalitet og Carlsberg Ejendomme takker for det store engagement. Vinder Bedømmelsesudvalget har endeligt peget på Team B som vinder af proceskonkurrencen. I kraft af deres stærke og visionære integrering af kantzonens store folkelige og livlige potentiale viser Team B, hvordan trykket arkitektonisk, organisatorisk og økonomisk kan lægges i øjenhøjde. Dette skønner bedømmelsesudvalget kan blive en præcedensskabende retning for den kommende Carlsbergudbygning. En retning der er i overensstemmelse med den folkelighed, som Carlsbergbrandet er og som Carlsberg By skal blive. 9

10 TEAM B Vinder Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S Christensen & Co Arkitekter A/S COBE EFFEKT Nord Architects ApS Luftperspektiv af stationsområdet Team B Team B har helt konsekvent organiseret sig som en fællestegnestue. Der er meget bevidst gjort en stor indsats for det fælles, og under hele forløbet har Team B nærmest fremstået i en koordineret koreografi, når der har været gennemgange under workshops. Det fælles grundlag med en tydelig teamledelse har vist sin styrke.

11 Tilgangen til opgaven har været at benytte Nollikortet (Giambattista Nollis kort over Rom, der indgik som et styreværktøj for Entasis 1. præmie projekt for planlægning af Carlsberg 2008). Team B har rejst kortet op og benytter det tredimensionelt ved at få snittet med. Ideen er fremkommet som følge af et overordnet mål om at forankre besvarelsen og udvikling af denne opgave i den materialitet, skala og bymæssighed Carlsbergplanen indeholder. Forslaget viser, at det samlede program kan opdeles i byhuse og gå fra stor skala til lille skala. Materialer beskrives for karréen som teglsten, evt. med forsætninger, taget fra den klassiske karréstruktur. Selve Warehouse ( Værkstedet ) beskrives som en Industriel Collage opbygget efter Ny Taps grid-struktur. Dette er i fuld tråd med de udlagte retningslinjer og forestillinger om industrireference. Endvidere kan denne Industriel Collage omsættes i forbindelse med evt. bevaring af Ny Tap. Kantzonen Projektets styrke er den intensitet og de spændende tanker og muligheder, der ligger i at væve byen ind i bygningerne. I hele kantzoneområdet ses en moderne og ekvilibristisk tilgang til at kreere det liv bygningerne kan tilbyde bydelen og samtidig fremkommer opsætning af det liv, der tænkes udfoldet. Der er både variation og rumlighed. Det ses i model og skitser, at man kan arbejde tredimensionelt med denne vigtige kantzone og idégrundlaget nemt kan videreformidles. UCC Team B har lagt vægt på en strategisk placering af de store funktioner i UCC som publikums-bærende faktorer. Det drejer sig blandt andet om biblioteket, auditorium og kantine samt hallerne. Argumenterne for disse placeringer virker fornuftige og vil på udmærket vis medvirke til at generere det ønskede byliv understøttet af idéudvikling af kantzonen. Forslaget inspirerer, støtter og udfordrer i positiv forstand stærkt til den markante nytænkning af et uddannelsessted, som UCC ønsker. Kantzonens muligheder for åbenhed rammer den forestilling om et hus, hvor ekstroverte rum i fysisk forstand kan påvirke UCC og UCC kan påvirke det urbane miljø. Forslaget giver derved billeder på materialiseringen af UCC s visioner om fleksibilitet, transparens og åbenhed. Tårnet Team B foreslår en graduering og bearbejdning af et gennemgående materiale til beklædning af tårnet, således at der foretages taktmæssige skift opad. Fra grov/mørk til finere/lys. Basen er samtidig en del af Warehouse (Ny Tap). Bedømmelsesudvalget ser dog ikke tårnet som færdigbearbejdet og er bekymret for idéen om det taktmæssige skift opad. Der skal i den videre bearbejdning ske grundige studier og analyser og udvikling af tårnbygningen. Der skal eventuelt introduceres en mellemskala i åbningerne og generelt komponeres i proportioner og materiale, så der opnås et stærkt enkelt tårn. 11

12 Organisation Forslaget indeholder en god beskrivelse af strategien for realisering af teamsamarbejdet. En strategibeskrivelse som gennem præsentationerne på de tre workshops blev virkeliggjort og demonstreret på en meget overbevisende måde. Ligeledes indeholder forslaget en god og tilpas detaljeret beskrivelse med en tilhørende fin grafisk illustration af relationer og ansvarsområder for projektlederen, designteamet og projekteringsteamet samt beskrivelse af holdets samarbejde såvel indbyrdes som med projektets øvrige parter og interessenter. Forslaget indeholder en detaljeret beskrivelse af designteamet med personangivelse af de enkelte designansvarlige samt beskrivelse af deres ansvarsområder og kobling til projekteringsteamet. Ligeledes beskrives projekteringsteamet, som udgør en fleksibel pulje af dedikerede medarbejdere fra de respektive tegnestuer samt et bud på, hvilke arbejdsgrupper projekteringsteamet kunne tænkes inddelt i. Samlet set en god, interessant og fint detaljeret beskrivelse af, hvordan opgaven vil blive grebet an, og hvordan styring og koordinering tænkes udført. Forslaget indeholder en detaljeret diagrammatisk redegørelse for hvilke dele af bygningerne og deres facader, der tegnes af hvilket arkitektfirma. En bedre afspejling af disse illustrationer kunne dog ønskes i forslagets visuelle præsentationer. Campuspladsen

13 Konklusion Campuspladen bliver det første egentlige byrum som Carlsberg bydelen skal rumme. Team B beskriver dette rum som et semiprivat gårdrum, hvilket leder til en absolut fravigelse fra regelsættet om tunge facader af industriel karakter. Team B ønsker at bygningernes liv skal stråle ud på pladsen, hvilket er forståeligt. Bedømmelsesudvalget er enig om, at transparens og indblik kan skabes i de tunge Carlsbergske facaders mellemskala der kan gå dybt i bygningerne ind i de særlige programmer som auditorier etc. Tyngde og transparens er ikke en modsætning, men bliver en udfordring for Team B. Tårnets graduering mod lethed har ikke overbevist bedømmelsesudvalget som værende et robust motiv. Mellemskalaen mangler: de særlige træk der danner bro mellem det enkelte element eller vindueshul og så den store helhed. Tårnet fremstår i forslaget som en knap boligsilo, og skal bearbejdes betydeligt for at kunne udspille en præcedensdannende rolle som Carlsbergs første nye tårn. Warehouse erstatter Ny Tap, hvis ikke Ny Tap kan bevares. Warehouse beskrives som en collage, der bygges op omkring Ny Taps eksisterende grid. Ordene får følgeskab af visualiseringer, der viser et fragmenteret bygningskonglomerat, der ikke rummer en Carlsbergsk stemning, men som i højere grad peger mod byudviklingsområder som Ørestad, Havneholmen eller den kommende Nordhavsudbygning. Nedbrydningen af skalaen i Warehouse betyder endvidere, at Carlsberg kommer til at savne arkitektonisk hierarki og orientering i det første byggeafsnit. Ny Tap s erstatning udfylder med andre ord ikke trøjen med overbevisning og tyngde. Forslaget indeholder en stærk idé til kantzonen og UCC s indretning er visionær. Der er potentiale til at få bydel, bygninger og UCC i spil på ekvilibristisk vis det forudsætter, at man kan styre sig og manøvrere sig gennem det forestillingsfilter, der er om Carlsberg byens nye bygninger. Kan man det, vil bydel, UCC og Carlsberg få indfriet forventningerne på et højt arkitektonisk niveau. For at sikre denne styring, skal der arbejdes meget bevidst og disciplineret med en enkelhed, en klassisk bymæssighed og i et formsprog der på alle måder er Carlsberg på dette sted. Bedømmelsesudvalget har tiltro til, at Team B kan indfri disse krav. 13

14 TEAM A Henning Larsen Architects A/S Dorte Mandrup Arkitekter ApS POLYFORM arkitekter ApS SIGNAL Arkitekter ApS Wohlert Arkitekter, konsulent Modelfoto

15 Team A Team A har lagt vægt på syv forhold, der blev udtrykt i på workshop 1. Det omhandler en vision, forskydning i skala, dynamik i by og bygning, fleksibilitet, UCC, miljø og bæredygtighed. Gennemgangen fra workshop 1 viste en klar stillingtagen i Team A for, hvilken bygninger de deltagende arkitektfirmaer udfører. Dette opfattes således, at de enkelte tegnestuer arbejder egenhændigt med de bygninger, de har fået tildelt, og teamwork praktiseres i den overordnede koordinering og det fælles syv-punktsprogram. Teamet har som gennemgående team haft den målsætning at generere arkitektur ud fra det eksisterende Carlsberg. UCC Forslaget beskriver en tryg og stilfuld campushelhed. Det store indvendige atrium, der skaber mulighed for flere anvendelser fra det uformelle møde til storauditorium, rammer den fleksibilitet, det flow og den åbenhed, UCC ønsker. Det samlede indtryk af forslaget giver et trygt, men også forudsigeligt bud på UCC s visioner. Trappeindskæring med hovedindgang til UCC fremstår som et aktivt udendørs trappe- og opholdsrum/plads, men indskæring i facaderækken er mindre heldig og virker skyggefuld. Dagslys I forslaget er der lagt meget vægt på forsyning af dagslys. Dels ved etablering af ovenlys til underliggende rum, men også ved forskydninger i den samlede bygningsmasse således at der i ét greb nedskaleres og tilvejebringes dagslys. Et andet eksempel er kun at udføre to forbindelser i portområdet, således at det efterladte midterareal dagslysmæssigt er mere optimalt end i flere af de andre forslag. Man har foretaget diverse ekspertanalyser af dette. Optimering af dagslys virker velargumenteret og bevidst. Den anviste indvendige Campusgård i UCC s hovedbygning, et atrium med et stort ovenlys, er også lysmæssigt veldisponeret. Kantzonen Kantzonen er dyrket med stor variation og forskydninger. Motiverne: loggia, nicher og kolonnade, er indarbejdet og bidrager til nedskallering af bygningsvolumener og inkorporering af sociale miljøer. Dette virker godt i flow, og der opstår et grundlag for det urbane liv, der ønskes, og som er en vigtig del af UCC s profil/studiemiljø. De hængende haver De viste skitser/udkast til forlængelse af de hængende haver kan være en god idé, men er beroende på tilladelser fra myndigheder. Den foreslåede geometri kan måske styrkes i en mere eller mindre moderne tolkning af de hængende haver. 15

16 Ny Tap Team A har undersøgt, om der var/er idé i at bevare Ny Tap. Dette er en besnærende tanke også for Team A, der viste i analyser, med afsæt i deres forslag, at det er mere hensigtsmæssigt at erstatte Ny Tap med en ny bygning. Tårnet Tårnet er flyttet i forhold til programmets bestemmelser/udgangspunkt. Det er meddelt Team A, at dette tillades i forbindelse med proceskonkurrencen. Flytning af tårnet udløser dog, fra Team A s side en udbygning langs sydfacaden for at bryde nedadgående vindstød. Der er arbejdet med udfræsning/skæring af tårnet ved tilbagetrækning af facadebånd i varierende højde. Ved at udføre disse horisontale basreliefvirkende udskæringer øges volumen, og visuelt vil tårnet ikke opnå den maksimale slankhed, der nævnes i projektet. Intentionen har været at få tårnet styrket som et selvstændigt tårn ved at rykke det til hjørnet, men det forekommer ikke konsekvent. Der er gjort mange studier om tårnet, dette gælder ligeledes vedrørende materialer, men det er som om temaet bliver overspillet. Dét der kunne være et enkelt tårn, får pludselig mange opgaver og mage effekter. Diverse Idéen om et shedtag på hjørnebygningen virker ikke velbegrundet bortset fra ønsket om dagslys. Industrireferencen spiller ikke godt med den helhed, hjørnebygningen skal indgå i. Parasitten virker derimod fornuftig. De mange huller i hjørnebygningen kan vise sig urealistiske. Idéen med en cykelsti kørende gennem kælderniveauet ses som en fin tanke, der dog ligger udenfor den stillede opgave. Idéen om parcelhuset på pindens tagflade, i urban rækkehusudgave, virker ikke overbevisende og ikke indskrevet i den urbanitet der er tilstede og skal videredyrkes. Tanken om træhuskassetter er bedømmelsesudvalget ikke enig i. Organisation Forslaget indeholder en god beskrivelse af, hvorledes teamet organiseres med udgangspunkt i en diagrammatisk opdeling af bygningskomplekset i mindre enheder. Forslaget beskriver derudover flere interessante delelementer i forbindelse med organisering og styring af teamet: En detaljeret beskrivelse af teamets procesledelse. Signal Arkitekter er udpeget til at varetage procesledelsen både i relation til UCC og internt i teamet. Der er til teamet tilknyttet flere konsulenter/ph.d. studerende som arbejder målrettet med vidensbaseret formgivning, dette bidrager til øget fokus på interessante og spændende elementer såsom dagslys, uderum mm.

17 Forslaget indeholder, udover selve beskrivelsen, to meget illustrative figurer af samarbejdet beskrevet over tid. Dog synes UCC s forudgående programmeringsarbejde, i hvilke der er brugt mange ressourcer på en koordineret brugerindflydelse, ikke inddraget i betragtninger om procesledelsen i relation til UCC. En mere klar beskrivelse af teamets projektledelse, både hvad angår den designmæssige linje, det projekteringsmæssige og relationen til Carlsberg Ejendomme, kunne ønskes såvel i selve besvarelsen som på de tre workshops. Konklusion Der er med den meget opdelte rollefordeling i Team A ikke tilstrækkeligt af en gennemgående arkitektonisk rød tråd i forslaget. Bedømmelsesudvalget finder, at der er for mange effekter både i udskæringer, forskubninger og materialitet. Der er i forslaget både dynamik og bratte overgange, der giver den tilstræbte forskydning, men som helhed virker det ikke som naturlig vekselvirkning i byhuse og bygninger udsprunget fra en hovedidé, men mere som en samling af for mange muligheder. Team A har udvist en imponerende professionalisme og har tilført deres forslag videnskabelige analyser. Der er fx i det store atrium mulighed for at tilføje et majestætisk rum men stor styrke til UCC. Der er ingen tvivl om dette teams formåen, men projektet savner en Valbysk varme og mere naturlig beherskelse af de mange udsagn. 17

18 TEAM C Rørbæk & Møller arkitekter ApS James Carpenter Design Associates Inc. Creo Arkitekter A/S JDS Architects ApS Virumgaard Arkitekter as Anders Abraham Luftperspektiv af stationsområdet

19 Team C Team C fremstår meget velorganiseret med en godt koordineret arbejdsfordeling mellem de forskellige kompetencer, som holdet byder ind med. Team C var i den indledende fase et af de mest velstrukturerede team, både som organisation og i deres arkitektoniske tilgang og læsning af den stillede opgave. Teamet har foretaget nogle meget grundige analyser af Carlsberg og de tilstødende kvarterer, som har udmøntet sig i nogle præcise udsagn i de første faser. Særlig forståelsen af Carlsbergs identitet har fanget bedømmelsesudvalgets opmærksomhed. Holdet efterviser på en overbevisende måde, at en bevarelse af Ny Tap er realistisk. Dette finder bedømmelsesudvalget yderst interessant, og det har været et stor plus for holdets endelige aflevering. Holdet opererer konsekvent med indlæsning af den omkringliggende skala som udgangspunkt for formuleringen af den nye bydel. Den konsekvente opdeling i syv byggeafsnit virker overbevisende i sine hovedtræk. I oplægget relateres det østlige byggeafsnit til Vesterbro, mens Ny Tap og boligtårn refererer til Carlsbergs industriskala. Ny Tap Eftervisningen af at Ny Tap kan bevares, gøres som nævnt overbevisende, og der skabes spændende rumligheder og overbevisende læringsmiljøer i den gamle struktur. Arkitektonisk bearbejdes Ny Tap med respekt og indlevelse, så dennes særlige identitet bevares. Betydningen af denne, for Carlsberg vigtige, bygning har været af stor interesse for bedømmelseskomiteen. Nytænkningen af Ny Tap s facader er velkomponerede og stramme som i den bedste industriarkitektur. Der arbejdes ligeledes med markante dagslysindtag til Ny Tap og p-kælder, ved at fore dækgennemskæringer med en light sock en stor, vævet reflekterende struktur, der bringer lyset ned til de nederste planer. Disse markante lyselementer bringer form og materialemæssig kontraster til de eksisterende bygninger. UCC Betragtningerne omkring placeringen af UCC som en komprimeret, lodret Cityby med korte gangafstande i et tæt læringsmiljø, er et godt udgangspunkt for forståelsen af UCC s ønsker. Men forslaget beskriver en markant opdeling i UCC s funktioner i separate bygninger som samlingen af undervisningsrumlighederne i Ny tap og kilen, en separat biblioteksbygning og en bygning med kontorer, auditorier og personaleområder for undervisere og konsulenter. Dette opfylder ikke UCC s visioner om variation af læringsrum, sociale rum og administrative rum inden for UCC s beskrivelse af eksempelvis basecamps. 19

20 Tårnet Tårnet er udformet på fornem vis. Alle skalatrin kommer til udtryk på hver deres overbevisende måde. Kontrasten mellem tårnets lethed og dets placering på den tunge base virker overbevisende som forklaring på bygningernes forskellige funktioner. Mellemskalaen udtrykkes ved de dobbelt høje, vertikale åbninger som giver relief og slankhed til tårnet. De metalliserede plader vil reflektere det skiftende himmellys og dermed variere tårnets facadeudtryk døgnet igennem. Hermed bibringes det en stæk forankring, der med sin foranderlighed over tid bliver et markant pejlemærke og bidrag til den københavnske skyline. Diverse Ved den endelige aflevering bliver de gode intentioner, der blev lagt ud med desværre ikke forløst. Der spilles på referencerne til Vesterbrokarréen og dens skala, men det virker i forslaget uforløst. Bygninger fremtræder for elitære og uden de sammenbindene elementer, der giver gode og forståelige byrum/facader. Opfattelsen er ikke byhuse, men i for høj grad enkeltstående bygninger, der underordner sig en udlagt karréstruktur. Det er netop i forståelsen af byhuset som enkeltstående element, og som meningsfuld enhed i det forløb af bygninger der udgør UCC s volumen, at den afklarede bydannelse opstår. I adskillelsen mellem de enkelte bygningsvolumener opstår uafklarede byrumspassager, og dette peger på sammenbygningsproblematikker med gangbroer etc. mellem de enkelte enheder og ikke, som ønsket, kvalitative byrumsforløb. Forslaget mangler kvalificerede bud på kantzonen og dennes vigtige betydning for bylivet og UCC s henvendelse til det offentlige rum. Det dynamisk udformede Kilehus virker med sin afrundede grundgeometri, lange ubrudte facadeforløb og introverte udtryk ikke velvalgt på dette sted. Huset er velkomponeret i sin form og materialemæssige udtryk og fungerer som selvstændigt objekt, men savner tilhørsforhold til nabobygninger og bydel. Ligeledes virker biblioteksbygningen, igen med sin egen art, for løsrevet i det arkitektoniske formsprog. Der savnes sammenhæng til de andre huse i strukturen. Ofte kan det være få og overraskende elementer, der giver både en sammenhæng og integritet, men denne væning, der både adskiller og samler, foreligger ikke i forslaget. Bibliotekets horisontalt orienterede facadeudformning med synlige betonflader, der funger som ophold og forbindelse til taget, virker ikke overbevisende. Forløbet er præget af for ens bredder, med ringe anvendelighed. Bedømmelsesudvalget er ikke overbevist om, at det lange forløb op til tagfladen har sin berettigelse. Hjørnehuset mod Stationen/Vesterfælledvej danner med sine runde hjørner og materialeholdning et interessant bud på dette hjørne, men man kunne have ønsket sig en mere nuanceret åbning på netop dette sted. Afrundingen af bygningsvolumenet ind mod Biblioteket/Campustorvet bryder facadeforløbet op og understreger ikke den sammenhæng i facader, der også efterlyses.

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

NY TAP BILAG CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8

NY TAP BILAG CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8 NY TAP BILAG 5 30.01.2012 CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8 INTRODUKTION Baggrund Baggrunden for nærværende oplæg er den forestående udvikling af Stationsområdet i Carlsberg Byen. Oplægget er tiltænkt som information

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen I fortsættelse af CPHs ansøgning af 18. maj 2015 og Tårnby Kommunes afgørelse af 29. oktober 2015 skal CPH hermed anmode om yderligere

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

01. Basgangen Musicon

01. Basgangen Musicon 01. Basgangen Musicon Sagsnummer 211 29. januar 2014 Booklet Lavet af: COBE Trangravsvej 6 1436 Copenhagen K Denmark Basgangen 2 Index 1. Situationsplan 2. PRINCIPsnit 3. Visualiseringer 4. diagrammer

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

kanonhuset forår 2016 entasis

kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 indhold helhed 03 motiv / materialitet 05 lanterne 06 grønne haver og facader 07 underskæring 08 tegldetaljering 09 stålaptering, udvendige trapper 10

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Dagmar Petersens Gade. Dagmar Petersens Gade. Bernhardt Jensens Boulevard. Bernhardt Jensens Boulevard

Dagmar Petersens Gade. Dagmar Petersens Gade. Bernhardt Jensens Boulevard. Bernhardt Jensens Boulevard DET NYE Z-HUS Z-huset er et klart og visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser.

Læs mere

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat vedr. mulige ændringsforslag til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II I forbindelse

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling

At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling http://www.fbbb.dk/files/filer/baeredygtige_byer_- _SF_udspil_juli_2010.pdf Tina Saaby, stadsarkitekt, København

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2 PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG: VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR AGRO FOOD PARK I AARHUS Agro Food Park A/S og Realdania indbyder hermed

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016

SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016 SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse 2016 ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016 indhold 03 04 05 06-09 10 11 12 13 14 15 16-23 24 oversigtsplan beskrivelse visualisering facadevisualiseringer moduler

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) 01 07 Nogle tegnestuer tænker i værker. Det gør Aarhus Arkitekterne ikke. De udvikler projekter i tæt samarbejde med kunden. Og den største ros er, når

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere