ORIENTERING. om franske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden helt fastlåst, og der ser i den nuværende situation ikke ud til at være nogen som helst løsning i sigte i konflikten mellem Danmark og Frankrig. Begge parter låser sig stadigt mere fast på deres forudindtagne positioner, og konflikten er nu gået i en helt uløselig hårdknude. Skriver man til Skatteministeren om problemet, får man efter nogen tid et svar fra en af embedsmændene i Skatteministeriet, hvorefter det er regeringens politik, at der skal indledes forhandlinger med Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis der er udsigt til, at denne har regler om såkaldt kildelandsbeskatning af pension. Regeringen lægger ligesom den tidligere regering afgørende vægt på, at aftalen skal give Danmark ret til at gennemføre den beskatning af udbetalinger fra private pensionsordninger, som skal modsvare de danske skattefradrag for indbetalingerne til disse ordninger. Desuden skal aftalen give Danmark ret til at beskatte danske sociale pensioner og andre sociale ydelser. Fra dansk side stiller man altså som betingelse for i det hele taget at indlede forhandlinger om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, at Frankrig på forhånd giver afkald på sit eget forhandlingsudgangspunkt og helt og holdent giver efter for de danske krav. Man afviser altså fra dansk side ethvert forsøg på kompromis. Det er der naturligvis ingen udsigt til, at Frankrig vil gå med på. Fra fransk side har man tilkendegivet, at man ikke kan acceptere den danske forhandlingsposition. Man er desuden fra fransk side ikke villig til at fravige det franske krav om domicilbeskatning af pensioner, således som dette gav sig udtryk i den opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig og som dette princip er aftalt i de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Frankrig har indgået med alle andre EU-lande. Frankrig har rakt hånden frem med et forligstilbud, der delte skatteprovenuet mellem de to lande, men dette er blevet afvist fra dansk side. Danmark vil have det hele og intet mindre og har derfor afvist at gå på kompromis om dette spørgsmål. De forsøg, som gøres fra EU-Kommissionens side på at komme dobbeltbeskatning indenfor Fællesskabet til livs, bygger på, at parterne ad frivillighedens vej løser problemerne, således at 1

2 dobbeltbeskatning undgås. Så stejlt som parterne nu står overfor hinanden er der ikke megen udsigt til, at det vil lykkes EU ad frivillighedens vej at få løst problemerne. Man må altså indstille sig på, at den nuværende situation er uløselig, og at det ikke vil være muligt at få ophævet den dobbeltbeskatning, som man kommer ud for, hvis man er bosat i Frankrig og modtager pensioner fra Danmark, såfremt man ikke er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven. De nye skærpede regler for beskatning af udenlandske pensioner er ikke offentliggjort endnu, men sagerne i Département du Var fortsætter I tidligere udgaver af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold har jeg oplyst om, at det franske Finansministerium i Paris arbejdede med udformning af en ny og strengere praksis med hensyn til beskatning af udenlandske pensioner, som det planlagdes skulle kunne udsendes i løbet af maj måned i år, således at de nye regler kunne bringes i anvendelse på de franske selvangivelser for skatteåret 2011, som skulle indgives til skattemyndighederne i maj/juni måned i år. Initiativet til at få formuleret nye regler er kommet fra den centrale skatteadministration (La Direction de Contrôle Fiscal) i Toulon i départementet Var. Udformningen af de nye regler har imidlertid taget længere tid end oprindeligt planlagt, og derfor er de ikke udsendt endnu. Det kan i den forbindelse have spillet en rolle, at Frankrig i denne sommer har fået ny præsident, ny regering, ny budgetminister og ny sammensætning af den franske Nationalforsamling, og at dette betyder, at man i Finansministeriet ikke finder, at det er det rigtige tidspunkt at afstikke nye regler på dette område. Jeg har fået oplyst, at man i Finansministeriet fortsat arbejder med dette spørgsmål, men det har ikke været muligt for mig at få oplyst, hvornår man nu forventer, at de nye regler vil blive offentliggjort og hvad de i øvrigt mere konkret vil komme til at gå ud på. Mens man formentlig fortsat i de øvrige skatteadministrationer i Frankrig administrerer i overensstemmelse med den hidtidige skattepraksis, har man i skatteadministrationen i Draguignan og muligvis også i enkelte andre skatteadministrationer i départementet Var indledt en ny praksis, som går ud på følgende: a) Man anser ikke danske privattegnede ikke-livsvarige pensioner (ratepensioner) som contrats de capitalisation. Har der været fradrag for indbetalingerne af disse pensioner i forbindelse med opbygningen af pensionskapitalen, skal udbetalingerne beskattes som pensions, retraites, rentes, således at hele udbetalingen af pensionen beskattes. Har der ikke været fradrag for indbetalingerne, kan udbetalingerne beskattes efter reglerne for rentes viagère à titre onéreux, således at kun 40 % af udbetalingerne kommer til beskatning, hvis udbetalingerne fra ordningen er påbegyndt, når man er 60 år eller derover, men kun såfremt etableringen af pensionsordningen er sket helt og holdent på initiativ fra den berettigede selv, og dennes arbejdsgiver ikke overhovedet har medvirket ved etableringen af eller administrationen af ordningen. 2

3 b) Man anser desuden ikke danske ikke-livsvarige pensioner (ratepensioner) som privattegnede, såfremt den berettigedes arbejdsgiver har medvirket ved etableringen af eller administrationen af ordningen. Mange danske ratepensioner administreres af ens arbejdsgiver, således at denne trækker betalinger til ordningen fra den ansattes løn og indbetaler dem til pensionsinstituttet, men uden selv at indbetale til eller i øvrigt at bidrage til finansiering af ordningen, og det har hidtil været muligt i Frankrig at få skatteadministrationerne til at anerkende en sådan ordning som privattegnet og ikke som en arbejdsgiverordning, Men dette anerkendes nu ikke længere af skatteadministrationen i Draguignan. Har ens arbejdsgiver medvirket ved administration af ordningen, skal udbetalingerne beskattes som pensions, retraites, rentes, selvom arbejdsgiveren ikke har bidraget økonomisk til ordningen, og er flere ratepensionskontrakter slået sammen i en samlet pensionskontrakt, beskattes udbetalingerne fra denne i sin helhed som pensions, retraites, rentes, såfremt arbejdsgiveren har medvirket ved etableringen eller administrationen af blot en enkelt af disse tidligere kontrakter. Der er på nuværende tidspunkt blevet afgjort et mindre antal sager i overensstemmelse med den nye praksis, hvor skatteydere er blevet pålagt efterbetaling af skat sammen med et skattetillæg og morarenter af det krævede beløb, og flere sager er efter oplysning fra skatteadministrationen under vejs. En del af disse sager er blevet indbragt for le conciliateur i départementet, som er den franske administrative appelmulighed i skattesager, men der er så vidt man ved i skatteadministrationen ikke endnu anlagt nogen sag ved domstolene om dette spørgsmål. Det oplyses også, at der er skatteydere, som har affundet sig med skatteadministrationens afgørelse og betalt det krævede beløb. Skatteadministrationen oplyser dog hertil, at man alligevel vil genoptage sagerne mod de pågældende, såfremt der skulle komme nye regler, der er strengere end dem, som disse sager er afgjort efter. Indtil der kommer nye fælles retningslinier udformet af Finansministeriet i Paris gældende for hele Frankrig, ser det altså ud til, at der vil blive håndhævet en fortolkning af skattereglerne for privattegnede danske pensioner af skatteadministrationen i Draguignan og muligvis i andre skatteadministrationer i le Var og en anden fortolkning af disse regler i det øvrige Frankrig. Så længe der ikke endnu er kommet nye retningslinier fra Finansministeriet i Paris, kan der være god mening i at anlægge sag ved de franske domstole for at få lovmedholdeligheden af den nye praksis i Draguignan prøvet ved domstolene. Udformer Finansministeriet i Paris nye retningslinier, skal disse imidlertid konstateres at være stridende mod gældende lovgivning i Frankrig, før disse kan tilsidesættes, og man må vel nærmest formode, at Finansministeriet ikke udformer retningslinier, der er i strid mod fransk lovgivning. Modtager man henvendelse om genoptagelse fra det franske skattevæsen af sin skatteansættelse vedrørende beskatning af sine danske pensioner eller sidder man i øvrigt inde med oplysninger om dette spørgsmål, er man fortsat særdeles velkommen til at kontakte mig derom, således at jeg får så mange oplysninger om dette spørgsmål som muligt. Henvendelserne bedes sendt per mail til Man kan læse mere om dette spørgsmål i januar- og aprilnumrene fra i år af ORIENTERING om franske forhold og i de to specialnumre af dette nyhedsbrev vedrørende skatteproblemer i 3

4 Département du Var, der er udsendt i februar og i juni måned i år. Disse nyhedsbreve kan læses på min hjemmeside Livsvarige privattegnede pensioner anses som pensioner i Frankrig I maj-nummeret fra i år på side 7 under omtalen af beskatningen i Frankrig af livsvarige danske pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv (privattegnede livsvarige aldersrenter) oplyste jeg om, at disse livsvarige privattegnede pensioner i Frankrig teknisk set betragtes som rentes viagères à titre onéreux og altså ikke som pensioner, og at følgen heraf muligvis kunne være, at personer, der ikke er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, ville kunne undgå at blive dobbeltbeskattet af udbetalinger af disse pensioner, idet den franske instruktion fra den 2. august 2010 har indført en crédit d impôt for alle indtægter fra Danmark bortset fra pensioner. Jeg stillede i den forbindelse i udsigt, at jeg ville undersøge spørgsmålet nærmere. I tidligere udgaver af ORIENTERING om franske forhold har jeg oplyst, at disse personer ikke havde mulighed for at fratrække de betalte danske skatter i de franske skatter af disse pensioner. Siden da har jeg forelagt spørgsmålet for Finansministeriet i Paris, og min henvendelse til Finansministeriet og ministeriets svar er vedlagt som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold. Som det fremgår af Finansministeriets svar anser man i ministeriet danske privattegnede livsvarige pensioner ( rentes viagères à titre onéreux ) for at være pensioner i den instruktion, som blev udsendt den 2. august 2008, og det er derfor ikke muligt at fratrække de betalte danske skatter i de franske skatter af disse pensioner. Der er for mig ingen tvivl om, at Finansministeriet vil stå fast på denne holdning, såfremt man forsøger at få den ændret. Men instruktionen er på andre punkter særdeles detailleret, og det varede meget lang tid at få instruktionen udformet, og det ville unægtelig have klædt ministeriet, såfremt det havde ofret lidt tid på at være lidt mere præcis i formuleringen af dette spørgsmål i den instruktion, som udkom den 2. august Den argumentation, som ministeriet bringer i anvendelse for at nå frem til det ønskede resultat, forekommer særdeles svag. Instruktionen er udformet i år 2010 og ikke i 1958 eller tidligere, og det forekommer derfor noget søgt at skulle henvise til en sprogbrug, som var anvendt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten fra år og dette bliver ikke bedre af at man i svaret kommer til at sammenblande personer, der er skattepligtige i Danmark med personer, der er skattepligtige i Frankrig. 4

5 Danmark er indklaget for EU-Kommissionen for forskelsbehandling ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat er at regne som en partiel formueskat, der opkræves af alle boligejendomme i Danmark bortset fra ejendomme til erhvervsmæssig udlejning, hvad enten ejeren er bosiddende i Danmark eller udenfor Danmark. Endvidere opkræves skatten af alle tilsvarende ejendomme beliggende i udlandet, når ejeren er bosiddende i Danmark. Ejendomsværdiskatten udgør 10 promille af ejendommens værdi, dog 30 promille af den del af ejendommens værdi, der overstiger DKK Ejendomsværdiskatten nedsættes dog med et beløb svarende til 4 promille af beregningsgrundlaget, dog højst DKK pr. bolig, såfremt den skattepligtige eller den med denne samlevende ægtefælle inden udgangen af indkomståret er fyldt 65 år. Dette nedslag gives imidlertid kun til personer hjemmehørende i Danmark, herunder efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, medens det ikke gives til personer, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Det er et bærende princip i EU-retten, at det ikke er lovligt for en medlemsstat udøve diskrimination ved at beskatte personer, der ikke er bosiddende i medlemsstaten højere end personer, der er hjemmehørende i medlemsstaten. Det er imidlertid det som sker med hensyn til ejendomsværdiskatten, når man er fyldt 65 år, og på denne baggrund har jeg i februar måned i år indberettet dette forhold for Europa Kommissionen som stridende mod lighedsprincipperne i den Europæiske Unions retsgrundlag. Jeg har nu for nyligt modtaget underretning fra Europa Kommissionen om, at man vil tage dette spørgsmål op med den danske regering, og man forbereder nu formentligt en såkaldt åbningsskrivelse til den danske regering om dette spørgsmål. Beregning af dansk ejendomsværdiskat af ejendomme beliggende i Frankrig Er man som fuldt skattepligtig til Danmark ejer af en boligejendom i Frankrig, skal man betale dansk ejendomsværdiskat af denne ejendom. Dog er man fritaget for betaling af dansk ejendomsværdiskat, såfremt ejendommen er erhvervet før den 28. november 2007 og man har været fuldt skattepligtig til Danmark uafbrudt siden. Var man ikke fuldt skattepligtig til Danmark den nævnte dato eller har man ikke været det i en periode siden, skal man betale ejendomsværdiskat af ejendommen fra det tidspunkt hvor fuld skattepligt til Danmark er indtrådt eller genindtrådt, selvom man har erhvervet ejendommen tidligere. Ejendomsværdiskatten af ejendomme beliggende i Frankrig opkræves med samme procent som af ejendomme beliggende i Danmark. Dette skyldes, at det ikke efter EU-reglerne er lovligt at beskatte en i udlandet beliggende ejendom højere end en i Danmark beliggende ejendom som følge af forbuddet mod restriktioner overfor kapitalbevægelser mellem medlemslandene. Derimod gælder der særregler for opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomme beliggende udenfor Danmark, herunder i Frankrig. 5

6 Ejendomme i Frankrig beskattes på samme måde som ejendomme beliggende i Danmark på grundlag af den laveste af følgende tre værdier: a) ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret, b) ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 %, og c) ejendomsværdien pr. 1. januar Man har ikke nogen officiel ejendomsvurdering i Frankrig, som anerkendes af de danske myndigheder, og derfor anvendes den faktiske anskaffelsespris som udgangspunkt for beregningen af ejendomsværdiskatten, når ejendommen er anskaffet i år 2002 eller senere, i stedet for den ejendomsvurdering, som ellers anvendes som grundlag for beregning af ejendomsværdiskatten af ejendomme beliggende i Danmark. Denne anskaffelsespris skal så indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 og Denne indeksering sker på grundlag af OECD s indeks for udvikling af huspriser i Frankrig, som offentliggøres hvert år og hvorom oplysning kan indhentes ved henvendelse til Skat. Desuden offentliggøres skemaer med dette indeks for en række lande på Skats hjemmeside under Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet. Indekset for ejendomme beliggende i Frankrig er eksempelvist for året ,0 og for året ,4. Tænker man sig at ejendommen i Frankrig er erhvervet i året 2010, skal den faktiske anskaffelsespris indekseres op fra 207,0 til 217,4 for at nå frem til beregningsgrundlaget 2011, der skal anvendes på den danske selvangivelse i år for skatteåret På samme måde skal den faktiske anskaffelsespris indekseres ned fra 207,0 til 107,9 (indekstallet for 2001), hvortil tillægges 5 %, for at komme frem til beregningsgrundlaget for 2001, ligesom det skal indekseres ned til 116,8, der er indekstallet for Da ejendomsværdiskatten for danske ejendomme beregnes på grundlag af den offentlige vurdering, som typisk er lavere end handelsværdien, skal den beregnede handelsværdi af ejendommen i Frankrig yderligere på samme måde reguleres med en afstandsprocent, der er udtryk for forskellen imellem handelsværdien og den offentlige vurdering, således at den beregnede franske handelsværdi bliver sammenlignelig med den danske ejendomsværdi. Afstandsprocenterne er for , for , for og for , og beregningsgrundlagene som beskrevet ovenfor skal dernæst reduceres med disse afstandsprocenter. Det er derefter den laveste af de tre værdier, der anvendes til beregning af ejendomsværdiskatten. Sammen med sin danske selvangivelse skal man udfylde et særligt skema nummer (Ejendomsværdiskat, udenlandske ejendomme) med oplysninger om den franske ejendom. Skemaet kan hentes på Opmærksomheden henledes på, at man har mulighed for at fratrække betalte franske ejendomsskatter, taxes foncières og taxes d habitation, i den danske ejendomsværdiskat. Skatterne skal angives i rubrik 254 på skemaet. Om mulighederne for at fratrække de franske ejendomsskatter i den danske ejendomsværdiskat henviser jeg til min omtale deraf i aprilnummeret fra 2011 i ORIENTERING om franske forhold, der kan læses på min hjemmeside 6

7 Beskatningen af dansk førtidspension og invaliditetserstatning i Frankrig Dansk førtidspension udbetalt fra Pensionsstyrelsen i København beskattes som hovedregel som almindelig indkomst i Frankrig, men der gælder et hav af undtagelser fra og indskrænkninger i denne regel, hvoraf de vigtigste er, at beløbet til forhøjet førtidspension (svarende til pensionstillægget til invalider i gruppe 3 hos Sécurité Sociale i Frankrig) i sin helhed er skattefrit i Frankrig. Desuden er førtidspension på et beløb på indtil 3.181,67 euros (tallet for skatteåret 2010) i sin helhed skattefrit for handicappede med ressourcer på indtil 8.507,49 euros og ægtefæller med ressourcer på indtil ,62 euros. Drejer det sig derimod om invaliditetserstatning, som udbetales som følge af en arbejdsulykke eller som følge af en erhvervssygdom pådraget under udførelse af ens arbejde eller erhverv, er udbetalingen deraf skattefri i Frankrig uanset om denne udbetales som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse. Modtager man sådanne skattefrie ydelser fra Danmark, skal de indrapporteres på den røde selvangivelse no under rubrik VIII på bagsiden, og beløbet skal dernæst fremføres til rubrik 8TI på den almindelige selvangivelse no Der sker derved det, at beløbet ikke bliver beskattet i Frankrig, men der bliver taget hensyn til beløbet ved beskatning af skatteyderens øvrige indkomst, idet beløbet påvirker den progressive beskatning, som dennes øvrige indkomst er underkastet. Optjening og udbetaling af dansk folkepension, når man er bosiddende i Frankrig. For at optjene dansk folkepension skal man være dansk statsborger. Er man ikke dansk statsborger kan man alligevel få dansk folkepension, såfremt man har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen, hvoraf mindst 5 år skal være umiddelbart inden det tidspunkt, hvor udbetalingen påbegyndes. Man optjener ret til dansk folkepension i det samlede antal år man har boet eller arbejdet i Danmark fra det fyldte 15. år til det fyldte 65. år. For at få fuld dansk folkepension skal man have boet eller arbejdet i Danmark i 40 år mellem ens fyldte 15. og ens fyldte 65. år. Desuden skal man ved udbetalingen være bosat i et EU-land. Bor man ikke i et EU-land gælder der andre regler end omtalt her. Med bopæl i Danmark sidestilles imidlertid ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed eller ophold i udlandet i øvrigt i offentlig dansk interesse samt ophold i udlandet som ansat i udlandet i et dansk firmas filial eller datterselskab eller ophold i udlandet med henblik på uddannelse. Ved opgørelsen af bopælstid medregnes dog ikke den tid, i hvilken der samtidigt optjenes sociale pensionsrettigheder i udlandet. Opfylder man ikke kravet om ophold eller arbejde i 40 år, har man i stedet ret til brøkpension, hvorved folkepensionen fastsættes efter forholdet mellem bopælstiden og de 40 år, idet eventuelle flere ophold eller arbejdsperioder lægges sammen og derefter afrundes nedad til hele år. Det er Pensionsstyrelsen i København, som står for beregning og udbetaling af dansk folkepension og dansk førtidspension til personer bosat i udlandet. 7

8 Ifølge en nylig opgørelse fra Pensionsstyrelsen udbetaltes der i år 2011 dansk folke- og førtidspension til i alt personer i udlandet, herunder til godt personer i EU- og EØSlande. Det største antal pensionister boede i Sverige, i Tyskland, i Norge og i Storbritannien, hvorefter kommer Spanien og Frankrig. Der udbetaltes i året 2011 folkepension til personer og førtidspension til 145 personer bosat i Frankrig. Det gennemsnitlige folkepensionsbeløb var kr. og det gennemsnitlige førtidspensionsbeløb var kr. Der blev indeholdt godt 4,5 millioner kr. i skat af danske folkeog førtidspensioner udbetalt til personer bosiddende i Frankrig. Skatte- og afgiftsstigninger i Frankrig De sociale skatter i Frankrig, prélèvements sociaux, er gradvist blevet hævet nogle gange i de seneste år, men nu får de et ekstra nøk. Fra og med den 1. juli 2012 hæves de sociale skatter fra 13,5 % til 15,5 %. De sociale skatter opkræves i Frankrig i forbindelse med udbetaling af langt de fleste indtægter fra Frankrig, herunder også udbetaling af renter af bankindeståender, aktiedividender med mere i Frankrig. I de tilfælde hvor skatterne ikke opkræves automatisk, bliver de opkrævet med et samlet beløb den 15. november hvert år. Desuden hæves den franske merværdiafgift TVA med virkning fra den 1. oktober 2012 fra 19,6 % til 21,2 %. De franske merværdiafgiftssatser vil herefter for fremtiden være 5,5 % for en lang række dagligvarer, 7 % på en række ydelser så som restaurationsbesøg, rejser, hotelovernatninger m. v. og 21,2 % som den almindelige merværdiafgiftssats. Endelig indføres der med virkning fra den 1. oktober 2012 en såkaldt Tobin-skat på 0,1 % på finansielle transaktioner. Nye skatteændringer i vente i den kommende tid Med valget af François Hollande som ny præsident for Frankrig og med afholdelse af nyvalg til den franske Nationalforsamling, der har resulteret i et flertal for det franske Socialistparti, PS, og dets støttepartier, er der lagt op til et regimeskifte i Frankrig. Det kan derfor være interessant at se på, hvilke ændringer i de franske skatter vi kan forvente os i den nærmeste tid ved at se på, hvilke forslag den nye franske præsident gik til valg på. Først og fremmest gik han i sin valgkampagne ind for en tilbagerulning af den forhøjelse til 62 år af den franske pensionsalder, som den tidligere præsident Nicolas Sarkozy havde fået gennemført, således at man fra og med år 2012 nu igen skulle kunne gå på pension, når man fylder 60 år efter at have været 41 år på arbejdsmarkedet. Han foreslog ligeledes en ophævelse af de forhøjelser af de franske merværdiafgifter til 7 % og 21,2, %, som den tidligere præsident havde fået gennemført, så man vendte tilbage til to momssatser på henholdsvis 5,5 % og 19,6 %. Forhøjelsen af de 8

9 sociale skatter til 15,5 % fra og med den 1. juli i år skulle dog bibeholdes. Desuden foreslog han en forhøjelse af beløbene for den franske socialhjælp, SMIC. Til gengæld skulle de højtlønnede betale højere skatter. Der skulle indføres et nyt trin på den franske indkomstskat på 45 % for indkomster over euros oven på de gældende trin, hvor det højeste hidtil har været 41 %. Desuden skulle indføres en millionærskat på 75 % på indkomster over 1 million euros. Endelig skulle de hidtidige separate indkomstskatter og sociale skatter slås sammen i en samlet skat. Standardfradraget i Frankrig på 10 %, dog højst euros årligt, på lønninger og pensioner skulle reduceres eller ophæves, og skattefriheden på godtgørelse for overarbejde skulle ligeledes ophæves. Desuden skulle den franske formueskat på ny ændres. Under Nicolas Sarkozy blev formueskattegrænsen hævet fra euros til euros, men denne forhøjelse skulle tilbagerulles, så man igen kommer til at betale formueskat af formue på over euros, og formueskatten for formuer på over euros skulle forhøjes. De særlige satser for kapitalvindingsskat på værdipapirer skulle ophæves, og den realiserede værditilvækst på værdipapirer skulle i stedet beskattes med almindelig indkomstskat. Stemmeret og mulighed for dobbelt statsborgerskab for danskere i Frankrig Da den nuværende regering kom til i Danmark, indsattes det i regeringsgrundlaget, at regeringen ville tage initiativ til brede drøftelser med alle Folketingets partier om et kommissorium for nedsættelse af en grundlovskommission. Skal danskere i Frankrig få mulighed for at kunne stemme ved danske valg på samme måde som de fleste andre udenlandske statsborgere i Frankrig har mulighed for at stemme ved deres egne nationale valg, kræver det, at bestemmelsen i grundlovens 29 om valgret og valgbarhed ændres. Endvidere satte regeringen det som et mål i regeringsgrundlaget at indføre mulighed for dobbelt statsborgerskab, således at man ved bibeholdelse af sit danske statsborgerskab skulle kunne opnå statsborgerskab i et andet land eller skulle kunne opnå dansk statsborgerskab ved bibeholdelse af statsborgerskab i et andet land, således som det er tilfældet i en lang række andre lande. Der er flere af mine læsere, som har forespurgt om der er sket noget med hensyn til disse to spørgsmål. Jeg har derfor rettet henvendelse til Justitsministeriet i Danmark, hvor man oplyser at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til den nærmere udmøntning af initiativet i regeringsgrundlaget om nedsættelse af en grundlovskommission. Med hensyn til forslaget om dobbelt statsborgerskab er der heller ikke sket ret meget. Der er ikke stillet eller forberedt noget lovforslag endnu, men i ministeriet er man i gang med udformning af et notat om spørgsmålet med henblik på en senere diskussion deraf. 9

10 Fredage, lørdage og søndage Juli måned i år udmærker sig ved som noget særligt at have 5 fredage, 5 lørdage og 5 søndage. Der er nok ikke mange af mine læsere, der vil opleve dette igen, for man har beregnet, at det kun sker en gang hver 823. år. Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 10

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2010 Vejledning om, hvad den nye franske instruktion til dobbeltbeskatningslempelse vil betyde for personer, som er skattepligtige i Frankrig, og som modtager indtægter

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 244 Offentligt J.nr. 2007-511-0002 Dato: 28. September 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere