OMX Den Nordiske Børs København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMX Den Nordiske Børs København"

Transkript

1 KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer og rettet emission i forhold til Tivoli Friheden A/S RESUMÉ Århus Elite A/S' bestyrelse har i henhold til bemyndigelse i vedtægterne besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt DKK aktier fordelt med DKK A-aktier og DKK B-aktier. Nom. DKK af B-aktierne tegnes uden fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer af Tivoli Friheden A/S til kurs 14,5, modsvarende en kontant indbetaling på DKK ,50. De resterende aktier (nom. DKK A-aktier og nom. DKK B-aktier) udbydes til kurs 12,5 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. A-aktierne er tegnet forholdsmæssigt af de nuværende A-aktionærer. Tegning af de B-aktier, der udbydes med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, svarende til nom. DKK , svarende til en kursværdi på DKK ,50, er garanteret af Århus Elite A/S' største aktionærer. DKK af det samlede provenu anvendes til at erhverve en ejerandel på 16,7 % i Tivoli Friheden A/S. Den resterende del af provenuet anvendes til almindelig konsolidering af de forskellige forretningsområder i Århus Elite og til brug for mindre investeringer. For regnskabsåret 2006/2007, som udløb pr. 30. juni 2007, forventes et underskud på DKK , svarende til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 af 29. juni Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

2 For indeværende regnskabsår, 2007/2008, forventes i forhold hertil en resultatforbedring på den ordinære drift, men dog samlet for året et mindre underskud, svarende til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 af 29. juni EMISSIONEN a) Generelt I henhold til vedtægternes 7 er bestyrelsen bemyndiget til indtil 31. oktober 2010 at forhøje selskabets aktiekapital med op til stk. A-aktier á DKK 1,00 samt op til stk. B- aktier á DKK 1,00. Kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelsen skal ske ved samtidig og proportional forhøjelse af A- og B-aktiekapitalen. Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 21. august 2007 besluttet at anvende bemyndigelsen i vedtægternes 7 til udstedelse af stk. A-aktier á DKK 1,00 samt stk. B-aktier á DKK 1,00, eller i alt stk. aktier à DKK 1,00, svarende til 9,99 % af selskabets nuværende aktiekapital, som andrager nom. DKK , fordelt med A-aktier og B- aktier. Selskabets bestyrelse forbeholder sig at tilbagekalde emissionen (såvel kontantemissionen i forhold til Tivoli Friheden A/S som fortegningsemissionen) indtil første dag for handel med tegningsretter. Hvis fortegningsemissionen ikke gennemføres, gennemføres ej heller kontantemissionen i forhold til Tivoli Friheden A/S. Fortegningsemissionen gennemføres uafhængigt af, om kontantemissionen i forhold til Tivoli Friheden A/S gennemføres. b) Rettet kontantemission i forhold til Tivoli Friheden A/S Nom. DKK af B-aktierne tegnes uden fortegningsret for bestående aktionærer af Tivoli Friheden A/S til kurs 14,5 pr. aktie á nom. DKK 1,00. Tegningskursen er besluttet den 21. august 2007 og er et gennemsnit af alle handler på Københavns Fondsbørs i Århus Elite A/S-aktien i perioden august Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

3 c) Fortegningsemission A-aktierne såvel som nom. DKK af B-aktierne udbydes med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til kurs 12,5, således at A-aktionærerne har fortegningsret til A-aktierne og B- aktionærerne fortegningsret til B-aktierne. Emissionen er garanteret som nedenfor anført. Hver 11 B-aktier á DKK 1,00, som en aktionær besidder, giver ret til at tegne 1 ny B-aktie á DKK 1,00. Aktionærer, som ikke besidder aktier i en multipla af 11, kan handle tegningsretter i overensstemmelse med det nedenfor i afsnit 12 anførte. 2. TEGNINGSGARANTI Emissionen af de B-aktier nom. DKK , som ikke tegnes af Tivoli Friheden A/S, modsvarende en kontant indbetaling på DKK ,50, er garanteret af følgende, som er selskabets største aktionærer: 1. Investorgruppen Århus Elite garanterer tegning af B-aktier op til en kursværdi af DKK ,50, svarende til tegning af i alt nom. DKK B-aktier aktier à DKK 1,00 2. Alm. Brand Koncernen garanterer tegning af B-aktier op til en kursværdi af DKK ,50, svarende til tegning af i alt nom. DKK B-aktier aktier à DKK 1,00 3. Investorgruppen (en kreds af erhvervspersoner fra Århus-området) garanterer tegning af B-aktier op til en kursværdi af DKK ,50, svarende til tegning af i alt nom. DKK B-aktier aktier à DKK 1,00 Den enkelte garant hæfter alene for sin egen garanti og således ikke for den af de øvrige garanter afgivne garanti. Alene fortegningsemissionen af B-aktier er garanteret. Samtlige A-aktionærer i selskabet har afgivet forhåndstilsagn om forholdsmæssigt at tegne nye A- aktier i forhold til deres nuværende A-aktiebesiddelse. Der er indgået bindende aftale med Tivoli Friheden A/S om Tivoli Friheden A/S' tegning af nom. DKK B-aktier til kurs 14,5, modsvarende en kontant indbetaling på DKK ,50 og aftale om Århus Elite A/S' tegning af aktier i Tivoli Friheden A/S som redegjort for nedenfor under punkt 3. Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

4 Selskabets A-aktier er ikke noteret på Københavns Fondsbørs. A-aktiekapitalen forhøjes i overensstemmelse hermed med nom. DKK A-aktier fordelt som følger: Hidtidig besiddelse af A-aktier Tegning af nye A-aktier Fremtidig A-aktiebesiddelse Århus Gymnastikforening af 1880 (AGF) Alm. Brand Koncernen Investorgruppe (kreds af erhvervspersoner fra Århusområdet) PSK 21 ApS (koncerndirektør Lars Windfeld) I alt A-aktierne tegnes til kurs 12,5, modsvarende en kontant indbetaling på DKK TIVOLI FRIHEDEN A/S Århus Elite A/S erhverver som led i emissionen nom. DKK aktier i Tivoli Friheden A/S, CVR-nr , for en samlet købesum på DKK som led i en kapitalforhøjelse i Tivoli Friheden A/S. Århus Elite A/S' ejerandel af Tivoli Friheden A/S bliver herefter 16,7 %. Erhvervelsen af aktierne er bl.a. sket med henblik på indgåelse af et strategisk samarbejde med Tivoli Friheden A/S for at udnytte de synergier og samarbejdsmuligheder samt driftsfordele, der ligger i et sådant samarbejde, herunder det af Århus Elite A/S offentliggjorte projekt SportsCampus. 4. LOCK-UP AFTALER Tivoli Friheden A/S har forpligtet sig til i en periode på 18 måneder regnet fra den 20. august 2007 ikke at afstå nom. DKK af de i alt nom. DKK aktier, som Tivoli Friheden A/S har tegnet som led i emissionen. De resterende DKK Århus Elite-aktier tegnet af Tivoli Friheden A/S kan frit sælges i markedet på samme måde som øvrige B-aktier, der tegnes ved emissionen. Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

5 Deltagerne i Investorgruppen Århus Elite har indgået aftale om, at ingen af deltagerne i perioden frem til maj 2008 er berettiget til at overdrage deres eksisterende B-aktier i alt nom. DKK i Århus Elite A/S. 5. AKTIONÆROVERENSKOMSTER Mellem Investorgruppen Århus Elite (indtrådt i aktionæroverenskomsten i stedet for Kurt Andersen i maj 2007 i forbindelse med erhvervelse af Kurt Andersens aktiepost), Alm. Brand Koncernen og Investorgruppen er der indgået aktionæroverenskomst af oprindelig den 3. december Aktionæroverenskomsten fastslår bl.a., at Investorgruppen Århus Elite har ret til at pege på tre bestyrelsesmedlemmer, mens Alm. Brand Koncernen samt Investorgruppen har ret til at pege på et bestyrelsesmedlem hver. Investorgruppen Århus Elite har udpeget Martin Busk, Jesper Ørskov Nielsen og Michael Vad til selskabets bestyrelse, Alm. Brand Koncernen har udpeget Michael Simonsen, og Investorgruppen har udpeget Lars Bærentsen til selskabets bestyrelse. Denne ret gælder så længe, parterne besidder en nominel ejerandel, respektive en stemmeandel, der overstiger 20 %, respektive 10 % og 10 %. Formanden vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsesmedlemmerne. Ved stemmelighed forpligter aktionæroverenskomstens parter sig til at støtte den person, som minimum to af parterne anbefaler. Aktionæroverenskomsten fastsætter endvidere, at større og væsentlige beslutninger, f.eks. vedtægtsændringer, kapitaludvidelse og kapitalnedsættelse, ikke kan træffes, såfremt både Alm. Brand Koncernens og Investorgruppens repræsentant i bestyrelsen ikke kan tiltræde beslutningen. Mellem deltagerne i Investorgruppen Århus Elite er der indgået aktionæroverenskomst den 1. maj Aktionæroverenskomsten fastslår blandt andet, at Investorgruppen Århus Elite på generalforsamlinger i Århus Elite fremstår som én aktionær, der udøver fælles indflydelse, at deltagerne i Investorgruppen ved enhver overgang af aktier har gensidig forkøbsret, og at ingen af deltagerne i perioden frem til maj 2008 er berettiget til at overdrage deres aktier i Århus Elite A/S. 6. SELSKABET Århus Elite A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Senest afholdte generalforsamling i selskabet er den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 15. juni Selskabet afholder ordinær generalforsamling 26. oktober Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

6 Følgende dokumenter ligger til gennemsyn på selskabets kontor på adressen Stadion Allè 70, 8000 Århus C, og udleveres på forlangende, eller kan downloades fra Århus Elite A/S hjemmeside, a) Bestyrelsens beslutning om at anvende bemyndigelsen i vedtægternes 7 til udstedelse af nom. DKK nye aktier. b) Bestyrelsens erklæring i henhold til ASL 29, stk. 2, med tilhørende revisorudtalelse. c) Revideret årsrapport for Århus Elite A/S for regnskabsåret 2005/ AKTIONÆRER, SOM EJER 5 % ELLER MERE AF AKTIEKAPITALEN ELLER AKTIEKAPITALENS STEMMERETTIGHEDER Følgende aktionærer er noteret som ejer af 5 % eller mere af aktiekapitalen eller af aktiekapitalens stemmerettigheder: a) Investorgruppen Århus Elite: Nom. DKK B-aktier. Ejerandel: 36,60 %. Stemmeandel: 32,36 %. b) Alm. Brand Koncernen: Nom. DKK A-aktier og nom. DKK B-aktier. Ejerandel: 10,13 %. Stemmeandel: 10,68 %. c) Investorgruppen (en kreds af erhvervspersoner fra Århus-området): Nom. DKK A-aktier og nom. DKK B-aktier. Ejerandel: 10,79 %. Stemmeandel: 11,22 %. d) Århus Gymnastikforening af 1880 (AGF): Nom. DKK A-aktier. Ejerandel: 0,007 %. Stemmeandel: 6,46 %. Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

7 Efter kapitaludvidelsen (såvel den kontante emission i forhold til Tivoli Friheden A/S som fortegningsemissionen) vil ejerandele og stemmeandel stille sig som følger: Fuld udnyttelse af tegningsgaranti Ingen udnyttelse af tegningsgaranti (bortset fra A-aktier) Ejerandel Stemmeandel Ejerandel Stemmeandel Investorgruppen Århus Elite 37,15% 32,85% 33,27% 29,42% Alm. Brand Koncernen 11,17% 11,60% 9,23% 9,88% Investorgruppen 11,77% 12,13% 9,83% 10,41% Århus Gymnastikforeni ng af ,007% 6,46% 0,007% 6,46% 8. AKTIERNE Aktierne får samme rettigheder og underlægges samme regler som de eksisterende aktier i selskabet. Aktierne får således ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i henhold til vedtægterne fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, herunder ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2006/2007. Eventuelt udbytte vedtages på selskabets ordinære generalforsamling på baggrund af det godkendte regnskab for det seneste regnskabsår. Udbytte kan kun udloddes inden for rammerne af selskabets frie reserver, og selskabet har derfor ikke aktuelt mulighed for at udbetale udbytte, hvilket der heller ikke er planer om. Eventuelt udbytte udbetales i henhold til Værdipapircentralens til enhver tid gældende regler. Udbytte udbetales via aktionærens konto i det kontoførende institut. Ved udbetaling tilbageholder selskabet udbytteskat efter de til enhver tid gældende regler, for øjeblikket 28 %. Forfaldent udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets reserver. De nye A-aktier er ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der udstedes fysiske A-aktiebreve. De nye B-aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. B-aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs og registreret i Værdipapircentralen. De nytegnede B-aktier hidrørende fra fortegningsemissionen vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs under midlertidig fondskode ISINDK De nytegnede B-aktier tegnet Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

8 af Tivoli Friheden A/S vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs under midlertidig fondskode ISINDK Snarest muligt efter kapitaludvidelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil de midlertidige fondskoder blive lagt sammen med den eksisterende fondskode for selskabets B-aktier, DK , således at alle B-aktier registreres under denne fondskode. Hver A-aktie på DKK 1,00 har ti stemmer på generalforsamlinger. Hver B-aktie på DKK 1,00 har en stemme på generalforsamlinger. Handelen med tegningsretter vil finde sted under midlertidig fondskode ISINDK Tegningsretterne er ugyldige og uden værdi ved udløbet af tegningsperioden den 14. september Ubenyttede tegningsretter afregnes ikke, og aktionærer, der således ikke gør brug af deres tegningsretter, mister således retten til at tegne aktier til eventuel favørkurs. Selskabets største aktionærer har givet afkald på udnyttelse af i alt tegningsretter fordelt med til Investorgruppen Århus Elite, til Alm. Brand Koncernen og til Investorgruppen. Selskabets aktiebogsfører er Aktiebog Danmark A/S. Selskabets aktieudstedende institut er Nordea Bank Danmark A/S, som er bemyndiget til at udstede de nye B-aktier gennem Værdipapircentralen. 9. UDVIKLING I AKTIEKAPITALEN Emissionen (såvel kontantemissionen i forhold til Tivoli Friheden A/S som fortegningsemissionen) svarer til 9,99 % af selskabets nuværende aktiekapital. Med denne emission er udviklingen i selskabets aktiekapital som følger: Nom. kapital i DKK A- og B-aktier i alt Antal aktier á DKK 1,00 A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Bestående aktiekapital Kontant emission (Tivoli Friheden A/S) I alt Fortegningsemission Ny aktiekapital efter kontant- og fortegningsemissionen Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

9 Aktionærer, der ikke deltager i fortegningsemissionen, vil blive udvandet med 9,1 %. 10. PROVENU, ANVENDELSE AF PROVENU SAMT OMKOSTNINGER Det samlede provenu ved aktietegningen er DKK Omkostningerne ved aktietegningen forventes at blive ca. DKK inkl. moms af de omkostninger, der er belagt med moms, fordelt med DKK til finansiel rådgiver (Nordea Bank Danmark A/S for bistand vedrørende gennemførelse af emission), omkostninger til Værdipapircentralen anslået til DKK , DKK til øvrige rådgivere (advokat og revisor for bistand ved udarbejdelse af fondsbørsmeddelelse, gennemførelse af kapitalforhøjelse, afgivelse af erklæringer mv.), anslået DKK til annoncer samt anslået DKK til Københavns Fondsbørs Der udbetales ikke garantiprovision til de aktionærer, som har garanteret fortegningsemissionen, jf. afsnit 2 ovenfor. De endelige omkostninger ved kapitalforhøjelsen oplyses i årsrapporten. Det samlede nettoprovenu anslået til ca. DKK vil for så vidt angår DKK blive anvendt til at tegne aktier i Tivoli Friheden A/S, mens det resterende nettoprovenu på anslået DKK primært vil blive anvendt til at styrke Århus Elite A/S generelle kapitalberedskab, herunder: a) Konsolidering af AGF Fodbold ApS DKK b) Konsolidering af Århus GF A/S DKK c) Konsolidering af Bakken Bears ApS DKK Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

10 11. FORVENTET TIDSPLAN FOR KAPITALFORHØJELSEN a) Fortegningsemissionen Dato Begivenhed Bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelse til kapitaludvidelse samt offentliggørelse af tegningskurs samt offentliggørelse af nærværende fondsbørsmeddelelse, herunder tegningskurs Annoncering af emissionen Sidste dag for handel med selskabets aktier inkl. ret til tegningsretter Første handelsdag med tegningsretter Første handelsdag med eksisterende aktier ekskl. tegningsretter Handel med tegningsretter (tegningsretter vil blive tildelt de aktionærer, der den 31. august 2007, kl , efter opdatering i Værdipapircentralen er registreret som aktionær i selskabet) Første tegningsdag Tegningsperiode (begge dage inkl.) Afregning af tegning Forventet fondsbørsmeddelelse om resultatet af tegningen Forventet optagelse til notering og første handelsdag på Københavns Fondsbørs af nye B-aktier Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

11 b) Kontantemission i forhold til Tivoli Friheden A/S Dato Begivenhed Bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelse til kapitaludvidelse samt offentliggørelse af tegningskurs samt offentliggørelse af nærværende fondsbørsmeddelelse, herunder tegningskurs Tegningsperiode (begge dage inkl.) Seneste tidspunkt for indbetaling af de nytegnede aktier Forventet fondsbørsmeddelelse om resultatet af tegningen Forventet optagelse til notering og første handelsdag på Københavns Fondsbørs af nye B-aktier 12. TEGNINGSBETINGELSER SAMT FREMGANGSMÅDE VED TEGNING AF AKTIER Tegning af de nye A-aktier sker ved indlevering af tegningsblanketter af selskabets eksisterende A- aktionærer i det indbyrdes forhold fordelt efter hidtidig aktiebesiddelse. For tegning af B-aktier gælder følgende: a) Der udbydes i alt nye B-aktier af nom. DKK 1,00. b) Nom. DKK B-aktier tegnes uden fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer af Tivoli Friheden A/S til kurs 14,5 ved kontant indbetaling, som finder sted senest den 14. september De nye B-aktier, som tegnes af Tivoli Friheden A/S, deltager ikke i fortegningsemissionen. c) De resterende B-aktier nom. DKK udbydes med fortegningsret for selskabets eksisterende B-aktionærer til kurs 12,5. d) Hver 11 B-aktier á DKK 1,00 giver ret til at tegne 1 ny B-aktie á DKK 1,00. Aktionærer, som ikke besidder B-aktier i en multipla af 11, kan handle tegningsretter. Handel med tegningsretter finder sted i perioden fra 29. august 2007 til 11. september Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

12 e) Tegningsperioden løber fra mandag, den 3. september 2007 til fredag, den 14. september 2007, begge dage inkl. Tegningsordrer skal være tegningsstedet i hænde senest fredag, den 14. september 2007, kl f) Efter tegningsperiodens udløb fredag, den 14. september 2007, kl , er tegningsretterne ugyldige og uden værdi, idet ubenyttede tegningsretter ikke afregnes. Tildeling af tegningsretter sker til de aktionærer, der den 31. august 2007, kl , i Værdipapircentralen er registreret som aktionær i selskabet. g) De nye B-aktier tegnes til kurs 12,5 pr. aktie af nom. DKK 1,00 franko for så vidt angår de aktionærer, der gør brug af deres fortegningsret, og til kurs 14,5 for så vidt angår de aktier, som Tivoli Friheden A/S tegner. h) Instruktion om tegning af nye B-aktier samt udnyttelse af fortegningsret, herunder handel med tegningsretter, afgives til aktionærens eget kontoførende pengeinstitut. i) Tegningen af de nye B-aktier er for så vidt angår nom. DKK B-aktier garanteret af Investorgruppen Århus Elite, Alm. Brand Koncernen og Investorgruppen (en kreds af erhvervspersoner fra Århus-området). Der foreligger bindende aftale med Tivoli Friheden A/S om tegning af de nom. DKK B-aktier, som Tivoli Friheden A/S tegner. j) Ingen B-aktier har særlige rettigheder, og de nye B-aktier oppebærer ret til udbytte fra regnskabsåret 2006/2007 og får i øvrigt samme rettigheder og er underlagt de samme regler, som de eksisterende B-aktier i selskabet. Stemmeret og øvrige aktionærrettigheder indtræder fra indbetalingstidspunktet. Hver A-aktie på DKK 1,00 giver ti stemmer på generalforsamlinger. Hver B-aktie på DKK 1,00 giver en stemme på generalforsamlinger. k) De nye B-aktier er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Notering på navn finder sted via aktionærens eget kontoførende institut. l) De nye B-aktier optages til notering på Københavns Fondsbørs med forventet første noteringsdag torsdag, den 20. september m) Registrering af de nye B-aktier sker på investors konto i Værdipapircentralen mod kontant betaling for de nye B-aktier. Tegning sker ved indsendelse af tegningsblanket. Tegningsmateriale og tegningsblanket kan downloades på Århus Elite A/S hjemmeside, eller kan rekvireres ved henvendelse til Århus Elite A/S [tlf ] Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

13 n) Århus Elite A/S' B-aktier og de nye B-aktier vil blive registreret på Københavns Fondsbørs under følgende fondskoder: Eksisterende B-aktier: ISINDK Nye B-aktier (fortegningsemissionen) (midlertidig fondskode): ISINDK Tegningsretter (midlertidig fondskode): ISINDK Nye B-aktier (kontantemission i forhold til Tivoli Friheden A/S) (midlertidig fondskode): ISINDK o) De med emissionen forbundne omkostninger forventes at udgøre DKK Nettoprovenuet ved emissionen forventes at udgøre ca. DKK p) Tegningsstedet er Nordea Bank Danmark Securities Operations, Postboks 850, 0900 København C. 13. FORVENTNINGER TIL ÅRSRESULTATET 2006/07 SAMT BUDGET FOR 2007/08 Der forventes for regnskabsåret 2006/07 et underskud på DKK svarende til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 af 29. juni For indeværende regnskabsår 2007/08 forventes en resultatforbedring på den ordinære drift, men dog et mindre underskud, svarende til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 af 29. juni Der henvises i øvrigt til bestyrelsens erklæring i henhold til aktieselskabslovens 29, der er vedhæftet nærværende fondsbørsmeddelelse som bilag. 14. SPØRGSMÅL For spørgsmål eller yderligere information, ret venligst henvendelse til: Bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen, tlf Koncerndirektør Lars Windfeld, tlf Bilag Bestyrelsens erklæring iht. ASL 29 bilagt revisors udtalelse. Med venlig hilsen Århus Elite A/S Bestyrelsen Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk

NASDAQ OMX Copenhagen A/S t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Århus, den 13. marts 2009 Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. NASDAQ OMX Copenhagen A/S t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 03/2009 KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. 2. Ophævet Selskabets formål er drive forskning, handel, fabrikion

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD

TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD Meddelelse nr. 3/2005 til Dansk Autoriseret Markedsplads Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 Selskabsmeddelelse nr. 3/2009 13. marts 2009 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8 til afholdelse torsdag

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 3/2010 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K Kontaktperson Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB V E D T Æ G T E R for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændringer senest på generalforsamlingen den 29. april 2004 Første

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) Fredag den 18. marts 2011 kl. 10 i Aalborg Kongres og Kultur

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl. 15.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl. 15.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel.: 70 25 10 56 Fax: 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 2. april 2014

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 12. oktober 2007 Side 1 af 1 Til aktionærerne i Griffin IV Berlin A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Griffin IV Berlin A/S indkalder

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 på TOLDBODEN, Nordre

Læs mere

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Selskabsmeddelelse nr. 11/2007 Frederiksberg, 11. december 2007 Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Frederiksberg, 11. december 2007: Olicom A/S, hvis aktier er noteret på OMX Den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter Aarhus Vand A/S

Vedtægter Aarhus Vand A/S Vedtægter Aarhus Vand A/S Side 1 af 5 1. Navne 1.1 Selskabets navn er Aarhus Vand A/S. 1.2 Selskabets binavn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Affitech A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Affitech A/S Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr. 26352363

VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr. 26352363 MidtAdvokaterne A/S Advokat Martin Plum Juul Sieferts Plads 5 7430 Ikast TLF.: 97152233 FAX: 97250095 Sagsnr.: 13-19996-IK /TR Dato: 26. februar 2016 VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere