Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul Rosendahl, Holger Grumme Nielsen Ingen Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Indholdsfortegnelse Side 124. Godkendelse af dagsorden Gennemgang af Udvalget for Arbejdsmarked og s budgetområder m.v Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune, 4. kvartal Drøftelse af forslag til kommissorium for et kommende sparringsforum Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse Ledelsesinformation - til- og afgang af sager hen over Orientering til pressen Gensidig orientering Dialogmøde med srådet Bilagsliste Underskriftsblad Side 272

3 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 7218 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 273

4 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Gennemgang af Udvalget for Arbejdsmarked og s budgetområder m.v. Dok.nr.: 7143 Sagsid.: 14/12920 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Den 29. oktober 2014 godkendte Økonomiudvalget Kommissorium for Økonomihandlingsplan fremskaffelse af råderum. Formålet med udarbejdelse af et råderumskatalog på 40 mio. kr. er, at dette kan angive løsninger på besparelser og omstillinger. Besparelser og omstillinger skal medvirke til at dække et løbende underskud på cirka mio. kr. pr. år, således at den politiske målsætning på en kassebeholdning på 125 mio. kr. i 2019 kan fastholdes. Herudover er der et ønske om, at give Byrådet mulighed for en reel prioritering mellem forskellige forslag, og endelig skal der også være mulighed for, at der kan skabes råderum for udvidelse af budgettet på andre områder. Råderumskataloget på 40 mio.kr. er fordelt mellem udvalgene efter nedenstående tabel, hvor der kun er medtaget serviceudgifter, idet der dog på beskæftigelsesområdet skal findes forslag på overførselsområdet på 3,0 mio. kr. Desuden er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet ikke indgået ved fordelingen af kataloget. Nettodriftsudgifter Serviceudgifter Budget 2015 mio. kr. Andel af råderumskatalog mio. kr. Økonomiudvalget, øvrige udgifter til administration 79,2 1,6 Udvalget for Plan og Teknik 113,9 2,4 Udvalget for Børn og undervisning 881,4 18,4 Udvalget for Kultur og Fritid 79,0 1,6 Udvalget for Social og Sundhed 619,1 12,9 Udvalget for Arbejdsmarked og 7,2 0,1 Besparelse i overførselsudgifter 3,0 Serviceudgifter i alt 1.779,8 40,0 Økonomiudvalget skal udover 1,6 mio. kr. finde besparelser på 6,0 mio. kr. i den administrative organisation. Økonomikonsulenterne Arnfred Bjerg og Hans Viggo Jensen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Ved udarbejdelsen af råderumskataloget, som skal danne grundlag for økonomihandlingsplanen , er der følgende processer, der indgår: Side 274

5 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Direktionen skal udarbejde et råderumskatalog på 40 mio. kr. I denne proces indgår den administrative chefgruppe. 2. MED-organisationen skal give bidrag til, hvordan der kan findes forslag på op til 40 mio. kr. og endelig 3. Lederforum skal give bidrag til, hvordan der kan findes forslag på op til 40 mio. kr. Den 6. maj 2015 præsenteres Byrådet for Råderumskataloget, som skal danne grundlag for Økonomihandlingsplan Ifølge procesplanen forelægges de politiske udvalg en redegørelse for den overordnede budgetsituation i udvalgene i januar Redegørelsen indeholder blandt andet en nærmere gennemgang af hele udvalgets budgetområde. Det er forventningen, at gennemgangen kan give et bedre indblik i udvalgets forskellige udgiftsområder, således det er muligt at drøfte serviceniveau m.v., og udvalget er godt klædt på, når råderumskataloget forelægges. Eventuelle kommentarer og bemærkninger fra udvalget vil indgå i Direktionens videre arbejde med Råderumskataloget. Retsgrundlag Ingen Økonomi --- Høring --- Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager gennemgangen til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 275

6 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune, 4. kvartal 2014 Dok.nr.: 7115 Sagsid.: 10/8 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune. Indledningsvis beskrives udviklingen i beskæftigelsen. Dernæst sætter rapporten fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Afslutningsvis indeholder rapporten en kort status for de fire ministermål. I denne rapport belyses følgende to hovedområder: Beskæftigelsesreformen og indsatsen for ledige Unge på kontant- eller uddannelseshjælp I rapporten sammenlignes Varde med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Varde. Kommunerne i klyngen varierer, afhængigt af, hvilke ydelsestyper man ser på. Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Antallet af lønmodtagere med bopæl i Varde Kommune er faldet med 0,6 pct. fra august 2013 til august Til sammenligning har Syddanmark haft et fald i beskæftigelsen på 0,2 pct. Ledigheden er generelt faldende, og der er forventninger til vækst inden for især privat service, bygge/anlæg og den offentlige sektor. I Varde Kommune har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med 3 pct., hvilket er en reduktion på niveau med klyngen. Varde Kommune har fald i antallet af borgere på dagpenge, ledighedsydelse og førtidspension. Beskæftigelsesreformen og indsatsen for ledige Fokusområder i forhold til indsatsen for dagpengemodtagere: Individuel indsats målrettet den enkelte lediges behov Hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet Virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder Målrettet opkvalificering ift. behovene på arbejdsmarkedet for ledige, der mangler kompetencer Efterspørgslen på arbejdsmarkedet har ændret sig, hvilket også har fået indflydelse på, hvilke grupper af ledige, der er i risiko for langtidsledighed. Antallet af langtidsledige i Varde Kommune er faldende. Langtidsledigheden er således det seneste år faldet fra ca. 190 langtidsledige til 140. Side 276

7 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og I Varde Kommune er en høj andel af de ledige kontanthjælpsmodtagere langtidsledige. Blandt dagpengemodtagerne er de største ledighedsgrupper 3F, Krifa, HK og FOA, hvorfor der skal være særligt fokus på disse grupper. Reformen lægger op til en tæt kontakt i starten af ledighedsperioden med 6 samtaler inden for det første halve år. I Varde Kommune får 30 pct. deres første samtale inden for den første måneds ledighed, hvilket er på niveau med Syddanmark som helhed. I Varde Kommune får 40 pct. af de ledige 1. tilbud så tidligt, som reformen lægger op til. Det er flere end gennemsnittet for Syddanmark. I rapporten sættes fokus på udviklingen i unge på kontant- og uddannelseshjælp i Varde Kommune i de første måneder efter, at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft. Fokusområder i forhold til indsatsen: Fortsat udvikle den uddannelsesrettede indsats, f.eks. i forhold til brobygningsforløb og ved at fastholde og udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne Tværgående og koordineret indsats og brug af mentorer for at hjælpe unge med barrierer i uddannelse eller job Brug af virksomhedsrettede tilbud, bl.a. til uddannelsesafklaring og til at lade de åbenlyst uddannelsesparate og jobparate arbejde for ydelsen. I oktober 2014 fik ca. 452 unge enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp i Varde Kommune. Relativt flere i sammenligning med klyngen 6,1 pct. i aug mod 5,7 pct. i klyngen. Ca. 85 pct. af de unge er uden uddannelse og dermed på uddannelseshjælp. 70 pct. af disse er under 25 år. Status for de fire ministermål Flere unge skal have en uddannelse. Udviklingen i antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp: Varde Kommune har en mindre reduktion i antallet af unge på disse ydelser end klyngen og Syddanmark. Tilgang til førtidspension: Tilgangen til førtidspension er det seneste år reduceret med 24% i Varde Kommune, hvilket er mindre end i både klynge og Syddanmark. Langtidsledige: Det seneste år er antallet af langtidsledige i Varde Kommune faldet ca. 34%. Reduktionen er større end reduktionen i både klyngen og Syddanmark generelt. Virksomhedssamarbejdet: Samarbejdsgradsmålingen er ikke blevet opdateret siden december Forvaltningens vurdering Jobcentret har fokus på den tidlige indsats og effekten af hyppige samtaler. Ligeledes er for 2015 sat et mål på, at 25% af de ledige, der opnår 5 måneders ledighed, skal have en personlig jobformidler. Side 277

8 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og I forhold til de unge, fortsættes brobygningsprojektet i Varde Kommune, ligesom der er ansat to uddannelsesmentorer til at varetage indsatsen over for denne målgruppe. Retsgrundlag Lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Økonomi Ingen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Politisk opfølgningsrapport 4 kvt Varde - Politisk opfølgning Varde 4. kvt pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 278

9 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Drøftelse af forslag til kommissorium for et kommende sparringsforum Dok.nr.: 7129 Sagsid.: 06/34 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Som bekendt fremgår det af den nye beskæftigelsesreform, at de lokale beskæftigelsesråd skal erstattes af nye arbejdsmarkedsråd på landsplan pr. 1. januar I et brev til LBR afsendt den 18. november 2014 udtrykte Varde Kommune et ønske om at fortsætte samarbejdet i form af et sparringsforum/netværk, men med et nyt kommissorium. Udvalget for Arbejdsmarked og bemyndigede i december 2014 formanden til at tage en dialog med LBR om et fortsat samarbejde og besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes udkast til et kommissorum, som skulle drøftes med LBR på rådets møde den 15. december Resultatet af LBRs drøftelse skulle herefter forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og på udvalgets møde i januar LBR drøftede vedlagte forslag til kommissorium for et fremtidigt sparringsforum den 15. december 2014 og var enige i det fremlagte forslag med den bemærkning, at det er vigtigt, at et sådant forum også høres. Møderne skal have indhold. Forslag til kommissorium I forslaget lægges op til, at et nyt forum kan være sparringspartner/rådgiver for Varde Kommune i spørgsmål om Jobcenter Vardes indsats på det ordinære/subsidiære arbejdsmarked. Omdrejningspunktet for et fremtidigt samarbejde vil være følgende opgaver: Fungere som et ideforum med henblik på at udvikle Varde Kommunes indsats for ledige og sygemeldte. Der skal være særligt fokus på at skabe konkret samarbejde mellem vrksomheder og jobcenter om at sluse ledige og sygemeldte ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet Bidrage til at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets samarbejdsparter og Jobcenter Varde om at forbedre mulighederne for, at ledige og sygemeldte kan få job på det ordinære arbejdsmarked Bidrage til at udpege vækstområder og kompetenceprofiler for områder med gode beskæftgelsesmuligheder Funktionsperiode: Opstart 1. januar 2015 og med en funktionsperiode på foreløbigt 1 år, hvorefter samarbejdet evalueres. Mødefrekvens: Forummet mødes efter behov cirka hvert kvartal. Der holdes et årligt møde med Udvalget for Arbejdsmarked og. Forslag til sammensætning fremgår af vedlagte bilag. Side 279

10 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Forvaltningens vurdering Det er vurderingen, at det fremlagte forslag til kommissorium lever op til Varde Kommunes ønske om at fortsætte det gode samarbejde og dialogen om den beskæftigelsespolitiske indsats. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 23. december 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Udkast til kommissorium for nyt sparringsforum /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslaget til godkendelse, herunder at forvaltningen igangsætter processen med at sammensætte forummet. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 280

11 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse Dok.nr.: 7203 Sagsid.: 14/1077 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I efteråret 2013 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes 12 overordnede visionspolitikker, som skal være tværgående og helhedsorienterede. Én af de 12 visionspolitikker er en Erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Visionspolitikken var i høring frem til den 24. august. Den 20. august blev der afholdt et offentligt høringsarrangement om visionspolitikken. Høringssvarene er behandlet af styregruppen og indarbejdet i udkastet til visionspolitikken, som er vedhæftet som bilag dok.nr Forslag til visionspolitik for erhverv og beskæftigelse Forslaget til en visionspolitik for erhverv og beskæftigelse indeholder følgende vision og målsætninger: Vision for området: Varde Kommune er blandt de 10 mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Gennem dialog og samarbejde med erhvervslivet skaber vi vækst og beskæftigelse i vores lokalområde. Dette betyder, at enhver henvendelse fra erhvervslivet er et ønske om vækst til gavn for alle. Varde Kommune er en væsentlig medspiller i det sydvestjyske vækstområde, hvor den erhvervsvenlige kommune, den kvalificerede arbejdskraft samt vækst og udvikling i de lokale virksomheder er hinandens forudsætninger. Målsætninger: Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken består af tre overordnede målsætninger med underliggende delmål. De tre overordnede målsætninger er: Målsætning 1: Sammen skaber vi en erhvervsvenlig kommune Målsætning 2: Sammen sikrer vi kvalificeret arbejdskraft Målsætning 3: Sammen skaber vi vækst og udvikling i de lokale virksomheder. Sideløbende med udarbejdelsen af visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse har Byrådet udformet og vedtaget den nye vision: Varde Kommune i ét med naturen. Som følge heraf er der i visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse tilføjet afsnit og delmålsætninger, der henviser til naturen i Varde Kommune. Udkastet til en visionspolitik for erhverv og beskæftigelse behandles i Direktionen. Dernæst behandles visionspolitikken i udvalget for arbejdsmarked og integration, i Økonomiudvalget og endelig i Byrådet. Forvaltningens vurdering Den fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesindsats er af afgørende betydning for Varde Kommunes udvikling, og det er forvaltningens vurdering, at den nye visionspolitik for Side 281

12 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og erhverv og beskæftigelse vil bidrage til at skabe fælles retning og skabe rammerne for en styrket og mere målrettet erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Det vurderes, at forslaget til en visionspolitik for erhverv og beskæftigelse udgør en god, fremadrettet ramme for tiltag på tværs af erhverv og beskæftigelse. Retsgrundlag Lov om erhvervsfremme og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Økonomi Ingen Høring Udkastet til visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse var i offentlig høring fra den 3. juni til den 24. august Bilag: 1 Åben Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse godkendes. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erling Steffen Pedersen, Louise Raunkjær Direktionen anbefaler Byrådet, at visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse godkendes. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Visionspolitikken fremsendes til Byrådets godkendelse. Side 282

13 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Ledelsesinformation - til- og afgang af sager hen over 2014 Dok.nr.: 7221 Sagsid.: 09/7899 Initialer: irni Åben sag Sagsfremstilling Gennemgang af udviklingen af sager inden for de enkelte målgrupper, herunder startede og afsluttede forløb. Præsentation vil ske under mødet. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 283

14 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Orientering til pressen Dok.nr.: 7220 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Ungeindsatsen. Side 284

15 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Gensidig orientering Dok.nr.: 7219 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Studietur evt. koordineret med Udvalget for Børn og Undervisning Orientering v/direktøren Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Studietur i /15 Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Studietur drøftet. Der arrangeres ikke noget fælles med Børn og Undervisning. Til næste udvalgsmøde præsenteres oplæg. Side 285

16 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Dialogmøde med srådet Dok.nr.: 7281 Sagsid.: 15/507 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Af srådets vedtægter fremgår det, at der afholdes et årligt møde med politikere. Udvalget drøftede i mødet den 10. december emner for det årlige møde, som afholdes den 22. januar Dagsorden for dialogmødet er vedhæftet. Retsgrundlag srådets vedtægter Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Program for dialogmøde mellem Udvalget for Arbejdsmarked og og srådet 5261/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der foretages drøftelse med srådet i henhold til vedhæftede dagsorden. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og den Fraværende: Ingen Drøftelse med srådet foretaget i forhold til vedhæftede dagsorden. Side 286

17 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Bilagsliste 126. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune, 4. kvartal Politisk opfølgningsrapport 4 kvt Varde - Politisk opfølgning Varde 4. kvt pdf (170172/14) 127. Drøftelse af forslag til kommissorium for et kommende sparringsforum 1. Udkast til kommissorium for nyt sparringsforum (144064/14) 128. Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse 1. Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse (168538/14) 131. Gensidig orientering 1. Studietur i 2015 (5258/15) 132. Dialogmøde med srådet 1. Program for dialogmøde mellem Udvalget for Arbejdsmarked og og srådet (5261/15) Side 287

18 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Keld Jacobsen Søren Laulund Peder Foldager Hansen Poul Rosendahl Holger Grumme Nielsen Side 288

19 Bilag: Politisk opfølgningsrapport 4 kvt Varde - Politisk opfølgnin g Varde 4. kvt pdf Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: 22. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014

21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune. Indledningsvist beskrives udviklingen i beskæftigelsen, hvorefter rapporten sætter fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Afslutningsvist indeholder rapporten en kort status for de fire ministermål. I nærværende rapport belyses følgende to områder: Beskæftigelsesreformen og indsatsen for ledige. Unge på kontant- eller uddannelseshjælp. I rapporten sammenlignes Varde med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Varde. Kommunerne i klyngerne varierer afhængigt af, hvilke ydelsestyper man ser på. Kort om arbejdsmarkedet i Varde Figur 1: Udvikling i antal lønmodtagere med bopæl, aug aug ,6 0 0,5-0,4-0,2 0,3-0, ,2 0-0,2 1-0,3-0,5-0,1-0,3 0,4-0,6-0,6-0,2-1,1 Fald i beskæftigelsen Antallet af lønmodtagere med bopæl i Varde kommune er faldet med 0,6 pct. fra august 2013 til august Syddanmark har i samme periode oplevet et fald i beskæftigelsen på 0,2 pct. Den aktuelle situation på det syddanske arbejdsmarked er, at ledigheden falder, og der ses en stort set uændret udvikling i beskæftigelsen. Regeringens prognose offentliggjort august 2014 forventer en vækst i år på 1,4 pct. og til næste år på 2 pct. Det er vækstrater, der medfører fremgang på det syddanske arbejdsmarked med godt flere beskæftigede i både 2014 og i Det er især i privat service, men også i bygge/anlæg og den offentlige sektor, der ventes fremgang. Kilde: Jobindsats.dk Reduktion i antallet af offentligt forsørgede I Varde har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med 3 pct., hvilket er en reduktion på niveau med klyngen. Varde har fortsat en lavere andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end klyngen. Varde har fald i antallet af borgere på dagpenge, ledighedsydelse og førtidspension. Tabel 1: Omfang af offentlige forsørgede i Varde og klyngen. Periode Antal Andel af bef. (16-64 år) Udvikling seneste år Varde Varde Varde Klynge Varde Klynge Dagpenge okt ,5 2,2-24,3-11,3 Uddannelsesydelse sep ,0 0,0-98,7 Arbejdsmarkedsydelse aug ,1 0,3 Kth og udd.hjælp i alt. okt ,1 3,3 0,2-4,4 - Kontanthjælp okt ,0 2,3 - Uddannelseshjælp aug ,1 1,1 Sygedagpenge aug ,3 2,0 6,8 0,4 For- og revalidering okt ,4 0,2 3,1-6,4 Ledighedsydelse okt ,4 0,4-2,2-5,3 Fleksjob sep ,9 1,8 6,0 8,5 Ressourceforløb okt ,2 0,2 276,9 474,9 Førtidspension nov ,4 6,4-3,4-4,0 Forsørgede i alt ,3 18,1-3,0-3,3 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Note: I alt målingen summerer de nyeste månedstal fra hver måling. 2

22 Beskæftigelsesreformen og indsatsen for ledige Beskæftigelsesreformen har til formål at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed. Nedenfor sættes fokus på den nuværende indsats overfor ledighed og på centrale ændringer i indsatsen som følge af reformen. Fokusområder i forhold til indsatsen for dagpengemodtagere: Individuel indsats målrettet den enkelte lediges behov Hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet Virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder Målrettet opkvalificering ift. behovene på arbejdsmarkedet for ledige, der mangler kompetencer Figur 2. Langtidsledighed i Varde Antallet af langtidsledige i Varde er faldende. Langtidsledigheden er i det seneste år faldet fra ca. 190 langtidsledige til ca Andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken er samtidig lavere end niveauet i både klyngen og Syddanmark som helhed. Kilde: Jobindsats.dk Risikogrupperne ændrer sig løbende i takt med at efterspørgslen på arbejdsmarkedet ændrer sig. Det er derfor vigtigt konstant at tage udgangspunkt i hvilke tiltag, der kan få den enkelte ledige tilbage i job, herunder om forhøjet risiko for langtidsledighed nødvendiggør en særlig fokuseret beskæftigelsesindsats. I Varde er en høj andel af de ledige kontanthjælpsmodtagere langtidsledige. Blandt dagpengemodtagere er de største ledighedsgrupper i Varde henholdsvis 3F, Kristelig A-kasse, HK og FOA og det er bl.a. i disse grupper, at der er flest langtidsledige. Individuel indsats med fokus på tæt kontakt, virksomhedsrettet indsats og målrettet opkvalificering Figur 3. Tidlig- og virksomhedsvendt indsats En tidlig og intensiv samtaleindsats giver de bedste muligheder for at få den enkelte ledige sporet ind på den hurtigste vej tilbage i job, herunder sikre aktiv jobsøgning fra den ledige. Reformen lægger op til en tæt kontakt i starten af ledighed med 6 samtaler inden for det første ½ år. I Varde får 30 pct. deres første samtale inden for den første måneds ledighed, hvilket er på niveau med Syddanmark som helhed. Kilde: Jobindsats.dk Note: Samtaler er opgjort for borgere der er blevet ledige i perioden 2. kvt kvt tilbud skal efter reformen gives inden for 6 måneder for de årige og efter 3 måneder for øvrige. 1. tilbud er opgjort for borgere der er blevet ledige i Andel i virksomhedsvendt aktivering er opgjort i august Reformen fremmer desuden en tidligere, aktiv og intensiv indsats med fokus på den enkeltes behov. Tidlige og virksomhedsrettede tilbud er vigtige til at fastholde de lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, og særligt privat løntilskud har vist sig at være et effektivt redskab til at få ledige hurtigt tilbage i job. I Varde får 40 pct. af de ledige 1. tilbud så tidligt som reformen lægger op til. Det er flere end gennemsnittet for Syddanmark. Andelen af personer i virksomhedsrettet aktivering er på ca.14 pct. og lidt lavere end gennemsnittet for regionen som helhed. Uddannelsesindsatsen har en central plads i beskæftigelsesreformen. Mere end hver tredje er ufaglært i Varde, og samtidig er der en stor gruppe ledige, hvis uddannelsesmæssige forudsætninger er blevet overhalet af udviklingen i samfundet. Udgangspunktet er, at målrettet uddannelse kan være vejen til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse. Først og fremmest bliver uddannelsesindsatsen målrettet de ledige dagpengemodtagere med størst behov, som fremover får mulighed for at få reel opkvalificering. Uddannelsesindsatsen bliver samtidig målrettet virksomhedernes behov, så ledige i højere grad kommer til at besidde de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 3

23 Færre unge får kontant- eller uddannelseshjælp Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft, hvilket bl.a. indebærer en ny indsats for de unge på kontanthjælp, og at unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse fremover skal modtage uddannelseshjælp. Nedenfor sættes fokus på udviklingen i unge på kontant- og uddannelseshjælp i Varde i de første måneder efter, at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft. Fokusområder i forhold til indsatsen for unge på kontant- og uddannelseshjælp: Fortsat udvikle den uddannelsesrettede indsats, f.eks. i forhold til brobygningsforløb og ved at fastholde og udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Tværgående og koordineret indsats og brug af mentorer for at hjælpe unge med barrierer i uddannelse eller job. Brug af virksomhedsrettede tilbud bl.a. til uddannelsesafklaring og til at lade de åbenlyst uddannelsesparate og jobparate arbejde for ydelsen. Kontanthjælpsreformen styrker den uddannelsesrettede indsats Med kontanthjælpsreformen styrkes uddannelsesfokus for de unge uden uddannelse. Alle unge under 30 år skal have et uddannelsespålæg tidligere var det kun de unge under 25 år. Den uddannelsesrettede indsats styrkes bl.a. gennem vejledningsindsats, brobygningsforløb og ved at lade indsatsen foregå i et uddannelsesmiljø. Unge med f.eks. sociale og psykiske barrierer skal hjælpes i uddannelse bl.a. gennem brug af mentorer og en koordineret og tværgående indsats. De unge, der har en uddannelse, modtager fortsat kontanthjælp. For dem er målet hurtigst muligt at komme i job. Lille stigning i unge på kontant- eller uddannelseshjælp Figur 4. Udvikling i unge på kontant- og uddannelseshjælp, fuldtidspersoner, okt. 13 okt. 14, pct. I oktober 2014 fik ca. 452 unge enten kontant- eller uddannelseshjælp i Varde. Varde har i forhold til sammenlignelige kommuner relativt flere unge på kontant- eller uddannelseshjælp (6,1 pct. i aug mod 5,7 pct. i sammenlignelige kommuner i klyngen). Størstedelen af de unge er uden uddannelse ca. 85 pct. og dermed på uddannelseshjælp. Det er især de helt unge under 25 år, der fylder i gruppen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 70 pct. er således under 25 år. Antallet af unge på kontant- eller uddannelseshjælp i Varde er steget med 1 pct. det seneste år. Kilde: Jobindsats.dk Figur 5. Antal påbegyndte forløb på kontantog uddannelseshjælp, 2 3 kvartal. Det er modsat gennemsnittet i Syddanmark og klyngen, hvor der det sidste år været et fald på 9 og 10 pct.. I Varde har der været et fald blandt de unge over 25 år. Det er ligeledes for denne gruppe det største fald ses hos Syddanmark og klyngen. En analyse foretaget af Beskæftigelsesministeriet viser, at andelen af unge, der er gået fra kontant- eller uddannelseshjælp til uddannelse er steget fra 2013 til 2014 særligt blandt de årige (på landstal). Kilde: Jobindsats.dk Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skyldes dog også, at færre unge i 2014 starter i et forløb på kontant- eller uddannelseshjælp. Som figur 5 viser, er antallet af påbegyndte forløb på kontant- eller uddannelseshjælp i Varde på det laveste niveau siden

24 Kort status for de nye ministermål Fig. 6: Udvikling i antallet af unge dagpenge- og uddannelseshjælps-, kontanthjælpsmodtagere, okt. 13 okt. 14. Flere unge skal have en uddannelse. Udvikling i antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp Varde har en mindre reduktion i antallet af unge på dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp end klyngen og Syddanmark. Varde har dog fortsat en mindre andel af unge på offentligt forsørgelse end klyngen og Syddanmark generelt. Fig. 7: Udvikling i tilgangen til førtidspension, nov. 13 nov. 14 (rullende år) Tilgang til førtidspension Tilgangen til førtidspension er det seneste år reduceret med ca. 24 pct. i Varde, hvilket er mindre end i både klynge og Syddanmark. Desuden er tilgangen til førtidspension også højere i Varde end i Syddanmark og klyngen, når der er taget højde for befolkningens størrelse. Fig. 8: Udvikling i antallet af langtidsledige, okt. 13 okt. 14 Langtidsledige Det seneste år er antallet af langtidsledige i Varde faldet ca. 34 pct. Reduktionen er større end reduktionen i både Syddanmark og klyngen generelt. Andelen af langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken er desuden væsentlig lavere i Varde end i sammenlignelige kommuner og Syddanmark generelt. Fig. 9: Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder, jan.13 dec. 13 Virksomhedssamarbejdet Samarbejdsgradsmålingen er ikke blevet opdateret siden december Figur 9 giver derfor ikke et opdateret billede af samarbejdet med virksomhederne i Varde kommune. Andelen af Vardes virksomheder, der samarbejder med et jobcenter om f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob er lidt lavere end i Syddanmark og klyngen. Kilde: Jobindsats.dk 5

25 Bilag: Udkast til kommissorium for nyt sparringsforum Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: 22. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

26 Udkast til kommissorium for nyt sparringsforum/netværk (tidligere LBR) Formål Der oprettes et nyt forum, der kan være sparringspartner/rådgiver for Varde Kommune i spørgsmål om jobcenter Vardes indsats på det ordinære/subsidiære arbejdsmarked. Opgaver Sparringsforum skal Fungere som et ideforum med henblik på at udvikle Varde kommunes indsats for ledige og sygemeldte. Der skal være særligt fokus på at skabe konkret samarbejde mellem virksomheder og jobcenter om at sluse ledige og sygemeldte ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet Skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og jobcenter Varde om at forbedre mulighederne for, at ledige og sygemeldte kan få job på det ordinær arbejdsmarked Bidrage til at udpege vækstområder og kompetenceprofiler for områder med gode beskæftigelsesmuligheder Medlemmer Den nuværende sammensætning i LBR: Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og 3 medlemmer fra lønmodtagersiden 3 medlemmer fra arbejdsgiversiden 1 medlem fra FTF DH vakant srådet 1 plads LAU-a-kasse-udvalg 1 plads Varde Erhvervs- og Turistråd 1 plads Parterne kan vælge at udpege suppleanter for medlemmerne. Det skal være muligt at indkalde fagpersoner ad hoc til specielle opgaver. Funktionsperiode Forummet starter op fra den 1. januar 2015 og fungerer foreløbigt for 1 år, hvorefter samarbejdet evalueres. Mødefrekvens Forummet mødes efter behov cirka hvert kvartal. Der holdes et årligt møde med Udvalget for Arbejdsmarked og.

27 Bilag: Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: 22. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

28 VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1

29 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde med Varde Erhvervs- og Turistråd samt øvrige relevante partnere. I målsætningerne nedenfor henviser ordet vi således både til organisationen Varde Kommune og til samarbejdet om erhverv og beskæftigelse med vore partnere. Visionspolitikken følges op af strategier og handleplaner, der beskriver de indsatser, som iværksættes for at realisere politikken. Varde Kommune er med sin geografiske placering en integreret del af det sydvestjyske vækstområde med Esbjerg i front. Vi har et erhvervsliv, som vi er stolte af. Vi har få store og mange små og mellemstore virksomheder. Branchemæssigt er der industri, håndværk, landbrug, turisme og øvrige serviceerhverv. Vi befinder os midt i noget af Danmarks smukkeste natur. Mange af vore virksomheder bruger naturen aktivt i produktudvikling og markedsføring. Dette sker bl.a. inden for oplevelsesøkonomi, turisme, grønne industrier, fødevarebranchen og i landbruget. Med visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse lægger vi op til et samarbejde med alle, der kan fremme vækst og beskæftigelse i Varde Kommune lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Kommunen er den offentlige myndighed, som hyppigst kommer i kontakt med erhvervslivet herunder både som myndighed, serviceudbyder, rådgiver, kunde og igangsætter. Kommunens ageren i disse roller har således stor betydning for erhvervslivets vækstbetingelser. På beskæftigelsesområdet har kommunerne ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, som varetages af de kommunale jobcentre i samspil med Det Lokale Beskæftigelsesråd og Det Regionale Beskæftigelsesråd. Imidlertid har erhverv og beskæftigelse traditionelt været to adskilte politikområder. Denne visionspolitik samler indsatserne inden for erhverv og beskæftigelse i én politik, fordi der er klare synergieffekter at hente. Vækst og udvikling i de lokale virksomheder er en forudsætning for en positiv udvikling i beskæftigelsen. Dertil kan en stærk beskæftigelsesindsats, herunder rekruttering og opkvalificering af den rette arbejdskraft, bidrage til udvikling i virksomhederne, hvilket har en afgørende betydning for finansieringen af den kommunale velfærd. 2

30 3

31 1.1 Vision for området Varde Kommune er blandt de 10 mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Gennem dialog og samarbejde med erhvervslivet skaber vi vækst og beskæftigelse i vores lokalområde. Dette betyder, at enhver henvendelse fra erhvervslivet er et ønske om vækst til gavn for alle. Varde Kommune er en væsentlig medspiller i det sydvestjyske vækstområde, hvor den erhvervsvenlige kommune, den kvalificerede arbejdskraft samt vækst og udvikling i de lokale virksomheder er hinandens forudsætninger. 4

32 1.2 Afgrænsning af politikområdet Visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse er én af Varde Kommunes 12 overordnede visionspolitikker. Den er tværgående og har snitflader til flere af de øvrige visionspolitikker eksempelvis bosætningspolitikken og infrastrukturpolitikken. Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens øvrige politikker. 1.3 Målgruppe Målgruppen for visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse er både ekstern og intern. Eksternt danner politikken rammen for samarbejdet med Varde Erhvervs- og Turistråd og alle andre relevante partnere. Internt er politikken udtryk for, hvilke forventninger Byrådet har til kommunens ledere og medarbejdere i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Målet er, at visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse skal have betydning for alle ansatte i Varde Kommune fra yngste elev til borgmesteren. 5

33 6

34 2. MÅLSÆTNINGER Byrådets politiske mål for erhvervs- og beskæftigelsesområdet Visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse består af tre overordnede målsætninger med underliggende delmål. Målsætning 1: Sammen skaber vi en erhvervsvenlig kommune Vi finder i dialog med virksomhederne de gode løsninger, der skaber værdi for den enkelte og for fællesskabet. Alle vore aktiviteter understøtter og faciliterer erhvervslivets behov, herunder også deres rammevilkår. Vi skaber en sammenhængende, balanceret og attraktiv infrastruktur, som understøtter borgernes og virksomhedernes behov. Målsætning 2: Sammen sikrer vi attraktiv arbejdskraft Med udgangspunkt i naturen som vores autentiske styrke skaber vi attraktive levevilkår med særlig fokus på at sikre lokal tilstedeværelse af kvalificeret arbejdskraft. Vi styrker indsatsen for at tiltrække veluddannede til virksomhederne i Varde Kommune. Vi samarbejder med virksomhederne, arbejdsmarkedets partner og uddannelsesinstitutionerne om at sikre kvalificeret arbejdskraft gennem uddannelse og opkvalificering. Vi forbereder børn og unge på fremtidens arbejdsmarked. Målsætning 3: Sammen skaber vi vækst og udvikling i de lokale virksomheder Vi fremmer virksomhedernes vækst- og udviklingspotentiale. Vi skaber attraktive vilkår og rammer for iværksættere og har særligt fokus på virksomheder med vækstpotentiale. Vi understøtter virksomhedernes brug af naturen i produktinnovation, i udvikling af ydelser og i markedsføringen. Vi arbejder offensivt på at tiltrække virksomheder og gøre det enkelt at flytte til Varde Kommune. I forlængelse af de politiske målsætninger vil vi udarbejde strategier og handleplaner, der udfolder og beskriver de enkelte indsatser, som iværksættes for at realisere visionspolitikken. 7

35 VK 0914 CADA

36 Bilag: Studietur i 2015 Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: 22. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5258/15

37 Studietur i 2015 Dok.nr.: 6980 Sagsid.: 15/207 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har lagt op til, at de enkelte fagudvalg i 2015 kan arrangere studietur til udlandet eller her hjemme. Der ønskes udarbejdet en samlet oversigt over tanker i de enkelte fagudvalg til Økonomiudvalgets møde den 28. januar Forvaltningens vurdering Der foreslås en koordinering udvalgene imellem og i den forbindelse kan det oplyses, at Udvalget for Kultur og Fritid overvejer tur til Amsterdam i juni måned og Udvalget for Plan og Teknik overvejer tur til Norge i september måned. Forvaltningen foreslår, at studieturen for Udvalget for Børn og Undervisning planlægges enten april eller november Retsgrundlag Intet Økonomi Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der planlægges en tur til det østlige Danmark og Sverige i april eller november måned, og at temaer for turen drøftes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann Der arbejdes med en tur til det østlige Danmark og Sverige i dagene november 2015,- gerne koordineret med Udvalget for Arbejdsmarked og. Der udarbejdes forslag til program til et kommende udvalgsmøde. 1

38 Bilag: Program for dialogmøde mellem Udvalget for Arbejdsmarked og og srådet Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: 22. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5261/15

39 Dato 14/ Dok.nr Sagsnr Ref. Lena Andersen Invitation til dialogmøde 22. januar 2015 kl mellem Udvalget for Arbejdsmarked og og srådet Dialogmødet foregår på Borgercenter Varde i kantinen Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Drøftelse af hvad råd og udvalg kan bruge hinanden til, bl.a. i forbindelse med det store antal flygtninge, der kommer i 2015: a. Nye flygtninge b. Beskæftigelse c. Interkulturelle kompetencer d. Etablering af netværk 3. Evt. Dialogmødet afsluttes med en let anretning. Venlig hilsen Udvalget for Arbejdsmarked og 1/1

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere