INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5"

Transkript

1

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side 7 ÅRSBERETNINGER Formanden Side 25 Skydeudvalg Side 28 Udviklingsudvalg Side 35 Øvrige udvalg Side 26 SEKTIONERNES BERETNINGER Flugtsektionen Side 38 Pistolsektionen Side 38 Riffelsektionen Side 38 FORBUNDSBERETNINGER Bornholm Side 41 Fyn Side 42 Jylland Side 43 København Side 43 Lolland Falster Side 46 Sjælland Side 46 Forbundet af Danske Sortkrudtskytter Side 48 Dansk Sportsskytte Forbund Side 48 ADMINISTRATION Side 50 ÅRSRAPPORT for 2015 Side 51 NOTER til regnskabet Side 62 BUDGET for 2013, 2014 og 2015 Side 75 3

4 REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG SEKTIONSÅRSMØDER SØNDAG 22. MARTS 2015 Scandic Hotel Praktiske oplysninger: Hvidkærvej 25, 5250 Odense Formandsrådet opfordrer alle Dansk Skytte Unions valgte repræsentanter i udvalg og sektioner til at sikre sig stemmeret og deltagelse via eget forbund. Det er forbundene der koordinerer deltagerlister, stemmesedler og spisning i forbindelse med årsmødet. Derfor opfordres du til at hjælpe dit forbund bedst muligt ved at kontakte de respektive formænd for yderligere oplysning, hvis du ikke allerede er valgt på lokalforbundets generalforsamling. NYT Foreninger, der er direkte medlem af DSkyU får stemmeret i forhold til antal af medlemmer, dog minimum én per forening Tilmelding skal ske via til Erik Mouritsen - Kaffe, te og rundstykker serveres i buffeten fra kl , men kan medbringes til møderne. Alle tre møder starter uden fælles velkomst. Program Kaffe, te og rundstykker Årsmøde, flugt, riffel og pistol Frokost Velkomst og overrækkelse af hædersbevisning Repræsentantskabsmøde Afslutning Herunder rapport fra årsmøderne - Flugt - Pistol - Riffel 4

5 Sektionsårsmøder Flugt - Riffel - Pistol Dagsordenpunkterne, der er ens for begge sektionsårsmøder, er som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg: Pistolsektionen a. Sektionsformand : Ulige år Jimmy G. Roed b. Næstformand : Ulige år Kirsten Sanders Forslag Kristen Trap, der er indsat grundet vakance. Stævneudvalg -DM m.m. : Ulige år Vakant -Turnering 15m : Ulige år Vakant Udviklingsudvalg : Ulige år Bjarne Madsen Veteranudvalg : Lige år (Finn Johansen) Kommunikation : Lige år. (Claus Andersen) Til Stævneudvalget skal søges 2 personer. Den ene skal assistere under afvikling af DM er m.m. Den anden person skal selvstændigt, efter oplæring, afholde vinterturnering på 15 m. Repræsentant for sortkrudt Søren Poulsen, vælges af Forbundet af Danske Sortkrudtskytter. Repræsentant for DSF Henrik Nielsen, vælges af Dansk Sportsskytte Forbund. Riffelsektionen: a. Sektionsformand : Lige år (Hugo Andresen) b. 15 m udvalg : Ulige år Vakant 50 m udvalg : Lige år (Anders Sode) 300 m udvalg : Ulige år Lars Jepsen Juniorudvalg : Ulige år Niels Laustsen Luftriffeludvalg : Lige år (Anette Andersen) Udviklingsudvalg : Ulige år Vakant Veteranudvalg : Ulige år Ib Hansen Ungdomsudvalget : Ulige år Flemming Brandenborg 5

6 Flugtsektionen: a. Sektionsformand : Kuno Danielsen b. National/NSR : Michael Bang Petersen ISSF : Vakant FITASC : Kent Jensen National/NSR udvalg : Nordisk Trap Ebbe Hansen National/NSR udvalg : Jagt Vakant ISSF udvalg : OL-trap Erik Duus ISSF udvalg : Skeet Vakant ISSF udvalg : Running Target Vakant FITASC udvalg : Combined Games Thomas Hansen UNSTY har godkendt de personer, der pt. er udpeget til posterne. Der skal i 2015 ikke ske valg til Flugtsektionen. Dette skal ses i lyset af, at UNSTY ønsker at personerne skal have arbejdsro til at iværksætte de tiltag, der skal til for at drive en sektion. Ovenstående personer er således først på valg i 2016, og vælges efter ovenstående model. Alle vælges for 2 år ad gangen. Alle medlemsklubber der ønsker at deltage er velkommen. Mødet vil være af orienterende karakter, men naturligvis også en form for debatmøde. Forhåndstilmelding af hensyn til det praktiske arrangement er nødvendigt. 6. Eventuelt. 6

7 Repræsentantskabsmøde Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye forbund og nye foreninger direkte medlem af DSkyU 3. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed 4. a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 5. Behandling af indkomne forslag. - se side 8 6. Valg: a. Formand : Lige år: (John Hansen) b. Næstformand : Uige år: Vakant c. Økonomileder : Ulige år: Jan Lykke Jensen d. Udviklingsudvalgsformand : Lige år: (Poul Lamhauge) e. Skydeudvalgsformand : Lige år: (Paul Erik Sørensen) f. Formand A- & O udvalg : Ulige år: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen g. Medlem A- & O udvalg : Hvert år: På valg efter tur. Leif Rump Ikke på valg. (Britta Boel) h. To suppleanter A-& O udvalg : Hvert år: På valg. Bent Johansen Ikke på valg. (Anette Knudsen Jensen) i. Revisor : Hvert år: På valg. Lars Holmgaard Ikke på valg. (Bent Kruse) j. En revisorsuppleant : Ulige år: Allan Engelbrecht 7. Eventuelt. Sektionerne er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra skytter og ledere rundt om i landet. Det er her, de aktives forhold bliver behandlet og her man kan fremkomme med ønsker til nye tiltag i sektionerne. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor de opfordres til at deltage. 7

8 FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE FORSLAG 1 - Fremsat af UNSTY UNIONEN 1 Unionens formål er at udbrede kendskab til og udvikle færdighed i skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund. Formålet søges bl.a. opnået ved: 1. Agitation for skydeidrætten. 2. Udarbejdelse og overholdelse af ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler. 3. Afholdelse af Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskaber og Unionens årlige mesterskabsskydninger i det omfang, de nævnte mesterskaber er godkendt og fastsat af Danmarks Idrætsforbund, Unionens repræsentantskab eller Unionsstyrelsen. 4. Varetagelse af Dansk Skytte Unions interesser med hensyn til deltagelse i internationale konkurrenceskydninger samt ved indmeldelse i inden og udenlandske idrætsorganisationer i det omfang, Unionens repræsentantskab eller Unionsstyrelsen måtte bestemme. 2 Unionens hjemsted er Brøndby kommune. 3 For Unionens forpligtelser hæfter Unionens midler, medens medlemmerne er uden ansvar herfor. 1 FORBUNDETS NAVN 1.1.Forbundets navn er Dansk Skytte Union (DSkyU). DSkyU har hjemsted i Brøndby Kommune DSkyU er medlem af: -Nordic Shooting Region NSR -European Shooting Confederation ESC -International Shooting Sport Federation ISSF -Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse - FITASC - Danmarks Idrætsforbund (DIF). 1.3 DSkyU er forpligtet til som medlem af de nævnte organisationer at underkaste sig disses love, ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle beslutninger, der træffes i henhold hertil. 2 FORMÅL 2.1 DSkyU s formål er at udbrede kendskab til og udvikle skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund at sikre deltagelse i internationale konkurrenceskydninger at fastholde et elitekoncept med en medarbejderstab med tilstrækkelige kompetencer. 2.4 at arbejde målrettet og langsigtet med talentudvikling i samarbejde med DSkyU s medlemmer, 2.5 at uddanne trænere, dommere og andre, der er nødvendige for at skydesporten kan udvikle sig i Danmark at søge indflydelse ved indmeldelse i inden- og udenlandske idrætsorganisationer Udarbejde og overholde ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler Afholde årlige mesterskabsskydninger. FLYTTET TIL 11 Unionen tegnes i enhver henseende af formanden. Ved formandens forfald tegnes Unionen af næstformanden og økonomilederen og yderligere et medlem af Unionsstyrelsen i fællesskab. Unionsstyrelsen kan meddele prokura. 4 Unionen består af optagne forbund og foreninger der dyrker eller ønsker at dyrke skydediscipliner, som ikke allerede henhører til optagne forbund. Foreninger er direkte medlem af Unionen. Forbundene består af foreninger. Repræsentantskabet kan optage eller associere forbund eller organisationer, der opfylder Dansk Skytte Unions krav til optagelse. 3 DSkyU s MEDLEMMER 3.1. DSkyU består af optagne forbund med dertilhørende medlemsforeninger og foreninger der dyrker eller ønsker at dyrke skydediscipliner, som ikke allerede henhører til optagne forbund. Disse foreninger optages som direkte medlemmer af DSkyU DSkyU og forbundene under Dansk Skytte Union kan 8

9 9 optage danske skytteforeninger, hvis love ikke er i strid med denne lov. Unions- eller forbundsstyrelsen afgør foreløbigt, om optagelse kan ske og meddeler foreningen dette skriftligt med kopi til DSkyU s sekretariat. Hvis foreningen kan optages, betragtes den som foreløbigt medlem så snart at gebyr og kontingent er betalt og indtil DSkyU s eller forbundets næste, ordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling, hvor unionsstyrelsen eller forbundsstyrelsens foreløbige optagelse af foreningen skal forelægges til godkendelse. Straks foreningens medlemskab er godkendt på et repræsentantskabsmøde/generalforsamling, er foreningen fuldgyldigt medlem, og har stemmeret og taleret på mødet Begæring om optagelse indsendes skriftligt til DSkyU eller det pågældende forbund ledsaget af: -. Foreningens love. -. Fortegnelse over bestyrelsens medlemmer og adresser -. Angivelse af det senest opgjorte medlemstal. -. Adressen på den/de skydebane(r), hvor foreningen dyrker skydning. -. Discipliner som kan skydes i foreningen. 3.4 Det påhviler medlemsforeninger straks og senest 1 måned efter at der sker ændringer i medlemsforeningens vedtægter, bestyrelsessammensætning eller andre væsentlige ændringer i foreningen, at give DSkyU skriftlig orientering herom Et medlemskab er gældende indtil det skriftligt med mindst 2 måneders forudgående varsel til den 1. januar er bragt til ophør. Ved udmeldelse skal foreningen straks opfylde sine økonomiske forpligtelser overfor DSkyU, og kan ikke senere blive optaget i DSkyU, medmindre sådanne forpligtelser ér afklaret Dersom en forening ikke opfylder DSkyU s vedtægter eller egne love og reglementer, kan DSkyU s unionsstyrelse ekskludere foreningen. En sådan eksklusion kan af foreningen indbringes til prøvelse ved DSkyU s førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter kan stadfæste unionsstyrelsens bestemmelse. En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 4 Kontingenter og afgifter 4.1 Ved optagelsen betaler foreningen et gebyr, hvis størrelse fastsættes af DSkyU eller forbundet. Hver forening betaler til DSkyU eller forbundet et årligt kontingent, hvis størrelse vedtages på forbundets repræsentantskabsmøde/ generalforsamling. Der opkræves tillige et gebyr pr. medlem opgjort i henhold til det indrettede antal i CFR.

10 Begge opkrævninger skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 5 Eksklusion 5.1. Dersom en forening eller et forbund ikke opfylder DSkyU s vedtægter eller egne love og reglementer, kan DSkyU s unionsstyrelse ekskludere foreningen. En sådan eksklusion kan af foreningen indbringes til prøvelse ved DSkyU s førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter kan forkaste unionsstyrelsens bestemmelse, der ellers står ved magt. Den ekskluderede har på mødet tale, men ikke stemmeret, under dette punkt på dagsordenen. En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 5 UNIONSSTYRELSEN Til at lede Unionen i overensstemmelse med denne lov og under ansvar over for repræsentantskabet nedsættes en Unionsstyrelse bestående af: 1. Unionens formand 2. Unionens næstformand 3. Økonomileder 4. Udviklingsudvalgsformand 5. Skydeudvalgsformand 6. Sektionsformand - Riffel 7. Sektionsformand - Pistol 8. Sektionsformand - Flugt Pkt. 1-5 vælges på repræsentantskabsmødet, medens punkt 6-8 vælges på sektionsårsmøder. 6 DSkyU s struktur 6.1. DSkyU's opgaver varetages af: 1. Repræsentantskabet. 2. Unionsstyrelsen. 3. Amatør og Ordensudvalget (A&O). 4. Skydeudvalget (SKUD), Herunder sektionerne. 5. Udviklingsudvalget (UDV) Alle udvalg, bortset fra A&O udvalget, udarbejder en handlingsplan for udvalgets arbejde. Handlingsplanen revideres og forelægges unionsstyrelsen til godkendelse. Vedtagne / reviderede handleplaner forelægges på efterfølgende repræsentantskabsmøde i udvalgets skriftlige årsberetning til orientering For alle udvalg gælder, at de rapporterer kontinuerligt til unionsstyrelsen om årets aktiviteter samt aflægger årsberetning på repræsentantskabsmødet. Unionens formand er tillige Unionsstyrelsens formand. Formanden for og medlemmer af Amatør & Ordensudvalget indgår ikke i Unionsstyrelsen. FLYTTET TIL 11 Ingen af Unionsstyrelsens medlemmer kan bestride mere end én post i Unionsstyrelsen. 6 Unionsstyrelsen udøver sin virksomhed gennem afholdelse af møder efter behov, dog mindst 4 møder fordelt på året og ved bekendtgørelse af de trufne beslutninger og forhandlingsresultater i Unionens officielle organ. UDGÅR AF LOVENE. ER DÆKKET IND VED CODE OF CONDUCT Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Møderne afholdes efter formandens eller mindst 3 medlemmers ønske. Møderne anses for lovlige og beslutningsdygtige når 10

11 mindst 5 medlemmer er til stede. Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, det vil sige, at et forslag eller en sag kun kan vedtages eller fremmes, hvis mindst 5 medlemmer er for forslaget eller sagen. Unionsstyrelsen kan efter behov indkalde interessenter til sine møder. Disse interessenter har ikke stemmeret. Unionens sekretær er referent og foranlediger, at referat udsendes til Unionsstyrelsens og Formandsrådets medlemmer, og at beslutninger offentliggøres i Unionens officielle organ. Unionsstyrelsen udpeger en Redaktør til at forestå udgivelse af Unionens officielle organ. FLYTTET TIL 11 Unionsstyrelsen udfærdiger funktionsbeskrivelser for Unionens ledende enheder og udvalg i fornødent omfang. Unionsstyrelsen kan i idrætspolitiske spørgsmål rådføre sig med Formandsrådet. FORMANDSRÅDET FLYTTET TIL 16 7 Formandsrådet består af formændene for de optagne forbund. Forbundene kan og bør indsætte stedfortræder ved forfald. Udviklingsudvalgsformanden og konsulenten deltager i rådets møder med taleret, men uden stemmeret. Formandsrådet afholder møder efter behov dog mindst 2 om året. Et af møderne afholdes i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Møderne er beslutningsdygtige når et flertal af forbundene er repræsenteret. Formandsrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Formandsrådet er idrætspolitisk rådgiver for Unionsstyrelsen og Udviklingsudvalget. UDVIKLINGSUDVALGET FLYTTET TIL 12 8 Udviklingsudvalget består af: Formanden, som indgår i Unionsstyrelsen, valgt på repræsentantskabsmødet. Ét medlem fra hver Sektion udpeget af Sektionen. Formændene for udvalg under Udviklingsudvalget Udviklingsudvalget er ansvarligt over for Unionsstyrelsen. Udvalg kan nedsættes efter behov; formændene for sådanne udvalg har sæde i udviklingsudvalget. Udviklingsudvalget afholder møder efter behov. Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning og efter dennes eller et flertal af udvalgsmedlemmernes ønske. Mødet anses for lovligt og beslutningsdygtigt når 11

12 formanden (eller hans suppleant) og et flertal af udvalgsmedlemmerne er til stede. Sager afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes mødereferat, og resumé heraf udsendes af kontoret til udvalgene, Unionsstyrelsen, Formandsrådet og andre efter behov. REGNSKABET FLYTTET TIL Unionens generalsekretær holder unionsstyrelsen løbende orienteret om regnskab og budgetter. Via Unionens sekretariat udsendes i løbet af regnskabsåret periodiske, summariske regnskabsoversigter til Unionens sektioner og udvalg. Unionens regnskabsår er Generalsekretæren skal foranledige bogføringen afsluttet senest den 10. januar, hvorefter regnskabet med samtlige bilag afgives til revisorerne, der senest 8 efter modtagelsen afleverer det reviderede regnskab med deres bemærkninger. Revisorerne har til enhver tid uhindret adgang til kontrol af Unionens bogføring og beholdninger. 10 Samtlige sektioner og selvstændige udvalg og forbund indsender deres årsberetninger til Unionens sekretariat senest den 31. januar. Unionens sekretariat skal informeres om enhver officiel forretning der vedrører helheden, hvad enten den foregår i Unionsstyrelsen, skydeudvalget eller i sektioner og i udvalgene og bringe informationerne videre til de organisationer, forbund, foreninger eller personer, der måtte skønnes at have behov herfor. SKYDNINGERNE FLYTTET TIL Unionens skydninger gennemføres efter de programmer og reglementer, som er godkendt af Dansk Skytte Union i det omfang, repræsentantskabet og Unionsstyrelsen bestemmer. SKYDEUDVALG OG SEKTIONER 12 Til at forestå og gennemføre samtlige Unionens skydeidrætslige aktiviteter, herunder elitetræning og samarbejdet med Team Danmark, under ansvar over for Skydeudvalget, oprettes en sektion for hver hovedgruppe (riffel -, pistol- og flugtsektion). Hver sektion ledes af en sektionsformand, bistået af et efter aktiviteterne afpasset antal udvalg. Udvalgenes antal og ansvarsområdet inden for sektionerne bestemmes af våbentypernes egenart, de respektive skydegrene og deres udbredelse. Hver sektion udpeger en Team Danmark projektgruppe, hvori 12

13 træneren og aktiv repræsentanten indgår. Direktiver for og koordinering af sektionernes virksomhed, herunder eventuel justering af regler for mesterskaber, rekorder og stævner samt varetagelse af Unionens internationale konkurrencedeltagelse foregår igennem et Skydeudvalg bestående af: 1. Skydeudvalgsformanden og 2. Sektionsformændene (ved forfald, deres suppleant). Skydeudvalgsformanden skal være uafhængig af sektionerne. Udvalget fastsætter sin forretningsorden og afholder møder efter behov. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Formanden eller to medlemmer af udvalget kan begære indkaldt til møde. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Skydeudvalget er ansvarlig over for Unionsstyrelsen. Skydeudvalgsformanden og sektionsformændene foranlediger, at der føres protokol over skydeudvalgsmøderne og sektionsmøderne. Referat af møderne tilstilles Unionsstyrelsen og Formandsrådet. AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 13 Repræsentantskabet vælger et Amatør- & Ordensudvalg bestående af: FLYTTET TIL En formand, der bør have juridisk uddannelse. 2. To medlemmer. 3. To suppleanter. Et medlem og en suppleant er efter tur på valg hvert, i ulige år er formanden på valg. Genvalg kan finde sted. Udvalget fastsætter sin egen forretningsorden og afholder møder efter behov. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt. Et medlem eller suppleant i Amatør- & Ordensudvalget kan ikke samtidigt være medlem af eller suppleant til Unionsstyrelsen, sektioner, udvalg, forbundsstyrelse eller forbundsudvalg. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der forligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. I sådant tilfælde indtræder suppleanten i udvalget. Amatør- & Ordensudvalgets opgaver er: 1. Amatør- & Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Skytte Unions love regler, forordninger m.v. 2. Amatør- & Ordensudvalget kan afvise at behandle sager, som ikke først har været behandlet i sektioner eller forbund, eller som efter unionens regler bør afgøres uden for Amatør & Ordensudvalget. 3. Amatør- & Ordensudvalget kan fungere som voldgiftsret for afgørelse af stridigheder mellem organisationer, udvalg eller personer under Dansk Skytte Union, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at kunne påtage sig 13

14 afgørelsen. Amatør- & Ordensudvalget kan tildele organisationer eller personer under Dansk Skytte Union advarsler og irettesættelser, karantæner eller træffe bestemmelse om udelukkelse eller eksklusion fra aktiviteter eller klubber under Dansk Skytte Union. Ligeledes kan udvalget, når en sag er rejst, træffe bestemmelse om midlertidig udelukkelse, indtil sagen er afgjort. Amatør- & Ordensudvalgets kendelser kan indankes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans inden 4 uger fra, at parterne er blevet gjort bekendt med afgørelsen. Arbejdsgang og andre forhold for Amatør & Ordensudvalget fastlægges af Unionsstyrelsen i særskilt reglement. REPRÆSENTANTSKABET OG PROCEDURER VED ÅRSMØDER 14 Repræsentantskabet er Unionens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af i alt 120 personer omfattende Unionsstyrelsens medlemmer samt forbundsrepræsentanterne. Valget/udpegningen af forbundsrepræsentanterne gælder kun til det pågældende møde. Forbundsrepræsentanterne bør repræsentere disciplinområderne, flugtskydning, pistolskydning og riffelskydning. Til hver af sektionernes årsmøder vælger/udpeger forbundene indtil i alt 75 repræsentanter. Antallet af forbundsrepræsentanter til Unionens repræsentantskabsmøde og sektionernes årsmøder beregnes som følger på grundlag af de fra Danmarks Idrætsforbund senest modtagne officielle antal aktive medlemmer i forbundene. Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter. Restantallet af forbundsrepræsentanter udregnes hvert år efter forholdstalsmetoden, hvilket tal meddeles forbundene af Unionens sekretariat. Det beregnede repræsentantantal indeholder samtlige Unions- og forbundsstyrelsesmedlemmer hjemmehørende i det pågældende forbund. Foreninger, som er direkte medlem af Dansk Skytte Union, tildeles repræsentanter ud fra foreningens antal medlemmer indberettet til Centralt Forenings Register CFR, idet foreningens medlemsantal i forhold til Dansk Skytte Unions samlede antal medlemmer fastsætter foreningens procentvise andel af repræsentantskabets 120 repræsentanter. Hvor intet andet er fastsat i denne lov, er repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af forbundene er repræsenteret, idet der ses bort fra medlemmer af 14 7 Ordinært repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABET OG PROCEDURER VED ÅRSMØDER Repræsentantskabet er DSkyU s højeste myndighed. Repræsentantskabet består af Unionsstyrelsens medlemmer, forbunds- og foreningsrepræsentanterne. Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne indkaldes af Unionsstyrelsen ved skriftlig meddelelse til forbundene. Indkaldelserne skal udsendes fra DSkyU s sekretariat senest 14 dage før møderne og skal indeholde: - Tid og sted for møderne - Dagsordener - DSkyU s reviderede regnskab samt det nye års budget Ordinære repræsentantskabsmøder og sektionsårsmøder afholdes hvert år i februar eller marts måned. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet eller sektionsårsmøderne, skal være DSkyU s sekretariat i hænde senest den 1. januar. Antallet af repræsentanter til DSkyU s repræsentantskabsmøde og sektionernes årsmøder beregnes som følger på grundlag af de fra Danmarks Idrætsforbund senest modtagne officielle antal aktive medlemmer i forbundene. Foreningerne tildeles stemmer ud fra foreningens antal medlemmer indberettet til det Centrale Forenings Register, CFR. Repræsentantskabsmøde -UNSTY 8 repræsentanter -Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. -Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter.

15 Unionsstyrelsen. Der kan kun træffes beslutninger om punkter på dagsordenen og hertil stillede ændringsforslag. Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne indkaldes af Unionsstyrelsen ved skriftlig meddelelse til forbundene. Indkaldelserne skal udsendes fra Unionens sekretariat senest 14 dage før møderne og skal indeholde: - Tid og sted for møderne - Dagsordener - Unionens reviderede regnskab samt det nye års budget Ordinære repræsentantskabsmøder, riffelsektionsårsmøder og pistolsektions-årsmøder afholdes hvert år i februar eller marts måned. Der kan indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsog sektionsmøder når Unionsstyrelsen henholdsvis sektionerne finder anledning hertil, eller når mindst to forbundsstyrelser begærer det. Anmodningen herom skal være ledsaget af en udførlig motiveret angivelse af forhandlingsemnet. -Hver forening har stemmer, uanset om de er medlem af forbund eller direkte medlem af DSkyU som følger 1 stemme op til og med 100 medlemmer, 2 stemmer fra 101 til og med 250 medlemmer 3 stemmer fra 251 til og med 500 medlemmer 4 stemmer fra 501 til og med 1000 medlemmer 5 stemmer fra Sektionsårsmøder Hver forening har stemmer, uanset om de er medlem af forbund eller direkte medlem af DSkyU som følger Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. -Landsdækkende forbund tildeles forlods 6 repræsentanter. 1 stemme op til og med 100 medlemmer, 2 stemmer fra 101 til og med 250 medlemmer 3 stemmer fra 251 til og med 500 medlemmer 4 stemmer fra 501 til og med 1000 medlemmer 5 stemmer fra Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet eller sektionsårsmøderne, skal være Unionens sekretariat i hænde senest den 1. januar. 19 Forbundenes navnelister over de valgte/udpegede repræsentanter skal bero ved Unionens sekretariat senest 14 dage før repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne. Eventuelle ændringer til navnelisterne skal meddeles dirigenten ved det pågældende møder, inden disses begyndelse. 20 A. REPRÆSENTANTSKABSMØDET Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 8 Møder A. REPRÆSENTANTSKABSMØDET Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed. 3.a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 3.b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg (alle valg gælder for to år) a. Formand.(i lige år) b. Næstformand (i ulige år) c. Økonomileder (i ulige år). d. Udviklingsudvalgsformand (i lige år) e. Skydeudvalgsformand. (i lige år) f. Formand for Amatør & Ordensudvalget (i ulige år) g. Medlem af Amatør & Ordensudvalget.(i lige og ulige år) h. Suppleant til Amatør & Ordensudvalget.(i lige år og Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye forbund og direkte foreninger 3. Formanden aflægger beretning om DSkyU s virksomhed. 4.a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4.b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg (alle valg gælder for to år) a. Formand.(i lige år) b. Næstformand (i ulige år) c. Økonomileder (i ulige år). d. Udviklingsudvalgsformand (i lige år) e. Skydeudvalgsformand. (i lige år) f. Formand for Amatør- & Ordensudvalget (i ulige år) g. Medlem af Amatør- & Ordensudvalget.(i lige og ulige år)

16 ulige år) i. Revisor (lige og ulige år). j. En revisorsuppleant.(i ulige år) 6. Eventuelt. h. Suppleant til Amatør- & Ordensudvalget.(i lige år og ulige år) i. Revisor (lige og ulige år). j. En revisorsuppleant.(i ulige år) 7. Eventuelt. Den ene af de to valgte interne revisorer bør have erfaring med revision. B. SEKTIONSÅRSMØDER Dagsordenen for de ordinære flugt-, pistol- og riffelsektionsårsmøder skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg (jfr. ad pkt. B. 5. a. og b.) a. Sektionsformand. b. Formænd for stående udvalg. 6. Eventuelt. ad pkt. B. 5. a. Sektionsformænd. Flugtsektionen. Valg i lige år. Pistolsektionen. Valg i ulige år. Riffelsektionen. Valg i lige år. B. SEKTIONSÅRSMØDER Dagsordenen for de ordinære årsmøder skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg a. Sektionsformand. b. Formænd for stående udvalg. 6. Eventuelt. ad pkt. B. 5. a. Sektionsformænd. Flugtsektionen. Valg i lige år. Pistolsektionen. Valg i ulige år. Riffelsektionen. Valg i lige år. Hver sektion nedsætter selv deres udvalg og beslutter i øvrigt om der skal valg eller der skal udpeges til disse. Det kan overvejes om, der skal være obligatoriske udvalg/poster i alle eller udvalgte sektioner. F.eks. Ungdomsudvalg, Stævneudvalg, Næstformandspost eller Disciplinudvalg C. FÆLLES Ethvert medlem af en forening under Unionen kan vælges til medlem af Unionsstyrelse, udvalg eller sektion, også selv om den foreslåede ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet/sektionsårsmøderne. Det skal kunne dokumenteres, at den pågældende er villig til at modtage valg. Alle valg er for to år og sker i lige og ulige år, som angivet under punkt 5 i dagsordenerne. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance i valgperioden, supplerer Unionsstyrelsen og Sektionerne sig selv indtil næste repræsentantskabsmøde/sektionsårsmøde. Et suppleringsvalg er kun gældende for resten af et afgående medlems valgperiode. C. FÆLLES Ethvert medlem af en forening under DSkyU kan vælges til medlem af Unionsstyrelse, udvalg eller sektion, også selv om den foreslåede ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet/sektionsårsmøderne. Det skal kunne dokumenteres, at den pågældende er villig til at modtage valg. Alle valg er for to år og sker som angivet under punkt 5 i dagsordenen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance i valgperioden, supplerer Sektionerne sig selv indtil næste sektionsårsmøde. Et suppleringsvalg er kun gældende for resten af et afgående medlems valgperiode. Den ene af de to valgte revisorer bør være statsautoriseret eller registreret. Er dette ikke tilfældet indgår Unionsstyrelsen aftale med en statsautoriseret eller registreret revisor om revision af regnskabet sammen med de valgte revisorer. 16

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere