Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder"

Transkript

1 Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer 7 Brug af GPS 8 Appendiks 9 Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

2 Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet. Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, når du senere får brug for den. Ophavsret Billeder, der tages med RICOH WG-5 GPS til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes uden tilladelse, som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering, selv til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må ikke anvendes uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret, hvilket man også skal være opmærksom på. Varemærker SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Macintosh, Mac OS og OS X er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og/eller andre lande. Eye-Fi, Eye-Fi-logoet og Eye-Fi connected er varemærker tilhørende Eye-Fi, Inc. Intel, Intel Core og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. AMD, AMD Athlon og ATI Radeon er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA og GeForce er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og/eller andre lande. Google og Google Earth er varemærker tilhørende Google Inc. Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Dette produkt er givet i licens i henhold til patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes personlige og vederlagsfri anvendelse for at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse med AVC-standarden ( AVC-video ) og/eller (ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet kodesat af en forbruger i forbindelse med en personlig aktivitet og/eller er blevet modtaget fra en videoudbyder, som har licens til at sælge AVC-videoer. Der ydes ingen licens til andre formål eller anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger. Se også

3 Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Til brugere af dette kamera Brug og opbevar ikke dette kamera i nærheden af udstyr, der genererer kraftig, elektromagnetisk udstråling eller magnetfelter. Kraftige, magnetiske udladninger eller magnetfelter genereret af udstyr som f.eks. radiosendere kan forstyrre displayet, beskadige gemte data eller påvirke kameraets interne kredsløb og forårsage fejlfunktion af kameraet. Displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99% eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01% eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede. De viste illustrationer og skærmbilleder i denne brugervejledning kan afvige fra den faktiske visning. I denne brugervejledning henvises der i det følgende til SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort som SD-hukommelseskort. I denne vejledning refererer den generiske term computer(e) til enten en Windowspc eller en Macintosh. I denne vejledning refererer udtrykket batteri(er) til en hvilken som helst type batterier, der anvendes til dette kamera og tilbehør. Sikker anvendelse af kameraet Vi har gjort vores yderste for at gøre dette kamera så sikkert som muligt. Ved brug af kameraet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler. Advarsel Dette symbol viser, at hvis du ikke er opmærksom på dette, kan det medføre alvorlige personskader. Forsigtig Dette symbol viser, at hvis du ikke er opmærksom på dette, kan det medføre mindre eller lidt større personskader eller tab af materiel. 1

4 Om kameraet Advarsel Forsøg ikke at skille kameraet ad eller modificere det. Der er høj spænding inde i kameraet, og der er risiko for elektrisk stød, hvis kameraet skilles ad. Hvis det indre af kameraet blotlægges, f.eks. hvis kameraet tabes, må du under ingen omstændigheder røre ved sådanne blotlagte dele; der er fare for, at du kan få elektrisk stød. Det kan være farligt at have kameraremmen omkring halsen. Pas på, at børn aldrig vikler remmen rundt om halsen. Hvis der kommer røg eller underlige lugte ud af kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet, fjerne batteriet eller tage vekselstrømadapterstikket ud. Kontakt derefter nærmeste servicecenter. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød. Forsigtig Sæt ikke fingeren på flashen, når den er affyres; der er risiko for forbrænding. Affyr ikke flashen, mens den rører ved dit tøj; der er risiko for misfarvning. Nogle dele af kameraet bliver varme under brug, så pas på, da der er risiko for let forbrænding, hvis du rører ved sådanne dele i længere tid. Pas på glasskår, hvis displayet beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. Afhængig af dine individuelle omstændigheder eller fysiske sygdomme så kan brug af kameraet medføre kløe, udslæt eller blærer. Hvis du oplever uregelmæssigheder, skal du holde op med at bruge kameraet og straks søge læge. 2

5 Om strømadapteren eller vekselstrømsadapteren Advarsel Brug altid den strømadapter eller vekselstrømsadapter, der er udviklet specielt til dette kamera, med den angivne strømstyrke og spænding. Hvis der bruges en strømadapter eller vekselstrømsadapter, som ikke er udviklet specielt til dette kamera, eller hvis den strømadapter eller vekselstrømsadapter, der er udviklet specielt til dette kamera, bruges med en anden strømstyrke eller spænding end den angivne, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller kameradefekt. Den angivne spænding er V vekselstrøm. Forsøg aldrig at skille dette produkt ad eller foretage ændringer på produktet, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra produktet, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet og kontakte nærmeste servicecenter. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du kontakte nærmeste servicecenter. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis du ser et lyn eller hører torden, mens du bruger strømadapteren eller vekselstrømsadapteren, skal du tage stikket ud af stikkontakten og stoppe brugen. Fortsat brug kan forårsage beskadigelse af produktet, brand eller elektrisk stød. Tør vekselstrømsstikket af, hvis det bliver støvet. Akkumuleret støv kan forårsage brand. Forsigtig Placer ikke eller tab ikke tunge genstande på eller bøj ikke USB-kablet eller vekselstrømsnetledningen kraftigt. Det kan beskadige ledningen. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal du kontakte nærmeste servicecenter. Rør ikke ved og kortslut ikke stikområdet på USB-kablet eller vekselstrømsnetledningen, mens ledningen sidder i stikket. Rør ikke ved vekselstrømsstikket med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød. Udsæt ikke produktet for slag, og undgå at tabe det på en hård flade. Det kan forårsage fejlfunktion. Brug ikke strømadapteren til opladning af andre batterier end genopladelige batterier af typen litium-ion D-LI92. Det kan forårsage overophedning, eksplosion eller fejl ved den tilsluttede enhed. 3

6 For at minimere risikoen for farer bør du kun benytte et CSA/UL-certificeret strømforsyningskabelsæt, hvor kablet er af typen SPT-2 eller kraftigere, minimum nr. 18 AWG kobber, den ene ende er udstyret med et påstøbt hanstik (med en specificeret NEMA-konfiguration), og den anden er udstyret med et påstøbt hunstik (med en specificeret konfiguration af den ikke-industrielle IEC-type) eller tilsvarende. Om batteriet Advarsel Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Hvis de putter det i munden, kan det medføre elektrisk stød. Hvis du får væske fra batteriet i øjnene, kan du miste synet. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. Gnid dem ikke. Forsigtig Brug kun det batteri, der er beregnet til dette kamera. Brug af andet batteri kan forårsage eksplosion eller brand. Adskil ikke batteriet. Forsøg aldrig at skille batteriet ad, da dette kan medføre eksplosion eller utætheder. Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet. Hold ledninger, hårnåle og andre metalgenstande væk fra batteriets poler + og -. Kortslut ikke batteriet, eller kast det i ilden. Dette kan medføre eksplosion eller brand. Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller tøj, kan det medføre hudirritation. Vask omhyggeligt de berørte områder med vand. Forholdsregler for brug af batteri D-LI92: BATTERIET KAN EKSPLODERE ELLER ANTÆNDES, HVIS DET BEHANDLES FORKERT. - DU MÅ IKKE ADSKILLE DET ELLER KASTE DET I ÅBEN ILD. - DU MÅ IKKE OPLADE DET PÅ ANDEN VIS END PÅ DE ANGIVNE OPLADEBETINGELSER. - MÅ IKKE OPVARMES OVER 60 C ELLER KORTSLUTTES. - MÅ IKKE KNUSES ELLER ÆNDRES. 4

7 Hold kameraet og det medfølgende tilbehør uden for børns rækkevidde Advarsel Hold altid kameraet og dets tilbehør uden for små børns rækkevidde. 1. Hvis produktet falder ned, eller en uventet bevægelse foretages, kan det forårsage tilskadekomst. 2. Hvis stroppen vikles om halsen kan det forårsage kvælning. 3. Små genstande som f.eks. batteri eller et SD-hukommelseskort kan sluges. Søg omgående læge, hvis en tilbehørsdel sluges. Forsigtighed under brug Inden kameraet anvendes Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på en rejse). Korrekt optagelse kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-hukommelseskort) osv. Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes. Objektivet kan ikke afmonteres. Om batteriet og strømadapteren For at opretholde en optimal batteritilstand må batteriet ikke opbevares fuldt opladet eller ved høje temperaturer. Hvis batteriet efterlades i kameraet, og kameraet ikke bruges i længere tid, aflades batteriet for meget, og batteriets levetid forkortes. Det anbefales at oplade batteriet den dag, det skal bruges, eller dagen før. Vekselstrømsadapter D-PL135 er udviklet udelukkende til brug sammen med strømadapter D-PA135. Den må ikke anvendes sammen med andet udstyr. 5

8 Forholdsregler, når du bærer og anvender kameraet Undgå varme og fugtige steder. Vær især forsigtig i forbindelse med køretøjer, der kan blive meget varme indvendig. Pas på, at kameraet ikke udsættes for kraftige vibrationer, slag eller tryk, da dette kan forårsage beskadigelse, fejlfunktion, eller at kameraet ikke længere er vandtæt. Placer kameraet på en pude for at beskytte det, når det udsættes for vibrationer på en motorcykel, i en bil, i en båd etc. Hvis kameraet har været udsat for kraftige vibrationer, slag eller tryk, skal du indlevere det til nærmeste servicecenter og få det kontrolleret. Kameraet kan bruges ved temperaturer på mellem -10 C og 40 C. Displayet bliver sort ved høje temperaturer, men vender tilbage til normal ved normale temperaturer. Displayets reaktionshastighed bliver langsom ved lave temperaturer. Det skyldes egenskaber ved den flydende krystal og er ikke en fejlfunktion. Hvis kameraet udsættes for hurtige temperaturændringer, kan der dannes kondens inde i og uden på kameraet. Læg derfor kameraet i en taske eller plastikpose, og tag det først ud, når temperaturforskellen er minimeret. Undgå at udsætte kameraet for snavs, mudder, sand, støv, vand, giftige gasser eller salt, da dette kan medføre kameradefekt. Tør regn eller vanddråber af kameraet. Tryk ikke hårdt på displayet. da dette kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl. Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette kan beskadige kameraet eller skærmen. Når du bruger et stativ sammen med kameraet, skal du passe på ikke at overspænde skruen i stativgevindet på kameraet. Rengøring af kameraet Rengør aldrig kameraet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder, alkohol eller rensebenzin. Anvend en objektivbørste til at fjerne støv på objektivet. Anvend aldrig en spray, da den kan beskadige linsen. 6

9 Opbevaring af kameraet Opbevar ikke kameraet, hvor pesticider og kemikalier håndteres. Tag kameraet ud af tasken, og opbevar det på et godt ventileret sted for at undgå skimmel på kameraet under opbevaring. Undgå at bruge eller opbevare kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for statisk elektricitet eller elektrisk interferens. Undgå at bruge eller opbevare kameraet i direkte sollys eller på steder, hvor det kan blive udsat for hurtige temperaturændringer eller kondens. Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år, for at sikre at det til stadighed fungerer optimalt. Andre forholdsregler SD-hukommelseskortet er udstyret med en skrivebeskyttelsesknap. Når knappen indstilles til LÅST, kan der ikke optages nye data på kortet, de gemte data kan ikke slettes, og kortet kan ikke formateres af kameraet eller en computer. Der vises r i displayet, når kortet er skrivebeskyttet. Skrivebeskyttelsesknap Vær opmærksom på, at SD-hukommelseskortet kan være varmt, hvis det tages ud umiddelbart efter, at kameraet har været i brug. Hold batteri-/kortdækslet lukket, fjern ikke SD-hukommelseskortet, og sluk ikke kameraet, mens der afspilles data, eller data gemmes på kortet, eller mens kameraet er sluttet til en computer med USB-kablet, da dataene derved kan gå tabt eller kortet beskadiges. Bøj ikke SD-hukommelseskortet, og udsæt det ikke for slag eller stød. Hold kortet væk fra vand, og opbevar det ikke ved for høje temperaturer. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan ødelægge kortet. Dataene på SD-hukommelseskortet kan gå tabt i følgende tilfælde. Vi påtager os intet ansvar for data, der slettes (1) hvis SD-hukommelseskortet håndteres forkert af brugeren. (2) hvis SD-hukommelseskortet udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens. (3) hvis SD-hukommelseskortet ikke har været brugt i længere tid. (4) hvis SD-hukommelseskortet skubbes ud, eller batterierne tages ud, mens der er adgang til kortet. 7

10 8 Hvis kortet ikke anvendes i længere tid, kan dataene på kortet blive ulæselige. Sørg for løbende at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en pc. Husk at formatere SD-hukommelseskort, hvis de er ubrugte eller har været anvendt i et andet kamera. Se Formatering af hukommelsen (s.171). Når du bruger et SD-hukommelseskort med lav optagehastighed, kan optagelsen stoppe under optagelse af en film, selvom der er tilstrækkelig plads i hukommelsen, eller optagelse eller visning af billeder kan tage lang tid. Vær opmærksom på, at sletning af data, formatering af SDhukommelseskort eller den indbyggede hukommelse ikke fjerner de originale data fuldstændigt. Slettede filer kan sommetider gendannes vha. almindeligt tilgængelig software. Det er brugerens ansvar at sikre fortroligheden af disse data.

11 Angående vandtæt, støvtæt og stødsikkert design Dette kamera har et vandtæt/støvtæt design med en vandtæthed, der svarer til JIS klasse 8 og en støvtæthed, der svarer til klasse 6 (samme som IP68). Kameraet opfylder vores faldtest (fra 2,2 m på 5 cm tyk krydsfinérflade) i overensstemmelse med MIL-standard 810F metode Stødtest. Kameraet opfylder vores test for vandtæthed, støvtæthed og stødsikkerhed, men dette er ingen garanti for, at det altid kan bruges uden problemer eller skader. Vandtæthed garanteres ikke, hvis kameraet udsættes for slag og stød, f.eks. tabes eller rammes af genstande. Forholdsregler før brug af kameraet i vandet Kontroller følgende, før du kommer i nærheden af vandet Kontroller, at der ikke er revner eller ridser i batteridækslets gummipakning. Vandtæt pakning Kontaktflade Kontroller, at der ikke er fremmedlegemer (støv, sand, hår, fnug eller væske) på gummipakningen eller kontaktfladen, før du lukker batteridækslet. Tør eventuelle fremmedlegemer af med en ren, fnugfri klud. Luk batteridækslet korrekt. Eller kan der trænge vand ind i kameraet og beskadige det. 9

12 Vær forsigtig i nærheden af vandet Undgå at åbne batteridækslet i nærheden af vandet eller med våde hænder. Når du skifter batteri eller hukommelseskort, skal du undgå steder, hvor kameraet kan blive vådt eller snavset, og du skal sikre dig, at kameraet og dine hænder er helt tørre. Kameraet synker, hvis det tabes i vandet, så monter altid remmen på kameraet og vikl den om håndleddet, når du bruger kameraet i eller i nærheden af vand. Det forreste af objektivet er beskyttet af glas for at forbedre kameraets vandtæthed. Glasset skal altid holdes rent, da snavs eller vand på glasset påvirker kvaliteten af de billeder, der tages. Forholdsregler ved brug af kameraet i vandet Brug ikke kameraet på dybder over 14 m. Brug ikke kameraet under vand i mere end 120 minutter i træk. Åbn ikke batteridækslet under vand. Brug ikke kameraet i varmt vand eller i en varm kilde. Udsæt ikke kameraet for hårde belastninger, f.eks. ved at dykke i vandet med det. Det kan forringe kameraets vandtæthed eller få dækslet til at gå op. Lad ikke kameraet ligge i sandet på stranden, da funktionstemperaturen kan blive overskredet, eller højttaleren eller mikrofonen kan blokeres af sand. Undgå at udsætte kameraet for kraftige vibrationer, slag eller tryk, da dette kan forringe vandtætheden. Hvis kameraet udsættes for kraftige vibrationer, slag eller tryk, skal du indlevere det til nærmeste servicecenter for at få det kontrolleret. Undgå at få solcreme eller sololie på kameraet, da det kan misfarve overfladen. Hvis der kommer olie på kameraet, skal det omgående vaskes af med varmt vand. Pludselige og kraftige temperaturændringer kan forårsage kondens i og på kameraet. Opbevar kameraet i en taske eller etui for at reducere temperaturforskellen. 10

13 Forholdsregler efter brug af kameraet i vandet Åbn ikke batteridækslet, hvis kameraet er vådt. Tør eventuelt vand af med en ren, fnugfri klud. Dækslet kan blive vådt indvendigt, når det åbnes. Tør eventuelt vand på dækslet af. Hvis kameraet tørres af, mens der er sand eller støv på det, kan overfladen blive ridset. Kontroller, at batteridækslet er helt lukkes, før kameraet vaskes under rindende vand. Tør kameraet med en blød klud, efter at det er vasket. Tør snavs eller sand af den vandtætte pakning eller kontaktfladen. Kameraets vandtæthed kan forringes af en løs pakning eller revner eller buler på pakningen eller kontaktfladen. Kontakt nærmeste servicecenter i tilfælde af sådanne skader. Hvis kameraet bliver meget snavset, eller hvis det har været brug i havvand, skal du slukke det og kontrollere, at batteridækslet er helt lukket, før du skyller det under rindende vand eller lægger det i en skål med rent vand i kort tid (2-3 minutter). Undgå at bruge rengøringsmidler som f.eks. sæbevand, milde rengøringsmidler eller alkohol, da dette kan forringe kameraets vandtæthed. Det anbefales at skifte den vandtætte pakning en gang om året, så kameraet stadig er vandtæt. Kontakt nærmeste servicecenter vedrørende udskiftning af pakningen (der vil blive pålagt omkostninger). Kameraets tilbehør er ikke vandtæt. 11

14 Indhold Sikker anvendelse af kameraet... 1 Forsigtighed under brug... 5 Angående vandtæt, støvtæt og stødsikkert design... 9 Forholdsregler før brug af kameraet i vandet... 9 Forholdsregler ved brug af kameraet i vandet Forholdsregler efter brug af kameraet i vandet Indhold Brugervejledningens indhold Kom godt i gang 20 Kontrol af pakkens indhold Oversigt over kameradele Oversigt over betjeningselementer Displayindikatorer Display i A-funktion Display i Q-funktion Displayguide Histogram Elektron. niveau Indikator for underdisplay Montering af karabinremmen Tænd for kameraet Ilægning af batteriet Opladning af batteri Brug af vekselstrømsadapteren Isætning af SD-hukommelseskort Tænd og sluk for kameraet Opstart i visningsfunktion Standardindstillinger Indstilling af displaysprog Indstilling af dato og klokkeslæt Grundlæggende funktioner 50 Brug af funktionsknapperne A-funktion Q-funktion Skift mellem funktionen A og funktionen Q Indstilling af kamerafunktioner Brug af menuerne Menuliste

15 Optagelse af billeder 63 Optagelse af stillbilleder Optagelse af billeder Brug af zoom Indstilling af optagefunktion Brug af funktionen Ansigtsgenkendelse Optagelse af billeder i grundlæggende funktion ( Grøn funktion) Optagelse af billeder med forskellige lukkertider (funktionen Lukkerprioriteret) Brug af E-funktion Kæledyrsoptagelser (Funktionen Kæledyr) Optagelse af billeder i funktionen Digitalt mikroskop Optagelse af billeder med et indstillet interval (Intervalbillede) Brug af Selvudløser Optagelse af en billedserie (Serieoptagelsesfunktion/ Højhastigheds-serieoptagelse) Optagelse af billeder ved brug af en fjernbetjening (ekstraudstyr) Optagelse af billeder med automatisk eksponeringsjustering (Auto-Bracketing) Indstilling af optagefunktioner Brug af punkterne i Optagefunktion-menuen Valg af flash-funktionen Valg af fokusfunktion Indstilling af farvetonen Valg af antal optaget pixels Valg af kvalitetsniveauet for stillbilleder Justering af hvidbalancen Indstilling af Autolysmåling Indstilling af lysfølsomhed Indstilling af AUTO ISO-område Indstilling af eksponering (EV-korrektion) Korrektion af lysstyrke (D-omr. Indstil.) Indstilling af Shake Reduction Indstillingsskift i funktionen Ansigtsgenkendelse Indstilling af funktionen Blink detektor Indstilling af Øjeblikkelig visning Indstilling af funktionen Grøn knap Indstilling af billedskarphed (skarphed) Indstilling af Mætning/Toning Indstilling af billedkontrast (kontrast) Indstilling af Datofunktion Indstilling af behandlingen IQ forbedrer Indstilling af makrolyset Indstilling af elektronisk niveau Brug af et konverterobjektiv Undervandsoptagelse Undervandsoptagelse (Undervandsfunktion/Undervandsvideofunktion)

16 Optagelse af film Optagelse af film Hurtig optagelse af en film vha. Film-knappen Valg af antallet af optaget pixels og billedfrekvens for film Indstilling af funktionen Movie SR (Shake Reduction ved film) Undertrykkelse af vindstøj under filmoptagelse (Vindreduktion) Konstant justering af fokus under filmoptagelse Indstilling af optisk zoom Kombinering af billeder taget med et indstillet interval til en film (Intervalfilm) Brug af funktionen Tidsforkortet film Brug af funktionen Højhastighedsfilm Brug af funktionen 1 cm makro-film Lagring af indstillinger (Hukommelse) Visning og sletning af billeder 129 Visning af billeder Visning af stillbilleder Visning af en videosekvens Visning af flere billeder Brug af visningsfunktionerne Diasshow Drejning af billede Zoomvisning Sletning af billeder Sletning af et enkelt billede Sletning af valgte billeder Sletning af alle billeder Beskyttelse af billeder mod sletning (Beskyttelse) Tilslutning af kameraet til en AV-enhed Tilslutning af kameraet til et videoindgangsstik Tilslutning af kameraet til et HDMI-stik

17 Redigering og udskrivning 148 Redigering af billeder Ændring af billedstørrelse (Ændre billedstr.) Beskæring af billeder Behandling af billeder, for at få ansigterne til at synes mindre Anvendelse af Digitale filtre Brug af HDR-filter Brug af Gyotaku-filteret Oprettelse af et collagebillede Rødøje-redigering Overlejring af dit originalbillede på stillbilleder Redigering af film Kopiering af billeder Udskriftsindstillinger Indstilling af udskriftsfunktion (DPOF) Indstillinger 170 Kameraindstillinger Brug af indstillingsmenupunkter Formatering af hukommelsen Ændring af lydindstillingerne Ændring af dato og klokkeslæt Indstilling af alarmen Indstilling af International tid Indstilling af tekststørrelsen i menuen Ændring af displaysprog Ændring af navnesystem for mappen Ændring af navnesystemet for filen Ændring af videoudgangsformat Valg HDMI-udgangsformat Indstilling af Eye-Fi-kommunikationen Justering af lysstyrken i displayet Anvendelse af Strømsparefunktion Brug af autoslukfunktionen Indstilling af Hurtigzoom-funktionen Indstilling af displayguiden Sådan udføres pixelsammensætning Ændring af opstartsskærmbilledet Nulstilling til standardindstillinger (Nulstilling) Indstilling af startgenvejen Visning af ur Tænder makrolyset Automatisk rotation af billeder under visning Brug af tryksensoren

18 Tilslutning til en computer 195 Tilslutning til en computer Indstilling af funktionen USB-forbindelse Tilslutning af kameraet til en computer Frakobling af kameraet fra computeren Systemkrav Overførsel af billeder vha. et Eye-Fi-kort Brug af GPS 201 Før brug af GPS Om GPS GPS-funktion på RICOH WG-5 GPS Forholdsregler ved brug af GPS Brug af GPS Forberedelse til brug af GPS-funktionen Optagelse af GPS-oplysninger på optagne billeder Optagelse og lagring af en logfil Automatisk korrektion af tiden Justering af det elektroniske kompas (kalibrering) Appendiks 214 Tilgængelige funktioner for hver optagefunktion Meddelelser Fejlfinding Standardindstillinger Liste over bynavne med internationale tidszoner Hovedspecifikationer Garantibestemmelser Indeks

19 I denne brugervejledning beskrives betjeningen af 4-vejs-navigationsknappen ved hjælp af illustrationer som de viste nedenfor eller 4 eller eller 5 3 3eller 3 Forklaringen på de symboler, der anvendes i brugervejledningen, er vist nedenfor. 1 Angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den pågældende funktion. Angiver nyttige oplysninger. Angiver de forholdsregler, du skal være opmærksom på, når du bruger kameraet. 17

20 18 Memo

21 Brugervejledningens indhold Denne brugervejledning indeholder følgende kapitler. 1 Kom godt i gang I dette kapitel forklares det, hvad du skal gøre, når du har købt kameraet, og inden du begynder at tage billeder. Læs kapitlet, og følg anvisningerne. 2 Grundlæggende funktioner Dette kapitel omhandler de grundlæggende funktioner såsom knappernes funktioner samt brug af menuerne. Yderligere oplysninger findes i nedenstående kapitler. 3 Optagelse af billeder Dette kapitel omhandler forskellige optagemåder samt indstilling af relevante funktioner. 4 Visning og sletning af billeder Dette kapitel omhandler visning af stillbilleder og film på kameraet eller på et tv samt sletning af dem fra kameraet. 5 Redigering og udskrivning Dette kapitel omhandler forskellige måder at udskrive stillbilleder på, og om hvordan man redigerer dem med kameraet. 6 Indstillinger Dette kapitel omhandler indstilling af kamerarelaterede funktioner. 7 Tilslutning til en computer Dette kapitel omhandler tilslutning af kameraet til en computer. 8 Brug af GPS Dette kapitel omhandler brugen af GPS-funktionen. 9 Appendiks Dette kapitel indeholder nogle grundlæggende tip til fejlfinding og andre nyttige oplysninger

22 Kontrol af pakkens indhold 1Kom godt i gang 1 Kom godt i gang Kamera RICOH WG-5 GPS Karabinrem O-ST161 (*1) USB-kabel I-USB7 (*1) Genopladeligt litium-ionbatteri D-LI92 (*1) Strømadapter D-PA135/ vekselstrømsadapter D-PL135 (*2) Makrofod O-MS2 Startguide Angående vandtæt design *1 Fås som ekstraudstyr. *2 Vekselstrømsstikadapteren er monteret på strømadapteren. 20

23 Oversigt over kameradele Forside Tænd/sluk-knap/strømlampe (grøn) Udløserknap Objektiv Selvudløserlampe/ AF-hjælpelampe Flash Underdisplay 1 Kom godt i gang Remfæste LED-makrolys Mikrofoner Fjernbetjeningsmodtager Bagside Frigivelsesknap Batteridæksel Display Fjernbetjeningsmodtager Stativgevind Batteridæksellås Højttalere USB-/AV-stik HDMI-stik Låsearm til batteri 21

24 Oversigt over betjeningselementer 1 Kom godt i gang Tænd/sluk-knap Udløserknap W/T/f/y-knap Q-knap Filmknap 4-vejs-navigationsknap 4-knap 3-knap Grøn/i-knap Knappernes funktioner er beskrevet i afsnittet Brug af funktionsknapperne (s.50-53). Makrofod Når den medfølgende makrofod (O-MS2) monteres, reduceres kamerarystelse under optagelse i (Digitalt mikroskop) eller funktionen (1 cm makro-film) mode (s.77, s.125). Sæt de to klips i slidserne øverst og nederst på LED-makrolysdelen. Rør ikke ved klipsdelen, når du monterer og afmonterer makrofoden. * Når du bruger makrofoden, kan kameraet muligvis ikke fokusere, hvis motivet har ujævne overflader. 22

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere