CHANGE WORK FUTURE FOOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHANGE WORK FUTURE FOOD"

Transkript

1 CHANGE WORK FUTURE FOOD Agro Food Park september 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 1

2 CHANGE WORK Change Work Future Food Change Work Future Food er udviklet af Dansk Design Center for og i samarbejde med Danish Food Cluster. bæredygtige danske leverancer, som imødekommer krav fra globale kunder. Formålet var at inspirere Danish Food Cluster, DFC, ved at kortlægge designdrevne og fremtidssikrede spor, som kan styrke den danske fødevaresektor til nytænkning og tiltag, som sandsynligvis bygger på nye samarbejder, scenarier og strukturer. Udgangspunktet for Change Work Future Food, CW, er den fremtidige globale fødevareudfordringer. Verdens befolkning vokser, mange ressourcer og metoder vil blive udfordret. Den danske, meget kompetente fødesektor skal sikre sig fremtidig markedsplads på nye vilkår og med ændrede forudsætninger for ydelser og produkter, og det kræver nye øjne og nye tanker. Målet var således at perspektivere forslag til veje, som danske virksomheder kan tage ift at sikre sig plads som fremtidige leverandører og samarbejdspartnere med sunde, sikre og Til CW Future Food har vi identificeret et helt særligt hold af skarpe og innovative kompetencer, som vil kunne udfordre og støtte hinanden qua deres forskellige fagligheder, brancherelationer og innovationstankegang. Disse personer skal sammen med DFC skabe ideer til fremtidige innovationsspor, som DFC efterfølgende kan videreudvikle og skærpe i samarbejde med klyngens mange både kendte og kommende partnere fra hele landet. Vi takker DFC for tilliden og det gode konstruktive samarbejde. Alle forslag og ideer fra CW dagene er i vedlagte dokument, suppleret af refleksioner fra os. Vi ser frem til at følge den fremadrettede proces og de initiativer DFC kommer til at prioritere. DDC står til rådighed for sparring og fremtidigt samarbejde. Fotograf: Martin Malthe Borch m.fl. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 2

3 CHANGE WORK Om Change Work Dansk Design Center er initiativtager og vært for en række strategiske Change Works, CW. Sammen med samarbejdspartnere skaber vi mødestedet for accelererede innovationsforløb. Ideer der efterspørges er ofte komplekse, og kræver at flere forskellige videnskompetencer og erfaringer aktiveres. CW innovationsforløb sætter kreativitet i spil for at skabe nye muligheder, refleksioner og set-ups, der danner grundlag for nye og bedre svar, samt perspektiverer forslag til løsninger. Udgangspunktet er altid en global problemstilling, der både er nuværende og fremtidig. De nye løsninger skal findes i partnerskaber der både rummer videnspersoner fra den sektor som udfordringen tilhører, men også i samarbejde med andre brancher som f.eks. teknologi eller logistik. I et CW samles en række eksperter, videnspersoner, iværksættere samt kreative kompetencer, for at diskutere en given udfordring, og komme med idéer til fremtidige løsninger, der kan implementeres internationalt af danske virksomheder. Output er løsnings idéer, konceptforslag, innovationspor mv. elementer der alle kræver yderligere bearbejdning efterfølgende, men som alle er kvalificeret af teamet der har deltaget i CW. Output fra et CW bygger på DDCs CW designkriterier. Designkriterier for Change Works Værdiskabende Tematikkerne skal være en fremadrettet samfundsudfordring. BIG Change Metaperspektiver på samfundsniveau. Innovation Mere end det, den enkelte organisationen kan udvikle. Boost Acceleration, energibooster. Det rigtige hold Det rigtige hold til den rigtige udfordring (et kurateret hold af personer som er udfordrere, nysgerrige, eksperimenterende, risikovillige og måske eksperter). Open source Deling, udvikling og collaboration om viden og idemodning - før, under og efter. Konklusioner skal deles og verden skal inviteres ind. Sult! Nogen skal være afhængige af det der udvikles, hvilket er vigtigt for det videre engagement organisationer skal stå på tæer for at modtage ideer og løbe videre med dem. Stram facilitering Accelereret innovationsproces, front-loadet med den viden der skal til, i rammer der sikrer inspiration og fokus - og altid resultatorienteret. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 3

4 CHANGE WORK Afsæt hovedspørgsmål fra Agro Food Park Udfordringer I det pågældende CW har Danish Food Cluster været CW partner. DFC har defineret flg.udfordring, som grundlag for CW. En af de store globale udfordringer verden står overfor i dag, er The Global Food Challenge: at kunne producere fødevarer nok til at mætte jordens befolkning med sunde, sikre og bæredygtige fødevarer. Verdens befolkning forventes i 2050 at nå 9 milliarder, og det vil kræve 70% stigning i landbrugsproduktionen. I samme periode vil der ske store klimaforandringer, som sandsynligvis medfører bl.a. vandmangel og jordforringelser. Klimaforandringerne vil reducere den globale fødevareproduktion med en fjerdedel, hvilket vil føre til yderligere stigninger i antallet af mennesker, der lider sult i verden. Kilde: EU-formandskabet. Læg hertil at kun 50% af de fødevarer verden producerer reelt ender som fødevarer for mennesker, at fordelingen af verdens madressourcer er meget ulige, at madspildet i den vestlige verden er et stadigt større problem, samtidig med at vi paradoksalt nok bliver stadig federe betyder bl.a. at vi står overfor massive udfordringer både ift. madforsyning og sundhed. For at kunne levere sunde, sikre og bæredygtige fødevarer til fremtidens befolkning, skal udbuddet næsten fordobles over de kommende år, og nye, erhvervsmæssige styrker skal udvikles i krydsfeltet mellem fødevarer og klima, miljø og sundhed. Danmark har mange af de kompetencer verden efterspørger i forhold til at imødekomme The Global Food Challenge bl.a. med mange, større, etablerede virksomheder, som arbejder globalt og har gode etablerede afsætningsorganisationer. For fortsat at være konkurrencestærke har disse dog brug for nye input og partnere for at højne innovationshøjde og -kapacitet og sammen udvikle nye løsninger. I Danmark er der desuden mange videnaktører og specialister inden for fødevarer set i et bredere perspektiv f.eks. forskning, procesteknologi mv.. Disse aktører skal være bedre til at sætte deres viden i spil til gavn for virksomhederne og i sidste ende verdens befolkning. Dette kan ske via partnerskaber mellem virksomheder og videninstitutioner. Iværksættermiljøet er i gang, og arbejdet inden for nye hybridområder og i nye krydsfelter i vækst. Disse bringer ny innovation til området, men for virkelig at skabe innovation med volumen skal samarbejde mellem de etablerede virksomheder og iværksættermiljøerne etableres. Derfor skal vi gentænke nye veje til at realisere det danske potentiale. Danmark skal være garanti for sunde, sikre og fremadrettet bæredygtige løsninger skabt, med nye samarbejder og metoder hvordan bliver vi det? Se Appendix, Globale madudfordringer Regionale eksportmuligheder for fyldestgørende afsæt. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 4

5 CHANGE WORK Leverance & læringer Resultatet af CW Food er 6 forslag til områder, som CW teamet mener Danish Food Cluster (DFC) partnere bør prioritere, som grundlag for initiativer der kan kickstarte det nye klynge samarbejde. Ud over disse forslag er der en række læringer og refleksioner, som DDC håber at DFC og partner vil genoverveje læringen af i det fremtidige arbejde : 1. Partnerskaber på tværs af kompetencer og Danmark CW gruppekonstellationen er et eksempel på, hvordan forskellige kompetencer, erfaringer og opfattelser af det danske udgangspunkt, og muligheder på de fremtidige internationale fødevaremarkeder, kan skabe nye perspektiver og tilgange. En udtalt udfordring for den fremtidige klynge er, hvordan tillid mellem partnere kan skabe grundlaget for fremtidige succeshistorier. Fremadrettet kan DFC vælge, at adoptere tankegangen om at udfordre sig selv med inspiration og sparring fra udeforstående, og at samarbejde med en divers partnergruppe, som inkluderer ikke oplagte spillere i den danske fødevaresektor. Samarbejdet kan have mange forskellige former fra faste sparringspartnere, advisory boards, faste Catch op inspirationsmøder møder som har mere advisory board-agtige konstellationer. Partnerne kan være et panel af vækstiværksættere på tværs af brancher, elever fra forskellige skoler, Art & Tech miljøer og rådgivere, der tester DFC partneres tiltag. Eller en helt anden form. Det er vigtigt, at partnere der inviteres med oplever at blive taget seriøst, at de oplever at deres vurderinger bliver taget seriøst, og at de på en eller anden måde kompenseres for deres indsats, hvis de ikke kan se et direkte økonomisk eller anden form for vinding i samarbejdet. Dette enten kontant eller gennem kreditering af navn og virksomhed som opdragshaver for ideer og initiativer. DFC skal vise at de værdsætter deres partnere og at alle er velkommen. CW Food har skabt et nyt netværk og DFC kan umiddelbart vælge at være primus motor for at holde det nye netværk samlet og engageret. F.eks som vurderingsgruppe for den kommende proces. 2. Brug af livliner og hinandens viden og netværk I evaluering af CW Food vurderer DDC at der nærmest var for mange indslag, og at det tog for lang tid at komme i gang med selve ideudviklingen. Til gengæld er der kommet meget positiv feedback på gruppernes muligheder for at engagere livliner og videnspersoner, der var til stede i Agro Food Park, på ad hoc basis. Det er relevant at adoptere denne form for videndeling. Hvis vi alle fremadrettet bærer et mindset om at min viden ikke kun er min, men også den som mine venner og samarbejdsrelationer ligger inde med, vil udvikling måske ske i højere hastighed og med højere innovationshøjde. DFC kan med fordel skabe et sted, hvor klyngepartnere og andre har adgang til, uopfordret at præsentere modige, uprøvede og måske uopdagede teknologiske, intelligente og samfundsmæssige visioner og ideer en Peer to peer platform for nye partnerskaber, ny innovation og diverse forespørgsler og sparringsbehov. Et sted som fungerer på tværs af broer og vand. Et dansk klyngesamarbejde med vidensudveksling og invitationer til at dele. Vi håber at DFC fortsat vil udfordre sig selv med at anvende yngre og inspirerende kandidater, og at opsøge kreative undergrundsmiljøer for udfordringer, ny viden og udvikling drevet af ånd og interesse. Steder at starte er f.eks. her: (CW deltager Mark Moore er tilknyttet OSAA) (indgangen her kunne være Vanessa Carpenter) https://labitat.dk/ (CW deltager Malthe Borch er tilknyttet Labitat) (CW deltager Malthe Borch er tilknyttet PB43) (Aalborg Universitet Art & Tech) (idemolab) 3. Danish Food Cluster mapping af partnere og samarbejder Etablering og den videre udbygning af Agro Food Park placeret centralt i Danmark er en fantastik mulighed for at samle virksomheder der på den ene eller anden måde arbejder i eller relateret til fødevaresektoren. Den danske tilstedeværelse på de internationale markeder kræver dog at danske virksomheder arbejder sammen ikke kun inden for Agro Food Park, Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 5

6 CHANGE WORK men på tværs af landet og også med partnere uden for landets grænser. Ligeledes er det vigtigt, at DFC, ikke mindst her i etableringsfasen, får kommunikeret at DFC ikke alene er lig Agro Food Parks beboere, men at virksomheder fra hele Danmark er velkommen i klyngefællesskabet. For at lette etableringen af samarbejder, og skabe øget gennemsigtighed omkring virksomheder, kompetencer og muligheder, er det aktuelt at DFC skaber adgang til et overblik der præsenterer klyngens mange partnere. Forslag kunne være at mappe de forskellige partneres kompetencer på tværs af landet - både de traditionelle operatører, som naturligt er med i branchen, men i særdeleshed de virksomheder der i højere grad leverer ind, og skaber helheden af fremtidige løsninger. Det kan f.eks. være teknologivirksomheder, nye materialer og know how på forskellige niveauer. 4. Design som forbindelsen mellem kreativitet og innovation Design er forbindelsen mellem kreativiteten, at generere en idé, og innovationsaktivitet, hvordan vi udforsker. Værdien bliver skabt bl.a. fordi en veldesignet løsning skaber ændring af stemningen i samfundet og tager udgangspunkt og skaber merværdi for de mennesker, der skal anvende løsningen. Designernes og de kreatives kompetencer i en innovationsopgave er evnen til gennem spørgsmål, undrende udfordringer, ny viden, samt perspektiveringer at skabe nye valgmuligheder som måske tvinger os til at tage nye, bedre valg. Designtænkning bygger på tillid, og på en vekselvirkning mellem analyse og syntese, en vilje til at bryde problemerne fra hinanden og sætte ideer sammen. Designkompetencen kan derfor være central drivkraft i en beslutningsproces og problemløsning. En metode, der er menneskecentreret med et stærkt fokus på det konkrete problem som bevæger sig fremad gennem konstant prototyping og iterationer. Innovation kræver vilje og evne til at være på gyngende grund og at kunne navigere i usikkerhed og uvished. En kreativ proces bringer næsten altid en masse godt med sig, men kræver også styring, så innovation ikke sker for at fjerne symptomer, men for at skabe værdiforøgelse og en smartere fremtid. Viljen til at ville udfordre hinanden på en respektfuld måde er vigtigt, og det er vigtigt at både deltagere og organisationer har ambition om, hvorfor de er med i dette, hvad der skal til og hvor vi ønsker at flytte os hen. Læringer som DDC desuden tager med til fremtidige CWs Afsættet for CW One-pager og afsættet for CW food var meget omfattende, og udgangspunktet for CW kunne have været defineret strammere og mere fokuseret, uden at det havde ødelagt metaperspektivet. En skarpere vision for CW Food Hvad er det internationale perspektiv for den danske fødevaresektor. Aktivering af deltagernes viden og kompetencer Som indledning til CW kunne vi med fordel have haft givet deltagerne en hjemmeopgave. Denne kunne have været at hver deltager præsenterer sig selv, f.eks. med hvem er jeg, min største passion, mine tre fedeste projekter og min vision, samt grunden til at jeg bruger de næste 3 dage sammen med jer. Det ville have øget mulighederne for at udnytte ressourcer tilstede. Derudover kunne vi arrangører også have gjort en endnu større indsats for at aktivere og markedsfører hver enkelt deltagers kompetencer. Vi oplever dog, at der var forholdsvis god deling og sparring på tværs af grupper i ft. deres udgangspunkt. Nogle deltagere var meget opsatte på løsninger de allerede havde med hjemmefra, og at ideer der opstod i processen var helt fantastiske. Vi skal der være bedre til hjælpe grupperne til at åbne op, og til at opfordre til at deltagerne kill your darlings. Det kan måske ske ved at flytte deltagerne rundt i grupperne, så man sådan set arbejder videre med hinandens ideer. Løsninger vi er fremkommet med er meget kommunikative. Vi mangler at give mulighed for, og opfordre til at løsninger og tanker gøres fysiske i processen. Mere håndarbejde.. Deltagerne har endvidere efterspurgt en form for field research, hvor der var adgang til manden på gulvet. Hvad sker der egentlig i processen? Hvordan kører det sådan? Hvorfor er det sådan? hvordan ser økonomien ud? i direkte dialog med de personer der står med det. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 6

7 CHANGE WORK Proces for Change Work Future Food Fase 1 why Research & indsamling af viden Afklaring af udfordring Interviews af eksperter i Agro Food Park, samt oplæg fra eksterne videnspersoner. Fase 2 what Brainstorm på baggrund af identificerede udfordringer co-creation omkring ideer kvalificering af og udvælgelse af ideer til videre arbejde Grupperne giver feedback på hinandens idéer, og voterer i fællesskab. Fase3 HOW Videretænkning og idéudvikling på baggrund af udvalgte idéer Grupperne arbejder videre med en konkret idé, der skal udarbejdes en præsentation over. PRÆSENTATION Præsentation af idékoncepter for Poul Conillon, formand DFC og VP, Arla Strategy & Innovation, samt præsentation på Århus Food Festival. Workshop Med udgangspunkt i The Global Food Challenge - hvordan skal danske virksomheder bidrage til at der er mad til alle i verden?, afholdte Dansk Design Center sammen med Agro Food Park, en tre dages workshop i dagene 4., 5. og 6. september. Workshoppen blev faciliteret af DDC samt konsulenthuset Spark CPH. På workshoppen deltog fødevarevirksomheder, organisationer, kaospiloter, designere, forskere og art & tech personer. Det brede deltagerpanel var med til at skabe helhedsorienterede forslag, og udfordringen blev derfor diskuteret ud fra flere forskellige vinkler og fagligheder. Formålet med workshoppen var at inddrage en række eksperter, videnspersoner, iværksættere samt kreative kompetencer, og ved hjælp af designdrevne metoder at identificere innovationsspor og at udvikle løsningsforslag. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 7

8 CHANGE WORK Fase 1 why? Deltagerne indledte CW 1. dag med dialog ved bordene, om deres første tanker om den opgave og udfordring der skulle løses. Derefter gik dagen med at indsamle viden om området gennem desk research, præsentationer fra fremtidsforsker Birthe Linddal og journalist Peter Hesseldahl, og interviews af videnpersoner i Agro Food Park. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 8

9 CHANGE WORK Fase 2 what? Afslutningen på dag 1 blev at præcisere første temaer til videre Deltagerne brainstormede i fælleskab på idéerne fra vigtig bearbejdelse, skitser til hypoteser og/eller bærende spørgsmål, viden, og lavede et idéboard med konkrete udfordringer. og prioritere, hvilke udfordringer deltagerne oplevede som væsenligst at vie opmærksomhed til i første omgang. Gennem en voteringsrunde, listede deltagerne idéerne efter relevans, og valgte sig ind i den gruppe, hvor de brændte mest På baggrund af dagens research, identificerede deltagerne for de prioriterede udfordringen. vigtig viden, og mappede den til et vigtig viden board. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 9

10 CHANGE WORK Idéudvikling Fra voteringsrunden havde deltagerne udvalgt seks forslag som de vigtigste, og de seks grupper arbejdede videre med at idéudvikle på disse. Deltagerne fik inspiration af oplæg fra Professor Cocking, University of Nottingham, og Boy Steiner, IBM. Deltagerne brugte også tid på at cirkulere rundt hos hinanden i grupperne, og stille spørgsmål, komme med input og trække på hinandens fagligheder. Senere på dagen begyndte deltagerne at udarbejde idékoncept plakater, der skulle udgøre det endelige præsentationsmateriale. Som afslutning på dagen gjorde deltagerne i fællesskab status, gav hinanden feedback og lagde en slagplan for næste dag. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 10

11 CHANGE WORK Fase 3 how? CW 3. dag brugte deltagerne tiden til at gennemarbejde deres Poul Cornillons feedbach på guppernes forslag til fremtidige idékoncepter, og færdiggøre præsentationerne til væksteltet på områder, som DFC bør prioritere at arbejde videre med, Århus Food festival senere på dagen. findes her: Som syretest af idéerne, var formand for DFC, Poul Cornillon, VP Arla Strategy & Innovation, inviteret til at høre og kommentere på gruppernes præsentationerne. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 11

12 CHANGE WORK Præsentationer Som afslutning på hele Change Work Food, deltog Agro Food Grupperne præsenterede deres forslag for de nye aktører i teltet, Park, Danish Food Cluster, Dansk Design Center og hele med henblik på at sprede budskabet om de nye forslag og for CW teamet i vækstteltet på årets food festival i Århus. at involvere flere i det fremtidige arbejde. Resultaterne fra CW Der deltog ca. 60 erhvervspersoner i teltet. overleveres til DFC, som vil sætte fremtidige initiativer i gang og støtte op om de nye forslag og perspektiver. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 12

13 CHANGE WORK Idé-koncepter #1 Lange løg Lange løg har fokus på madspild, i den tidlige del af en afgrødes værdikæde. Rigtig mange afgrøder bliver aldrig til mad, fordi de ikke kan leve op til EU-krav om f. eks. det rette udeseende. Ca. 66% afgrøder tabes i den tidlige fase, fordi de bliver betragtet som ukurante varer, som gør dem uegnede til salg i supermarkeder i Danmark og Europa. Gruppen bestod af: Jacob Buchbjerg Mark Moore Martin Malthe Borch Lange løg har identificeret et massivt madspild i dansk landbrug, og værdikæden fra landbrug til supermarked. Dette giver mulighed for at tænke nye løsninger og systemer samt nye løsninger for afsættelse af bl.a. ukurante varer gennem endnu ikke kendte salgskanaler. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 13

14 CHANGE WORK Idé-koncepter #2 People to people People-to-people er en digital platform, hvor forbrugere kan dele viden og historier om produkter, madoplevelser mm., og på den måde kvalificerer leverandører, reaturanter osv. Gruppen bestod af: Peter Reimer Bo Overgaard Ifølge fremtidsforsker Birthe Linddal, tror 14% af forbrugere på markedsføring og 86% på peer to peer, den personlige anbefaling og vurdering af andre privatpersoner. Den digitale platform kan blive stedet, hvor landbrug, produktion og retail møder forbrugerne i en gennemsigtig dialog om kvalitet, oplevet værdi, muligheder for test & skabelse af ny innovation af produkter, som forbrugerne rent faktisk ønsker at aftage. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 14

15 CHANGE WORK Idé-koncepter #3 Motivation til sund livstil Målgruppen er tyndfede årige i tredje verdens lande. Antallet af tyndfede og folk med vestlige livstilssygdomme, er stigende i tredje verdens lande. Danmark skal eksportere sin viden og erfaringer om sund livstil og forebyggelse af livstilssygdomme. Gruppen bestod af: Merete Myrup Christensen Flemming Vang Sparsøe Boy Steiner Marie Hedegaard Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 15

16 CHANGE WORK Idé-koncepter #4 Safe with Denmark Danske landmænd og fødevarevirksomheder er underlagt verdens strengeste krav ift. fødevaresikkerhed, miljø, dyrevelfærd og arbejdsforhold. Dette bør kunne omsættes til værdi på eksportmarkedet. Forslaget er at lave et dansk brand/koncept, der i princippet bygger på eksisterende lovgivning, kombineret med den ofte eksisterende kvalitetsbevidsthed i danske virksomheder. Gruppen bestod af: Claus Bo Andreasen Carsten Fricke Rikke Vingborg Brandet tænkes at dække både fødevarer, teknologi og viden inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Konceptet afhænger af at Danmarks førerposition kan dokumenteres og at fødevarebranchen vil stå sammen om at fortælle den gode historie om sikkerhed og kvalitet. En fortsat udvikling af de fem parametre vil bidrage til at sikre den danske produktions konkurrencemuligheder samt udvikling af teknologi til bæredygtig produktion. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 16

17 CHANGE WORK Idé-koncepter #5 Bæredygtighed i fællesskaber Sociale medier skaber fællesskaber og giver mulighed for nye Gruppen bestod af: fællesskaber. Efterspørgslen efter bæredygtig udvikling, og Jonas Edvard Nielsen interessen for sundhed og livstil, giver rum og mulighed for nye Anders Backe fællesskaber med fokus på ressourcedeling og community- Mikkel Friis-Holm skabelse. Lars Skytte Poulsen Mogens Bisgaard Målgruppen er gavmilde, profitmaksimerende, socialt afhængige, videnshungrende personer og institutioner med noget på hjertet, spisebordet eller ikke mere plads i skraldespanden. Forslaget er en app og website, der giver brugere mulighed for at dele råvarer, mad, udstyr osv. i realtime/reallife. Brugere kan tænke ressourcedeling og gavmildhed ind i en travl hverdag, og brugere udenfor den travle hverdag har også mulighed for at bidrage. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 17

18 CHANGE WORK Idé-koncepter #6 Rethink foodture solutions Rethink Foodture Solutions er historien om partnerskaber, og om hvordan radikal innovation opstår på tværs af kompetencer. Fremtidens innovation på fødevareområdet, skal ske i et partnerskab mellem virksomheder og organisationer, myndigheder, viden & uddannelse og kreative entreprenører. Gruppen bestod af: Rasmus Arndahl Lond samt videnspersoner fra Agro Food Park og de øvrige grupper Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 18

19 APPENDIX Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 19

20 CHANGE WORK appendix Første runde temaer/ udfordringer der bør prioriteres. Brainstorm input. (Lyserøde post-it) Definition, hvad er mad? Falsk storytelling og forståelses præmis der er forvredet Masseproduceret = billigt. Glæde = dyrt. Hvad er mad /fødevarer ift. målgruppen? fremstilling, smag, texturer, faste byggeklodser. Mad som fuel, i stedet for nydelse. Spise noget mindre + reducere spild. Fooddesign.com. Produktionsformer Hvor skal produktionen finde sted: privat, naboskab, nautilus mv.? Havproduktion. Vand på land marinereaktorer. Substrat->kultur-> lys t/r. Den flydende by. Landbrugsbåd til udvidelse af dyrkningsområder på vandet. Søhøstning (sukker tang til dyr og /eller mennesker). Lokal dyrkning hjemme dyrkning. Communikty food lej en have. Madreaktor reaktor dyrkning af protein. Gentænkning af systemer for genanvendelse Design af system til genanvendelse i primærproduktion. Madspild ressoure forvandling / forcast. Ressource anvendelse og genanvendelse (fosfor). Teknologi som driver for INNOVATION Teknologi skal sikre dyrevelfærd. Udvikling af teknologi der skaber bæredygtighed. Det danske brand Crowd label Btb og Btc version. Manifest for the new Danish indhold. Øko 2.0 / sund bæredygtighed. Sundhed Sund Hotdog. Sunde convenience produkter til usunde mænd + 50 år. Adskil sund mad og sundhedsfremme. Fra beriget mad til rige råvarer. Andet Sælg din sult service system. Body-leasing. Design dig selv med mad. Food zoo. Spotify for mad. Food ee B-T-C t/r. Partnerskaber Hvordan får vi i DK lavet et system for bedre samarbejde blandt fødevareselskaberne? Bryd siloerne ned. Innovativt samarbejde ( på tværs af små og store virksomheder). Hvordan skaber vi bånd mellem vækst og etablerede virksomheder => fælles vækst? Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 20

21 CHANGE WORK appendix brainstorm / refleksioner & idéer fra speaks CW Food dag 1 1 / 3 (blå og gule post-it) Det handler om mennesker ikke forbrugere. Social innovation vigtigere end Teknologisk innovation. Mænd køber ind og laver mad. Kvindernes betydning er faldende. Hvordan kommer vi ud over finkulturen. Fokus bør være på det almindelige menneske. Made for men! Fødevarefølelser. De rige eller de fattige. Hvem vil vi redde? Dansk eller globalt perspektiv? Fransk : jeg vælger det bedste for dig. Amerikansk vælg mellem alle 50 smage. Bliver vi overhovedet 9 mia. mennesker på jorden? 9 mia. menneskers behov for mad skal ikke nødvendigvis spise vestlig diæt og fødevarer. Hvorfor skal der mere til for at skabe vækst? Bæredygtighed / sustainability. Ikke godt nok. Holde fokus på forventninger om os selv og ikke resten af verden. Værdier = drivere. Bevare det gode i fødevarebranchen det der skaber fundament. Sæt spørgsmålstegn ved den danske selvforståelse. Vedligeholdelse af sund/bæredygtig verden. Back to basic. DK foodlab. Trends: Diæt, havet, Netshopping, logistik, dyrevelfærd, bæredygtighed, øko, æstetik, færre grænser, fødevaresikkerhed, effektivitet. Future Trends: 7-8 ud af 10 megatrends er IT relaterede. Evolve or die!! Born global alt er tilgængeligt! Megatrends vs modtrends/microtrends. Gælder megatrends som f.eks. bæredygtighed og dyrevelfærd også i tredjeverdenslande? en kop sukker netværk : nabo/community /fællesskab. Grundlæggende behov = kontant måde at imødekomme forandringer. Hvor kommer vandet fra? Behov og forbrug hænger sammen. Hvorfor detailhandel? hvor er nettet? What food? To whom? Where? When? How? Online fødevarer. Nye sporbarhedsformater /tekno. Myth-busters. Udnytte Danmarks stade inden for fødevaresikkerhed og bæredygtighed som?? for bedre produktion til højværdimarkeder. Hvad betyder kvalitet? I DK og internationalt. Convenience & bæredygtighed væsentligste parametre. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 21

22 CHANGE WORK appendix brainstorm / refleksioner & idéer fra speaks CW Food dag 1 2 / 3 (blå og gule post-it) Think like a plant! Havet indeholder ikke mere næring end der bliver forbrugt. Change Theater! Eataly : Oplevelse + mad!! Råvareproduktion, hvor der er dynamisk produktspecifikation. Food zoo. Integrere fødevareproduktion i byplanlægning. Funktional Food => skabe oplevelser via Teater, musik, sculptures, kunst, meditation, 3D print mv. 100% øko. Uudnyttede ressourcer skal aktiveres. Eat yourself. Udnyt ny teknologi til at skabe bæredygtighed. Blog sphere hvad sker der? citizen review, citizen science, folke forskning. storskrald Aarhus for mad. Både skrald og plads v middagsbordet. Kvalitetssikring af in the open service. Dna selekteret fødevarer. Billig mad kræver at nogen får lavere løn end den der køber maden. Basale behov for mad vs høj kvalitet. Historie fortælling er vigtig. Spis dig sund. Ny kontakt med råvarerne! Fremtidens mad en genfortolkning af kulturel afhængighed. Hvad er mad? Nydelse vs behov. Fødevarer er behovsrelateret. Fremkomst af mad? Hvorfor sigte mod kendte smage og texturer (f.eks. kylling, bøf) fremfor optimal mad. Kemi / bio. Minimerer valgmulighederne. Hvorfor er Lab bedre end naturligt? Kan teknologien ikke styrke naturligheden? J. Craig Venter american biologist and entrepreneur. Inspiration for DNA Sekventor. Simple tænkeste levende organismer. White Biotech. Råmaterialer -> 3D print. Dyr som bioreaktor -> protein, vitamin, enzym. Behov for detaljeret viden om?? Funktionel mad vs alle er på diæt. Vil vide alt om en selv. Altid!! Quantified self. Hvorfor overhovedet producere fødevarer i stor skala lav det selv. Mindre afstand fra jord til bord. Pharming. Hvad gør vi ved GMO debatten? 90 % af al CO2 produktion skyldes mennesker. Socialinnovation tilhører brugerne bottom up udvikling er det der virker. Innovation kommer fra neden! Top Down innovation (planned) vs. Bottom-up (Chaos / incident): Realisering? gennem mennesker. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 22

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk Vækst skaber nye fødevare

www.futurefoodinnovation.dk Vækst skaber nye fødevare Vækst skaber nye fødevare Gyda Bay Innovationschef Future Food Innovation Cand. Scient. Biologi Aarhus Uni. 11 år Østjysk Innovation Bestyrelsen 20 high tech opstarts virk. Hovedansvarlig for Business

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Referat af møde afholdt 18. december 2015

Referat af møde afholdt 18. december 2015 Referat af møde afholdt 18. december 2015 Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen Side 1 af 5 Tilstede: Arbejdsgruppe: Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portofolio for Global Innovation, Marel A/S Rune

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse

Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse WORKSHOPS D. 12. SEPTEMBER 2014, DEL I Baggrund for ny GUDP-strategi Baggrund for ny GUDP-strategi

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje Den tredobbelte bundlinje - når samfundsansvar er godt for forretningen BL BestyrelsesNET Erfamøde marts 2017 Louise Koch Ekspert i CSR & Bæredygtig Forretningsudvikling 1. Introduktion til bæredygtig

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS. Fyldt med medier, marked og mennesker!

KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS. Fyldt med medier, marked og mennesker! KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS Fyldt med medier, marked og mennesker! Brænder du for medier og marketing? IUM Aarhus søger to målrettede praktikanter, der brænder for medier og marketing, og som har

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv Dato Sted Facilitator 9. marts 2015 Auditoriet, NOVI Science Park Tomas Vedsmand & Søren Kielgast, GEMBA Innovation A/S Indholdsfortegnelse Rapport fra Innovations Workshop Deltagerliste... 3 Brainstorm

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 6.6 MEGA TONS 24% CO2 UDLEDNING 3.0 mia. pers. Kina har brugt mere beton de sidste tre år end USA brugte i hele forrige århundrede Bygninger står for 40% af

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Om herregårde med bredde og dybde

Om herregårde med bredde og dybde Om herregårde med bredde og dybde Bygningsarv og matkultur Breidablikk-seminarene, 27. september 2013 v/ Peter Tom-Petersen, Land og Udvikling, København Hvem og hvad er Land og Udvikling? Peter Tom-Petersen,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere