Fremmedsprogspædagogik,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremmedsprogspædagogik,"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel...3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav...3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne...4 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige master...5 Kompetencebeskrivelse...5 Kompetencemål...5 Kapitel 5. Uddannelsens struktur Masteruddannelsens opbygning Masteruddannelsens moduler...7 Modul 1: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil...7 Modul 2: Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse...8 Modul 3: Interkulturel kompetence: Sprog, kultur og Samfund...10 Modul 4: Undervisningstilrettelæggelse og -udførelse...11 Modul 5: Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning...12 Modul 6: Masterprojekt...14 Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier...15 Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen...16 Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser...16 Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2010-studieordningen for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik er fastsat med hjemmel i 12 i bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne og senere ændret med hjemmel i 4 i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 (masterbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik udbydes i et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, og Københavns Universitet. Uddannelsen er placeret på Københavns Universitet og hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Engelsk. 3. Normering Masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes som et 3-årigt deltidsstudium normeret til 60 ECTS-point under åben uddannelse. 4. Titel En bestået masteruddannelse i Fremmedsprogspædagogik giver ret til betegnelsen master i fremmedsprogspædagogik, på engelsk Master of Language Education. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav For at blive optaget på moduler under masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik skal ansøgeren have bestået en af følgende uddannelser: kandidatuddannelse i mindst ét fremmedsprog eller dansk fra universitet eller handelshøjskole, f.eks. cand.mag., cand.ling.merc., cand.interpret. og cand.phil. bacheloruddannelse i mindst ét fremmedsprog eller dansk fra universitet eller handelshøjskole diplomuddannelse i et fremmedsprog eller i dansk som andetsprog bacheloruddannelse fra lærerseminarium eller professionshøjskole med linjeuddannelse i et fremmedsprog eller dansk som andetsprog. Stk. 2. Herudover kræves mindst to års relevant erhvervserfaring fra undervisning eller arbejde med sproglig formidling efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Stk. 3. Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse, men som efter Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk konkrete vurdering skønnes at have tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan optages. Studienævnet kan fastsætte krav om, at ansøgeren skal bestå supplerende prøver for at blive optaget. Stk. 4. Ansøgere med en uddannelse i et fremmedsprog fra en udenlandsk uddannelsesinstitution har adgang til masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, hvis Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk godkender, at de i udlandet gennemførte uddannelser svarer til de adgangsgivende uddannelser, hvad angår omfang, niveau og fordringer. Stk. 5. Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, der ikke i forbindelse med deres uddannelse har opfyldt kravet om dansk sprog, skal inden studiestart have bestået 3

4 Studieprøven eller danskprøver på tilsvarende niveau (C1-niveau), eller kunne dokumentere beherskelse af dansk sprog på tilsvarende niveau. Stk. 6. Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk kan afvise kvalificerede ansøgere af ressourcemæssige årsager. Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Undervisningen foregår på dansk, idet uddannelsen er tværsproglig. I uddannelsen anvendes dog ikke-dansksproget faglitteratur og datamateriale, primært på engelsk. Det forventes således, at den studerende kan læse fagsproglige tekster på engelsk. 7. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 12. Kapitel 4. Faglig profil 9. Uddannelsens formål Uddannelsen til master i Fremmedsprogspædagogik har til formål at videreudvikle de studerendes professionelle kompetencer og sætte dem i stand til at anvende relevant empirisk baseret viden og teori i planlægningen og udførelsen af nye sprogpædagogiske og formidlingsmæssige opgaver inden for fremmedsprog og dansk som andetsprog. Formålet med uddannelsen er at sætte de studerende i stand til at varetage sprogpædagogiske opgaver baseret på indsigt i den nyeste fagdidaktiske forskning. Indføring i teori styrker de studerendes evne til at analysere egen praksis, dvs. at eksplicitere den implicitte teori, der ligger bag denne praksis. Der lægges i uddannelsen stor vægt på de studerendes selvstændige bearbejdning af og stillingtagen til det teoretiske stof med henblik på dets anvendelighed i fremmedsprogsundervisning og formidling. Der lægges vægt på kritisk indsigt i videnskabelig metode og evne til kritisk at kunne læse og vurdere empiriske forskningsundersøgelser. Uddannelsen er tilrettelagt som en tværsproglig uddannelse for deltagere med baggrund i mindst ét fremmedsprog, f.eks. engelsk, fransk, spansk, tysk samt dansk som andetsprog. Uddannelsen henvender sig til undervisere og konsulenter i fremmedsprog inden for både uddannelsessystemet og det private erhvervsliv. Uddannelsens tværfaglige og tværinstitutionelle profil giver de studerendes indsigt i andre sprogfags faglige profil og de pædagogiske udfordringer og praksisser undervisere fra forskellige institutionelle rammer arbejder under. Dette giver en bredere viden om tilrettelæggelse af pædagogiske mål og praksisser under hensyntagen til forskellige målgrupper og læringsmål. 4

5 Stk. 2. Masteruddannelsens mål er specificeret i en række delmål: udvikle de studerendes viden om og evne til at beskrive, analysere og vurdere udviklingen af den kommunikative kompetence hos den målgruppe, som de studerende skal undervise/ underviser, med henblik på evaluering af pågældende sprogtilegnelse, herunder identifikation af indlæringsproblemer udvikle de studerendes forudsætninger for at kunne undervise i interkulturel kommunikation på basis af viden om forholdet mellem kultur, samfund og sprog styrke de studerendes forudsætninger for selv at kunne udvælge, kombinere og udvikle pædagogiske metoder og tilrettelægge læringsmiljøer for sprogtilegnelse baseret på den nyeste forskning styrke de studerendes forudsætninger for og lyst til selv at udføre undersøgelser og evaluering af egen praksis. Indsigt i forskningsmetoder giver de studerende en solid basis for at lede eller medvirke i udviklingsarbejde styrke de studerendes evne til kritisk at kunne læse og vurdere empiriske forskningsundersøgelser og vurdere deres relevans for egen praksis styrke de studerendes forudsætninger for at kunne formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for fagfeltet. Stk. 3. I overensstemmelse med uddannelsens mål anvendes arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning og seminarer. Under arbejdet med masterprojektet vil der primært være tale om individuel vejledning. 10. Kompetenceprofil for den færdige master Kompetencebeskrivelse Med udgangspunkt i den faglige viden og de færdigheder, som den studerende har tilegnet sig gennem uddannelsen, kan en master i Fremmedsprogspædagogik efter endt uddannelse anvende adækvate sprogpædagogiske og kulturpædagogiske teorier i egen faglige praksis og videreudvikle sin egen faglighed og praksis ud fra såvel fagteoretisk viden som praksiserfaring. Masteren kan også deltage i eller lede pædagogisk udviklingsarbejde om sprogpædagogiske emner på grundlag af fagfeltets teorier og fagområdets videnskabelige metoder og redskaber og indgå som faglig sparringspartner for fagkollegaer både lokalt og mere bredt. Masteren kan bruge sin viden til at formidle, diskutere og supervisere kollegaer vedrørende centrale problemstillinger inden for fremmedsprogsundervisning og sproglige konsulentopgaver, herunder skabe viden om og forståelse for kobling mellem teori og sprogpædagogisk praksis. Kompetencemål En master i Fremmedsprogspædagogik har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af videnskabelige problemstillinger inden for sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik teorier og metoder inden for udvikling af fremmedsprogspædagogisk praksis børn og voksnes brug og tilegnelse af fremmed- og andetsprog samspillet mellem fagets teorier og fremmedsprogspædagogisk praksis sprogfagenes samfundsmæssige og institutionelle rammer videnskabelige forskningsmetoder inden for fagfeltet formidlingsformer og -metoder inden for fagfeltet samt evne til at på et videnskabeligt grundlag at reflektere over fagfeltets viden og til at identificere videnskabelige problemstillinger herindenfor. Færdigheder i at analysere, vurdere og diskutere sproglige og sociokulturelle faktorer af betydning for sprogtilegnelse og for sprogpædagogisk praksis i forskellige læringsrum analysere og vurdere forskellige former for elevdata med afsæt i et kommunikativt, interaktivt sprogsyn og på basis af relevante læringsteorier 5

6 analysere og vurdere strategier og processer i sproglig reception og produktion analysere og vurdere undervisningsplaner, undervisningsmidler og metoder samt forskellige evalueringsredskaber og praksisser opstille nye analyse- og løsningsmodeller i forhold til de ovenfor nævnte områder på et videnskabeligt grundlag formidle, diskutere og supervisere vedrørende centrale problemstillinger inden for fremmedsprog formidle faglige problemstillinger og teorier til personer både inden for og uden for fagfeltet. Kompetencer i at udvikle, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i fremmedsprog med fokus på udvikling af indlærerens sproglige og kulturelle kompetencer med afsæt i de nyeste teorier anvende adækvate sprogpædagogiske og kulturpædagogiske teorier i egen faglige praksis deltage i eller lede pædagogisk udviklingsarbejde om sprogpædagogiske emner på grundlag af fagfeltets teorier og fagområdets videnskabelige metoder og redskaber indgå som faglig sparringspartner for fagkollegaer både lokalt og mere bredt videreudvikle egen faglighed og praksis ud fra såvel fagteoretisk viden som praksiserfaring. Kapitel 5. Uddannelsens struktur 11. Masteruddannelsens opbygning Masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik omfatter i alt 6 moduler med en gradvis progression, så viden fra de enkelte moduler understøtter hinanden. Modulerne udbydes i rækkefølge med større og større fokus på de studerendes egen praksissituation. Stk. 2. Alle moduler kan tages enkeltvis, men det anbefales at tage uddannelsen i modulernes fortløbende rækkefølge, da indholdet af de enkelte moduler bygger videre på og uddyber den viden, der er opbygget i de foregående moduler. Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, modul 6, der udgør 12 ECTS-point. Projektet skal behandle et konkret pædagogisk problem ved udnyttelse af teoretisk indsigt fra uddannelsens forskellige moduler. De studerende skal vælge et emne af relevans for egen praksis, og projektet bliver således sprogspecifikt. Stk. 4. Den studerende skal have bestået modul 1-5 for at tage modul 6. Stk. 5. Undervisningen tilrettelægges, så uddannelsen kan tages på tre år som deltidsstudium over seks semestre. Undervisningen er tidsmæssigt placeret dels som aftenundervisning, dels som lørdagsundervisning. Stk. 6. Det forventede studieforløb for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. 1: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået 2. 2: Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået 3. 3: Interkulturel kompetence: sprog kultur og samfund Interkulturel kompetence: sprog kultur og samfund Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 6

7 4. 4: Undervisningstilrettelæggelse og -udførelse 9 ECTS-point Undervisningstilrettelæggelse og -udførelse 9 ECTS-point Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig prøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 5. 5: Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning 9 ECTS-point Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning 9 ECTS-point Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 6. 6: Masterprojekt 12 ECTS-point Masterprojekt 12 ECTS-point Fri skriftlig hjemmeopgave og bunden mundtlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen 12. Masteruddannelsens moduler Modul 1: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af videnskabelige problemstillinger inden for sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn videnskabelige teorier og metoder med relevans for sprogdidaktiske problemstillinger empiriske undersøgelsesmetoder inden for fagfeltet, herunder forskellige forskningstilgange og formidlingsmetoder. Færdigheder i at analysere og vurdere relevans af forskellige sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn i relation til egen faglige praksis læse og gengive empiriske undersøgelser inden for fagfeltet og oparbejde en forståelse for den akademiske artikelgenre opnå forståelse for og fortrolighed med empiriske forskningsresultater inden for fagfeltet og vurdere deres relevans for egen praksis analysere og vurdere sprogdidaktiske problemfelter, som de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer. Kompetencer i at anvende adækvate teorier om sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn. 7

8 Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil The interplay between language acquisition research and teaching practice Aktivitetskode: Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for centrale begreber som sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn vise indblik i sprogdidaktiske problemstillinger redegøre for de teoridannelser inden for sprogdidaktik og sprogtilegnelse, som er indeholdt i pensum fremlægge og diskutere artikler fra forskningslitteraturen. Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning og seminarer. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: Mindst 80 % fremmøde samt undervisers godkendelse af mindst én individuel skriftlig hjemmeopgave på ca. 2 normalsider i forbindelse med undervisningen. Syge-/omprøve: 9-10 normalsider. Der gives 3 uger til besvarelsen, fra der foreligger en aftale med eksaminator om opgavens emne. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 2: Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af videnskabelige problemstillinger inden for processer i sproglig reception og produktion, herunder evne til at reflektere over og identificere videnskabelige problemstillinger med hensyn til forskellige modeller for reception og produktion og forskellige typer af strategier forbundet med de fire færdigheder teorier og problemstillinger om sprogtilegnelse i relation til reception og produktion forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af sproglige processer og strategier, herunder evne til at reflektere over og identificere videnskabelige problemstillinger med hensyn til valg af forsknings- og analysemetoder forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af sprogtilegnelsesprocesser. Færdigheder i at analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet analysere og vurdere forskellige former for elevsprogsdata for at afdække processer i sproglig reception og produktion analysere og vurdere faktorer, der gør sig gældende for sprogtilegnelses- 8

9 processen, herunder vurdere pædagogiske praksisser som støtter og optimerer tilegnelsesprocessen. Kompetencer i at anvende adækvate teorier inden for processer i sproglig reception og produktion og sprogtilegnelse i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for processer i sproglig reception og produktion og sprogtilegnelse. Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse Processes in second/foreign language communication and learning Aktivitetskode: Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion redegøre for processer i reception samt læse- og lyttestrategier diskutere anvendelsen af receptive og produktive strategier i forhold til udviklingen af elevernes kommunikative kompetence i klasseværelset redegøre for processer i kommunikation med fokus på sprogproduktion og sproglig interaktion vurdere relevansen af teorier om sprogtilegnelse samt viden om centrale modeller for sproglig reception og produktion i relation til egen praksis analysere og beskrive elevsprogsdata med henblik på udvalgte aspekter af elevernes kommunikation på fremmedsproget. Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning og seminarer. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Prøven har form af en mundtlig sagsfremstilling efterfulgt af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i det af eksaminanden afleverede materiale, som skal være elevsprogsdata. Materialets omfang skal godkendes af eksaminator, og materialet skal afleveres til eksaminator senest 14 dage før prøvens afholdelse. Eksaminanden skal til eksaminationen medbringe kopi af det afleverede materiale. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: 45 minutter, hvoraf ca. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling, inkl. votering. Det skriftlige materiale: normalsider. Hjælpemidler: Det afleverede materiale i kopi. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. 9

10 Modul 3: Interkulturel kompetence: Sprog, kultur og Samfund Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af videnskabelige problemstillinger inden for kulturforståelse, interkulturel kommunikation og kulturpædagogik teorier og metoder med relevans for udvikling af kulturpædagogik forsknings- og analysemetoder med relevans for videnskabelige problemstillinger inden for kulturforståelse, interkulturel kommunikation og kulturpædagogik, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af forsknings- og analysemetoder. Færdigheder i at analysere og vurdere moderne kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til kulturmøder og interkulturel kommunikation analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet analysere og vurdere faktorer, der gør sig gældende i samspillet mellem sprog, kultur og identitet på mikro- og makroniveau på grundlag af forskellige kulturteorier analysere og vurdere læreplaner, undervisning inden for forskellige kulturpædagogiske forståelser, som de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer, og opstille analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag i forhold til identificerede problemstillinger. Kompetencer i at anvende adækvate kulturpædagogiske teorier i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for kulturforståelse og interkulturel kommunikation vejlede andre i håndteringen af interkulturel kommunikation i fremmedsprogsundervisningen. Interkulturel kompetence: Sprog, kultur og Samfund Intercultural competence: language, culture and society Aktivitetskode: Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan redegøre for forholdet mellem kultur, samfund og sprog redegøre indgående for forskellige kultursyn vurdere faktorer, der har indflydelse på, hvordan afsender og modtager fra forskellige kulturer kommunikerer identificere og karakterisere tværkulturelle forskelle, således som de kommer til udtryk på forskellige sproglige niveauer fremlægge begrundede forslag til håndtering af konkrete interkulturelle kommunikationsproblemer og perspektivere til egen praksis. Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning og seminarer. 10

11 Prøvebestemmelser Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget med normalsider pr. deltager. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere) med individuel bedømmelse. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne identificeres. Modul 4: Undervisningstilrettelæggelse og -udførelse 9 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af videnskabelige problemstillinger inden for curriculumforskning og undervisningsplanlægning og -tilrettelæggelse forskellige arbejdsformers læringspotentiale, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af arbejdsformer forskellige former for feedback på sprogindlæreres mundtlige og skriftlige produktion og deres indlæringspotentiale, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af typer af feedback forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af forskellige typer af undervisningsplanlægning og -tilrettelæggelse, forskellige arbejdsformers læringspotentiale og forskellige former for feedback på sprogindlæreres mundtlige og skriftlige produktion. Færdigheder i at analysere og vurdere modeller for kommunikativ kompetence i relation til sit fags faglige rammer og egen faglige praksis analysere og vurdere undervisningsmål i relation til egen undervisningspraksis og opstille løsningsmodeller i forhold til identificerede problemstillinger analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet analyserer forskellige faktorer inden for pædagogiske praksisser, som støtter og optimerer sprogtilegnelsesprocessen, og at kunne vurdere, hvordan de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer beskrive forskellige arbejdsformers læringspotentiale samt diskutere og perspektivere anvendelsen af disse i forhold til den nyeste relevante teori på området. Kompetencer i at anvende viden inden for curriculumforskning og undervisningsplanlægning og -tilrettelæggelse, vedrørende forskellige arbejdsformers læringspotentiale og vedrørende forskellige former for feedback i relation til tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for curriculumforskning og undervisningsplanlægning og -tilrettelæggelse, vedrørende forskellige arbejdsformers læringspotentiale og vedrørende forskellige former for feedback. 11

12 Undervisningstilrettelæggelse og -udførelse Curriculum planning, syllabus design and teaching procedures 9 ECTS-point Aktivitetskode: Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for centrale begreber inden for curriculumforskning forklare og fortolke modeller for kommunikativ kompetence i relation til egen praksis analysere undervisningsmål i relation til egen undervisningspraksis kritisk vurdere tilrettelæggelse af læringsmiljøer for sprogtilegnelse baseret på den nyeste forskning fremlægge et forslag fra egen praksis, der beskriver udnyttelsen af forskellige arbejdsformers læringspotentiale, samt diskutere og perspektivere dette forslag i forhold til den nyeste relevante teori på området kritisk vurdere forskellige former for feedback på sprogindlæreres mundtlige og skriftlige produktion og beskrive deres indlæringspotentiale. Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning og seminarer. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig prøve. Den skriftlige opgave afleveres 14 dage inden den mundtlige prøve. Den mundtlige prøve har form af et mundtligt oplæg, hvor eksaminanden har mulighed for at supplere og perspektivere problemstillinger fra den skriftlige opgave. Herefter følger en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminanden skal til den mundtlige prøve medbringe kopi af den afleverede hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Der gives én karakter baseret på en helhedsvurdering af både den skriftlige og den mundtlige del. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: Den skriftlige hjemmeopgave: 9-10 normalsider. Den mundtlige prøve: 45 minutter, hvoraf maks. 10 minutter til eksaminandens mundtlige oplæg, inkl. votering. Hjælpemidler: Den afleverede hjemmeopgave i kopi. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 5: Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning 9 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af videnskabelige problemstillinger inden for undervisningsmetoder i sprogundervisning, med særligt fokus på IT-støttet og multimediestøttet sprogundervisning, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af undervisningsmetoder videnskabelige problemstillinger inden for udvikling og anvendelse af forskellige former for undervisningsmaterialer teorier og metoder med relevans for udvikling og brug af sprogtests til 12

13 forskellige formål, f.eks. diagnostiske prøver og placeringsprøver, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af sprogtests forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af evaluering, materialer og metoder i sprogundervisning. Færdigheder i at analysere og kritisk vurdere materialer og medier i forbindelse med ITstøttet og multimediestøttet sprogundervisning analysere og vurdere muligheder og begrænsninger ved forskellige testtyper til vurdering af elevers sproglige færdigheder analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet analysere forskellige faktorer vedrørende evaluering, materialer og undervisningsmetoder, som støtter og optimerer sprogtilegnelsesprocessen, og vurdere, hvordan de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer, samt opstille løsningsmodeller i forhold til identificerede problemstillinger. Kompetencer i at fremlægge forslag til anvendelsen af IT-støtte og multimediestøtte i egen undervisning under hensyntagen til målgruppe og læringsmål fremlægge forslag til anvendelsen af forskellige materialer, undervisningsmetoder og evalueringsformer i egen undervisning under hensyntagen til målgruppe og læringsmål formidle, diskutere og indgå i faglige sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for evaluering, materialer og metoder i sprogundervisning. Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning Evaluation, teaching materials and activities in second/foreign language teaching 9 ECTS-point Aktivitetskode: Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan redegøre for den nyeste udvikling inden for IT-støttet og multimediestøttet sprogundervisning analysere og kritisk vurdere materialer og medier i forbindelse med ITstøttet og multimediestøttet sprogtilegnelse fremlægge forslag til anvendelsen af IT-støtte og multimediestøtte i egen undervisning under hensyntagen til målgruppe og læringsmål analysere og vurdere evalueringsformer i forhold til specifikke målgrupper og læringsmål analysere og diskutere muligheder og begrænsninger ved forskellige testtyper til vurdering af elevers sproglige færdigheder redegøre for brug af sprogtests til forskellige formål, f.eks. diagnostiske prøver og placeringsprøver, og perspektivere anvendelsen af disse til egen praksis. Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning og seminarer. 13

14 Prøvebestemmelser Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Prøven består i besvarelse af et spørgsmål, der er formuleret af eksaminanden, og som er godkendt af eksaminator. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 6: Masterprojekt 12 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forskellige metoder i sprogpædagogisk forskning og udviklingsarbejde, herunder især faser i forskningsprocessen, samt evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af metode teoretiske problemstillinger fra flere af uddannelsens moduler med relevans for masterprojektet forskellige analysemodeller med relevans for det valgte projektarbejde, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af analysemodel. Færdigheder i at udvælge og afgrænse et emne og en problemstilling af relevans for egen undervisningspraksis samt under anvendelse af videnskabelig metode og teori stille velbegrundede forslag til løsninger af det konkrete pædagogiske problem analysere og kritisk vurdere udvalgte metoder i forskning og pædagogisk udviklingsarbejde med relevans for masterprojektet analysere og kritisk vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet analysere og vurdere masterprojektets relevans i relation til sprogundervisning inden for forskellige institutionelle rammer fremlægge projektarbejdet og dets resultater i klar og overskuelig form. Kompetencer i at planlægge og udføre empiriske undersøgelser selvstændigt deltage i eller lede pædagogisk udviklingsarbejde om sprogpædagogiske problemstillinger formidle, diskutere og indgå i faglige sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for sprogundervisning, herunder skabe viden om og forståelse for kobling mellem teori og sprogpædagogisk praksis. Masterprojekt Master s project 12 ECTS-point Aktivitetskode: Faglige mål Eksaminanden kan redegøre for udvalgte metoder i forskning og pædagogisk udviklingsarbejde samt uddybet indsigt i og anvendelse af enkelte af disse i masterprojektet nyttiggøre teoretisk viden og indsigt fra flere af uddannelsens moduler i masterprojektet 14

15 udvælge og afgrænse et emne og en problemstilling af relevans for egen undervisningspraksis samt under anvendelse af videnskabelig metode og teori stille velbegrundede forslag til løsninger af det konkrete pædagogiske problem fremlægge projektarbejdet og dets resultater i klar og overskuelig form planlægge og udføre empiriske undersøgelser selvstændigt sammenfatte masterprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Projektforløbet vil være organiseret som en kombination af enkelte seminarer, selvstudium og vejledning. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave og bunden mundtlig prøve. Det er et krav, at den studerende skal vælge et emne af relevans for egen praksis. Den mundtlige prøve er et forsvar af den skriftlige hjemmeopgave i form af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminanden skal til den mundtlige prøve medbringe kopi af den afleverede hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: dansk eller engelsk. Resumé: engelsk, når hjemmeopgaven er på dansk; dansk, når hjemmeopgaven er på engelsk. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider; ved gruppeprøve normalsider. Resumé: maks. 1 normalside. Hjælpemidler: Den afleverede hjemmeopgave i kopi. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 2 deltagere) med individuel bedømmelse. Den enkelte deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Ved omprøve kan den studerende indlevere hjemmeopgaven med samme emne eller vælge et nyt emne. Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 13. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på masteruddannelsesniveau. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeeller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve (dog ikke for specialet). Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 14. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. 15

16 Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede masteruddannelses ramme af 60 ECTS-point skal bestås, for at mastergraden opnås. Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 15. Studieaktivitet Der en ingen krav om løbende studieaktivitet. 16. Afslutning af uddannelsen Den studerende skal senest have afsluttet sin uddannelse 9 år efter studiestart. Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser 17. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Et masterprojekt, der danner grundlag for en betegnelse i en masteruddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i anden masteruddannelse. 18. Overgangsbestemmelser Den hidtidige studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik ophæves pr. 1. september 2008, og der kan ikke længere aflægges prøver efter denne studieordning. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik ækvivalerer med 2010, og beståede prøver kan overføres til 2010-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3 Studerende, der har påbegyndt uddannelsen efter den hidtidige studieordning eller i medfør af overgangsbestemmelserne heri er overført til denne ordning, overføres til nærværende studieordning. Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 19. Ikrafttræden 2010-studieordningen for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik gælder for studerende, der påbegynder studiet pr. 1. september 2008 eller senere. 20. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 16

17 21. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 13. august Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 27. januar Studieordningen er justeret og godkendt af studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 14. november Studieordningen er justeret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 22. november Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 17

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Informationsvidenskab og kulturformidling

Informationsvidenskab og kulturformidling Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Informationsvidenskab og kulturformidling 2012-ordningen Justeret 2013 og 2014 Rettet 2015 2 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as a Second Language The 2010 Curriculum Justeret 2016 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Informationsvidenskab og kulturformidling,

Informationsvidenskab og kulturformidling, Studieordning for kandidatuddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling, 2013-ordningen IVA Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel og tilhørsforhold... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Medier og Kultur 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk 2004-ordningen Asiatisk Studienævn Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - Sprog, Religion

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere