INSTALLATIONS- VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- VEJLEDNING"

Transkript

1 INSTLLTIONS- VEJLEDNING Installationsvejledning Splittype Dansk Modeller BQ 71 CV1 BQ 100 CV1 BQ 125 CV1 BQ 140 CV1 IM-5CCY-0411(2)-SIEST Varenr.: R B

2

3 CE - TITIKTIES-DEKLRCIJ CE - TBILSTĪBS-DEKLRĀCIJ CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ CE - IZJV O SKLDNOSTI CE - VSTVUSDEKLRTSIOON CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ CE - IZJV-O-USKLĐENOSTI CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILTKOZT CE - DEKLRCJ-ZGODNOŚCI CE - DECLRȚIE-DE-CONFORMITTE CE - ERKLÆRING OM-SMSVR CE - ILMOITUS-YHDENMUKISUUDEST CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ CE - DECLRÇÃO-DE-CONFORMIDDE CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE - FÖRSÄKRN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE CE - DECLRCION-DE-CONFORMIDD CE - DICHIRZIONE-DI-CONFORMIT CE - HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - DECLRTION-OF-CONFORMITY CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE - DECLRTION-DE-CONFORMITE CE - CONFORMITEITSVERKLRING 17 PL deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja: 18 RO declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație: 19 SLO z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša: 20 EST kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid: 21 BG декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация: 22 LT visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija: 23 LV ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija: 24 SK vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie: 25 TR tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder: 09 RUS заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление: 10 DK erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører: 11 S deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att: 12 N erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at: 13 FIN ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit: 14 CZ prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje: 15 HR izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi: 16 H teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik: I Daikin Europe N.V. 01 GB declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates: 02 D erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist: 03 F déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration: 04 NL verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft: 05 E declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración: 06 dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione: 07 GR δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση: 08 P declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere: BQ71BV1, BQ100V1, BQ125V1, BQ140V1, 16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják: 17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami: 18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre: 19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili: 20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele: 21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции: 22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus: 23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem: 24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom: 25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur: 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções: 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям: 10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser: respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner: respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser: 13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti: 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům: 15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 01 are in conformity with the following standard(s) or other normat ive document(s), provided that these are used in accordance with our instructions: 02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren nweisungen eingesetzt werden: 03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies: 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones: 06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni: 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας: EN , 19 Direktive z vsemi spremembami. 20 Direktiivid koos muudatustega. 21 Директиви, с техните изменения. 22 Direktyvose su papildymais. 23 Direktīvās un to papildinājumos. 24 Smernice, v platnom znení. 25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler. 10 Direktiver, med senere ændringer. 11 Direktiv, med företagna ändringar. 12 Direktiver, med foretatte endringer. 13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina. 14 v platném znění. 15 Smjernice, kako je izmijenjeno. 16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 17 z późniejszymi poprawkami. 18 Directivelor, cu amendamentele respective. 01 Directives, as amended. 02 Direktiven, gemäß Änderung. 03 Directives, telles que modifiées. 04 Richtlijnen, zoals geamendeerd. 05 Directivas, según lo enmendado. 06 Direttive, come da modifica. 07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. 08 Directivas, conforme alteração em. 09 Директив со всеми поправками. 19 ob upoštevanju določb: 20 vastavalt nõuetele: 21 следвайки клаузите на: 22 laikantis nuostatų, pateikiamų: 23 ievērojot prasības, kas noteiktas: 24 održiavajúc ustanovenia: 25 bunun koşullarına uygun olarak: 10 under iagttagelse af bestemmelserne i: 11 enligt villkoren i: 12 gitt i henhold til bestemmelsene i: 13 noudattaen määräyksiä: Machinery 2006/42/EC ** Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC * 14 za dodržení ustanovení předpisu: 15 prema odredbama: 16 követi a(z): 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw: 18 în urma prevederilor: 01 following the provisions of: 02 gemäß den Vorschriften der: 03 conformément aux stipulations des: 04 overeenkomstig de bepalingen van: 05 siguiendo las disposiciones de: 06 secondo le prescrizioni per: 07 με τήρηση των διατάξεων των: 08 de acordo com o previsto em: 09 в соответствии с положениями: <> DIKIN.TCF.5121/ <B> Intertek Semko B (NB0413) <C> T1 21 Забележка * както е изложено в <> и оценено положително от <B> съгласно Сертификата <C>. 22 Pastaba * kaip nustatyta <> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal Sertifikatą <C>. 23 Piezīmes * kā norādīts <> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>. 24 Poznámka * ako bolo uvedené v <> a pozitívne zistené <B> vsúlade s osvedčením <C>. 25 Not * <> da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi. 16 Megjegyzés * a(z) <> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint. 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <>, pozytywną opinią <B> i Świadectwem <C>. 18 Notă * aşa cum este stabilit în <> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu Certificatul <C>. 19 Opomba * kot je določeno v <> in odobreno s strani <B> vskladu s certifikatom <C>. 20 Märkus * nagu on näidatud dokumendis <> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>. 11 Information * enligt <> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>. 12 Merk * som det fremkommer i <> og gjennom positiv bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>. 13 Huom * jotka on esitetty asiakirjassa <> ja jotka <B> on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti. 14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <> a pozitivně zjištěno <B> vsouladu s osvědčením <C>. 15 Napomena * kako je izloženo u <> i pozitivno ocijenjeno odstrane <B> prema Certifikatu <C>. 06 Nota * delineato nel <> e giudicato positivamente da <B> secondo il Certificato <C>. 07 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>. 08 Nota * tal como estabelecido em <> e com o parecer positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>. 09 Примечание * как указано в <> и в соответствии сположительным решением <B> согласно Свидетельству <C>. 10 Bemærk * som anført i <> og positivt vurderet af <B> ihenhold til Certifikat <C>. 01 Note * as set out in <> and judged positively by <B> according to the Certificate <C>. 02 Hinweis * wie in <> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>. 03 Remarque * tel que défini dans <> et évalué positivement par <B> conformément au Certificat <C>. 04 Bemerk * zoals vermeld in <> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig Certificaat <C>. 05 Nota * como se establece en <> y es valorado positivamente por <B> de acuerdo con el Certificado <C>. 19 ** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo. 20 ** Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni. 21 ** Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция. 22 ** Daikin Europe N.V. yraįgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą. 23 ** Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju. 24 ** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie. 25 ** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir. 13 ** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan. 14 ** Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce. 15 ** Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji. 16 ** Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására. 17 ** Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej. 18 ** Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcție. 07 ** Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής. 08 ** Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico. 09 ** Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации. 10 ** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata. 11 ** Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen. 12 ** Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen. 01 ** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File. 02 ** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen. 03 ** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique. 04 ** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen. 05 ** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el rchivo de Construcción Técnica. 06 ** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione. Shigeki Morita Director Ostend, 2nd of November PW U

4

5 OMRIDS OG MÅL Indendørs enhed BQ 71 CV1 Dansk E E lle mål er i mm Original vejledning K B C K D F L I G H J M N Mål Model B C D E F G H I J K L M N BQ 71 CV Indendørs enhed BQ 100 / 125 / 140 CVI E K B C D K G H F J L I E M N Mål Model B C D E F G H I J K L M N BQ 100 CV BQ 125 CV BQ 140 CV Bemærkning, kun gældende for Tyrkiet: Brugslevetiden for vores produkter er ti (10) år 1-1

6 INSTLLTIONSVEJLEDNING Denne vejledningen giver fremgangsmåder for installation for sikker og god standarddrift af klimaanlægget. Det kan være nødvendigt med særlige justeringer alt efter de lokale behov. Før klimaanlægget tages i brug bedes man læse denne installationsvejledning omhyggeligt og derefter opbevare den til senere brug. nlægget er beregnet til at blive brugt af eksperter eller uddannede brugere i butikker, i lettere industri og inden for landbrug eller til kommercielle anlæg betjent af lægfolk. nlægget er ikke beregnet til brug af personer, inklusive børn, med nedsat fysisk, følemæssig eller mental kapacitet eller med manglende erfaring eller kendskab, medmindre de bliver overvåget eller instrueret angående brugen af anlægget af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med anlægget. FORSIGTIGHEDSREGLER m DVRSEL Installation og vedligeholdelse skal udføres af kvalificerede personer, som har kendskab til de lokale regler og love, og som har erfaring med denne type anlæg. lle kabelføringer hos kunden skal installeres i overensstemmelse med de nationale bestemmelser for kabelføring. Man skal kontrollere, at enhedens nominelle spænding svarer til den, der står på navnepladen, før man påbegynder kabelføringen i overensstemmelse med kabelføringsdiagrammet. Enheden skal have JORDFORBINDELSE for at forhindre elektrisk stød på grund af isoleringsfejl. Ingen elektriske kabler må berøre kølemiddelrørene eller andre bevægelige dele i ventilatormotorerne. Kontrollér, at enheden er blevet slået fra, før den installeres eller vedligeholdes. Frakobl klimaanlægget fra elforsyningsstikket, før vedligeholdelse. TRÆK IKKE strømstikket ud, mens enheden endnu er tændt. Det kan give alvorlige elektriske udladninger, som kan føre til brandfare. Hold indendørs og udendørs enhederne, strømkablet og kabeltransmissionen mindst én meter fra tv og radio for at forhindre forvrængning og statisk elektricitet. {fhængigt af typen og kilden for de elektriske bølger, kan statisk elektricitet høres, selv når de er mere end én meter væk}. m FORSIGTIG Vær opmærksom på følgende vigtige punkter under installationen. Man må ikke installere enheden på steder, hvor udsivning af brandbar gas kan forekomme. Hvis der lækkes og akkumuleres gas omkring enheden, kan det antænde en brand. Kontrollér, at drænrør er korrekt tilsluttet. Hvis drænrørene ikke er korrekt tilsluttede, kan det give vandudsivning, som vil beskadige møbler og inventar. Overbelast ikke enheden. Belastningen for enheden er forudindstillet fra fabrikken side. Overbelastning vil give overstrøm eller beskadigelse af kompressoren. Efter service eller installation skal man kontrollere, at enhedens panel er lukket. Ikke afsikrede paneler vil give meget driftstøj. Skarpe kanter og spoleflader er potentielle steder, hvor man kan komme til skade. Undgå at komme i direkte kontakt med disse steder. Før der slukkes for strømmen, skal fjernbetjeningens ON/OFF-kontakt sættes på stillingen "OFF" for at forhindre, at enheden skal genere. Hvis dette ikke gøres, vil enhedens ventilatorer starte automatisk, når strømmen tilsluttes igen, hvilket udsætter servicepersonellet eller brugeren for fare. Betjen ikke varmeapparater for tæt på klimaanlægget. Det kan smelte eller deformere plastpanelet på grund af for meget varme. Installer ikke enhederne i eller tæt ved døråbninger. nvend ikke varmeapparater for tæt ved klimaanlægget eller i rum, hvor der findes mineralolie, olietåge eller oliedamp, da dette kan smelte eller deformere plastdele pga. den for meget varme eller en kemisk reaktion. Når enheden anvendes i et køkken, skal man holde mel i afstand fra udsugningsenheden. Denne enhed er ikke egnet til brug på fabrikker, hvor der forekommer skæreolietåge eller jernpulver, eller hvor der er store spændingssvingninger. Installer ikke enheder i område med f.eks. varm kilde eller olieraffinaderi, hvor der findes sulfidgasser. Kontrollér, at ledningsfarverne på henholdsvis udendørs og indendørs enheden stemmer overens med terminalafmærkningerne. VIGTIGT: INSTLLER ELLER BRUG IKKE KLIMNLÆGGET I ET VSKERUM. Brug ikke sammensatte og snoede ledninger til indgående strømforsyning. Undgå, at plastdele kommer i direkte kontakt med rensemidler til spoler. Dette kan deformere plastdelene som resultat af en kemisk reaktion. For oplysninger om reservedele kan man kontakte en godkendt forhandler. Udstyret er ikke beregnet til brug i potentielt eksplosiv atmosfære. BEMÆRKNING Krav til bortskaffelse Dit klimaanlægsprodukt er mærket med dette symbol. Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må kasseres sammen med almindeligt køkkenaffald. Forsøg ikke selv at adskille systemet: dskillelse af klimaanlægget, behandling af kølemiddel, olie og andre dele skal udføres af en kvalificeret installatør i overensstemmelse med den gældende lokale og nationale lovgivning. Klimaanlægget skal behandles på en specialiseret genbrugsplads for at indgå i genbrug, genvinding og produktgenbrug. Når du sørger for at dette produkt bliver bortskaffet på korrekt måde, er du medvirkende til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og sundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger. Batterier skal fjernes fra fjernbetjeningen og bortskaffes separat i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale bestemmelser. 1-2

7 INSTLLTIONSDIGRM FULDTUD ISOLERET MED KORKBÅND Dansk INDENDØRS ENHED ISOLERING F INDENDØRS FORBINDELSESRØR 1-3

8 INSTLLTION F INDENDØRS ENHEDEN Indendørs enheden skal installeres således, at der ikke er kortslutning af kold luftudledningen. Overhold fripladsen omkring installationen. Placer ikke indendørs enheden, hvor der kommer direkte sol på enheden. Placeringen skal være passende for rørføringer og afløb, og der skal være stor afstand mellem en dør og enheden. Monteret som skjult loftsenhed Brug hængebøjlen der følger med enheden. Kontrollér, at loftet er tilstrækkeligt stærkt til at bære vægten af enheden. Centrer akseafstanden (se tegningen nedenfor) L Isoleringsmateriale (leveres af kunden) Luftudsugningsside Se detalje Luftindsugningsside 300 mm eller mere luminiumstape (leveres af kunden) luminiumstape (leveres af kunden) 10 mm 300 mm eller mere Loft nskaffes af kunden mm eller mere Gulv Stramme Detalje fløbsrørføring skjult i loftet Skive til hængebøjlebeslag (medfølger) * kan være mindre end 300 mm, hvis loftet kan fjernes. BQ mm (tommer) L mm (tommer) 71 CV (37,8) 339 (13,3) 100 CV (49,8) 401 (15,8) 125 CV (52,2) 266 (10,5) 140 CV (60,1) 266 (10,5) Sørg for spillerum for lettere servicering og optimal luftstrøm, som vist i diagrammet. 10 mm (0.39") Hældning fløbslås Bunden af enheden eller mere eller mere Efterlad ikke i vand Isoler sikkert Enhed: mm fløbsrøret skal installeres som i diagrammet (se diagram ovenfor) for at undgå skade pga. udsivninger eller kondens. Det bedste resultat opnås ved at holde rørene så korte som muligt. Hæld rørføringen en smule for at forbedre strømmen. Sørg for, at afløbsrøret er godt isoleret. Det er nødvendigt at installere en afløbslås i afløbsudgangen for at udligne trykket, der findes inde i enheden, sammenlignet med det atmosfæriske tryk udenfor, når enheden er i drift. fløbslåsen forhindrer muligheden for sprøjt eller dårlig lugt. Hold rørene så lige som muligt. Det letter rengøring og forhindrer ansamling af snavs og fremmedlegemer. Udfør en vandafløbstest, når installationen er færdig. Kontroller, at afløbsstrømmen glider jævnt og uden forhindringer. I fugtige omgivelser bruges en ekstra drænbakke til at dække hele området for indendørs enheden. 1-4

9 RØR TIL KØLEMIDDEL Rørføringer og teknik for rørkrave Brug ikke forurenede eller beskadigede kobberrør. Hvis rør, fordamper eller kondensator har været udsat eller åbnet i mere end 15 sekunder, skal systemet udsuges. Som hovedregel skal man ikke fjerne plastik, gummistik og messingmøtrikker fra ventiler, fittings, rør og spoler, før de er klar til at forbinde. Hvis der kræves slaglodning, skal man sikre, at nitrogengassen føres gennem rørene og fittingerne under slaglodningsarbejdet. Dette vil fjerne soddannelse på indersiden af kobberrørene. Skær rørene lidt efter lidt ved at fremføre skæret på rørskæreren langsomt. Hvis der skæres med for meget styrke og dybde vil det forårsage vridning af røret og yderligere grat. Se fig. Fjern grat fra de afskårne rørender med gratfjerneren, som vist i fig. B. Dette vil forhindre ujævnhed på kravefladerne, som ellers kan forårsage gasudsivning. Hold røret øverst og gratfjerneren nederst for at forhindre, at metalspåner kommer ind i røret. Fig. Fig. B 1/4t Skæring af kobberrør Fjern grat Kobberrør Sæt kravemøtrikkerne, monteret på forbindelsesdelene på både den indendørs og udendørs enhed, ind i kobberrørene. Rørets ekstra længde, der stikker ud fra fladen af muffeblokken, bliver bestemt af kraveværktøjet. Se fig. C Fastgør røret godt på muffeblokken. Tilpas midten af både kravegevindet og kravedornen, og stram dornen helt til. Rørføringsforbindelser til enhederne Tilpas midten af rørføringen og stram brystmøtrikken tilstrækkeligt til i hånden. Se fig. D Til sidst strammes brystmøtrikken med en momentnøgle, indtil denne klikker. Når brystmøtrikken strammes med en momentnøgle, skal man sikre sig, at stramningsretningen følger pilen på nøglen. Tilslutningen af kølemiddelrøret er isoleret med lukket cellepolyurethan. Ø rør, D (mm) Tomme mm Imperial (af typen vingemøtrik) Stiv (koblingstype) 1/4" 6,35 1,3 0,7 3/8" 9,52 1,6 1,0 1/2" 12,70 1,9 1,3 5/8" 15,88 2,2 1,7 3/4" 19,05 2,5 2,0 Rørstørrelse, mm/in Moment, Nm/(ft-lb) 6,35 (1/4") 18 (13,3) 9,52 (3/8") 42 (31,0) 12,70 (1/2") 55 (40,6) 15,88 (5/8") 65 (48,0) 19,05 (3/4") 78 (57,6) Fig. D Brystmøtrik Rør med krave Dansk Fig. C Indendørs rør Brystmøtrik Muffeblok Kobberrør D Skruenøgle Momentnøgle 1-5

10 TILSLUTNINGER FOR ELEKTRISK LEDNINGSFØRING lle kabler skal tilsluttes solidt. Kontrollér, at ingen dele af kablet berører kølemiddelrørene, kompressoren eller andre bevægelige dele. Forbindelseskablet mellem indendørs enheden og udendørs enheden skal være klampet fast ved brug af medfølgende forankringsledning. Strømforsyningsledningen skal svare til H07RN-F, som er mindstekravet. Kontrollér, at der ikke øves tryk udefra på klemmeforbindelserne og kablerne. Kontrollér, at alle dæksler er korrekt fastgjorte for at undgå åbninger. Brug en ringklemme til tilslutning af kabler til strømforsyningsklemrækken. Tilslut kablerne ved at matche dem med indikationen på klemrækken. (Se kabelføringsdiagrammet på enheden). Påsæt isoleringsmanchet Ringterminal Elektrisk kabel Brugt den korrekte skruetrækker til stramning af klemmeskruerne. Ikke passende skruetrækkere kan beskadige skruehovedet. Overstramning kan beskadige klemrækkens skruer. Tilslut ikke kabler af forskellige kaliber til samme klemme. Hold kablerne i god orden. Sørg for, at kablerne ikke generer andre dele og terminalboksen. Tilslut kabler med samme kapacitet til begge sider. Tilslut ikke kabler med samme kapacitet til én side. Tilslut ikke kabler med forskellig kapacitet. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER NÅR DER HÅNDTERES EN ENHED DER BRUGER R410 R410 er et nyt HFC kølemiddel, som ikke skader ozonlaget. Driftstrykket for dette nye kølemiddel er 1,6 gange højere end ved konventionelle kølemidler (R22), derfor er korrekt installation/ vedligeholdelse meget væsentlig. Brug aldrig et andet kølemiddel end R410 i et klimaanlæg, som er designet til at køre med R410. POE- eller PVE-olie anvendes som smøremiddel til R410 kompressor. Denne olie er anderledes end mineralolien, der anvendes til R22 kompressorer. Under installation eller vedligeholdelse, skal man være ekstra påpasselig med ikke at udsætte R410-systemet for fugtig luft i for lang tid. Resterende POE- eller PVE-olie i rørene og komponenterne kan absorbere fugt fra luften. For at forhindre forkert påfyldning, er diameteren på serviceporten på kraveventilen forskellig fra den, der bruges til R22. Brug værktøjer og materialer, der kun anvendes til kølemidlet R410. Værktøjer udelukkende for R410 omfatter manifoldventil, påfyldningsslange, trykmåler, gasudsivningsdetektor, kraveværktøjer, momentnøgle, vakuumpumpe og kølemiddelcylinder. Da et R410 køleanlæg udsættes for højere tryk end R22 enheder, er det vigtigt at vælge de korrekte kobberrør. Brug aldrig kobberrør, der er tyndere end 0,8mm, også selv om de findes på markedet. Hvis der opstår udsivning af kølemiddelgas under installationen/ vedligeholdelsen, skal man ventilere godt. Hvis kølemiddelgas kommer i kontakt med ild, kan der udvikles giftig gas. Når et klimaanlæg installeres eller tages ned, skal man ikke lade luft eller fugt stå i kølemiddelkredsen. LUFTUDSUGNING OG PÅFYLDNING Luftudsugning er nødvendig for at fjerne al fugt og luft fra systemet. Luftudsugning af rørene og indendørs enheden Indendørs enheden og kølemiddeltilslutningsrørene skal luftudsuges, da luften indeholder fugt, der, hvis den forbliver i kølemiddelkredsløbet, kan give fejlfunktion i kompressoren. Fjern dækslerne fra ventilen og serviceporten. Tilslut midten af påfyldningsmåleren til vakuumpumpen. Tilslut påfyldningsmåleren til serviceporten på 3-vejsventilen. Start vakuumpumpen. Udsug i ca. 30 minutter. Udsugningstiden kan variere alt efter vakuumpumpens kapacitet. Bekræft, at påfyldningsmålerviseren har flyttet sig fremad mmhg. Forsigtighed Hvis målerviseren ikke flytter til -760 mmhg, skal man kontrollere, om der er gasudsivninger (brug en kølemiddeldetektor) ved kravetilslutningen på indendørs og udendørs enheden, og evt. utæthed skal repareres, før der gås videre til næste trin. Luk ventilen på påfyldningsmåleren, og stop vakuumpumpen. 1-6

11 Hvis der skulle opstå modsætninger i fortolkningen af denne vejledning og en oversættelse af den til et hvilket som helst sprog, så er det den engelske version, der er gældende. Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver specifikation og ethvert design, der er indeholdt heri, når som helst uden forudgående varsel. Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgien P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor, Downtown Jebel li, Dubai, UE. Hovedkontor: Umeda Center Bldg., , Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, Japan Tokyo kontor: JR Shinagawa East Bldg., , Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan Importør for Turkiet Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No:49/1-2 Kartal İstanbul

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - Bruksanvisning Da Magnum + TK 61110-4-OP (Rev. 0, 11/13)

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

SF120-A Brugsanvisning 43 47

SF120-A Brugsanvisning 43 47 *336377* 336377 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

VueZone System. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Oktober 2012 202-11181-01 v1.0

VueZone System. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Oktober 2012 202-11181-01 v1.0 Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Oktober 2012 202-11181-01 v1.0 Support Tak, fordi du har valgt NETGEAR. Efter installation af din enhed skal du finde serienummeret på etiketten

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

R 263 T. 4 > u 1 = FIN

R 263 T. 4 > u 1 = FIN R 23 T 3 2 5 FIN 4 > u 1 = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 2 14

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Sonos PLAY:1. Produktguide

Sonos PLAY:1. Produktguide Sonos PLAY:1 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Sonos-Controller. Produktguide

Sonos-Controller. Produktguide Sonos-Controller Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Sonos PLAY:5. Produktguide

Sonos PLAY:5. Produktguide Sonos PLAY:5 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER Instruktionsbog kan også bestilles på følgende andre sprog ENG This operator s manual is available in English.

Læs mere

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere