INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5"

Transkript

1

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side 7 ÅRSBERETNINGER Formanden Side 25 Skydeudvalg Side 28 Udviklingsudvalg Side 35 Øvrige udvalg Side 26 SEKTIONERNES BERETNINGER Flugtsektionen Side 38 Pistolsektionen Side 38 Riffelsektionen Side 38 FORBUNDSBERETNINGER Bornholm Side 41 Fyn Side 42 Jylland Side 43 København Side 43 Lolland Falster Side 46 Sjælland Side 46 Forbundet af Danske Sortkrudtskytter Side 48 Dansk Sportsskytte Forbund Side 48 ADMINISTRATION Side 50 ÅRSRAPPORT for 2015 Side 51 NOTER til regnskabet Side 62 BUDGET for 2013, 2014 og 2015 Side 75 3

4 REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG SEKTIONSÅRSMØDER SØNDAG 22. MARTS 2015 Scandic Hotel Praktiske oplysninger: Hvidkærvej 25, 5250 Odense Formandsrådet opfordrer alle Dansk Skytte Unions valgte repræsentanter i udvalg og sektioner til at sikre sig stemmeret og deltagelse via eget forbund. Det er forbundene der koordinerer deltagerlister, stemmesedler og spisning i forbindelse med årsmødet. Derfor opfordres du til at hjælpe dit forbund bedst muligt ved at kontakte de respektive formænd for yderligere oplysning, hvis du ikke allerede er valgt på lokalforbundets generalforsamling. NYT Foreninger, der er direkte medlem af DSkyU får stemmeret i forhold til antal af medlemmer, dog minimum én per forening Tilmelding skal ske via til Erik Mouritsen - Kaffe, te og rundstykker serveres i buffeten fra kl , men kan medbringes til møderne. Alle tre møder starter uden fælles velkomst. Program Kaffe, te og rundstykker Årsmøde, flugt, riffel og pistol Frokost Velkomst og overrækkelse af hædersbevisning Repræsentantskabsmøde Afslutning Herunder rapport fra årsmøderne - Flugt - Pistol - Riffel 4

5 Sektionsårsmøder Flugt - Riffel - Pistol Dagsordenpunkterne, der er ens for begge sektionsårsmøder, er som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg: Pistolsektionen a. Sektionsformand : Ulige år Jimmy G. Roed b. Næstformand : Ulige år Kirsten Sanders Forslag Kristen Trap, der er indsat grundet vakance. Stævneudvalg -DM m.m. : Ulige år Vakant -Turnering 15m : Ulige år Vakant Udviklingsudvalg : Ulige år Bjarne Madsen Veteranudvalg : Lige år (Finn Johansen) Kommunikation : Lige år. (Claus Andersen) Til Stævneudvalget skal søges 2 personer. Den ene skal assistere under afvikling af DM er m.m. Den anden person skal selvstændigt, efter oplæring, afholde vinterturnering på 15 m. Repræsentant for sortkrudt Søren Poulsen, vælges af Forbundet af Danske Sortkrudtskytter. Repræsentant for DSF Henrik Nielsen, vælges af Dansk Sportsskytte Forbund. Riffelsektionen: a. Sektionsformand : Lige år (Hugo Andresen) b. 15 m udvalg : Ulige år Vakant 50 m udvalg : Lige år (Anders Sode) 300 m udvalg : Ulige år Lars Jepsen Juniorudvalg : Ulige år Niels Laustsen Luftriffeludvalg : Lige år (Anette Andersen) Udviklingsudvalg : Ulige år Vakant Veteranudvalg : Ulige år Ib Hansen Ungdomsudvalget : Ulige år Flemming Brandenborg 5

6 Flugtsektionen: a. Sektionsformand : Kuno Danielsen b. National/NSR : Michael Bang Petersen ISSF : Vakant FITASC : Kent Jensen National/NSR udvalg : Nordisk Trap Ebbe Hansen National/NSR udvalg : Jagt Vakant ISSF udvalg : OL-trap Erik Duus ISSF udvalg : Skeet Vakant ISSF udvalg : Running Target Vakant FITASC udvalg : Combined Games Thomas Hansen UNSTY har godkendt de personer, der pt. er udpeget til posterne. Der skal i 2015 ikke ske valg til Flugtsektionen. Dette skal ses i lyset af, at UNSTY ønsker at personerne skal have arbejdsro til at iværksætte de tiltag, der skal til for at drive en sektion. Ovenstående personer er således først på valg i 2016, og vælges efter ovenstående model. Alle vælges for 2 år ad gangen. Alle medlemsklubber der ønsker at deltage er velkommen. Mødet vil være af orienterende karakter, men naturligvis også en form for debatmøde. Forhåndstilmelding af hensyn til det praktiske arrangement er nødvendigt. 6. Eventuelt. 6

7 Repræsentantskabsmøde Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye forbund og nye foreninger direkte medlem af DSkyU 3. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed 4. a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 5. Behandling af indkomne forslag. - se side 8 6. Valg: a. Formand : Lige år: (John Hansen) b. Næstformand : Uige år: Vakant c. Økonomileder : Ulige år: Jan Lykke Jensen d. Udviklingsudvalgsformand : Lige år: (Poul Lamhauge) e. Skydeudvalgsformand : Lige år: (Paul Erik Sørensen) f. Formand A- & O udvalg : Ulige år: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen g. Medlem A- & O udvalg : Hvert år: På valg efter tur. Leif Rump Ikke på valg. (Britta Boel) h. To suppleanter A-& O udvalg : Hvert år: På valg. Bent Johansen Ikke på valg. (Anette Knudsen Jensen) i. Revisor : Hvert år: På valg. Lars Holmgaard Ikke på valg. (Bent Kruse) j. En revisorsuppleant : Ulige år: Allan Engelbrecht 7. Eventuelt. Sektionerne er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra skytter og ledere rundt om i landet. Det er her, de aktives forhold bliver behandlet og her man kan fremkomme med ønsker til nye tiltag i sektionerne. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor de opfordres til at deltage. 7

8 FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE FORSLAG 1 - Fremsat af UNSTY UNIONEN 1 Unionens formål er at udbrede kendskab til og udvikle færdighed i skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund. Formålet søges bl.a. opnået ved: 1. Agitation for skydeidrætten. 2. Udarbejdelse og overholdelse af ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler. 3. Afholdelse af Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskaber og Unionens årlige mesterskabsskydninger i det omfang, de nævnte mesterskaber er godkendt og fastsat af Danmarks Idrætsforbund, Unionens repræsentantskab eller Unionsstyrelsen. 4. Varetagelse af Dansk Skytte Unions interesser med hensyn til deltagelse i internationale konkurrenceskydninger samt ved indmeldelse i inden og udenlandske idrætsorganisationer i det omfang, Unionens repræsentantskab eller Unionsstyrelsen måtte bestemme. 2 Unionens hjemsted er Brøndby kommune. 3 For Unionens forpligtelser hæfter Unionens midler, medens medlemmerne er uden ansvar herfor. 1 FORBUNDETS NAVN 1.1.Forbundets navn er Dansk Skytte Union (DSkyU). DSkyU har hjemsted i Brøndby Kommune DSkyU er medlem af: -Nordic Shooting Region NSR -European Shooting Confederation ESC -International Shooting Sport Federation ISSF -Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse - FITASC - Danmarks Idrætsforbund (DIF). 1.3 DSkyU er forpligtet til som medlem af de nævnte organisationer at underkaste sig disses love, ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle beslutninger, der træffes i henhold hertil. 2 FORMÅL 2.1 DSkyU s formål er at udbrede kendskab til og udvikle skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund at sikre deltagelse i internationale konkurrenceskydninger at fastholde et elitekoncept med en medarbejderstab med tilstrækkelige kompetencer. 2.4 at arbejde målrettet og langsigtet med talentudvikling i samarbejde med DSkyU s medlemmer, 2.5 at uddanne trænere, dommere og andre, der er nødvendige for at skydesporten kan udvikle sig i Danmark at søge indflydelse ved indmeldelse i inden- og udenlandske idrætsorganisationer Udarbejde og overholde ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler Afholde årlige mesterskabsskydninger. FLYTTET TIL 11 Unionen tegnes i enhver henseende af formanden. Ved formandens forfald tegnes Unionen af næstformanden og økonomilederen og yderligere et medlem af Unionsstyrelsen i fællesskab. Unionsstyrelsen kan meddele prokura. 4 Unionen består af optagne forbund og foreninger der dyrker eller ønsker at dyrke skydediscipliner, som ikke allerede henhører til optagne forbund. Foreninger er direkte medlem af Unionen. Forbundene består af foreninger. Repræsentantskabet kan optage eller associere forbund eller organisationer, der opfylder Dansk Skytte Unions krav til optagelse. 3 DSkyU s MEDLEMMER 3.1. DSkyU består af optagne forbund med dertilhørende medlemsforeninger og foreninger der dyrker eller ønsker at dyrke skydediscipliner, som ikke allerede henhører til optagne forbund. Disse foreninger optages som direkte medlemmer af DSkyU DSkyU og forbundene under Dansk Skytte Union kan 8

9 9 optage danske skytteforeninger, hvis love ikke er i strid med denne lov. Unions- eller forbundsstyrelsen afgør foreløbigt, om optagelse kan ske og meddeler foreningen dette skriftligt med kopi til DSkyU s sekretariat. Hvis foreningen kan optages, betragtes den som foreløbigt medlem så snart at gebyr og kontingent er betalt og indtil DSkyU s eller forbundets næste, ordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling, hvor unionsstyrelsen eller forbundsstyrelsens foreløbige optagelse af foreningen skal forelægges til godkendelse. Straks foreningens medlemskab er godkendt på et repræsentantskabsmøde/generalforsamling, er foreningen fuldgyldigt medlem, og har stemmeret og taleret på mødet Begæring om optagelse indsendes skriftligt til DSkyU eller det pågældende forbund ledsaget af: -. Foreningens love. -. Fortegnelse over bestyrelsens medlemmer og adresser -. Angivelse af det senest opgjorte medlemstal. -. Adressen på den/de skydebane(r), hvor foreningen dyrker skydning. -. Discipliner som kan skydes i foreningen. 3.4 Det påhviler medlemsforeninger straks og senest 1 måned efter at der sker ændringer i medlemsforeningens vedtægter, bestyrelsessammensætning eller andre væsentlige ændringer i foreningen, at give DSkyU skriftlig orientering herom Et medlemskab er gældende indtil det skriftligt med mindst 2 måneders forudgående varsel til den 1. januar er bragt til ophør. Ved udmeldelse skal foreningen straks opfylde sine økonomiske forpligtelser overfor DSkyU, og kan ikke senere blive optaget i DSkyU, medmindre sådanne forpligtelser ér afklaret Dersom en forening ikke opfylder DSkyU s vedtægter eller egne love og reglementer, kan DSkyU s unionsstyrelse ekskludere foreningen. En sådan eksklusion kan af foreningen indbringes til prøvelse ved DSkyU s førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter kan stadfæste unionsstyrelsens bestemmelse. En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 4 Kontingenter og afgifter 4.1 Ved optagelsen betaler foreningen et gebyr, hvis størrelse fastsættes af DSkyU eller forbundet. Hver forening betaler til DSkyU eller forbundet et årligt kontingent, hvis størrelse vedtages på forbundets repræsentantskabsmøde/ generalforsamling. Der opkræves tillige et gebyr pr. medlem opgjort i henhold til det indrettede antal i CFR.

10 Begge opkrævninger skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 5 Eksklusion 5.1. Dersom en forening eller et forbund ikke opfylder DSkyU s vedtægter eller egne love og reglementer, kan DSkyU s unionsstyrelse ekskludere foreningen. En sådan eksklusion kan af foreningen indbringes til prøvelse ved DSkyU s førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter kan forkaste unionsstyrelsens bestemmelse, der ellers står ved magt. Den ekskluderede har på mødet tale, men ikke stemmeret, under dette punkt på dagsordenen. En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 5 UNIONSSTYRELSEN Til at lede Unionen i overensstemmelse med denne lov og under ansvar over for repræsentantskabet nedsættes en Unionsstyrelse bestående af: 1. Unionens formand 2. Unionens næstformand 3. Økonomileder 4. Udviklingsudvalgsformand 5. Skydeudvalgsformand 6. Sektionsformand - Riffel 7. Sektionsformand - Pistol 8. Sektionsformand - Flugt Pkt. 1-5 vælges på repræsentantskabsmødet, medens punkt 6-8 vælges på sektionsårsmøder. 6 DSkyU s struktur 6.1. DSkyU's opgaver varetages af: 1. Repræsentantskabet. 2. Unionsstyrelsen. 3. Amatør og Ordensudvalget (A&O). 4. Skydeudvalget (SKUD), Herunder sektionerne. 5. Udviklingsudvalget (UDV) Alle udvalg, bortset fra A&O udvalget, udarbejder en handlingsplan for udvalgets arbejde. Handlingsplanen revideres og forelægges unionsstyrelsen til godkendelse. Vedtagne / reviderede handleplaner forelægges på efterfølgende repræsentantskabsmøde i udvalgets skriftlige årsberetning til orientering For alle udvalg gælder, at de rapporterer kontinuerligt til unionsstyrelsen om årets aktiviteter samt aflægger årsberetning på repræsentantskabsmødet. Unionens formand er tillige Unionsstyrelsens formand. Formanden for og medlemmer af Amatør & Ordensudvalget indgår ikke i Unionsstyrelsen. FLYTTET TIL 11 Ingen af Unionsstyrelsens medlemmer kan bestride mere end én post i Unionsstyrelsen. 6 Unionsstyrelsen udøver sin virksomhed gennem afholdelse af møder efter behov, dog mindst 4 møder fordelt på året og ved bekendtgørelse af de trufne beslutninger og forhandlingsresultater i Unionens officielle organ. UDGÅR AF LOVENE. ER DÆKKET IND VED CODE OF CONDUCT Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Møderne afholdes efter formandens eller mindst 3 medlemmers ønske. Møderne anses for lovlige og beslutningsdygtige når 10

11 mindst 5 medlemmer er til stede. Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, det vil sige, at et forslag eller en sag kun kan vedtages eller fremmes, hvis mindst 5 medlemmer er for forslaget eller sagen. Unionsstyrelsen kan efter behov indkalde interessenter til sine møder. Disse interessenter har ikke stemmeret. Unionens sekretær er referent og foranlediger, at referat udsendes til Unionsstyrelsens og Formandsrådets medlemmer, og at beslutninger offentliggøres i Unionens officielle organ. Unionsstyrelsen udpeger en Redaktør til at forestå udgivelse af Unionens officielle organ. FLYTTET TIL 11 Unionsstyrelsen udfærdiger funktionsbeskrivelser for Unionens ledende enheder og udvalg i fornødent omfang. Unionsstyrelsen kan i idrætspolitiske spørgsmål rådføre sig med Formandsrådet. FORMANDSRÅDET FLYTTET TIL 16 7 Formandsrådet består af formændene for de optagne forbund. Forbundene kan og bør indsætte stedfortræder ved forfald. Udviklingsudvalgsformanden og konsulenten deltager i rådets møder med taleret, men uden stemmeret. Formandsrådet afholder møder efter behov dog mindst 2 om året. Et af møderne afholdes i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Møderne er beslutningsdygtige når et flertal af forbundene er repræsenteret. Formandsrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Formandsrådet er idrætspolitisk rådgiver for Unionsstyrelsen og Udviklingsudvalget. UDVIKLINGSUDVALGET FLYTTET TIL 12 8 Udviklingsudvalget består af: Formanden, som indgår i Unionsstyrelsen, valgt på repræsentantskabsmødet. Ét medlem fra hver Sektion udpeget af Sektionen. Formændene for udvalg under Udviklingsudvalget Udviklingsudvalget er ansvarligt over for Unionsstyrelsen. Udvalg kan nedsættes efter behov; formændene for sådanne udvalg har sæde i udviklingsudvalget. Udviklingsudvalget afholder møder efter behov. Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning og efter dennes eller et flertal af udvalgsmedlemmernes ønske. Mødet anses for lovligt og beslutningsdygtigt når 11

12 formanden (eller hans suppleant) og et flertal af udvalgsmedlemmerne er til stede. Sager afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes mødereferat, og resumé heraf udsendes af kontoret til udvalgene, Unionsstyrelsen, Formandsrådet og andre efter behov. REGNSKABET FLYTTET TIL Unionens generalsekretær holder unionsstyrelsen løbende orienteret om regnskab og budgetter. Via Unionens sekretariat udsendes i løbet af regnskabsåret periodiske, summariske regnskabsoversigter til Unionens sektioner og udvalg. Unionens regnskabsår er Generalsekretæren skal foranledige bogføringen afsluttet senest den 10. januar, hvorefter regnskabet med samtlige bilag afgives til revisorerne, der senest 8 efter modtagelsen afleverer det reviderede regnskab med deres bemærkninger. Revisorerne har til enhver tid uhindret adgang til kontrol af Unionens bogføring og beholdninger. 10 Samtlige sektioner og selvstændige udvalg og forbund indsender deres årsberetninger til Unionens sekretariat senest den 31. januar. Unionens sekretariat skal informeres om enhver officiel forretning der vedrører helheden, hvad enten den foregår i Unionsstyrelsen, skydeudvalget eller i sektioner og i udvalgene og bringe informationerne videre til de organisationer, forbund, foreninger eller personer, der måtte skønnes at have behov herfor. SKYDNINGERNE FLYTTET TIL Unionens skydninger gennemføres efter de programmer og reglementer, som er godkendt af Dansk Skytte Union i det omfang, repræsentantskabet og Unionsstyrelsen bestemmer. SKYDEUDVALG OG SEKTIONER 12 Til at forestå og gennemføre samtlige Unionens skydeidrætslige aktiviteter, herunder elitetræning og samarbejdet med Team Danmark, under ansvar over for Skydeudvalget, oprettes en sektion for hver hovedgruppe (riffel -, pistol- og flugtsektion). Hver sektion ledes af en sektionsformand, bistået af et efter aktiviteterne afpasset antal udvalg. Udvalgenes antal og ansvarsområdet inden for sektionerne bestemmes af våbentypernes egenart, de respektive skydegrene og deres udbredelse. Hver sektion udpeger en Team Danmark projektgruppe, hvori 12

13 træneren og aktiv repræsentanten indgår. Direktiver for og koordinering af sektionernes virksomhed, herunder eventuel justering af regler for mesterskaber, rekorder og stævner samt varetagelse af Unionens internationale konkurrencedeltagelse foregår igennem et Skydeudvalg bestående af: 1. Skydeudvalgsformanden og 2. Sektionsformændene (ved forfald, deres suppleant). Skydeudvalgsformanden skal være uafhængig af sektionerne. Udvalget fastsætter sin forretningsorden og afholder møder efter behov. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Formanden eller to medlemmer af udvalget kan begære indkaldt til møde. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Skydeudvalget er ansvarlig over for Unionsstyrelsen. Skydeudvalgsformanden og sektionsformændene foranlediger, at der føres protokol over skydeudvalgsmøderne og sektionsmøderne. Referat af møderne tilstilles Unionsstyrelsen og Formandsrådet. AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 13 Repræsentantskabet vælger et Amatør- & Ordensudvalg bestående af: FLYTTET TIL En formand, der bør have juridisk uddannelse. 2. To medlemmer. 3. To suppleanter. Et medlem og en suppleant er efter tur på valg hvert, i ulige år er formanden på valg. Genvalg kan finde sted. Udvalget fastsætter sin egen forretningsorden og afholder møder efter behov. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt. Et medlem eller suppleant i Amatør- & Ordensudvalget kan ikke samtidigt være medlem af eller suppleant til Unionsstyrelsen, sektioner, udvalg, forbundsstyrelse eller forbundsudvalg. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der forligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. I sådant tilfælde indtræder suppleanten i udvalget. Amatør- & Ordensudvalgets opgaver er: 1. Amatør- & Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Skytte Unions love regler, forordninger m.v. 2. Amatør- & Ordensudvalget kan afvise at behandle sager, som ikke først har været behandlet i sektioner eller forbund, eller som efter unionens regler bør afgøres uden for Amatør & Ordensudvalget. 3. Amatør- & Ordensudvalget kan fungere som voldgiftsret for afgørelse af stridigheder mellem organisationer, udvalg eller personer under Dansk Skytte Union, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at kunne påtage sig 13

14 afgørelsen. Amatør- & Ordensudvalget kan tildele organisationer eller personer under Dansk Skytte Union advarsler og irettesættelser, karantæner eller træffe bestemmelse om udelukkelse eller eksklusion fra aktiviteter eller klubber under Dansk Skytte Union. Ligeledes kan udvalget, når en sag er rejst, træffe bestemmelse om midlertidig udelukkelse, indtil sagen er afgjort. Amatør- & Ordensudvalgets kendelser kan indankes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans inden 4 uger fra, at parterne er blevet gjort bekendt med afgørelsen. Arbejdsgang og andre forhold for Amatør & Ordensudvalget fastlægges af Unionsstyrelsen i særskilt reglement. REPRÆSENTANTSKABET OG PROCEDURER VED ÅRSMØDER 14 Repræsentantskabet er Unionens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af i alt 120 personer omfattende Unionsstyrelsens medlemmer samt forbundsrepræsentanterne. Valget/udpegningen af forbundsrepræsentanterne gælder kun til det pågældende møde. Forbundsrepræsentanterne bør repræsentere disciplinområderne, flugtskydning, pistolskydning og riffelskydning. Til hver af sektionernes årsmøder vælger/udpeger forbundene indtil i alt 75 repræsentanter. Antallet af forbundsrepræsentanter til Unionens repræsentantskabsmøde og sektionernes årsmøder beregnes som følger på grundlag af de fra Danmarks Idrætsforbund senest modtagne officielle antal aktive medlemmer i forbundene. Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter. Restantallet af forbundsrepræsentanter udregnes hvert år efter forholdstalsmetoden, hvilket tal meddeles forbundene af Unionens sekretariat. Det beregnede repræsentantantal indeholder samtlige Unions- og forbundsstyrelsesmedlemmer hjemmehørende i det pågældende forbund. Foreninger, som er direkte medlem af Dansk Skytte Union, tildeles repræsentanter ud fra foreningens antal medlemmer indberettet til Centralt Forenings Register CFR, idet foreningens medlemsantal i forhold til Dansk Skytte Unions samlede antal medlemmer fastsætter foreningens procentvise andel af repræsentantskabets 120 repræsentanter. Hvor intet andet er fastsat i denne lov, er repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af forbundene er repræsenteret, idet der ses bort fra medlemmer af 14 7 Ordinært repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABET OG PROCEDURER VED ÅRSMØDER Repræsentantskabet er DSkyU s højeste myndighed. Repræsentantskabet består af Unionsstyrelsens medlemmer, forbunds- og foreningsrepræsentanterne. Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne indkaldes af Unionsstyrelsen ved skriftlig meddelelse til forbundene. Indkaldelserne skal udsendes fra DSkyU s sekretariat senest 14 dage før møderne og skal indeholde: - Tid og sted for møderne - Dagsordener - DSkyU s reviderede regnskab samt det nye års budget Ordinære repræsentantskabsmøder og sektionsårsmøder afholdes hvert år i februar eller marts måned. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet eller sektionsårsmøderne, skal være DSkyU s sekretariat i hænde senest den 1. januar. Antallet af repræsentanter til DSkyU s repræsentantskabsmøde og sektionernes årsmøder beregnes som følger på grundlag af de fra Danmarks Idrætsforbund senest modtagne officielle antal aktive medlemmer i forbundene. Foreningerne tildeles stemmer ud fra foreningens antal medlemmer indberettet til det Centrale Forenings Register, CFR. Repræsentantskabsmøde -UNSTY 8 repræsentanter -Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. -Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter.

15 Unionsstyrelsen. Der kan kun træffes beslutninger om punkter på dagsordenen og hertil stillede ændringsforslag. Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne indkaldes af Unionsstyrelsen ved skriftlig meddelelse til forbundene. Indkaldelserne skal udsendes fra Unionens sekretariat senest 14 dage før møderne og skal indeholde: - Tid og sted for møderne - Dagsordener - Unionens reviderede regnskab samt det nye års budget Ordinære repræsentantskabsmøder, riffelsektionsårsmøder og pistolsektions-årsmøder afholdes hvert år i februar eller marts måned. Der kan indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsog sektionsmøder når Unionsstyrelsen henholdsvis sektionerne finder anledning hertil, eller når mindst to forbundsstyrelser begærer det. Anmodningen herom skal være ledsaget af en udførlig motiveret angivelse af forhandlingsemnet. -Hver forening har stemmer, uanset om de er medlem af forbund eller direkte medlem af DSkyU som følger 1 stemme op til og med 100 medlemmer, 2 stemmer fra 101 til og med 250 medlemmer 3 stemmer fra 251 til og med 500 medlemmer 4 stemmer fra 501 til og med 1000 medlemmer 5 stemmer fra Sektionsårsmøder Hver forening har stemmer, uanset om de er medlem af forbund eller direkte medlem af DSkyU som følger Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. -Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter. 1 stemme op til og med 100 medlemmer, 2 stemmer fra 101 til og med 250 medlemmer 3 stemmer fra 251 til og med 500 medlemmer 4 stemmer fra 501 til og med 1000 medlemmer 5 stemmer fra Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet eller sektionsårsmøderne, skal være Unionens sekretariat i hænde senest den 1. januar. 19 Forbundenes navnelister over de valgte/udpegede repræsentanter skal bero ved Unionens sekretariat senest 14 dage før repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne. Eventuelle ændringer til navnelisterne skal meddeles dirigenten ved det pågældende møder, inden disses begyndelse. 20 A. REPRÆSENTANTSKABSMØDET Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 8 Møder A. REPRÆSENTANTSKABSMØDET Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed. 3.a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 3.b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg (alle valg gælder for to år) a. Formand.(i lige år) b. Næstformand (i ulige år) c. Økonomileder (i ulige år). d. Udviklingsudvalgsformand (i lige år) e. Skydeudvalgsformand. (i lige år) f. Formand for Amatør & Ordensudvalget (i ulige år) g. Medlem af Amatør & Ordensudvalget.(i lige og ulige år) h. Suppleant til Amatør & Ordensudvalget.(i lige år og Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye forbund og direkte foreninger 3. Formanden aflægger beretning om DSkyU s virksomhed. 4.a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4.b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg (alle valg gælder for to år) a. Formand.(i lige år) b. Næstformand (i ulige år) c. Økonomileder (i ulige år). d. Udviklingsudvalgsformand (i lige år) e. Skydeudvalgsformand. (i lige år) f. Formand for Amatør- & Ordensudvalget (i ulige år) g. Medlem af Amatør- & Ordensudvalget.(i lige og ulige år)

16 ulige år) i. Revisor (lige og ulige år). j. En revisorsuppleant.(i ulige år) 6. Eventuelt. h. Suppleant til Amatør- & Ordensudvalget.(i lige år og ulige år) i. Revisor (lige og ulige år). j. En revisorsuppleant.(i ulige år) 7. Eventuelt. Den ene af de to valgte interne revisorer bør have erfaring med revision. B. SEKTIONSÅRSMØDER Dagsordenen for de ordinære flugt-, pistol- og riffelsektionsårsmøder skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg (jfr. ad pkt. B. 5. a. og b.) a. Sektionsformand. b. Formænd for stående udvalg. 6. Eventuelt. ad pkt. B. 5. a. Sektionsformænd. Flugtsektionen. Valg i lige år. Pistolsektionen. Valg i ulige år. Riffelsektionen. Valg i lige år. B. SEKTIONSÅRSMØDER Dagsordenen for de ordinære årsmøder skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg a. Sektionsformand. b. Formænd for stående udvalg. 6. Eventuelt. ad pkt. B. 5. a. Sektionsformænd. Flugtsektionen. Valg i lige år. Pistolsektionen. Valg i ulige år. Riffelsektionen. Valg i lige år. Hver sektion nedsætter selv deres udvalg og beslutter i øvrigt om der skal valg eller der skal udpeges til disse. Det kan overvejes om, der skal være obligatoriske udvalg/poster i alle eller udvalgte sektioner. F.eks. Ungdomsudvalg, Stævneudvalg, Næstformandspost eller Disciplinudvalg C. FÆLLES Ethvert medlem af en forening under Unionen kan vælges til medlem af Unionsstyrelse, udvalg eller sektion, også selv om den foreslåede ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet/sektionsårsmøderne. Det skal kunne dokumenteres, at den pågældende er villig til at modtage valg. Alle valg er for to år og sker i lige og ulige år, som angivet under punkt 5 i dagsordenerne. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance i valgperioden, supplerer Unionsstyrelsen og Sektionerne sig selv indtil næste repræsentantskabsmøde/sektionsårsmøde. Et suppleringsvalg er kun gældende for resten af et afgående medlems valgperiode. C. FÆLLES Ethvert medlem af en forening under DSkyU kan vælges til medlem af Unionsstyrelse, udvalg eller sektion, også selv om den foreslåede ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet/sektionsårsmøderne. Det skal kunne dokumenteres, at den pågældende er villig til at modtage valg. Alle valg er for to år og sker som angivet under punkt 5 i dagsordenen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance i valgperioden, supplerer Sektionerne sig selv indtil næste sektionsårsmøde. Et suppleringsvalg er kun gældende for resten af et afgående medlems valgperiode. Den ene af de to valgte revisorer bør være statsautoriseret eller registreret. Er dette ikke tilfældet indgår Unionsstyrelsen aftale med en statsautoriseret eller registreret revisor om revision af regnskabet sammen med de valgte revisorer. 16

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere