INSTALLATIONS- VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- VEJLEDNING"

Transkript

1 INSTLLTIONS- VEJLEDNING Installationsvejledning Splittype Dansk Modeller BQ 71 CV1 BQ 100 CV1 BQ 125 CV1 BQ 140 CV1 IM-5CCY-0411(2)-SIEST Varenr.: R B

2

3 CE - TITIKTIES-DEKLRCIJ CE - TBILSTĪBS-DEKLRĀCIJ CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ CE - IZJV O SKLDNOSTI CE - VSTVUSDEKLRTSIOON CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ CE - IZJV-O-USKLĐENOSTI CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILTKOZT CE - DEKLRCJ-ZGODNOŚCI CE - DECLRȚIE-DE-CONFORMITTE CE - ERKLÆRING OM-SMSVR CE - ILMOITUS-YHDENMUKISUUDEST CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ CE - DECLRÇÃO-DE-CONFORMIDDE CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE - FÖRSÄKRN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE CE - DECLRCION-DE-CONFORMIDD CE - DICHIRZIONE-DI-CONFORMIT CE - HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - DECLRTION-OF-CONFORMITY CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE - DECLRTION-DE-CONFORMITE CE - CONFORMITEITSVERKLRING 17 PL deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja: 18 RO declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație: 19 SLO z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša: 20 EST kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid: 21 BG декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация: 22 LT visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija: 23 LV ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija: 24 SK vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie: 25 TR tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder: 09 RUS заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление: 10 DK erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører: 11 S deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att: 12 N erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at: 13 FIN ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit: 14 CZ prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje: 15 HR izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi: 16 H teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik: I Daikin Europe N.V. 01 GB declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates: 02 D erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist: 03 F déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration: 04 NL verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft: 05 E declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración: 06 dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione: 07 GR δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση: 08 P declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere: BQ71BV1, BQ100V1, BQ125V1, BQ140V1, 16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják: 17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami: 18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre: 19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili: 20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele: 21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции: 22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus: 23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem: 24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom: 25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur: 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções: 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям: 10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser: respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner: respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser: 13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti: 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům: 15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 01 are in conformity with the following standard(s) or other normat ive document(s), provided that these are used in accordance with our instructions: 02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren nweisungen eingesetzt werden: 03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies: 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones: 06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni: 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας: EN , 19 Direktive z vsemi spremembami. 20 Direktiivid koos muudatustega. 21 Директиви, с техните изменения. 22 Direktyvose su papildymais. 23 Direktīvās un to papildinājumos. 24 Smernice, v platnom znení. 25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler. 10 Direktiver, med senere ændringer. 11 Direktiv, med företagna ändringar. 12 Direktiver, med foretatte endringer. 13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina. 14 v platném znění. 15 Smjernice, kako je izmijenjeno. 16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 17 z późniejszymi poprawkami. 18 Directivelor, cu amendamentele respective. 01 Directives, as amended. 02 Direktiven, gemäß Änderung. 03 Directives, telles que modifiées. 04 Richtlijnen, zoals geamendeerd. 05 Directivas, según lo enmendado. 06 Direttive, come da modifica. 07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. 08 Directivas, conforme alteração em. 09 Директив со всеми поправками. 19 ob upoštevanju določb: 20 vastavalt nõuetele: 21 следвайки клаузите на: 22 laikantis nuostatų, pateikiamų: 23 ievērojot prasības, kas noteiktas: 24 održiavajúc ustanovenia: 25 bunun koşullarına uygun olarak: 10 under iagttagelse af bestemmelserne i: 11 enligt villkoren i: 12 gitt i henhold til bestemmelsene i: 13 noudattaen määräyksiä: Machinery 2006/42/EC ** Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC * 14 za dodržení ustanovení předpisu: 15 prema odredbama: 16 követi a(z): 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw: 18 în urma prevederilor: 01 following the provisions of: 02 gemäß den Vorschriften der: 03 conformément aux stipulations des: 04 overeenkomstig de bepalingen van: 05 siguiendo las disposiciones de: 06 secondo le prescrizioni per: 07 με τήρηση των διατάξεων των: 08 de acordo com o previsto em: 09 в соответствии с положениями: <> DIKIN.TCF.5121/ <B> Intertek Semko B (NB0413) <C> T1 21 Забележка * както е изложено в <> и оценено положително от <B> съгласно Сертификата <C>. 22 Pastaba * kaip nustatyta <> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal Sertifikatą <C>. 23 Piezīmes * kā norādīts <> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>. 24 Poznámka * ako bolo uvedené v <> a pozitívne zistené <B> vsúlade s osvedčením <C>. 25 Not * <> da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi. 16 Megjegyzés * a(z) <> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint. 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <>, pozytywną opinią <B> i Świadectwem <C>. 18 Notă * aşa cum este stabilit în <> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu Certificatul <C>. 19 Opomba * kot je določeno v <> in odobreno s strani <B> vskladu s certifikatom <C>. 20 Märkus * nagu on näidatud dokumendis <> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>. 11 Information * enligt <> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>. 12 Merk * som det fremkommer i <> og gjennom positiv bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>. 13 Huom * jotka on esitetty asiakirjassa <> ja jotka <B> on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti. 14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <> a pozitivně zjištěno <B> vsouladu s osvědčením <C>. 15 Napomena * kako je izloženo u <> i pozitivno ocijenjeno odstrane <B> prema Certifikatu <C>. 06 Nota * delineato nel <> e giudicato positivamente da <B> secondo il Certificato <C>. 07 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>. 08 Nota * tal como estabelecido em <> e com o parecer positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>. 09 Примечание * как указано в <> и в соответствии сположительным решением <B> согласно Свидетельству <C>. 10 Bemærk * som anført i <> og positivt vurderet af <B> ihenhold til Certifikat <C>. 01 Note * as set out in <> and judged positively by <B> according to the Certificate <C>. 02 Hinweis * wie in <> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>. 03 Remarque * tel que défini dans <> et évalué positivement par <B> conformément au Certificat <C>. 04 Bemerk * zoals vermeld in <> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig Certificaat <C>. 05 Nota * como se establece en <> y es valorado positivamente por <B> de acuerdo con el Certificado <C>. 19 ** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo. 20 ** Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni. 21 ** Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция. 22 ** Daikin Europe N.V. yraįgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą. 23 ** Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju. 24 ** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie. 25 ** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir. 13 ** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan. 14 ** Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce. 15 ** Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji. 16 ** Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására. 17 ** Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej. 18 ** Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcție. 07 ** Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής. 08 ** Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico. 09 ** Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации. 10 ** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata. 11 ** Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen. 12 ** Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen. 01 ** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File. 02 ** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen. 03 ** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique. 04 ** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen. 05 ** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el rchivo de Construcción Técnica. 06 ** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione. Shigeki Morita Director Ostend, 2nd of November PW U

4

5 OMRIDS OG MÅL Indendørs enhed BQ 71 CV1 Dansk E E lle mål er i mm Original vejledning K B C K D F L I G H J M N Mål Model B C D E F G H I J K L M N BQ 71 CV Indendørs enhed BQ 100 / 125 / 140 CVI E K B C D K G H F J L I E M N Mål Model B C D E F G H I J K L M N BQ 100 CV BQ 125 CV BQ 140 CV Bemærkning, kun gældende for Tyrkiet: Brugslevetiden for vores produkter er ti (10) år 1-1

6 INSTLLTIONSVEJLEDNING Denne vejledningen giver fremgangsmåder for installation for sikker og god standarddrift af klimaanlægget. Det kan være nødvendigt med særlige justeringer alt efter de lokale behov. Før klimaanlægget tages i brug bedes man læse denne installationsvejledning omhyggeligt og derefter opbevare den til senere brug. nlægget er beregnet til at blive brugt af eksperter eller uddannede brugere i butikker, i lettere industri og inden for landbrug eller til kommercielle anlæg betjent af lægfolk. nlægget er ikke beregnet til brug af personer, inklusive børn, med nedsat fysisk, følemæssig eller mental kapacitet eller med manglende erfaring eller kendskab, medmindre de bliver overvåget eller instrueret angående brugen af anlægget af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med anlægget. FORSIGTIGHEDSREGLER m DVRSEL Installation og vedligeholdelse skal udføres af kvalificerede personer, som har kendskab til de lokale regler og love, og som har erfaring med denne type anlæg. lle kabelføringer hos kunden skal installeres i overensstemmelse med de nationale bestemmelser for kabelføring. Man skal kontrollere, at enhedens nominelle spænding svarer til den, der står på navnepladen, før man påbegynder kabelføringen i overensstemmelse med kabelføringsdiagrammet. Enheden skal have JORDFORBINDELSE for at forhindre elektrisk stød på grund af isoleringsfejl. Ingen elektriske kabler må berøre kølemiddelrørene eller andre bevægelige dele i ventilatormotorerne. Kontrollér, at enheden er blevet slået fra, før den installeres eller vedligeholdes. Frakobl klimaanlægget fra elforsyningsstikket, før vedligeholdelse. TRÆK IKKE strømstikket ud, mens enheden endnu er tændt. Det kan give alvorlige elektriske udladninger, som kan føre til brandfare. Hold indendørs og udendørs enhederne, strømkablet og kabeltransmissionen mindst én meter fra tv og radio for at forhindre forvrængning og statisk elektricitet. {fhængigt af typen og kilden for de elektriske bølger, kan statisk elektricitet høres, selv når de er mere end én meter væk}. m FORSIGTIG Vær opmærksom på følgende vigtige punkter under installationen. Man må ikke installere enheden på steder, hvor udsivning af brandbar gas kan forekomme. Hvis der lækkes og akkumuleres gas omkring enheden, kan det antænde en brand. Kontrollér, at drænrør er korrekt tilsluttet. Hvis drænrørene ikke er korrekt tilsluttede, kan det give vandudsivning, som vil beskadige møbler og inventar. Overbelast ikke enheden. Belastningen for enheden er forudindstillet fra fabrikken side. Overbelastning vil give overstrøm eller beskadigelse af kompressoren. Efter service eller installation skal man kontrollere, at enhedens panel er lukket. Ikke afsikrede paneler vil give meget driftstøj. Skarpe kanter og spoleflader er potentielle steder, hvor man kan komme til skade. Undgå at komme i direkte kontakt med disse steder. Før der slukkes for strømmen, skal fjernbetjeningens ON/OFF-kontakt sættes på stillingen "OFF" for at forhindre, at enheden skal genere. Hvis dette ikke gøres, vil enhedens ventilatorer starte automatisk, når strømmen tilsluttes igen, hvilket udsætter servicepersonellet eller brugeren for fare. Betjen ikke varmeapparater for tæt på klimaanlægget. Det kan smelte eller deformere plastpanelet på grund af for meget varme. Installer ikke enhederne i eller tæt ved døråbninger. nvend ikke varmeapparater for tæt ved klimaanlægget eller i rum, hvor der findes mineralolie, olietåge eller oliedamp, da dette kan smelte eller deformere plastdele pga. den for meget varme eller en kemisk reaktion. Når enheden anvendes i et køkken, skal man holde mel i afstand fra udsugningsenheden. Denne enhed er ikke egnet til brug på fabrikker, hvor der forekommer skæreolietåge eller jernpulver, eller hvor der er store spændingssvingninger. Installer ikke enheder i område med f.eks. varm kilde eller olieraffinaderi, hvor der findes sulfidgasser. Kontrollér, at ledningsfarverne på henholdsvis udendørs og indendørs enheden stemmer overens med terminalafmærkningerne. VIGTIGT: INSTLLER ELLER BRUG IKKE KLIMNLÆGGET I ET VSKERUM. Brug ikke sammensatte og snoede ledninger til indgående strømforsyning. Undgå, at plastdele kommer i direkte kontakt med rensemidler til spoler. Dette kan deformere plastdelene som resultat af en kemisk reaktion. For oplysninger om reservedele kan man kontakte en godkendt forhandler. Udstyret er ikke beregnet til brug i potentielt eksplosiv atmosfære. BEMÆRKNING Krav til bortskaffelse Dit klimaanlægsprodukt er mærket med dette symbol. Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må kasseres sammen med almindeligt køkkenaffald. Forsøg ikke selv at adskille systemet: dskillelse af klimaanlægget, behandling af kølemiddel, olie og andre dele skal udføres af en kvalificeret installatør i overensstemmelse med den gældende lokale og nationale lovgivning. Klimaanlægget skal behandles på en specialiseret genbrugsplads for at indgå i genbrug, genvinding og produktgenbrug. Når du sørger for at dette produkt bliver bortskaffet på korrekt måde, er du medvirkende til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og sundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger. Batterier skal fjernes fra fjernbetjeningen og bortskaffes separat i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale bestemmelser. 1-2

7 INSTLLTIONSDIGRM FULDTUD ISOLERET MED KORKBÅND Dansk INDENDØRS ENHED ISOLERING F INDENDØRS FORBINDELSESRØR 1-3

8 INSTLLTION F INDENDØRS ENHEDEN Indendørs enheden skal installeres således, at der ikke er kortslutning af kold luftudledningen. Overhold fripladsen omkring installationen. Placer ikke indendørs enheden, hvor der kommer direkte sol på enheden. Placeringen skal være passende for rørføringer og afløb, og der skal være stor afstand mellem en dør og enheden. Monteret som skjult loftsenhed Brug hængebøjlen der følger med enheden. Kontrollér, at loftet er tilstrækkeligt stærkt til at bære vægten af enheden. Centrer akseafstanden (se tegningen nedenfor) L Isoleringsmateriale (leveres af kunden) Luftudsugningsside Se detalje Luftindsugningsside 300 mm eller mere luminiumstape (leveres af kunden) luminiumstape (leveres af kunden) 10 mm 300 mm eller mere Loft nskaffes af kunden mm eller mere Gulv Stramme Detalje fløbsrørføring skjult i loftet Skive til hængebøjlebeslag (medfølger) * kan være mindre end 300 mm, hvis loftet kan fjernes. BQ mm (tommer) L mm (tommer) 71 CV (37,8) 339 (13,3) 100 CV (49,8) 401 (15,8) 125 CV (52,2) 266 (10,5) 140 CV (60,1) 266 (10,5) Sørg for spillerum for lettere servicering og optimal luftstrøm, som vist i diagrammet. 10 mm (0.39") Hældning fløbslås Bunden af enheden eller mere eller mere Efterlad ikke i vand Isoler sikkert Enhed: mm fløbsrøret skal installeres som i diagrammet (se diagram ovenfor) for at undgå skade pga. udsivninger eller kondens. Det bedste resultat opnås ved at holde rørene så korte som muligt. Hæld rørføringen en smule for at forbedre strømmen. Sørg for, at afløbsrøret er godt isoleret. Det er nødvendigt at installere en afløbslås i afløbsudgangen for at udligne trykket, der findes inde i enheden, sammenlignet med det atmosfæriske tryk udenfor, når enheden er i drift. fløbslåsen forhindrer muligheden for sprøjt eller dårlig lugt. Hold rørene så lige som muligt. Det letter rengøring og forhindrer ansamling af snavs og fremmedlegemer. Udfør en vandafløbstest, når installationen er færdig. Kontroller, at afløbsstrømmen glider jævnt og uden forhindringer. I fugtige omgivelser bruges en ekstra drænbakke til at dække hele området for indendørs enheden. 1-4

9 RØR TIL KØLEMIDDEL Rørføringer og teknik for rørkrave Brug ikke forurenede eller beskadigede kobberrør. Hvis rør, fordamper eller kondensator har været udsat eller åbnet i mere end 15 sekunder, skal systemet udsuges. Som hovedregel skal man ikke fjerne plastik, gummistik og messingmøtrikker fra ventiler, fittings, rør og spoler, før de er klar til at forbinde. Hvis der kræves slaglodning, skal man sikre, at nitrogengassen føres gennem rørene og fittingerne under slaglodningsarbejdet. Dette vil fjerne soddannelse på indersiden af kobberrørene. Skær rørene lidt efter lidt ved at fremføre skæret på rørskæreren langsomt. Hvis der skæres med for meget styrke og dybde vil det forårsage vridning af røret og yderligere grat. Se fig. Fjern grat fra de afskårne rørender med gratfjerneren, som vist i fig. B. Dette vil forhindre ujævnhed på kravefladerne, som ellers kan forårsage gasudsivning. Hold røret øverst og gratfjerneren nederst for at forhindre, at metalspåner kommer ind i røret. Fig. Fig. B 1/4t Skæring af kobberrør Fjern grat Kobberrør Sæt kravemøtrikkerne, monteret på forbindelsesdelene på både den indendørs og udendørs enhed, ind i kobberrørene. Rørets ekstra længde, der stikker ud fra fladen af muffeblokken, bliver bestemt af kraveværktøjet. Se fig. C Fastgør røret godt på muffeblokken. Tilpas midten af både kravegevindet og kravedornen, og stram dornen helt til. Rørføringsforbindelser til enhederne Tilpas midten af rørføringen og stram brystmøtrikken tilstrækkeligt til i hånden. Se fig. D Til sidst strammes brystmøtrikken med en momentnøgle, indtil denne klikker. Når brystmøtrikken strammes med en momentnøgle, skal man sikre sig, at stramningsretningen følger pilen på nøglen. Tilslutningen af kølemiddelrøret er isoleret med lukket cellepolyurethan. Ø rør, D (mm) Tomme mm Imperial (af typen vingemøtrik) Stiv (koblingstype) 1/4" 6,35 1,3 0,7 3/8" 9,52 1,6 1,0 1/2" 12,70 1,9 1,3 5/8" 15,88 2,2 1,7 3/4" 19,05 2,5 2,0 Rørstørrelse, mm/in Moment, Nm/(ft-lb) 6,35 (1/4") 18 (13,3) 9,52 (3/8") 42 (31,0) 12,70 (1/2") 55 (40,6) 15,88 (5/8") 65 (48,0) 19,05 (3/4") 78 (57,6) Fig. D Brystmøtrik Rør med krave Dansk Fig. C Indendørs rør Brystmøtrik Muffeblok Kobberrør D Skruenøgle Momentnøgle 1-5

10 TILSLUTNINGER FOR ELEKTRISK LEDNINGSFØRING lle kabler skal tilsluttes solidt. Kontrollér, at ingen dele af kablet berører kølemiddelrørene, kompressoren eller andre bevægelige dele. Forbindelseskablet mellem indendørs enheden og udendørs enheden skal være klampet fast ved brug af medfølgende forankringsledning. Strømforsyningsledningen skal svare til H07RN-F, som er mindstekravet. Kontrollér, at der ikke øves tryk udefra på klemmeforbindelserne og kablerne. Kontrollér, at alle dæksler er korrekt fastgjorte for at undgå åbninger. Brug en ringklemme til tilslutning af kabler til strømforsyningsklemrækken. Tilslut kablerne ved at matche dem med indikationen på klemrækken. (Se kabelføringsdiagrammet på enheden). Påsæt isoleringsmanchet Ringterminal Elektrisk kabel Brugt den korrekte skruetrækker til stramning af klemmeskruerne. Ikke passende skruetrækkere kan beskadige skruehovedet. Overstramning kan beskadige klemrækkens skruer. Tilslut ikke kabler af forskellige kaliber til samme klemme. Hold kablerne i god orden. Sørg for, at kablerne ikke generer andre dele og terminalboksen. Tilslut kabler med samme kapacitet til begge sider. Tilslut ikke kabler med samme kapacitet til én side. Tilslut ikke kabler med forskellig kapacitet. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER NÅR DER HÅNDTERES EN ENHED DER BRUGER R410 R410 er et nyt HFC kølemiddel, som ikke skader ozonlaget. Driftstrykket for dette nye kølemiddel er 1,6 gange højere end ved konventionelle kølemidler (R22), derfor er korrekt installation/ vedligeholdelse meget væsentlig. Brug aldrig et andet kølemiddel end R410 i et klimaanlæg, som er designet til at køre med R410. POE- eller PVE-olie anvendes som smøremiddel til R410 kompressor. Denne olie er anderledes end mineralolien, der anvendes til R22 kompressorer. Under installation eller vedligeholdelse, skal man være ekstra påpasselig med ikke at udsætte R410-systemet for fugtig luft i for lang tid. Resterende POE- eller PVE-olie i rørene og komponenterne kan absorbere fugt fra luften. For at forhindre forkert påfyldning, er diameteren på serviceporten på kraveventilen forskellig fra den, der bruges til R22. Brug værktøjer og materialer, der kun anvendes til kølemidlet R410. Værktøjer udelukkende for R410 omfatter manifoldventil, påfyldningsslange, trykmåler, gasudsivningsdetektor, kraveværktøjer, momentnøgle, vakuumpumpe og kølemiddelcylinder. Da et R410 køleanlæg udsættes for højere tryk end R22 enheder, er det vigtigt at vælge de korrekte kobberrør. Brug aldrig kobberrør, der er tyndere end 0,8mm, også selv om de findes på markedet. Hvis der opstår udsivning af kølemiddelgas under installationen/ vedligeholdelsen, skal man ventilere godt. Hvis kølemiddelgas kommer i kontakt med ild, kan der udvikles giftig gas. Når et klimaanlæg installeres eller tages ned, skal man ikke lade luft eller fugt stå i kølemiddelkredsen. LUFTUDSUGNING OG PÅFYLDNING Luftudsugning er nødvendig for at fjerne al fugt og luft fra systemet. Luftudsugning af rørene og indendørs enheden Indendørs enheden og kølemiddeltilslutningsrørene skal luftudsuges, da luften indeholder fugt, der, hvis den forbliver i kølemiddelkredsløbet, kan give fejlfunktion i kompressoren. Fjern dækslerne fra ventilen og serviceporten. Tilslut midten af påfyldningsmåleren til vakuumpumpen. Tilslut påfyldningsmåleren til serviceporten på 3-vejsventilen. Start vakuumpumpen. Udsug i ca. 30 minutter. Udsugningstiden kan variere alt efter vakuumpumpens kapacitet. Bekræft, at påfyldningsmålerviseren har flyttet sig fremad mmhg. Forsigtighed Hvis målerviseren ikke flytter til -760 mmhg, skal man kontrollere, om der er gasudsivninger (brug en kølemiddeldetektor) ved kravetilslutningen på indendørs og udendørs enheden, og evt. utæthed skal repareres, før der gås videre til næste trin. Luk ventilen på påfyldningsmåleren, og stop vakuumpumpen. 1-6

11 Hvis der skulle opstå modsætninger i fortolkningen af denne vejledning og en oversættelse af den til et hvilket som helst sprog, så er det den engelske version, der er gældende. Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver specifikation og ethvert design, der er indeholdt heri, når som helst uden forudgående varsel. Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgien P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor, Downtown Jebel li, Dubai, UE. Hovedkontor: Umeda Center Bldg., , Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, Japan Tokyo kontor: JR Shinagawa East Bldg., , Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan Importør for Turkiet Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No:49/1-2 Kartal İstanbul

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-8 Ce-erklæring 9 Side 3 Vi understreger I det følgende vigtigheden af, at belysnings armaturerne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET EHP 6.5 AA Refrigerant R40A Köldmedium R40A Bruk nytt kjølemiddel R40A Använder nytt köldmedel R40A Käytä uutta kylmäainetta R40A Använder nytt köldmedium R40A Anvender nyt kølemiddel R40A SPLIT AIR/AIR

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Bruksanvisning Bruger Manual Käyttöohje Használati

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET RUNDT. Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere