INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5"

Transkript

1

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side 7 ÅRSBERETNINGER Formanden Side 25 Skydeudvalg Side 28 Udviklingsudvalg Side 35 Øvrige udvalg Side 26 SEKTIONERNES BERETNINGER Flugtsektionen Side 38 Pistolsektionen Side 38 Riffelsektionen Side 38 FORBUNDSBERETNINGER Bornholm Side 41 Fyn Side 42 Jylland Side 43 København Side 43 Lolland Falster Side 46 Sjælland Side 46 Forbundet af Danske Sortkrudtskytter Side 48 Dansk Sportsskytte Forbund Side 48 ADMINISTRATION Side 50 ÅRSRAPPORT for 2015 Side 51 NOTER til regnskabet Side 62 BUDGET for 2013, 2014 og 2015 Side 75 3

4 REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG SEKTIONSÅRSMØDER SØNDAG 22. MARTS 2015 Scandic Hotel Praktiske oplysninger: Hvidkærvej 25, 5250 Odense Formandsrådet opfordrer alle Dansk Skytte Unions valgte repræsentanter i udvalg og sektioner til at sikre sig stemmeret og deltagelse via eget forbund. Det er forbundene der koordinerer deltagerlister, stemmesedler og spisning i forbindelse med årsmødet. Derfor opfordres du til at hjælpe dit forbund bedst muligt ved at kontakte de respektive formænd for yderligere oplysning, hvis du ikke allerede er valgt på lokalforbundets generalforsamling. NYT Foreninger, der er direkte medlem af DSkyU får stemmeret i forhold til antal af medlemmer, dog minimum én per forening Tilmelding skal ske via til Erik Mouritsen - Kaffe, te og rundstykker serveres i buffeten fra kl , men kan medbringes til møderne. Alle tre møder starter uden fælles velkomst. Program Kaffe, te og rundstykker Årsmøde, flugt, riffel og pistol Frokost Velkomst og overrækkelse af hædersbevisning Repræsentantskabsmøde Afslutning Herunder rapport fra årsmøderne - Flugt - Pistol - Riffel 4

5 Sektionsårsmøder Flugt - Riffel - Pistol Dagsordenpunkterne, der er ens for begge sektionsårsmøder, er som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg: Pistolsektionen a. Sektionsformand : Ulige år Jimmy G. Roed b. Næstformand : Ulige år Kirsten Sanders Forslag Kristen Trap, der er indsat grundet vakance. Stævneudvalg -DM m.m. : Ulige år Vakant -Turnering 15m : Ulige år Vakant Udviklingsudvalg : Ulige år Bjarne Madsen Veteranudvalg : Lige år (Finn Johansen) Kommunikation : Lige år. (Claus Andersen) Til Stævneudvalget skal søges 2 personer. Den ene skal assistere under afvikling af DM er m.m. Den anden person skal selvstændigt, efter oplæring, afholde vinterturnering på 15 m. Repræsentant for sortkrudt Søren Poulsen, vælges af Forbundet af Danske Sortkrudtskytter. Repræsentant for DSF Henrik Nielsen, vælges af Dansk Sportsskytte Forbund. Riffelsektionen: a. Sektionsformand : Lige år (Hugo Andresen) b. 15 m udvalg : Ulige år Vakant 50 m udvalg : Lige år (Anders Sode) 300 m udvalg : Ulige år Lars Jepsen Juniorudvalg : Ulige år Niels Laustsen Luftriffeludvalg : Lige år (Anette Andersen) Udviklingsudvalg : Ulige år Vakant Veteranudvalg : Ulige år Ib Hansen Ungdomsudvalget : Ulige år Flemming Brandenborg 5

6 Flugtsektionen: a. Sektionsformand : Kuno Danielsen b. National/NSR : Michael Bang Petersen ISSF : Vakant FITASC : Kent Jensen National/NSR udvalg : Nordisk Trap Ebbe Hansen National/NSR udvalg : Jagt Vakant ISSF udvalg : OL-trap Erik Duus ISSF udvalg : Skeet Vakant ISSF udvalg : Running Target Vakant FITASC udvalg : Combined Games Thomas Hansen UNSTY har godkendt de personer, der pt. er udpeget til posterne. Der skal i 2015 ikke ske valg til Flugtsektionen. Dette skal ses i lyset af, at UNSTY ønsker at personerne skal have arbejdsro til at iværksætte de tiltag, der skal til for at drive en sektion. Ovenstående personer er således først på valg i 2016, og vælges efter ovenstående model. Alle vælges for 2 år ad gangen. Alle medlemsklubber der ønsker at deltage er velkommen. Mødet vil være af orienterende karakter, men naturligvis også en form for debatmøde. Forhåndstilmelding af hensyn til det praktiske arrangement er nødvendigt. 6. Eventuelt. 6

7 Repræsentantskabsmøde Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye forbund og nye foreninger direkte medlem af DSkyU 3. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed 4. a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 5. Behandling af indkomne forslag. - se side 8 6. Valg: a. Formand : Lige år: (John Hansen) b. Næstformand : Uige år: Vakant c. Økonomileder : Ulige år: Jan Lykke Jensen d. Udviklingsudvalgsformand : Lige år: (Poul Lamhauge) e. Skydeudvalgsformand : Lige år: (Paul Erik Sørensen) f. Formand A- & O udvalg : Ulige år: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen g. Medlem A- & O udvalg : Hvert år: På valg efter tur. Leif Rump Ikke på valg. (Britta Boel) h. To suppleanter A-& O udvalg : Hvert år: På valg. Bent Johansen Ikke på valg. (Anette Knudsen Jensen) i. Revisor : Hvert år: På valg. Lars Holmgaard Ikke på valg. (Bent Kruse) j. En revisorsuppleant : Ulige år: Allan Engelbrecht 7. Eventuelt. Sektionerne er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra skytter og ledere rundt om i landet. Det er her, de aktives forhold bliver behandlet og her man kan fremkomme med ønsker til nye tiltag i sektionerne. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor de opfordres til at deltage. 7

8 FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE FORSLAG 1 - Fremsat af UNSTY UNIONEN 1 Unionens formål er at udbrede kendskab til og udvikle færdighed i skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund. Formålet søges bl.a. opnået ved: 1. Agitation for skydeidrætten. 2. Udarbejdelse og overholdelse af ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler. 3. Afholdelse af Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskaber og Unionens årlige mesterskabsskydninger i det omfang, de nævnte mesterskaber er godkendt og fastsat af Danmarks Idrætsforbund, Unionens repræsentantskab eller Unionsstyrelsen. 4. Varetagelse af Dansk Skytte Unions interesser med hensyn til deltagelse i internationale konkurrenceskydninger samt ved indmeldelse i inden og udenlandske idrætsorganisationer i det omfang, Unionens repræsentantskab eller Unionsstyrelsen måtte bestemme. 2 Unionens hjemsted er Brøndby kommune. 3 For Unionens forpligtelser hæfter Unionens midler, medens medlemmerne er uden ansvar herfor. 1 FORBUNDETS NAVN 1.1.Forbundets navn er Dansk Skytte Union (DSkyU). DSkyU har hjemsted i Brøndby Kommune DSkyU er medlem af: -Nordic Shooting Region NSR -European Shooting Confederation ESC -International Shooting Sport Federation ISSF -Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse - FITASC - Danmarks Idrætsforbund (DIF). 1.3 DSkyU er forpligtet til som medlem af de nævnte organisationer at underkaste sig disses love, ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle beslutninger, der træffes i henhold hertil. 2 FORMÅL 2.1 DSkyU s formål er at udbrede kendskab til og udvikle skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund at sikre deltagelse i internationale konkurrenceskydninger at fastholde et elitekoncept med en medarbejderstab med tilstrækkelige kompetencer. 2.4 at arbejde målrettet og langsigtet med talentudvikling i samarbejde med DSkyU s medlemmer, 2.5 at uddanne trænere, dommere og andre, der er nødvendige for at skydesporten kan udvikle sig i Danmark at søge indflydelse ved indmeldelse i inden- og udenlandske idrætsorganisationer Udarbejde og overholde ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler Afholde årlige mesterskabsskydninger. FLYTTET TIL 11 Unionen tegnes i enhver henseende af formanden. Ved formandens forfald tegnes Unionen af næstformanden og økonomilederen og yderligere et medlem af Unionsstyrelsen i fællesskab. Unionsstyrelsen kan meddele prokura. 4 Unionen består af optagne forbund og foreninger der dyrker eller ønsker at dyrke skydediscipliner, som ikke allerede henhører til optagne forbund. Foreninger er direkte medlem af Unionen. Forbundene består af foreninger. Repræsentantskabet kan optage eller associere forbund eller organisationer, der opfylder Dansk Skytte Unions krav til optagelse. 3 DSkyU s MEDLEMMER 3.1. DSkyU består af optagne forbund med dertilhørende medlemsforeninger og foreninger der dyrker eller ønsker at dyrke skydediscipliner, som ikke allerede henhører til optagne forbund. Disse foreninger optages som direkte medlemmer af DSkyU DSkyU og forbundene under Dansk Skytte Union kan 8

9 9 optage danske skytteforeninger, hvis love ikke er i strid med denne lov. Unions- eller forbundsstyrelsen afgør foreløbigt, om optagelse kan ske og meddeler foreningen dette skriftligt med kopi til DSkyU s sekretariat. Hvis foreningen kan optages, betragtes den som foreløbigt medlem så snart at gebyr og kontingent er betalt og indtil DSkyU s eller forbundets næste, ordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling, hvor unionsstyrelsen eller forbundsstyrelsens foreløbige optagelse af foreningen skal forelægges til godkendelse. Straks foreningens medlemskab er godkendt på et repræsentantskabsmøde/generalforsamling, er foreningen fuldgyldigt medlem, og har stemmeret og taleret på mødet Begæring om optagelse indsendes skriftligt til DSkyU eller det pågældende forbund ledsaget af: -. Foreningens love. -. Fortegnelse over bestyrelsens medlemmer og adresser -. Angivelse af det senest opgjorte medlemstal. -. Adressen på den/de skydebane(r), hvor foreningen dyrker skydning. -. Discipliner som kan skydes i foreningen. 3.4 Det påhviler medlemsforeninger straks og senest 1 måned efter at der sker ændringer i medlemsforeningens vedtægter, bestyrelsessammensætning eller andre væsentlige ændringer i foreningen, at give DSkyU skriftlig orientering herom Et medlemskab er gældende indtil det skriftligt med mindst 2 måneders forudgående varsel til den 1. januar er bragt til ophør. Ved udmeldelse skal foreningen straks opfylde sine økonomiske forpligtelser overfor DSkyU, og kan ikke senere blive optaget i DSkyU, medmindre sådanne forpligtelser ér afklaret Dersom en forening ikke opfylder DSkyU s vedtægter eller egne love og reglementer, kan DSkyU s unionsstyrelse ekskludere foreningen. En sådan eksklusion kan af foreningen indbringes til prøvelse ved DSkyU s førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter kan stadfæste unionsstyrelsens bestemmelse. En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 4 Kontingenter og afgifter 4.1 Ved optagelsen betaler foreningen et gebyr, hvis størrelse fastsættes af DSkyU eller forbundet. Hver forening betaler til DSkyU eller forbundet et årligt kontingent, hvis størrelse vedtages på forbundets repræsentantskabsmøde/ generalforsamling. Der opkræves tillige et gebyr pr. medlem opgjort i henhold til det indrettede antal i CFR.

10 Begge opkrævninger skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 5 Eksklusion 5.1. Dersom en forening eller et forbund ikke opfylder DSkyU s vedtægter eller egne love og reglementer, kan DSkyU s unionsstyrelse ekskludere foreningen. En sådan eksklusion kan af foreningen indbringes til prøvelse ved DSkyU s førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter kan forkaste unionsstyrelsens bestemmelse, der ellers står ved magt. Den ekskluderede har på mødet tale, men ikke stemmeret, under dette punkt på dagsordenen. En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 5 UNIONSSTYRELSEN Til at lede Unionen i overensstemmelse med denne lov og under ansvar over for repræsentantskabet nedsættes en Unionsstyrelse bestående af: 1. Unionens formand 2. Unionens næstformand 3. Økonomileder 4. Udviklingsudvalgsformand 5. Skydeudvalgsformand 6. Sektionsformand - Riffel 7. Sektionsformand - Pistol 8. Sektionsformand - Flugt Pkt. 1-5 vælges på repræsentantskabsmødet, medens punkt 6-8 vælges på sektionsårsmøder. 6 DSkyU s struktur 6.1. DSkyU's opgaver varetages af: 1. Repræsentantskabet. 2. Unionsstyrelsen. 3. Amatør og Ordensudvalget (A&O). 4. Skydeudvalget (SKUD), Herunder sektionerne. 5. Udviklingsudvalget (UDV) Alle udvalg, bortset fra A&O udvalget, udarbejder en handlingsplan for udvalgets arbejde. Handlingsplanen revideres og forelægges unionsstyrelsen til godkendelse. Vedtagne / reviderede handleplaner forelægges på efterfølgende repræsentantskabsmøde i udvalgets skriftlige årsberetning til orientering For alle udvalg gælder, at de rapporterer kontinuerligt til unionsstyrelsen om årets aktiviteter samt aflægger årsberetning på repræsentantskabsmødet. Unionens formand er tillige Unionsstyrelsens formand. Formanden for og medlemmer af Amatør & Ordensudvalget indgår ikke i Unionsstyrelsen. FLYTTET TIL 11 Ingen af Unionsstyrelsens medlemmer kan bestride mere end én post i Unionsstyrelsen. 6 Unionsstyrelsen udøver sin virksomhed gennem afholdelse af møder efter behov, dog mindst 4 møder fordelt på året og ved bekendtgørelse af de trufne beslutninger og forhandlingsresultater i Unionens officielle organ. UDGÅR AF LOVENE. ER DÆKKET IND VED CODE OF CONDUCT Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Møderne afholdes efter formandens eller mindst 3 medlemmers ønske. Møderne anses for lovlige og beslutningsdygtige når 10

11 mindst 5 medlemmer er til stede. Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, det vil sige, at et forslag eller en sag kun kan vedtages eller fremmes, hvis mindst 5 medlemmer er for forslaget eller sagen. Unionsstyrelsen kan efter behov indkalde interessenter til sine møder. Disse interessenter har ikke stemmeret. Unionens sekretær er referent og foranlediger, at referat udsendes til Unionsstyrelsens og Formandsrådets medlemmer, og at beslutninger offentliggøres i Unionens officielle organ. Unionsstyrelsen udpeger en Redaktør til at forestå udgivelse af Unionens officielle organ. FLYTTET TIL 11 Unionsstyrelsen udfærdiger funktionsbeskrivelser for Unionens ledende enheder og udvalg i fornødent omfang. Unionsstyrelsen kan i idrætspolitiske spørgsmål rådføre sig med Formandsrådet. FORMANDSRÅDET FLYTTET TIL 16 7 Formandsrådet består af formændene for de optagne forbund. Forbundene kan og bør indsætte stedfortræder ved forfald. Udviklingsudvalgsformanden og konsulenten deltager i rådets møder med taleret, men uden stemmeret. Formandsrådet afholder møder efter behov dog mindst 2 om året. Et af møderne afholdes i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Møderne er beslutningsdygtige når et flertal af forbundene er repræsenteret. Formandsrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Formandsrådet er idrætspolitisk rådgiver for Unionsstyrelsen og Udviklingsudvalget. UDVIKLINGSUDVALGET FLYTTET TIL 12 8 Udviklingsudvalget består af: Formanden, som indgår i Unionsstyrelsen, valgt på repræsentantskabsmødet. Ét medlem fra hver Sektion udpeget af Sektionen. Formændene for udvalg under Udviklingsudvalget Udviklingsudvalget er ansvarligt over for Unionsstyrelsen. Udvalg kan nedsættes efter behov; formændene for sådanne udvalg har sæde i udviklingsudvalget. Udviklingsudvalget afholder møder efter behov. Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning og efter dennes eller et flertal af udvalgsmedlemmernes ønske. Mødet anses for lovligt og beslutningsdygtigt når 11

12 formanden (eller hans suppleant) og et flertal af udvalgsmedlemmerne er til stede. Sager afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes mødereferat, og resumé heraf udsendes af kontoret til udvalgene, Unionsstyrelsen, Formandsrådet og andre efter behov. REGNSKABET FLYTTET TIL Unionens generalsekretær holder unionsstyrelsen løbende orienteret om regnskab og budgetter. Via Unionens sekretariat udsendes i løbet af regnskabsåret periodiske, summariske regnskabsoversigter til Unionens sektioner og udvalg. Unionens regnskabsår er Generalsekretæren skal foranledige bogføringen afsluttet senest den 10. januar, hvorefter regnskabet med samtlige bilag afgives til revisorerne, der senest 8 efter modtagelsen afleverer det reviderede regnskab med deres bemærkninger. Revisorerne har til enhver tid uhindret adgang til kontrol af Unionens bogføring og beholdninger. 10 Samtlige sektioner og selvstændige udvalg og forbund indsender deres årsberetninger til Unionens sekretariat senest den 31. januar. Unionens sekretariat skal informeres om enhver officiel forretning der vedrører helheden, hvad enten den foregår i Unionsstyrelsen, skydeudvalget eller i sektioner og i udvalgene og bringe informationerne videre til de organisationer, forbund, foreninger eller personer, der måtte skønnes at have behov herfor. SKYDNINGERNE FLYTTET TIL Unionens skydninger gennemføres efter de programmer og reglementer, som er godkendt af Dansk Skytte Union i det omfang, repræsentantskabet og Unionsstyrelsen bestemmer. SKYDEUDVALG OG SEKTIONER 12 Til at forestå og gennemføre samtlige Unionens skydeidrætslige aktiviteter, herunder elitetræning og samarbejdet med Team Danmark, under ansvar over for Skydeudvalget, oprettes en sektion for hver hovedgruppe (riffel -, pistol- og flugtsektion). Hver sektion ledes af en sektionsformand, bistået af et efter aktiviteterne afpasset antal udvalg. Udvalgenes antal og ansvarsområdet inden for sektionerne bestemmes af våbentypernes egenart, de respektive skydegrene og deres udbredelse. Hver sektion udpeger en Team Danmark projektgruppe, hvori 12

13 træneren og aktiv repræsentanten indgår. Direktiver for og koordinering af sektionernes virksomhed, herunder eventuel justering af regler for mesterskaber, rekorder og stævner samt varetagelse af Unionens internationale konkurrencedeltagelse foregår igennem et Skydeudvalg bestående af: 1. Skydeudvalgsformanden og 2. Sektionsformændene (ved forfald, deres suppleant). Skydeudvalgsformanden skal være uafhængig af sektionerne. Udvalget fastsætter sin forretningsorden og afholder møder efter behov. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Formanden eller to medlemmer af udvalget kan begære indkaldt til møde. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Skydeudvalget er ansvarlig over for Unionsstyrelsen. Skydeudvalgsformanden og sektionsformændene foranlediger, at der føres protokol over skydeudvalgsmøderne og sektionsmøderne. Referat af møderne tilstilles Unionsstyrelsen og Formandsrådet. AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 13 Repræsentantskabet vælger et Amatør- & Ordensudvalg bestående af: FLYTTET TIL En formand, der bør have juridisk uddannelse. 2. To medlemmer. 3. To suppleanter. Et medlem og en suppleant er efter tur på valg hvert, i ulige år er formanden på valg. Genvalg kan finde sted. Udvalget fastsætter sin egen forretningsorden og afholder møder efter behov. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt. Et medlem eller suppleant i Amatør- & Ordensudvalget kan ikke samtidigt være medlem af eller suppleant til Unionsstyrelsen, sektioner, udvalg, forbundsstyrelse eller forbundsudvalg. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der forligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. I sådant tilfælde indtræder suppleanten i udvalget. Amatør- & Ordensudvalgets opgaver er: 1. Amatør- & Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Skytte Unions love regler, forordninger m.v. 2. Amatør- & Ordensudvalget kan afvise at behandle sager, som ikke først har været behandlet i sektioner eller forbund, eller som efter unionens regler bør afgøres uden for Amatør & Ordensudvalget. 3. Amatør- & Ordensudvalget kan fungere som voldgiftsret for afgørelse af stridigheder mellem organisationer, udvalg eller personer under Dansk Skytte Union, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at kunne påtage sig 13

14 afgørelsen. Amatør- & Ordensudvalget kan tildele organisationer eller personer under Dansk Skytte Union advarsler og irettesættelser, karantæner eller træffe bestemmelse om udelukkelse eller eksklusion fra aktiviteter eller klubber under Dansk Skytte Union. Ligeledes kan udvalget, når en sag er rejst, træffe bestemmelse om midlertidig udelukkelse, indtil sagen er afgjort. Amatør- & Ordensudvalgets kendelser kan indankes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans inden 4 uger fra, at parterne er blevet gjort bekendt med afgørelsen. Arbejdsgang og andre forhold for Amatør & Ordensudvalget fastlægges af Unionsstyrelsen i særskilt reglement. REPRÆSENTANTSKABET OG PROCEDURER VED ÅRSMØDER 14 Repræsentantskabet er Unionens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af i alt 120 personer omfattende Unionsstyrelsens medlemmer samt forbundsrepræsentanterne. Valget/udpegningen af forbundsrepræsentanterne gælder kun til det pågældende møde. Forbundsrepræsentanterne bør repræsentere disciplinområderne, flugtskydning, pistolskydning og riffelskydning. Til hver af sektionernes årsmøder vælger/udpeger forbundene indtil i alt 75 repræsentanter. Antallet af forbundsrepræsentanter til Unionens repræsentantskabsmøde og sektionernes årsmøder beregnes som følger på grundlag af de fra Danmarks Idrætsforbund senest modtagne officielle antal aktive medlemmer i forbundene. Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter. Restantallet af forbundsrepræsentanter udregnes hvert år efter forholdstalsmetoden, hvilket tal meddeles forbundene af Unionens sekretariat. Det beregnede repræsentantantal indeholder samtlige Unions- og forbundsstyrelsesmedlemmer hjemmehørende i det pågældende forbund. Foreninger, som er direkte medlem af Dansk Skytte Union, tildeles repræsentanter ud fra foreningens antal medlemmer indberettet til Centralt Forenings Register CFR, idet foreningens medlemsantal i forhold til Dansk Skytte Unions samlede antal medlemmer fastsætter foreningens procentvise andel af repræsentantskabets 120 repræsentanter. Hvor intet andet er fastsat i denne lov, er repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af forbundene er repræsenteret, idet der ses bort fra medlemmer af 14 7 Ordinært repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABET OG PROCEDURER VED ÅRSMØDER Repræsentantskabet er DSkyU s højeste myndighed. Repræsentantskabet består af Unionsstyrelsens medlemmer, forbunds- og foreningsrepræsentanterne. Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne indkaldes af Unionsstyrelsen ved skriftlig meddelelse til forbundene. Indkaldelserne skal udsendes fra DSkyU s sekretariat senest 14 dage før møderne og skal indeholde: - Tid og sted for møderne - Dagsordener - DSkyU s reviderede regnskab samt det nye års budget Ordinære repræsentantskabsmøder og sektionsårsmøder afholdes hvert år i februar eller marts måned. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet eller sektionsårsmøderne, skal være DSkyU s sekretariat i hænde senest den 1. januar. Antallet af repræsentanter til DSkyU s repræsentantskabsmøde og sektionernes årsmøder beregnes som følger på grundlag af de fra Danmarks Idrætsforbund senest modtagne officielle antal aktive medlemmer i forbundene. Foreningerne tildeles stemmer ud fra foreningens antal medlemmer indberettet til det Centrale Forenings Register, CFR. Repræsentantskabsmøde -UNSTY 8 repræsentanter -Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. -Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter.

15 Unionsstyrelsen. Der kan kun træffes beslutninger om punkter på dagsordenen og hertil stillede ændringsforslag. Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne indkaldes af Unionsstyrelsen ved skriftlig meddelelse til forbundene. Indkaldelserne skal udsendes fra Unionens sekretariat senest 14 dage før møderne og skal indeholde: - Tid og sted for møderne - Dagsordener - Unionens reviderede regnskab samt det nye års budget Ordinære repræsentantskabsmøder, riffelsektionsårsmøder og pistolsektions-årsmøder afholdes hvert år i februar eller marts måned. Der kan indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsog sektionsmøder når Unionsstyrelsen henholdsvis sektionerne finder anledning hertil, eller når mindst to forbundsstyrelser begærer det. Anmodningen herom skal være ledsaget af en udførlig motiveret angivelse af forhandlingsemnet. -Hver forening har stemmer, uanset om de er medlem af forbund eller direkte medlem af DSkyU som følger 1 stemme op til og med 100 medlemmer, 2 stemmer fra 101 til og med 250 medlemmer 3 stemmer fra 251 til og med 500 medlemmer 4 stemmer fra 501 til og med 1000 medlemmer 5 stemmer fra Sektionsårsmøder Hver forening har stemmer, uanset om de er medlem af forbund eller direkte medlem af DSkyU som følger Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. -Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter. 1 stemme op til og med 100 medlemmer, 2 stemmer fra 101 til og med 250 medlemmer 3 stemmer fra 251 til og med 500 medlemmer 4 stemmer fra 501 til og med 1000 medlemmer 5 stemmer fra Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet eller sektionsårsmøderne, skal være Unionens sekretariat i hænde senest den 1. januar. 19 Forbundenes navnelister over de valgte/udpegede repræsentanter skal bero ved Unionens sekretariat senest 14 dage før repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne. Eventuelle ændringer til navnelisterne skal meddeles dirigenten ved det pågældende møder, inden disses begyndelse. 20 A. REPRÆSENTANTSKABSMØDET Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 8 Møder A. REPRÆSENTANTSKABSMØDET Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed. 3.a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 3.b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg (alle valg gælder for to år) a. Formand.(i lige år) b. Næstformand (i ulige år) c. Økonomileder (i ulige år). d. Udviklingsudvalgsformand (i lige år) e. Skydeudvalgsformand. (i lige år) f. Formand for Amatør & Ordensudvalget (i ulige år) g. Medlem af Amatør & Ordensudvalget.(i lige og ulige år) h. Suppleant til Amatør & Ordensudvalget.(i lige år og Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye forbund og direkte foreninger 3. Formanden aflægger beretning om DSkyU s virksomhed. 4.a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4.b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg (alle valg gælder for to år) a. Formand.(i lige år) b. Næstformand (i ulige år) c. Økonomileder (i ulige år). d. Udviklingsudvalgsformand (i lige år) e. Skydeudvalgsformand. (i lige år) f. Formand for Amatør- & Ordensudvalget (i ulige år) g. Medlem af Amatør- & Ordensudvalget.(i lige og ulige år)

16 ulige år) i. Revisor (lige og ulige år). j. En revisorsuppleant.(i ulige år) 6. Eventuelt. h. Suppleant til Amatør- & Ordensudvalget.(i lige år og ulige år) i. Revisor (lige og ulige år). j. En revisorsuppleant.(i ulige år) 7. Eventuelt. Den ene af de to valgte interne revisorer bør have erfaring med revision. B. SEKTIONSÅRSMØDER Dagsordenen for de ordinære flugt-, pistol- og riffelsektionsårsmøder skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg (jfr. ad pkt. B. 5. a. og b.) a. Sektionsformand. b. Formænd for stående udvalg. 6. Eventuelt. ad pkt. B. 5. a. Sektionsformænd. Flugtsektionen. Valg i lige år. Pistolsektionen. Valg i ulige år. Riffelsektionen. Valg i lige år. B. SEKTIONSÅRSMØDER Dagsordenen for de ordinære årsmøder skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg a. Sektionsformand. b. Formænd for stående udvalg. 6. Eventuelt. ad pkt. B. 5. a. Sektionsformænd. Flugtsektionen. Valg i lige år. Pistolsektionen. Valg i ulige år. Riffelsektionen. Valg i lige år. Hver sektion nedsætter selv deres udvalg og beslutter i øvrigt om der skal valg eller der skal udpeges til disse. Det kan overvejes om, der skal være obligatoriske udvalg/poster i alle eller udvalgte sektioner. F.eks. Ungdomsudvalg, Stævneudvalg, Næstformandspost eller Disciplinudvalg C. FÆLLES Ethvert medlem af en forening under Unionen kan vælges til medlem af Unionsstyrelse, udvalg eller sektion, også selv om den foreslåede ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet/sektionsårsmøderne. Det skal kunne dokumenteres, at den pågældende er villig til at modtage valg. Alle valg er for to år og sker i lige og ulige år, som angivet under punkt 5 i dagsordenerne. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance i valgperioden, supplerer Unionsstyrelsen og Sektionerne sig selv indtil næste repræsentantskabsmøde/sektionsårsmøde. Et suppleringsvalg er kun gældende for resten af et afgående medlems valgperiode. C. FÆLLES Ethvert medlem af en forening under DSkyU kan vælges til medlem af Unionsstyrelse, udvalg eller sektion, også selv om den foreslåede ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet/sektionsårsmøderne. Det skal kunne dokumenteres, at den pågældende er villig til at modtage valg. Alle valg er for to år og sker som angivet under punkt 5 i dagsordenen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance i valgperioden, supplerer Sektionerne sig selv indtil næste sektionsårsmøde. Et suppleringsvalg er kun gældende for resten af et afgående medlems valgperiode. Den ene af de to valgte revisorer bør være statsautoriseret eller registreret. Er dette ikke tilfældet indgår Unionsstyrelsen aftale med en statsautoriseret eller registreret revisor om revision af regnskabet sammen med de valgte revisorer. 16

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION (Stiftet 24 juni 1913) UNIONENS LOVE

DANSK SKYTTE UNION (Stiftet 24 juni 1913) UNIONENS LOVE DANSK SKYTTE UNION (Stiftet 24 juni 1913) UNIONENS LOVE Medlem af: DANMARKS IDRÆTSFORBUND NORDISK SKYTTE REGION EUROPEAN SHOOTING CONFEDERATION INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for ekstraordinært repræsentantskabsmøde Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for ekstraordinært repræsentantskabsmøde Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for ekstraordinært repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions ekstraordinære repræsentantskabsmøde Side 5 Forslag Forslag 1 eksklusion af Dansk Flugtskydnings

Læs mere

PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017

PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017 PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej 7 7860 Spøttrup Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Januar 2016 Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Næstildgård Sportsrideklub (NÆST). Klubben er stiftet 06.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere