Børne- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 11. februar :00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2004 Åben sag 2. EU licitation skolebuskørsel Åben sag 3. Tilbygning til Bødkerhuset Åben sag

2 Page 2 of Opgørelse dagplejen Åben sag 5. Struktur, dagplejen Åben sag 6. Sæby Museum Åben sag 7. Forslag til mødeplan for institionsbesøg Åben sag 8. Personsag 9. Klage over afgørelse ved børnehaveplads 10. Personsag 11. Personsag 12. Meddelelser fra formand/forvaltningschef Lukket sag

3 Page 3 of Skolerenovering 2004 Børne- og Kulturudvalget har til anlægsønsker for 2004 følgende projekter: Torslev Skole renovering kr Byrådet Volstrup Skole huset kr Stensnæsskolen vinduer kr Dybvad Skole sportsplads/galv kr Dybvad Skole toiletter kr Hørby Skole toiletter kr Hørby Skole vinduer kr Forvaltningen har forslag: Tranåsskolen udsugning kr I alt kr Projektbeskrivelserne i sagen. Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at der på investeringsoversigten er afsat følgende: Minimumsanlægsoversigt for 2004 Bygningsrenovering af kommunes skoler kr Ud over minimum for 2004 Skolerenovering kr Overført rådighedsbeløb fra 2003 vedrørende Torslev Skole kr Endnu ikke disponeret rådighedsbeløb for 2003 vedrørende bygningsrenovering af skoler, der kan overføres til 2004 kr I alt kr For at foranstående beløb fra 2003 kan anvendes, vil det være nødvendigt, at de ikke disponerede rådighedsbeløb overføres til Udvalget bør foretage en prioritering af anlægsønskerne og hvilke projekter, der ønskes igangsat. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 10. december 2003 Jens Mørk Det indstilles, at udsugningen på Tranåsskolen godkendes, og der frigives kr. over skolerenoveringen. Den videre prioritering af anlægsønsker fortsættes, når udvalget har modtaget energirapporten. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at udsugningen på Tranåsskolen godkendes, og der frigives kr. fra skolerenovering. Beslutning Økonomiudvalget den 6. januar 2004 Folmer Hansen med afbud. Jens Mørk er indkaldt som

4 Page 4 of 12 stedfortræder Anbefales til byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den 20. januar 2004 Godkendt. Siden Børne og Kulturudvalgets beslutning den 10. december 2003 har forvaltningen modtaget energirapport fra Niras. Energirapporten (sammendrag) er sendt ud som bilag. Rapporten fortæller, at Sæby Kommunes skoler generelt har en god standard rent energimæssigt. Denne flotte placering fremkommer ved, at der i Sæby Kommune er foretaget fornuftige investeringer i nybyggeri og vedligeholdelse. Driftspersonalet på de enkelte skoler udfører et stort arbejde både med vedligeholdelse af skolerne og de tekniske anlæg og med sikring af, at skolernes drift også foregår energimæssigt fornuftigt. Rapporten viser også, at der stadigvæk er rig mulighed for energibesparelser på skolerne. Disse rentable energibesparelse er hovedsageligt isolering og ændret belysning samt ombygninger af toiletter. I forhold til prioritering er det sådan, at værdier over 0,75 ikke er rentabel set i forhold til energibesparelser men kan være fornuftig i forhold til f.eks. forbedret indeklima. Dette betyder, at jo lavere værdi/prioritering jo bedre rentabilitet. Disse er opstillet i skematisk form. Isolering Forslag Skole Investering Besparelse Prioritering Rør og ventiler Volstrup ,10 Ventiler og varmtvandsvekslere Sæby ,14 Ventiler Stensnæs ,15 Tagkonstruktion Volstrup ,35 Tagkonstruktion Volstrup ,38 Lette ydervægge Stensnæs ,52 Hulmursisolering Volstrup ,53 Hulmursisolering Stensnæs ,53 Tagkonstruktion Dybvad ,57 Tagkonstruktion Torslev ,57 Tagkonstruktion Stensnæs ,59 Hulmursisolering Dybvad ,61 I alt Belysning Styring klasselokaler Sæby ,24 Styring gange og forhal Sæbygaard ,30 Energirigtig belysn. Volstrup ,52 klasselokaler Energirigtig belysn. Sæbygaard ,53 storrum Energirigtig belysn. Sæbygaard ,56 klasselokaler Energirigtig belysn. Torslev ,73 klasselokaler I alt Toiletter Ombygning til 2-skyl Sæbygaard ,19

5 Page 5 of 12 Udskiftning til 2-skyl Dybvad ,51 Styring af urinalskyl Stensnæs ,73 I alt Andet Montering af Stensnæs ,30 frekvensstyret pumpe Frekvensstyret pumpe til Volstrup ,45 radiatoranlæg Udskiftning af fuger Volstrup ,61 vinduer Udskiftning af vinduer til Volstrup ,62 2-lags energir. Termostatventiler Sæby ,67 udskiftes I alt Hørby Skole har indsendt ansøgning om ny gulvbelægning. Forventet udgift på ca kr. Det indstilles, at renovering af toiletforholdene gennemføres udvalget prioriterer andre renoveringsønsker. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28. januar 2004 Ingrid Hejslet Behandlingen fortsættes. Niras indbydes til møde den 11. februar Økonomifunktionen kan i forlængelse af tidligere påtegning oplyse, at rådighedsbeløb til renovering af skoler er følgende: Rådighedsbeløb i alt i.h.t. foranstående kr Disponeret til renovering af Torslev Skole kr Disponeret til Tranåsskolen - udsugning kr Til disposition kr Poul Arendrup deltager i punktet. Bilag Fordeling 1. Ansøgning fra Tranåsskolen af 10. december 2003 BKU, ØU, BR ( ) 2. Tilbud fra Linå af 23. oktober 2003 BKU, ØU, BR ( ) 3. Tilbud fra DHIAA Systemer A/S af 13. november Tranåsskolens kommentarer til besøg af BST den 5. december 2003 BKU, ØU, BR ( ) BKU, ØU, BR ( ) 5. Energirapport sammendrag for Sæby Kommunes skoler BKU ( ) 6. Ansøgning om ny gulvbelægning fra Hørby Skole BKU ( ) 7. Sparekatalog, energirapport fra Niras af 3. februar 2004 BKU 8. Brev fra Hørby Skole BKU Behandlingen fortsættes.

6 Page 6 of EU licitation skolebuskørsel Åben sag Børne- og Kulturudvalget besluttede den 16. december 2003 at lade udarbejde udbudsmateriale vedrørende EU-udbud af skolebuskørslen. Materialet er udarbejdet i samarbejde med skolerne. Ringetiderne på Volstrup Skole er bragt i overensstemmelse med bussernes ind- og hjemkørsel Ø22 Sbh: BK/ban Dette materiale fremsendes til godkendelse. Udbudsmaterialet består af 3 dele udbudsvilkår, kontrakt og bilag. Udbudsvilkårene er en beskrivelse af vilkårene for udbuddet, og kontrakten er den bindende kontrakt, som senere skal indgås med vinderne af licitationen. Materialet er i samme form, som det har været sædvane for en lang række andre kommuners udbudsmateriale for skolebuskørsel. Følgende skal fremhæves: Udbuddet omfatter i alt 13 busser, og kørslen udbydes i 6 pakker, hvor der i de 5 pakker indgår to busser og i den sidste 3 busser (heraf er den ene bus svømmebussen). Pakkerne er sammensat, så busser, hvor det er væsentligt, at der sker en koordinering fx i forbindelse med forsinkelser eller ændringer er i samme pakke. Der kan bydes på pakkerne enkeltvis eller i vilkårlige kombinationer af pakkerne Kontraktløbetiden er 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Kørslen starter den 5. august Der stilles krav om minimum busstørrelse (varierer fra rute til rute) og maksimum busalder (12 år). Det sidstnævnte gælder ikke for den bus, der anvendes til svømmekørsel Udvælgelseskriterierne vil være i prioriteret rækkefølge: - Pris - Busstandard (type, alder, indretning) - Tidligere præsteret kvalitet i forbindelse med tilsvarende kørselsopgave - Erfaring med tilsvarende opgaver Bekendtgørelse af udbuddet sker den 23. februar 2004, og tilbuddene skal være kommunen i hænde den 15. april om valg af entreprenører forventes i Børne- og Kulturudvalget den 28. april 2004, i Økonomiudvalget den 4. maj 2004 og i Byrådet den 18. maj Det indstilles, at udbudsmaterialet godkendes. Bilag Fordeling 1. EU-udbud af skolebuskørsel februar 2004 BKU 2. Busruterne tegnet på kort BKU Godkendes med diverse rettelser.

7 Page 7 of Tilbygning til Bødkerhuset Åben sag Bestyrelsen for Bødkergården søger om frigivelse af anlægsmidler på kr., som er afsat til tilbygning til afdelingen på Brøndenvej 3, Bødkerhuset S05 Sbh: BK/el Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at der på investeringsoversigten for 2004 er optaget kr til lokaleændringer i Bødkerhuset (kommunal ejendom), hvorfor der finansieringsmæssigt intet vil være til hinder for at anlægsbevillingen imødekommes. Forvaltningen indstiller, at projektet godkendes der frigives kr. fra investeringsoversigten Bilag Fordeling 1. Ansøgning fra Bødkergården af 5. februar 2004 BKU 2. Tegning af om- og tilbygningen af 4. februar 2004 BKU Der indhentes 3 lokale tilbud og 2 udenbys tilbud. Der ses på dør til handicaptoilet. Licitationsresultatet sendes ind til godkendelse og frigivelse fra investeringsoversigten. Max kr. 4. Opgørelse dagplejen Åben sag Opgørelse for dagplejen 1. februar Sbh: BK/el Bilag Fordeling 1. Opgørelse dagplejen 1. februar 2004 BKU 2. Dagplejens belægning 2003 og 2004 BKU 3. Opgørelse daginstitutioner BKU Til orientering. 5. Struktur, dagplejen Åben sag

8 Page 8 of 12 Børne- og Kulturudvalget besluttede den 14. maj 2003, at forvaltningen skulle arbejde med integration af dagpleje og daginstitution i et lokalområde som forsøg P Dagplejeleder samt daginstitutionslederne i Sæby Kommune var på en studietur, hvor der bl.a. var besøg i Holstebro og Sønderhald Kommune, og hvor dagplejen er udlagt til daginstitutionerne. Der var efter turen fire ledere herunder dagplejelederen, der havde lyst til at arbejde med opgaven. Forvaltningen udarbejdede et kommissorium med følgende ordlyd: Der ønskes beskrevet fordele og ulemper ved Holstebro modellen Hvordan kunne der etableres/organiseres et forsøgsarbejde i Sæby Kommune Hvordan kan det etableres/organiseres til hele kommunen. Der blev besluttet, at arbejdet skulle være færdig inden jul Der var en del usikkerhed omkring arbejdet i gruppen, så derfor besluttede gruppen i samarbejde med forvaltningschefen at se på, hvad der skulle arbejdes med, for at forsøget kunne gennemføres samt fordele og ulemper. Dette er vedlagt som bilag 1. Efter aflevering har gruppens arbejde været forelagt den samlede daginstitutionsledergruppe. Der er nedsat to andre grupper, som arbejder med servicestrategi samt samarbejder omkring de mindste daginstitutioner. Disse to arbejdsgrupper afleverer deres materiale til sommerferien I forbindelse med det kommende arbejde omkring kommunernes struktur vil det også være mest hensigtsmæssigt med ændringer af dagplejestrukturen, når Sæby Kommune kender hvilke retningslinier, der er gældende fremover. Det indstilles, at sagen igen tages op til august/september Bilag Fordeling 1. Arbejdsgruppens oplæg. BKU 2. Holstebro modellen. BKU Godkendt. 6. Sæby Museum Åben sag Børne- og Kulturudvalget har besluttet at et af fokusområderne i 2004 er kultur P21 Sbh: BK/el

9 Page 9 of 12 En af vore kulturinstitutioner er Sæby Museum. Der har været afholdt et møde mellem lederen af museet, udvalgsformanden samt forvaltningschefen, hvor der blev drøftet, hvordan Sæby Museum kom på dagsordenen. I denne forbindelse blev der talt om, at det kunne være en ide, at Byrådet fik en temadebat om fremtiden for Sæby Museum. Sæby Museum vil gerne orientere om følgende: 1. Museumsloven 2. Krav til at opretholde statsanerkendelsen 3. Sæby museum ønsker en afklaring af deres pladsbehov 4. Hvad skal der ske med Algade 3? 5. Sæby Museum i forhold til kulturturisme 6. Sæby Museum som et videnscenter. Inden et evt. temamøde er det vigtigt, at Børne- og Kulturudvalget debatterer, hvad udvalget ønsker for Sæby Museum. Det er vigtigt for forvaltningen at kende prioriteringen af opgaven. Det indstilles, at der afholdes et temamøde i Byrådet udvalget tager stilling til en dagsorden. Bent Bang indbydes til mødet den 25. februar Forslag til mødeplan for institionsbesøg Åben sag Forslag til mødeplan for institutionsbesøg om fokuspunkter/virksomhedsplaner. Sbh: BK/el 21. april kl Børnehaven Brolæggervej og Børnegården 21. april kl Sæby Skole 21. april kl Volstrup Skole 5. maj kl Børnehaven Sæbygårdvej kl Sæbygaardskolen kl Børnehaven Bispevang 19. maj kl Hørby Børnehus kl Hørby Skole kl Thorshøj Børnehave 2. juni kl Bødkergården kl Torslev Skole kl Områdekontor Vest 16. juni kl Dybvad Børnehave kl Dybvad Skole

10 Page 10 of august kl Voerså Børnehave kl Stensnæsskolen 1. september kl Børnehaven Violvej kl Fritidsklubben Hans Åbelsvej kl Tranåsskolen og Garagen 15. september kl St. Toftelund kl Børnehaven Stationsvej kl Områdekontor Sæby 29. september kl Biblioteket kl Musikskolen Det indstilles, at mødeplanen godkendes. Revideret mødeplan sendes til udvalget og institutionerne. Fokuspunkter til daginstitutionsområdet, som indsendes til udvalget inden udgangen af marts måned: KID/MI/Rummelighed, vedligehold og børn med særlige behov. 8. Personsag 9. Klage over afgørelse ved børnehaveplads 10. Personsag 11. Personsag

11 Page 11 of Meddelelser fra formand/forvaltningschef Lukket sag

12 Page 12 of 12 Mødet hævet, oplæst kl. Til stede: Underskrifter:

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere