CHANGE WORK FUTURE FOOD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHANGE WORK FUTURE FOOD"

Transkript

1 CHANGE WORK FUTURE FOOD Agro Food Park september 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 1

2 CHANGE WORK Change Work Future Food Change Work Future Food er udviklet af Dansk Design Center for og i samarbejde med Danish Food Cluster. bæredygtige danske leverancer, som imødekommer krav fra globale kunder. Formålet var at inspirere Danish Food Cluster, DFC, ved at kortlægge designdrevne og fremtidssikrede spor, som kan styrke den danske fødevaresektor til nytænkning og tiltag, som sandsynligvis bygger på nye samarbejder, scenarier og strukturer. Udgangspunktet for Change Work Future Food, CW, er den fremtidige globale fødevareudfordringer. Verdens befolkning vokser, mange ressourcer og metoder vil blive udfordret. Den danske, meget kompetente fødesektor skal sikre sig fremtidig markedsplads på nye vilkår og med ændrede forudsætninger for ydelser og produkter, og det kræver nye øjne og nye tanker. Målet var således at perspektivere forslag til veje, som danske virksomheder kan tage ift at sikre sig plads som fremtidige leverandører og samarbejdspartnere med sunde, sikre og Til CW Future Food har vi identificeret et helt særligt hold af skarpe og innovative kompetencer, som vil kunne udfordre og støtte hinanden qua deres forskellige fagligheder, brancherelationer og innovationstankegang. Disse personer skal sammen med DFC skabe ideer til fremtidige innovationsspor, som DFC efterfølgende kan videreudvikle og skærpe i samarbejde med klyngens mange både kendte og kommende partnere fra hele landet. Vi takker DFC for tilliden og det gode konstruktive samarbejde. Alle forslag og ideer fra CW dagene er i vedlagte dokument, suppleret af refleksioner fra os. Vi ser frem til at følge den fremadrettede proces og de initiativer DFC kommer til at prioritere. DDC står til rådighed for sparring og fremtidigt samarbejde. Fotograf: Martin Malthe Borch m.fl. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 2

3 CHANGE WORK Om Change Work Dansk Design Center er initiativtager og vært for en række strategiske Change Works, CW. Sammen med samarbejdspartnere skaber vi mødestedet for accelererede innovationsforløb. Ideer der efterspørges er ofte komplekse, og kræver at flere forskellige videnskompetencer og erfaringer aktiveres. CW innovationsforløb sætter kreativitet i spil for at skabe nye muligheder, refleksioner og set-ups, der danner grundlag for nye og bedre svar, samt perspektiverer forslag til løsninger. Udgangspunktet er altid en global problemstilling, der både er nuværende og fremtidig. De nye løsninger skal findes i partnerskaber der både rummer videnspersoner fra den sektor som udfordringen tilhører, men også i samarbejde med andre brancher som f.eks. teknologi eller logistik. I et CW samles en række eksperter, videnspersoner, iværksættere samt kreative kompetencer, for at diskutere en given udfordring, og komme med idéer til fremtidige løsninger, der kan implementeres internationalt af danske virksomheder. Output er løsnings idéer, konceptforslag, innovationspor mv. elementer der alle kræver yderligere bearbejdning efterfølgende, men som alle er kvalificeret af teamet der har deltaget i CW. Output fra et CW bygger på DDCs CW designkriterier. Designkriterier for Change Works Værdiskabende Tematikkerne skal være en fremadrettet samfundsudfordring. BIG Change Metaperspektiver på samfundsniveau. Innovation Mere end det, den enkelte organisationen kan udvikle. Boost Acceleration, energibooster. Det rigtige hold Det rigtige hold til den rigtige udfordring (et kurateret hold af personer som er udfordrere, nysgerrige, eksperimenterende, risikovillige og måske eksperter). Open source Deling, udvikling og collaboration om viden og idemodning - før, under og efter. Konklusioner skal deles og verden skal inviteres ind. Sult! Nogen skal være afhængige af det der udvikles, hvilket er vigtigt for det videre engagement organisationer skal stå på tæer for at modtage ideer og løbe videre med dem. Stram facilitering Accelereret innovationsproces, front-loadet med den viden der skal til, i rammer der sikrer inspiration og fokus - og altid resultatorienteret. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 3

4 CHANGE WORK Afsæt hovedspørgsmål fra Agro Food Park Udfordringer I det pågældende CW har Danish Food Cluster været CW partner. DFC har defineret flg.udfordring, som grundlag for CW. En af de store globale udfordringer verden står overfor i dag, er The Global Food Challenge: at kunne producere fødevarer nok til at mætte jordens befolkning med sunde, sikre og bæredygtige fødevarer. Verdens befolkning forventes i 2050 at nå 9 milliarder, og det vil kræve 70% stigning i landbrugsproduktionen. I samme periode vil der ske store klimaforandringer, som sandsynligvis medfører bl.a. vandmangel og jordforringelser. Klimaforandringerne vil reducere den globale fødevareproduktion med en fjerdedel, hvilket vil føre til yderligere stigninger i antallet af mennesker, der lider sult i verden. Kilde: EU-formandskabet. Læg hertil at kun 50% af de fødevarer verden producerer reelt ender som fødevarer for mennesker, at fordelingen af verdens madressourcer er meget ulige, at madspildet i den vestlige verden er et stadigt større problem, samtidig med at vi paradoksalt nok bliver stadig federe betyder bl.a. at vi står overfor massive udfordringer både ift. madforsyning og sundhed. For at kunne levere sunde, sikre og bæredygtige fødevarer til fremtidens befolkning, skal udbuddet næsten fordobles over de kommende år, og nye, erhvervsmæssige styrker skal udvikles i krydsfeltet mellem fødevarer og klima, miljø og sundhed. Danmark har mange af de kompetencer verden efterspørger i forhold til at imødekomme The Global Food Challenge bl.a. med mange, større, etablerede virksomheder, som arbejder globalt og har gode etablerede afsætningsorganisationer. For fortsat at være konkurrencestærke har disse dog brug for nye input og partnere for at højne innovationshøjde og -kapacitet og sammen udvikle nye løsninger. I Danmark er der desuden mange videnaktører og specialister inden for fødevarer set i et bredere perspektiv f.eks. forskning, procesteknologi mv.. Disse aktører skal være bedre til at sætte deres viden i spil til gavn for virksomhederne og i sidste ende verdens befolkning. Dette kan ske via partnerskaber mellem virksomheder og videninstitutioner. Iværksættermiljøet er i gang, og arbejdet inden for nye hybridområder og i nye krydsfelter i vækst. Disse bringer ny innovation til området, men for virkelig at skabe innovation med volumen skal samarbejde mellem de etablerede virksomheder og iværksættermiljøerne etableres. Derfor skal vi gentænke nye veje til at realisere det danske potentiale. Danmark skal være garanti for sunde, sikre og fremadrettet bæredygtige løsninger skabt, med nye samarbejder og metoder hvordan bliver vi det? Se Appendix, Globale madudfordringer Regionale eksportmuligheder for fyldestgørende afsæt. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 4

5 CHANGE WORK Leverance & læringer Resultatet af CW Food er 6 forslag til områder, som CW teamet mener Danish Food Cluster (DFC) partnere bør prioritere, som grundlag for initiativer der kan kickstarte det nye klynge samarbejde. Ud over disse forslag er der en række læringer og refleksioner, som DDC håber at DFC og partner vil genoverveje læringen af i det fremtidige arbejde : 1. Partnerskaber på tværs af kompetencer og Danmark CW gruppekonstellationen er et eksempel på, hvordan forskellige kompetencer, erfaringer og opfattelser af det danske udgangspunkt, og muligheder på de fremtidige internationale fødevaremarkeder, kan skabe nye perspektiver og tilgange. En udtalt udfordring for den fremtidige klynge er, hvordan tillid mellem partnere kan skabe grundlaget for fremtidige succeshistorier. Fremadrettet kan DFC vælge, at adoptere tankegangen om at udfordre sig selv med inspiration og sparring fra udeforstående, og at samarbejde med en divers partnergruppe, som inkluderer ikke oplagte spillere i den danske fødevaresektor. Samarbejdet kan have mange forskellige former fra faste sparringspartnere, advisory boards, faste Catch op inspirationsmøder møder som har mere advisory board-agtige konstellationer. Partnerne kan være et panel af vækstiværksættere på tværs af brancher, elever fra forskellige skoler, Art & Tech miljøer og rådgivere, der tester DFC partneres tiltag. Eller en helt anden form. Det er vigtigt, at partnere der inviteres med oplever at blive taget seriøst, at de oplever at deres vurderinger bliver taget seriøst, og at de på en eller anden måde kompenseres for deres indsats, hvis de ikke kan se et direkte økonomisk eller anden form for vinding i samarbejdet. Dette enten kontant eller gennem kreditering af navn og virksomhed som opdragshaver for ideer og initiativer. DFC skal vise at de værdsætter deres partnere og at alle er velkommen. CW Food har skabt et nyt netværk og DFC kan umiddelbart vælge at være primus motor for at holde det nye netværk samlet og engageret. F.eks som vurderingsgruppe for den kommende proces. 2. Brug af livliner og hinandens viden og netværk I evaluering af CW Food vurderer DDC at der nærmest var for mange indslag, og at det tog for lang tid at komme i gang med selve ideudviklingen. Til gengæld er der kommet meget positiv feedback på gruppernes muligheder for at engagere livliner og videnspersoner, der var til stede i Agro Food Park, på ad hoc basis. Det er relevant at adoptere denne form for videndeling. Hvis vi alle fremadrettet bærer et mindset om at min viden ikke kun er min, men også den som mine venner og samarbejdsrelationer ligger inde med, vil udvikling måske ske i højere hastighed og med højere innovationshøjde. DFC kan med fordel skabe et sted, hvor klyngepartnere og andre har adgang til, uopfordret at præsentere modige, uprøvede og måske uopdagede teknologiske, intelligente og samfundsmæssige visioner og ideer en Peer to peer platform for nye partnerskaber, ny innovation og diverse forespørgsler og sparringsbehov. Et sted som fungerer på tværs af broer og vand. Et dansk klyngesamarbejde med vidensudveksling og invitationer til at dele. Vi håber at DFC fortsat vil udfordre sig selv med at anvende yngre og inspirerende kandidater, og at opsøge kreative undergrundsmiljøer for udfordringer, ny viden og udvikling drevet af ånd og interesse. Steder at starte er f.eks. her: (CW deltager Mark Moore er tilknyttet OSAA) (indgangen her kunne være Vanessa Carpenter) https://labitat.dk/ (CW deltager Malthe Borch er tilknyttet Labitat) (CW deltager Malthe Borch er tilknyttet PB43) (Aalborg Universitet Art & Tech) (idemolab) 3. Danish Food Cluster mapping af partnere og samarbejder Etablering og den videre udbygning af Agro Food Park placeret centralt i Danmark er en fantastik mulighed for at samle virksomheder der på den ene eller anden måde arbejder i eller relateret til fødevaresektoren. Den danske tilstedeværelse på de internationale markeder kræver dog at danske virksomheder arbejder sammen ikke kun inden for Agro Food Park, Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 5

6 CHANGE WORK men på tværs af landet og også med partnere uden for landets grænser. Ligeledes er det vigtigt, at DFC, ikke mindst her i etableringsfasen, får kommunikeret at DFC ikke alene er lig Agro Food Parks beboere, men at virksomheder fra hele Danmark er velkommen i klyngefællesskabet. For at lette etableringen af samarbejder, og skabe øget gennemsigtighed omkring virksomheder, kompetencer og muligheder, er det aktuelt at DFC skaber adgang til et overblik der præsenterer klyngens mange partnere. Forslag kunne være at mappe de forskellige partneres kompetencer på tværs af landet - både de traditionelle operatører, som naturligt er med i branchen, men i særdeleshed de virksomheder der i højere grad leverer ind, og skaber helheden af fremtidige løsninger. Det kan f.eks. være teknologivirksomheder, nye materialer og know how på forskellige niveauer. 4. Design som forbindelsen mellem kreativitet og innovation Design er forbindelsen mellem kreativiteten, at generere en idé, og innovationsaktivitet, hvordan vi udforsker. Værdien bliver skabt bl.a. fordi en veldesignet løsning skaber ændring af stemningen i samfundet og tager udgangspunkt og skaber merværdi for de mennesker, der skal anvende løsningen. Designernes og de kreatives kompetencer i en innovationsopgave er evnen til gennem spørgsmål, undrende udfordringer, ny viden, samt perspektiveringer at skabe nye valgmuligheder som måske tvinger os til at tage nye, bedre valg. Designtænkning bygger på tillid, og på en vekselvirkning mellem analyse og syntese, en vilje til at bryde problemerne fra hinanden og sætte ideer sammen. Designkompetencen kan derfor være central drivkraft i en beslutningsproces og problemløsning. En metode, der er menneskecentreret med et stærkt fokus på det konkrete problem som bevæger sig fremad gennem konstant prototyping og iterationer. Innovation kræver vilje og evne til at være på gyngende grund og at kunne navigere i usikkerhed og uvished. En kreativ proces bringer næsten altid en masse godt med sig, men kræver også styring, så innovation ikke sker for at fjerne symptomer, men for at skabe værdiforøgelse og en smartere fremtid. Viljen til at ville udfordre hinanden på en respektfuld måde er vigtigt, og det er vigtigt at både deltagere og organisationer har ambition om, hvorfor de er med i dette, hvad der skal til og hvor vi ønsker at flytte os hen. Læringer som DDC desuden tager med til fremtidige CWs Afsættet for CW One-pager og afsættet for CW food var meget omfattende, og udgangspunktet for CW kunne have været defineret strammere og mere fokuseret, uden at det havde ødelagt metaperspektivet. En skarpere vision for CW Food Hvad er det internationale perspektiv for den danske fødevaresektor. Aktivering af deltagernes viden og kompetencer Som indledning til CW kunne vi med fordel have haft givet deltagerne en hjemmeopgave. Denne kunne have været at hver deltager præsenterer sig selv, f.eks. med hvem er jeg, min største passion, mine tre fedeste projekter og min vision, samt grunden til at jeg bruger de næste 3 dage sammen med jer. Det ville have øget mulighederne for at udnytte ressourcer tilstede. Derudover kunne vi arrangører også have gjort en endnu større indsats for at aktivere og markedsfører hver enkelt deltagers kompetencer. Vi oplever dog, at der var forholdsvis god deling og sparring på tværs af grupper i ft. deres udgangspunkt. Nogle deltagere var meget opsatte på løsninger de allerede havde med hjemmefra, og at ideer der opstod i processen var helt fantastiske. Vi skal der være bedre til hjælpe grupperne til at åbne op, og til at opfordre til at deltagerne kill your darlings. Det kan måske ske ved at flytte deltagerne rundt i grupperne, så man sådan set arbejder videre med hinandens ideer. Løsninger vi er fremkommet med er meget kommunikative. Vi mangler at give mulighed for, og opfordre til at løsninger og tanker gøres fysiske i processen. Mere håndarbejde.. Deltagerne har endvidere efterspurgt en form for field research, hvor der var adgang til manden på gulvet. Hvad sker der egentlig i processen? Hvordan kører det sådan? Hvorfor er det sådan? hvordan ser økonomien ud? i direkte dialog med de personer der står med det. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 6

7 CHANGE WORK Proces for Change Work Future Food Fase 1 why Research & indsamling af viden Afklaring af udfordring Interviews af eksperter i Agro Food Park, samt oplæg fra eksterne videnspersoner. Fase 2 what Brainstorm på baggrund af identificerede udfordringer co-creation omkring ideer kvalificering af og udvælgelse af ideer til videre arbejde Grupperne giver feedback på hinandens idéer, og voterer i fællesskab. Fase3 HOW Videretænkning og idéudvikling på baggrund af udvalgte idéer Grupperne arbejder videre med en konkret idé, der skal udarbejdes en præsentation over. PRÆSENTATION Præsentation af idékoncepter for Poul Conillon, formand DFC og VP, Arla Strategy & Innovation, samt præsentation på Århus Food Festival. Workshop Med udgangspunkt i The Global Food Challenge - hvordan skal danske virksomheder bidrage til at der er mad til alle i verden?, afholdte Dansk Design Center sammen med Agro Food Park, en tre dages workshop i dagene 4., 5. og 6. september. Workshoppen blev faciliteret af DDC samt konsulenthuset Spark CPH. På workshoppen deltog fødevarevirksomheder, organisationer, kaospiloter, designere, forskere og art & tech personer. Det brede deltagerpanel var med til at skabe helhedsorienterede forslag, og udfordringen blev derfor diskuteret ud fra flere forskellige vinkler og fagligheder. Formålet med workshoppen var at inddrage en række eksperter, videnspersoner, iværksættere samt kreative kompetencer, og ved hjælp af designdrevne metoder at identificere innovationsspor og at udvikle løsningsforslag. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 7

8 CHANGE WORK Fase 1 why? Deltagerne indledte CW 1. dag med dialog ved bordene, om deres første tanker om den opgave og udfordring der skulle løses. Derefter gik dagen med at indsamle viden om området gennem desk research, præsentationer fra fremtidsforsker Birthe Linddal og journalist Peter Hesseldahl, og interviews af videnpersoner i Agro Food Park. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 8

9 CHANGE WORK Fase 2 what? Afslutningen på dag 1 blev at præcisere første temaer til videre Deltagerne brainstormede i fælleskab på idéerne fra vigtig bearbejdelse, skitser til hypoteser og/eller bærende spørgsmål, viden, og lavede et idéboard med konkrete udfordringer. og prioritere, hvilke udfordringer deltagerne oplevede som væsenligst at vie opmærksomhed til i første omgang. Gennem en voteringsrunde, listede deltagerne idéerne efter relevans, og valgte sig ind i den gruppe, hvor de brændte mest På baggrund af dagens research, identificerede deltagerne for de prioriterede udfordringen. vigtig viden, og mappede den til et vigtig viden board. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 9

10 CHANGE WORK Idéudvikling Fra voteringsrunden havde deltagerne udvalgt seks forslag som de vigtigste, og de seks grupper arbejdede videre med at idéudvikle på disse. Deltagerne fik inspiration af oplæg fra Professor Cocking, University of Nottingham, og Boy Steiner, IBM. Deltagerne brugte også tid på at cirkulere rundt hos hinanden i grupperne, og stille spørgsmål, komme med input og trække på hinandens fagligheder. Senere på dagen begyndte deltagerne at udarbejde idékoncept plakater, der skulle udgøre det endelige præsentationsmateriale. Som afslutning på dagen gjorde deltagerne i fællesskab status, gav hinanden feedback og lagde en slagplan for næste dag. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 10

11 CHANGE WORK Fase 3 how? CW 3. dag brugte deltagerne tiden til at gennemarbejde deres Poul Cornillons feedbach på guppernes forslag til fremtidige idékoncepter, og færdiggøre præsentationerne til væksteltet på områder, som DFC bør prioritere at arbejde videre med, Århus Food festival senere på dagen. findes her: Som syretest af idéerne, var formand for DFC, Poul Cornillon, VP Arla Strategy & Innovation, inviteret til at høre og kommentere på gruppernes præsentationerne. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 11

12 CHANGE WORK Præsentationer Som afslutning på hele Change Work Food, deltog Agro Food Grupperne præsenterede deres forslag for de nye aktører i teltet, Park, Danish Food Cluster, Dansk Design Center og hele med henblik på at sprede budskabet om de nye forslag og for CW teamet i vækstteltet på årets food festival i Århus. at involvere flere i det fremtidige arbejde. Resultaterne fra CW Der deltog ca. 60 erhvervspersoner i teltet. overleveres til DFC, som vil sætte fremtidige initiativer i gang og støtte op om de nye forslag og perspektiver. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 12

13 CHANGE WORK Idé-koncepter #1 Lange løg Lange løg har fokus på madspild, i den tidlige del af en afgrødes værdikæde. Rigtig mange afgrøder bliver aldrig til mad, fordi de ikke kan leve op til EU-krav om f. eks. det rette udeseende. Ca. 66% afgrøder tabes i den tidlige fase, fordi de bliver betragtet som ukurante varer, som gør dem uegnede til salg i supermarkeder i Danmark og Europa. Gruppen bestod af: Jacob Buchbjerg Mark Moore Martin Malthe Borch Lange løg har identificeret et massivt madspild i dansk landbrug, og værdikæden fra landbrug til supermarked. Dette giver mulighed for at tænke nye løsninger og systemer samt nye løsninger for afsættelse af bl.a. ukurante varer gennem endnu ikke kendte salgskanaler. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 13

14 CHANGE WORK Idé-koncepter #2 People to people People-to-people er en digital platform, hvor forbrugere kan dele viden og historier om produkter, madoplevelser mm., og på den måde kvalificerer leverandører, reaturanter osv. Gruppen bestod af: Peter Reimer Bo Overgaard Ifølge fremtidsforsker Birthe Linddal, tror 14% af forbrugere på markedsføring og 86% på peer to peer, den personlige anbefaling og vurdering af andre privatpersoner. Den digitale platform kan blive stedet, hvor landbrug, produktion og retail møder forbrugerne i en gennemsigtig dialog om kvalitet, oplevet værdi, muligheder for test & skabelse af ny innovation af produkter, som forbrugerne rent faktisk ønsker at aftage. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 14

15 CHANGE WORK Idé-koncepter #3 Motivation til sund livstil Målgruppen er tyndfede årige i tredje verdens lande. Antallet af tyndfede og folk med vestlige livstilssygdomme, er stigende i tredje verdens lande. Danmark skal eksportere sin viden og erfaringer om sund livstil og forebyggelse af livstilssygdomme. Gruppen bestod af: Merete Myrup Christensen Flemming Vang Sparsøe Boy Steiner Marie Hedegaard Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 15

16 CHANGE WORK Idé-koncepter #4 Safe with Denmark Danske landmænd og fødevarevirksomheder er underlagt verdens strengeste krav ift. fødevaresikkerhed, miljø, dyrevelfærd og arbejdsforhold. Dette bør kunne omsættes til værdi på eksportmarkedet. Forslaget er at lave et dansk brand/koncept, der i princippet bygger på eksisterende lovgivning, kombineret med den ofte eksisterende kvalitetsbevidsthed i danske virksomheder. Gruppen bestod af: Claus Bo Andreasen Carsten Fricke Rikke Vingborg Brandet tænkes at dække både fødevarer, teknologi og viden inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Konceptet afhænger af at Danmarks førerposition kan dokumenteres og at fødevarebranchen vil stå sammen om at fortælle den gode historie om sikkerhed og kvalitet. En fortsat udvikling af de fem parametre vil bidrage til at sikre den danske produktions konkurrencemuligheder samt udvikling af teknologi til bæredygtig produktion. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 16

17 CHANGE WORK Idé-koncepter #5 Bæredygtighed i fællesskaber Sociale medier skaber fællesskaber og giver mulighed for nye Gruppen bestod af: fællesskaber. Efterspørgslen efter bæredygtig udvikling, og Jonas Edvard Nielsen interessen for sundhed og livstil, giver rum og mulighed for nye Anders Backe fællesskaber med fokus på ressourcedeling og community- Mikkel Friis-Holm skabelse. Lars Skytte Poulsen Mogens Bisgaard Målgruppen er gavmilde, profitmaksimerende, socialt afhængige, videnshungrende personer og institutioner med noget på hjertet, spisebordet eller ikke mere plads i skraldespanden. Forslaget er en app og website, der giver brugere mulighed for at dele råvarer, mad, udstyr osv. i realtime/reallife. Brugere kan tænke ressourcedeling og gavmildhed ind i en travl hverdag, og brugere udenfor den travle hverdag har også mulighed for at bidrage. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 17

18 CHANGE WORK Idé-koncepter #6 Rethink foodture solutions Rethink Foodture Solutions er historien om partnerskaber, og om hvordan radikal innovation opstår på tværs af kompetencer. Fremtidens innovation på fødevareområdet, skal ske i et partnerskab mellem virksomheder og organisationer, myndigheder, viden & uddannelse og kreative entreprenører. Gruppen bestod af: Rasmus Arndahl Lond samt videnspersoner fra Agro Food Park og de øvrige grupper Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 18

19 APPENDIX Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 19

20 CHANGE WORK appendix Første runde temaer/ udfordringer der bør prioriteres. Brainstorm input. (Lyserøde post-it) Definition, hvad er mad? Falsk storytelling og forståelses præmis der er forvredet Masseproduceret = billigt. Glæde = dyrt. Hvad er mad /fødevarer ift. målgruppen? fremstilling, smag, texturer, faste byggeklodser. Mad som fuel, i stedet for nydelse. Spise noget mindre + reducere spild. Fooddesign.com. Produktionsformer Hvor skal produktionen finde sted: privat, naboskab, nautilus mv.? Havproduktion. Vand på land marinereaktorer. Substrat->kultur-> lys t/r. Den flydende by. Landbrugsbåd til udvidelse af dyrkningsområder på vandet. Søhøstning (sukker tang til dyr og /eller mennesker). Lokal dyrkning hjemme dyrkning. Communikty food lej en have. Madreaktor reaktor dyrkning af protein. Gentænkning af systemer for genanvendelse Design af system til genanvendelse i primærproduktion. Madspild ressoure forvandling / forcast. Ressource anvendelse og genanvendelse (fosfor). Teknologi som driver for INNOVATION Teknologi skal sikre dyrevelfærd. Udvikling af teknologi der skaber bæredygtighed. Det danske brand Crowd label Btb og Btc version. Manifest for the new Danish indhold. Øko 2.0 / sund bæredygtighed. Sundhed Sund Hotdog. Sunde convenience produkter til usunde mænd + 50 år. Adskil sund mad og sundhedsfremme. Fra beriget mad til rige råvarer. Andet Sælg din sult service system. Body-leasing. Design dig selv med mad. Food zoo. Spotify for mad. Food ee B-T-C t/r. Partnerskaber Hvordan får vi i DK lavet et system for bedre samarbejde blandt fødevareselskaberne? Bryd siloerne ned. Innovativt samarbejde ( på tværs af små og store virksomheder). Hvordan skaber vi bånd mellem vækst og etablerede virksomheder => fælles vækst? Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 20

21 CHANGE WORK appendix brainstorm / refleksioner & idéer fra speaks CW Food dag 1 1 / 3 (blå og gule post-it) Det handler om mennesker ikke forbrugere. Social innovation vigtigere end Teknologisk innovation. Mænd køber ind og laver mad. Kvindernes betydning er faldende. Hvordan kommer vi ud over finkulturen. Fokus bør være på det almindelige menneske. Made for men! Fødevarefølelser. De rige eller de fattige. Hvem vil vi redde? Dansk eller globalt perspektiv? Fransk : jeg vælger det bedste for dig. Amerikansk vælg mellem alle 50 smage. Bliver vi overhovedet 9 mia. mennesker på jorden? 9 mia. menneskers behov for mad skal ikke nødvendigvis spise vestlig diæt og fødevarer. Hvorfor skal der mere til for at skabe vækst? Bæredygtighed / sustainability. Ikke godt nok. Holde fokus på forventninger om os selv og ikke resten af verden. Værdier = drivere. Bevare det gode i fødevarebranchen det der skaber fundament. Sæt spørgsmålstegn ved den danske selvforståelse. Vedligeholdelse af sund/bæredygtig verden. Back to basic. DK foodlab. Trends: Diæt, havet, Netshopping, logistik, dyrevelfærd, bæredygtighed, øko, æstetik, færre grænser, fødevaresikkerhed, effektivitet. Future Trends: 7-8 ud af 10 megatrends er IT relaterede. Evolve or die!! Born global alt er tilgængeligt! Megatrends vs modtrends/microtrends. Gælder megatrends som f.eks. bæredygtighed og dyrevelfærd også i tredjeverdenslande? en kop sukker netværk : nabo/community /fællesskab. Grundlæggende behov = kontant måde at imødekomme forandringer. Hvor kommer vandet fra? Behov og forbrug hænger sammen. Hvorfor detailhandel? hvor er nettet? What food? To whom? Where? When? How? Online fødevarer. Nye sporbarhedsformater /tekno. Myth-busters. Udnytte Danmarks stade inden for fødevaresikkerhed og bæredygtighed som?? for bedre produktion til højværdimarkeder. Hvad betyder kvalitet? I DK og internationalt. Convenience & bæredygtighed væsentligste parametre. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 21

22 CHANGE WORK appendix brainstorm / refleksioner & idéer fra speaks CW Food dag 1 2 / 3 (blå og gule post-it) Think like a plant! Havet indeholder ikke mere næring end der bliver forbrugt. Change Theater! Eataly : Oplevelse + mad!! Råvareproduktion, hvor der er dynamisk produktspecifikation. Food zoo. Integrere fødevareproduktion i byplanlægning. Funktional Food => skabe oplevelser via Teater, musik, sculptures, kunst, meditation, 3D print mv. 100% øko. Uudnyttede ressourcer skal aktiveres. Eat yourself. Udnyt ny teknologi til at skabe bæredygtighed. Blog sphere hvad sker der? citizen review, citizen science, folke forskning. storskrald Aarhus for mad. Både skrald og plads v middagsbordet. Kvalitetssikring af in the open service. Dna selekteret fødevarer. Billig mad kræver at nogen får lavere løn end den der køber maden. Basale behov for mad vs høj kvalitet. Historie fortælling er vigtig. Spis dig sund. Ny kontakt med råvarerne! Fremtidens mad en genfortolkning af kulturel afhængighed. Hvad er mad? Nydelse vs behov. Fødevarer er behovsrelateret. Fremkomst af mad? Hvorfor sigte mod kendte smage og texturer (f.eks. kylling, bøf) fremfor optimal mad. Kemi / bio. Minimerer valgmulighederne. Hvorfor er Lab bedre end naturligt? Kan teknologien ikke styrke naturligheden? J. Craig Venter american biologist and entrepreneur. Inspiration for DNA Sekventor. Simple tænkeste levende organismer. White Biotech. Råmaterialer -> 3D print. Dyr som bioreaktor -> protein, vitamin, enzym. Behov for detaljeret viden om?? Funktionel mad vs alle er på diæt. Vil vide alt om en selv. Altid!! Quantified self. Hvorfor overhovedet producere fødevarer i stor skala lav det selv. Mindre afstand fra jord til bord. Pharming. Hvad gør vi ved GMO debatten? 90 % af al CO2 produktion skyldes mennesker. Socialinnovation tilhører brugerne bottom up udvikling er det der virker. Innovation kommer fra neden! Top Down innovation (planned) vs. Bottom-up (Chaos / incident): Realisering? gennem mennesker. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 22

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Om herregårde med bredde og dybde

Om herregårde med bredde og dybde Om herregårde med bredde og dybde Bygningsarv og matkultur Breidablikk-seminarene, 27. september 2013 v/ Peter Tom-Petersen, Land og Udvikling, København Hvem og hvad er Land og Udvikling? Peter Tom-Petersen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Innovation og arbejdsmiljøledelsej

Innovation og arbejdsmiljøledelsej Innovation og arbejdsmiljøledelsej Projektleder Nanna Eriksen Århus Kommune, Magistratsafdeling Kultur og Borgerservice Center for økonomi og personale (CØP) Mobil: 51576603 Mail: Nanna.s.eriksen@gmail.com

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Fødevaresikkerhed i Kina

Fødevaresikkerhed i Kina Shanghai - central Denmark Fødevaresikkerhed i Kina Kan dansk teknologi og viden medvirke til øget fødevaresikkerhed og sporbarhed i Kina? MIDTNET arrangerer i samarbejde med Videncentret for Landbrug

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen PROGRAM 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program. Bordet rundt. 15.30 Inspirationsoplæg om madspild

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser Vækst og arbejdspladser Differentieringspuljen (produkter, sporbarhed og emballage) Erhvervsrettede ph.d. er Internationalisering Konferencer og workshops Networking - fødevarenetværkene Formidling af

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12

Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12 Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12 Dette tilbud giver din virksomhed mulighed for at blive eksponeret til en heldagskonference om social innovation og bæredygtighed

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere