CHANGE WORK FUTURE FOOD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHANGE WORK FUTURE FOOD"

Transkript

1 CHANGE WORK FUTURE FOOD Agro Food Park september 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 1

2 CHANGE WORK Change Work Future Food Change Work Future Food er udviklet af Dansk Design Center for og i samarbejde med Danish Food Cluster. bæredygtige danske leverancer, som imødekommer krav fra globale kunder. Formålet var at inspirere Danish Food Cluster, DFC, ved at kortlægge designdrevne og fremtidssikrede spor, som kan styrke den danske fødevaresektor til nytænkning og tiltag, som sandsynligvis bygger på nye samarbejder, scenarier og strukturer. Udgangspunktet for Change Work Future Food, CW, er den fremtidige globale fødevareudfordringer. Verdens befolkning vokser, mange ressourcer og metoder vil blive udfordret. Den danske, meget kompetente fødesektor skal sikre sig fremtidig markedsplads på nye vilkår og med ændrede forudsætninger for ydelser og produkter, og det kræver nye øjne og nye tanker. Målet var således at perspektivere forslag til veje, som danske virksomheder kan tage ift at sikre sig plads som fremtidige leverandører og samarbejdspartnere med sunde, sikre og Til CW Future Food har vi identificeret et helt særligt hold af skarpe og innovative kompetencer, som vil kunne udfordre og støtte hinanden qua deres forskellige fagligheder, brancherelationer og innovationstankegang. Disse personer skal sammen med DFC skabe ideer til fremtidige innovationsspor, som DFC efterfølgende kan videreudvikle og skærpe i samarbejde med klyngens mange både kendte og kommende partnere fra hele landet. Vi takker DFC for tilliden og det gode konstruktive samarbejde. Alle forslag og ideer fra CW dagene er i vedlagte dokument, suppleret af refleksioner fra os. Vi ser frem til at følge den fremadrettede proces og de initiativer DFC kommer til at prioritere. DDC står til rådighed for sparring og fremtidigt samarbejde. Fotograf: Martin Malthe Borch m.fl. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 2

3 CHANGE WORK Om Change Work Dansk Design Center er initiativtager og vært for en række strategiske Change Works, CW. Sammen med samarbejdspartnere skaber vi mødestedet for accelererede innovationsforløb. Ideer der efterspørges er ofte komplekse, og kræver at flere forskellige videnskompetencer og erfaringer aktiveres. CW innovationsforløb sætter kreativitet i spil for at skabe nye muligheder, refleksioner og set-ups, der danner grundlag for nye og bedre svar, samt perspektiverer forslag til løsninger. Udgangspunktet er altid en global problemstilling, der både er nuværende og fremtidig. De nye løsninger skal findes i partnerskaber der både rummer videnspersoner fra den sektor som udfordringen tilhører, men også i samarbejde med andre brancher som f.eks. teknologi eller logistik. I et CW samles en række eksperter, videnspersoner, iværksættere samt kreative kompetencer, for at diskutere en given udfordring, og komme med idéer til fremtidige løsninger, der kan implementeres internationalt af danske virksomheder. Output er løsnings idéer, konceptforslag, innovationspor mv. elementer der alle kræver yderligere bearbejdning efterfølgende, men som alle er kvalificeret af teamet der har deltaget i CW. Output fra et CW bygger på DDCs CW designkriterier. Designkriterier for Change Works Værdiskabende Tematikkerne skal være en fremadrettet samfundsudfordring. BIG Change Metaperspektiver på samfundsniveau. Innovation Mere end det, den enkelte organisationen kan udvikle. Boost Acceleration, energibooster. Det rigtige hold Det rigtige hold til den rigtige udfordring (et kurateret hold af personer som er udfordrere, nysgerrige, eksperimenterende, risikovillige og måske eksperter). Open source Deling, udvikling og collaboration om viden og idemodning - før, under og efter. Konklusioner skal deles og verden skal inviteres ind. Sult! Nogen skal være afhængige af det der udvikles, hvilket er vigtigt for det videre engagement organisationer skal stå på tæer for at modtage ideer og løbe videre med dem. Stram facilitering Accelereret innovationsproces, front-loadet med den viden der skal til, i rammer der sikrer inspiration og fokus - og altid resultatorienteret. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 3

4 CHANGE WORK Afsæt hovedspørgsmål fra Agro Food Park Udfordringer I det pågældende CW har Danish Food Cluster været CW partner. DFC har defineret flg.udfordring, som grundlag for CW. En af de store globale udfordringer verden står overfor i dag, er The Global Food Challenge: at kunne producere fødevarer nok til at mætte jordens befolkning med sunde, sikre og bæredygtige fødevarer. Verdens befolkning forventes i 2050 at nå 9 milliarder, og det vil kræve 70% stigning i landbrugsproduktionen. I samme periode vil der ske store klimaforandringer, som sandsynligvis medfører bl.a. vandmangel og jordforringelser. Klimaforandringerne vil reducere den globale fødevareproduktion med en fjerdedel, hvilket vil føre til yderligere stigninger i antallet af mennesker, der lider sult i verden. Kilde: EU-formandskabet. Læg hertil at kun 50% af de fødevarer verden producerer reelt ender som fødevarer for mennesker, at fordelingen af verdens madressourcer er meget ulige, at madspildet i den vestlige verden er et stadigt større problem, samtidig med at vi paradoksalt nok bliver stadig federe betyder bl.a. at vi står overfor massive udfordringer både ift. madforsyning og sundhed. For at kunne levere sunde, sikre og bæredygtige fødevarer til fremtidens befolkning, skal udbuddet næsten fordobles over de kommende år, og nye, erhvervsmæssige styrker skal udvikles i krydsfeltet mellem fødevarer og klima, miljø og sundhed. Danmark har mange af de kompetencer verden efterspørger i forhold til at imødekomme The Global Food Challenge bl.a. med mange, større, etablerede virksomheder, som arbejder globalt og har gode etablerede afsætningsorganisationer. For fortsat at være konkurrencestærke har disse dog brug for nye input og partnere for at højne innovationshøjde og -kapacitet og sammen udvikle nye løsninger. I Danmark er der desuden mange videnaktører og specialister inden for fødevarer set i et bredere perspektiv f.eks. forskning, procesteknologi mv.. Disse aktører skal være bedre til at sætte deres viden i spil til gavn for virksomhederne og i sidste ende verdens befolkning. Dette kan ske via partnerskaber mellem virksomheder og videninstitutioner. Iværksættermiljøet er i gang, og arbejdet inden for nye hybridområder og i nye krydsfelter i vækst. Disse bringer ny innovation til området, men for virkelig at skabe innovation med volumen skal samarbejde mellem de etablerede virksomheder og iværksættermiljøerne etableres. Derfor skal vi gentænke nye veje til at realisere det danske potentiale. Danmark skal være garanti for sunde, sikre og fremadrettet bæredygtige løsninger skabt, med nye samarbejder og metoder hvordan bliver vi det? Se Appendix, Globale madudfordringer Regionale eksportmuligheder for fyldestgørende afsæt. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 4

5 CHANGE WORK Leverance & læringer Resultatet af CW Food er 6 forslag til områder, som CW teamet mener Danish Food Cluster (DFC) partnere bør prioritere, som grundlag for initiativer der kan kickstarte det nye klynge samarbejde. Ud over disse forslag er der en række læringer og refleksioner, som DDC håber at DFC og partner vil genoverveje læringen af i det fremtidige arbejde : 1. Partnerskaber på tværs af kompetencer og Danmark CW gruppekonstellationen er et eksempel på, hvordan forskellige kompetencer, erfaringer og opfattelser af det danske udgangspunkt, og muligheder på de fremtidige internationale fødevaremarkeder, kan skabe nye perspektiver og tilgange. En udtalt udfordring for den fremtidige klynge er, hvordan tillid mellem partnere kan skabe grundlaget for fremtidige succeshistorier. Fremadrettet kan DFC vælge, at adoptere tankegangen om at udfordre sig selv med inspiration og sparring fra udeforstående, og at samarbejde med en divers partnergruppe, som inkluderer ikke oplagte spillere i den danske fødevaresektor. Samarbejdet kan have mange forskellige former fra faste sparringspartnere, advisory boards, faste Catch op inspirationsmøder møder som har mere advisory board-agtige konstellationer. Partnerne kan være et panel af vækstiværksættere på tværs af brancher, elever fra forskellige skoler, Art & Tech miljøer og rådgivere, der tester DFC partneres tiltag. Eller en helt anden form. Det er vigtigt, at partnere der inviteres med oplever at blive taget seriøst, at de oplever at deres vurderinger bliver taget seriøst, og at de på en eller anden måde kompenseres for deres indsats, hvis de ikke kan se et direkte økonomisk eller anden form for vinding i samarbejdet. Dette enten kontant eller gennem kreditering af navn og virksomhed som opdragshaver for ideer og initiativer. DFC skal vise at de værdsætter deres partnere og at alle er velkommen. CW Food har skabt et nyt netværk og DFC kan umiddelbart vælge at være primus motor for at holde det nye netværk samlet og engageret. F.eks som vurderingsgruppe for den kommende proces. 2. Brug af livliner og hinandens viden og netværk I evaluering af CW Food vurderer DDC at der nærmest var for mange indslag, og at det tog for lang tid at komme i gang med selve ideudviklingen. Til gengæld er der kommet meget positiv feedback på gruppernes muligheder for at engagere livliner og videnspersoner, der var til stede i Agro Food Park, på ad hoc basis. Det er relevant at adoptere denne form for videndeling. Hvis vi alle fremadrettet bærer et mindset om at min viden ikke kun er min, men også den som mine venner og samarbejdsrelationer ligger inde med, vil udvikling måske ske i højere hastighed og med højere innovationshøjde. DFC kan med fordel skabe et sted, hvor klyngepartnere og andre har adgang til, uopfordret at præsentere modige, uprøvede og måske uopdagede teknologiske, intelligente og samfundsmæssige visioner og ideer en Peer to peer platform for nye partnerskaber, ny innovation og diverse forespørgsler og sparringsbehov. Et sted som fungerer på tværs af broer og vand. Et dansk klyngesamarbejde med vidensudveksling og invitationer til at dele. Vi håber at DFC fortsat vil udfordre sig selv med at anvende yngre og inspirerende kandidater, og at opsøge kreative undergrundsmiljøer for udfordringer, ny viden og udvikling drevet af ånd og interesse. Steder at starte er f.eks. her: (CW deltager Mark Moore er tilknyttet OSAA) (indgangen her kunne være Vanessa Carpenter) https://labitat.dk/ (CW deltager Malthe Borch er tilknyttet Labitat) (CW deltager Malthe Borch er tilknyttet PB43) (Aalborg Universitet Art & Tech) (idemolab) 3. Danish Food Cluster mapping af partnere og samarbejder Etablering og den videre udbygning af Agro Food Park placeret centralt i Danmark er en fantastik mulighed for at samle virksomheder der på den ene eller anden måde arbejder i eller relateret til fødevaresektoren. Den danske tilstedeværelse på de internationale markeder kræver dog at danske virksomheder arbejder sammen ikke kun inden for Agro Food Park, Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 5

6 CHANGE WORK men på tværs af landet og også med partnere uden for landets grænser. Ligeledes er det vigtigt, at DFC, ikke mindst her i etableringsfasen, får kommunikeret at DFC ikke alene er lig Agro Food Parks beboere, men at virksomheder fra hele Danmark er velkommen i klyngefællesskabet. For at lette etableringen af samarbejder, og skabe øget gennemsigtighed omkring virksomheder, kompetencer og muligheder, er det aktuelt at DFC skaber adgang til et overblik der præsenterer klyngens mange partnere. Forslag kunne være at mappe de forskellige partneres kompetencer på tværs af landet - både de traditionelle operatører, som naturligt er med i branchen, men i særdeleshed de virksomheder der i højere grad leverer ind, og skaber helheden af fremtidige løsninger. Det kan f.eks. være teknologivirksomheder, nye materialer og know how på forskellige niveauer. 4. Design som forbindelsen mellem kreativitet og innovation Design er forbindelsen mellem kreativiteten, at generere en idé, og innovationsaktivitet, hvordan vi udforsker. Værdien bliver skabt bl.a. fordi en veldesignet løsning skaber ændring af stemningen i samfundet og tager udgangspunkt og skaber merværdi for de mennesker, der skal anvende løsningen. Designernes og de kreatives kompetencer i en innovationsopgave er evnen til gennem spørgsmål, undrende udfordringer, ny viden, samt perspektiveringer at skabe nye valgmuligheder som måske tvinger os til at tage nye, bedre valg. Designtænkning bygger på tillid, og på en vekselvirkning mellem analyse og syntese, en vilje til at bryde problemerne fra hinanden og sætte ideer sammen. Designkompetencen kan derfor være central drivkraft i en beslutningsproces og problemløsning. En metode, der er menneskecentreret med et stærkt fokus på det konkrete problem som bevæger sig fremad gennem konstant prototyping og iterationer. Innovation kræver vilje og evne til at være på gyngende grund og at kunne navigere i usikkerhed og uvished. En kreativ proces bringer næsten altid en masse godt med sig, men kræver også styring, så innovation ikke sker for at fjerne symptomer, men for at skabe værdiforøgelse og en smartere fremtid. Viljen til at ville udfordre hinanden på en respektfuld måde er vigtigt, og det er vigtigt at både deltagere og organisationer har ambition om, hvorfor de er med i dette, hvad der skal til og hvor vi ønsker at flytte os hen. Læringer som DDC desuden tager med til fremtidige CWs Afsættet for CW One-pager og afsættet for CW food var meget omfattende, og udgangspunktet for CW kunne have været defineret strammere og mere fokuseret, uden at det havde ødelagt metaperspektivet. En skarpere vision for CW Food Hvad er det internationale perspektiv for den danske fødevaresektor. Aktivering af deltagernes viden og kompetencer Som indledning til CW kunne vi med fordel have haft givet deltagerne en hjemmeopgave. Denne kunne have været at hver deltager præsenterer sig selv, f.eks. med hvem er jeg, min største passion, mine tre fedeste projekter og min vision, samt grunden til at jeg bruger de næste 3 dage sammen med jer. Det ville have øget mulighederne for at udnytte ressourcer tilstede. Derudover kunne vi arrangører også have gjort en endnu større indsats for at aktivere og markedsfører hver enkelt deltagers kompetencer. Vi oplever dog, at der var forholdsvis god deling og sparring på tværs af grupper i ft. deres udgangspunkt. Nogle deltagere var meget opsatte på løsninger de allerede havde med hjemmefra, og at ideer der opstod i processen var helt fantastiske. Vi skal der være bedre til hjælpe grupperne til at åbne op, og til at opfordre til at deltagerne kill your darlings. Det kan måske ske ved at flytte deltagerne rundt i grupperne, så man sådan set arbejder videre med hinandens ideer. Løsninger vi er fremkommet med er meget kommunikative. Vi mangler at give mulighed for, og opfordre til at løsninger og tanker gøres fysiske i processen. Mere håndarbejde.. Deltagerne har endvidere efterspurgt en form for field research, hvor der var adgang til manden på gulvet. Hvad sker der egentlig i processen? Hvordan kører det sådan? Hvorfor er det sådan? hvordan ser økonomien ud? i direkte dialog med de personer der står med det. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 6

7 CHANGE WORK Proces for Change Work Future Food Fase 1 why Research & indsamling af viden Afklaring af udfordring Interviews af eksperter i Agro Food Park, samt oplæg fra eksterne videnspersoner. Fase 2 what Brainstorm på baggrund af identificerede udfordringer co-creation omkring ideer kvalificering af og udvælgelse af ideer til videre arbejde Grupperne giver feedback på hinandens idéer, og voterer i fællesskab. Fase3 HOW Videretænkning og idéudvikling på baggrund af udvalgte idéer Grupperne arbejder videre med en konkret idé, der skal udarbejdes en præsentation over. PRÆSENTATION Præsentation af idékoncepter for Poul Conillon, formand DFC og VP, Arla Strategy & Innovation, samt præsentation på Århus Food Festival. Workshop Med udgangspunkt i The Global Food Challenge - hvordan skal danske virksomheder bidrage til at der er mad til alle i verden?, afholdte Dansk Design Center sammen med Agro Food Park, en tre dages workshop i dagene 4., 5. og 6. september. Workshoppen blev faciliteret af DDC samt konsulenthuset Spark CPH. På workshoppen deltog fødevarevirksomheder, organisationer, kaospiloter, designere, forskere og art & tech personer. Det brede deltagerpanel var med til at skabe helhedsorienterede forslag, og udfordringen blev derfor diskuteret ud fra flere forskellige vinkler og fagligheder. Formålet med workshoppen var at inddrage en række eksperter, videnspersoner, iværksættere samt kreative kompetencer, og ved hjælp af designdrevne metoder at identificere innovationsspor og at udvikle løsningsforslag. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 7

8 CHANGE WORK Fase 1 why? Deltagerne indledte CW 1. dag med dialog ved bordene, om deres første tanker om den opgave og udfordring der skulle løses. Derefter gik dagen med at indsamle viden om området gennem desk research, præsentationer fra fremtidsforsker Birthe Linddal og journalist Peter Hesseldahl, og interviews af videnpersoner i Agro Food Park. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 8

9 CHANGE WORK Fase 2 what? Afslutningen på dag 1 blev at præcisere første temaer til videre Deltagerne brainstormede i fælleskab på idéerne fra vigtig bearbejdelse, skitser til hypoteser og/eller bærende spørgsmål, viden, og lavede et idéboard med konkrete udfordringer. og prioritere, hvilke udfordringer deltagerne oplevede som væsenligst at vie opmærksomhed til i første omgang. Gennem en voteringsrunde, listede deltagerne idéerne efter relevans, og valgte sig ind i den gruppe, hvor de brændte mest På baggrund af dagens research, identificerede deltagerne for de prioriterede udfordringen. vigtig viden, og mappede den til et vigtig viden board. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 9

10 CHANGE WORK Idéudvikling Fra voteringsrunden havde deltagerne udvalgt seks forslag som de vigtigste, og de seks grupper arbejdede videre med at idéudvikle på disse. Deltagerne fik inspiration af oplæg fra Professor Cocking, University of Nottingham, og Boy Steiner, IBM. Deltagerne brugte også tid på at cirkulere rundt hos hinanden i grupperne, og stille spørgsmål, komme med input og trække på hinandens fagligheder. Senere på dagen begyndte deltagerne at udarbejde idékoncept plakater, der skulle udgøre det endelige præsentationsmateriale. Som afslutning på dagen gjorde deltagerne i fællesskab status, gav hinanden feedback og lagde en slagplan for næste dag. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 10

11 CHANGE WORK Fase 3 how? CW 3. dag brugte deltagerne tiden til at gennemarbejde deres Poul Cornillons feedbach på guppernes forslag til fremtidige idékoncepter, og færdiggøre præsentationerne til væksteltet på områder, som DFC bør prioritere at arbejde videre med, Århus Food festival senere på dagen. findes her: Som syretest af idéerne, var formand for DFC, Poul Cornillon, VP Arla Strategy & Innovation, inviteret til at høre og kommentere på gruppernes præsentationerne. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 11

12 CHANGE WORK Præsentationer Som afslutning på hele Change Work Food, deltog Agro Food Grupperne præsenterede deres forslag for de nye aktører i teltet, Park, Danish Food Cluster, Dansk Design Center og hele med henblik på at sprede budskabet om de nye forslag og for CW teamet i vækstteltet på årets food festival i Århus. at involvere flere i det fremtidige arbejde. Resultaterne fra CW Der deltog ca. 60 erhvervspersoner i teltet. overleveres til DFC, som vil sætte fremtidige initiativer i gang og støtte op om de nye forslag og perspektiver. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 12

13 CHANGE WORK Idé-koncepter #1 Lange løg Lange løg har fokus på madspild, i den tidlige del af en afgrødes værdikæde. Rigtig mange afgrøder bliver aldrig til mad, fordi de ikke kan leve op til EU-krav om f. eks. det rette udeseende. Ca. 66% afgrøder tabes i den tidlige fase, fordi de bliver betragtet som ukurante varer, som gør dem uegnede til salg i supermarkeder i Danmark og Europa. Gruppen bestod af: Jacob Buchbjerg Mark Moore Martin Malthe Borch Lange løg har identificeret et massivt madspild i dansk landbrug, og værdikæden fra landbrug til supermarked. Dette giver mulighed for at tænke nye løsninger og systemer samt nye løsninger for afsættelse af bl.a. ukurante varer gennem endnu ikke kendte salgskanaler. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 13

14 CHANGE WORK Idé-koncepter #2 People to people People-to-people er en digital platform, hvor forbrugere kan dele viden og historier om produkter, madoplevelser mm., og på den måde kvalificerer leverandører, reaturanter osv. Gruppen bestod af: Peter Reimer Bo Overgaard Ifølge fremtidsforsker Birthe Linddal, tror 14% af forbrugere på markedsføring og 86% på peer to peer, den personlige anbefaling og vurdering af andre privatpersoner. Den digitale platform kan blive stedet, hvor landbrug, produktion og retail møder forbrugerne i en gennemsigtig dialog om kvalitet, oplevet værdi, muligheder for test & skabelse af ny innovation af produkter, som forbrugerne rent faktisk ønsker at aftage. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 14

15 CHANGE WORK Idé-koncepter #3 Motivation til sund livstil Målgruppen er tyndfede årige i tredje verdens lande. Antallet af tyndfede og folk med vestlige livstilssygdomme, er stigende i tredje verdens lande. Danmark skal eksportere sin viden og erfaringer om sund livstil og forebyggelse af livstilssygdomme. Gruppen bestod af: Merete Myrup Christensen Flemming Vang Sparsøe Boy Steiner Marie Hedegaard Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 15

16 CHANGE WORK Idé-koncepter #4 Safe with Denmark Danske landmænd og fødevarevirksomheder er underlagt verdens strengeste krav ift. fødevaresikkerhed, miljø, dyrevelfærd og arbejdsforhold. Dette bør kunne omsættes til værdi på eksportmarkedet. Forslaget er at lave et dansk brand/koncept, der i princippet bygger på eksisterende lovgivning, kombineret med den ofte eksisterende kvalitetsbevidsthed i danske virksomheder. Gruppen bestod af: Claus Bo Andreasen Carsten Fricke Rikke Vingborg Brandet tænkes at dække både fødevarer, teknologi og viden inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Konceptet afhænger af at Danmarks førerposition kan dokumenteres og at fødevarebranchen vil stå sammen om at fortælle den gode historie om sikkerhed og kvalitet. En fortsat udvikling af de fem parametre vil bidrage til at sikre den danske produktions konkurrencemuligheder samt udvikling af teknologi til bæredygtig produktion. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 16

17 CHANGE WORK Idé-koncepter #5 Bæredygtighed i fællesskaber Sociale medier skaber fællesskaber og giver mulighed for nye Gruppen bestod af: fællesskaber. Efterspørgslen efter bæredygtig udvikling, og Jonas Edvard Nielsen interessen for sundhed og livstil, giver rum og mulighed for nye Anders Backe fællesskaber med fokus på ressourcedeling og community- Mikkel Friis-Holm skabelse. Lars Skytte Poulsen Mogens Bisgaard Målgruppen er gavmilde, profitmaksimerende, socialt afhængige, videnshungrende personer og institutioner med noget på hjertet, spisebordet eller ikke mere plads i skraldespanden. Forslaget er en app og website, der giver brugere mulighed for at dele råvarer, mad, udstyr osv. i realtime/reallife. Brugere kan tænke ressourcedeling og gavmildhed ind i en travl hverdag, og brugere udenfor den travle hverdag har også mulighed for at bidrage. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 17

18 CHANGE WORK Idé-koncepter #6 Rethink foodture solutions Rethink Foodture Solutions er historien om partnerskaber, og om hvordan radikal innovation opstår på tværs af kompetencer. Fremtidens innovation på fødevareområdet, skal ske i et partnerskab mellem virksomheder og organisationer, myndigheder, viden & uddannelse og kreative entreprenører. Gruppen bestod af: Rasmus Arndahl Lond samt videnspersoner fra Agro Food Park og de øvrige grupper Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 18

19 APPENDIX Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 19

20 CHANGE WORK appendix Første runde temaer/ udfordringer der bør prioriteres. Brainstorm input. (Lyserøde post-it) Definition, hvad er mad? Falsk storytelling og forståelses præmis der er forvredet Masseproduceret = billigt. Glæde = dyrt. Hvad er mad /fødevarer ift. målgruppen? fremstilling, smag, texturer, faste byggeklodser. Mad som fuel, i stedet for nydelse. Spise noget mindre + reducere spild. Fooddesign.com. Produktionsformer Hvor skal produktionen finde sted: privat, naboskab, nautilus mv.? Havproduktion. Vand på land marinereaktorer. Substrat->kultur-> lys t/r. Den flydende by. Landbrugsbåd til udvidelse af dyrkningsområder på vandet. Søhøstning (sukker tang til dyr og /eller mennesker). Lokal dyrkning hjemme dyrkning. Communikty food lej en have. Madreaktor reaktor dyrkning af protein. Gentænkning af systemer for genanvendelse Design af system til genanvendelse i primærproduktion. Madspild ressoure forvandling / forcast. Ressource anvendelse og genanvendelse (fosfor). Teknologi som driver for INNOVATION Teknologi skal sikre dyrevelfærd. Udvikling af teknologi der skaber bæredygtighed. Det danske brand Crowd label Btb og Btc version. Manifest for the new Danish indhold. Øko 2.0 / sund bæredygtighed. Sundhed Sund Hotdog. Sunde convenience produkter til usunde mænd + 50 år. Adskil sund mad og sundhedsfremme. Fra beriget mad til rige råvarer. Andet Sælg din sult service system. Body-leasing. Design dig selv med mad. Food zoo. Spotify for mad. Food ee B-T-C t/r. Partnerskaber Hvordan får vi i DK lavet et system for bedre samarbejde blandt fødevareselskaberne? Bryd siloerne ned. Innovativt samarbejde ( på tværs af små og store virksomheder). Hvordan skaber vi bånd mellem vækst og etablerede virksomheder => fælles vækst? Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 20

21 CHANGE WORK appendix brainstorm / refleksioner & idéer fra speaks CW Food dag 1 1 / 3 (blå og gule post-it) Det handler om mennesker ikke forbrugere. Social innovation vigtigere end Teknologisk innovation. Mænd køber ind og laver mad. Kvindernes betydning er faldende. Hvordan kommer vi ud over finkulturen. Fokus bør være på det almindelige menneske. Made for men! Fødevarefølelser. De rige eller de fattige. Hvem vil vi redde? Dansk eller globalt perspektiv? Fransk : jeg vælger det bedste for dig. Amerikansk vælg mellem alle 50 smage. Bliver vi overhovedet 9 mia. mennesker på jorden? 9 mia. menneskers behov for mad skal ikke nødvendigvis spise vestlig diæt og fødevarer. Hvorfor skal der mere til for at skabe vækst? Bæredygtighed / sustainability. Ikke godt nok. Holde fokus på forventninger om os selv og ikke resten af verden. Værdier = drivere. Bevare det gode i fødevarebranchen det der skaber fundament. Sæt spørgsmålstegn ved den danske selvforståelse. Vedligeholdelse af sund/bæredygtig verden. Back to basic. DK foodlab. Trends: Diæt, havet, Netshopping, logistik, dyrevelfærd, bæredygtighed, øko, æstetik, færre grænser, fødevaresikkerhed, effektivitet. Future Trends: 7-8 ud af 10 megatrends er IT relaterede. Evolve or die!! Born global alt er tilgængeligt! Megatrends vs modtrends/microtrends. Gælder megatrends som f.eks. bæredygtighed og dyrevelfærd også i tredjeverdenslande? en kop sukker netværk : nabo/community /fællesskab. Grundlæggende behov = kontant måde at imødekomme forandringer. Hvor kommer vandet fra? Behov og forbrug hænger sammen. Hvorfor detailhandel? hvor er nettet? What food? To whom? Where? When? How? Online fødevarer. Nye sporbarhedsformater /tekno. Myth-busters. Udnytte Danmarks stade inden for fødevaresikkerhed og bæredygtighed som?? for bedre produktion til højværdimarkeder. Hvad betyder kvalitet? I DK og internationalt. Convenience & bæredygtighed væsentligste parametre. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 21

22 CHANGE WORK appendix brainstorm / refleksioner & idéer fra speaks CW Food dag 1 2 / 3 (blå og gule post-it) Think like a plant! Havet indeholder ikke mere næring end der bliver forbrugt. Change Theater! Eataly : Oplevelse + mad!! Råvareproduktion, hvor der er dynamisk produktspecifikation. Food zoo. Integrere fødevareproduktion i byplanlægning. Funktional Food => skabe oplevelser via Teater, musik, sculptures, kunst, meditation, 3D print mv. 100% øko. Uudnyttede ressourcer skal aktiveres. Eat yourself. Udnyt ny teknologi til at skabe bæredygtighed. Blog sphere hvad sker der? citizen review, citizen science, folke forskning. storskrald Aarhus for mad. Både skrald og plads v middagsbordet. Kvalitetssikring af in the open service. Dna selekteret fødevarer. Billig mad kræver at nogen får lavere løn end den der køber maden. Basale behov for mad vs høj kvalitet. Historie fortælling er vigtig. Spis dig sund. Ny kontakt med råvarerne! Fremtidens mad en genfortolkning af kulturel afhængighed. Hvad er mad? Nydelse vs behov. Fødevarer er behovsrelateret. Fremkomst af mad? Hvorfor sigte mod kendte smage og texturer (f.eks. kylling, bøf) fremfor optimal mad. Kemi / bio. Minimerer valgmulighederne. Hvorfor er Lab bedre end naturligt? Kan teknologien ikke styrke naturligheden? J. Craig Venter american biologist and entrepreneur. Inspiration for DNA Sekventor. Simple tænkeste levende organismer. White Biotech. Råmaterialer -> 3D print. Dyr som bioreaktor -> protein, vitamin, enzym. Behov for detaljeret viden om?? Funktionel mad vs alle er på diæt. Vil vide alt om en selv. Altid!! Quantified self. Hvorfor overhovedet producere fødevarer i stor skala lav det selv. Mindre afstand fra jord til bord. Pharming. Hvad gør vi ved GMO debatten? 90 % af al CO2 produktion skyldes mennesker. Socialinnovation tilhører brugerne bottom up udvikling er det der virker. Innovation kommer fra neden! Top Down innovation (planned) vs. Bottom-up (Chaos / incident): Realisering? gennem mennesker. Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel , 22

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

ChangeWork Velfærdsteknologi

ChangeWork Velfærdsteknologi København April 2014 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk ChangeWork om velfærdsteknologi ChangeWork (CW) om velfærdsteknologi sætter fokus på udsatte

Læs mere

ChangeWork Velfærdsteknologi

ChangeWork Velfærdsteknologi København April 2014 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk ChangeWork om velfærdsteknologi ChangeWork (CW) om velfærdsteknologi sætter fokus på udsatte

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder Fra idé til bundlinje Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder forord Danske virksomheder investerer hvert år ca. 35 mia. kr. i forskning og udvikling, der på lang sigt kan fremtidssikre

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst 12130 indledning indhold Denne casesamling indeholder en beskrivelse af 16 iværksættervirksomheder med tilknytning til

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere