Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik"

Transkript

1 Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter og valutakurser Forbrugerpriser Offentlige finanser Flere tal Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske indikatorer. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik, men i visse tilfælde er andre kilder også anvendt. Du kan finde mere information på Konjunkturstatistik :7 9

2 Nationalregnskab Nationalregnskabets hovedstørrelser. Sæsonkorrigerede værdier i 995-priser 3 9 Indeks. kvartal = TILGANG Import BNP ANVENDELSE Faste bruttoinvesteringer Privat forbrug Eksport Offentligt forbrug Fortsat fremgang i BNP BNP-vækst på,7 pct. i. kvt. Bruttonationalproduktet (BNP) steg med,7 pct. i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Det private forbrug, lagerforøgelserne og nettoeksporten medvirkede positivt til den økonomiske vækst, mens investeringer og offentligt forbrug faldt. Målt i forhold til. kvartal 3 voksede det reale ikke-sæsonkorrigerede BNP med, pct. Det private forbrug fortsatte fremgangen med en stigning på,3 pct. i. kvartal og var 3, pct. højere end. kvartal 3. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3, 8. juli Betalingsbalance Hovedposter, nettoindtægter, tremåneders glidende gennemsnit Mia. kr. 5 Varer og tjenester 5 Løbende poster -5 - Øvrige løbende poster i alt Større betalingsbalanceoverskud Overskud på, mia. kr. i maj Betalingsbalancen viste i maj et overskud på, mia. kr. på de løbende poster. I samme måned sidste år var der et overskud på 5, mia. kr. For de seneste tre måneder har der været et betalingsbalanceoverskud på, mia. kr. mod,8 mia. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer i månedligt gennemsnit til et overskud på 3,7 mia. kr. mod,3 mia. kr. i samme periode sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3,. juli Udenrigshandel Import og eksport samt handelsbalance, ekskl. skibe mv. Sæsonkorrigerede tal Mia. kr. Mia. kr. J FMAMJ J AS OND J FMAMJ J A SOND J FMAMJ J AS OND Handelsbalance (højre akse) Import (venstre akse) Eksport (venstre akse) 8 8 Stigning i både eksport og import Overskud på 5,7 mia. kr. i maj Handelsbalanceoverskuddet var på 5,7 mia. kr. i maj (ekskl. skibe mv., sæsonkorrigeret). Det gennemsnitlige overskud for de seneste tre måneder blev dermed 5, mia. kr., hvilket er en stigning på,5 mia. kr. i forhold til de foregående tre måneder. Det øgede overskud er et resultat af en stigning i eksporten på,3 pct., mens importen er steget med 3, pct. Eksporten til EU (inkl. de nye EU-lande) er steget 5,7 pct. for de seneste tre måneder. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37,. juli Bruttonationalprodukt Årlig realvækst i BNP (pct.) Konjunkturstatistik :7

3 Svag stigning i udførte arbejdstimer Næsten uændret beskæftigelse I. kvartal 3 udførte lønmodtagere 933 mio. arbejdstimer, hvilket er en stigning på, pct. i forhold til samme kvartal året før. I samme periode steg den gennemsnitlige lønmodtagerbeskæftigelse til.5. (, pct.). Den svage stigning i præsterede arbejdstimer for lønmodtagere dækker over forskellige udviklinger i de enkelte brancher. Der blev udført flere arbejdstimer i Industrien med en stigning på,7 pct., mens Udlejning, ejendomsformidling og forretningsservice faldt med, pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 5. marts Beskæftigelse Arbejdstimer og beskæftigelse Indeks. kvt. 995= 5 Beskæftigelse 5 95 Arbejdstimer Uændret ledighedsprocent Stigning i den sæsonkorrigerede ledighed Antallet af ledige steg med. fuldtidspersoner fra april til maj, svarende til en fuldtidsledighed på 8.7 i maj. Ledighedsprocenten er uændret, idet den i både april og maj var,5 pct. af arbejdsstyrken. Den historiske udvikling i den sæsonkorrigerede ledighed viser et foreløbigt minimum på 39.9 fuldtidspersoner i december. Derefter steg ledigheden til 83.9 i december 3, hvorefter den har stabiliseret sig omkring de 8.. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 99, 8. juli Ledighed Antal personer Personer. Sæsonkorrigeret 8.. Ukorrigeret.. Aftagende private lønstigninger Årsstigning på 3, pct. Lønindekset for den private sektor for februar har haft en årsstigning på 3, pct., hvilket er et fald på, procentpoint i forhold til årsstigningen i november. Størst var lønstigningen inden for personlige tjenesteydelser og sociale institutioner med, pct. Lønindekset for statsansatte steg i februar med 3, pct. i forhold til samme måned året før. Til sammenligning steg lønindekset med, pct. i november 3 i forhold samme måned året før. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 8,. maj og nr.,. juni Lønudvikling Lønudviklingen, årsstigning Pct. 7 Kommune 5 Privat 3 Stat Bygge og anlæg Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. Ledighed Pct. af arbejdsstyrken Kilde: ADAMs Databank, Danmarks Statistik Konjunkturstatistik :7

4 Sammensatte konjunkturindikatorer Forventninger for industri, byggeri, serviceerhverv, samt forbrugertillidsindikator Nettotal Forbrugertillidsindikator Industri Serviceerhverv Bygge og anlæg J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 3 Fald i byggesektorens forventninger Fortsat stigende forventninger i industrien Bygge- og anlægssektorens forventninger til de kommende tre måneder er faldet med procentpoint fra -3 i maj til -7 i juni. Industriens forventninger er steget med 3 procentpoint, fra i maj til 7 i juni. Ligeledes er serviceerhvervenes forventninger steget fra i maj til 5 i juni. Tallene er korrigeret for sæsonudsving. Den samlede forbrugertillidsindikator er faldet en lille smule efter et optimistisk forår fra 8 i april og maj til 7 i juni. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 8. juni og nr. 9-9, 3. juni Industriens produktion Sæsonkorrigeret produktionsindeks. Råstofudvinding og Industri Indeks = J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND Stigning i industriproduktionen Stigning i produktion på,3 pct. fra april til maj Industriproduktionen steg med,3 pct. fra april til maj, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. I april steg produktionsindekset med, pct. og i marts faldt det med 3,7 pct. i forhold til den foregående måned. Produktionsindekset for maj steg med, pct. i fremstilling af energiprodukter,, pct. i investeringsgodeindustrien og, pct. i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, mens det faldt 3, pct. i fremstilling af varige forbrugsgoder og, pct. i mellemproduktindustrien. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 97, 7. juli Byggeriet Påbegyndte boliger, første og seneste indberetning, samt seneste offentliggørelse Antal boliger Første offentliggørelse Seneste offentliggørelse Stigning i det påbegyndte byggeri Mindre stigninger i. kvt. Tusinde m Vurderingen af udviklingen i byggeaktiviteten vanskeliggøres af et usikkert datagrundlag pga. forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Med dette forbehold er det samlede påbegyndte etageareal i. kvartal steget med 7 pct. sammenlignet med det først offentliggjorte tal for. kvartal 3. Sammenlignes derimod med det opdaterede tal for. kvartal 3, er der tale om et fald på pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 9. maj Det samlede påbegyndte boligbyggeri Antal boliger Konjunkturstatistik :7

5 Stagnation i husholdningernes bilkøb Husholdningernes køb af nye biler steg med pct. De private husholdningers køb af nye personbiler lå lidt over pct. højere i perioden marts-maj end i perioden december 3 - februar opgjort i sæsonkorrigerede tal. Erhvervenes bilkøb lå knap pct. højere. De sæsonkorrigerede tal for maj i forhold til april var pct. lavere for husholdningerne og 3 pct. lavere for erhvervene. Husholdningernes bilkøb viser ligeledes at udviklingen i er stagneret, når den sammenholdes med forløbet siden forsommeren sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 5,. juni Biler Nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal personbiler,. stk. Faktisk Sæsonkorrigeret Moderat stigning i virksomhedernes salg Salget steg, pct. i april i forhold til året før I april var de momsregistrerede firmaers samlede salg, pct. højere end i samme måned 3. Stigningstakten var størst for eksportsalget, idet det indenlandske salg steg med, pct. Ser man på de seneste tre måneder (februar-april) under ét, er det samlede salg 3, pct. højere end i samme periode 3. Firmaernes samlede køb steg lidt mindre end salget, nemlig,8 pct. fra april 3 til april. Her var forøgelsen jævnt fordelt på indenlandsk køb og import. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 7,. juni Firmaernes køb og salg Firmaers køb og salg, mia. kr. Mia kr. Salg 8 Køb J FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASOND Fald i detailhandelen Fald i sæsonkorrigeret detailomsætning Detailhandlen oplevede et fald i maj. Fra april til maj faldt det sæsonkorrigerede mængdeindeks således med,7 pct. Salget for detailhandelens tre varegrupper udvikler sig forskelligt. Indeksene for beklædning mv. samt andre forbrugsvarer faldt med henholdsvis,7 pct. og 3,3 pct. fra april til maj. Andre forbrugsvarer omfatter bolig- og fritidsudstyr, smykker, ure og lignende. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 93,. juli Detailomsætning Indeks for solgte mængder i detailhandelen = 5 3 Sæsonkorrigeret 9 Detailhandel i alt 8 J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND Nyregistrerede personbiler 97-3 Antal personbiler,. stk Konjunkturstatistik :7 3

6 Offentlige finanser Det offentlige forbrug (løbende priser) Mia. kr Lille stigning i det offentlige forbrug Stigning på,9 pct. i forhold til. kvt. 3 I. kvartal er det offentlige forbrug opgjort til 9,9 mia. kr., hvilket er en stigning på,9 pct. i løbende priser i forhold til samme kvartal sidste år og et fald på, pct. i forhold til. kvartal 3. Væksten i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge var pct. i. kvartal i forhold til samme kvartal året før. I. kvartal 3 var væksten 3 pct. i forhold til samme kvartal. Der var dermed tale om et markant fald i vækstraten i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 83, 5. juni Konkurser Erklærede konkurser, sæsonkorrigeret Antal J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND Erklærede konkurser Tremåneders glidende gennemsnit Lille stigning for konkurser Stigning på pct. de seneste tre måneder Antallet af erklærede konkurser steg pct. fra tremånedersperioden januar-marts til tremånedersperioden april-juni. Det viser det glidende gennemsnit af de sæsonkorrigerede tal. I juni var der 8 konkurserklæringer, mod 3 i maj. Det samlede antal konkurser for tremånedersperioden april-juni steg pct. i forhold til samme periode sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3, 8. juli Tvangsauktioner Kundgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret Antal Tvangsauktioner Tremåneders glidende gennemsnit Uændret niveau for tvangsauktioner Uændret niveau de seneste tre måneder Antallet af kundgjorte tvangsauktioner var stort set uændret fra tremånedersperioden januar-marts til tremånedersperioden april-juni. Det viser det tremåneders glidende gennemsnit af de sæsonkorrigerede tal. Der var 8 kundgjorte tvangsauktioner i juni mod 8 i maj. Det samlede antal tvangsauktioner for tremånedersperioden april-juni faldt pct. i forhold til samme periode sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3, 8. juli Konkurser og tvangsauktioner Antal 5. Konkurser Tvangsauktioner Konjunkturstatistik :7

7 Høj inflation i nye EU-lande Inflationen i EU vokset til,3 pct. I maj var inflationen i EU-landene,3 pct. mod,8 pct. i april. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af medtagelsen af de nye EU-lande. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over de seneste måneder. For de eurolande steg inflationen i maj til,5 pct. mod, pct. måneden før. Målt på samme måde steg inflationen i Danmark fra,5 pct. i april til, pct. i maj. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 7,. juni Forbrugerpriser Prisstigning over måneder for EU5/EU5, Danmark, USA og Japan Pct. 3 USA EU5/EU5 Danmark Japan - - J FMAM J J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAM J J A S OND Stigning i renterne Den effektive obligationsrente er steget mest Af de tre renter havde den effektive obligationsrenten den største stigning, nemlig fra, i maj til, i juni. Den -årige statsobligationsrente er steget fra, i maj til,53 i juni. Den korte rente (3-mdr. eurorente DK) er steget en smule fra,5 til, i samme periode. For alle tre renter gælder det, at de historisk set ligger på et meget lavt niveau. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Renter Korte og lange renter 5 3 Pct. -årige statsobligationer DK J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J AS OND J FMAMJ J AS OND Gnsntl. effektiv obligationsrente 3-mdr. eurorenter DK Stabil kronekurs Den effektive kronekurs er stadig,8 Kronekursen er uændret i forhold til sidste måned. Den effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i 5 af Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er pt. baseret på industrivarehandelen i 995. Valutakurser Effektiv kronekurs Indeks 98= Kilde (figur): Danmarks Nationalbank KAX, totalindeks for samtlige aktier opgjort til markedsværdi. Januar 99 - juni 3 Indeks ultimo dec. 995 = Konjunkturstatistik :7 5

8 Bruttonationalprodukt, sæsonkorrigeret,. kvt., 995 priser,5 Kvartalsvis vækstrate,,,5,,,8,7,,7,8,,7,,, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Holland USA Japan EU5 3. kvt. 3 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede arbejdsløshedsprocenter, sæsonkorrigeret, januar,, 8,,,,, Pct.,,, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien 9, 9,,7 9,5 8,5 8,,5 5,7 5, Frankrig Italien Holland USA Japan EU5 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede forbrugerpriser, april 3,,,, -, -, Årlig vækstrate,5,, -, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,7,,,3,3,5,8 -,5 Frankrig Italien Holland USA Japan EU5 Kilde: Eurostat Offentlig forvaltning og service, saldo (netto) i pct. af BNP, 3, 5,, -5, -, Pct. af BNP,5,7 8,,3-3,9-3, -, -, -3, -,9 -, -7, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Holland USA Japan EU5 Kilde: Eurostat, ifølge EU s konvergenskriterier må et evt. underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 pct. af BNP. Konjunkturstatistik :7

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 260 Offentligt Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark 1 4. H A L V Å R S R A P P O R T F E B R U A R 2 0 1 1 Det Internationale Sekretariat Den økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi

AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi Nr.: / Den. februar URIHWWHJQLQJHUInULQJHQODQJVLJWHW NRQRPLVNEHW\GQLQJIRU'DQPDUN Tegningerne af profeten Muhammed og en omfattende boykot af danske produkter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft

AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft Nr.: 1/7 Den 19. januar 7 Udenlandsk arbejdskraft bidrager til fremgangen i beskæftigelsen Dansk økonomi voksede i 3. kvartal med 3, pct. på årsbasis. Set

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere