BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2000/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2000/2001"

Transkript

1 BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2000/2001

2 Jord-til-bord... Forbrugerne fokuserer i stigende grad på værdier som dyrevelfærd og sporbarhed. Denne efterspørgsel kan netop Danish Crown honorere i kraft af den direkte forbindelse mellem Danish Crown og dets andelshavere og ejere. Jord-til-bord ideen er kort og godt fundamentet i selskabet, og derfor er jord-til-bord billedet blevet en bærende del af Danish Crown s markedsføring. I det nye imagemateriale er forbindelsen fra naturen til kunden symboliseret med den ring af fotos, der vises her på siden. Netop denne vertikale integration er en styrke på de globale markeder, hvor der ikke er den samme tradition for sammenhængen mellem leverandører, slagteri og forædlingsled, som er kendetegnende for det danske andelssystem.

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Beretning 2000/01 Ledelsen Rekordår trods veterinære kriser... 5 v/ Niels Mikkelsen Kontinuitet og udvikling... 6 v/ Kjeld Johannesen og Carsten Jakobsen Datterselskaberne Tulip International P/S Danish Prime K/S VJS Holdings UK Ltd DBC Ltd Plumrose USA Inc DAT-SCHAUB a.m.b.a SFK Holding A/S Moderselskabet Svinekødsdivisionen... 8 Oksekødsdivisionen Miljøberetning ESS-FOOD Organisatorisk oversigt Bestyrelse og direktion... 4 Danish Crown koncernen Års- og koncernregnskab 2000/01 Anvendt regnskabspraksis.. 28 Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Pengestrømsopgørelse Koncernoversigt... 42

4 B E S T Y R E L S E O G D I R E K T I O N Danish Crown s organisation I december-januar 2000/01 valgtes for første gang det nye repræsentantskab og den nye bestyrelse i Danish Crown efter fusionen Vestjyske Slagterier- Danish Crown. Siden fusionen har der fungeret en overgangsbestyrelse samt et overgangsrepræsentantskab bestående af begge de to tidligere selskabers repræsentantskaber. Den nye bestyrelse består af Bestyrelse Formand Niels Mikkelsen Hjerm Bjarke Christiansen Vestervig Peder Damgaard Gråsten Per Højgård Andersen Odder Næstformand Bent Claudi Lassen Asperup Per Frandsen Skærbæk Jørgen Laursen Vig Rask Mølle Kristian Hess Jensen Nykøbing M Næstformand Jens Lorenzen Ribe Erik Bredholt Skødstrup Peder Philipp Ribe Søren Tinggaard Randers Funktionærvalgt Karl Kristian Andersen Nibe Jørgen Pedersen Ringkøbing Kaj K. Larsen Øster Vrå Bruno Nielsen Storvorde Medarbejdervalgt 19 medlemmer 14 andelshavervalgte medlemmer (12 valgt af svineandelshaverne og 2 valgt af kreaturandelshaverne) og 5 medarbejdervalgte medlemmer (heraf én med status som observatør). Det nye repræsentantskab består af 250 andelshavervalgte 17 Jens Pedersen Skive Medarbejdervalgt 18 Leo Christensen Herning Medarbejdervalgt 19 Jørgen H. Rasmussen Hornsyld Medarbejdervalgt repræsentanter (225 valgt af svineandelshaverne og 25 valgt af kreaturandelshaverne) samt af 35 medarbejdervalgte. Direktion 20 Adm. direktør Kjeld Johannesen Viceadm. direktør Carsten Jakobsen Divisionsdirektør Jens Haven Christiansen Adm. direktør Torben Skou, Danish Prime Koncerndirektør Preben Sunke Tulip International Direktør Svend Erik Sørensen er sekretariatsleder for den folkevalgte organisation og for direktionen og har ansvar for strategisk planlægning. 4

5 F O R M A N D E N S B E R E T N I N G Rekordår trods veterinære kriser Regnskabsåret 2000/01 har været et fremgangsrigt år i Danish Crown trods en ualmindelig turbulent international markedssituation. Danish Crown er rustet til at håndtere veterinære kriser. Danish Crown har i 2000/01 slået de hidtidige rekorder og vel at mærke i et år, hvor også vore svineproducerende andelshavere har haft et af de bedste år nogensinde. Men tingene sættes på prøve i et år, hvor markedssituationen præges af internationale kriser herunder ikke mindst BSE-krisen og mund- og klovesygen i UK med de deraf følgende markedslukninger. Det er min opfattelse, at året har vist, at Danish Crown er rustet både til at undgå veterinære kriser i eget system og til at håndtere de udfordringer, som markedssituationen skaber, samt at branchen har et stærkt beredskab til krisestyring og -afværgning i sådanne situationer. Også i en anden dimension er robustheden blevet mere synlig i årets løb: Danish Crown s bidrag til stabiliteten i»forretningen Danmark«i et år, hvor store dele af erhvervslivet har været ramt af en markant konjunkturnedgang. Svineproduktionen For vore andelshavere i svineproduktionen har året med al ønskelig tydelighed demonstreret, at indtjeningen i svinesektoren er svingende. Danske svineproducenter viste for et par år siden en stærk vedholdenhed trods meget dårlige konjunkturer. I år har man så kunnet høste frugterne på toppen af indtjeningscyklen. Også mængdemæssigt har der været en positiv udvikling i året samtidig med at primærproduktionen løbende anvender store ressourcer for at sikre en fortsat miljømæssig forsvarlig produktion. Vi følger imidlertid med bekymring de mange tiltag til politisering og hetz, som i øjeblikket præger de danske vilkår for landbrugsproduktionen. Oksekødsproduktionen Vore kreaturandelshavere har været ramt markant hårdere af årets markedsproblemer herunder først og fremmest den europæiske BSE-krise. Også denne situation har dog haft visse lyspunkter: Vi er i Danmark sluppet lettere gennem krisen end store dele af det øvrige Europa, specielt fordi forbruget af dansk oksekød har været påvirket væsentligt mindre end i andre lande. Vi tillader os at betragte dette som en tillidserklæring fra de danske forbrugere til sikkerheden i vore produkter. Til gengæld er det frustrerende at opleve, at der i Danmark i en sådan situation ikke er politisk vilje til at sikre fair konkurrencevilkår med resten af EU. Investering i fremtiden Danish Crown s strategi indebærer investering i fremtiden. Vi har søsat en plan for gennemgribende udvikling af vor produktionsstruktur på slagteriområdet herunder projektering af et nyt svineslagteri. Vi har investeret betydelige beløb i produktudvikling og forædling, og vore varemærker ikke mindst Tulip er blevet mere synlige for forbrugerne i årets løb. Og ved årets udgang har vi reorganiseret vor forædlingssektor i to nye, slagkraftige enheder rustet til en fremtidig udvikling. Danish Crown har tiltro til fremtidens muligheder, og vi er indstillet på at realisere disse i et frugtbart samarbejde med andelshavere, medarbejdere, kunder og offentlighed. Udvidet direktion Udviklingen af Danish Crown er en dynamisk proces såvel forretningsmæssigt som ledelsesmæssigt. For at tilpasse ledelsen til den fremtidige organisering af fødevarekoncernen har bestyrelsen udvidet selskabets direktion pr. 1. oktober Direktionen består herefter af: Administrerende direktør Kjeld Johannesen Viceadministrerende direktør Carsten Jakobsen Divisionsdirektør Jens Haven Christiansen, Svinekødsdivisionen Koncerndirektør Preben Sunke, Tulip International (fra 1. januar 2002 med titel af koncernøkonomidirektør) Administrerende direktør Torben Skou, Danish Prime Den udvidede direktion vil fortsat fungere under forsæde af Kjeld Johannesen, ligesom direktør Svend Erik Sørensen varetager hvervet som sekretær. Niels Mikkelsen, formand 5

6 D I R E K T I O N E N S B E R E T N I N G Kontinuitet og udvikling Danish Crown-koncernen har i regnskabsåret 2000/01 realiseret en omsætning på godt 40 mia. kr. med et samlet regnskabsresultat på 1,27 mia. kr. Resultatet er Danish Crown s hidtil bedste. Danish Crown-koncernen har i regnskabsåret 2000/01 realiseret en vækst i omsætningen på 8,8%, mens regnskabsresultatet er øget med 29%. Årets udvikling er primært baseret på organisk vækst, som er realiseret under meget skiftende markedsvilkår. Tages der højde for de periodiske afsætningsproblemer, som de veterinære kriser har påført dele af koncernen, samt en tilsigtet slankning af balance og omsætning i ESS-FOOD, må vi betragte omsætningsudviklingen som absolut tilfredsstillende. Adm. direktør Kjeld Johannesen Næsten alle forretningsenheder i koncernen har bidraget positivt til koncernresultatet de fleste med et bedre resultat end foregående år. Det er stærkt gået i et år, som har været så markedsmæssigt uforudsigeligt primært på grund af først BSE og siden mund- og klovesyge i Europa. Fremgangen har været størst i svinekødsdivisionen, men også i forædlingen er det trods høje råvarepriser lykkedes at øge indtjeningen. Koncernresultatet på 1,3 mia. kr. giver mulighed for en restbetaling på 90 øre/kg for svin, 50 øre/kg for søer, og 60 øre/kg for kreaturer og kalve. Endvidere er koncernens egenkapital styrket med 172 mio. kr., hvoraf 126 mio. kr. er nettoforøgelse af den personlige andelskapital. Koncernens soliditet er via konsolidering og en stram balancestyring forøget med 1,1 procentpoint. Moderselskabet For året som helhed har prisniveauet for svineandelshavernes råvarer ligget på et højt niveau. Usikre afsætningsmuligheder i en periode, hvor flere hovedmarkeder var lukket på grund af den engelske M&K, nødvendiggjorde dog en vis forsigtighed i noteringsfastsættelsen midt i regnskabsåret. Svinekødsdivisionen kom dog rimeligt uskadt gennem denne usikre situation, hvilket har bidraget til realisering af et særdeles tilfredsstillende resultat. I oksekødsdivisionen har udfordringerne været store både produktionsmæssigt og eksportmæssigt på baggrund af BSE samt M&K. Produktionen har været hæmmet i den første del af 2001 med et deraf følgende langvarigt efterslæb på slagtekapaciten. Eksporten har i perioder været sat næsten i stå, og på denne baggrund er det særdeles tilfredsstillende, at divisionen hvortil også refererer slagteriet i Husum samt Scan- Hide har kunnet præstere et regnskabsresultat på det budgetterede niveau, og samtidigt sikret en ansvarlig noteringspolitik i Danmark til glæde for andelshaverne. Udviklingen i ESS-FOOD har også i dette år været præget af tilpasninger og omlægninger, men resultatet er ingenlunde udeblevet: ESS-FOOD er nu med held omlagt til en slank og decentralt drevet kødhandelsvirksomhed, der trods et markant lavere omsætningsgrundlag i år har realiseret det bedste regnskabsresultat i en årrække. En særdeles tilfredsstillende udvikling. Forædlingsselskaberne For Danish Crown s fire kødforædlingsselskaber har året budt på mange udfordringer dels et højt råvareprisniveau, dels markedsforstyrrelserne, som i perioder af året blokerede for store dele af eksporten. Det vidner om rettidig omhu i selskaberne, at det alligevel er lykkedes at realisere et tilfredsstillende forædlingsresultat, som ligger over sidste års niveau. Tulip International har som den største af forædlingsvirksomhederne øget indtjeningen trods begrænsninger ikke mindst på den oversøiske afsætning. I Danish Prime er resultatet en smule under sidste års niveau primært på grund af afmatningen på de nære eksportmarkeder, men udviklingen går ved årets udgang i den rigtige retning. VJS Holdings i UK og Plumrose i USA har begge øget både omsætning og primært resultat. Ved slutningen af regnskabsåret er der truffet beslutning om, at koncernens europæiske forædlingsvirksomheder reorganiseres på tværs af de hidtidige selskaber: En separat UK-organisation, og en organisation der med baggrund i de dansk-tyske fabrikker betjener alle øvrige 6

7 D I R E K T I O N E N S B E R E T N I N G markeder. Hermed er skabt et godt afsæt for dette strategiske vækstområde i Danish Crown. Øvrige datterselskaber Grossist- og distributionsvirksomheden i DBC blev sidste år indlemmet som helejet selskab i Danish Crown-koncernen, med det formål at vende selskabets hidtil negative udvikling. Det er derfor meget tilfredsstillende, at forventningerne til fulde er indfriet, og DBC yder dermed for første gang i en årrække et positivt bidrag til koncernresultatet. Selskabet DAT-SCHAUB bidrager med sine aktiviteter inden for tarmprodukter, kød og andre levnedsmidler i betydelig grad til Danish Crown s koncernomsætning. En vanskelig situation på tarmområdet og en positiv udvikling i Emborg Foods har givet et nettoresultat i samme størrelsesorden som sidste år. SFK-koncernens realiserede årsresultat har ikke været tilfredsstillende. Ved indgangen til det nye regnskabsår fremstår selskabet nu som et holdingselskab med to klart adskilte forretningsområder, og en klar strategi om indtjeningsfremgang i begge grene af virksomheden. Udsigter for det kommende år Danish Crown forventer en moderat vækst i andelshaverleverancerne i det kommende år, med en prisudvikling som vil følge de internationale udsving. Dette forventes for svinekødets vedkommende at indebære en vis prisreduktion som følge af produktområdets cykliske prisbevægelser. På oksekødsområdet er prisdannelsen i højere grad præget af ekstraordinære markedsforhold samt EU-markedsordninger, og der håbes her på en vis stabilisering. I overensstemmelse med Danish Crown s status som andelsselskab vil der blive tilstræbt en relativt stram noteringspolitik, således at væsentlige dele af indtjeningen kanaliseres ud over den løbende betaling til andelshaverne. Med basis i den nyetablerede forædlingsorganisation påregnes i det kommende år realiseret organisk vækst både i omsætning og indtjening i koncernens forædlingssektor. Også i selskaberne DAT-SCHAUB og SFK forventes en øget indtjening. Koncernen vil i det kommende år fortsætte investeringen i produktionsanlæg, produktudvikling, markedsføring samt i medarbejderudvikling. Der bliver således igangsat et bredspektret uddannelsestilbud for alle medarbejdere, og ledelsesmæssigt Viceadm. direktør Carsten Jakobsen styrker Danish Crown den internationale arbejdsform ved igangsætning af et målrettet, internationalt orienteret lederudviklingsprogram. Blandt øvrige strategiske initiativer kan nævnes indførelse af en»code of Practice«for Danish Crown s svineandelshavere samt endelig stilling til opførelse af et nyt svineslagteri ved Horsens. Kjeld Johannesen, adm. direktør Carsten Jakobsen, viceadm. direktør Fusion Ved udgangen af regnskabsåret rettede ledelsen af slagteriselskabet Steff-Houlberg henvendelse til Danish Crown om fusion. Henvendelsen skete på baggrund af tre år med dårligere resultater end Danish Crown og i forventning om, at de to fødevareselskaber sammen kan styrke dansk svineproduktions internationale konkurrncedygtighed yderligere. Danish Crown s ledelse og bestyrelse har anbefalet fusionen, som skal godkendes af selskabernes repræsentantskaber og EU s konkurrencemyndigheder. Ved at danske landmænd går sammen, vil der blive skabt en dansk kødvirksomhed, der kan matche de store internationale detailhandelskæder og være med til at sætte dagsordenen for udviklingen. Det vil desuden være til gavn for det danske samfund og for danske landmænd generelt, at dansk svineproduktion har tilkæmpet sig en så markant position på verdensmarkedet. Nøgletal Koncern (mio. kr.) 2000/ / /99 Omsætning , , ,4 Resultat af primær drift 1.781, , ,7 Årets resultat 1.270,2 987,1 909,2 Egenkapital 2.021, , ,0 Balance , , ,7 Antal medarbejdere (gennemsnit) Moderselskab (mio. kr.) 2000/ / /99 Omsætning , , ,0 Resultat af primær drift 1.099,0 948,0 718,5 Årets resultat 1.270,2 987,1 909,2 Egenkapital 2.021, , ,0 Balance 9.015, , ,7 Antal medarbejdere (gennemsnit) Moderselskabet består af svine- og oksekødsdivisionerne samt ESS-FOOD 7

8 S V I N E K Ø D S D I V I S I O N E N Optimismen er vendt tilbage Adm. direktør Kjeld Johannesen Danish Crown slagtede i 2000/01 16 mio. svin, som blev afregnet 2,44 kr. pr. kg bedre end året før. Danish Crown fastholder et varieret udbud af svinekød og har startet en produktion baseret på non-gmo foder. Totalmodtagelsen af svin og søer i regnskabsåret 2000/01 blev stk. Det er en stigning på 2,9% i forhold til året før. Stigningen på landsplan var en smule større, idet svinebestanden på Sjælland er øget mere end i Danish Crown s naturlige område Fyn/Jylland. Herved er andelen af landsslagtningen faldet fra 78,1 til 77,4%. Den stigende svineproduktion er en direkte følge af, at andet halvår af regnskabsåret 1999/00 og især hele regnskabsåret 2000/01 har været en økonomisk set god periode for svineproducenterne. Optimismen er igen vendt tilbage efter en meget vanskelig periode i 1998 og Der er blevet investeret og rationaliseret med en stigende produktion til følge. Afregningsprisen Danish Crown s notering har i det forløbne år ligget på et særdeles positivt niveau. Den gennemsnitlige afregningspris excl. restbetaling blev 11,17 kr./kg mod 8,88 kr./kg året før. I foråret 2001 var noteringen i et par uger oppe på 13,00 kr. og holdt sig i øvrigt over 10 kr. gennem hele året bortset fra oktober Incl. restbetaling var afregningen i 2000/01 12,07 kr./kg mod 9,63 kr./kg året før. Specialgrise Det er magtpåliggende for Danish Crown at kunne tilbyde kunderne et varieret udbud af svinekød, hvor forskellige kvalitetsparametre er mere eller mindre fremtrædende. Derfor videreføres den påbegyndte differentieringsstrategi. Antalsmæssigt er de såkaldte Englandsgrise den vigtigste gruppe af specialgrise. Af hensyn til leverandørernes langsigtede planlægning har Danish Crown besluttet, at tillægget på 30 øre/kg til disse grise er fastsat frem til udgangen af De ekstraordinære krav til denne produktion er dikteret af den engelske lovgivning. Den væsentligste kvalitetsparameter er, at svinene skal produceres på basis af løsgående søer. Tungsvinene afsættes bl.a. på det tyske detailmarked, mens de øvrige specialgrise afsættes alt overvejende på det danske hjemmemarked. Frilandsgrisen efterspørges i stigende omfang, og periodevis har det været vanskeligt at følge med efterspørgslen. Også økologisk svi- Afregningspris pr. kg 2000/ / / Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. nekød er solgt i større mængder i det forløbne år, bl.a. på grund af en stigende eksport til det engelske marked. Som noget nyt har Danish grise«til det engelske marked opretholdes. I det omfang efterspørgslen skulle stige, vil Danish Crown være indstillet på at udvide produktionen. Crown forsøgt at efterkomme visse forbrugerønsker om leverancer af svinekød fra svin fodret med foder, der ikke indeholder gensplejsede foderkomponenter (non-gmo foder). Desværre måtte den produktion, der var tiltænkt det danske hjemmemarked, opgives, inden svinene var færdigproducerede, idet der opstod for megen usikkerhed om definitionen på GMO-frit foder. Supermarkedskæderne, der skulle have markedsført produkterne, opsagde derfor aftalen. En mindre produktion af»non-gmo Kvalitetskontrol Alle svin, der leveres til slagtning, underkastes en omfattende kvalitetskontrol, herunder klassificering af hver enkelt slagtekrop. Klassificeringen foretages dels af hensyn til den efterfølgende betaling til leverandøren, dels af hensyn til sortering inden opskæring og udbening. Afregningen til leverandøren afhænger af den kvalitet, de leverede svin har. Især to kvalitetsparametre spiller en rolle: Kødprocent og vægt. På det fødevaresikkerhedsmæs- 8

9 S V I N E K Ø D S D I V I S I O N E N sige område foretages en lang række kontrolopgaver, dels via den veterinære kødkontrol i det offentlige regi, dels via Danish Crown s meget omfattende egenkontrolsystem. Et eksempel herpå er salmonellahandlingsplanen, der indeholder en række tiltag hos leverandørerne og på de enkelte slagtesteder. Mere end kødsaftprøver udtages således pr. år på Danish Crown s 14 svineslagterier med henblik på at spore salmonellaforekomst hos den enkelte leverandør. I planen indgår også en ekstraordinær indsats for at bekæmpe til hver enkelt andelshaver med henblik på tiltrædelse med underskrift. Hensigten med en Code of Practice er at skabe stor troværdighed om Danish Crown s produkter og om muligt at forbedre Danish Crown s i forvejen gode image. Dette kan igen medvirke til at skabe en forbedret position på en række vigtige markeder. Slagteanlæg og kapacitet I Danish Crown s langsigtede strategi indgår bygning af et nyt slagteri ved Horsens med en slagtekapacitet på ca svin pr. uge. Det svarer til ca. Integration af nydanskere Danish Crown har markeret sig som en erhvervsvirksomhed, der har gjort en aktiv indsat for at integrere nydanskere og haft succes med det. Totalt er 8-10% af medarbejderne på slagterierne af anden etnisk herkomst. Et eksempel på denne succes er Hjørring-afdelingen, hvor der er beskæftiget ca. 400 slagteriar- Fordeling af svineleverancer 50% bejdere. Af disse er 40 personer, eller ca. 10%, nydanskere. De nydanske medarbejdere kommer fra 13 forskellige lande Stk. pr. år med Vietnam og Bosnien som % af leverandørerne de vigtigste. % af svineleverancen Alle har været igennem et aktiveringskursus, og ca. 100 nydanskere har haft arbejde på slagteriet. En del har siden fået andet arbejde, mens de resterende er faldet godt til. Årligt udtager Danish Crown mere end kødsaftprøver med henblik på at spore salmonellaforekomst hos de enkelte leverandører. salmonella DT104. Samtlige 23% af slagtningerne. I perioden frem til mulig ibrugtagning svin fra de få salmonella DT104 ramte besætninger slagtes under af det nye slagteri (kan ske i anvendelse af et specielt udstyr, efteråret 2004) skal nogle af de der ved hjælp af kortvarig overbrusning af slagtekroppene med større kapacitet, evt. i form af bestående anlæg opgraderes til varmt vand reducerer eller helt to holds skift, mens andre skal fjerner eventuelle DT104 bakterier. Udstyret er i dette regn- I regnskabsåret er Lemvig slag- lukkes. skabsår blevet godkendt af teri lukket, og soslagteriet i Silkeborg blev som et led i opfyl- Fødevaredirektoratet. delsen af EU s krav som forudsætning for at godkende fusio- Code of Practice Danish Crown har gennem nen mellem Vestjyske Slagterier hele det forløbne regnskabsår og Danish Crown solgt til overtagelse pr. 1. januar Ulti- arbejdet med udarbejdelsen af en Code of Practice et regelsæt for svineproducenterne. tet svin på 14 anlæg og søer på mo regnskabsåret blev der slag- Efter en afsluttende behandling to anlæg. i repræsentantskabet i efteråret 2001 forventes det, at regelsættet i foråret 2002 kan udsendes Modtagelse og slagtning 2000/ /00 stk. % stk. % Restbetalingsberet. svin , ,92 Søer , ,11 Store orner , ,12 Polte , ,09 Retursvin , ,10 Kasserede svin , ,66 I alt , ,00 Hovedtal Svineleverancer 2000/ / /99 Indvejet mio. kg andelssvin 1.214, , ,2 Andelssvin, 1000 stk Aktive leverandører Soleverancer 2000/ / /99 Indvejet mio. kg 59,4 55,5 60,5 Soslagtninger, 1000 stk Aktive leverandører Medarbejdere 2000/ / /99 Ugelønnede, ultimo Funktionærer, ultimo

10 S V I N E K Ø D S D I V I S I O N E N Svinekødseksportens værdi øget med 21,5% Divisionsdirektør Jens Haven Christiansen Afsætningen blev i regnskabsåret 2000/01 udsat for store prøvelser og trusler, men viste sin styrke ved at overvinde dem alle og slutte med rekordafsætning både i mængde og værdi. I oktober/november 2000 blev der opdaget nye tilfælde af BSE i Frankrig og Tyskland, som fik meget stor mediebevågenhed. Senere kom flere lande til, herunder desværre også Danmark, og EU indførte meget strenge regler for anvendelse af slagteriaffald regler, som medførte store afgifter for bortskaffelse af dette og dermed et øget omkostningsniveau. Afsætningen af svinekød nød dog i nogen grad godt af det lave forbrug af oksekød i visse store EU-lande. I februar 2001 blev der konstateret mund- og klovesyge i England, og senere fandtes et mindre antal tilfælde i Frankrig og Holland. Dette gav i perioder meget turbulente markeder i de berørte lande, men også på de markeder, der normalt fik varer fra disse lande. Desværre valgte mange af vore gode markeder uden for EU s grænser at betragte EU som én region og stoppede for al import af kød og kødvarer fra EU. Også dette betød stor markedsturbulens. Det lykkedes dog relativt hurtigt at overbevise nogle af markederne, herunder det store, vigtige japanske marked, om sikkerheden i de danske veterinære forholdsregler, og importstoppet blev på disse markeder af kortere varighed. Længere tid tog det dog at overbevise USA, Canada, Australien og Polen, hvor stoppet blev af så lang varighed, at det tvang vore kunder til midlertidigt at forsyne sig fra andre lande. For hele året kan konstateres en eksportfremgang på 3,4% og en værdimæssig øgning på 21,5%. Til markederne inden for EU er der øget med 10,4% i mængder og 34,5% i værdi. Der er således tale om et lille fald i eksporten til lande uden for EU, hvilket skal ses i lyset af forårets importstop. Det er værd at notere, at eksporten igennem hele året er foregået uden støtte fra EU, hverken restitutioner eller støtte til oplagring har været i anvendelse. Valutamæssigt har det været et relativt roligt år, hvor Euro og dermed kronen er styrket lidt i forhold til US dollars og engelske pund og med 12% overfor japanske yen i forhold til oktober Årets begivenheder har bragt fødevaresikkerhed endnu mere i fokus, og mange års danske bestræbelser på dette område har båret frugt. I Danish Crown vil arbejdet med yderligere forbedringer blive intensiveret, således at vi også i fremtiden kan fremstå for vore kunder som det sikre valg af kødleverandør. Tyskland: Salget til det tyske marked er øget i mængde med 9% og i værdi med 38%. Øgningen er sket både til detailog industrisektoren. Forbrugsfaldet i oksekød efter BSE-tilfældene i efteråret 2000 har virket gavnligt for afsætningen af svinekød. Dansk svinekød har ligeledes nydt godt af fraværet af engelsk og i perioder hollandsk svinekød på markedet. UK: De afsatte mængder på det engelske marked er øget med 16%. Tillægges der herudover leverancerne af råvarer til TULIP s engelske aktiviteter, er UK mængdemæssigt svinekødsdivisionens største marked. Der har været fremgang både på baconområdet og på afsætningen af fersk kød til forædlingsindustrien. Nedgangen i den engelske svineproduktion er en del af forklaringen. En anden del er tilliden til de danske produktionssystemer og vores fødevaresikkerhed. DANISH er stadig et begreb hos de engelske forbrugere. Italien: Også afsætningen til det italienske marked er øget. Det vigtigste produkt er skinker, men salget af bove og brystflæsk har også vist fremgang. Frankrig: Efter mange års mængdemæssig tilbagegang til det franske marked er der nu en stabilisering på vej. Sverige: Lille mængdemæssig fremgang på 4%, men modsat andre markeder nedgang i værdi på 9%, dels på grund af svækkelsen af den svenske krone, dels fordi hovedproduktet mørbrad har været lavere prissat. Andre EU-markeder: Pæn fremgang i salget til det græske marked, mens øvrige markeder totalt set er uændrede. Japan: Til trods for markedslukningen i en periode, lykkedes det at afsætte næsten lige så store mængder som i rekordåret 1999/2000. Årsagen hertil er en generelt øget svinekødsimport i Japan, og at en del af vore konkurrenter i EU blev udelukket som følge af mund- og klovesyge. Korea: Som følge af mund- og klovesyge i Korea har eksporten 10

11 S V I N E K Ø D S D I V I S I O N E N herfra til Japan ikke kunnet genoptages, hvilket har betydet begrænset importbehov. Danish Crown s salg har været det mindste i mange år. Udviklingen forventes at vende i 2001/02. USA: Til trods for at markedet var lukket i næsten tre måneder, er der blevet afsat uændrede mængder i forhold til året før og til en lidt højere værdi som følge af en stærk dollar. Det er dog helt utilfredsstillende og meget beklageligt, at vore trofaste kunder blev udsat for et så langt afbrud i leverancerne hen over foråret, men bagefter er det glæ- er dybt beklageligt, at vore kunder, som har vanskeligt ved at undvære vore varer, skal udsættes for disse indgreb. Andre markeder: De øvrige østeuropæiske markeder har vist stabilitet i afsætningen. Glædeligvis er de senere års fremgang i eksporten til Hong Kong/Kina fortsat. Eksporten til Australien og Mexico er faldet på grund af importstop i en længere periode end andre markeder. Salget til det argentinske marked har lidt under den ustabile økonomiske situation i landet. Friland sletter efternavnet Friland Food A/S har ved regnskabsårets afslutning skiftet navn til Friland A/S. Navneforandringen er en del af en ny profil for Friland, med henblik på at gøre produkterne mere synlige i butikkerne. Friland vil fremover blive brugt som varemærke for alle Friland-produkter, og en stigende Svinekødsdivisionens eksport 2000/01 i %-kr del af produktionen vil blive solgt under dette varemærke. 0 Frankrig Tyskland Italien UK Sverige Øvrige EU Rusland USA Kina Japan Korea Øvrige markeder Valutakursudvikling GBP ( ) Marineret kød, som f.eks. honningmarineret skinke, fra Hadsund-fabrikken er populært i catering-branchen, fordi marineringen letter tilberedningen og sikrer et lækkert og saftigt stykke kød. deligt at konstatere, at interessen Hjemmemarkedet for danske ribs er usvækket. Ferskkødsmarkedet har i det forløbne år været præget af en Rusland: Også til det russiske intensiv konkurrence, hvor det marked er det lykkedes at holde er lykkedes at opnå en mindre en næsten uændret afsætning til stigning i både mængder og trods for markedslukningen i en omsætning. For specialgrisene længere periode. Aktiviteterne har der dog været tilbagegang. på henholdsvis ESS-FOOD s og Detailpakket kød er et vigtigt Danish Crown s kontorer i produktområde for Danish Moskva blev i starten af året Crown og har mængdemæssigt samlet i ét kontor. I den forbindelse er salget af handelsvarer indtjeningen sker der i slutnin- haft fremgang. For at forbedre formindsket. gen af 2001 en omlægning af produktionen fra Hvidovre til Polen: Afsætningen er næsten fabrikkerne i Herning, Skjern og halveret. Ikke fordi kunderne Fårvang. svigter, men fordi de polske Ferskkødsterminalen i Herning myndigheder to gange i året har er blevet nedlagt, og al ekspedition foregår fra terminalen i Kol- indført importforbud for danske varer med yderst vage og handelspolitiske begrundelser. ding. Det Økologisk kød profileres Spisekvalitet bliver fremover en vigtigere parameter for det økologiske kød. Friland har i forbindelse med strategiskiftet valgt at fokusere på spisekvalitet på lige fod med dyrevelfærden, og ved at pakke det økologiske kød i ens emballage under Frilandnavnet, opnås større udbytte af en øget markedsføringsindsats. For at understrege den øgede fokus på spisekvalitet, har Friland allieret sig med danmarksmesteren i Bocuse d Or i 2000, køkkenchef Jesper Kock, Molskroen, der har udarbejdet en række spændende opskrifter beregnet til økologisk kød Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. USD ($) Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. JPY ( ) Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. 11

12 O K S E K Ø D S D I V I S I O N E N Godt resultat trods vanskeligt år for oksekødet Direktør Lorenz Hansen Danish Crown har haft en stigende andel af landsslagtningerne. Lavere prisfald i Danmart end i de fleste andre europæiske lande. Danish Crown s noteringspolitik er blevet bredt accepteret. Succes med den nye Danish Crown-kalv. Danish Crown s oksekødsdivision har i 2000/01 modtaget 60% af slagtningerne på eksportautoriserede slagterier mod 58,5% året før. Alligevel blev der slagtet dyr færre end året før, nemlig mod , idet landsslagtningen gik tilbage med ikke mindre end 3,0%. Også i det nye år forventer Danish Crown at få en større del af landsslagtningen. I Husum slagtedes kreaturer mod året før. Afregningspriser/noteringen Den turbulente markedssituation det meste af året har resulteret i utilfredsstillende afregningspriser. Det første tilfælde af BSE i Tyskland (i november 2000) samt de efterfølgende tilfælde i de sydeuropæiske lande betød store forbrugsnedgange og deraf følgende prisfald. M&K-situationen i februar-marts og lukning af 3.-landsmarkederne forværrede yderligere afsætningssituationen. De danske afregningspriser har som gennemsnit ligget 9,5% under 1999/2000-niveauet (køer -8,0% ungtyre -12,5%), hvilket er et mindre prisfald end i de fleste europæiske lande. Det har været Danish Crown s politik at lægge bund under noteringen på så højt et niveau, som det var forsvarligt i relation til regnskabsresultatet. Slagtning og produktion BSE-situationen, herunder Ruslands beslutning om kun at importere varer uden ben, har betydet et voksende behov for skærekapacitet. Flytningen af oksekødsskæringerne fra Ascotafdelingen til oksekødsdivisionen har øget dette behov. Investeringsomfanget har været højt i regnskabsåret. I Tønder og Holstebro er der foretaget store kølerumsudvidelser, således at de skærpede veterinærkrav til temperaturen ved udlæsning kan overholdes. Beslutningen om lukning af Ascot-fabrikken og overførsel af detailpakket oksekød til Skjern samt etablering af en hakkekødsproduktion i Fårvang har også øget investeringerne væsentligt. Salg BSE-tilfældene i Tyskland, Italien og Spanien medførte et meget kraftigt fald i forbruget af okseog kalvekød på stort set alle vore vigtigste eksportmarkeder. Forbruget i Tyskland var i perioden stort set halveret, og i Italien og Spanien var der tale om et Afregningspris pr. kg / gennemsnitspris pr. kg. 2000/ / gnsn. 17,49 16 gnsn. 14,15 14 gnsn. 15,25 12 gnsn. 13,08 10 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Ungtyre kg kl. O-3/3 Køer kg kl. O-3/3 mindre forbrug på 20-30%. En lang række 3.-lande lukkede samtidig for al import fra Europa, og ved regnskabsårets slutning var der fortsat 69 lande, der ikke tillod import af europæisk oksekød. Eneste betydende 3.-landsmarked, der ikke reagerede med importstop, var Rusland. Forbrugernes tillid til det danske oksekød har naturligvis været positiv for afsætningen på hjemmemarkedet, men har ikke samme gennemslagskraft på eksportmarkederne. Danmarks høje veterinære stade samt kundernes tillid til forholdene i Danmark har dog bevirket, at Danish Crown relativt hurtigt er kommet tilbage på en del markeder, om end i lidt mindre omfang end tidligere. Danmark: Forbrugernes tillid til dansk produceret oksekød har gennem hele året virket positivt på afsætningen til de danske supermarkedskæder og detailhandlere. Efterspørgslen efter dansk kokød har til tider været vanskelig at efterkomme, og enkelte supermarkedskæder har derfor valgt at inddrage danske ungtyre i deres oksekødskoncept. Med introduktionen af DCkalven fik Danish Crown et produkt, der på samme tid tager hensyn til kundernes krav til kvalitet og EU s markedsordninger. Dette produkt har været en succes, og salget er inde i en positiv udvikling. Med starten af det nye regnskabsår bliver kalven omdøbt til DANSK KALV, idet Danish Crown har 12

13 O K S E K Ø D S D I V I S I O N E N overtaget rettighederne til både importen fra Danmark, til navn og logo fra Kødbranchens gengæld haft en særdeles positiv Fællesråd. udvikling. Dansk okse- og ungtyrekød har Italien/Spanien: De turbulente et godt navn i Spanien og med afsætningsforhold på grund af en efterhånden fuldstændig normalisering af markedet, forven- BSE har naturligvis også berørt salgsaktiviteterne på disse to tes en positiv udvikling. hovedmarkeder for ungtyrekød. I Italien bevirkede den manglende tillid til oksekød, at alle i indeværende regnskabsår det Rusland: Det russiske marked er offentlige institutioner (skoler, største eksportmarked for dansk off. kantiner osv.) fjernede oksekød fra menukortene. En del af størst varegruppe er for Danish okse- og ungtyrekød. Langt den Danish Crown s største aftagere Crown s vedkommende udbenede ungtyreforfjerdinger, men forsyner netop denne type kunder. Indførelsen af EU-forbudet også hele udbenede ungtyre og mod at omsætte kød med spiselige affaldsprodukter finder Veterinære sygdomme har i 2000/01 vendt op og ned på efterspørgslen efter oksekød, men en god saftig bøf er og har hele tiden været en af danskernes favoritmenuer. rygben fra dyr over 12 mdr. var afsætning på dette enorme marked. endnu et hårdt slag mod salget af ungtyre. Introduktionen af en noteringsklasse for ungtyre under 12 Resultatet i 1. halvår var påvir- Regnskabsresultatet mdr. har imidlertid gjort Danish ket af beslutningen om at holde Crown i stand til fortsat at levere rygge med ben, således at mens BSE-situationen var mest noteringsniveauet højst muligt, kundekredse i vid udstrækning kaotisk. I 2. halvår kom markedssituationen efterhånden har kunnet fastholdes. Det nyetablerede kontor i Spanien mærkede naturligvis også med en deraf følgende resultat- tættere på en normalsituation en kraftig nedgang i salget, om forbedring. end der var tale om en mindre Hertil kommer særdeles gode reduktion end i Italien. resultater i datterselskaberne, Afsætning af ungtyrekød er her således at oksekødsdivisionen i vid udstrækning baseret på salg under ét kommer ud med et tilfredsstillende resultat, der giver direkte til supermarkeder i udbenet stand, og selv om mulighed for udbetaling af en enkelte supermarkedskæder fravalgte importvarer, har salget til og planmæssig konsolidering. konkurrencedygtig efterbetaling de supermarkeder, der fastholdt Bedste hudeafregning i mere end 10 år Scan Hide har i det forløbne år behandlet godt huder. Det svarer til ca. 90% af de samlede slagtninger på de eksportautoriserede virksomheder i Danmark. Årets resultat er på godt 39 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende og har givet mulighed for at afregne de modtagne huder med 528 kr. pr. stk. i gennemsnit. Denne afregning er ca. 15% højere end afregningen i 1999/2000 og den højeste gennemsnitlige afregningspris i mere end 10 år. For at øge andelshavernes andel af værditilvæksten på huderne har Scan Hide i det forløbne år igangsat investeringen i et wetblue/wetwhite-garveri, så råhuderne kan færdigbehandles til garverierne. Det nye anlæg ventes tages i brug i det nye år. På billedet ses til venstre råhuden og til højre en hud efter wetblue-processen. Hovedtal Kreaturleverancer* 2000/ / /99 Indvejet mio. kg 82,4 81,5 87,7 Kreaturslagtninger, 1000 stk Aktive leverandører Medarbejdere 1999/ / / / / /99 Ugelønnede, ultimo Funktionærer, ultimo * Omfatter kun danske leverancer Oksekødsdivisionens omsætning 2000/01 i %-kr. 60% Danmark Tyskland Italien Spanien Rusland Sverige Øvrige EU Øvrige Europa Øvrige 3. lande 13

14 M I L J Ø B E R E T N I N G Nabogrupper etableret for at øge miljø-informationen Teknisk direktør Willy Mortensen Danish Crown har udarbejdet omfattende VVM-redegørelser for to slagterianlæg i forbindelse med nybyggeri og udvidelse af kapaciteten. Slagterobotter er indført på fire slagtesteder og har dermed reduceret nogle af de belastende arbejdsoperationer. Som led i en gennemgribende omstrukturering af produktionsstrukturen i Danish Crown s svinekødsdivision er der i regnskabsåret taget en række beslutninger med væsentlig betydning på miljøområdet. I forbindelse med den varslede slagteristrukturplan med nedlæggelse af slagtningerne på virksomhederne i Struer, Hjørring, Nørresundby, Bjerringbro, Horsens samt på den nu nedlagte virksomhed i Lemvig, er der planlagt og gennemført udvidelser på andre slagtesteder, og der planlægges opført et nyt slagteri i Horsens med en slagtekapacitet på svin pr. uge. Udvidelserne af slagtekapaciteten er gennemført med opstart af slagtning på aftenhold i Blans, og der er planlagt slagtning på et ekstra hold i Sæby, Holstebro og evt. Grindsted. I forbindelse med disse væsentlige produktionsændringer har Danish Crown for første gang i praksis stiftet bekendtskab med reglerne for VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). I forbindelse med det planlagte nye slagteri i Egebjerg ved Horsens er der udarbejdet en omfattende VVM-redegørelse i samarbejde med Vejle Amt sammen med en ansøgning om miljøgodkendelse. Denne sag forventes endeligt afsluttet primo januar Der har i sagsforløbet været afholdt to offentlige møder i forbindelse med dels for-offentlighedsfasen dels selve VVMredegørelsen. Disse møder har resulteret i, at det er besluttet at etablere en nabokontaktgruppe, som kan inddrages i den fremtidige informationsproces i projektforløbet. Herudover er der udarbejdet en VVM-redegørelse i forbindelse med planer for etablering af natslagtning i Holstebro. Denne er for nylig blevet godkendt af Ringkjøbing Amt. Også i Holstebro har der været afholdt naboorienteringsmøder, og der er etableret en nabokontaktgruppe. Forslaget til udbygning i Holstebro har givet anledning til en del debat i aviser og radio om det hensigtsmæssige i udvidelsen i det bolignære område. Danish Crown er imidlertid overbevist om, at projektet har så mange miljøforbedrende tiltag indbygget, at disse trods den øgede slagtning betyder en væsentlig miljøforbedring. I forbindelse med yderligere produktionsudvidelser er der Forbrug af vand , svinekødsdivisionen 700 l/svin / / / / / / / / / / / / /01 Forbrug af varme , svinekødsdivisionen 25 kwh/svin / / / / / / / / / / / / /01 Forbrug af el , svinekødsdivisionen 12 kwh/svin / / / / / / / / / / / / /01 Danish Crown s el-omkostninger er i 2000/01 øget med ca. 10 mio. kr. En af årsagerne er den meget store udbygning af de decentrale kraftvarmeværker og vindmølleanlæg i Danmark. gennemført VVM-screeninger slagtekapaciteten yderligere af slagteanlæggene i Esbjerg og søges der i det nye regnskabsår Grindsted. I begge tilfælde er om en ny miljøgodkendelse i det konkluderet, at der ikke Grindsted. kræves en VVM-redegørelse for udvidelser af disse anlæg. For at sikre mulighed for at øge 14

15 M I L J Ø B E R E T N I N G Energi- og vandforbrug forbindelse igangsat forskellige På de enkelte afdelinger arbejder de nedsatte energiudvalg cheprojektet»slagtere siger nej tiltag, bl.a. med basis i bran- løbende med reduktion af til ulykker«. Den enkelte energi- og vandforbruget, og arbejdsplads analyseres i forbindelse med hver enkelt der konstateres løbende forbedringer. arbejdsulykke, og der opstilles Bl.a. kan nævnes, at fokusering handlingsplaner for at undgå på energiforbruget i Grindsted samme slags ulykker. Desuden har medført udskiftning af de identificeres mulige risici for anvendte dampkedler med arbejdsulykker for at forebygge, mere økonomiske varmtvandskedler med varmegenindvin- allerede på flere afdelinger at de sker. Dette arbejde har ding fra røggasserne. Udskiftningen har givet besparelser på lykker mærkbart. reduceret antallet af arbejdsu- 6% af energiforbruget, hvilket Desuden er der indført et svarer til ca kr. årligt. system med effektmåling af arbejdsmiljøforbedringer. Dette På Danish Crown s hovedkontor i Randes er der indrettet en tegnestue, hvor 40 ingeniører og arkitekter forbereder opførelse og indretning af det nye slagteri ved Horsens. Arbejdsmiljø system er udviklet i samarbejde På arbejdsmiljøområdet er der i med branchens BST og har til regnskabsåret etableret et koncernsikkerhedsudvalg for parametre, der har en gavnlig formål at identificere alle de samtlige koncernens danske indvirkning på arbejdsmiljøet. virksomheder, herunder også Det er f.eks. måling af støjniveau, antal medarbejder- Tulip International og Danish Prime. samtaler og antal sygedage. Det er tanken med dette Automatisering af slagterierne udvalg at opnå en synergieffekt fortsætter i takt med udvikling i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og have et fælles debat- også i det forgangne regnskabs- af ny teknologi. Således er der forum, hvor erfaringer og ideer år investeret i automatiske udveksles og debatteres. maskiner (slagterobotter) på Arbejdstilsynet startede i 2001 slagtegangene i Odense, Blans, en kampagne rettet mod de Skive og Holstebro. 100 virksomheder, der er registreret som havende flest ke fysisk hårdt belastende Der er dermed fjernet en ræk- arbejdsskader. Kampagnen har arbejdsoperationer til gavn for titlen»nul arbejdsulykker«. såvel arbejdsmiljø som hygiejne Danish Crown er blandt de og produktkvalitet. 100 virksomheder og har i den Grønne regnskaber Der er i det forgangne regnskabsår udarbejdet lovpligtige grønne regnskaber for alle slagtestederne. Disse regnskaber er indsendt til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, hvor interesserede kan rekvirere regnskaberne. Danish Crown har dog også valgt at lægge de grønne regnskaber ud på hjemmesiden i en let omredigeret form, som i layout og opsætning svarer til koncernens økonomiske regnskab. Jernalderbebyggelse på slagterigrunden I forbindelse med planlægningen af det nye slagteri i Horsens har Horsens Museum gennemført arkæologiske udgravninger på den kommende slagterigrund. Det er konstateret, at området har været bebygget i jernalderen, omkring 400 e. Kr. Udgravningerne har bl.a. vist rester af et langhus, 5 meter bredt og 14,5 meter langt. Fundene fra gårdene begrænser sig hovedsageligt til skår af husholdningskeramik. Det kan dog også konstateres, at der har været foretaget jernudvinding i begrænset omfang. Fundene ligger uden for det område, hvor slagteriet skal bygges, så det medfører ikke forskydning af tidsplanen. Slagteriet tager form På Danish Crown s hovedkontor i Randers er en afdeling indrettet som én stor fælles tegnestue. Den er bemandet af ca. 40 ingeniører og arkitekter fra COWI, Arkitektgruppen og Tano, som er henholdsvis totalrådgiver, arkitekt og slagterirådgiver på Danish Crown s slagteriprojekt. Slagteriprojektet omfatter opførelse af det nye slagteri ved Horsens, hvor der skal kunne slagtes og opskæres ca svin pr. uge. Efter en nøjere vurdering er projektet blevet udvidet med skærestuer. Fordelen herved er, at det nuværende slagteri i Horsens, der stammer tilbage fra det første andelssvineslagteri i Danmark, kan rømmes på én gang, og mængden af intern fragt dermed reduceres. De første licitationer vedr. det nye slagteri ventes afholdt i januar 2002, og såfremt der træffes endelig beslutning om at igangsætte byggeriet, bliver det første spadestik taget i august De første svin ventes slagtet ultimo

16 E S S - F O O D Meget tilfredsstillende resultat i ESS-FOOD ESS-FOOD gearet til fremtiden ESS-FOOD er med strukturtil- Division i Danish Crown AmbA Forretningsområde: Direktør Henning Baunø Stærkt forbedret driftsresultat og omkostningstilpasninger har resulteret i betydelig resultatforbedring. Stigende salg af svinekød/danske varer. Fremgang på alle primære markeder. pasningerne gearet til den fremtidige drift. Som division i koncernen vil ESS-FOOD fortsat øge afsætningen af Danish International handel med kød og kødprodukter Afdelinger: 8 salgsdatterselskaber Crown-produkter via dattersel- worldwide For ESS-FOOD divisionen har 2000/01 været præget af gunstige vilkår på hovedmarkederne på trods af sygdomsudbrud på svine- og oksekødsområdet. Årets resultat må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Nedlukning af salgsaktiviteterne i København i december 2000 har bevirket et lavere salg i året. Repræsentationskontoret i Moskva er ligeledes lukket, og kunderne fra disse to kontorer er overdraget til øvrige selskaber i Danish Crown-koncernen. De gennemførte omstruktureringer i dette og forrige regnskabsår af både de kommercielle og administrative aktiviteter har allerede i år givet resultateffekt. Regnskab Omsætningen blev på 2,8 mia. kr. mod 4,2 mia. kr. i 1999/00 og et resultat efter skat på 41,7 mio. kr. mod 6,5 mio. kr i 1999/00. Resultatet er positivt påvirket af de strukturelle ændringer, som påbegyndtes i forrige regnskabsår, samt et højt kursniveau på USD og JPY og en generelt forbedret indtjening på alle væsentlige markeder. Omsætningsnedgangen skyldes overførsel af aktiviteter til øvrige dele af koncernen samt ophør af ikke-profitable aktiviteter. Svinekød Salget af svinekød udgjorde 80% af den samlede afsætning på tons i 2000/01 mod 70% i 1999/00. Udbrud af BSE har resulteret i en generelt god efterspørgsel og har medført relativt høje priser på svinekød i 2000/01. Det stigende prisniveau har medført en generelt positiv udvikling særligt i Japan og USA, som har været de største bidragsydere til det positive resultat, men også ESS- FOOD s salgskontorer i Holland og Korea har forbedret indtjeningen betydeligt. I Frankrig har indtjeningen ligget under forventningerne som direkte følge af udbrud af mund- og klovesyge, hvilket har umuliggjort eksport til bl.a. Rusland, Korea og Japan. Oksekød Oksekødsaktiviteten er primært koncentreret om Frankrig, Japan og Korea. Som følge af BSE-problematikken har der været væsentlig nedgang i salget af oksekød, og andelen af den samlede omsætning er faldet til 15% mod 22% i sidste regnskabsår. Raynal- Petersen i Frankrig har i indeværende regnskabsår været ramt af det vigende marked. skaber i Europa, Nordamerika og Asien. Produktmæssigt vil der blive suppleret med handelsvarer fra Danmark og udlandet. I det kommende år forventes Japan, USA og Frankrig ligeledes at blive de største og mest profitable markeder. Desuden vil flytning af hovedkontoret fra København til Randers betyde en yderligere omkostningsreduktion, hvorfor de strukturelle ændringer får fuld driftseffekt i 2001/02. Der forventes ligeledes et gunstigt resultat i 2001/02 dog med en mindre indtjening som følge af forventninger om et noget lavere prisniveau end i indeværende regnskabsår. Hovedtal ESS-FOOD s omsætning i 2000/01 fordelt i % på markeder 50% Nordamerika Fjernøsten Østeuropa Nordeuropa Sydeuropa (mio. kr.) 2000/ / /99 Omsætning 2.814, , ,0 Resultat af primær drift 54,4 19,2 45,8 Årets resultat 41,7 6,5 10,1 Egenkapital 270,6 233,3 222,3 Egenkapitalens forretning, % 16,5 2,9 4,5 Balance 578,9 875, ,3 Antal medarbejdere (gennemsnit)

17 K O N C E R N O V E R S I G T TULIP INTERNATIONAL DANISH PRIME VJS HOLDINGS DBC PLUMROSE 100% EJEDE Moderselskab SVINEKØDSDIVISIONEN OKSEKØDSDIVISIONEN ESS-FOOD DELVIST EJEDE DAT-SCHAUB SFK SCAN-HIDE Danish Crown Koncernen andelshavere medarbejdere Omsætning på 40,2 mia. kr. Danmarks tredjestørste virksomhed (efter omsætning) Slagter 77,4% af svinene i Danmark Producerer 7,9% af EU s svinekød Producerer 1,6% af verdens svinekød Danish Crown-koncernen er verdens største svinekødseksportør Slagter 60,0% af kreaturerne i Danmark Producerer 1,6% af EU s okse- og kalvekød Producerer 0,15% af verdens oksekød Eksporterer 54,5% af den danske landbrugseksport Eksporterer 6,5% af den danske vareeksport 17

18 T U L I P I N T E R N A T I O N A L Resultatfremgang på 46% i Tulip International Adm. direktør Sven A. Thomsen Resultatet for Tulip International for 2000/01 er på 220,3 mio. kr. I forhold til sidste år er det en fremgang på 70 mio. kr. Afsætningen af produkter under Tulip s varemærker er stigende på de strategiske markeder. Tulip International s resultat for resultat for 2000/01. Til gengæld har forbrugernes reaktion 2000/01 skal ses i lyset af den vanskelige markedssituation betydet, at det totale forbrug af forårsaget af BSE- og mund- og kød er faldet i en periode. klovesyge-situationen. Foruden Afsætningen for året er på deciderede lukninger for import tons. Det er 5,6% på nogle markeder skete der en mindre end året før. Nedgangen er primært sket inden for kraftig stigning i de danske råvarepriser fra marts og gennem de handelsmærker. Tulip International har igangsat en produktion af sandwich serien består af 8 forskellige trekantsandwich og 2 slags flüte. følgende måneder. Nogle af Tulip International har i råvarerne steg med op til 50% i 2000/01 gennemført investeringer på 197,4 mio. kr. De løbet af få uger. Det var nødvendigt at kompensere for stigningerne i råvarepri- fjerkræforædlingsvirksomheden væsentligste vedrører købet af serne, og med en hurtig tilpasning af salgspriserne har det steringen i en ny fabrik til pro- Gott Foods i England samt inve- været muligt at opnå et godt duktion af stegt bacon i Thetford, England. Samtidig er der i Thetford investeret i et nyt distributionslager, og der er opført et nyt produktudviklingscenter ved Vejle Nord-fabrikken. Markedssituationen England: 44% af omsætningen i Tulip International kommer fra det engelske marked, der således er langt det vigtigste enkeltmarked for virksomheden. Til trods for en vanskelig situation på det engelske marked er det lykkedes at skabe en fremgang i baconafsætningen på 17%. Fremgangen er kommet gennem markedsføring af mærkevarerne DANEPAK i England og TULIP i Skotland samt målrettet arbejde med produktudvikling og category management. Danmark: Omsætningen på det danske marked udgør 18% af den totale omsætning. Afsætningen af produkter under handelsmærker er faldet i forhold til året før, fordi der ikke har kunnet opnås en acceptabel indtjening. På mærkevarerne er det derimod lykkedes at opnå en større afsætning. Bacon, PÅLÆKKER og pølser, alt sammen under TULIP-mærket, har haft en pæn fremgang i årets løb og bekræfter den lagte strategi. Afsætningen af DEN GRØNNE SLAGTER-produkter er ligeledes øget i forhold til sidste år. Indtjeningen på det danske marked har udviklet sig tilfredsstillende. Sverige: Afsætningen til det svenske marked er blevet hæmmet af den svækkede svenske krone samt det forhold, at de svenske råvarepriser ikke har fulgt stigningen i de danske råvarepriser. Til trods for disse ugunstige forhold er det lykkedes at holde afsætningen på samme niveau som sidste år. DEN GRÖNA SLAKTAREN har en god placering, og afsætningen stiger år for år. Under TULIP-mærket afsættes der primært bacon, som også har vist en pæn fremgang. Tyskland: Trods de tyske forbrugeres reaktion på husdyrsygdommene er Tulip International s indtjening på det tyske marked forbedret i det forløbne år. Atter er det mærkevarerne, der har vist deres styrke. Specielt har det nye produkt GOURMETTI fået en god 18

19 T U L I P I N T E R N A T I O N A L modtagelse af forbrugerne og er blevet udnævnt til årets nyintroduktion inden for charcuteriprodukter. USA: Afsætningen til USA har været påvirket af det importstop, der var i kraft i flere måneder. Det har i en vis udstrækning været muligt at servicere kunderne fra lageret i USA, men det må forventes, at den kortsigtede effekt vil blive et fald i afsætningen. En konsekvent salgsindsats og et stabilt salgsprisniveau kombineret med en god dollarkurs har medvirket til, at indtjenin- produktudviklingscenter findes der faciliteter og organisationer til udvikling af nye produkter i forbindelse med fabrikkerne i Thetford (bacon) og Bromborough (cooked meat/pålæg). Produktion Efter at der i de seneste år har været store omstillinger i produktionsstrukturen i Danmark, er der i det forløbne år ikke ændret på strukturen, herunder antallet af fabrikker. Indsatsen har således været koncentreret om at optimere og effektivisere produktionen på de eksisterende fabrikker for at kunne beva- Cocktailpølser i poser af alu-folie Den store franske detailhandelskæde, Carrefour, er begyndt at sælge cocktailpølser, som er emballeret i stående folieposer, den såkaldte doypackemballage. Det er en moderne emballage, som er nemmere at transportere og opbevare og især nemmere at åbne end dåsekonserves. Fal- Selskabsform: P/S Forretningsområde: Fremstilling og salg af forædlede kødprodukter Afdelinger: 8 produktionssteder i Danmark, 3 i UK og 1 i Tyskland der testsalget heldigt ud, overve- Danish Crown s ejerandel: jer Tulip International at udvide 100% anvendelsen af denne alternative emballageform. Tulip International s Tulip International fik i 2001 Kong Frederik den Niendes Hæderpris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport. Adm. direktør Sven A. Thomsen og formanden, Kaj K. Larsen, modtog prisen. gen på det amerikanske marked har været tilfredsstillende. dygtig position. re en nødvendig konkurrence- Året har været præget af nye Andre markeder: Tulip International sælger til mere end 100 forædlingsområdet, som med- overenskomster for slagteri- og lande over hele verden. Generelt har afsætningen på nogle over niveauet hos de udenlandfører omkostningsstigninger markeder været vanskeliggjort ske konkurrenter. af de omtalte husdyrsygdomme og af de høje råvarepriser. Forventninger til 2001/02 Totalt set er det dog lykkedes at Efter de store problemer, der opnå en rimelig indtjening. har været på nogle markeder i det forløbne år, er det forventningen, at situationen vil stabili- Produktudvikling I november 2000 blev det nye sere sig i det kommende år, produktudviklingscenter i Vejle således at organisationen i Tulip indviet. I centret er der alle International kan fortsætte faciliteter til dels at udvikle nye arbejdet med at realisere den produkter, dels at lave en mindre produktion under realistiske til den 5-årige strategiplan. strategiske udvikling i henhold forhold. Foruden det danske Tyndtskåret pålæg i Sverige Tyndtskåret pålæg afsættes i stærkt stigende mængder i Sverige. Derfor har Tulip International lanceret et sortiment af tyndt, bølgeskåret pålæg under navnet»tulip Tunna Skivor«. Serien består af 5 varianter: røget skinke, kogt skinke, dansk salami, pebersalami og hvidløgssalami. Tulip International har forsøgt at ramme de pålægsvarianter, der sælges mest af i Sverige. Røget skinke alene udgør ca. 42% af det omsætning i 2000/01 fordelt i % på markeder 50% Danmark Tyskland UK USA/Puerto Rico Øvrige markeder samlede salg af pålæg i Sverige. Hovedtal (mio. kr.) 2000/ / /99 Omsætning 5.792, , ,2 Resultat af primær drift 250,9 205,8 196,1 Årets resultat 220,3 150,7 212,6 Egenkapital 746,6 621,1 583,7 Egenkapitalens forrentning, % 25,5 22,2 31,4 Balance 2.769, , ,0 Antal medarbejdere (gennemsnit)

20 D A N I S H P R I M E Danish Prime runder milliarden Adm. direktør Torben Skou For første gang runder Danish Prime en milliard kroner i omsætning. Og for første gang siden 1993 må virksomheden konstatere en tilbagegang i volumen. Omsætningen voksede med 55 mio. kroner. Resultatet blev på budgetniveau. 2000/01 vil blive husket som kender varemærkerne Danish særdeles turbulent. BSE-tilfældene påvirkede efterspørgslen i der ligger bag. Middagsretterne Prime og MOU og den kvalitet, hele Europa, især i Tyskland. Da er i vækst, og supperne er en mund- og klovesygen stødte til, del af de danske forbrugeres førte nedslagtningerne til kraftige råvarestigninger for kødinduceret nye supper, således at hverdag. Derfor er der også lanstrien. Rentabiliteten blev derved voldsomt berørt, og derfor tidligere tilgodeser alle alders- frostsortimentet nu mere end valgte ledelsen i Danish Prime grupper. Supper er i den vestlige at iværksætte et spareprogram, verden blevet meget moderne ligesom investeringer og andre de seneste år. Derfor vil sortimentet blive udvidet yderligere. aktiviteter blev udsat. Foranstaltningerne fik den ønskede effekt: Tyskland: På det største eksport- Danish Prime har startet produktion af kølede produkter, bl.a. frikadelle-sortimentet, der består af middagsfrikadeller, fedtfattige kalkunfrikadeller, græske frikadeller og snack frikadeller. Et resultat tæt på budgettet. marked var efterspørgslen efter oksekødsbaserede produkter en Afsætning overgang lig nul. Danmark: Hjemmemarkedet var Forbrugerne efterspørger igen i 2000/01 en solid base. Efterspørgslen efter Danish Prime s ning var situationen endnu ikke oksekød, men ved årets afslut- produkter var god. Forbrugerne normaliseret. UK: Afsætningen til UK var tilfredsstillende. Den vækst, som er set i de senere år, fortsatte. Indtjeningen blev godt hjulpet af det stærke britiske pund. Sverige: Svenske forbrugere reagerede kraftigt på husdyrsygdommene godt tilskyndet af politikerne. På trods af vanskelighederne kan vi glæde os over, at det er lykkedes at holde det pæne afsætningsniveau i Sverige, men lønsomheden var ikke tilfredsstillende, hvilket ikke mindst skyldtes en svag svensk krone. Øvrige markeder: De øvrige markeder har en relativt lille betydning for salget af virksomhedens produkter. Men der har været en lovende udvikling på nogle af de mindre markeder. Således har Danish Prime efterhånden en ganske pæn afsætning af hamburgers til det skandinaviske område og til Finland. På grund af restriktioner i Norge importeres der norsk kød til produktionen til dette land. Produktion I MOU fabrikken er der iværksat et meget lovende teamprojekt. De ansatte arbejder nu i teams, hvor medarbejderne har overtaget en stor del af ledelsens ansvar og kompetence. Det har først og fremmest givet større arbejdsglæde. Desuden er der indgået nye aftaler, som bl.a. betyder større fleksibilitet i forbindelse med de kraftige sæsonudsving. Der er i 2000/01 foretaget en betydelig investering i rationalisering af pakkeriet. Faaborg-fabrikken har formået at forbedre driftsresultaterne betydeligt, selvom virksomheden er i en vanskelig situation, fordi volumenprodukterne er flyttet til andre fabrikker i koncernen. Således er alle supperne nu flyttet til Mou. I den kommende tid skal nye initiativer vurderes. Iwans-fabrikken har fortsat sin specialiserede produktion af toasts. Grundet en svagere afsætning har produktionen været mindre. Der arbejdes med at udvikle nye produkter, som er egnet til denne fabrik. Fabrikken blev ISO-9001 certificeret i foråret I Aalborg ses nu resultaterne af de store investeringer. I årets løb er en ny toppingafdeling og en ny stegeafdeling taget i brug. Rationaliteten er stærkt forbedret i de nye fabriksafsnit. Det betyder reducerede stykomkost- 20

BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2000/2001

BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2000/2001 BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2000/2001 Jord-til-bord... Forbrugerne fokuserer i stigende grad på værdier som dyrevelfærd og sporbarhed. Denne efterspørgsel kan netop Danish Crown honorere i kraft af den direkte

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 15. august 2011 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 17. august 2015 Uge 34 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Dansk Kvæg Kongres 28. februar Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Hvor meget betyder vi? DK 129 t. tons = EU 27 produktion 7.877 t. tons = 12,8% af verdensproduktion

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 17. marts 2008 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17

MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17 UgeNyt For oksekød MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17 Axeltorv 3, Postboks 438 1505 København V Tlf. 3391 4446 Fax 3373 2510 www.meatboard.dk e-post: kf@meatboard.dk Faldende slagtninger i 1. kvartal

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 31. marts 28 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. maj 2014 Uge 21 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

Formandsberetning 3 Direktionsberetning 4. Svinekødsdivisionen 8 Oksekødsdivisionen 12 Miljøberetning 14 ESS-FOOD 16

Formandsberetning 3 Direktionsberetning 4. Svinekødsdivisionen 8 Oksekødsdivisionen 12 Miljøberetning 14 ESS-FOOD 16 Beretning og årsregnskab 2001/2002 F O R D A N I S H C R O W N K O N C E R N E N Indhold Ledelsesberetninger Formandsberetning 3 Direktionsberetning 4 Fersk kød Svinekødsdivisionen 8 Oksekødsdivisionen

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

B E R E T N I N G 1999/2000

B E R E T N I N G 1999/2000 B E R E T N I N G 1999/2000 Danish Crown s værdigrundlag Som led i den nyligt udarbejdede koncernstrategi vil Danish Crown indføre værdibaseret ledelse, således at ledelse i alle dele af koncernen sker

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15 Markedsnyt -08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 03-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.000 stk. Afregningspriseren =

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 3. marts 2008 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 24. oktober 2011 Uge 43 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16 Markedsnyt 14-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. september 2006 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/ Markedsnyt 17-02- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.800 stk. Notering = uændret Skolernes

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber rolig i denne uge.

Handlen med hjemmemarkedet forløber rolig i denne uge. Oksekød Nr. 34/13 Markedsnyt. august 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.700 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. december 2013 Uge 1 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 27. februar Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra.

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra. Oksekød Nr. 39/12 Markeds nyt. september 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/16 Markedsnyt 21-12-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer.

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer. Oksekød Nr. 36/13 Markedsnyt 04-09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Markeds nyt. Oksekød Nr. 9/12. Danmark. 1. marts 2012

Markeds nyt. Oksekød Nr. 9/12. Danmark. 1. marts 2012 Oksekød Nr. 9/12 Markeds nyt 1. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Uændrede slagtninger Uændret notering Slagtningerne ventes at blive på

Læs mere

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill.

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 03-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.600 stk. Notering = lavere priser

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2 Oksekød Nr. 3/13 Markeds nyt 17. januar 13 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød 11. juni PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 24 Faktisk

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 10. april 2017 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. oktober 2013 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.400 stk. Afregningspris = uændret I

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 17. juni 2009 Nr. 25/09. Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web: e-post:

MARKEDSAFDELINGEN 17. juni 2009 Nr. 25/09. Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web:  e-post: Markedsnyt oksekød LANDBRUG & FØDEVARER MARKEDSAFDELINGEN. juni 09 Nr. /09 Axelborg, Axeltorv 3 609 København V Tlf. 3339 4000 Fax: 3339 44 Web: www.lf.dk e-post: info@lf.dk Danmark KLP/BSO Slagtningerne

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber således uændret roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet forløber således uændret roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 9/16 Markedsnyt 02-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. juni 2012 Uge 23 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 12. Oktober 2009 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S

Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S Program 10:00 Kontraktproduktion og nye tilbud v/friland Henriette Guldager og Jens Peter Nannerup 10:45 Tilbud om finansiering

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Oksekød Nr. 10/12. Markeds nyt. Danmark. 8. marts 2012

Oksekød Nr. 10/12. Markeds nyt. Danmark. 8. marts 2012 Oksekød Nr. 10/12 Markeds nyt 8. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Lavere slagtninger Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

AGROVI 2015 Erik Larsen

AGROVI 2015 Erik Larsen AGROVI 2015 Erik Larsen 3.11.2015 DANSK OG KONKURRENCEDYGTIG Hvorfor satse på svineproduktion i Danmark? Verdensmestre i effektivitet Finder nye faglige løsninger i fælleskab Slagterierne er igen konkurrencedygtige

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 4. maj 2009 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 12. marts 2007 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 8. marts 2017 Uge 10 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,6 100,6 100,3 99,6 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,0 103,8 102,8 104,2

- I pct. af ugen før ,3 100,6 100,6 100,3 99,6 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,0 103,8 102,8 104,2 Oksekød Nr. 12/13 Markedsnyt. marts 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet er rolig. - I pct. af ugen før... 99,2 99,8 99,8 100,2 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 94,6 96,9 96,6 98,3 99,4

Handlen med hjemmemarkedet er rolig. - I pct. af ugen før... 99,2 99,8 99,8 100,2 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 94,6 96,9 96,6 98,3 99,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/13 Markedsnyt -09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge.

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 33/16 Markedsnyt 17-08-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret

Læs mere