Dronningegården Beboerrepræsentationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronningegården Beboerrepræsentationen"

Transkript

1 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 16. marts 2009 kl i Dagscentret, Borgergade 17. Dagsorden 1. Valg af dirigent/referent 2. Årsberetning 3. Spørgsmål til Dan-Ejendomme vedr. Dronningegårdens løbende vedligeholdelse 4. Regnskab for Indkomne forslag 6. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor 7. Eventuelt I mødet deltog 60 beboere samt projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup fra Dan-Ejendomme. 1. Valg af dirigent/referent Erik Daugaard blev valgt som dirigent og Hanne Faber til referent. Erik Daugaard konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt. 2. Årsberetning Asger Juul Rasmussen aflagde beboerrepræsentationens beretning og omtalte bl.a. - Spørgeskemaundersøgelsen, der havde dannet grundlag for beboerrepræsentationens arbejde i det forløbne år og som havde været baggrunden for møder med Betina Timm, Jack Hansen og Johnny Løgstrup, Dan-Ejendomme. - Vores gård, hvor bedene var blevet tyndet ud og der var blevet plantet nye roser, således at den samlede beplantning fremstår på en yderst tilfredsstillende måde. Hertil kommer, at der yderligere vil blive plantet flere roser i løbet af dette forår. - Vaskefaciliteterne, hvor spørgeskemaundersøgelsen havde givet anledning til mange kommentarer. Desværre faldt disse næsten alle tilbage på os selv, f.eks. manglende rengøring af maskiner efter brug, manglende overholdelse af vasketider og vasketøj, der ikke blev taget ned fra tørrerummene. Nye skilte, der i klart sprog fortæller, hvorledes man skal anvende de forskellige maskiner ser ud til at have hjulpet på forholdene, så vi må håbe, at det varer ved. - Motions- og hobbyrum havde også givet anledning til mange kommentarer i spørgeskemaundersøgelsen. I et samarbejde med varmemesteren var lokalerne nu blevet istandsat således, at det ene baglokale nu var indrettet som værksted med slibe- og boremaskiner.

2 I det store lokale var der lagt et væg til vægtæppe og indkøbt et bordtennisbord, der kan slås sammen, såfremt man ønsker at benytte lokalet til mødeaktiviteter. Endvidere var der indkøbt et par reproduktioner, en opslagstavle, service, en støvsuger, der er anbragt i kosteskabet og 4 stabelstole. Herudover har en beboer doneret 4 klapstole til lokalet. Lokalet med de 2 motionscykler bibeholdes indtil videre uden ændringer, men afhængig af vores økonomi påtænker vi at indkøbe en ribbe til dette lokale. Man var velkomne til at låne stabelstolene med op til ens lejlighed bare man huskede afsenderadressen. Formanden henstillede, at man skrev en seddel om lånet og satte den op på opslagstavlen. Vi håber, at lokalerne herefter vil blive anvendt meget og med hensyn til bordtennis-/mødelokalet er der opsat en liste, hvor man for 2 timer ad gangen kan reservere lokalet. - Dronningegårdens husorden. Asger J. Rasmussen citerede herfra afsnittet Musik og fest. Her står Benyttelse af musikanlæg, TV m.m. skal ske med fornøden hensyn til øvrige beboere. Især efter kl er det vigtigt at neddæmpe lydstyrken, da her er meget lydt. Ved afholdelse af fester bør man advisere beboere i egen opgang og nærmeste naboer og tilføjede, at hvis man følger denne ordlyd er man med til at skabe større forståelse hos sine omgivelser og naboproblemer kan undgås! - Parkeringspladsen. Alle beboerformænd for henholdsvis Kongegården, Prinsessegården, Christiansgården og Dronningegården havde i februar haft et møde omkring vores parkeringsproblemer. Problemer, der var blevet forstærket i forbindelse med, at Vej og Park havde indført betaling hele døgnet i Adelgade, Dronningens Tværgade og Borgergade. Resultatet af dette møde var blevet, at vi samlet ville skrive til Vej og Park om, at den 1 times parkering, der for øjeblikket er på vores parkeringsplads i tidsrummet kl udvides til at omfatte hele døgnet mod at vi beboere til gengæld for et rimeligt beløb kan købe gæstekort, når vi fik besøg af venner/familie. Brevet til Vej og Park er ikke afsendt endnu, men formanden lovede, at man nok skulle blive holdt underrettet om udfaldet af henvendelsen til kommunen. Ang. renholdelse af P-pladsen havde man haft kontakt til kommunen om, at pladsen oftere blev gjort rent end det sker i dag, men uden held. For øjeblikket sker det én gang om måneden. - Det kommende år. Såfremt den nuværende beboerrepræsentation bliver genvalgt er det hensigten at arbejde med en ajourføring af Husordenen, arbejde videre med en modernisering af motions- og hobbyrum samt sørge for at beplantningen i gården fortsat trives. Herudover er vi meget modtagelige for gode forslag og idéer. Husk, at vi har kontortid i kælderen den første torsdag i hver måned mellem kl og med undtagelse af juli og august, hvor kontoret er lukket.

3 - Asger J. Rasmussen afsluttede beretningen med at konstatere, at der generelt måtte herske stor tilfredshed med at bo i Dronningegården, idet der det sidste år kun havde været i alt 4 henvendelser i kontortiden. Denne tilfredshed kan vi utvivlsomt takke vores varmemester for, som vi synes gør et fortræffeligt stykke arbejde for os. Altid serviceminded og hjælpsom. I tilslutning til årsberetningen havde flere beboere supplerende bemærkninger: V. Lægteskov, nr. 33, E. Christiansen, nr. 35, og G. Henius, nr. 31, fandt, at forslaget om en samlet henvendelse fra alle beboer- og ejerforeninger til Vej og Park var positiv, men advarede om, at der på ingen måde måtte ske en kapitalisering af parkeringspladsen. Dette synspunkt lovede beboerrepræsentationen skulle indgå ved en evt. kommende debat om p-pladsens fremtid. Ritta Clausen, nr. 23 med støtte fra flere fandt den nuværende renligholdelse af parkeringspladsen var for dårlig, f.eks. havde man endnu ikke fået fjernet alle grene fra sidste års træbeskæring. Endelig henstillede Erik Jensen, nr. 27, at man kontaktede kommunen for igen at få malet de efterhånden nedslidte p-striber ved kantstenene og samtidig få markeret 10-m reglen for parkering ved gadehjørnerne med gul maling. Med disse bemærkninger blev årsberetningen godkendt. 3. Spørgsmål til Dan-Ejendomme vedr. Dronningegårdens løbende vedligeholdelse. Projektleder Jack Hansen svarede beredvilligt på de mange spørgsmål: Tagrenovering: Nyt tag på Dronningegården er på budgettet for 2010 og Med de nuværende priser vil et nyt tag koste ca. 12 millioner kr., men i sidste instans var det ejeren af Dronningegården, Sygeplejerskernes Pensionskasse, der skulle give grønt lys for arbejdet. Hulmurs- og tagisolering: På spørgsmål fra Tove Jacobsen, nr. 25, var svaret, at i forbindelse med, at Dan-Ejendomme skulle indhente tilbud på tagrenoveringen ville man samtidig indhente tilbud på en hulmursisolering såfremt en sådan var mulig. Herudover på foranledning af G. Henius, nr. 31, at der også blev indhentet tilbud for indvendig isolering af Dronningegårdens tage. Hundehold: Dan-Ejendomme havde ingen tanker om at fravige den nuværende husorden, dvs. at der ikke måtte holdes hund i Dronningegården var svaret til L. Damone, nr. 27. Gæsteværelse: B. Rosing, nr. 27, ønskede, at man genoptog debatten omkring etablering af et gæsteværelse, men med den nuværende byggelovgivning må der ikke etableres gæsteværelse(r) i kælderen og man ville ikke få de offentlige myndigheders tilladelse til at nedlægge en 1-værelses lejlighed.

4 Nyt nøglesystem: Dan-Ejendomme var klar over, at der var for mange nøgler i omløb, men man ville ikke ændre nøglesystemet før 2012, hvor det nye tag var lagt på og de mange håndværkere igen havde forladt Dronningegården. Erik Daugaard omtalte et nyt brugervenligt system, hvor nøglen var erstattet med en elektronisk brik. Juletræer i opgangene: E. Sonne, nr. 35, henstillede, at man udskiftede de nuværende pærer, der gav et trist koldt blå lys med andre, som gav en varm belysning. Postkasser: Der vil blive opsat postkasser til alle beboere i indgangene til alle trappeopgange inden 1. januar 2010, hvor loven kræver, at de skal være opsat. Ønsker man fortsat besøg af postbuddet kræver det en individuel dispensation mellem den enkelte beboer og Post Danmark. Vaskefaciliteter: Flere beboere henstillede endvidere til, at brugere af tørretumblerne rengjorde disse efter brug ligesom man spurgte til de lugtgener, der undertiden var i lokalet. Johnny Løgstrup oplyste i denne forbindelse, at disse gener utvivlsomt kom fra sæberester, som var aflejret i afløbene. Huslejer: Valborg Lægteskov, nr. 33, gav udtryk for, at sygeplejersker ikke havde råd til at bo i de nyistandsatte lejligheder med de huslejer som disse blev udlejet til. Hertil kunne Jack Hansen kun svare, at lejlighederne var udlejet på de præmisser som ejeren, Sygeplejerskernes Pensionskasse havde givet Dan-Ejendomme. Efter dette punkt på dagsordenen forlod Jack Hansen og Johnny Løgstrup mødet. 4. Regnskab for 2008 Regnskabet var uddelt til alle beboere i forbindelse med dagordenen medio februar. I tilslutning til regnskabet oplyste Asger J. Rasmussen, at kassebeholdningen den 5. marts androg kr ,08 og hvis den nuværende beboerrepræsentation blev genvalgt ville den enkelte beboers bidrag til foreningen fortsat være kr. 12,50 pr. md. det kommende år. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, hvorefter det blev godkendt, 4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag 5. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor Såvel beboerrepræsentanter, suppleanter og revisor var positive for genvalg og da der ikke var andre, der ønskede valg, blev alle genvalgt. (Navne og adresseliste er vedlagt referatet)

5 6. Eventuelt V. Jacobsen, nr. 29, appellerede til - og fik stor applaus herfor -, at når man røg på sin altan, da at medbringe et askebæger i stedet for som nu, hvor flere kastede skoddet ud over altankanten. N. Cohen, nr. 27, foreslog at der blev etableret en sommerfest. Mange syntes at dette var en god idé. Beboerrepræsentanterne ville ikke selv forestå en sådan, men var positive for at medvirke, såfremt et festudvalg blev nedsat. G. Henius, nr. 31, henstillede, at man hver især fjernede det snavs som beskidte sko måtte havde efterladt på trapper og elevator. Mødet sluttede kl med, at dirigenten takkede de fremmødte beboere for god ro og orden. Asger Juul Rasmussen Hanne Faber Erik Daugaard Formand Referent Dirigent

6 Efter årsmødet den 16. marts 2009 vil beboerrepræsentationen for Dronningegården være: Formand: Asger J. Rasmussen, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Kasserer: Jytte Daugaard, Dr. Tværgade 33, st. th. - : Sekretær: Hanne Faber, Dr. Tværgade 23, 7. sal - : Suppleanter: Helen Kreutzfeld, Dr. Tværgade 23 Ritta Clausen, Dr. Tværgade 23 Revisor: Helen Kreutsfeld, Dr. Tværgade 23 Den normale træffetid for beboerrepræsentanterne er den første torsdag i hver måned mellem kl på kontoret i kælderen dog med undtagelse af juli og august, hvor der holdes lukket. Gode idéer og forslag til nye tiltag er meget velkomne. Med venlig hilsen Beboerrepræsentanterne

7 .

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere