Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse. Samlede undersøgelsesresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse. Samlede undersøgelsesresultater"

Transkript

1 Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse Samlede undersøgelsesresultater Januar 2008

2 Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse Samlede undersøgelsesresultater Januar 2008 Ref E G LKD(1) Version 1 Dato Udarbejdet af LKD Kontrolleret af RASN Godkendt af LCM Rambøll Danmark A/S Perlegade 36 DK-6400 Sønderborg Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Undersøgelsesdata Slutbrugerkategorier Slutbrugerudvælgelse Slutbrugerbesøg Slutbrugerrapport Spareforslagenes beregningsgrundlag 3 3. Resultater Registrerede spareforslag Rentable spareforslag Spareforslag med mindre end 5 års tilbagebetalingstid Sparepotentialer kontra aktuelt forbrug Servicebesøg mm. 7 Bilag 1 Eksempel på slutbrugerrapport Bilag 2 Energisparepotentialer hos Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Januar 2008 (undersøgelsesresultater) I

4 1. Resumé Fjernvarmeselskaber i Jylland har som et led i at medvirke til energibesparelser og nedsættelse af CO 2 -belastningen gennemført en undersøgelse af energibesparelsesmuligheder hos fjernvarmekunder i forskellige boligtyper. Rambøll Danmark A/S har foretaget undersøgelsen for Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Undersøgelsen er baseret på en teknisk undersøgelse af den enkelte bolig i et repræsentativt antal af den enkelte boligtype. Mulige forbedringer på isolering, vinduer, varmeanlæg mm., der vil medføre en energibesparelse, er kortlagt og besparelsesstørrelser og rentabiliteter er beregnet i overensstemmelse med Energistyrelsens oplyste standardværdier for besparelser. Undersøgelsen viser samlet set, at der er potentielle rentable besparelser svarende til 14 % af det årlige energiforbrug i boligerne. Spareforslagene anses som brugerøkonomisk rentable, når tilbagebetalingstiden er under ¾ af levetiden, hvilket er den samme grænse, som anvendes i Energimærkningsordningen. Offentlige bygninger skal gennemføre besparelsesforslag med tilbagebetalingstider på mindre end 5 år. Anvendes det samme kriterium i undersøgelsen, er der samlet set besparelsesforslag med tilbagebetalingstider på mindre end 5 år svarende til 6 % af det årlige energiforbrug i boligerne. Det største bidrag til rentable besparelser kommer fra uisolerede varmerør i de tekniske installationer. Forbrugerne ønsker dog ofte ikke at udføre rørisoleringen, da uisolerede varmerør bidrager til en bedre komfort i rum, der ikke er forsynet med radiatorer. Af samtlige husstande, som fjernvarmeselskaberne har henvendt sig til vedrørende undersøgelsen, har 46 % vist interesse i at deltage. 1

5 2. Undersøgelsesdata 2.1 Slutbrugerkategorier Enfamiliehusene udgør hos alle de fire fjernvarmeværker den største delgruppe og man har derfor valgt at sætte fokus på denne kategori. I Sønderborg og Aabenraa har man desuden undersøgt kategorien med række- og dobbelthuse. De valgte kategorier er desuden ikke underlagt et regelmæssigt energisyn, som er tilfældet for bygninger over 1000 m 2 samt alle offentlige bygninger. 2.2 Slutbrugerudvælgelse Det har været ønsket, at udføre en repræsentativ undersøgelse, og slutbrugerne, som indgår i undersøgelserne af enfamiliehuse og rækkehuse, er derfor tilfældigt udvalgt ud fra følgende kriterier: procentvis lige mange bygninger inden for hvert årti inden for hvert årti er der udvalgt lige mange slutbrugere med lavt, middel og højt forbrug Der er sendt breve ud til i alt 753 slutbrugere under kategorien Enfamiliehuse og rækkehuse. Efter brevudsendelsen blev en mindre del af de udvalgte desuden kontaktet telefonisk. Ud af de 753 slutbrugere som fik tilbudet var 344 interesseret i at få et gratis besøg af en energikonsulent, svarende til 46 %. 2.3 Slutbrugerbesøg Besøgene i de fire byer fandt sted fra september 2006 til december måned Hvert besøg havde en varighed af ca. 1½ time per slutbruger. Besøgene blev udført på niveau svarende til Energimærkningsordningen og havde følgende indhold: gennemgang af klimaskærmen; dog ikke destruktive undersøgelser gennemgang af varmeanlægget gennemgang af vand- og elforbrugende installationer 2

6 snak med slutbrugeren om adfærd mm. fremlæggelse af oplagte besparelsesforslag for den aktuelle bygning Registreringerne blev på stedet tastet ind i en database, som er udviklet til netop denne undersøgelse. Databasen kan bl.a. sortere på rentable og ikke rentable besparelsesforslag. 2.4 Slutbrugerrapport Der udarbejdes en rapport for hvert besøg, der viser forbrugsoplysninger samt forslag til besparelser. Rapporten er gennemgået med slutbrugeren ved besøgets afslutning og udsendes til slutbrugeren efter undersøgelsens afslutning, se bilag 1. Fjernvarmeforbruget, det klimakorrigerede fjernvarmeforbrug (graddage fra Dansk Fjernvarme) og afkølingen for de sidste 3 år fremgår, samt el og vandforbruget, hvis forbrugeren har oplyst dette. Derudover er der oplyst et middeltal for forbruget pr. m 2, baseret på oplysninger fra fjernvarmeværkerne. Oplagte spareforslag for varme, el og vand er angivet, hvor besparelsens størrelse er baseret på standardværdier fra Energistyrelsen og investeringens størrelse er baseret på V&S-prisbøger (håndværkerpriser). Tilbagebetalingstiden er beregnet, og det er angivet, at den bør være under ¾ af levetiden for at forslaget er brugerøkonomisk rentabelt. Dette svarer til en rentabilitet >1,33, hvilket er den samme grænse, som anvendes i Energimærkningsordningen. 2.5 Spareforslagenes beregningsgrundlag Besparelsens størrelse er baseret på Energistyrelsens Standardværdier Levetiderne er fastsat ud fra angivelserne i V&S-prisbøgerne som følger: Lukket efterisolering 40 år Åben isolering 30 år Vinduer og døre 40 år Fjernvarmeinst., radiatoranlæg 40 år Fjernvarmeunit og beholdere 25 år Termostatventiler 20 år Teknisk isolering 15 år Pumper 15 år Energisparepærer 7 år 3

7 IT-udstyr 5 år Hårde hvidevarer 15 år Toiletter og vandarmaturer 30 år Der er anvendt aktuelle fjernvarmepriser inkl. moms for de fire fjernvarmeværker. Thisted 259 kr./mwh Sønderborg 288 kr./mwh Aabenraa 437 kr./mwh Viborg 650 kr./mwh 4

8 3. Resultater De samlede undersøgelsesresultater fremgår nærmere af bilag Registrerede spareforslag Registreringen hos slutbrugeren er udført på niveau svarende til Energimærkningsordningen. Baseret på besøg/registrering af de i alt 344 enfamiliehuse og rækkehuse i Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted er der fundet spareforslag på i alt MWh/år. Overføres de registrerede spareforslag forholdsmæssigt til hele kategorien svarer det til 24 % af forbruget i kategorien. 3.2 Rentable spareforslag Spareforslagene anses som brugerøkonomisk rentable, når tilbagebetalingstiden er under ¾ af levetiden, hvilket er den samme grænse, som anvendes i Energimærkningsordningen. Baseret på besøg/registrering af de i alt 344 enfamiliehuse og rækkehuse i Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted er der fundet rentable spareforslag på i alt 661 MWh/år. Overføres de registrerede rentable spareforslag forholdsmæssigt til hele kategorien svarer det til 14 % af forbruget i kategorien. Spareforslagene grupperer sig hovedsageligt på følgende tiltag: - Efterisolering af varmerør. Der er regnet med rørskåle, som beboeren selv monterer, hvilket giver en lav investering. - Efterisolering af så godt som uisolerede skråvægge, skunkvægge samt tagkonstruktion - Hulmursisolering - Udskiftning af 1 lags vinduer til 2 lags energivinduer. En del af de besøgte slutbrugere er interesserede i at udføre de rentable spareforslag, dog bliver rørisolering som regel fravalgt, når der ikke er anden form for op- 5

9 varmning i rummet. Hulmursisolering er også bevidst fravalgt hos nogle slutbrugere pga. risiko for frostsprængninger i murværket. De fleste pensionister er heller ikke interesserede i at gennemføre de energibesparende forslag, da selv rentable spareforslag ofte har så lang en tilbagebetalingstid, at besparelsen ikke vil komme dem til gode. Derimod er der nogle slutbrugere, som allerede har planer om at udskifte terrassedøre og vinduer pga. udseende, utætheder og tegn på nedbrydning. 3.3 Spareforslag med mindre end 5 års tilbagebetalingstid De offentlige bygninger skal gennemføre spareforslag, hvor tilbagebetalingstiden er mindre end 5 år. Anvendes det samme kriterium i undersøgelsen, er der samlet set fundet spareforslag på i alt 279 MWh/år, hvor tilbagebetalingstiden er mindre end 5 år. Overføres det forholdsmæssigt til hele kategorien svarer det til 6 % af forbruget i kategorien. Spareforslagene med en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år er nu langt overvejende efterisolering af varmerør, og der er kun nogle enkelte forslag med efterisolering og hulmursisolering tilbage. 3.4 Sparepotentialer kontra aktuelt forbrug Energistyrelsens Standardværdier kan ikke anvendes ukritisk. Der er ved energigennemgang af enkelte enfamiliehuse i Thisted og Viborg fundet et stort sparepotentiale, hvor den årlige besparelse ved at udføre sparetiltagene, udregnet efter Energistyrelsens Standardværdier, er næsten lige så stor eller større end det reelle forbrug. Det drejer sig om ca. 4-5 forbrugere. I de fleste tilfælde kan det ovenstående forklares med, at forbrugerne bruger brændeovn som supplement til varmen. Dermed er det reelle varmeforbrug større, da forbruget fra brændeovnen ikke er medregnet. I et enkelt tilfælde drejer det sig om et ældre hus fra 1921, hvor der ikke er hulmursisoleret, ingen isolering på loftet, og der er vinduer med 1 lag glas. Når disse besparelser lægges sammen, bliver besparelsen næsten lige så stor som det reelle 6

10 forbrug. Dette kan delvist tilskrives, at forbrugerne kun har en temperatur på C på hele 1 sal. Hvis forbrugerne skal holde en normal temperatur på C, vil det reelle varmeforbrug blive noget større. Fælles for dem alle er, at husene ikke er hulmursisoleret. 3.5 Servicebesøg mm. Ved besøget blev der udført servicebesøg, hvor varmeinstallationen blev gennemgået, ventilindstillinger blev kontrolleret og indstillet korrekt. Derudover blev der foretaget en generel snak med slutbrugeren om drift af anlægget og adfærd. I Sønderborg var der tale om få tilfælde, hvor der blev konstateret fejl ved fjernvarmeinstallationen. Der er hos en stor del af slutbrugerne installeret fjernvarmeunits med serviceordning fra Sønderborg Fjernvarme, og samtidig udfører Sønderborg Fjernvarme fjernaflæsning af energimåleren, hvor manglende afkøling vil blive observeret. Forbrugerne har desuden mulighed for at få installeret et alarmsystem til lækageovervågning, som også fjernaflæses af Sønderborg Fjernvarme. I Aabenraa var der kun få steder, hvor der hos slutbrugeren blev lokaliseret fejl ved den interne fjernvarmeinstallation. Ved enkelte slutbrugere blev ventilerne indstillet efter fabrikantens anvisninger. Derudover blev 2 slutbrugere anbefalet at rekvirere en VVS-installatør, da deres vejrkompenseringsautomatik var defekt. Aabenraa Fjernvarme fjernaflæser alle målere månedligt, og foretager i den forbindelse kontrol af forbrug og afkøling med henblik på at afhjælpe fejlindstillinger i forbrugerinstallationer. I Thisted var der ligeledes kun få steder, de havde problemer med fjernvarmeinstallationen. Ved enkelte forbrugere blev ventilerne indstillet korrekt, og derudover blev et par forbrugere anbefalet at rekvirere en VVS-installatør, da der var utætheder i installationen. I Viborg var der også kun enkelte forbrugere, der havde problemer med fjernvarmeinstallationen. Forbrugerne i Viborg får straf eller belønning alt efter hvor god deres afkøling er, udregnet efter en incitamentstarif. De fleste forbrugere har fået indstillet deres varmeanlæg, så de har en rimelig eller god afkøling af fjernvarmevandet, så ved disse forbrugere var der ikke længere den store fokus på denne ordning. Enkelte forbrugere vidste slet ikke, at de bliver straffet eller belønnet efter, hvor god afkølingen er. Samtidig har Viborg Fjernvarme udsendt tilbud til forbrugerne om en serviceordning, hvor de kan få gennemgået deres varmeanlæg en gang om året. En enkel forbruger kunne ikke få varme på anlægget, og blev derfor også anbefalet at rekvirere en VVS-installatør. 7

11 Bilag 1 Eksempel på slutbrugerrapport

12 6200 AABENRAA Undersøgelse af energibesparelser for Aabenraa Fjernvarme Rapporten består af 2 afsnit. 1. afsnit er en beskrivelse af varme, el og vandforbrug de seneste år sammenlignet med middelforbruget for tilsvarende boliger i Aabenraa. 2. afsnit er en beskrivelse af de spareforslag, som er fundet under gennemgangen. Afsnit 1, forbrugsoplysninger ForbrugerId: Besøgsdato: xxxx-xx-xx Areal: 210 m2 Opførelselsår: Middel* Varmeforbrug (MWh/år): 29,684 38,662 29,464 Varmeforbrug klimakor.(mwh/år):** 38,26 38,84 30,55 Varmeforbrug klimakor.(mwh/m2/år):** 0,182 0,185 0,145 0,124 Afkøling ( C): 39,74 42,84 46,21 Elforbrug (kwh/år): 2455 Elforbrug (kwh/m2/år): 11,69 35 Vandforbrug (m3/år): 100 Vandforbrug (m3/m2/år): 0,48 0,92 * Middel er gennemsnittet for alle enfamiliehuse i Aabenraa ** Varmeforbruget er klimakorrigeret, så forbrug kan sammenlignes år for år. Generelle kommentarer Returventilerne regulerer efter temperaturen på returvandet fra radiatoren. Indstillingen går fra 1 til 8, hvor 1 svarer til en returtemperatur på ca. 20 C og 6 svarer til en returtemperatur på ca. 70 C. Ventilen bør indstilles mellem 1 og 3. Termostatventilerne regulerer efter rumtemperaturen, hvor en indstilling på 3 svarer til en rumtemperatur på ca. 20 C. Det er bedre at alle radiatorer er lidt åbne, i stedet for at en radiator opvarmer hele rummet. ForbrugerId Side 1

13 Afsnit 2, Spareforslag I tabellen er anført en række forslag til, hvordan ejendommens forbrug kan nedsættes. De angivne besparelser er baseret på standardværdier fra Energistyrelsen, og investeringernes størrelse er baseret på standardpriser eller skønnet, hvorfor forslagene er behæftet med en vis usikkerhed. Levetiden af investeringen er anført. Tilbagebetalingstiden viser, hvor mange år der går, før investeringen er betalt tilbage (simpel tilbagebetalingstid). Er tilbagebetalingstiden mindre end ¾ af levetiden anses forslaget for brugerøkonomisk rentabelt. Alle priser er inkl. moms. Det anbefales, at der udføres projektering og indhentes konkrete tilbud, før forslaget gennemføres. Skønnet Skønnet Skønnet Skønnet Tilbage Investering Besparelse Besparelse Levetid Betalingstid Varme Antal (kr.) (kwh/år) (kr./år) (år) (år) Udskiftning af termovinduer 43 m til 2 lag energivinduer Efterisolering af tagrum med 30 m mm Isolering af skråvægge med 44 m mm Total Kommentarer til spareforslagene Efterisolering af tagkonstruktionen og udskiftning af vinduer er ikke rentable tiltag i forhold til den opnåede energibesparelse. Forbedringerne vil dog give en bedre komfort. ForbrugerId: Side 2

14 Bilag 2

15 Januar 2008 Energisparepotentialer hos Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Forbrug i kategorien Antal forbrugere i kategorien Antal besøgte forbrugere i kategorien Antal besøgte / interesserede forbrugere i % af udsendte breve Fjernvarmepris Registrerede besparelser ved besøgte forbrugere Rentable besparelser ved besøgte forbrugere Rentable besparelser overført forholdsmæssigt til hele kategorien Rentable besparelser i % af totalforbruget for kategorien Typiske rentable besparelser Besparelser med mindre end 5 års tilbagebetalingstid ved besøgte forbrugere Besparelser med mindre end 5 års tilbagebetalingstid overført forholdsmæssigt til hele kategorien Besparelser med mindre end 5 års tilbagebetalingstid i % af totalforbruget for kategorien Typiske besparelser med mindre end 5 års tilbagebetalingstid MWh/år kr./mwh MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år Sønderborg Fjernvarme Fritliggende enfamiliehus ~ 3,0 % 60 % % - Udskiftn. af vinduer med 1 lag glas - Hulmursisolering ,3 % Sønderborg Fjernvarme Række-, kæde og dobbelthuse ~ 2,5 % 38 % % - Efterisolering af tagkonstruktion - Hulmursisolering eller udv. isolering ,4 % - Efterisolering Aabenraa Fjernvarme Fritliggende enfamiliehus samt Række-, kæde og dobbelthuse ~ 2,6 % 49 % % - Efterisolering af tagkonstruktion mm. - Udskiftn. af vinduer med 1 lag glas - Hulmursisolering ,5 % - Efterisolering Thisted Fjernvarme Fritliggende enfamiliehus ~1,5 % 44 % % - Hulmursisolering - Udskiftn. af vinduer med 1-lags glas ,3 % - Efterisolering Viborg Fjernvarme Fritliggende enfamiliehus * ~1,2 % 36 % % - Efterisolering af loft og skunk - Udskiftn. af vinduer og døre - Hulmursisolering ,4 % - Efterisolering - Hulmursisolering I alt ~2,1 % 46 % % ,0 % Rentable besparelser: Besparelser anses for at være brugerøkonomisk rentable, når tilbagebetalingstiden er mindre end ¾ af levetiden. Kriteriet anvendes under Energimærkningsordningen. Besparelser med mindre end 5 års tilbagebetalingstid: Ved offentlige bygninger gennemføres besparelsesforslag, hvor tilbagebetalingstiden er mindre end 5 år. * 55 antal besøgte forbrugere er brugt i beregning af interessen for undersøgelsen, da Viborg Fjernvarme selv har udført 5 besøg. Disse indgår dog ikke i beregningerne af sparepotentialet.

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stubyvej 20 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2014 Til den 1. maj 2021. Energimærkningsnummer 311051823

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2062 Søndre Ringgade 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2014 Til den 3. september 2021.

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Saltværksvej/ Kastrupvej Saltværksvej 71 2770 Kastrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenholmvej 6A 8543 Hornslet Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2013 Til den 5. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Købkesvej 1-15 og Bakkegårdsvej 60-74 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-013512 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 15 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 167-090303-001 Adresse: Afd. 3501, Avedøre Stationsby Syd, Trædrejerporten 4 Udarbejdet af: Boligselskabet

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gevninge Bygade 17B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008988 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 21 Bakkebo 8 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2012 Til den 8. oktober

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Emil Reesens Vej 11 7400 Herning Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. august 2014 Til den 1. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jægersborgvej 122-128 Jægersborgvej 122 2820 Gentofte Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2013 Til den 12. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere